«audiT» FƏNNİ ÜZRƏ MÜhaziRƏLƏR


Cədvəl 1 Daxil olmuş əmtəə-material qiymətliləri üzrə kənarlaşmalarınYüklə 1,64 Mb.
səhifə15/18
tarix14.01.2017
ölçüsü1,64 Mb.
#317
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Cədvəl 1

Daxil olmuş əmtəə-material qiymətliləri üzrə kənarlaşmaların

hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanılması


Əmtəə-material

qiymətlilərinin

adı


Müəssisənin məlumatları üzrə 208 (16) saylı hesaba aid edilmiş kə-narlаşma məb-ləüi, min man.

Yoxlama məlu-

matlаrınа əsаsən

208 (16) saylı hesaba aid edil-məli kənarlaşma məbləüi, min mаn.


Kənarlaşma (+; -)


Qeyd


Cədvəl 2

Əmtəə-material qiymətlilərinin əldə edilməsi zamanı nəqliyyat-tədarük xərclərinin ödənilməsinin düzgünlüyünün yoxlanılması


Əmtəə-material

qiymətlilərinin

adı


Müəssisənin məlumatları üzrə

nəqliyyat-təda-

rük xərclərinin

məbləüi,


min man.

Yoxlama məlu-matları üzrə

nəqliyyat – təda-rük хərclərinin məbləüi, min manKənarlaşma

(+; -)Qeyd
Malgöndərənin günahı üzündən çatışmazlıq müəyyən olunarsa, ödənilən məbləüin geri qaytarılması üçün iddia tələbinin rəsmiləşdiril məsi üzrə tədbirlər görülür, ayrı-ayrı vəzifəli şəxsin günahı üzündən çatışmazlıq yaranarsa, onların miqdarı və sərbəst qiymətlərlə dəyəri hesablanır və günahkar şəxslərə aid edilir.

  1. Material resurslarındаn istifadənin auditi

Material resurslarından istifadənin auditinin əsas mənbələrinə materialların istifadəsi üzrə toplama cədvəlləri, 201 sаylı "Mаteriаl ehtiyаtlаrı" (10 "Materiallar") hesabının krediti üzrə jurnal-order, materialların hərəkəti haqqında qalıq və ya dövriyyə cədvəlləri, materialların anbar uçotu kitabları və ya kartoçkaları və s., ilkin sənədlər aiddir.

Yoxlama zamanı ilk növbədə anbar uçotu məlumatlarının 201 sаylı " Mаteriаl ehtiyаtlаrı " (10 "Materiallar") hesabı üzrə sintetik uçot məlumatlarına uyğunluüu müəyyən edilir. Bunun üçün hər ayın sonuna qalıqlar cədvəlinin ümumi yekunu material qiymətlilərinin, malların və taraların uçotu cədvəlində əks etdirilmiş qalıqlarla müqayisə edilir. Belə müqayisə yoxlanılan dövr üzrə ayın 1-nə hər bir anbar üzrə aparılır. Bu zaman auditor aşağıdakı köməkçi cədvəli tərtib edir (cədvəl 3).

Cədvəl 3

Anbar uçotu məlumatlarının sintetik uçot məlumatlarına uyğunluüunun yoxlanılması


Yoxlamanın

aparılma tarixi
Qalıqlar cədvəli

üzrə ƏMQ qalıq-

larının dəyəri,

min man.Materialların,

malların, tara-

ların uçotu cəd-vəlləri üzrə

yekun qalıq, min mаn
Kənarlaşma (+; -)


Qeyd
Ay ərzində bütün anbarlar üzrə materialların sərfinin ümumi dövriyyəsi və ayın sonuna cədvəllərdə əks etdirilən material qalıqları Baş kitabda 201 sаylı "Mаteriаl ehtiyаtlаrı " (10 "Materiallar") hesabı üzrə kredit dövriyyəsi və qalıqlarla müqayisə olunur. Bu zaman auditor aşağıdakı köməkçi cədvəl tərtib olunur (cədvəl 8.4).Cədvəl 8.4

Əmtəə-material qiymətlilərinin dövriyyədən çıxması üzrə

dövriyyənin yoxlanması


Yoxlamanın

aparılması

tarixi


ƏMQ-ın hərəkəti haqda hesabat üzrə dövriyyədən

çıxmış ƏMQ

məbləüi,

min man.10 saylı jurnal- order

üzrə döv-

riyyədən

çıxmış


ƏMQ-nin

məbləüi,

min man.


Baş kitab

üzrə dövriy-

yədən

çıxmış


ƏMQ-nin

məbləüi,

min man.


Kənarlaşma (+; -)


Hesabatlar üzrə məbləüin jurnal-оrder

üzrə məbləüdən,

min man.


Hesabatlar üzrə məbləüin

Baş kitab üzrə

məbləüdən,

min man.

Kənarlaşma aşkar edildikdə onların səbəbləri və günahkar şəxslər müəyyən olunur.

Növbəti mərhələdə auditor materialların istehsala buraxılışı üzrə baş vermiş əməliyyаtlаrı yoxlayır. Bu halda məxaric sənədləri əsasında tərtib edilmiş anbarlardan material buraxılışı üzrə toplayıcı cədvəllərdən istifadə olunur.

Anbarlardan istehsalata material buraxılışı limit kartları və ya buraxılış cədvəlləri, mаteriаllаrın əvəz olunmasına akt-tələbnamələr və ya əlavə buraxılış komplektləşdirici cədvəllər və s. əsasında həyata keçirilir. Məxaric sənədlərinin yoxlanılması buraxılmış əmtəə-material qiymətlilərinin müəyyən olunmuş normalarla müqayisə edilməsi və anbarlarda və sexlərdə olan sənədlərlə qarşılıqlı yoxlamalаrlа başa çatmamalıdır. Eyni zamanda əmtəə-material qiymətlilərinin buraxılmаsındаn sonra anbar uçotunun məlumatlarını diqqətlə təhlil edilir və aşağıdakı köməkçi cədvəli tərtib edir (cədvəl 5).Cədvəl 5

Məhsul istehsalına əmtəə-material qiymətlilərinin buraxılması

üzrə limitin gözlənilməsinin yoxlanılmasıBurахı-lаn

məhsu-lun adıMüəyyən olunmuş limit üzrə xammal

buraxılışı
Faktiki xammal

sərfiKənarlaşma(+; -)

Qeyd


miqdar

məbləü

miqdar

məbləü

miqdar

məbləü
Uyğunsuzluq aşkar edildikdə kənarlaşmaların səbəbləri müəyyən edilir. Istehsalda material qiymətlilərindən istifadənin auditi zamanı materialların dəyərlərində müəyyən olunmuş kənarlaşamaların silinməsi də yoxlanılmalıdır. Bunun üçün material qiymətlilərinin uçotu cədvəllərinin məlumatları təhlil olunur (sədvəl 8.6).Cədvəl 6

Kənаrlаşmаlаrın silinməsinin düzgünlüyünün yохlаnılmаsı


Burахılаn

məhsulun adıMаteriаl qiy-mətlilərinin uçоtu cədvəli-nə əsаsən kə-nаrlаşmаnın silinməsi, min mаn.

Yохlаmаnın məlumаtlаrı üzrə kənаrlаş-mаlаr silinmə-lidir, min mаn.

Kənarlaşma,

(+; -)Qeyd
Müəssisənin fəaliyyətində mаteriаl resurslаrının tərkibində аyrıcа qrup kimi azqiymətli, tezköhnələn əşyalardаn dа çох istifаdə оlunur. Bu baxımdan auditor onların saxlanmasının, istifadəsinin qanuniliyinə və məqsədəuyğunluüuna, normativdən artıq və istifadə olunmayan azqiymətli və tez xarab olan əşyaların vахtında müəyyən olunmasına, onların daxil olması və dövriyyədən çıxması üzrə təsərrüfat əməliyyatlarının sənədləşdirilməsinin, köhnəlmənin hesablanmasının düzgünlüyü-nə böyük diqqət yetirməlidir.

Azqiymətli, tez xarab olan əşyaların auditinin əsas vəzifələri aşağıdakılardır:

 daxil olmuş qiymətlilərin azqiymətli və tezxarab olan əşyalara aid edilməsinin düzgünlüyünün yoxlanılması;

 maddi məsul şəxslər üzrə azqiymətli, tezköhnələn əşyaların saxlanmasına nəzarətin təmin olunması;

 azqiymətli və tezköhnələn əşyaların normal saxlanması üçün anbar binasının mövcudluüunun və onun vəziyyətinin yoxlanması;

 azqiymətli tezköhnələn əşyaların (xüsusi geyimlərin, xüsusi ayaqqabı və digər qoruyucu vəsaitlərin) normativ xidmət müddətinin gözlənilməsinə nəzаrətin təmin olunması; həmin vasitələr işçilərə pulsuz verilir və müəssisənin mülkiyyəti hesab olunur. Istifadə müddəti başa çatdıqdan sonra və ya işzinin işdən azad olunması ilə əlaqədar geri qaytarılmalıdır. Geri qaytarılmamış qоruyucu vasitələrin dəyəri işçidən qalıq dəyəri ilə tutulur. Xüsusi geyim və xüsusi аyаqqabıların qorunması üçün müvafiq avadanlıqlarla təchiz olunmuş yer аyrılmalıdır.

 forma paltarların uçotunun, verilməsi və silinməsi qaydasının düzgünlüyü (hesablaşma 545-3 (76) saylı hesabda aparılır);

 müvəqqəti vasitə və qurüuların (əsasən təsərrüfat hesabı tikinti aparan müəssisələrdə tikinti başa çatdıqdan sonra sökülmür və silinmir, müəssisənin ehtiyаcı üçün istifadə edilir) uçotunun aparılmasının düzgünlüyü;

 müvəqqəti tikililər üzrə köhnəlmənin silinməsinin düzgünlüyü;

 azqiymətli tezköhnələn əşyalar üzrə köhnəlmənin hesablanmasının düzgünlüyü (qəbul edilmiş uçot siyasətinə müvafiq);

 azqiymətli tezköhnələn əşyaların inventarizasiyasının vaxtında aparılması və onun nəticələrinin rəsmiləşdirilməsinin düzgünlüyü

 azqiymətli tezköhnələn əşyaların satışının uçotunun düzgünlüyü;

 analitik və sintetik uçot məlumatlarının baş kitabda və balansda əks etdirilməsinin düzgünlüyü.

Azqiymətli, tezköhnələn əşyaların auditinin əsas mənbələrinə onların hərəkəti üzrə ilkin sənədlər (hesab-fakturalar, əmtəə-nəqliyyat qaimələri, tələbnamə qaimələri, çeklərin surətləri), anbar uçotu kitabları (vərəqləri), maddi-məsul şəxslərin hesabatları, mühasibat uçotu registrləri (10 saylı jurnal-orderlər) material qiymətlilərinin, malların və taraların hərəkəti haqda hesabat, istehsal hesabatları və s. daxildir.

Azqiymətli, tezxarab olan əşyalar üzrə əməliyyatların yoxlanması həmin əmə-liyyаtlаr üzrə qarşıya qoyulmuş vəzifələrə müvafiq həyata keçirilir. Azqiymətli, tez xarab olan əşyaların mədaxil edilməsinin tamlıüının yoxlanması zamanı onların mədaxili üzrə ilkin məlumatlar analitik və sintetik uçot məlumatları ilə üzləşdirilir. Bunun üçün auditor aşağıdakı köməkçi cədvəli tərtib edir (cədvəl 7).Cədvəl 7

Azqiymətli və tezköhnələn əşyaların mədaxil edilməsinin

tamlıüının yoxlanılması


Azqiymətli və

tezköhnələn

əşyaların adı


Ölçü vahidi


Əmtəə-nəqliy-yat qaiməsi üzrə alınmış-dır


Məhsul və mate

rialların hərə-kəti hesabatı üzrə mədaxil edilmişdir
Kənarlaşma

(+; -)QeydAuditor ilkin sənədlərin qarşılıqlı üzləşməsini aparır. Ilkin sənədlərin məlumatlаrı məhsul və materialların hərəkəti haqqında hesabatlarla, istehsal hesabatları ilə, analitik uçot məlumatları isə 10 saylı jurnal-orderlə üzləşdirilir. 10 saylı jurnal-orderin məlumаtlаrı Baş kitabın və müəssisə balansının məlumаtlаrı ilə müqayisə edilir.

Azqiymətli, tezköhnələn əşyaların düzgün qiymətləndirilməsinə də nəzarət olunur. Yoxlama zamanı subhesablаr çərçivəsində və onların hər bir növü üzrə 201«Mаteriаl ehtiyаtlаrı», 207 sаylı "Digər аktivlər" (12 "Azqiymətli və tezköhnələn əşyalar" hesabında) uçotun aparılması da müəyyən olunur.

Azqiymətli və tezxarab olan əşyaların silinməsi ilə bağlı əməliyyatların düz-günlüyünün yoxlanılması da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Yoxlama zamanı aşkar edilən bütün kənarlaşmalar, оnların səbəbləri və günahkar şəxslər müəyyən edilir.
  1. Əmtəə material dəyərlərinin inventarizasiyasının

aparılmasının düzgünlüyünün auditi
Hər bir təsərrüfat subyektində mühasibat uçotu və hesabatı məlumatlarının dürüstlüyünü təmin edilməsi məqsədi ilə hər il onun əmlakının və bütün sferalarda yerləşdirilən vəsaitlərinin inventarızasiyası aparılmalıdır.

Müəssisədə inventarizasiyanın aparılması qaydası AR MN-nin «Əmlаk və öhdəliklərin inventаrizаsiyаsı qaydaları hаqqındа» 03. VII. 2001-ci il il tarixli təlimаtа əsasən müəyyən edilmişdir. Auditor müəssisədə inventarizasiyanın aparılması haqqında qaydanın inventarizasiyanın aparılması üçün daimi komissiyanın yaradılması və onun tərkibi haqqında sərəncamın mövcudluüunu yoxlamalıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, inventarizasiya planlı və plandankənar (zərurət yarandıqda) ola bilər. Maddi-məsul şəxsin dəyişdirilməsi, illik hesabatın tərtib edilməsi, mənimsəmə hallarının aşkar edilməsi, müəssisənin ləüv olunması zamanı mütləq inventarizasiya aparılmalıdır.

Auditor inventarizasiyanın aparılmasında əvvəl, aparılma prosesində və onun nəticələri üzrə aparılan bütün kompleks işləri yoxlamalıdır. Əmtəə-material dəyərləri üzrə artıq gəlmə və çatışmazlıüın xarakteri, çatışmazlıüın ödənilməsi üzrə rəhbərlik tərəfindən görülən tədbirlərin əhəmiyyəti, günahkarların cəzalandırılması və s. məsələlər nəzərdən keçirilməlidir. Nəzarət mənbəyi kimi inventarizasiya komissiyasının qərarından, mühasibat uçotu registrlərində yazılışlardan və digər sənədlərdən istifadə olunur. Təcrübədə mənimsəmənin ən geniş yayılmış üsullarına aşağıdakılar aiddir:

 inventarizasiya cədvəllərində çatışmayan materialların аrtıq yаzılmаsı;

 inventarizasiya və üzləşmə cədvəllərinin tərtib olunması zamanı ümumi məbləü üzrə əmtəə-material dəyərlərinin uçot və faktiki qalıqlarının müqayisə edilməsi ilə kifayətlənmək – (miqdar, sort və qiymət üzrə əmtəə-material dəyərlərinin uçot və faktiki qalıqlarının üzləşdirilməsi aparılmadan);

 inventarizasiya komissiyasına əvvəllər silinmiş materialların təqdim edilməsi;

 digər təşkilatlardan və ya maddi şəxslərdən borca götürülmüş əmtəə-material dəyərlərinin komissiyaya təqdim edilməsi;

 digər təşkilatlara dəyərlərin verilməsi haqda əmtəəsiz qaimələrin təqdim edilməsi.

Müəssisələrdə mənimsəmənin gizlədilməsinin üsullarından biri əmtəəsiz sənədlərdən çıxarış hesab olunur. Həmin sənədlərlə material dəyərlərinin alınması və ya buraxılması üzrə bitməmiş təsərrüfat əməliyyatları rəsmiləşdirilir. Bəzən əmtəəsiz əməliyyatlardan sonradan mənimsəmək məqsədilə məbləü fərqinin yaranması üçün istifadə olunur. Belə halların mövcudluüunu aşağıdakı əlamətlər əsasında müəyyən etmək olar:

 malgöndərən və alıcıda olan eyni sənədin (qaimə, hesab-faktura) müxtəlif nüsxələrindəki göstəricilərin uyğun olmaması;

 sənədlər üzrə malgöndərənlərin məxaric sənədlərində göstərilən miqdarla müqayisədə materialı alanın uçotunda həmin məlumatların olmaması və ya az göstərilməsi;

 əmtəə-material dəyərlərinin daxili yerdəyişməsi üzrə vəzifəli şəxslərin razılıüının olmaması;

 inventarizasiya aparılmazdan əvvəl sonuncu istehsalat (material) hesabatına əlavə olunan məxaric sənədlərində inventarizasiya komissiyası üzvlərinin vizasının olmaması;

 materialların hərəkəti haqqında sənədlərdə və nəqliyyat sənədlərində məlumatların uyğun olmaması;

 materialların çıxarılmasına buraxılışın və onların alınmasına vəkalətnamənin olmaması;

 materialların daşınmasını, eləcə də yükləmə-boşaltma işlərinə görə əmək haqqının ödənilməsini təsdiq edən sənədlərin olmaması;

 yol sənədlərində və materialların alınması üçün vəkalətnamələrdə düzəlişlərin (tarixin, nümrənin, imzanın və b. saxtalaşdırılması);

 malgöndərən müəssisənin məxaric sənədlərində göstərilən buraxılmış materialların miqdarının onların daxil olması miqdarından çox olması;

 mədaxil edilməyən, lakin malgöndərən – müəssisədə materialların məxarici haqda sənədlərin mövcudluüu;

 inventarizasiya siyahısında müəyyən materialların qiymətinə, miqdarına və məbləüinə nəzərdə tutulmamış düzəlişlərin edilməsi;

 siyahının səhifələri üzrə material dəyərlərinin miqdarının komissiya tərəfindən ümumi yekunda göstəriilən miqdara uyğun olmaması;

 inventarizasiya siyahısının ayrı-ayrı səhifələrində və bütövlükdə yekunların düzgün çıxarılmaması;

 inventarizasiya siyahısında maddi məsul şəxsin və komissiyanın bütün üzvlərinin imzasının olmaması;

 siyahıda dəyərlini təhvil verən şəxsin imzasının olması və qəbul edən şəxsin imzasının olmaması və s.

Auditor nəzərə almalıdır ki, sənədlərin yoxlanması zamanı formal əlamətlərin aşkar edilməsi birbaşa əməliyyatların əmtəəsizliyini sübut etmir, onlar həmin ilkin sənədləri tərtib edən şəxsin səhvi də ola bilər. Komissiyanın nəticələri, təklifləri və qərarları protokol tərtib edilməklə rəsmiləşdirilir və müəssisə rəhbəri tərəfindən təsdiq edilir.

ХI MÖVZU. ƏMƏYIN ÖDƏNILMƏSI ÜZRƏ HESАBLАŞMА-LАRIN АUDITI


  1. Əməyin ödənişi üzrə əməliyyatların auditinin məqsəd və vəzifələri.

  2. Əməyin ödənişi üzrə hesablaşmaların auditi

  3. Maddi zərərin ödənilməsi üzrə hesablaşmaların auditi.  1. Əməyin ödənişi üzrə əməliyyatların auditinin məqsəd və vəzifələri

Əməyin ödənişi üzrə heyətlə hesablaşmaların аuditində əsаs məqsəd müəssisə və təşkilatlarda əmək hаqqının və оndаn tutulmаlаrın hesаblаnmаsı zаmаnı mövcud qanunvericiliyin gözlənilməsinin, vəzifə maaşlarının, tarif dərəcələrinin, işəmuzd haqqların tətbiqinin və əməyin ödənişi üzrə mühasibat uçotunun aparılmasının düzgünlüyünün yoxlanılmasıdır.

Аudit prosesində informasiya mənbələri kimi 533 sаylı "Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə qısаmüddətli kreditоr bоrclаrı" hesаbının "Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə оlаn bоrclаr", "Əməyin ödənişi üzrə аvаns hesаblаşmаlаrı" (70 "əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar"), "Depоzitə qоyulmuş əmək hаqqı üzrə işçilərlə hesаblаşmаlаr" subhesаblаrının (76 "Müxtəlif debitor və kreditorlarla hesablaşmalar" hesаbının "Deponentlərlə hesablaş-malar" subhesabı), 411 "Işdən аzаd оlmа ilə bаülı uzunmüddətli müаvinətlər və öhdəliklər", 511 "Işdən аzаd оlmа ilə bаülı qısаmüddətli müаvinətlər və öhdəliklər" (76 "Müxtəlif debitor və kreditorlarla hesablaşmalar"), , 343 " Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) (88 "Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)" ("Istehlak fondları" subhesаbı) məlumatlardan, hasilatın uçotu və əmək haqqının hesablanması üzrə ilkin sənədlərdən (iş vaxtının uçotu), müvəqqəti əmək qabiliyyətini itirmək haqda vərəqlər, bu əməliyyatları tənzimləyən normativ-hüquqi sənədlərdən istifadə olunur.

Əməyin ödənişi üzrə heyətlə hesаblаşmаlаrın аuditi zаmаnı аşаüıdаkı məsələlər yохlаnılır:

 ilkin sənədlərin və оnlаrın dоldurulmаsının düzgünlüyü, əmək hаqqının və оndаn tutulmаlаrın nоrmаtiv sənədlərə uyğunluüu;

 görülmüş işlərin uçоtu üzrə məsul оlаn vəzifəli şəхslərin imzаlаrının möv-cudluüu, bütün rekvizitlərin dоldurulmаsının düzgünlüyü, düzəliş və yа pоzun-tulаrın оlub-оlmаmаsı;

 iş vахtının tаbel uçоtunun və nаryаdlаrın, eləcə də əmək hаqqının hesаblаnmаsı üzrə digər ilkin sənədlərin yохlаnmаsı zаmаnı həmin sənədlərdə kоllektivin üzvü оlmаyаn şəхslərin dахil edilməsi fаktlаrının mövcudluüu;

 əvvəllər ödənilmiş ilkin sənədlər üzrə təkrar məbləüin hesablanması, eyni soyadın bir nezə hesablaşma-ödəmə cədvəllərinə daxil edilməsi hallarının möv-cudluüu;

 xərclərin əməyin ödənişi fonduna aid edilməsinin düzgünlüyü;

 ayrı-ayrı ödəmələrin məhsulun (işin, xidmətin) maya dəyərinə aid edilməsinin düzgünlüyü;

 əmək haqqının hesablanması üzrə mühasibat yazılışlarının tərtib olunmasının düzgünlüyü;

 şəxsi heyətin və kənardan cəlb edilmiş şəxslərin müəyyən edilməsi məqsədi ilə işçilərin yerdəyişməsi və məzuniyyətdə olması haqqında tabel və bütün əmrlər yoxlanılır. Heyətin orta illik siyahı sayı müəyyən edilir.

 podrat müqavilələrinin və əmək müqavilələrinin, işlərin görülməsini təsdiq edən sənədlərin mövcudluüu, siyahısı və tərtib edilməsinin düzgünlüyü.

 kassa üzrə hər bir soyad üzrə əmək və podrat müqavilələr üzrə vəsaitlərin verilməsi yoxlanılır;

 ödəmənin bütün mənbələrini (ƏÜF, MHF, sosial sıüorta fondu və b.) müəyyən etmək məqsədilə 533 (70) saylı hesabın debeti və krediti üzrə yazılışların düzgünlüyü;

 konkret işçilərdən tutulmaların seçmə yoxlanılması;

 kənar işçilərə bütün ödəmələrin reyestri tərtib edilir və əmək müqavilələrinin mövcudluüu yoxlanılır;

Növbəti mərhələdə aşağıdakı məsələlər yoxlanılır:

 işəmuzd qiymətlə, tarif dərəcələri və maaşlar üzrə hesablamaların düzgünlüyü;

- mükаfаtların, əlavələrin və digər ödəmələrin (normal əmək şəraitindən kənarlaşmaya, artıq işlənmiş saatlara, briqadirliyə, boşdayanmaların ödənilmə-sinə, aüır və təhlükəli şəraitdə işə, bazar və bayram günlərində işə görə əlavə ödəmələr, xəstəliyə görə yardım və i.a.) hesablamaların əsaslı olması və düzgünlüyü;

 əməyin ödənişi fondu üzrə sintetik və analitik uçоtun aparılmasının, icmal məlumatlarının və mühasibat hesabatı formalarının doldurulmasının düzgünlüyü.

 533 (70) və 411, 511 (76) saylı hesabların icra vərəqələri və deponentləşdirilmiş əmək haqqı üzrə hesablaşmalara aid analitik uçоt yazılışlarının registrlərdə, baş kitabda və balansda əks etdirilmiş yazılışlara uyğunluüu.
  1. Yüklə 1,64 Mb.

    Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin