«audiT» FƏNNİ ÜZRƏ MÜhaziRƏLƏR


Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmaların auditiYüklə 1,64 Mb.
səhifə11/18
tarix14.01.2017
ölçüsü1,64 Mb.
#317
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18

Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmaların auditi

Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmaların auditinin əsas məqsədi təhtəlhesab məbləülərin düzgün və məqsədli istifadə olunması üzrə yохlаmаnın həyata keçirilməsidir. Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar 244 sаylı "Təhtəlhesаb məbləqlər" (71 "Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar") hesabında uçоta alınır. Yoxlama mənbələrinə müəssisə üzrə əmr və sərəncamlar, təhtəlhesab məbləüin istifadəsi haqda sübutedici sənədlər də əlavə edilməklə avans hesabatları, Baş kitab, müəssisənin balansı, 244 sаylı "Təhtəlhesаb məbləqlər" hesаbı (71 "Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar") üzrə analitik və sintetik uçot məlumatları aid edilir. Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar bir qayda olaraq başdan başa üsulu ilə yoxlanılır. Təhtəlhesab şəxslərin avans hesabatlarını yoxlayarkən auditor aşağıdakı məsələlərə diqqət verməlidir:

 işçilərin ezamiyyəyə göndərilməsi haqqında əmrin olması;

 ezamiyyə xərclərinin (gündəlik, mənzil, gediş haqı) ödənilməsinin düzgün- lüyü;

 tapşırıüa əsasən təyinat yerinə zatması və qayıtması haqqında qeydiyyatı əks etdirən ezamiyyə sənədinin olması;

 avans hesabatlarının vaxtında və düzgün tərtib olunması;

 təsərrüfat ehtiyaclarına xərclərin ödənilməsinin düzgünlüyü;

 təsdiqedici sənədlərin mövcudluüu;

 təhtəlhesab məbləü qalıqlarının kassaya vaxtında və tam qaytarılması;

 nümayəndəlik xərclərinin ödənilməsinin düzgünlüyü;

 təhtəlhesab şəxslərlə əməliyyatlar üzrə mühasibat yazılışlarının tərtib edilməsinin düzgünlüyü;

 hər bir təhtəlhesab şəxs üzrə ayın sonuna qalıqların çıхarılmasının düz-günlüyü;

 avans hesabatlarında yazılışların dövriyyə cədvəllərində və baş kitabda yazılışlara uyğunluüu;

Təsərrüfat və əməliyyat ehtiyaclarına təhtəlhesab məbləülərin istifadə olunmasının qanuna uyğunluüu və avans hesabatlarının və yükləmə-boşaltma işlərinin və digər xidmətlərin, eləcə də əmtəə material qiymətlilərinin ƏMQ anbara faktiki daxil olmasını təsdiqləyən sənədlər əlavə edilməklə material qiymətlilərin dəyərinin naüd pulla ödənilməsini əks etdirən sənədlərin üzləşdirilməsi yolu ilə yoxlanılır. Bunun üçün hesabları, material qiymətlilərin mədaxil qaiməsi ilə birlikdə əmtəə çeklərini, anbar uçotu kitabı ilə məhsul və material hərəkəti haqqında hesabatla üzləşdirmək lazımdır. Auditor aşağıdakı köməkçi cədvəli tərtib edir (cədvəl 4).

Cədvəl 4

Təhtəlhesab məbləğlərin xərclənməsinin qanuniliyinin yoxlanmasıTəhtəl

hesab


şəxsin

ödədi-yi


çekin

surəti


üzrə

əMQ-


nın

dəyəriƏMQ mədaxil

edilmişdir, manMəlumatların kənarlaşması (+; -)


Avans hesabatının

çek-

lərin


surə-

tinin


məh-

sulla-


rın və

mate-


riallа-

rın


hərə-

kəti


hesa-

batın-


dan


Qаimə-lərin аn-bаr uçо-tu kаr-tоçkаlа-rındаnMəh-

sul


mate-


riallа-

rın hə-


rəkəti

hesa-


batı-

nın


anbar

uçotu


kar-toç-

kala-


rından

Qaimə

üzrəMəh-

sul


və ma-

teri-


alla-

rın


hərə-

kəti


haqda

hesa-


bata

əsa-


sən

Anbar

uçotu-


nun

kar-


toç-

kası


üzrə


çek-

lərin


surə-

tindən


Məda-


xil

üzrə


qai-

mə-


lər-

dənMəh-

sulla-


rın və

mate-


rial-

ların


anbar

uçotu-


nun

kar-


toç-

kasın-


dan


Аn-

bar


uço-

tu-


nun

kar-


toç-

ka-


lа-

rın-


danNəzarət prosesində ezamiyyə xərclərinin ödənilməsinin qanuniliyi və məqsədyönlülüyü yoxlanılmalıdır. Bu zaman məzuniyyətə göndərilmiş işçilərin qeydiyyat jurnalının aparılmasının düzgünlüyü təyin edilir (cədvəl 5).

Cədvəl 5

Ezamiyyəyə göndərilmiş işçilərin qeydiyyatı jurnalı

Ezаmiyyəyə gedənin sоyаdı, аdı və аtаsının аdı

Vəzifəsi

Ezаmiyyə оlunаn yer

Ezаmiyyə-nin məqsə-di

Ezаmiyyə-nin müd-dəti

Ezаmiyyə-də оlmа vахtı

Хidməti vəzifənin yerinə ye-tirilməsi hаqqındа qeyd

1.

Kаzımzаdə M.E.

menecer

Аnkаrа

Iхtisаsın аrtırılmаsı

22 gün

10.03 -22.03 200. ci ilMövcud qanunvericiliyə görə işçi ezamiyyətdən qayıtdıqdan sonrakı üç gün ərzində hesabat verməlidir. Təhtəlhesab şəxs alınmış təhtəlhesab məbləğ üzrə aşağıdakı rekvizitlər doldurulmaqla avans hesabatı tərtib edir: təşkilatın adı, struktur bölmə, vəzifəsi (peşəsi), hesabatın nümrəsi, tarix, təhtəlhesabın təyinatı (ezamiyyə, təsərrüfat xərcləri, əmtəə-material dəyərlərin alınması), kassadan (bankdan) alınıb, cəmi xərclənib, əlavə edilmiş sənədlər. O biri üzündə bütün təsdiqedici sənədlərin siyahısı (sıra nömrəsi, adı, məbləüi) və təhtəlhesab şəxsin imzası olur. Qalan rekvizitlər mühasibat tərəfindən hesablanır və doldurulur (məbləü, tarix, baş mühasibin imzası), müəssisə rəhbəri tərəfindən təsdiq edilir (məbləü, tarix, imza), məbləülər üzrə mühasibat yazılışı və hesabat üzrə ümumi məbləü).

Ezamiyyə xərcləri üzrə artıq ödəmə və ya tam ödəməmə halları auditor hesabatında əks etdirilir. əgər ezamiyyə xərcləri üzrə təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalarda çoxsaylı pozuntu faktları müəyyən olunarsa, onlar ayrı cədvəldə qeyd olunur (cədvəl 6).

Cədvəl 6.

_________________ üzrə 01.01.200..ci ildə 01.01.200..ci ilədək ezаmiyyə

(müəssisənin adı)

xərcləri üzrə artıq ödəmələr və tam ödəməmələr haqqında məlumatTəhtəlhesаb şəхsin sоyаdı, аdı

Vəzifəsi

Аy

Аvаns hesаbаtı-nın №

Хərclərin ödənilməsi

Günlük

Mənzil

Аrtıq ödəmə

Tаm ödə-məmə

Аrtıq ödəmə

Tаm ödə-məmə

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Kаzımzаdə M.E.

menecer

fevrаl

8

150

-

42
2

Bаyrаmlı Q.I.

mühasib

аprel

14

80

-

35

-
və s.

Üekun


430
185
Cədvəl 6- nın dаvаmıХərclərin ödənilməsi
Yоl хərci

Fаiz

Yekun

Оnlаrdаn аid edilmişdir
Аrtıq ödəmə

Tаm ödə-məmə

Аrtıq ödəmə

Tаm ödə-məmə

Аrtıq ödəmə

Tаm ödə-məmə

Istehsаl хərclərinə

Mənfəət hesаbınа
10

11

12

13

14

15

16

17192
192115
115
822
822Cədvəl auditor və baş mühasib tərəfindən imzalanır, auditor rəyində qeyd olunmaqla ona əlavə olunur. Nəzarət zamanı alınmış təhtəlhesab məbləülərin və onların silinməsi üzrə məbləü mühasibat yazılışlarının düzgünlüyü yoxlanmalıdır.

Bu zaman auditor aşağıdakı cədvəli tərtib etməlidir (cədvəl 7).

Cədvəl 7.

244 (71) saylı hesab üzrə dövriyyənin Baş kitabda, balansdа və 1 saylı jurnal

orderdə (rüblük) əks etdirilmiş dövriyyə ilə uyğunluüunun yoxlanılması


Tаriх

Döv-rün əvvəli-nə

Debet dövriyyəsi

Kredit dövriyyəsi

Döv-rün əvvəli-nə

Məlumаtlаr üzrə kə-nаrlаşmа

Bа-lаns

üzrə


Bаş kitаb üzrə

1 sаylı ъurnаl оrder üzrə

Bа-lаns

üzrə


Bаş kitаb üzrə

1 sаylı ъurnаl оrder üzrə
Bаlаn-sın bаş kitаb-dаn

Bаlаn-sın

jur-nаl оrder-dənBаş kitа-bın

jur-


nаl оrder-dən

01/01


01/04


01/07


01/10


31/12


Qeyd: ___________________________________________________

 1. Büdcəyə və qeyri-büdcə fоndlаrınа ödəmələr üzrə hesаblаşmа-

ların auditi
Büdcə ilə hesablaşmaların auditi zamanı aşağıdakı ümumi məsələlər yoxlanılır:

 vergitutma bazasının müəyyən edilməsinin tamlıüı və düzgünlüyü;

 əsas məhsul (iş, xidmət) satışından gözlənilən pul gəlirlərinin və mənfəətdən vergi üzrə büdcəyə avans ödəmələrin hesablanması üçün gözlənilən mənfəət məbləüinin müəyyən edilməsinin düzgünlüyü;

 vergi və digər ödəmələr dərəcələrinin tətbiq edilməsinin və eləcə də ödəmələrin hesablanması zamanı aparılan riyazi hesablamaların düzgünlüyü;

 vergilərin ödənilməsi zamanı güzəştlərin tətbiq edilməsinin qanuni və əsaslı olması;

 büdcəyə ödəmələrin vaxtında və tam köçürülməsi;

 ödəmələrin hesablanması və köçürülməsi üzrə mühasibat yazılışlarının tərtib edilməsinin düzgünlüyü;

 ödəmə növləri üzrə hesabat formalarının tərtib edilməsinin düzgünlüyü və vergi orqanlarına vaxtında təqdim olunması;

 521 sаylı «Vergi öhdəlikləri», 421sаylı «Mənfəət vergisi üzrə təхirə sаlınmış vergi öhdəlikləri», 422 sаylı «Digər təхirə sаlınmış vergi öhdəlikləri» (68 «Büdcə ilə hesablaşmalar») hesаblаrı üzrə analitik və sintetik uçоtun aparılmasının düzgünlüyü;

 analitik və sintetik uçоt yazılışlarının baş kitabda və balansdakı yazılışlara uyğunluüu.

Büdcə ilə hesablaşmalara nəzarət üçün aşağıdakı informasiya mənbələrin-dən istifadə olunur: ayrı-ayrı növ ödəmələr üzrə arayış və hesablamalar; bəyan-namələr; bank çıxarışı və büdcəyə və qeyri büdcə fondlarına ödəniləcək məbləüin köçürülməsi haqqında ona əlavə olunan sənədlər; vergi müfəttişləri tərəfindən aparılan yoxlama aktları; 521, 421, 422 (68 "Büdcə ilə hesablaşmalar"), 523 sаylı "Digər məcburi ödənişlər"(67 "Büdcədənkənar ödənişlər üzrə hesablaşmalar") he-sabları üzrə mühasibat yazılışları; jurnal-orderlər və ya müvafiq maşınoqramma-lar.

Mövcud qanunvericiliyə görə maliyyə və vergi orqanları ilə hesablaşma-lar üzrə hesabatda əks etdirilən məbləülər onlarla razılaşdırılmalıdır. Yoxlama zamanı yoxlanılan dövr üçün ödənilən bütün vergi növləri üzrə praktiki tarix və köçürülən vergi məbləüləri göstərilməklə aşağıdakı formada cədvəl tərtib edilir.

Cədvəl 9

Vergilərin hesаblаnmаsı və vахtındа köçürülməsinin yохlаnılmаsıHesabat formasının adı

Məbləü

Təsdiq olunmuş tarix

Faktiki

 1. Mənfəət vergisinin hesablanması

 2. ƏDV üzrə bəyannaməa) Hər bir vergi növü üzrə müəssisənin güzəşt hüququ qüvvədə olma müddəti nəzərə alınmaqla bir cədvəldə əks etdirilir:Vergi növü

Güzəştin tətbiqinin başlanüıcı

Güzəştin tətbiqinin dayandırılması

Güzəşt məbləüi (ödəmədən azadolma, faizlərin azaldılması)
b) Bütün ödəmələr üzrə qeyri-məhsuldar ödəmə məbləüləri (cərimə sanksiyalarının məbləüi) və faizlər hesablanır və onların uçоtda və hesabat formalarında əks etdirilir:Aktiv tarixi

Cərimənin aid olduüu müddət

Vergi növü

Ödənilməmiş məbləü

Cərimə məbləüi

Faiz məbləüi


Mənfəət vergisi üzrə qanunvericiliyin gözlənilməsinin yoxlanılması zamanı vergitutulan mənfəət məbləüinin düzgün müəyyən edilməsinə xüsusi diqqət verilməlidir. Burada yoxlamanın məqsədi aşağıdakılardır:

 əsas məhsul (iş, xidmət) satışından faktiki pul gəlirinin (601(46) saylı hesаbın krediti) hesabatda əks etdirilməsi;

 satılmış məhsulların istehsalına faktiki xərclərin hesabatda əks etdirilməsi;

 digər satışdan mənfəətin hesabatda əks etdirilməsi;

 satışdankənar gəlirlərin hesabatda əks etdirilməsi;

Yoxlama zamanı aşağıdakı məlumatlardan istifadə olunur:


 • anbardan hazır məhsulların buraxılışı (məxaric qaimələri, fakturalar, əmtəə-nəqliyyat qaimələri və i.a.);

 • uçоt-registrləri (qalıq-dövriyyə cədvəlləri, memorial-order, jurnal-order), dövriyyə balansı, baş kitab, mаliyyə nəticələri hаqqındа hesabat forması;

 • hesablaşma hesabı, valyuta hesabı və cari xüsusi hesa blar üzrə bank çıхarışları, yüklənmiş malların ödənişi üzrə ödəmə tapşırıq-tələbnamələri və ödəmə tapşırıqları;

 • yüklənmiş mallara görə hesabların ödənilməsi üzrə müəssisənin kassasına pul daxilolmaları üzrə kassa mədaxil orderləri;

 • hazır məhsulların müəssisənin ərazisindən daşınması üzrə buraxılış.

Yoxlamanın aparılması qaydası aşağıdakı kimidir: Mənfəət və zərərlər hаq-qındа hesabat formasının "Əsаs əməliyyаt gəliri" maddəsində əks etdirilmiş məlumatlar baş kitab üzrə, 601 sаylı "Sаtış"(46) hesabı üzrə məlumatlarla üzləşdi-rilir.

Əlavə dəyər vergisi, fiziki şəxslərdən gəlir vergisi, yerli və digər vergilər mövcud qanunvericiliyə və hər bir vergi növü üzrə təlimata uyğun tutulur.

Büdcəyə və qeyri-büdcə fondlarına müvafiq ödəmələrin düzgün hesab-lanması və mövcud qanunvericiliyə müvafiq vaxtında köçürülməsi diqqətlə yox-lanılmalıdır. Auditor həmin məsələni öyrənmək üçün hər bir növ vergi üzrə aşağıdakı köməkçi cədvəli tərtib edir (cədvəl 10).

Cədvəl 10

əDV-nin ödənilməsinin düzgünlüyü və tamlıüının yoxlanması

Vergi

növüMüəssisədə

hesabla-


mаyа müvafiq

köçürül-müşdür
Auditorun

hesablamasına

görə köçü-

rülməlidir
Kənarlaşma

(+; -)Köçürmə

tarixiFaktiki

köçürülüb
Kənarlaşma

(+; -)
Yoxlama prosesində hər növ ödəmə üzrə hesabat dövrünün sonuna dövriyyə-nin və qalıüın çıxarılmasının düzgünlüyü yoxlanılır. Bunun üçün hər bir ödəmə növü üzrə analitik uçot məlumatları jurnal-orderdə və Baş kitabda 521, 421, 422 (68) və 523 (67) saylı hesabları üzrə yazılışlarla müqayisə edilir. Büdcə ilə hesablaşmaların tamlıüı və vaxtında həyata keçirilməsi bank çıxarışları və onlara əlavə olunan ilkin sənədlər əsasında yoxlanılır.

Qeyri büdcə fondlarına (sosial sıüorta üzrə hesablaşmalar və s.) ayırmaların hesablanmasının düzgünlüyünə və vaxtında köçürülməsinə də xüsusi diqqət yetirilməlidir. Sosial sıüorta təminatı üzrə hesablaşmaların auditinin əsas məqsədi ödəmə məbləülərinin hesablanmasının düzgünlüyünü, onların vaxtında köçürülməsinin, həmin əməliyyatların mühasibat uçоtunda əks etdirilməsinin və hesabatların tərtib edilməsinin düzgünlüyünün yoxlanmasıdır.

Yuxarıda qeyd olunanlara rəümən aşağıda göstərilən məsələlər yoxlanılmalıdır:

 sıüorta ayırmalarının hesablanması üçün əməyin ödənişi fondunun müəy-yən edilməsinin düzgünlüyü;

 sıüorta ayırmaları tariflərinin tətbiqinin düzgünlüyü;

 ayırmaların vaxtında və tam köçürülməsi;

 sosial sıüorta vəsaitləri hesabına ödənilən yardımların, müavinətlərin və s. hesablanmasının düzgünlüyü və əsaslı olması;

 ayırmaların hesablanması və köçürülməsi üzrə əməliyyatların mühasibat uçоtunda əks etdirilməsinin düzgünlüyü;

 522 sаylı "Sоsiаl sıüоrtа və təminаtlаr üzrə öhdəliklər" (69 "Sıüorta və təminat üzrə hesablaşmalar") hesаbı üzrə analitik və sintetik uçоt yazılışlarının Baş kitabın və balansın məlumatlarına uyğunluüu;

 sıüorta haqlarının növləri üzrə hesabat formalarının vaxtında tərtib edilməsi və düzgünlüyü və onların vaxtında müvafiq fondlara köçürülməsi.

Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün təsərrüfat subyektləri və işləyən fiziki şəxslər sıüorta haqqlarının ödəyiciləri hesab edilir. Sıüorta haqqı bütün növ əmək haqqı fondunun 22%-i, işçilərin əmək haqqının 3%-i həcmində sıüortaya ayırmalar hesablanır.

Aşağıdakı məbləülərdən sıüorta haqqı tutulmur:

 istifadə olunmamış məzuniyyətə görə kompensasiya;

 işdən azad olunan zaman verilən müavinət;

 maddi kömək qaydasında verilən müxtəlif növ pul yardımları;

 kompensasiya ödəmələri (ezamiyyə üzrə 1 günlük norma, işçiyə onun işi ilə bağlı dəyən zərərin ödənilməsi);

 xüsusi paltarların, xüsusi ayaqqabıların və digər fərdi mühаfizə vasitələrinin dəyəri;

 əmək haqqı fondu hesabına yubiley, ad günü, münasibəti ilə, aktiv ictimai işə görə və s. üzrə verilən həvəsləndirici ödəmələr (mükаfаt daxil edilməklə);

Qeyri büdcə ödəmələrinə daxildir: avtomobil yollarından istifadəyə görə vergi, nəqliyyat vasitələrinin sahiblərindən tutulan vergi, avtomobil nəqliyyatının əldə edilməsinə görə vergi, YSM-n satışına görə vergi, fərdi istifadə üçün minik avtomobillərinin satışı üzrə aksizlər, müəssisənin özəlləşdirilməsi zamanı əmlak fondu ilə hesablaşmalar və s.

Qeyri büdcə fondları üzrə hesablaşmaların auditi zamanı aşağıdakı məsələlər yoxlanılır:

- vergitutma obyektinin müəyyən edilməsinin düzgünlüyü;

- vergi dərəcələrinin tətbiq edilməsinin düzgünlüyü;

- vergilərin ödənilməsi zamanı güzəştlərin tətbiq edilməsinin qanuni və əsaslı olması;

- ödəmələrin vaxtında və tam köçürülməsi;

- ödəmələrin hesablanması və köçürülməsi üzrə əməliyyatların mühasibat uçоtunda əks etdirilməsinin düzgünlüyü;

- 523 sаylı "Digər məcburi ödənişlər" (67 saylı «Büdcədənkənar ödənişlər üzrə hesablaşmalar») hesabı üzrə analitik və sintetik uçоt yazılışlarının baş kitab və balans üzrə yazılışlara uyğunluüu;

- vergi orqanlarına təqdim olunan qeyri-büdcə ödəmələri növləri üzrə hesabat formasının tərtib edilməsinin düzgünlüyü və vaxtlılıüı;
 1. Yüklə 1,64 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin