Fənn: Kompozisiya materiallarının texnologiyası Müəllim: ass. Ramazanov Ədalət Məcid oğlu Qrup: 1125a qrup üçün test suallariYüklə 0,66 Mb.
səhifə1/6
tarix21.05.2018
ölçüsü0,66 Mb.
#51121
növüKompozisiya
  1   2   3   4   5   6

Fənn:Kompozisiya materiallarının texnologiyası

Müəllim: ass. Ramazanov Ədalət Məcid oğlu

Qrup: 1125a qrup üçün

TEST SUALLARI

(düzgün cavablar-hamsı A variantı)

1.Ovuntu metallurgiyasında kompakt metalların xırdalanması əsasən necə aparılır?

A) Mexaniki üsulla

B) Əzmə üsulu

C) Kəsmə üsulu

D) Temperaturun hesabına

E) Xarici qüvvə tətbiq etməklə2. Mexaniki xırdalanma üçün ən sadə avadanlıq

A) Kürəvi dəyirmandır

B) Burulğanlı dəyirmandır

C) Toxmaqlı dəyirmandır

D) Ərintinin püskürdülməsi

E) Ərintinin dənəvərləşdirilməsi3. Zərif və narın ovuntunun alınmasında istifadə olunan dəyirman

A)Kürəvi vibrasiyalı dəyirman

B)Toxmaqlı dəyirman

C) Vallı dəyirman

D) Burulğanlı dəyirman

E) Kürəvi dəyirman4. Döyülə bilən metalların ovuntusunun alınması hansı dəyirmanda aparılır.

A) Burulğanlı dəyirman

B) Toxmaqlı dəyirman

C) Vallı dəyirman

D) Kürəvi dəyirman

E) Ərintinin püskürdülməsi5. Məsaməli materialları xırdalamaq üçün hansı dəyirmandan istifadə edilir?

A) Toxmaqlı dəyirman

B) Kürəvi dəyirman

C) Vallı dəyirman

D) Burulqanlı dəyirman

E) Yanaqlı və vallı xırdalayıcı dəyirman6. Dəmir oksidinin bərk karbonla reduksiya etmə reaksiyası:

A) FeOC=FeCO

B) FeOC=FeC

C) FeOO=FeCO2

D) FeOC=FeOCO2

E)FeOC=Fe2OCO7. Oksidlərin bərk karbonla reduksiyası hansı temperaturda aparılır?

A)900-1000oC

B)700-800oC

C)500-600oC

D)600-750oCs

E)750-800oC8. Dəmir ovuntusunun xlor üsulu ilə alınması:

A) Fetex2 HCl ⇄ FeCl2H2(FeCl2H2→Fetəmir2HCl)

B) Fetex2 HCl ⇄ FeCl2H2(FeCl2H→FetəmirHCl)

C) Fetex2 HCl ⇄ FeClH2(FeCl2H2→FetəmirHCl)

D) Fetex2 HCl ⇄ FeCl2H(FeClH2→FetəmirHCl)

E) Fetex2 HCl ⇄ FeCl2H2(FeCl2H→FetəmirCl)9. Metallotermiki prosesdə temperaturu hansı aşağıdakı tənliklə təyin edirlər?

A)t= K

B)t=q2-q1.K

C)t=⋺12.K

D)t=

E) t=.KE)10. Metallotermiki reduksiya zamanı titan oksidinin reduksiya etmək üçün istifadə olunan Ca miqdarı:

A) 0.5-0.15 %

B) 1.0-2.0 %

C) 3.0-5.0 %

D) 0.01-0.02 %

E) 2.0-4.0 %11. Metallotermiki reduksiya zamanı titan oksidinin Ca-reduksiyası:

 1. TiO22Ca=Ti2CaO360oC

 2. TiO22Ca=TiOCaO250oC

 3. TiO22Ca=TiOCaO2300oC

 4. TiO22Ca=TiCaO2150oC

 5. TiO22Ca=TiOCa2O2200oC

12. Titan tetraxlorid ilə natrium arasında reaksiya aşağıdakı kimi gedir:

 1. TiCl4(9)4Na(m)=Ti(b)4NaClm728.4oC

 2. TiCl4(9)4Na(m)=Ti(b)4NaCl2m560oC

 3. TiCl4(9)4Na(m)=TiCl2NaCl600oC

 4. TiCl4(9)4Na(m)=TiClNaCl680oC

 5. TiCl4(9)4Na(m)=Ti(b)4NaCl4650oC

13. Titan tetroxloridi ilə Natrium arasında reaksiya zamanı ovuntunun tərkibində neçə % Ti olur?

 1. 0.8% Ti olur.

 2. 0.02-0.04 % Ti olur.

 3. 1.0-2.0% Ti olur.

 4. 2.0-4.0% Ti olur.

 5. 1.5-2.5 % Ti olur.

14. Titan tetraxloridi ilə natrium arasında reaksiya zamanı Ti dənəsinin ölçüsü:

 1. 0.02-1 mm-dir

 2. 0.01-0.5 mm-dir

 3. 0.1-0.6 mm-dir

 4. 2.0-3.0 mm-dir

 5. 0.1-0.4 mm-dir

15. TiCl4-dən titan ovuntusunu almaq üçün istifadə olunan aqreqat necə adlanır?

 1. Reaktor

 2. Hava qarışdırıcı

 3. Çökdürücü

 4. Süzgənc

 5. Cən

16. 85 kq TiCl2 və 46 kq Na-dan necə kq Titan ovuntusu alınır?

 1. 30-35 kq

 2. 15-20 kq

 3. 5-10 kq

 4. 20-25 kq

 5. 10-15 kq

17. TiCl4-in maqneziumla reduksiya reaksiyası:

 1. TiCl4(9)2Mg(m)=2MgCl2Ti(b)514oC

 2. TiCl4(9)2Mg(m)=2MgCl2(m)TiCl480oC

 3. TiCl4(9)2Mg(m)=2MgCl2(m)Ti400oC

 4. TiCl4(9)2Mg(m)=2MgTiCl2430oC

 5. TiCl4(9)2Mg(m)=2MgTi350oC

18. TiCl4-in Mg-la reduksiyareaksiyası hansı temperaturda aparılır?

 1. 800-900oC

 2. 1100-1200oC

 3. 1500-1600oC

 4. 600-650oC

 5. 580-650oC

19. Ovuntunun elektroliz üsulu ilə alınması necə aparılır?

 1. Birləşmənin sulu məhlulundan sabit elektrik

 2. Birləşmənin tərkibində temperaturu max saxlamaqla

 3. Birləşməyə katalizator əlavə etməklə

 4. Birləşmənin sulu məhluluna əlavə materiallar verməklə

 5. Kimyəvi reaksiya vasitəsi ilə metalın ayrılması

20. Cərəyanın sıxlığı ilə zaman müddəti arasındakı ardıcıllıq necə adlanır?

 1. Hiperbolik

 2. Ionlar

 3. Kationlar

 4. Birləşmələr

 5. Çöküntünün ayrılması

21. Metalın əriməsi nədir?

 1. Bərk haldan maye hala keçmə

 2. Maye haldan bərk hala keçmə

 3. Maddənin yumşalması

 4. Metalın emal texnologiyası

 5. Maddənin yayılması

22. Şixtə nədir?

 1. Bərk materialların qarışığıdır.

 2. Flüsdür

 3. Maye metaldır

 4. Posadır

 5. Sobaya verilən qarla lavanın qarışığı

23. Ərimə aqreqatına flüsun verilməsi nə məqsəd güdür?

 1. Posa əmələ gətirir və metalın tərkibini tənzimləyir

 2. Maketin soyuması üçündür

 3. Metalın əriməsi üçündür

 4. Metalın bərkliyini artırmaq üçündür

 5. Qırmanı sürətləndirir

24. Avadanlıqda karbon (C) ayrıca faza kimi nə üçün istifadə olunur?

 1. Yanacaq rolunu oynayır

 2. Metalı soyutmaq üçün

 3. Örtük rolunu oynayır

 4. Posa yaradır

 5. Flüs rolunu oynayır

25. Elektrik sobalarında karbon nə üçün istifadə olunur?

 1. Karbonlaşdırıcı kimi

 2. Yanacaq kimi

 3. Flüs kimi

 4. Örtük kimi

 5. Posa kimi

26. Ərimə prosesləri hansılardır?

 1. Mono v poliproseslər

 2. Ilkin ərimə

 3. Orta temperaturlu

 4. Yüksək temperaturlu

 5. Aşağı temperaturlu

27. Poliproseslər hansılara bölünür?

 1. Dipleks və tripleks

 2. Monproseslər

 3. Dübarə

 4. Birdəfəli

 5. Çoxdəfəli

28. İstiliyin generasiya olunma müddətinə görə ərimə avadanlıqları hansı növlərə bölünür?

 1. Fasiləsiz

 2. Birdəfəli

 3. Ikidəfəli

 4. Çoxdəfəli

 5. Üçdəfəli

29. Əritmədə istiliyi generasiya mənbələri necə ola bilər?

 1. Kontaktlı və kontaktsız

 2. Sürətli

 3. Aşağı sürətli

 4. Sürtünən

 5. Su alan

30. Ərimədə koks nə üçün istifadə olunur?

 1. Yanacaq kimi

 2. Qaz kimi

 3. Posa kimi

 4. Flüs kimi

 5. Leqirləyici kimi

31. Bunlardan hansıları ərimə prosesinin intensiv parametrləridir?

 1. Temperatur və təzyiq

 2. Yük və sürət

 3. Qüvvə və güc

 4. Sürtünmə

 5. Güc və sürət

32. Ərimə prosesinin əsas texnoloji parametrləri hansılardır?

 1. Xüsusi güc və xüsusi məhsuldarlıq

 2. Güc və sürət

 3. Temperatur v təzyiq

 4. Qırma və soyuma sürətləri

 5. Qüvvə və sürət

33. Yeyilmə nədən aslıdır?

 1. Sürətdən, yükləmədən, gücdən, istismar rejimindən

 2. Ovulmaqdan, əzilməkdən, döyülmədən, korroziyadan

 3. Materialdan, kimyəvi tərkibdən, bərklikdən

 4. Yorulmadan, dözümlülükdən, müqavimətdən

 5. Yağlanmadan, sütünmədən, zərbə özüllyündən

34. Standarta görə bunlardan hanslıarı yeyilmənin növüdür?

 1. Korroziya-mexaniki

 2. Kimyəvi-texniki

 3. Soyutma-qızdırma

 4. Döymə-əyilmə

 5. Burulma-zərbə

35.Mis ovuntulrından alınmış kompozisiya materiallarının çatışmayan cəhətləri:

 1. Az tapılan, baha və müasir tələbləri ödəməsi

 2. Çox olması, texnoloji xassələri ödəməməsi

 3. Çətin əriyən, mexaniki xassələri ödəməməsi

 4. Asan əriyən, yüngül, fiziki xassələri ödəməməsi

 5. Ağır, kövrək və kimyəvi xassələri ödəməməsi

36. İlk bişirilmiş antifiksion material nə vaxt alınmışdır?

 1. 1932-ci ildə

 2. 1942-ci ildə

 3. 1928-ci ildə

 4. 1936-cı ildə

 5. 1931-ci ildə

37. Fe (dəmir) əsaslıməsaməli materilhansı ərintiləri əvəz edir?

 1. Baabbit və tunc tökməli

 2. Silimin və çuqun tökmələri

 3. Alüminium və maqnezium tökmələri

 4. Polad və çuqun tökmələri

 5. Tixtan və bürünc tökmələri

38. Məsaməli dəmirin tətbiq sahələri

 1. Həlqələr, yastıqlar, hesablama, həlledici qurğular

 2. Porşenlər, nasoslar, başmaqlar

 3. Şveller, ikitavr

 4. Örtüklər, yayma valları

 5. Diyircəklər, xüsusi yastıqlar

39. Dəmir-qrafit materialın hazırlanma texnologiyası:

 1. Şixtənin hazırlanması, bişirmə, presləmə və kabinləmə

 2. Yağ hopdurma, bişirmə, presləmə11

 3. Bişirmə, şixtənin hazırlanması, yağ hopdurma

 4. Kalibirləmə, şixtənin hazırlanması

 5. Presləmə, bişirmə, kalibirləmə

40.Materialın istismar sahələrini artırmaq üçün hansı emal aparılır?

 1. Termiki və kimyəvi

 2. Termomexaniki

 3. Kəsmə və presləmə

 4. Mexaniki və abraziv

 5. Qızmar və soyuq

41. Antifriksion materialda qrafitin rolu:

 1. Əsas materialın möhkəmliyini artırır

 2. Möhkəmliyi azaldır və ovuntu kimi ayrılır

 3. Kövrəklik verir və leqirləyici rol oynayır

 4. Sementit əmələ gətirir və kiplik yaradır

 5. Sementiti qatı yaradır və səthi möhkəmləndirir

42. Preslənmə təzyiqi nədən asılıdır?

 1. Ovuntunun keyfiyyətindən, nümunənin miqdarından

 2. Ovuntunun çəkisindən, nümunənin ölçüsündən

 3. Ovuntunun həcmindən, nümunənin bərkliyindən

 4. Ovuntunun tərkibindən, nümunənin məsaməliliyindən

 5. Ovuntunun bərkliyindən, nümunənin qalınlığından

43. Dəmir-qrafit kompozisiya bişirmə motivi:

 1. Qoruyucu və vakuum

 2. Hava və buxar

 3. Quru və yanar

 4. Oksidləşdirici və ya reduksiyaedici

 5. Soyuq və ya oksidləşdirici

44. Dəmir qrafit materialının bişirmə temperaturu

 1. 100-1150oC

 2. 800-1000oC

 3. 1100-1200oC

 4. 900-1000oC

 5. 1200-1300oC

45. Dəmir-qrafi materialının bişirmə müddəti:

 1. 1-2 saat

 2. 2-3 saat

 3. 3-5 saat

 4. 2-4 saat

 5. 4-6 saat

46. Bişirmədə qoruyucu mühit:

 1. Hidrogen, dissosiasiya edilmiş ammonyak, təbii qaz

 2. Oksigen, dissoiasiya edilmiş azot, propon

 3. Karbon qazı, azot oksidləri, metan

 4. Azot qazı, maye metal, karbon

 5. Su buxarı, dəm qazı, etan

47. Hansı bişirmə mühiti karbonun yanma dərəcəsinə daha böyük təsir göstərir.

 1. Hidrogen

 2. Hava

 3. Reduskiyaedici

 4. Vakuum

 5. Oksidləşdirici

48. Dəmir-qrafit qarışığının bişirmə mərhələləri

 1. Xüsusi-diffuziya özüllü axın hesabına

 2. Dislokasiyalı, xüsusi

 3. Dislokasiyalı, vakansiyalı

 4. Bərk fazalı-diffuziyalı

 5. Maye fazalı-özüllü

49. Bişirmədə vakansiya mənbəyi harada ola bilər?

 1. Boşluğun səthində, dislokasiya dənələrinin sərhəddində

 2. Nümunənin səthində, bərk fazalarda

 3. Ovuntu dənələrinin üzərində

 4. Boşluğun daxilində

 5. Ovuntu dənələrində, qaz fazalarında

50. Austenitin əmələ gəlməsi və karbonla doldurulması necə alınır?

 1. Kontekt diffuziyasında və qaz fazalarında

 2. Kimyəvi texniki emalda

 3. Termomexaniki emalda

 4. Termiki emalda və bərk fazalarda

 5. Öz-özünə diffuziyada, maye fazalarda

51. Dəmir karbon ərintilərdə diffuziya əmsalı necə artır?

 1. 1000oC-də karbonun miqdarı 0.18-dən 3.4%-ə artması ilə

 2. 1000oC-də karbonun miqdarı 0.08-dən 0.8%-ə artması ilə

 3. 900oC-də karbonun miqdarı 0.025-dən 0.4%-ə artması ilə

 4. 1100oC-də karbonun miqdarı 2.14-dən 3.5%-ə artması ilə

 5. 1050oC-də karbonun miqdarı 0.1-dən 0.2%-ə artması ilə

52. Karbonun austenitdəki qatılığı:

 1. Eyni deyil

 2. Bərbərdir

 3. Azdır

 4. Eynidir

 5. Çoxdur

53. Karbonla daha çox doymuş dəmir ovuntusunun hissəcikləri harada yerləşir?

 1. Qrafitin yaxınlığında

 2. Dəmirin yaxınlığında

 3. Nümunənin yaxınlığında

 4. Boşluğun yaxınlığında

 5. Nümunənin səthində

54. Sobada karbon ayrıca faza kimi nə üçün istifadə olunur?

 1. Yanacaq kimi

 2. Metalı soyutmaq üçün

 3. Metalı qızdırmaq üçün

 4. Posa yaratmaq üçün

 5. Flüs rolunu oynayır

55. Ərimə necə başa düşülür?

 1. Metalın bərk haldan maye hala keçməsi

 2. Maye haldan bərk hala keçməsi

 3. Maddənin yumşalması

 4. Metalın emal texnologiyası

 5. Maddənin yayılması

56. karbonun yanmasın hansı bişirmə mühiti təsir göstərir.

 1. Hidrogen

 2. Reduksiyası

 3. Hava

 4. Vakuum

 5. Oksidləşdirici

57. Dəmirlə karbonun kontakt yerlərində hansı struktur yarana bilər?

 1. Sementet

 2. Perlit

 3. Ferrit

 4. Ledeburit

 5. Martensit

58. Austenitin dənələrinin sərhəddində yerləşən sementit nəyə səbəb olur?

 1. Austenitin qeyri-bircinsiliyinə

 2. Austentin bircinsiliyinə

 3. Austenin homogenliyinə

 4. Austenitin parçalanmasına

 5. Austenitin parçalanmasına

59. Austenitdə karbonun konsentrasiyası nədən asılıdır?

 1. Bişirmə mühitindən

 2. Bişirmə müddətindən

 3. Bişirmə texnologiyasından

 4. Bişirmə temperaturundan

 5. Bişirmə avadanlığından

60. Austenitin son tərkibi nədən asılıdır?

 1. Qrafitin həll olması və mühitlə qarşılıqlı əlaqəsindən

 2. Qrafitin tərkibi və soyuducu mühitdən

 3. Qrafitin ölçülərindən və emal rejimindən

 4. Qrafitin dispersliyindən və termiki emaldan

 5. Qrafitin möhkəmliyindən və şixtənin tərkibindən

61. Dəmir əsasda qrafitin həll olması nədən asılıdır?

 1. Qrafitin markasından

 2. Qrafitin dispresliyindən

 3. Qrafitin kövrəkliyindən

 4. Qrafitin ölçülərindən

 5. Qrafitin bərkliliyindən

62. Bişirmədə strukturun homogenliyi necə arta bilər?

 1. Temperaturu və saxlama müddətini artırmaqla

 2. Bişirmə temperaturunu azaltmaqla

 3. Bişirmədə saxlama müddətini azaltmaqla

 4. Temperaturu və saxlama müddətini azaltmaqla

 5. Bişirmə mühitini dəyişməklə

63. Bişirmə zamanı izotermik saxlama müddəti nə ilə təyin edilir?

 1. Qrafitin dispresliyi

 2. Qrafitin kimyəvi tərkibi

 3. Qrafitin forması

 4. Qrafitin bərkliyi

 5. Qrafitin markası

64. Narın qrafitdən istifadə etdikdə həllolma və həcm üzrə karbonun bərabər paylanması nə vaxt baş verir?

 1. 1050oC-də 10-15 dəqiqə

 2. 1000oC-də 0.5-1 saat

 3. 900oC-də 0.5-1 saat

 4. 1100oC-də 0.5-1 saat

 5. 950oC-də 1-1.5 saat

65. Dəmir-qrafit materialların istismar xassələrinə nə təsir edir?

 1. Strukturtəşkiledicilərin qiyməti

 2. Ferritin miqdarı

 3. Perlitin miqdarı

 4. Perrit və ferlitin miqdarı

 5. Sementitin miqdarı

66. Sementitin ayrıca qatışıq kimi rolu:

 1. Materialın iş qabiliyyətini yaxşılaşdırır

 2. Materialın iş qabiliyyətini pisləşdirir

 3. Materialın yeyilməyə davamlılığını artırır

 4. Materialın yeyilməyə davmlılığını azaldır

 5. Materialın dağılmasına səbəb olur.

67. Dəmir-qrafiti materialların mexaniki xassələrinə nə təsir edir?

 1. Hissəciyin forma və ölçüsü

 2. Hissəciyin bərkliyi və möhkəmliyi

 3. Hissəciyin tərkibi

 4. Hissəciyi axıcılığı və sıxlığı

 5. Hissəciyin qatılığı

68. Dəmir-qrafiti materialların mexaniki xassələrinə nə təsir edir?

 1. Ovuntunun təmizliyi

 2. Ovuntunun bərkliyi

 3. Ovuntunun axıcılığı

 4. Ovuntunun səpilmə sıxlığı

 5. Ovuntunun plastikliyi

69. Dəmir-qrafiti materiallarının mexaniki xassələrinə nə təsir edir?

 1. Boşluğun forma və miqdarı

 2. Boşluğun xırdalığı

 3. Boşluğun iriliyi

 4. Boşluğun bərabərliyi

 5. Boşluğun xassələri

70. Dəmir-qrafii materiallarının mexaniki xassələrinə nə təsir edir?

 1. Qrafitin tərkibi

 2. Qrafitin bərkliyi

 3. Qrafitin möhkəmliyi

 4. Qrafitin forması

 5. Qrafitin markası

71. Dəmir-qrafiti materiallarının mexaniki xassələrinə nə təsir edir?

 1. Mikrostruktur

 2. Bərklik

 3. Kövrəklik

 4. Möhkəmlik

 5. Özlülük

72.Dəmir-qrafiti materiallarının mexaniki xassələrinə nə təsir edir?

 1. Presləmə və bişirmə rejimləri

 2. Kalibrləmə və yağlama rejimləri

 3. Qarışdırma və termiki emal rejimləri

 4. Yuyulma və ələnmə rejimləri

 5. Alınma texnologiyası

73. Ferrit təşkiledicisinin miqdarı nədən asılıdır?

 1. Qrafitin tərkibindən və bişirmə şəraitindən

 2. Perlitin tərkibindən və presləmə şəraitindən

 3. Sementitin tərkibindən və kalibrləmə şəraitindən

 4. Perlit və sementitin tərkibindən

 5. Qrafitin tərkibindən və bişşirmə şəraitindən

74. Daha yaxşı yeyilməyə davamlılığı hansı struktur göstərir?

 1. Perlit

 2. Ferrit

 3. Sementit

 4. PerlitFerrit

 5. FerritSementit

75. Ferrit təşkiledicinin miqdarı:

 1. 50%-ə qədər

 2. 50%-dən çox

 3. 60%-ə qədər

 4. 60%-dən çox

 5. 40%-ə qədər

76. Yağlama şəraitində sürtünmə əmsalı:

 1. 0.005÷0.09

 2. 0.08÷0.1

 3. 0.05÷0.08

 4. 0.01÷0.05

 5. 0.02÷0.08

77. Dəmir-qrafit materiallarının anti-friksion xassələri nə ilə xarakterizə olunur?

 1. Öz-özünə yağlanması və yaxşı işləməsi

 2. Sürtümə əmsalı və məhdud yağlanması

 3. Bərkliyi və istismar xassələri

 4. Kimyəvi tərkibi və fiziki xassələri

 5. Məhdud yağlanması və kimyəvi xassələri

Yüklə 0,66 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin