A. H. Kazımzadə Кимйа fakültəsi əyani şöbəsinin I kurs magistrantlarının 2016/2017-ci tədris ilinin I yarısı üçün d ə r s c ə d V ə L iYüklə 273,66 Kb.
tarix20.01.2017
ölçüsü273,66 Kb.
#701
«Təsdiq edirəm»

BDU-nun Elm və innovasiyalar üzrə prorektoru

AMEA-nın müxbir üzvü, prof.A.H.Kazımzadə

Кимйа fakültəsi əyani şöbəsinin I kurs magistrantlarının 2016/2017-ci tədris

ilinin I yarısı üçün

D Ə R S C Ə D V Ə L İGÜN

Bölmə

Azərbaycan bölməsi

Русский сектор

Kurs

I kurs

I курс

İxtisas

Qeyri-üzvi

kimya

Bərk cis.

kimyası

Üzvi kimya

Təb.fiz.fəal mad.kim

Kim.kin. kataliz

Fiziki kimya


Elektrokimya


Kolloid kimya

Analitik

kimya

Kimyəvi ekspertiza

YMB kimyası

Komp.mater.

kimyası

Nanomat.

kimyası

Kimyanın

tədrisi metodikası

Neft kimyası

Неорганическая химия

Органическая химия

I

8:30

10:05Kimyanın müasir problemləri

prof.T.İlyaslı müh. 7 id.Современные проблемы химии

проф.Т.Ильяслы лек. 47510:15 11:50

Koord.kimy.

əsasları


O.Əliyev

Müh. 471

Qeyri-üzvi biokimya

Y.CəfərovaMüh. 450

Üzvi kimy.nəzəri

əsasları

M.MəhərrəmovMüh.Derman mad. sintezi

U.ƏsgərovaMüh 170

Fiziki kimy.

Seçilmiş bəhs.

Y.ŞahverdiyevMüh. 342

Termodinam.

əsasarı

S.HacıyevMüh. 367

Elektrokim.proslər.

prak.tətbiqi

S.MirzəliyevaMüh. 367


Dispers sistem.

alınması və təmizlənməsi

C.Mirzai

Müh. 344


Nadir element.

Analizi


R.Abdullayev

Müh. 283

Ayrılma və qatılaşdırma

Metodları

P.Məmmədov

Müh. 283


Monomerlər kimyası

E.AbdullayevaMüh 303

YMB kimyas.

Seçilmiş bəhsləri

O.Əkbərov

Müh.


Nanoquruluş.kompoz.

Kimy.alınma üsul.

S.Məmmədov

Müh. 371


Kimy.öyrənilməs.

əyani vasaitələr.

.istifadə

Ə.Əzizov


Müh. 446

Neftin emala

HazırlanmasıO.Cavadova

Müh. 13

История и методология химии

доц.Т.Абдуллаева лек.

История и методология химии

доц.Т.Абдуллаева сем

12:00 13:45P S İ X O L O G İ Y A

İmdad Bayramov 442

П С И Х О Л О Г И Я

С.Кулиева

İ Q T İ S A D İ Y Y A T

Vahid Abbasov 442
13:50 15:25

Kimyanın müasir problemləri

S.Məmmədova məş.

П Е Д А Г О Г И К А

А.Гасанов лек. 206а
II

E L M İ T Ə D Q İ Q A T

III

8:30 10:05
10:15 11:50


Иностранный –язык

М.Алескерова каф.


12:00 13:45

Koord.kimyanın

əsasları


O.Əliyev

Məş. 471

Qeyri-üzvi biokimya

Y.CəfərovaMəş.. 450

Üzvi kimy.nəzəri

əsasları

M.MəhərrəmovMəş..


Deran mad. sintezi

U.ƏsgərovaMəş. 170

Fiziki kimy.

Seçilmiş bəhs.

Y.ŞahverdiyevMəş. 342

Trmodinam.

əsasarı

S.HacıyevMəş. 367

Elektrokim.proslər.

prak.tətbiqi

S.MirzəliyevaMəş.. 367

Dispers sistem.

alınması və təmizlənməsi

C.Mirzai


Məş. 344

Nadir element.

Analizi


R.Abdullayev

Məş. 283

Ayrılma və qatılaşdırma

Metodları

P.Məmmədov

Məş. 283


Monomerlər kimyası

E.AbdullayevaMəş. 303

YMB kimyas.

Seçilmiş bəhsləri

O.Əkbərov

Məş.


Naoquruluş.kompoz.

Kimy.alınma üsul.

S.Məmmədov

Məş. 373


Kimy.öyrənilməs.

əyani vasaitələr.

.istifadə

Ə.Əzizov


Məş. 446

Neftin emala Hazırlanması

O.Cavadova MəŞ. 13


Современные проблемы химии

С.Мамедова сем. 467
13:50 15:25

X a r i c i – d i l

dos.S.Məmmədova 4,6
Э К О Н О М И К А

М.Ядулла

IV

E L M İ T Ə D Q İ Q A T
V

8:30

10:05

Теорически основы

Орг.химии

У.Гасанова

Лек 161


10:15 11:50

Kimyanın tarixi və metodologiyası

dos.K.Haqverdiyev müh. 448

Основы координац.

химии


О. Алиев

Лек. 450

Теорически основы

Орг.химии

У.Гасанова

сем 161


Kimyanın tarixi və metodologiyası

dos.K.Haqverdiyev məş. 448

12:00 13:45

P E D A Q O G İ K A

C.Hüseynova müh. 346


Иностранный –язык

М.Алескерова каф.

13:50 15:25Основы координац.химии

О. Алиев


сем.450
X a r i c i – d i l

dos.S.Məmmədova

Kimya fakültəsinin dekanı: prof.A.Ə.Əzizov

«Təsdiq edirəm»BDU –nun Elm və innovasiyalar üzrə prorektoru

AMEA-nın müxbir üzvü, prof.A.H.Kazımzadə

Кimya fakültəsi əyani şöbəsinin II kurs magistrantlarının 2016/2017-ci tədris

ilinin I yarısı üçün

D Ə R S C Ə D V Ə L İ

GÜN

Bölmə

Azərbaycan bölməsi

Русский сектор

Kurs

II кurs

II курс

İxtisas

Q/üzvi kimya

Bərk cisimlər

kimyası

Üzvi kimya

Təb.fiz.fəal mad.kimyası

Fiziki kimya

Kim.kin. kataliz

Elektrokimya

Kolloid kimya

Analitik

kimya

Kimyəvi ekspertiza

YMB kimyası

Komp.mater.

Kimyası

Nanomat.

kimyası

Kimyanın

tədrisi metodikası

Neft kimyası

Химия

твердых тел

Органическая

химия

Химия физ. активных веществ

Химия нефти

I

8:30

10:05


Kimyəvi imun.

N.YusubovMüh 167

Q/taraz pros.term.

S.HacıyevMüh 367

Seolid işt.

kataliz


S.Məmmədov

Müh. 373Atom-absorb.anal.met

P.MəmmədovLab 289
Polimer nano kompozitlər

R.AlosmanovMüh 266


Основы физ. хим.анализа

Л.МамедоваЛек 465Научные основы комплексной обработки нефти и газа

Г.ГусейновЛек.

Rad. Kimyası


N.Yaqubov
Müh. 471

Kimyəvi imun.

N.YusubovMəş 167

Neft emalı və neft kim. sint. kim. və kat.
N.Zeynalov
Məş 16

10:15 11:50

Materialşün.

əsasları


B.Heydərov

Müh. 465

Keramiki materiallar

M.AllazovMüh 473

Assimmetrik

Sintez


İ.Əhmədov

Müh

Təbii birl.kimyası

İ.NağıyevaMüh 162

Kimyəvi kinetika və kataliz

Y..ŞahverdiyevMüh 342

Fermen.kataliz.

T.NağıyevMüh.

Polyaroqrafiya

Q.BayramovMüh 367

Emulsiyalar

T.QəhrəmanovMüh 365

Rent.spekt.anal.

metodları

Y.Yusifov

Müh 289


Ekspertizanın

təşkili


R.Şərifov

Lab 289

Polimer kompozisiyalar

R.MəmmədovaLab 303

Lak-boya

materialları

Ş.Məmmədov

Müh.


Nanoqur. fiz. alın. üsulları.
F.Haciyeva
Müh 161

Kim. öyrən. iqtisadi-ekoloji təhsil və tərbiyə
T.Abdinbəyova
Müh 446

Neft emalı sənay..

ekoloji. Probl..


R.Hüseynova
Müh 19

Керамич. материалы

З.ИсмайловЛек 465

Конформ.

Анализ

В.ИсмаиловЛек. 167

Ассиметрический синтез

М.КурбановаЛек. 222

Получение пестицидов на основе продуктов нефти

Г.ГусейновЛек.

Kimyəvi kinetika və kataliz

S.MirzəliyevaMəş 367

Fermen.kataliz.

T.NağıyevLab

Polyaroqrafiya

Q.BayramovLab 367

Emulsiyalar

T.QəhrəmanovLab 365
Kim. öyrən. iqtisadi-ekoloji təhsil və tərb
R.Abdinbəyova
Məş 446

12:00 13:45

Radiasiya kimyası

B.HeydərovMəş. 465

Fiziki-kimyəvi analizin əsasları

N.YaqubovMəş 475

Assimmetrik

Sintez


İ.Əhmədov

Məş.

Təbii birl.kimyası

İ.NağıyevaMəş 162

Mad.term.təd.üsul

S.HacıyevMüh 367

Seolid işt.

kataliz


S.Məmmədov

Məş. 373

Elek.korroziya

N.MusayevaMüh 342


Ətr.müh.mühaf. kol.kin.xas

Ə.YaqubovMüh 371

Atom-absorb.anal.met.

A.Paşacanov

Müh 289


Ekspertizanın

təşkili


R.Şərifov

Müh 289

Polimerlərin analizi

E.ƏkbərovMüh 303Kimya kabinəsi və lab. təşkili
R.Abdinbəyova
Məş 446

Neft emalı səna.

Ekol.. problemkləri


R.Hüseynova
Məş 19

Основы физ. хим.анализа

Л.МамедоваСем. 465

Конформ. анализ

В.ИсмаиловСем. 167

Ассиметрический синтез

М.КурбановаСем. 222

Получение пестицидов на основе продуктов нефти

Г.Гусейнов

Сем.


Qeyri-üzvi materialşünaslıq

B.HeydərovMəş. 465
Mad.term.təd.üsul

S.HacıyevMəş 367

Ətr.müh.mühaf. kol.kin.xas

Ə.YaqubovLab 371

Neft və qazın komp. emalının elmi əsas.
Q.Hüseynov
Məş 1913:50 15:25


Qalvanik elem.termod.

C.MirzaiMüh 371

Səthi plyonkalar

S.HacıyevMüh 367
Rent.spekt.anal.

metodları

Y.Yusifov

Müh 289Kim. kab. və lab. təşkili
R.Abdinbəyova
Müh 446
Кристаллохимия

М.ЧыраговЛек. 202
Зав. физ.акт. орг. соед.от строения

М.АллахвердиевЛек. 162Кристаллохимия

М.ЧыраговСем. 202
II

ELMI-TƏDQİQAT

III

8:30

10:05

Fiziki-kimyəvi analiz

B.HeydərovMəş. 465
Metal üzvi

birləşmələr

M.Axundova

Müh 175Elektrokimy.

kinetika


Y.Cəfərov

Müh 365

Səthi plyonkalar

S.HacıyevLab 367Polimer nanakomp.
İ.Bünyadzadə

Lab 266Мат. элек.техники

З.ИсмайловЛек. 465
Феремоны

У.АскероваЛек. 170

Киинет. и катализ в нефтепер. и химии нефти

Зейналов Н.Лек.16

Metal üzvi

birləşmələr

M.Axundova

Məş 175


Elektrokimy.

kinetika


Y.Cəfərov

Lab 365

Nanoelek. elem. cihaz.
Ağamalıyev
Məş 161

Мат. элек.техники

З.ИсмайловСем. 465

Киинет. и катализ в нефтепер. и химии нефти

Зейналов НСем.16

10:15 11:50

.

Qeyri-üzvi materialşünaslıq

B.Heydərov

Müh. 465

Keramiki materiallar

M.Allazov

Məş. 473


Konf.analiz

V.İsmayılovMüh 167

Feremonlar

İ.ƏhmədovMəş.

Stat.termod.

Y.CəfərovMüh. 365

Kat.haz.elmi.əsas

S.MəmmədovMüh. 373

Elektrokimyəvi sintez

F.KərimliMüh 367

Disp.sistem.dav.və koaqulyasiyası

S.HacıyevLab 367

Konkr.obyektlərin

analizi


X.Nağıyev

Müh 250


Rent.spekt.anal.

metodları

P.Məmmədov

Lab 289


Polimer

kompozisiyalar.

R.Məmmədova

Müh 303


Polim.komp.tətbiqi

Ş.Məmmədovmüh

Nanoelek. elem. cihaz.
Ağamalıyev
Müh161

Təfək. ink. kimya

dilinin rolu


T.Abdullayeva
Müh 446

Neft və qaz em. alın. məhs. onlar keyf. Yaxş..
F üsulları

V.Fərzəliyev
Müh

Керамич. материалы

З.ИсмайловСем 465

Тонкий орган.

синтез


М.Аллахвердиев

Сем. 162

Феремоны

У.АскероваСем. 170

Экологические проблемы в нефтепереработке

Г.ГасановаСем..16
Stat.termod.

YCəfərov


Lab. 365

Kat.haz.elmi.əsas

S.MəmmədovLab. 373
Təfək. ink. kimya

dilinin rolu


T.Abdullayeva
Məş 446

Хим.природ

соединений

И.Нагиева

Сем. 162


Научные основы комплексной обработки нефти и газа

Гусейнов Г.Сем

12:00 13:45Fiziki-kimyəvi analizin əsasları

F.Sadıqov

Müh 467


Konf.analiz

V.İsmayılovMəş. 167

Feremonlar

İ.ƏhmədovMüh.

Q.taraz. pros. Termodinamikası
S.Hacıyev
Lab 367

Sən.kat.haz.tex.

S.MəmmədovMüh. 373

Elekt.tədq.üsul.

F.KərimliMüh 367


Elektrosəth hadisələr

K.OrucovaMüh 371

Konkr.obyektlərin

analizi


X.Nağıyev
Lab. 250


Optiki analiz

metodları

F..Çıraqov

Müh 289

Polim .kimyəvi

çevrilmələri

A.Əzizov


Müh

Polim.

Komp.tətbiqi

Ş.Məmmədov

Məş.


Polim. Kimyəvi çevrilmələri
A.Azizov
Müh

Kim. ped. prakt. və təşkili və keirilm.
T.Abdullayeva
Müh 446

Neft və qaz em. alın. məhs. onlar keyf. Yaxş.. üsulları

V.Fərzəliyev


Məş.

Стереохимия

А. РагимоваЛек 160

Хим. природ

соединений

И.Нагиева

Лек. 162
Sən.kat.haz.tex.

S.MəmmədovLab 373

Elekt.tədq.üsul.

F.KərimliLab 367


Elektrosəth hadisələr

K.OrucovaLab 371

Стереохимия

А. РагимоваСем 160

13:50 15:25
Oksid şüşələr

N.YaqubovMüh 475
Assimmetrik

Sintez


İ.Əhmədov

MühQalvanik elem.termod.

C.MirzaiLab 371Optiki analiz

metodları

Ə.Babayev

Lab 289


Polim .kimyəvi

çevrilmələri

A.Əzizov

Lab


Lak-boya

materilları

Ş.Məmmədov

Məş.Polim. Kimyəvi çevrilmələri
A.Azizov
lab.


IV

ELMI-TƏDQİQAT

V

8:30

10:05

Fiziki-kimyəvi analiz

T.İlyaslıMüh. 452

Elek. Tex.mat.

Z.İsmayılovMüh 465Fiziki-kimyəvi analiz

S.HacıyevMüh 367

Heterogen kataliz

S.MəmmədovMüh 373
Ayrıl və qat.met.

S.HəmidovMüh. 250
Neft emalı və neft kim. sint. kim. və kataliz
N.Zeynalov
Müh 16
Тонкий орган.

синтез


М.Аллахвердиев

Лек. 162

Химическая

иммунология

Н.Юсубов

Лек. 167

Elek. Tex.mat.

Z.İsmayılovMəş 465Химическая

иммунология

Н.Юсубов

Лаб. 167


10:15 11:50

Materialşün.

əsasları


B.Heydərov

Məş. 465
Zərif üzvi sintez

A.MəhərrəmovMüh.162

Üzv.birl.fiz.fəal .qur.asılılığı

İ.Əhmədovmüh

Faza taraz termod

N.RzayevaMüh. 371

Məhl.ged.

reaksiyalar

T.Nağıyev

Müh
Ayrıl və qat.met.

S.HəmidovLab. 250

Ekspertiza.

obyektləri

R.Şərifov

Müh. 289


Polimerlərin analizi

S.QafarovaLab 299

Polimer sorbentlər

E.KərimovaMəş.

Nanoqur. fiziki.

alınma. üsulları


F.Hacıyeva
Lab 161

Kim. ped. prakt.

təşkili və keçiril.


T.Abdullayeva
Məş. 446

Neft məhs. əsas. pestis. alınması
R.Hüseynova
Müh 19
Ассиметрический синтез

М.КурбановаЛек. 222

Зав. физ.акт. орг. соед.от строения

М.АллахвердиевСем. 162

Экологические проблемы в нефтепереработке

Гасанова Г.Лек. 16

Disp.sistem.dav.və koaqulyasiyası

S.HacıyevMüh. 367
Faza taraz termod

K.OrucovaLab. 371

Məhl.ged.

reaksiyalar

T.Nağıyev Lab

12:00 13:45

Təb və qeyri-üzvi bir.kim

O.Əliyev


Müh. 471

Oksid şüşələr
M.Bağıyeva
Məş 465

Zərif üzvi sintez

M.AllahverdiyevLab. 162

Üzv.birl.fiz.fəal .qur.asılılığı

İ.ƏhmədovMəş.

Fiziki-kimyəvi analiz

S.HacıyevLab. 367

Heterogen

kataliz


F.Kərimli

Lab. 367

Elektrokim.sintez

T.QəhrəmanovLab. 365

Məhlul..

adsorbsiyası

C.Mirzai

Müh. 371


Rent.spekt.anal.

metodları

S.Həmidov

Lab. 250


Ekspertiza.

obyektləri

R.Şərifov

Lab. 289Polimer sorbentlər

E.ƏkbərovMüh 303

Nanoqur. atom-qüvvət mikros. tədqiqi
F.Haciyeva
Müh 161

Təlimdə akmeoloji

tədqiqatlar


K.Haqverdiyev
Müh 446

Neft və qazın komp. emalının elmi əsas
R.Hüseynova
Müh 19

Оксид. Стекла
Н.Ягубов

Сем. 450

Ассиметрический синтез

М.КурбановаСем. 222
Улучшение качества продуктов полученных при переработке нефти и газа

Фарзалиев.ВЛек.

Təb və qeyri-üzvi bir.kim

O.Əliyev


Məş. 471

Məhlul..

adsorbsiyası

C.Mirzai

Lab. 371

Təlimdə akmeoloji

tədqiqatlar


K.Haqverdiyev
Məş 44613:50 15:25Kristallokimya

M.ÇıraqovMüh 202


Stereokimya

A.RəhimovaMüh 160

Assimmetrik

Sintez


İ.Əhmədov

Məş.


Elekr.korroziya

N.MusayevaLab 342

Nanoqur. atom qüvvət mikros. tədqiqi
F.Haciyeva
Lab 161

Alkoq. və narko. qarşı müb. müəl. rolu
Ə.Azizov
Müh 446

Neft məhs. əsas. pestis. Alınması
N.Xəlilova
Məş 19

Оксид. стекла

Й.ДжафароваЛек 465

Мет. орг. соед

З.МамедоваЛек. 165
Улучш.качества продук. Получ. при переработке нефти и газа

Фарзалиев.ВСем.

Stereokimya

A.RəhimovaMəş 160

Мет. орг. соед

З.МамедоваСем. 165

Kristallokimya

M.ÇıraqovMəş 202

Alkoq. və narko. qarşı müb. müəl. rolu
Ə.Azizov Məş 446

Kimya fakültəsinin dekanı: prof.A.Ə.Əzizov
Yüklə 273,66 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin