AZƏrbaycan respublikasitəHSİlnaziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti Təsdiq edirəm: Kafedra müdiriYüklə 52,57 Kb.
tarix20.01.2017
ölçüsü52,57 Kb.
#761
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASITƏHSİLNAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN MEMARLIQ VƏ İNŞAAT UNİVERSİTETİ

Təsdiq edirəm:

Kafedra müdiri: prof. Nağıyev N.H.

( )

“ 20 ” yanvar 2015 il
Fənn proqramı (sillabusu)

Kafedra: Memarlığın əsaları

Fənnin adı: Dizaynın əsasları

1. Fənn haqqında məlumat:

Kodu ____________

Tədris ili 2014-2015 semestr II

Fakültə: Memarlıq

Qrup: 164a1

Tədris yükü: mühazirə 0 saat, seminar (məşğələ) 60 saat,Laboratoriya 0 saat. Cəmi 60 saat.

Kredit: 3

Auditoriya: № ______

Saat: _900-1035, 1045-1220___2. Müəllim haqqında məlumat:

Adı, atasının adı, soyadı və elmi dərəcəsi: Abbasova Şəhla Abdul Əhəd qızımemarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Kafedranın ünvanı: Bakı ş. Aynasultanova 5, korpus 3, mər.3

Məsləhət saatları: _______________________________

E-mail ünvanı: _______________________________

İş telefonu: 439-38-88

3. Tələb olunan dərslik və dərs vəsaitləri:

1.Nağıyev N.H., Abbasova Ş.A.. Ağamalıyeva İ. və Məmmədxanova L.İ. “Layihələndirmənin əsasları” dərslik.

Bakı-2014;

2.Mikayılova M.N. Məkan formalarının ahəngdarlıq vasitələri. Metodik vəsait.Bakı. 2003;

3. .Mikayılova M.N., Tağıyeva V.A Memarlıq kompozisiyasının əsasları.Metodik vəsait. Bakı. 2005;

4. Беликин Н.П., Шемякин Г.А. Вопросы теории архитектурной композиции (2 т.), М., 1958;

5. Витрувий. Десять книг об архитектуре,М., 2006;

6. Иконников А., Степаров Г., Основы архитектурной композиции, М., 1971;

7. Тиц А.А. Основы архитектурной композиции и проектирования, Киев, 1976;

8.Степанов А.В. Объемно-пространственная композиция: учебное пособие, М. 2003;

9. Устин В. Композиция в дизайне. М. 2007

4. Fənnin təsviri və məqsədi:

(Fənn haqqında qısa məlumat, onunla əlaqəli fənlər, fənnin tədrisinin məqsədi yazılı şərh olunur. Bu fənni öyrənməklə tələbələrin nəyi biləcəkləri, nəyə nail olacaqları və hansı vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir.)Dizaynın əsaları anlayışı köməyi ilə, naturada layihənin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan bütün layihə sənədləşməsi yerinə yetirilir, elə o da layihə prosesinin, dizayner memarın yaradıcılıq axtarışlarının əsas vasitəsi, tədqiqatın spesifik dilidir.

Fəninin tələbə tərəfindən öyrənilməsi memarlıq çertyojlarının əsas növləri ortoqonal proyeksiyalardır – planlar, fasadlar, kəsimlər -- onun köməyi ilə qurğunun kompozisiya keyfiyyətlərini dəqiq qiymətləndirmək və qrafik formada işlənilməsinə imkan yaradır. Həmçinin də hər-hansı şrift informasiyasını qrafik təsvir kimi gözdən keçirərkən, şrift qrafikasının əsas variantlarını ayırmaq və srift kompozisiyasının qrafik formada işlənməsdir.

5.2. Məşğələ və kurs işi dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4

1

Mövzu№1.Giriş. “Srift kompozisiyası” tapşırığının movzusunun izahı
 1. Fənn haqqında qısa məlumat


 2. Tapşırığın verilməsi və izahı.

4

27.01.15

2

Mövzu№2. Tapşırıqa aid materialların toplanılması və esgiz variantların işlənilməsi.

 1. Materialları araşdırmaq.

 2. Esgizlərin işlənilməsi və yoxlanılması

 3. Esgiz variantlara aid məsləhətlərin verilməsi

 4. Esgiz variantlarının yoxlanılması

4

03.02.15

3

Mövzu№3. “Srift kompozisiyası” tapşırığının eskizin işlənməsi

 1. Eskizin variantının sona yetirilməsi

 2. Eskizin təsdiq edilməsi

4

10.02.15

4

Mövzu№4. Tapşırığın planşetdə işlənməsi və karandaşda qəbulu

 1. Işin planşetdə kampanovkası

 2. Işin karandaşda planşet üzərində cızilmasi

 3. Işin karandaşda planşet üzərində qəbulu və təsdiq edilməsi

4

17.02.15

5

Mövzu№5. “Şrift kompozisiyası” tapşırığının rənglə işlənilməsi

 1. Işin rəngdə mərhələlərlə işlənməsiı

 2. Tapşırığın tuşlanmasının son mərhələsi

 3. Tapşırığın sonu

4

24.02.15

6

Mövzu№6. “Şrift kompozisiyası” tapşırığının qəbulu.

 1. Işin son variantının yoxlanılması

 2. Işin qəbulu və qiymətləndirməsi

4

3.03.14

7

Mövzu№7. “Sərgi Stendikurs işi mövzusunun izahı.

 1. Tapşırığın verilməsi və izahı.

 1. Materialları araşdırmaq.

 2. Esgizlərin işlənilməsi və yoxlanılması

 1. Esgiz variantlara aid məsləhətlərin verilməsi

4

10.03.15.

8

Mövzu№8. Ortaqanal proyeksiyaların esgizi

 1. Ortaqanal esgiz son variantının işlənməsi

 2. Esgizin son variantının yoxlanılması və qəbulu

4

17.03.15.

9

Mövzu№9. Tapşırıqın planşetdə yerləşdirilməsi

 1. Işin planşetdə hissə-hissə tərtibi və cızilması.

 2. Işin baş fasadının, planının, kəsiyinin karandaşda planşet üzərində cızilmasi

 3. Işin aksonometriyasının karandaşda planşet üzərində cızilmasi

4

24.03.15.

10

Mövzu№10. Planşet üzərində yazıların karandaşda qurulması

 1. Işin adının karandaşla qurulması

 2. Ortaqanal proyeksiyaların adlarının karandaşla qurulması

 3. Ölçülərin karandaşla yazılması

2

31.03.15

11.

Mövzu№11. Tapşırığın planşet üzərində karandaşda qəbulu

a.Tapşırığın planşet üzərində karandaşda sona yetirilməsi

b. Işin karandaşda planşet üzərində qəbulu və qiymətləndirilməsi

2

7.04.15

12

Mövzu№12.Tapşırıqın tuşlanması (sulu boya və ya qrafik üsulla işlənməsi)

 1. Ortaqanal proyeksiyaların- fasadları, planların tuşlanması

 2. Ortaqanal proyeksiyanın- kəsiyin və aksonometriyanın tuşlanması

2

14.04.15

13

Mövzu№13. Tapşırığı yazılarının tuşlanması

 1. Işin adının tuşlanması

 1. Ortaqanal proyeksiyaların adlarının tuşlanması

 2. Ölçülərin tuşlanması

2

21.04.15.

14

Mövzu№14. Tapşırığın sona yetirilməsi

 1. Tapşırığın tuşlanmasının son mərhələsi

 2. Tapşırığı sonu

2

28.04.15.

15

Mövzu№15. Tapşırığın qəbulu

 1. Işin yoxlanılması

 2. Işin qəbulu və qiymətləndirilməsi
2

5.05.15.
5.5. Fənn üzrə sərəst işlərin mövzuları

Sıra №-si

Mövzunun adı1

Kollajın qrafik işlənməsi

4 bal

2

Qurğunun planının qrafik işlənməsi

1 bal

3

Qurğunun baş planının qrafik işlənməsi

1 bal

4

Qurğunun fasadının qrafik işlənməsi

1 bal

5

Qurğunun kəsiyinin qrafik işlənməsi

1 bal

6

Interyerin qrafik işlənməsi

1 bal

7

Qurğunun aksonometriyasının qrafik işlənməsi

1 bal
6. Davamiyyətə verilən tələblər.

Dərsə davamiyyətə görə verilən maksimum bal 10 baldır. Balın miqdarı əsasən: tələbə semestr ərzində fənn üzrə bütün dərslərdə iştirak etdiyi halda ona 10 bal verilir. Semestr ərzində fənnin tədrisinə ayrılan saatların hər buraxılan 10 %-nə 1 bal çıxılır. Bütün fənlər üzrə semestr ərzində buraxılmış dərs saatlarının ümumi sayı normativ sənədlərdə müəyyən olunmuş həddən yuxarı olduğu halda tələbə imtahan sessiyasına buraxılmır və onun haqqında müəyyən qərar qəbul edilir.7. Qiymətləndirmə.

Tələbənin biliyi maksimum 100 balla qiymətləndirilir. Bundan 50 balı tələbə semestr ərzində, 50 balı isə imtahanda toplayır. Semestr ərzində toplanan 50 bala aşağıdakılar aiddir: dərsə davamiyyətə görə ─ 10 bal;sərbəst işə görə ─ 10 bal;məşğələ (seminar) və ya laborator dərslərin nəticələrinə görə - 30 bal.Əgər fənn üzrə kurs işi (layihəsi) nəzərdə tutulubsa, onda məşğşlə (seminar) vəlaborator dərslərinə görə 20 bal, kurs işinin (layihəsinin) hazırlanması vəmüdafiəsinə görə 10 bal verilir.

Tələbənin imtahanda topladığı balın miqdarı 17 baldan aşağı olmamalıdır. Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 30 %-dən çoxunda iştirak etməyən tələbə həmin fənnin imtahanına buraxılmır.

Fənn üzrə semestr ərzində toplanmış balın yekun miqdarına görə tələbənin biliyi Avropa Kredit Transfer Sisteminə (AKTS) görə aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

51 baldan aşağı – “qeyri-kafi” – F

51 - 60 bal – “qənaətbəxş – E

61 - 70 bal – “kafi” – D

71 - 80 bal – “yaxşı – C

81 - 90 – “çox yaxşı – B

91 - 100 – “əla” – A8. Davranış qaydalarının pozulması. Tələbə Universitetin daxili nizam-intizam qaydalarını pozduqda Əsasnamədə nəzərdə tutulan qaydada tədbir görülür.

9. Fənn üzrə tələblər, tapşırıqlar.

I. Yanvar- Fevral ayları: “Şrift kompozisiyası” -nın planşetdə işlənməsi

II. Mart ayı:Sərgi Stendi” -nin layihəsinin planşetdə karandaşda cızilması.

III. Aprel ayı:Sərgi Stendi” -nin layihəsinin planşetdə rəngdə işlənməsi

10. Tələbələrin fənn haqqında fikrinin öyrənilməsi.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Müəllim: dos. Abbasova Ş.A. ( )
_20__” yanvar 2015 il.
Yüklə 52,57 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin