Acipayam anadolu lisesi 2009 – 2010 ÖĞretim yili

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 66.38 Kb.
tarix29.05.2018
ölçüsü66.38 Kb.

powerpluswatermarkobject3


ACIPAYAM ANADOLU LİSESİ 2009 – 2010 ÖĞRETİM YILI

11 FEN B TÜRK EDEBİYATI 2.2 SINAV SORULARI

www.edebiyatogretmeni.net

1. Aşağıdaki ifadeleri DOĞRU / YANLIŞ durumlarına göre inceleyiniz. ( 1x 10= 10 )

 1. Tanzimat Edebiyatı Şinasi ile Âgâh Efendi’nin Tasvir-i Efkâr gazetesini çıkarmaları ile başlar. ( …………. )

 2. Namık Kemâl La Fontaine’den fabllar tercüme etmiştir. ( …………. )

 3. Ziya Paşa “Harabat” adlı eserinde Batı dünyası ile ilgili görüşlerini dile getirmiştir. ( …………... )

 4. 1. dönem Tanzimat sanatçıları romantizm akımının etkisiyle tesadüflere çok yer vermiştir. ( …………… )

 5. Osmanlıcılık, milliyetçilik akımının Osmanlı Devleti üzerindeki yıkıcı etkilerine karşı ortaya atılmış bir fikir akımıdır. ( ……….….. )

 6. Türkçülük akımı Millî Mücadele’nin kazanılması ve Cumhuriyet’in örgütlenmesinde rol oynamıştır. ( …………….. )

 7. Mehmet Emin Yurdakul aruz ölçüsü kullanmış, dil zevki bakımından ise Fecr-i Âti topluluğuna bağlı kalmıştır.( ………..… )

 8. Fecr-i Ati’den ayrılan sanatçıların bir kısmı Milli Edebiyat’a katılmış bir kısmı da BAĞIMSIZ kalmıştır. ( ……………… )

 9. Türkçülük akımını sistemleştiren ve eserlerinde işleyen sanatçı Ömer Seyfettin’dir. ( …………...… )

 10. Ateşten Gömlek isimli eserin sahibi Halide Nusret Zorlutuna’dır. ( ………………...… )


2. Sami Paşazade Sezai, Dilber’in macerasını anlattığı “Sergüzeşt” adlı eserinde dönemin hangi toplumsal olayını anlatmıştır? ( 5 puan )

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


3. Aşağıdaki eserler kime aittir? ( 6 puan )

*Talim-i Edebiyat *Celâl Mukaddemesi *Tiryaki Sözleri:


4. a) Aşağıdaki eserleri sanatçısına göre eşleştirdiğimizde hangisi dışta kalır? Neden? ( 5+3= 8 )

Kızıl Elma Göl Saatleri Eski Şiirin Rüzgârıyla Eğil Dağlar Altın Işık

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

b) Aşağıdaki eserleri türüne göre eşleştirdiğimizde hangisi dışta kalır? Neden? ( 5+3= 8 )

Rahmet 40 Yıl Mor Salkımlı Ev Rubab-ı Şikeste Bomba……………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Aşağıdaki açıklamalara uygun eser, yazar veya kavramları karşılarına yazınız. ( 2x5 =10 )

 1. 1909–1912 yılları arasında faaliyet göstermiş edebî dönem:
 1. Dilber adlı esir bir kızın içler acısı macerasını konu alan esaret temalı, Sami Paşazade Sezai romanı:
 1. Maupassant tarzı olarak da bilinen, klasik yapı unsurları ile kurulu hikâye türü:
 1. R. Mahmut Ekrem’in abes-muktebes kafiyesine şiddetle karşı çıkmış eski edebiyat taraftarı şâir:
 1. “Fatih Kürsüsünde”, “Asım” , “Gölgeler” gibi bölümleri de olan eserin adı ve bu eserin sahibi:


6. Aşağıda açıklamaları verilen sanatçılarımız kimdir? ( 2x5= 10 )

 1. Şiire aruz vezniyle başlamış “Sanat” şiiriyle birlikte heceye yönelmiştir. Sıla, gurbet ve Anadolu efsanelerini işlemiştir. Dili sade ve akıcıdır. Söz sanatlarına yer veren güçlü bir üsluba sahiptir. Birçok şiir kitabı, manzum piyesi bulunan şairin Çoban Çeşmesi önemli eserlerindendir…………………………………………
 1. Milli Edebiyat topluluğunu meydana getiren sanatçıların arasında yer almamış, ama Milli Edebiyat hareketini makaleleri ile desteklemiştir. Düz- yazı türünde eser vermiş olsa da sanatçı asıl kişiliğini şiirleriyle ortaya koymuştur. Divan şiiri nazım şekilleriyle yazdığı şiirleri Eski Şiirin Rüzgârıyla adlı eserinde toplanmıştır.

…………………………………………………………………

 1. Türkçülük akımını bir sisteme bağlayan fikir adamı bu sistemi yapıtlarında işleyen bir sanatçı olarak karşımıza çıkar. Yapıtlarıyla “Türk milliyetçiliği”nin sınırlarını belirlemiştir. Milli edebiyatın, fikir yönüyle temellerini oluşturmuştur. Türk milletinin dil, edebiyat, din ve ahlak yönüyle aynı kültürle yetişmiş kişilerden oluştuğuna inanır. Edebiyatı görüşlerini yaymada bir araç olarak görür. Şiir, destan, makale ve masallar yazmıştır.

………………………………………….

 1. 1909’da Fecr-i Ati topluluğuna katıldı. “Kalem” dergilersinde “ Kirpi ” takma adıyla mizahi yazılar yayımladı. “Ay dede” mizah dergisini çıkardı. İstanbul Türkçesini en güzel ve pürüzsüz yazan sanatçı olarak ün kazandı. Roman, öykü, tiyatro, anı, fıkra gibi değişik türlerde eserler verdi. Eserlerinde Türk toplum yaşamında meydana gelen sosyal ve siyasi değişmeler, Anadolu’nun sosyal yaşamından kesitler, vatan özlemi gibi pek çok konuları ele aldı.

………………………………………….

 1. Deneme, hikâye, mensur şiir gibi türlerden sonra “hikâyeden daha uzun soluklu çalışma” olarak gördüğü romana geçiş yapmıştır. Romanlarında Türk toplumunun yaşadığı politik sosyal ve kültürel konuları anlatmıştır. Konuları arasında Türkiye’deki toplumsal değişme ve geri kalmışlık önemli bir yer tutar. Örneğin siyasi bir roman olarak nitelenen Hüküm Gecesi II. Meşrutiyet dönemindeki parti kavgaları üzerine kurulmuş bir romandır.

………………………………………….

7. Aşağıda açıklamaları verilen sanatçılarımız kimdir? ( 2x5= 10 )

 1. “Halk için roman” tarzını geliştiren yazarımızdır. Değişik türlerde yazmışsa da romanlarıyla tanınmıştır. Romanlarında genellikle güncel olmak üzere değişik konuları dönemine göre sade bir dille işlemiş, olay akışının arasına değişik bilgiler koyarak okuyucuyu bilgilendirmeye çalışmıştır. Romanları sanatsal değere sahip değilse de halkta okuma alışkanlığı oluşturduğu için önemlidir……………………………
 1. Roman, tiyatro türünde verdiği yapıtlar ve dil- bilim alanında yaptığı çalışmalarla tanındı. Türkçenin en geniş ve en güvenilir sözlüğü olan “Kamus-i Türkî “’yi hazırladı; dilimizin sadeleşmesini savundu, bunun yollarını gösterdi…………………………..
 1. Köy romanını, realist-natüralist görüşle edebiyatımıza ilk getiren yazardır. Türk hikâyesini realizme doğru götürmekle kalmaz, edebiyatımızda ilk köy romanı olan Karabibik’i yazar. Genç yaşta ölmüş olmasına rağmen yazdığı eserle onu unutulmaktan kurtarmıştır…………………………………
 1. Divan şiirinin 16. yüzyıl şairlerindendir. Türkçeyi çok güzel kullanan şair, Arapça ve Farsçayı da iyi bilmektedir. Bu üç dilde de divanı vardır. Şiirlerinin başat konusu “aşk”tır. Aşkın verdiği acıdan mutluluk duyan bir yapıya sahiptir. Divan şiirinin bütün türleriyle şiirler yazan şairin ünü günümüze kadar ulaşmıştır.

……………………………………………

 1. Servet-i Fünuncuların çağdaşı olduğu halde bu topluluğa katılmamıştır. İlk romanı Şık ile tanınmış; romanlarında sosyal sorunları, batıl inançları, aile geçimsizliklerini, yüzeyde kalan Batılılaşmayı ele almıştır. Halk çevrelerinden seçtiği kahramanlarını ustalıkla konuşturmuştur. Edebiyatımızda natüralizmin en önemli temsilcisidir…………………………………..

8 ) I. Devrinin en büyük dil bilginidir.

II. Kamus-ı Türkî adlı büyük sözlüğü vardır.

III. Edebiyatımızda roman türünün ilk örneği olan Taaşşuk-ı Talât ve Fıtnat’ın yazarıdır.

Yukarıda özellikleri sayılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sami Paşazade Sezai B) Şemsettin Sami C) A. Mithat Efendi D) Şinasi E) Namık Kemal

_____________________________________________________________
9 ) ( 1987 ÖYS ) Nabizade Nazım ‘ın Karabibik adlı eseri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Edebiyatımızda realizmin başarılı bir örneğidir.

B) Kırsal kesim gerçeğine ilk kez değinilmiştir.

C) Romandan çok uzun hikâye özelliklerine sahiptir.

D) Kişilerin bulundukları çevreye göre yazılmış başarılı bir eserdir.

E) İlk psikolojik roman örneğidir.

___________________________________________________________
I. Araba Sevdası ( Recaizade Mahmut Ekrem )

II. Mai ve Siyah ( H. Ziya Uşaklıgil )

III. Sergüzeşt ( Sami Paşazade Sezai )

10 ) Bu eserlerin ortak özeliği aşağıdakilerden han­gisidir?

A) Tiyatro türünde yazılmaları

B) Aynı akımdan etkilenmeleri

C) Tanzimat yazarlarına ait oluşları

D) Aynı konuyu ele almaları

E) Toplumu eğitmek amacıyla yazılmış olmaları11 ) Aşağıdakilerden hangileri Tanzimat şiirinde öz ve biçim arasında uyum sağlamaya yönelik biçim yenilikleri yapmaya çalışmış,şiirde ses (ritm) ögesinin önemini gündeme getirmiştir?

A) Namık Kemal - Şinasi B) Şinasi - Recaizade Mahmut Ekrem C) Ziya Paşa – Abdülhak Hamit D) Namık Kemal – Ziya Paşa

E) Recaizade Mahmut Ekrem – Abdülhak Hamit Tarhan

______________________________________________________________


12 ) Namık Kemal’in “İntibah” , A. Mithat Efendi’nin “Felatun Bey ile Rakım Efendi” den sonra yanlış Batılılaşmayı eleştiren üçüncü önemli Tanzimat romanıdır.

Alafrangalılığa özenen züppe tipi Behruz Bey’in anlatıldığı; R. Mahmut Ekrem’in yazdığı bu eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cezmi B) Ali Bey C) Araba Sevdası D) Sinekli Bakkal E) Kiralık Konak

___________________________________________________________
13 ) Tanzimat şairleri arasında eski edebiyata en fazla bağlılık gösteren şairdir. Divan şiirinin üstün bir zevke dayandığını söyler.Şiirlerinde çalıp çırpmaya , zulme ,haksızlığa ,geriliğe karşı çıkar.Şiirlerinde didaktik (öğretici ) yan ağır basar.Terkib-i Bent ve Tahrib-i Harabat adlı eserleri meşhurdur.

Parçada belirtilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevfik Fikret B) Namık Kemal C) Ziya Paşa D) Recaizade Mahmut Ekrem E) İbrahim Şinasi


14 ) ( 1988 ÖSYS ) Tanzimat dönemi şairlerinden R. Mahmut Ekrem’in çevresinde toplanan gençler , artık kendi başlarına var olmanın yollarını ararlar ve bir dergide birleşirler.Bunların arasında , sonradan romancı olarak ün kazanmış iki yazarımız da vardır.

Paragrafta sözü edilen dergi ile iki yazarımız aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Servet-i Fünûn ; Halit Ziya , Mehmet Rauf

B) Malumat ; Hüseyin Cahit yalçın , Ahmet Rasim

C) Genç Kalemler ; Halit Ziya , Ömer Seyfettin

D) Servet-i Fünûn ; Sami Paşazade Sezai , , Hüseyin Cahit yalçın

E) Malumat ; Mehmet Rauf , Hüseyin Rahmi Gürpınar


TEST SORULARI 5’ER PUANDIR. 12. SORU 3 PUANDIR.

TEST SORULARININ CEVAPLARINI AŞAĞIYA YAZINIZ.
8 ) 9 ) 10 ) 11 ) 12 ) 13 ) 14 )

ALİ BAĞÇELİ

ACIPAYAM ANADOLU LİSESİ


CEVAP ANAHTARI
1. Aşağıdaki ifadeleri DOĞRU / YANLIŞ durumlarına göre inceleyiniz. ( 1x 10= 10 )

A)Tanzimat Edebiyatı Şinasi ile Âgâh Efendi’nin Tasvir-i Efkâr gazetesini çıkarmaları ile başlar. ( ……Y……. )

B) Namık Kemâl La Fontaine’den fabllar tercüme etmiştir. ( ……Y……. )

C ) Ziya Paşa “Harabat” adlı eserinde Batı dünyası ile ilgili görüşlerini dile getirmiştir. ( ……Y……... )

D ) 1. dönem Tanzimat sanatçıları romantizm akımının etkisiyle tesadüflere çok yer vermiştir. ( ………D…… )

E ) Osmanlıcılık, milliyetçilik akımının Osmanlı Devleti üzerindeki yıkıcı etkilerine karşı ortaya atılmış bir fikir akımıdır. ( …Y…….….. )

F ) Türkçülük akımı Millî Mücadele’nin kazanılması ve Cumhuriyet’in örgütlenmesinde rol oynamıştır. ( …………….. )

G ) Mehmet Emin Yurdakul aruz ölçüsü kullanmış, dil zevki bakımından ise Fecr-i Âti topluluğuna bağlı kalmıştır.( …Y……..… )

H ) Fecr-i Ati’den ayrılan sanatçıların bir kısmı Milli Edebiyat’a katılmış bir kısmı da BAĞIMSIZ kalmıştır. ( ……D………… )

I ) Türkçülük akımını sistemleştiren ve eserlerinde işleyen sanatçı Ömer Seyfettin’dir. ( ……Y……...… )

J ) Ateşten Gömlek isimli eserin sahibi Halide Nusret Zorlutuna’dır. ( ……Y………… )
2. Sami Paşazade Sezai, Dilber’in macerasını anlattığı “Sergüzeşt” adlı eserinde dönemin hangi toplumsal olayını anlatmıştır? ( 5 puan )

…………………………..DÖNEMİNDEKİ ESARET TEMASINI İŞLEMEKTEDİR.……………….


3. Aşağıdaki eserler kime aittir? ( 6 puan )

*Talim-i Edebiyat : R. MAHMUT’UN *Celâl Mukaddemesi : N. KEMAL *Tiryaki Sözleri: C. ŞAHABETTİN


4. a) Aşağıdaki eserleri sanatçısına göre eşleştirdiğimizde hangisi dışta kalır? Neden? ( 5+3= 8 )

Kızıl Elma Göl Saatleri Eski Şiirin Rüzgârıyla Eğil Dağlar Altın Işık

Eski Şiirin Rüzgârıyla Eğil Dağlar ( YAHYA KEMAL’İN…;…. Altın Işık . Kızıl Elma ( ZİYA GÖKALP’İN;

Göl Saatleri AHMET HAŞİM’İN ESERİDİR.

b) Aşağıdaki eserleri türüne göre eşleştirdiğimizde hangisi dışta kalır? Neden? ( 5+3= 8 )

Rahmet : HİKAYE ,Y. KADRİ 40 Yıl : ANI H. ZİYA Mor Salkımlı Ev ANI ,H. EDİP Rubab-ı Şikeste ŞİİR,T. FİKRET Bomba : HİKAYE Ö SEYFETTİN

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Aşağıdaki açıklamalara uygun eser, yazar veya kavramları karşılarına yazınız. ( 2x5 =10 )

A ) 1909–1912 yılları arasında faaliyet göstermiş edebî dönem: S. FÜNUN


B ) Dilber adlı esir bir kızın içler acısı macerasını konu alan esaret temalı, Sami Paşazade Sezai romanı: SERGÜZEŞT
C ) Maupassant tarzı olarak da bilinen, klasik yapı unsurları ile kurulu hikâye türü: OLAY HİKAYESİ
D ) R. Mahmut Ekrem’in abes-muktebes kafiyesine şiddetle karşı çıkmış eski edebiyat taraftarı şâir: M. NACİ
E ) “Fatih Kürsüsünde”, “Asım” , “Gölgeler” gibi bölümleri de olan eserin adı ve bu eserin sahibi: M. AKİF
6. Aşağıda açıklamaları verilen sanatçılarımız kimdir? ( 2x5= 10 )

A ) Şiire aruz vezniyle başlamış “Sanat” şiiriyle birlikte heceye yönelmiştir. Sıla, gurbet ve Anadolu efsanelerini işlemiştir. Dili sade ve akıcıdır. Söz sanatlarına yer veren güçlü bir üsluba sahiptir. Birçok şiir kitabı, manzum piyesi bulunan şairin Çoban Çeşmesi önemli eserlerindendir……F. NAFİZ ÇAMLIBEL……………………………………


B ) Milli Edebiyat topluluğunu meydana getiren sanatçıların arasında yer almamış, ama Milli Edebiyat hareketini makaleleri ile desteklemiştir. Düz- yazı türünde eser vermiş olsa da sanatçı asıl kişiliğini şiirleriyle ortaya koymuştur. Divan şiiri nazım şekilleriyle yazdığı şiirleri Eski Şiirin Rüzgârıyla adlı eserinde toplanmıştır.

………YAHYA KEMAL …………………………………………………………

C ) Türkçülük akımını bir sisteme bağlayan fikir adamı bu sistemi yapıtlarında işleyen bir sanatçı olarak karşımıza çıkar. Yapıtlarıyla “Türk milliyetçiliği”nin sınırlarını belirlemiştir. Milli edebiyatın, fikir yönüyle temellerini oluşturmuştur. Türk milletinin dil, edebiyat, din ve ahlak yönüyle aynı kültürle yetişmiş kişilerden oluştuğuna inanır. Edebiyatı görüşlerini yaymada bir araç olarak görür. Şiir, destan, makale ve masallar yazmıştır.

………ZİYA GÖKALP………………………………….

D ) 1909’da Fecr-i Ati topluluğuna katıldı. “Kalem” dergilersinde “ Kirpi ” takma adıyla mizahi yazılar yayımladı. “Ay dede” mizah dergisini çıkardı. İstanbul Türkçesini en güzel ve pürüzsüz yazan sanatçı olarak ün kazandı. Roman, öykü, tiyatro, anı, fıkra gibi değişik türlerde eserler verdi. Eserlerinde Türk toplum yaşamında meydana gelen sosyal ve siyasi değişmeler, Anadolu’nun sosyal yaşamından kesitler, vatan özlemi gibi pek çok konuları ele aldı.

………………………R. HALİT………………….

E ) Deneme, hikâye, mensur şiir gibi türlerden sonra “hikâyeden daha uzun soluklu çalışma” olarak gördüğü romana geçiş yapmıştır. Romanlarında Türk toplumunun yaşadığı politik sosyal ve kültürel konuları anlatmıştır. Konuları arasında Türkiye’deki toplumsal değişme ve geri kalmışlık önemli bir yer tutar. Örneğin siyasi bir roman olarak nitelenen Hüküm Gecesi II. Meşrutiyet dönemindeki parti kavgaları üzerine kurulmuş bir romandır.

………………HÜKÜM GECESİ………………………….7. Aşağıda açıklamaları verilen sanatçılarımız kimdir? ( 2x5= 10 )

A ) “Halk için roman” tarzını geliştiren yazarımızdır. Değişik türlerde yazmışsa da romanlarıyla tanınmıştır. Romanlarında genellikle güncel olmak üzere değişik konuları dönemine göre sade bir dille işlemiş, olay akışının arasına değişik bilgiler koyarak okuyucuyu bilgilendirmeye çalışmıştır. Romanları sanatsal değere sahip değilse de halkta okuma alışkanlığı oluşturduğu için önemlidir……A. MİTHAT………………………


B ) Roman, tiyatro türünde verdiği yapıtlar ve dil- bilim alanında yaptığı çalışmalarla tanındı. Türkçenin en geniş ve en güvenilir sözlüğü olan “Kamus-i Türkî “’yi hazırladı; dilimizin sadeleşmesini savundu, bunun yollarını gösterdi………Ş. SAMİ…………………..
C ) Köy romanını, realist-natüralist görüşle edebiyatımıza ilk getiren yazardır. Türk hikâyesini realizme doğru götürmekle kalmaz, edebiyatımızda ilk köy romanı olan Karabibik’i yazar. Genç yaşta ölmüş olmasına rağmen yazdığı eserle onu unutulmaktan kurtarmıştır…NABİZADE NAZIM………………………………
D ) Divan şiirinin 16. yüzyıl şairlerindendir. Türkçeyi çok güzel kullanan şair, Arapça ve Farsçayı da iyi bilmektedir. Bu üç dilde de divanı vardır. Şiirlerinin başat konusu “aşk”tır. Aşkın verdiği acıdan mutluluk duyan bir yapıya sahiptir. Divan şiirinin bütün türleriyle şiirler yazan şairin ünü günümüze kadar ulaşmıştır.

……………FUZULİ………………………………

E ) Servet-i Fünuncuların çağdaşı olduğu halde bu topluluğa katılmamıştır. İlk romanı Şık ile tanınmış; romanlarında sosyal sorunları, batıl inançları, aile geçimsizliklerini, yüzeyde kalan Batılılaşmayı ele almıştır. Halk çevrelerinden seçtiği kahramanlarını ustalıkla konuşturmuştur. Edebiyatımızda natüralizmin en önemli temsilcisidir……H. RAHMİ……………………………..
8 ) I. Devrinin en büyük dil bilginidir.

II. Kamus-ı Türkî adlı büyük sözlüğü vardır.

III. Edebiyatımızda roman türünün ilk örneği olan Taaşşuk-ı Talât ve Fıtnat’ın yazarıdır.

Yukarıda özellikleri sayılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sami Paşazade Sezai B) Şemsettin Sami C) A. Mithat Efendi D) Şinasi E) Namık Kemal

_____________________________________________________________
9 ) ( 1987 ÖYS ) Nabizade Nazım ‘ın Karabibik adlı eseri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Edebiyatımızda realizmin başarılı bir örneğidir.

B) Kırsal kesim gerçeğine ilk kez değinilmiştir.

C) Romandan çok uzun hikâye özelliklerine sahiptir.

D) Kişilerin bulundukları çevreye göre yazılmış başarılı bir eserdir.

E) İlk psikolojik roman örneğidir.

___________________________________________________________


I. Araba Sevdası ( Recaizade Mahmut Ekrem )

II. Mai ve Siyah ( H. Ziya Uşaklıgil )

III. Sergüzeşt ( Sami Paşazade Sezai )

10 ) Bu eserlerin ortak özeliği aşağıdakilerden han­gisidir?

A) Tiyatro türünde yazılmalarıB) Aynı akımdan etkilenmeleri

C) Tanzimat yazarlarına ait oluşları

D) Aynı konuyu ele almaları

E) Toplumu eğitmek amacıyla yazılmış olmaları_________________________________________________________________________________________________________________________________
11 ) Aşağıdakilerden hangileri Tanzimat şiirinde öz ve biçim arasında uyum sağlamaya yönelik biçim yenilikleri yapmaya çalışmış,şiirde ses (ritm) ögesinin önemini gündeme getirmiştir?

A) Namık Kemal - Şinasi B) Şinasi - Recaizade Mahmut Ekrem C) Ziya Paşa – Abdülhak Hamit D) Namık Kemal – Ziya PaşaE) Recaizade Mahmut Ekrem – Abdülhak Hamit Tarhan

______________________________________________________________


12 ) Namık Kemal’in “İntibah” , A. Mithat Efendi’nin “Felatun Bey ile Rakım Efendi” den sonra yanlış Batılılaşmayı eleştiren üçüncü önemli Tanzimat romanıdır.

Alafrangalılığa özenen züppe tipi Behruz Bey’in anlatıldığı; R. Mahmut Ekrem’in yazdığı bu eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cezmi B) Ali Bey C) Araba Sevdası D) Sinekli Bakkal E) Kiralık Konak

___________________________________________________________
13 ) Tanzimat şairleri arasında eski edebiyata en fazla bağlılık gösteren şairdir. Divan şiirinin üstün bir zevke dayandığını söyler.Şiirlerinde çalıp çırpmaya , zulme ,haksızlığa ,geriliğe karşı çıkar.Şiirlerinde didaktik (öğretici ) yan ağır basar.Terkib-i Bent ve Tahrib-i Harabat adlı eserleri meşhurdur.

Parçada belirtilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevfik Fikret B) Namık Kemal C) Ziya Paşa D) Recaizade Mahmut Ekrem E) İbrahim Şinasi


14 ) ( 1988 ÖSYS ) Tanzimat dönemi şairlerinden R. Mahmut Ekrem’in çevresinde toplanan gençler , artık kendi başlarına var olmanın yollarını ararlar ve bir dergide birleşirler.Bunların arasında , sonradan romancı olarak ün kazanmış iki yazarımız da vardır.

Paragrafta sözü edilen dergi ile iki yazarımız aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Servet-i Fünûn ; Halit Ziya , Mehmet Rauf

B) Malumat ; Hüseyin Cahit yalçın , Ahmet Rasim

C) Genç Kalemler ; Halit Ziya , Ömer Seyfettin

D) Servet-i Fünûn ; Sami Paşazade Sezai , , Hüseyin Cahit yalçınE) Malumat ; Mehmet Rauf , Hüseyin Rahmi Gürpınar
TEST SORULARI 5’ER PUANDIR. 12. SORU 3 PUANDIR.

TEST SORULARININ CEVAPLARINI AŞAĞIYA YAZINIZ.
8 ) B 9 ) A 10 ) B 11 ) E 12 ) C 13 )C 14 ) A

ALİ BAĞÇELİ

ACIPAYAM ANADOLU LİSESİ
Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə