1. Siqnal dedikdə nə başa düşülür?


A) ixtisaslaşdırılmış və idarəedici ESYüklə 0.49 Mb.
səhifə4/5
tarix02.06.2018
ölçüsü0.49 Mb.
1   2   3   4   5

A) ixtisaslaşdırılmış və idarəedici ES

B) ümumi və ixtisaslaşdırılmış ES

C) ümumi və sinifləşdirici ES

D) riyazi məsələlərin həlli ES

E) internetə təyinatına görə ES


159. Ekspert sistemlərin layihələndirilməsində iştirrak edirlər?

A) ekspert,mühəndis,proqramlaşdırıcı

B) ekspert,biliklər üzrə mühəndis,proqramlaşdırıcı

C) biliklər üzrə mühəndis,proqramlaşdırıcı

D) ekspert,proqramlaşdırıcı

E) ekspert,biliklər üzrə mühəndis160. Ekspert sistemi hansı rejimlərdə işləyir?

A) məsələnin həlli və analizi

B) verilənlərin yığılması və həlli

C) öbyektin öyrənilməsi

D) biliklərin yığılması və həlli

E) məsələnin analizi və həlli161. Süni İntelekt üzrə tədqiqatların istiqamətləri hansılardır?

A) Bionika, Praqmatika

B) elektronika,mikroelektromika,

C) avtomatika,nəzarət

D) ölçmə və nəzarət

E) məlumat yığımı və axtarış sistemi162. siqnalların testləşdirmə mərhələsində hansı işlər görülür?

A) sistemin dəqiqləşdirilməsi

B) qaydaların dəqiqləşdirilməsi

C) işin dəqiqləşdirilməsi

D) idarəetmənin dəqiqləşdirilməsi

E) strukturun dəqiqləşdirilməsi163. Siqnalların emalının əsas funksiyası:

A) diaqnostika, identifikasiya, təsnifat

B) ötürmə,yadda saxlama, sürüşdürülmə

C) sıxma,ötürmə, təsnifat

D) sinifləşdirmə,analiz,ötürmə

E) yığma,göndərmə,analiz164. Siqnalların emalında klassifikasiya:

A) idarəetmə,ölçmə

B) idarəetmə, nəzarət

C) qərarqəbuletmə, idarəetmə

D) identifikasiya, idarəetmə

E) statik, dinamik165. siqnallar əsasında tanınma probleminin mahiyyəti:

A) siqnallar əsasında obyektin vəziyyətinin aydınlaşdırılması

B) mülahizələr əsasında obyektin vəziyyətinin aydınlaşdırılması

C) əlamətlər əsasında obyektin vəziyyətinin aydınlaşdırılması

D) verilənlər bazası əsasında obyektin vəziyyətinin aydınlaşdırılması

E) təlimat əsasında obyektin vəziyyətinin aydınlaşdırılması166. Siqnalların emalında biliklərin təsvir formaları hansılardır?

A) Freymlər,sematiq şəbəkələr, produksiya sistemləri, məntiq sistemləri

B) produksiya sistemləri, məntiq sistemləri,diskret sistemlər

C) kəsilməz, diskret, sematiq şəbəkələr

D) sematiq şəbəkələr,qrafik təsvir,cədvəllər

E) fasiləsiz,fasiləli, sematiq şəbəkələr167. siqnalların emalında düzünə üsullara hansılar aiddir?

A) Müsahibə, iyerarxik klasteizasiya, qapalı əyrilərin çəkilməsi, çoxölçülü şkala

B) Fasiləsiz analiz, səlis məntiqli çıxarışın analizi, nizamlanmış ağaclar, müsahibə

C) Universal çəki şəbəkələri, anketləşdirmə və müşahidə, fasiləli analiz, protokolların analizi

D) Müsahibə, anketləşdirmə və müşahidə, protokolların analizi, qapalı əyrilərin çəkilməsi

E) Nizamlanmış ağaclar, müsahibə, səlis məntiqliçıxarışın analizi, fasiləli analiz168. siqnalların emalında dolayı üsullara hansılar aiddir?

A) Fasiləsiz analiz, səlis məntiqli çıxarışın analizi, nizamlanmış ağaclar, müsahibə

B) Nizamlanmış ağaclar, müsahibə, səlis məntiqli çıxarışın analizi, fasiləli analiz

C) Çoxölçülü şkala, iyerarxik klasterizasiya, universal çəki şəbəkələri, nizamlanmış ağaçlar

D) Anketləşdirmə və müşahidə, iyerarxik klasterizasiya, nizamlanmış ağaclar, universal çəki şəbəkələri

E) Fasiləsiz analiz, səlis məntiqli çıxarışın analizi, nizamlanmış ağaclar, nizamlanmış ağaclar169. Bunlardan hansı kəsilməz və periodik parametrlidir?

A) 3


B) 2

C) 1


D) 4

E) 5


170. Bunlardan hansı triggerin xarakteristikalıdır?

]

A) 1

B) 2


C) 3

D) 4


E) 5

171. Bunlardan hansı təsadüfi xarakteristikalıdır?

A) 2


B) 3

C) 5


D) 4

E) 1


172. siqnalların kodlaşdırmanın məqsədi:

A) rəqəm formada təsviri

B) qrafik formada təsviri

C) animasiya formada təsviri

D) cədvəl formada təsviri

E) kəsilməz formada təsviri173. siqnallar vasitəsilə obyektin vəziyyətinin nəzarətedilməsinə daxildir:

A) informasiyanın ölçülməsi ,işlənməsi, sistemin idarə olunması

B) informasiyanın alınması,sistemin idarıə olunması

C) informasiyanın hesablanması,sistemin idarıə olunması

D) informasiyanın ötürülməsi, yadda saxlanması

E) sistemin idarə olunması, nəzarət174. obyektin vəziyyətinə nəzarətə nə daxildir?

A) diaqnostik siqnallara nəzarət

B) sistemin çıxış siqnallarına nəzarət

C) diaqnostik siqnalların ötürülməsi

D) sistemin işinin etibarlılığı

E) idarəetmə əmrlərinin yaradılması175. vericinin çıxış siqnalının emalında tələb olunan texniki vasitələr aşağıdakılardır;

A) gücləndirici, analoq-kod çeviricisi, mikroprossesor

B) məntiq elementləri,sayqac,interfeys

C) riyazi metodlar,alqoritm, seçmə

D) ekspert mühüti, koqnitoloq

E) supervizor, multipleksor176. küy siqnalının qəbul edilməsində istifadə olunan texniki qurğu necə adlanır?

A) mikrofon

B) termocüt

C) termomüqavimət

D) taxometr

E) pirometr177. texniki görmə qurğusu hansı siqnalları qəbul edir?

A) optik

B) səs

C) küy


D) ultrasəs

E) akustik178. siqnalların monitorinqi hansı funksiyanı yerinə yetirir?

A) nəzarət

B) ölçmə

C) kodlaşdırma

D) sistemləşdirmə

E) ötürmə179. siqnalların kompüterə ötürülməsində istifadə olunan aralıq qurğu adlanır;

A) interfeys

B) komutator

C) proqram

D) sensor

E) mikroprossesor180. obyektlə əlaqə istifadə olunan interfeys hansı prinsip əsasında qurulur?

A) aparat,proqram

B) magistral xətt, bios

C) məntiq əlaqə

D) neyro əlaqə

E) ekspert əlaqəsi181. siqnalların göndərilməsində təhlükəsizlik necə təmin olunur?

A) kodlaşdırılma,kriptoqramlaşdırma

B) diskretləşdirmə, sıxma

C) sistemləşdirmə, sıxma

D) modulyasiya, demodulyasiya

E) demodulyasiya ,modulyasiya182. çoxölçülü siqnalların monitorinqi necə təmin olunr?

A) siqnalların ardıcıl və parallel qəbulu və ötürülməsi

B) ardıcıl siqnalların qəbulu və ötürülməsi

C) parallel siqnalların qəbulu və ötürülməsi

D) ancaq bir analoq-kod çeviricisi ilə

E) ancaq bir çox analoq-kod çeviricisi ilə183. Obyektin monitorinqi dedikdə nə başa düşünülür?

A) texniki vəziyyətə nəzarət

B) vəziyyətlərin sinifləşdirilməsi

C) vəziyyətlərin ölçülməsi

D) vəziyyətlərin ötürülməsi

E) informasiyanın ötürülməsi184. çoxkanallı kəsilməz siqnalların ardıcıl diskretləşdirilməsində hansı təhriflər mövcuddur?

A) kanallar arası vaxt sürüşməsi

B) kanalların ardıcıllıq prinsipinin pozulması

C) kanallar arası əlavə məlumatın olması

D) kanallar arası kod sürüşməsi

E) kanalların qarışıq düşməsi185. siqnalların bir kanal vasitəsilə göndərilməsində ayırma prosesidə olunan metodlar hansılardır?

A) tezlik xarakteristikası,zaman xarakteristikası

B) amplituda,krutizna

C) məsafə,sürət

D) diskret,kod

E) kəsilməz,qrafiki186. çoxkanallı sistemlərin çıxış siqnallarının qəbuledicidə fərqləndirən texniki vasitə necə adlanır?

A) demodulyator

B) analoq-kod çeviricisi

C) şifrator

D) dekoder

E) triqqer187. siqnalların kompüterə ötürülməsində ardıcıl port necə adlanır?

A) USB


B) UBS

C) SPO


D) USK

E) HRY


188. USB portu hansı üstünlüyə malikdir?

A) interfeysdə istifadə olunan şinlər minimumdur

B) interfeysdə istifadə olunan şinlər qarışıqdır

C) interfeysdə istifadə olunan şinlər kəsilməzdir

D) interfeysdə istifadə olunan şinlər diskretdir

E) interfeysdə əlaqə birtərəflidir189. Wi-Fi prinsipli siqnalların ötürülməsində hansı modulyasiya prinsipi istifadə olunur?

A) bir-birindən fərqlənən tezlik diapozonu

B) bir-birindən fərqlənən zaman diapozonu

C) bir-birindən fərqlənən amplitud diapozonu

D) bir-birindən fərqlənən məsafə diapozonu

E) bir-birindən fərqlənən siqnallar diapozonu190. süni neyronun girişindəki çəki əmsalları nəyi xarakterizə edir?

A) çıxışın tələb olunan səviyyədə alınmasını

B) əks əlaqədə nisbilik yaradilmasını

C) əks əlaqədə münasibət yaradılması

D) mənfi əks əlaqədə yaradılması

E) müsbət əks əlaqədə yaradılması191. süni neyronun öyrədilməsi hansı prinsip əsasında aparılır?

A) çəki əmsallarının düzgün seçilməsi

B) girişlərin nizamlanması

C) çıxışların nizamlanması

D) ranqların seçilməsı

E) çıxışların əlaqələri192. siqnalların simli prinsip əsasında ötürülməsində yaranan xəta;

A) şinlər arası yaranan maqnit sahəsi

B) şinlər arası yaranan məntiq əlaqə

C) şinlər arası yaranan kontakt əlaqəsi

D) şinlər arası yaranan bir başa laqə

E) şinlər arası yaranan fiziki əlaqə193. neyronda dendrtlər nəyi xarakterizə edir?

A) bioloji neyronun qəbuledicisini

B) süni neyronun çıxısını

C) neyronun əlaqəliliyini

D) neyronun fəaliyətini

E) neyronun müdafiəsini194. neyronda aksonlar nəyi xarakterizə edir?

A) bioloji neyronun çıxısını

B) süni neyronun girişini

C) neyronun əlaqəliliyini

D) neyronun fəaliyətini

E) neyronun müdafiəsini195. neyronda sinaplar nəyi xarakterizə edir?

A) dendritlə aksonun əlaqəqəsini

B) süni neyronun girişini

C) bioloji neyronun çıxısını

D) neyronun müdafiəsini

E) bioloji neyronun girişini196. Siqnalın tezliyi tapılır:

A) f = 1/t

B) T = 1/F

C) f = 1/t

D) f =10 /t

E) t = 1/f197. Siqnalın dəyişmə zamanı tapılır:

A) t = 1/f

B) f = 1/t

C) f = 1/t

D) f =10 /t

E) t = 1/f198. Stasionar siqnal dedikdə başa düşülür:

A) siqnalın statistik parametrləri sabitdir;

B) zamana görə periodikdir;

C) fasiləli statistik parametrlərə malikdir;

D) keçid parametrlərə malikdir;

E) zamana görə müxtəıif parametrlərə malikdir;199. hansı siqnalların tərkibi qabaqcadan məlum deyil?

A) təsadüfi

B) periodik

C) kvazi periodik

D) kvazi təsadüfi

E) düzbucaqlı200. koqnitoloqun vəzifəsi aşağıdakıdır

A) biliklər mühəndisliyi

B) verilənlər mühəndisliyi

C) texnoloq mühəndisliyi

D) sahə mühəndisliyi

E) müəllım mühəndisliyi201. siqnalın tezliyi f=50hs oldüqda 1saniyədə neçə period olur?

A) 1/f


B) 1/5

C) 1/25

D) 1/2

E) 1/15202. siqnalların analizində düzünə üsullar hansılardır

A) hər hansı bir elektriki kəmiyyətin müvafik ölçü cihazı vasitəsilə ölçülməsi

B) hər hansı bir qeyri elektriki kəmiyyətin voltimetrlə ölçülməsi

C) temperaturun elektron ölçü cihazı vasitəsilə qiymətləndirilməsi

D) təzyiqin elektron ölçü cihazı vasitəsilə qiymətləndirilməsi

E) sərfin elektron ölçü cihazı vasitəsilə qiymətləndirilməsi203. vericinin çıxış siqnalının emalında tələb olunan texniki vasitələr aşağıdakılardır;

A) gücləndirici, analoq-kod çeviricisi, mikroprossesor

B) məntiq elementləri,sayqac,interfeys

C) riyazi metodlar,alqoritm, seçmə

D) ekspert mühüti, koqnitoloq

E) supervizor, multipleksor204. siqnallar vasitəsilə obyektdə qüsurları vaxtında aşkarlamaq üçün aşağıdakı məsələlər həll olunur:

A) Vericilər vasitəsilə siqnalların qeydə alınması; Verilənlər bazasının yaradılması; Biliklər bazasının yaradılması; Alınan nəticələr əsasında qərarların qəbul edilməsi;

B) Vericilər vasitəsilə siqnalların qeydə alınması; bazanın kodlaşdırılması; Biliklər bazasının seçilməsi; Alınan nəticələr əsasında qərarların qəbul edilməsi;

C) Vericilər vasitəsilə siqnalların qeydə alınması; Verilənlər bazasının kodlaşdırılması; Alınan nəticələr əsasında qərarların qəbul edilməsi;

D) Vericilər vasitəsilə diaqnostik siqnalların qeydə alınması; Verilənlər bazasının kodlaşdırılması; Alınan nəticələr əsasında qərarların qəbul edilməsi; Biliklər bazasının yaradılması

E) Vericilər vasitəsilə diaqnostik siqnalların qeydə alınması; Verilənlər bazasının yaradılması; nəticələrin idarəolunması; Biliklər bazasının yaradılması205. siqnalların emal vasitələri hasılardır?

A) aparat və proqram məhsulları

B) kodlar və proqram məhsulları

C) əmrlər və proqram məhsulları

D) simvollar və proqram məhsulları

E) siqnallar və proqram məhsulları206. siqnalların emal kompleksinin yaradılması nədir?

A) obyektin, ölçü vasitələrinin və aparat-proqram təminatının yaradılması

B) obyektin diaqnostika vasitələrinin və icraçıların bütövlükdə işinin yaradılması

C) obyektin, nəzarət vasitələrinin və icraçıların bütövlükdə işinin yaradılması

D) obyektin, diaqnostika vasitələrinin və icraçıların tədris işinin yaradılması

E) diaqnostik vasitələrin seçilməsi və icraçıların bütövlükdə işinin yaradılması207. siqnalların emalında avtomatlaşdırılmış sistem nədir?

A) insanın iştirakı ilə emal

B) insanın iştirakı olmadan emal

C) avtomatnk sistem

D) avtomatlaşdırma sistem

E) nəzarət sistemi208. siqnalların avtomatik emal sistemi nədir?

A) insanın iştirakı olmadan

B) insanın iştirakı ilə

C) avtomatlaşdırma vasitələr

D) nəzarət vasitələri

E) idarəetmə vasitələri209. siqnalın riyazi modeli nədir?

A) formalizə olunmuş obyektdə diaqnostika məsələsinin həlli

B) formalizə olunmuş obyektdə diaqnostika məsələsinin seçilməsi

C) formalizə olunmuş obyektdə diaqnostika məsələsinə nəzarət

D) formalizə olunmuş obyektdə diaqnostika məsələsinin qiymətləndirilməsi

E) formalizə olunmuş obyektdə diaqnostika məsələsinə başlamaq210. tədqiqat obyektinin hər mümkün vəziyyətinin - əlaməti necə yaradılır?

A) obyektdən götürülmüş - parametrləri əsasında yaradılır:

B) obyektdən götürülmüş - parametrlərin kodları əsasında yaradılır:

C) obyektdən götürülmüş - simvollardan yaradılır:

D) obyektdən götürülmüş - biliklərdən yaradılır:

E) obyektdən götürülmüş - təsvirlərdən yaradılır:211. Diaqnostik sistem aşağıdakı mərhələləri əhatə etməlidir:

A) Öyrətmə prosesinin təşkili və etalonların formalaşdırılması;

B) verilənlərin yığımı və identifikasiya;

C) Etalonların formalaşdırılması və idarəetmə prosesinin təşkili;

D) Öyrətmə prosesində sistemləşdirmə və etalonların formalaşdırılması;

E) Öyrətmə prosesində kodlaşdırılma və etalonların formalaşdırılması;212. paylanmış sistemlərdə axtarış......

A) Internetdə informasiya axtarışına imkan yaradan Web-sayt

B) Internet – arayış kitabçası

C) xüsusi proqramm

D) əməliyyat sistemi

E) CD – ensiklopediya213. siqnallar haqda mətnin yaradılması və formatlaşdırılması üçün istifadə olunur –

A) Word;

B) Access;

C) Excel;

D) Internet Explorer;

E) Photoshop214. siqnalların toplanması, analizi və idarə edilməsi,hesabatların işlənilməsi üçün istifadə olunur…..

A) Excel;

B) Internet Explorer;

C) Photoshop;

D) Word;

E) Access.215. siqnalların təqdimatları üçün istifadə olunur……

A) Power Point;

B) Excel;

C) Internet Explorer;

D) Photoshop;

E) Access.216. siqnalların saxlanılması, təşkil edilməsi və çeşidləşdirilməsi üçün məlumat bazasının yaradılması zamanı istifadə olunur ......

A) Access;

B) Power Point;

C) Excel;

D) Internet Explorer;

E) Photoshop;217. siqnalların saxlanılmasında arxivator – proqrammı .......

A) siqnallarin saxlanılan və ya ötürülən informasiyanın həcminin kiçildilməsi üçün istifadə olunan

B) kompüter virusları ilə mübarizə üçün

C) lokal şəbəkənin yaradılması üçün xüsusi avadanlıq (ləvazimat)

D) informasiyasaxlayıcısı

E) vizual məlumatların komptürlə çıxarılması mexanizmi218. siqnalların ötürülməsində Lokal şəbəkə.....

A) texnoloji proseslər aralarında xüsusi kabellərlə birləşdirilən çoxlu sayda kompüter sistemləri

B) informasiyanın ötürülməsi üçün

C) Internet şəbəkisi ilə öz aralarında birləşdirilən çoxdu sayda kömpüterlər

D) qlobal kompüter şəbəkəsi

E) WWW təşkili üçün xüsusi avadanlıq219. siqnalların ötürülməsində şəbəkə kartası –nədir ?

A) lokal şəbəkənin təşkil olunması üçün xüsusi avadanlıq

B) informasiyanın qoruyucusu

C) əməliyyat sistemi

D) vizual məlumatların komptürlə çıxarılması mexanizmi

E) qorunan informasiyanın həcminin kiçildilməsi üçün istifadə olunur220. qeyri standart periferik qurğuları hansılardır ?

A) texnoloji proseslərdən sensorlar vasitəsilə daxil edilmə - çıxarılma əməliyyatları üçün istifadə olunan əlavə qurğular

B) WWW – Internet xidməti

C) faylda informasiyanın təşkili üsulu

D) xarici yaddaşın əlavə qurğuları

E) informasiyanın həcminin kiçildilməsi üçün xüsusi avadanlıqlar221. Informasiyanın emalında tətbiqi proqramm –

A) hesabi məsələlərin həlli üçün nəzərdə tutulur

B) lokal şəbəkənin təşkili (yaradılması) üçün nəzərdə tutulur

C) saxlanılan və ya ötürülən informasiyanın həcminin kiçildilməsi üçün istifadə olunur

D) informasiyanın daxil edilməsi – çıxarlıması əməliyyatları üçün istifadə edilir

E) informasiya qoruyucusu222. Informasiyanın qlobal axtarışında World Wide Web – bu

A) WWW – Internet xidməti

B) daxil edilmə çıxarılma əməliyyatları üçün istifadə olunan əlavə qurğular

C) öz aralarında xüsusi kabellərlə birləşdirilən kompüterlər

D) daxil edilmə - çıxarılma əməliyyatları üçün istifadə olunan qurğular

E) lokal şəbəkənin təşkili üçün xüsusi avadanlıqlar223. URL –

A) kompüter şəbəkəsində elektron resursların yerini göstərmək üçün sistem ünvanı

B) aparaturanın icazəsi

C) Internet-interfeysı olan proqramm kompleksləri

D) faylda informasiyanın təşkili üsulu

E) Web-ensiklopediya224. Informasiyanın emalı və axtarışında Server –

A) şəbəkənin işini idarə edən və ya başqa kömpüter şəbəkələrinə öz resurslarını verən kompüter

B) Internet-interfeysı olan proqramm kompleksləri

C) faylda informasiyanın təşkili üsulu

D) kömpüterdə informasiyanın saxlanması

E) Web-sayt üçün hipermətn sənədin əsas və başlanğıc ekranı225. Model deikdə başa düşülür-

A) real obyekt, proses və ya hadisənin sadələşdlirilmiş təsəvvürü

B) Web-ensiklopediya

C) Adobe Photoshop proqramının formatı

D) kompüterdə informasiyanın saxlanılması

E) Web-sayt üçün hipermətn sənədin əsas və başlanğıc ekranı226. siqnalların emalının modelləşdirməsində başa düşülür-

A) obyektlərin, proses, hadisələrin tətqiqatı üçün modellərin qurulması

B) faylda informasiyanın təşkil edilmə vasitəsi

C) Internet mühitində informasiyanın yayılması və qenerasiya metodologiyası

D) Internet-interfeysı olan proqram kompleksləri

E) Adobe Photoshop proqramının formatı227. siqnalların emalında Riyazi modellər dedikdə nə başa düşülür

A) obyektin və ya prosesin müxtəlif parametrlərinin əlaqəsin əks etdirən riyazi formullar

B) yazılı təsvirlər

C) illüstrasiyalardan istifadə etməklə şifahi və yazılı təsvirlər

D) sxemlər, qrafiklər, cədvəllər və s.

E) Internet-interfeysı olan proqramm kompleksləri228. Strukturn modelləri dedikdə nə başa düşülür ?

A) sxemlər, qrafiklər, cədvəllər və s.

B) riyazi formullar

C) yazılı təsvirlər

D) illüstrasiyalardan istifadə etməklə şifahi və yazılı təsvirlər

E) Internet-interfeysı olan proqramm kompleksləri229. siqnalların emalında məntiqi modellər dedikdə nə başa düşülür?

A) müxtəlif vəziyyət variantları seçimi olan modellər

B) nəticə əsası və analiz şəraiti

C) Internet-interfeysı olan proqramm kompleksləri

D) fikri və ya danışıq formasında informasiya model

E) Internet mühitində informasiyanın yayılması metodologiyası230. Utilitlər nə başa düşülür?

A) köməkçi təyinatlı proqramlar

B) faylda informasiyanın təşkil edilmə vasitəsi

C) kompüterdə informasiyanın saxlanılması

D) Web-sayt üçün hipermətn sənədin əsas və başlanğıc ekranı

E) informasiyanı maqnit olmayan optik qoruyucular231. Modem –nə üçün istifadə olunur?

A) telefon rabitəsi ilə məlumatların böyük məsafələrə göndərilməsi üçün qurğu

B) əməliyyat sistemi

C) aparaturanın həll edilməsi

D) Internet-interfeysı olan proqramm kompleksləri

E) axtarış sisteminin funksionallığını təmin edən proqram kompleksi232. siqnalların emalında Power Point –məqsədi təyin edilmişdir

A) qrafikadan istifadə etməklə siqnalların və başqa təqdimatların yaradılması

B) axtarış sisteminin funksionallığını təmin etmək

C) xüsusi proqramın buraxılması

D) məlumat bazasının yaradılması

E) faylda informasiyanın təşkil edilmə vasitəsi233. paylanmış sistemlərdə Brauzer …

A) Web-səhifəyə baxış vasitəsi

B) Web-səhifəsinin qeyd dili

C) proqramlaşdırmanın translyasiya dilidir

D) informasiyanın ölçülməsi vahidi

E) şəbəkə virusu234. diaqnostikada istifadə olunan qrafik redaktor nə üçün nəzərdə tutulur?

A) qrafik təsvirlərlə işləmək üçün

B) mətnin qrafik simasını yaratmaq

C) növün redaktə edilməsi və şriftin forması

D) diaqramların qurulması

E) cədvəllərin qurulması235. ixtisaslaşdırılmış diaqnostik sistemlərdə mikroprosessor qurğusu hansı funksiyanı yerinə yetirir?

A) Yaddaşa daxil edilmiş proqram əsasında informasiyanı emal edir

B) Çap işləri görmək üçün nəzərdə tutulmuşdur

C) Informasiyaları görmək üçündür

D) Informasiyaları saxlamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur

E) Müxtəlif oyunlar üçün tətbiq olunur236. ixtisaslaşdırılmış diaqnostik sistemlərdə mikroprosessorun əməli yaddaşı hansı funksiyanı yerinə yetirir?

A) Bu yaddaşda prosessorun çarı anlarında emal etdiyi informasiyanı yerləşdirir

B) Yaddaşa daxil edilmiş proqram əsasında informasiyanı emal edir

C) Informasiyaları görmək üçündür

D) Istifadəçi ilə kompüter arasında əlaqə yaradır

E) Müxtəlif oyunlar üçün tətbiq olunur237. İxtisaslaşdırılmış diaqnostik sistemlərdə mikroprosessorun əsas yaddaşı hansı funksiyanı yerinə yetirir?

A) Bu yaddaş böyük həcmdə informasiyanı uzun müddət saxlamaq üçündür

B) Yaddaşa daxil edilmiş proqram əsasında informasiyanı emal edir

C) Informasiyaları görmək üçündür

D) Bu yaddaşda prosessor həmin anda emal etdiyi informasiyanı yerləşdirir

E) Müxtəlif oyunlar üçün tətbiq olunur238. siqnalların emalında proqnoz əməliyyatı necə aparılır?

A) statistik məlumat emal olunur vəziyyətin dinamikası qiymətləndirilir

B) cari vəziyyət yadda saxlanılır və vəziyyət qiymətləndirilir

C) cari vəziyyət əsasında vəziyyət müəyyənləşdirilir

D) verilənlər ötürülür və tanınma prosesi aparılır

E) vəziyyət haqda məlumat verilir239. Süni neyronun öyrədilməsində w çəki əmsallarının rolu

A) xw tələb olunan net siqnalının bir fraqmentini yaradır

B) xw tələb olunan net siqnalını yaradır

C) xw tələb olunan net siqnalını seçir

D) hər bir giriş x parametrini çəki əmsalından çıxılır

E) giriş x parametrini çəki əmsalından çıxılır240. Süni neyronda Xw =NET əməliyyatı hansı nəticəni təsvir edir?

A) w seçilməsi ilə çıxışın tətzimlənməsini

B) X1 seçilməsi ilə çıxışın tətzimlənməsini

C) (X1+X2 )XW seçilməsi ilə çıxışın tətzimlənməsini

D) NET= (X1+X2 )W seçilməsi ilə çıxışın tətzimlənməsini

E) NET= (X1+X2 )Xi seçilməsi ilə çıxışın tətzimlənməsini241. Süni neyronun çıxış xarakteristikası

A) gücləndiricinin xarakteristikasına bənzəyir

B) triqqerin xarakteristikasına bənzəyir

C) məntiq elementin xarakteristikasına bənzəyir

D) sensorun xarakteristikasına bənzəyir

E) AKÇ-nin xarakteristikasına bənzəyirКаталог: external -> ckfinder -> userfiles -> files -> tedrisuser -> files
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050408 marketinq akademik dərəcə: Bakalvr
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050405 SƏnayenin təŞKİLİ VƏ İdarə olunmasi akademik dərəcə: Bakalvr
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050649
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050607
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050622 – yerüSTÜ NƏQLİyyat vasiTƏLƏRİNİn müHƏNDİSLİYİ
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050638 – tikinti materiallari və MƏmulatlarinin texnologiyasi müHƏndisliyi
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050601-materialşÜnasliq müHƏndisliyi
files -> TƏDRİs plani ixtisas: 050634 – İnşaat mühəndisliyi
files -> Memarlığın əsasları” kafedrası “Dİzaynin əsaslari” Fənindən imtahan sualları


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə