AzYrbaycan Respublikasında tYhsilin inkişafı üzry dövlYt StrategiyasıYüklə 266,92 Kb.
tarix21.10.2017
ölçüsü266,92 Kb.
#7682

AzYrbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 19 yanvar tarixli SYrYncamı ilY tYsdiq edilmişdir


AzYrbaycan Respublikasında tYhsilin inkişafı üzrY DövlYt Strategiyası”nın hYyata keçirilmYsi ilY bağlı FYaliyyYt PlanıTYdbirin hYyataİcraStrateji hYdYflYrTYdbirlYrkeçirilmYsi üçün zYrurimüddYtiYsaslar(illYr üzrY)1. SYriştYyY Ysaslanan şYxsiyyYtyönlü tYhsilin mYzmununun yaradılması1.1. Uşaqların erkYn yaş1.1.1. mYktYbYqYdYr tYhsil üzrY milli2015dövründY inkişafınınmYzmun standartlarının hazırlanmasısYmYrYli tYhsil modelinYvY ekspertizasıYsaslananstandartlarının vY1.1.2. mYktYbYqYdYr tYhsil üzrY milli2015kurikulumlarınmYzmun standartlarının tYsdiqihazırlanması1.1.3. mYktYbYqYdYr tYhsil üzrYnümunYvi kurikulumların (o cümlYdYn2015mYktYbY hazırlıq kurikulumunun)hazırlanması

İcraçılar

TYhsil Nazirliyi

NazirlYr
Kabineti
TYhsil Nazirliyi


1.1.4. mYktYbYqYdYr tYhsil üzrYnümunYvi kurikulumlara dair tYlimlYrintYşkili, kurikulumların tYtbiqi1.1.5. “SYriştYli valideynlYr” televiziyaproqramının hazırlanması vY hYyatakeçirilmYsi1.2. SYriştY Ysaslı1.2.1. 12 illik ümumi tYhsilin milliümumi tYhsilmYzmun vY qiymYtlYndirilmYstandartlarının vYstandartlarının hazırlanması vYkurikulumlarınınekspertizasıhazırlanması1.2.2. 12 illik ümumi tYhsilin millimYzmun vY qiymYtlYndirilmYstandartlarının tYsdiqi1.2.3. 12 illik ümumi tYhsilin sYviyyYlYriüzrY nümunYvi fYnn kurikulumlarınınhazırlanması

milli mYzmunTYhsilstandartlarının NazirlYr2016Nazirliyi, yerliKabineti tYrYfindYnicratYsdiqi, kurikulumlarınhakimiyyYtitYtbiqi üçün maliyyYorqanlarıvYsaitinin ayrılmasımaliyyY vYsaitinin2015-ciTYhsil NazirliyiayrılmasıildYnbaşlayaraq2015–TYhsil Nazirliyi201612 illik ümumi tYhsilY2016NazirlYrkeçidi tYmin etmYkKabinetimYqsYdi ilY müvafiqqanunvericilik aktlarındadYyişikliklYrin edilmYsi2016-2017TYhsil Nazirliyi

1.2.4. 12 illik ümumi tYhsilin nümunYvimilli mYzmun2017-2021TYhsil Nazirliyikurikulumları üzrY tYlimlYrin tYşkili,standartlarının NazirlYrkurikulumların tYtbiqiKabineti tYrYfindYntYsdiqi, kurikulumlarıntYtbiqi üçün maliyyYvYsaitinin ayrılması1.2.5. dYrslik hazırlığı sahYsindY yeni2016-2017TYhsilqaydaların hazırlanmasıNazirliyi,TYlYbY QYbuluüzrY DövlYtKomissiyası1.2.6. dYrslik hazırlığı sahYsindY yeni2017NazirlYrqaydaların tYsdiqiKabineti1.2.7. dYrslik hazırlığı sahYsindY yenidYrslik hazırlığı2017TYhsil Nazirliyiqaydaların tYtbiqisahYsindY yeniqaydaların tYsdiqi,maliyyY vYsaitininayrılması


1.3. ŞYxsiyyYtin,1.3.1. istedadlı uşaq vY gYnclYrincYmiyyYtin vY dövlYtininkişafı üzrY dövlYt proqramınınmaraqları baxımındanhazırlanması, tYsdiqi vY hYyataistedadın erkYn yaşdankeçirilmYsiaşkar olunması, inkişafıvY dYstYklYnmYsi üzrYsistemin yaradılması

istedadlı uşaq vY2016–NazirlYrgYnclYrin inkişafı üzrY2024Kabineti,dövlYt proqramınınTYhsiltYsdiqi, maliyyY vYsaitininNazirliyi,ayrılmasıİqtisadiyyat vYSYnayeNazirliyi,GYnclYr vYİdmanNazirliyi,dliyyYNazirliyi,MYdYniyyYt vYTurizmNazirliyi

1.4. Sağlamlıq imkanları1.4.1. sağlamlıq imkanları mYhdudsağlamlıq imkanları2015–NazirlYrmYhdud şYxslYrin hYyataşYxslYrin inkişafı vY inklüziv tYhsili üzrYmYhdud şYxslYrin inkişafı2023Kabineti,vY tYhsil mühitinYdövlYt proqramının hazırlanması,vY inklüziv tYhsili üzrYTYhsilinteqrasiyasını tYmintYsdiqi vY hYyata keçirilmYsidövlYt proqramınınNazirliyi,edYn inklüziv tYlimtYsdiqi, maliyyY vYsaitininmYk vYmetodologiyasınınayrılmasıhalininyaradılmasıSosialMüdafiYsiNazirliyi,SYhiyyYNazirliyi,dliyyYNazirliyi1.5. CYmiyyYtin1.5.1. ilk peşY-ixtisas vY orta ixtisas2015–TYhsil NazirliyitYlYblYrinY uyğun sYriştYtYhsili standartlarının hazırlanması vY2016Ysaslı ilk peşY-ixtisas vYekspertizasıorta ixtisas tYhsilistandartlarının vY1.5.2. ilk peşY-ixtisas vY orta ixtisas2017NazirlYrkurikulumlarınıntYhsili standartlarının tYsdiqiKabinetihazırlanması1.5.3. ilk peşY-ixtisas vY orta ixtisas2017–TYhsil NazirliyitYhsilinin nümunYvi kurikulumlarının2018hazırlanması


1.5.4. ilk peşY-ixtisas vY orta ixtisas tYhsilinin nümunYvi kurikulumları üzrY tYlimlYrin tYşkili, kurikulumların tYtbiqi


1.6. Ali tYhsil1.6.1. ali tYhsil pillYsinin hYr birmüYssisYlYrinin tYhsil-sYviyyYsi üçün ixtisaslar üzrYtYdqiqat-innovasiyastandartların hazırlanması vYmYrkYzlYrinYekspertizasıçevrilmYsinY dYstYkverYn vY rYqabYt1.6.2. ali tYhsil pillYsinin hYr birqabiliyyYtli mütYxYssissYviyyYsi üçün ixtisaslar üzrYhazırlığını tYmin edYn alistandartların tYsdiqitYhsil standartlarınıntYtbiqi1.6.3. pedaqoji, mühYndis-pedaqoji vYelmi-pedaqoji kadr hazırlığı üzrYkurikulumların hazırlanması,ekspertizası vY tYtbiqi1.6.4. ali tYhsil müYssisYlYrinY tYhsilinmYzmununun tYtbiqi prosesindYmüstYqilliyin verilmYsi mYqsYdi ilYnormativ hüquqi bazanıntYkmillYşdirilmYsi

milli mYzmun2017–TYhsil Nazirliyistandartlarının NazirlYr2019Kabineti tYrYfindYntYsdiqi, kurikulumlarıntYtbiqi üçün maliyyYvYsaitinin ayrılması2015–TYhsil Nazirliyi20172017NazirlYrKabinetistandartların NazirlYr2017–TYhsil NazirliyiKabineti tYrYfindYn2019tYsdiqi2018-2019NazirlYrKabineti,TYhsil Nazirliyi


1.6.5. ali tYhsilin sYviyyYlYri arasında2016–TYhsil NazirliyiYlaqYlYrin vY varisliyin güclYndirilmYsi,2017doktorantura sYviyyYsi üçün elmitYdqiqatlar sahYsindY yüksYk hazırlığıvY elmi-pedaqoji fYaliyyYt üzrYmükYmmYl sYriştYyY yiyYlYnmYni tYminedYn müasir standartların hazırlanmasıvY ekspertizası1.6.6. doktorantura sYviyyYsi üçün2017NazirlYrstandartların tYsdiqiKabineti


2. TYhsilalanların fYrdi xüsusiyyYtlYrini nYzYrY alan innovativ tYlim metodları vY texnologiyaları vasitYsilY tYhsilin mYzmununun sYmYrYli mYnimsYnilmYsini tYmin edYn yüksYknüfuzlu tYhsilverYnin formalaşdırılması
2.1. TYhsilverYnlYrin2.1.1. bütün tYhsil pillYlYri üçün2015-ciTYhsil NazirliyipeşYkarlıq sYviyyYsinininnovativ tYlim metodologiyasının vYildYndaim yüksYldilmYsinimüvafiq resursların yaradılmasıbaşlayaraq,tYmin edYn yeni sisteminmYqsYdi ilY müsabiqY mexanizmininmütYmadiyaradılmasıhazırlanması vY müsabiqYlYrinkeçirilmYsi2.1.2. tYhsilverYnlYrin YlavY tYhsili2015-ciNazirlYrsahYsindY keyfiyyYtin yüksYldilmYsiildYnKabineti,vY rYqabYt mühitininbaşlayaraq,TYhsil Nazirliyiformalaşdırılması üçün mülkiyyYtmütYmadiformasından asılı olmayaraq, YlavYtYhsil verYn müYssisYlYrinpotensialının güclYndirilmYsiistiqamYtindY zYruri tYdbirlYrin hYyatakeçirilmYsi2.1.3. ali tYhsil müYssisYlYrindY YlavY2015-ciTYhsil NazirliyitYhsil üzrY strukturlarınildYnyaradılmasının tYşviqibaşlayaraq,mütYmadi

2.1.4. ümumi tYhsil müYssisYlYri2016-cıTYhsil NazirliyimüYllimlYrinin peşYkarlıqildYnsYviyyYsinin artırılması üçünbaşlayaraq,innovativ modellYrin (“Mentorluq”,mütYmadi“HYmkardan-hYmkara”, “MYslYhYt”vY s.) yaradılması vY tYtbiqi2.1.5. pedaqoji heyYt üçün modul-2016TYhsil Nazirliyikredit vY rYqabYtYsaslı tYlimlYrsisteminin yaradılması2.1.6. ixtisasartırma tYhsilininixtisasartırma tYhsilinin2017–2018TYhsil NazirliyinYticYlYrinin qiymYtlYndirilmYsi vYnYticYlYrininstimullaşdırılması mexanizmininqiymYtlYndirilmYsi vY maddihazırlanması vY tYtbiqistimullaşdırma tYdbirlYrisisteminin yaradılması2.2. TYfYkkürün vY2.2.1. yeni kurikulumlara vY2016-cıTYhsil NazirliyişYxsiyyYtin inkişafınainformasiya-kommunikasiyaildYnyönYldilmiş,texnologiyalarına Ysaslanan metodikibaşlayaraq,tYhsilalanların fYrdivYsaitlYrin, didaktik materialların,mütYmadixüsusiyyYtlYrini nYzYrYtYlim vasitYlYrinin hazırlanmasınıalan innovativ tYlim,stimullaşdıran müsabiqY vY qrantqiymYtlYndirmYmexanizmlYrinin yaradılması vYmetodologiyası vYtYtbiqiresursların inkişafı


2.3. MüYllim peşYsinin2.3.1. sYriştY vY nYticY Ysaslı2015–2016TYhsilnüfuzunun artırılmasıdiferensiallaşdırılmış, YmYkNazirliyi,mYqsYdi ilY dövlYtbazarında rYqabYtqabiliyyYtlimYk vYsiyasYtinin inkişafYmYkhaqqı vY stimullaşdırmahalininmYrhYlYlYrininsisteminin yaradılması üzrYSosialmüYyyYnlYşdirilmYsimexanizmlYrin hazırlanmasıMüdafiYsiNazirliyi2.3.2. yeni YmYkhaqqı vY2016NazirlYrstimullaşdırma sisteminin yaradılmasıKabinetiüzrY mexanizmlYrin tYsdiqi2.3.3. YmYkhaqqı vY stimullaşdırmayeni YmYkhaqqı vY2017-ciTYhsil Nazirliyisisteminin yaradılması üzrYstimullaşdırma sistemininildYnmexanizmlYrin tYtbiqiyaradılması üzrYbaşlayaraq,mexanizmlYrin tYsdiqi, yenimütYmadisistem üçün maliyyYvYsaitinin ayrılması2.3.4. müYllimin karyera inkişafı vYyeni YmYkhaqqı vY2018TYhsil NazirliyifYaliyyYtinin stimullaşdırılması üzrYstimullaşdırma sistemininyeni sistemin hazırlanması vY tYtbiqiyaradılması üzrYmexanizmlYrin tYsdiqi2.3.5. müYllim fYaliyyYtinin2015–2016TYhsil Nazirliyimonitorinqi üzrY göstYricilYrsisteminin hazırlanması vY tYtbiqi


2.3.6. müYllimlYr arasında sağlam2015-ciTYhsil NazirliyirYqabYtin stimullaşdırılması üçünildYnmüsabiqYlYrin, o cümlYdYn qrantbaşlayaraq,layihYlYrinin hYyata keçirilmYsimütYmadi2.3.7. müYllim hazırlığı sistemindY2016–2017NazirlYrinternatura modelinin tYtbiqiKabineti,qaydalarının hazırlanması vY tYsdiqTYhsil NazirliyiedilmYsi2.3.8. mYktYbYqYdYr vY ümumi tYhsil2017-ciTYhsilmüYssisYlYrinin tYhsilverYnlYrininildYnNazirliyi, yerliinklüziv tYhsil üzrY mYqsYdli YlavYbaşlayaraq,icratYhsil proqramlarının hazırlanması vYmütYmadihakimiyyYtihYyata keçirilmYsiorqanları3. TYhsilin nYticYlYrY görY cavabdeh, şYffaf vY sYmYrYli tYnzimlYmY mexanizmlYrinY malik, dövlYt-ictimai xarakterli vY dövlYt-biznes partnyorluğuna Ysaslanan idarYetmY sisteminin formalaşdırılması
3.1. TYhsil sisteminin3.1.1. tYhsil sistemindY tYnzimlYmY2015–2016NazirlYrtYnzimlYnmYsinin vYvY idarYetmY funksiyalarını hYyataKabineti,dövlYt tYhsil sektorununkeçirYn dövlYt qurumlarınınTYhsil NazirliyiidarY edilmYsininsYlahiyyYt vY mYsuliyyYt dairYsininbeynYlxalq tYcrübYbeynYlxalq tYcrübYyY uyğunYsasındatYkmillYşdirilmYsi üzrY tYkliflYrintYkmillYşdirilmYsi, tYhsilhazırlanması vY tYqdim edilmYsipillYlYri vY sYviyyYlYrinin

beynYlxalq tYcrübYyY3.1.2. tYhsil pillYlYri vY sYviyyYlYrinin2016TYhsil NazirliyiuyğunlaşdırılmasıbeynYlxalq tYcrübYyYuyğunlaşdırılması istiqamYtindYtYkliflYrin hazırlanması3.1.3. birillik icbari mYktYbYhazırlıqmövcud mexanizmin2016–2018NazirlYrtYhsilinin tYmin olunması üzrY icratYkmillYşdirilmYsi, maliyyYKabineti,mexanizminin hazırlanması vY tYtbiqivYsaitlYrinin ayrılmasıTYhsil Nazirliyi3.1.4. erkYn yaşlı uşaqların2015–2016NazirlYrmYktYbYqYdYr tYhsillY YhatYsinin 90Kabineti,faiz sYviyyYsinY çatdırılmasınıTYhsilnYzYrdY tutan mYktYbYqYdYr tYhsilinNazirliyi, Bakıinkişafı üzrY dövlYt proqramınınŞYhYr İcrahazırlanmasıHakimiyyYti,yerli icrahakimiyyYtiorqanları3.1.5. 12 illik ümumi tYhsil sisteminY2017–2018NazirlYrkeçid mexanizminY dair tYkliflYrinKabineti TYhsilhazırlanmasıNazirliyi3.1.6. tam orta tYhsil sYviyyYsindY2017-ciTYhsil NazirliyitYhsil müYssisYlYrinin müxtYlifildYnistiqamYtlYr üzrY bölünmYsi vYbaşlayaraq,fYaliyyYtinin tYşkilimütYmadi


3.1.7. tYhsil müYssisYlYrinin2017–2018TYhsil Nazirliyiinfrastrukturuna dair yeni norma,standart vY qaydaların hazırlanması3.1.8. tYhsil müYssisYlYrinin2019NazirlYrinfrastrukturuna dair yeni norma,Kabinetistandart vY qaydaların tYsdiqi3.1.9. tYhsil müYssisYlYrinintYhsil müYssisYlYrinin2019-cuTYhsil Nazirliyiinfrastrukturuna dair yeni norma,infrastrukturuna dair norma,ildYnstandart vY qaydaların tYtbiqistandart vY qaydalarınbaşlayaraq,NazirlYr Kabineti tYrYfindYnmütYmaditYsdiqi3.1.10. beynYlxalq tYcrübY Ysasında2016-2017TYhsil NazirliyitYhsil müYssisYlYrinin vY tYhsilproqramlarının akkreditasiyaqaydalarının hazırlanması3.1.11. tYhsil müYssisYlYrinin vY2017NazirlYrtYhsil proqramlarının akkreditasiyaKabinetiqaydalarının tYsdiqi


3.1.12. tYhsil sahYsindY dövlYt-2017–2018NazirlYrbiznes partnyorluğu sistemininKabineti,hüquqi bazasının yaradılmasıTYhsilhaqqında tYkliflYrin hazırlanmasıNazirliyi,İqtisadiyyat vYSYnayeNazirliyi,dliyyYNazirliyi3.1.13. ölkYnin siyasi, iqtisadi vY2015-2016NazirlYrsosial inkişafının real tYlYbatınaKabinetiYsaslanaraq, prioritet sahYlYr üzrYkadr hazırlığını YhatY edYn dövlYtsifarişinin formalaşdırılmasının yenimexanizminin hazırlanması vY tYsdiqi3.1.14. tYhsil sistemindY kadr hazırlığı üzrY dövlYt sifarişinin formalaşdırılmasına dair yeni mexanizmin tYtbiqi
tYhsil sistemindY kadr2016-cıTYhsilhazırlığı üzrY dövlYtildYnNazirliyi,sifarişininbaşlayaraq,İqtisadiyyat vYformalaşdırılmasına dair yenimütYmadiSYnayemexanizmin tYsdiqiNazirliyi

3.1.15. mülkiyyYt formasından asılıolmayaraq, ali vY orta ixtisas tYhsilimüYssisYlYrinY ödYnişli tYhsil üzrYqYbul planının lYğv edilmYsini vYdövlYt sifarişinin yalnız ixtisaslar üzrYmüYyyYnlYşdirilmYsini nYzYrdY tutanyeni qYbul vY yerlYşdirmYmexanizminin hazırlanması vY tYsdiqüçün tYqdim olunması3.1.16. ali vY orta ixtisas tYhsilimüYssisYlYrinY yeni qYbul vYyerlYşdirmY mexanizminin tYtbiqi3.2. TYhsil3.2.1. tYhsil müYssisYlYrinYmüYssisYlYrindYidarYetmY, akademik, maliyyY vYnYticYyönlü vY şYffaftYşkilati muxtariyyYtin verilmYsininidarYetmY modelininnormativ hüquqi bazasınınyaradılmasıyaradılması3.2.2. tYhsil müYssisYlYrindY stratejiidarYetmYnin tYtbiqi mexanizmlYrininyaradılması


yeni qYbul vY yerlYşdirmY mexanizminin tYsdiqi


2015–2016 NazirlYr
Kabineti

2016-cıTYhsilildYnNazirliyi,başlayaraq,TYlYbY QYbulumütYmadiüzrY DövlYtKomissiyası2018-2020NazirlYrKabineti,TYhsil Nazirliyi

2020TYhsil Nazirliyi

3.2.3. maraqlı tYrYflYrin2020-2021TYhsil NazirliyinümayYndYlYrinin iştirakı tYminedilmYklY, tYhsil müYssisYlYrindYdövlYt-ictimai idarYetmYstrukturlarının (Valideyn-MüYllimAssosiasiyası, İdarYedici Şura,QYyyumlar Şurası vY s.) yaradılmasıüzrY tYkliflYrin hazırlanması3.3. TYhsilin keyfiyyYtinin3.3.1. tYhsilin pillYlYri vY sYviyyYlYri2015–2017TYhsil NazirliyitYminatı üzrY yeniüzrY keyfiyyYt standartlarının vYsistemin yaradılmasıgöstYricilYrinin hazırlanması3.3.2. ömür boyu tYhsil üzrY Milli2015-2016TYhsilKvalifikasiya ÇYrçivYsi layihYsininNazirliyi,hazırlanmasımYk vYhalininSosialMüdafiYsiNazirliyi3.3.3. ömür boyu tYhsil üzrY Milli2016NazirlYrKvalifikasiya ÇYrçivYsinin tYsdiqiKabineti3.3.4. ömür boyu tYhsil üzrY MilliMilli Kvalifikasiya2016-cıTYhsil NazirliyiKvalifikasiya ÇYrçivYsinin tYtbiqiÇYrçivYsinin tYsdiqiildYnbaşlayaraq,mütYmadi


3.3.5. ömür boyu tYhsil, qeyri-formal2016-2017NazirlYrvY informal tYhsilin tYşkilinin vY buKabineti,yolla tYhsil almış şYxslYrin bilik vYTYhsilbacarıqlarının qiymYtlYndirilmYsiNazirliyi,üçün hüquqi bazanın yaradılmasınamYk vYdair tYkliflYrin hazırlanmasıhalininSosialMüdafiYsiNazirliyi3.3.6. beynYlxalq tYhsil2016-cıTYhsil Nazirliyiproqramlarının tanınması vY onlarınildYntYtbiqi ilY bağlı müvafiqbaşlayaraq,mexanizmlYrin hazırlanması vYmütYmadihYyata keçirilmYsi3.3.7. tYhsil müYssisYlYrinin reytinq2016TYhsil Nazirliyisisteminin yaradılması3.3.8. mYktYbYqYdYr vY ümumi tYhsil2015-2016TYhsil NazirliyiüzrY pedaqoji vY idarYetmY heyYtininsertifikatlaşdırılması mexanizmininhazırlanması3.3.9. mYktYbYqYdYr vY ümumi tYhsil2016NazirlYrüzrY pedaqoji vY idarYetmY heyYtininKabinetisertifikatlaşdırılması mexanizminintYsdiqi


3.3.10. mYktYbYqYdYr vY ümumimYktYbYqYdYr vY ümumi2016-cıTYhsil NazirliyitYhsil üzrY pedaqoji vY idarYetmYtYhsil üzrY pedaqoji vYildYnheyYtinin sertifikatlaşdırılmasıidarYetmY heyYtininbaşlayaraq,mexanizminin tYtbiqisertifikatlaşdırılmasımütYmadimexanizminin tYsdiqi3.3.11. keyfiyyYtin yaxşılaşdırılması2015-ciTYhsil Nazirliyiüçün stimullaşdırmaildYnmexanizmlYrinin, tYhsil sistemindYbaşlayaraq,innovativ fYaliyyYti stimullaşdıranmütYmadiqrant sisteminin yaradılması vYtYtbiqi3.3.12. tYhsil proqramları, tYdris2016-cıTYhsil Nazirliyiresursları, tYlim metodikaları,ildYntYhsilverYnlYr, tYhsil müYssisYlYribaşlayaraq,arasında sağlam rYqabYtinmütYmadistimullaşdırılması, rYqabYtelementlYrinin müYyyYnlYşdirilmYsivY tYtbiq edilmYsi3.4. TYhsilin idarY3.4.1. bütün tYhsil pillYlYri üzrYmaliyyY vYsaitinin ayrılması2016-cıTYhsilolunmasının mYlumatTYhsilin İdarY olunmasının MYlumatildYnNazirliyi,sistemlYri vY yeniSistemlYri vY “TYlYbY–mYzun”başlayaraq,TYlYbY QYbuluhesabatvermY modelininsistemi Ysasında hesabatvermY,mütYmadiüzrY DövlYtyaradılmasıtYhlil vY proqnozlaşdırma sistemininKomissiyasıyaradılması vY mütYmadiyenilYnmYsinin tYmin edilmYsi
  1. tYhsil müYssisYlYrindY mYlumat bazalarının, mYzun-koordinasiya-informasiya sistemlYrinin yaradılması, yenilYnmYsi vY idarYetmY prosesindY istifadYsinin tYmin edilmYsi
  1. YmYk bazarının mütYmadi

öyrYnilmYsi sisteminin yaradılması vY tYtbiqi

  1. Qabaqcıl beynYlxalq 3.5.1. tYhsil müYssisYlYrindY

tYcrübYyY Ysaslanaraq,keyfiyyYtin xarici vY daxili monitorinqi,tYhsil pillYlYrinin bütünqiymYtlYndirmY mexanizmlYrininsYviyyYlYrini YhatY edYnyaradılması vY tYtbiqiyeni qiymYtlYndirmYmexanizmlYrinin3.5.2. ali tYhsil müYssisYlYrindYyaradılmasıqiymYtlYndirmY mexanizmlYrininBolonya prosesinin tYlYblYrinY uyğuntYkmillYşdirilmYsi

2016-cıTYhsil NazirliyiildYnbaşlayaraq,mütYmadi2016-2017mYk vYhalininSosialMüdafiYsiNazirliyi,İqtisadiyyat vYSYnayeNazirliyi,TYhsil Nazirliyi2015-ciTYhsil NazirliyiildYnbaşlayaraq,mütYmadi2016-cıTYhsil NazirliyiildYnbaşlayaraq,mütYmadi

3.5.3. ümumi tYhsildY şagird2015-ciTYhsilnailiyyYtlYrinin monitorinqi vYildYnNazirliyi,qiymYtlYndirilmYsi üzrY sistemin, obaşlayaraq,TYlYbY QYbulucümlYdYn mYktYbdaxilimütYmadiüzrY DövlYtqiymYtlYndirmY mexanizmlYrininKomissiyasıtYkmillYşdirilmYsi3.5.4. ümumi tYhsildY müxtYlif fYnlYr2015-ciTYhsil NazirliyiüzrY mütYmadi olaraq milliildYnqiymYtlYndirmY tYdqiqatlarınınbaşlayaraq,aparılmasımütYmadi3.5.5. ümumi tYhsil müYssisYlYrimaliyyY vYsaitinin ayrılması2016-cıTYhsil NazirliyişagirdlYrinin biliyininildYnqiymYtlYndirilmYsi üzrY beynYlxalqbaşlayaraq,proqramlarda iştirakın tYminmütYmadiolunması3.5.6. ümumi tYhsildY beynYlxalqbeynYlxalq qiymYtlYndirmY2016-cıTYhsil NazirliyiqiymYtlYndirmYnin nYticYlYritYdqiqatlarında iştirakınildYnYsasında inkişaf layihYlYrinintYmin olunmasıbaşlayaraq,hazırlanmasımütYmadi4. Müasir tYlYblYrY cavab verYn vY ömür boyu tYhsili tYmin edYn tYhsil infrastrukturunun yaradılması

4.1. TYhsil4.1.1. tYhsil sistemininmaliyyY vYsaitinin ayrılması2015–2020TYhsilmüYssisYlYrindYinformasiyalaşdırılması proqramınaNazirliyi,informasiya-uyğun olaraq bütün tYhsilRabitY vYkommunikasiyamüYssisYlYrindY informasiya-YüksYktexnologiyaları Ysaslıkommunikasiya texnologiyalarıTexnologiyalartYlim metodologiyasınıninfrastrukturunun yaradılmasıNazirliyitYlYblYrinY uyğuninfrastrukturun4.1.2. hYr bir tYhsil müYssisYsininmaliyyY vYsaitinin ayrılması2015–2020TYhsilyaradılması, hYr birinternetlY tYmin edilmYsiNazirliyi,tYhsil müYssisYsininRabitY vYinternetlY, ümumi ortaYüksYktYhsil sYviyyYsindY hYrTexnologiyalarbir şagirdin elektronNazirliyidYrsliklYr yüklYnilmişkompyuter-planşetlY4.1.3. ümumi orta tYhsil sYviyyYsindYmaliyyY vYsaitinin ayrılması2015–2020TYhsiltYmin olunmasıhYr bir şagirdin elektron dYrsliklYrNazirliyi,yüklYnilmiş kompyuter-planşetlYRabitY vYtYmin edilmYsiYüksYkTexnologiyalarNazirliyi4.2. TYhsil müYssisYlYri4.2.1. tYhsil müYssisYlYri şYbYkYsinin2016-2017TYhsilşYbYkYsininrasionallaşdırılması ilY bağlı tYhsilNazirliyi,rasionallaşdırılmasıpillYlYri üzrY dövlYt proqramlarınınİqtisadiyyat vYlayihYsinin hazırlanmasıSYnayeNazirliyi


4.2.2. tYhsil müYssisYlYri şYbYkYsininrasionallaşdırılması ilY bağlı tYhsilpillYlYri üzrY dövlYt proqramlarınıntYsdiq üçün tYqdim edilmYsi4.2.3. tYhsil müYssisYlYri şYbYkYsininrasionallaşdırılması ilY bağlı tYhsilpillYlYri üzrY dövlYt proqramlarınınhYyata keçirilmYsi4.3. Distant tYhsil,4.3.1. regionlarda universalistedadlı şYxslYr,mYrkYzlYrin yaradılması üzrY dövlYtsağlamlıq imkanlarıproqramı layihYsinin hazırlanmasımYhdud uşaqlar üçüntYhsil vY inkişaf,yaşlıların tYhsili, peşY-ixtisas vY tYhsilmYsYlYlYri üzrY mYslYhYtxidmYtlYri göstYrYnregional universalmYrkYzlYrin yaradılması4.3.2. regionlarda universalmYrkYzlYrin yaradılması üzrY dövlYtproqramının tYsdiq üçün tYqdimedilmYsi

2017NazirlYrKabineti,TYhsil NazirliyitYhsil müYssisYlYri2018–2025TYhsilşYbYkYsininNazirliyi,rasionallaşdırılması ilY bağlıİqtisadiyyat vYpillYlYr üzrY dövlYtSYnayeproqramlarının tYsdiqiNazirliyi2017-2018TYhsilNazirliyi,mYk vYhalininSosialMüdafiYsiNazirliyi,İqtisadiyyat vYSYnayeNazirliyi2019NazirlYrKabineti

4.3.3. regionlarda universalregionlarda universal2019–2024TYhsilmYrkYzlYrin yaradılması üzrY dövlYtmYrkYzlYrin yaradılması üzrYNazirliyi,proqramının hYyata keçirilmYsidövlYt proqramının tYsdiqi,İqtisadiyyat vYmaliyyY vYsaitinin ayrılmasıSYnayeNazirliyi4.4. Müasir tYminatlı4.4.1. peşY-tYdris mYrkYzlYrinin vY2015–2016TYhsilpeşY-tYdriskomplekslYrinin yaradılması üzrYNazirliyi,mYrkYzlYrinin vYdövlYt proqramının layihYsininİqtisadiyyat vYkomplekslYrininhazırlanmasıSYnayeyaradılmasıNazirliyi4.4.2. peşY-tYdris mYrkYzlYrinin vY2016NazirlYrkomplekslYrinin yaradılması üzrYKabinetidövlYt proqramının tYsdiq üçüntYqdim edilmYsi4.4.3. peşY-tYdris mYrkYzlYrinin vYpeşY-tYdris mYrkYzlYrinin vY2016–2024TYhsilkomplekslYrinin yaradılması üzrYkomplekslYrinin yaradılmasıNazirliyi,dövlYt proqramının hYyata keçirilmYsiüzrY dövlYt proqramınınİqtisadiyyat vYtYsdiqi, maliyyY vYsaitininSYnayeayrılmasıNazirliyi


4.5. MYktYbYqYdYr tYhsil4.5.1. mYktYbYqYdYr tYhsil2015–2016TYhsilmüYssisYlYrininmüYssisYlYrinin yaradılması, onlarınNazirliyi,yaradılması, onlarınfYaliyyYtinin stimullaşdırılması üzrYİqtisadiyyat vYfYaliyyYtinindövlYt proqramının layihYsininSYnayestimullaşdırılmasıhazırlanmasıNazirliyimexanizmlYrininhazırlanması4.5.2. mYktYbYqYdYr tYhsilmüYssisYlYrinin yaradılması, onların2016NazirlYrfYaliyyYtinin stimullaşdırılması üzrYKabinetidövlYt proqramının tYsdiq üçüntYqdim edilmYsi4.5.3. mYktYbYqYdYr tYhsilmYktYbYqYdYr tYhsil2016–2024TYhsilmüYssisYlYrinin yaradılması, onlarınmüYssisYlYrinin yaradılması,Nazirliyi, BakıfYaliyyYtinin stimullaşdırılması üzrYonların fYaliyyYtininŞYhYr İcradövlYt proqramının hYyata keçirilmYsistimullaşdırılması üzrY dövlYtHakimiyyYti,proqramının tYsdiqi, maliyyYyerli icravYsaitinin ayrılmasıhakimiyyYtiorqanları4.6. Kampusların4.6.1. ali tYhsil müYssisYlYri üçün2015-2016TYhsilyaradılmasıkampusların yaradılması üzrY dövlYtNazirliyi,proqramının layihYsinin hazırlanmasıİqtisadiyyat vYSYnayeNazirliyi4.6.2. ali tYhsil müYssisYlYri üçün2016NazirlYrkampusların yaradılması üzrY dövlYtKabinetiproqramının tYsdiq üçün tYqdimedilmYsi


4.6.3. ali tYhsil müYssisYlYri üçünali tYhsil müYssisYlYri üçün2016–2024TYhsil Nazirliyikampusların yaradılması üzrY dövlYtkampusların yaradılmasıproqramının hYyata keçirilmYsiüzrY dövlYt proqramınıntYsdiqi, maliyyY vYsaitininayrılması4.7. Ömür boyu tYhsilY4.7.1. elektron kitabxana şYbYkYsinin2015–2020NazirlYrartan tYlYbatıngenişlYndirilmYsiKabineti,ödYnilmYsi üçünTYhsilkitabxana fYaliyyYtininNazirliyi,modernlYşdirilmYsi,MYdYniyyYt vYrYqYmsal tYhsilTurizmresurslarından istifadYNazirliyiimkanlarınıngenişlYndirilmYsi4.8. TYhsillY bağlı media4.8.1. uşaq vY gYnclYrin intellektualmaliyyY vYsaitinin ayrılması2015-2016TYhsil NazirliyivY internet resurslarınınfYaliyyYtlYrinin dYstYklYnmYsi vYinkişafının tYmincYmiyyYtin inkişafında tYhsilinedilmYsirolunun daha dYrindYn dYrk olunmasımYqsYdi ilY onlayn “TYhsil”televiziyasının yaradılması;4.8.2. tYhsilverYnlYr, tYhsilalanlar vYmaliyyY vYsaitinin ayrılması2015-ciTYhsil NazirliyivalideynlYr üçün maariflYndirmYildYnxarakterli portalların yaradılması,başlayaraq,onlayn tYlimlYr, elektron dYrsliklYr,mütYmadivideo resurslar, internet Ysaslıintellektual oyunlarının hazırlanması;


4.8.3. TYhsilin inkişaf istiqamYtlYrininmaliyyY vYsaitinin ayrılması2015-ciTYhsil Nazirliyidüzgün başa düşülmYsi üçün mediaildYnişçilYrinin bilik vY bacarıqlarınınbaşlayaraq,inkişafına yönYlmiş tYlimlYrin tYşkili,mütYmaditYhsil sahYsindY çap, onlayn, audiovY video materiallarının hazırlanmasıüzrY müsabiqYlYrin tYşkili


5. TYhsilin dayanıqlı vY müxtYlif mYnbYlYrdYn maliyyYlYşdirilmYsinin yeni mexanizminin yaradılması
5.1. TYhsilY adekvat5.1.1. ortamüddYtli2016-cıNazirlYrhYcmdY maliyyYproqnozlaşdırmada tYhsilinildYnKabineti,resurslarının cYlbmaliyyYlYşdirilmYsi xYrclYrinin ümumibaşlayaraqTYhsil NazirliyiedilmYsi, tYhsilindaxili mYhsula nisbYtininmaliyyYlYşdirilmYsimYrhYlYlYrlY artırılmasının nYzYrdYxYrclYrinin ümumi daxilitutulmasımYhsula nisbYtininmYrhYlYlYrlY 5-6 faizY5.1.2. dövlYt tYhsil müYssisYlYri2015–2017TYhsil Nazirliyiçatdırılması, nYticYyönlüüçün nYticYyönlü büdcYbüdcY planlaşdırılmasıplanlaşdırılması, büdcYdYnkYnarvY müxtYlif mYnbYlimYnbYlYrdYn vYsaitlYrin cYlbi vYmaliyyYlYşdirmYonlardan istifadY mexanizmlYrininmexanizmlYrininyaradılmasıyaradılması5.2. TYhsil5.2.1. tYhsil müYssisYlYrinin bir2016TYhsilmüYssisYlYrinin birtYhsilalana düşYn xYrc YsasındaNazirliyi,tYhsilalana düşYn xYrcmaliyyYlYşdirilmYsi mexanizmininİqtisadiyyat vYYsasındahazırlanmasıSYnayemaliyyYlYşdirilmYsiNazirliyimexanizminY keçid5.2.2. tYhsil müYssisYlYrinin bir2016NazirlYrtYhsilalana düşYn xYrc YsasındaKabinetimaliyyYlYşdirilmYsi mexanizminintYsdiqi

5.2.3. tYhsil müYssisYlYrinin birtYhsil müYssisYlYrinin bir2017-ciTYhsil NazirliyitYhsilalana düşYn xYrc YsasındatYhsilalana düşYn xYrcildYnmaliyyYlYşdirmY mexanizmininYsasında maliyyYlYşdirilmYsibaşlayaraq,hYyata keçirilmYsimexanizminin tYsdiqi,mütYmadimaliyyY vYsaitinin ayrılması5.3. DövlYt vY bYlYdiyyY5.3.1. dövlYt vY bYlYdiyyY tYhsil2015-2016TYhsiltYhsil müYssisYlYrindYmüYssisYlYrindY ödYnişli xidmYtlYrinNazirliyi,özünümaliyyYlYşdirmYtYşkili vY hYmin xidmYtlYrdYn YldYİqtisadiyyat vYprinsiplYrinin tYşviqi,edilmiş vYsaitlYrin sYrbYst istifadYsiSYnayeödYnişli tYhsilüzrY mexanizmlYrin hazırlanmasıNazirliyixidmYtlYriningöstYrilmYsinin5.3.2. dövlYt vY bYlYdiyyY tYhsil2016NazirlYrdYstYklYnmYsimüYssisYlYrindY ödYnişli xidmYtlYrinKabinetitYşkili vY hYmin xidmYtlYrdYn YldYedilmiş vYsaitlYrin sYrbYst istifadYsiüzrY mexanizmlYrin tYsdiqi5.3.3. dövlYt vY bYlYdiyyY tYhsil müYssisYlYrindY ödYnişli xidmYtlYrin tYşkili vY hYmin xidmYtlYrdYn YldY edilmiş vYsaitlYrin sYrbYst istifadYsi üzrY mexanizmlYrin tYtbiqi
dövlYt vY bYlYdiyyY tYhsil2016-cıTYhsil NazirliyimüYssisYlYrindY ödYnişliildYnxidmYtlYrin tYşkili vY hYminbaşlayaraq,xidmYtlYrdYn YldY edilmişmütYmadivYsaitlYrin sYrbYst istifadYsiüzrY mexanizmlYrin tYsdiqi

5.4. BüdcYdYnkYnar5.4.1. TYhsilin İnkişafı FondununvYsaitlYr hesabınayaradılmasına dair tYkliflYrin tYqdimformalaşdırılan TYhsilinedilmYsiİnkişafı Fondununyaradılması5.5. TYhsil sistemindY5.5.1. tYhsil sistemindY elmielmi tYdqiqatların yenitYdqiqatların dövlYt sifarişi vY qrantlarmaliyyYlYşmYYsasında maliyyYlYşdirilmYsimexanizminin tYtbiqimexanizminin hazırlanması vYhYyata keçirilmYsi5.6. MülkiyyYt5.6.1. müYllimlYrin ixtisasartırmaformasından asılıtYhsilinin dövlYt sifarişi Ysasındaolmayaraq, müvafiqadambaşına maliyyYlYşdirilmYsitYhsil qurumları cYlbmexanizminin hazırlanmasıedilmYklYtYhsilverYnlYrin YlavYtYhsilinin dövlYt sifarişi5.6.2. müYllimlYrin ixtisasartırmaYsasında adambaşınatYhsilinin dövlYt sifarişi YsasındamaliyyYlYşdirilmYsiadambaşına maliyyYlYşdirilmYsimexanizminin tYsdiqi

2015–2016NazirlYrKabineti,TYhsilNazirliyi,dliyyYNazirliyi2015-ciTYhsilildYnNazirliyi,başlayaraq,İqtisadiyyat vYmütYmadiSYnayeNazirliyi2015-2016TYhsilNazirliyi,İqtisadiyyat vYSYnayeNazirliyi2016NazirlYrKabineti

5.6.3. müYllimlYrin ixtisasartırma tYhsilinin dövlYt sifarişi Ysasında adambaşına maliyyYlYşdirilmYsi mexanizminin hYyata keçirilmYsi

5.7. TYhsil5.7.1. tYhsil müYssisYlYrinin keyfiyyYtmüYssisYlYrinin keyfiyyYtgöstYricilYrinY Ysaslanan investisiyagöstYricilYrinY YsaslananxYrclYri sisteminin hazırlanmasıinvestisiya xYrclYrisisteminin yaradılması5.7.2. tYhsil müYssisYlYrinin keyfiyyYtgöstYricilYrinY Ysaslanan investisiyaxYrclYri sisteminin tYsdiqi5.7.3. tYhsil müYssisYlYrinin keyfiyyYtgöstYricilYrinY Ysaslanan investisiyaxYrclYri sisteminin tYtbiqi

müYllimlYrin ixtisasartırma2016-cıTYhsiltYhsilinin dövlYt sifarişiildYnNazirliyi,Ysasında adambaşınabaşlayaraq,İqtisadiyyat vYmaliyyYlYşdirilmYsimütYmadiSYnayemexanizminin tYsdiqiNazirliyi2016–2017TYhsilNazirliyi,İqtisadiyyat vYSYnayeNazirliyi2017NazirlYrKabinetitYhsil müYssisYlYrinin2017-ciTYhsil NazirliyikeyfiyyYt göstYricilYrinYildYnYsaslanan investisiya xYrclYribaşlayaraq,sisteminin tYsdiqi, maliyyYmütYmadivYsaitinin ayrılması


5.8. Ali tYhsil5.8.1. mYqsYdli kapital fondunun2016–2017TYhsilmüYssisYlYrindY dövlYtnümunYvi sasnamYsinin layihYsininNazirliyi,büdcYsi vYsaitindYnhazırlanması vY tYsdiqiİqtisadiyyat vYistifadY olunmadanSYnayemYqsYdli kapitalNazirliyifondlarınınyaradılmasınınstimullaşdırılması5.9. AztYminatlı5.9.1. tYhsil müYssisYlYrindYtYhsil müYssisYlYrinin bir2017-ciNazirlYrailYlYrdYn olan uşaq vYaztYminatlı ailYlYrdYn olan uşaq vYtYhsilalana düşYn xYrcildYnKabineti,gYnclYr üçün bYrabYrgYnclYr üçün bYrabYr tYhsilYsasında maliyyYlYşdirilmYsibaşlayaraq,TYhsiltYhsil imkanlarının tYminimkanlarının tYmin edilmYsi mYqsYdimexanizmindY aztYminatlımütYmadiNazirliyi,edilmYsi mYqsYdi ilYilY maddi dYstYk mexanizmininailYlYrdYn olan uşaq vYİqtisadiyyat vYmaddi dYstYk sistemininyaradılması vY tYtbiqigYnclYr üçün bYrabYr tYhsilSYnayeyaradılmasıimkanlarının tYmin edilmYsiNazirliyi,mYqsYdi ilY maddi dYstYkmYk vYüçün vYsaitin nYzYrdYhalinintutulmasıSosialMüdafiYsiNazirliyi


5.10. MüYllim YmYyinin5.10.1. ortamüddYtliyeni YmYkhaqqı vY2015–2022NazirlYrlayiqincYproqnozlaşdırmada müYllimlYrin illikstimullaşdırma sistemininKabineti,dYyYrlYndirilmYsi, onlarınYmYkhaqqının adambaşına düşYnyaradılması üzrYTYhsilillik YmYkhaqqınınümumi daxili mYhsula nisbYtininmexanizmlYrin tYsdiqiNazirliyi,adambaşına düşYnmYrhYlYlYrlY artırılmasının nYzYrdYmYk vYümumi daxili mYhsulatutulmasıhalininnisbYtinin mYrhYlYlYrlY,SosialsYriştY vY nYticYMüdafiYsiYsasındaNazirliyidifferensiallaşdırmaqla1,8-2 dYfYyYdYkartırılması5.11. Tam orta tYhsildY5.11.1. ortamüddYtliortamüddYtli2016–2022NazirlYrbir şagirdY düşYn illikproqnozlaşdırmada tam orta tYhsildYproqnozlaşdırmada tYhsilinKabineti,xYrclYrin adambaşınabir şagirdY düşYn illik xYrclYrinmaliyyYlYşdirilmYsiTYhsil NazirliyidüşYn ümumi daxiliadambaşına düşYn ümumi daxilixYrclYrinin ümumi daxilimYhsula nisbYtininmYhsula nisbYtinin mYrhYlYlYrlYmYhsula nisbYtininmYrhYlYlYrlY 2artırılmasının nYzYrdY tutulmasımYrhYlYlYrlY artırılmasınındYfYyYdYk artırılmasınYzYrdY tutulması


5.12. İnformasiya-5.12.1. ortamüddYtliortamüddYtli2016–2022NazirlYrkommunikasiyaproqnozlaşdırmada informasiya-proqnozlaşdırmada tYhsilinKabineti,texnologiyalarınakommunikasiya texnologiyalarınamaliyyYlYşdirilmYsiTYhsil NazirliyiYsaslanan müasir tYhsilYsaslanan müasir tYhsilxYrclYrinin Ümumi Daxiliinfrastrukturunun, oinfrastrukturunun, o cümlYdYnMYhsula nisbYtinincümlYdYn elektron tYhsilelektron tYhsilin yaradılmasınamYrhYlYlYrlY artırılmasınınresurslarınınvYsaitlYrin ayrılmasının nYzYrdYnYzYrdY tutulmasıyaradılmasına YlavYtutulmasıvYsaitlYrin ayrılması5.13. TYhsil şYbYkYsindY5.13.1. tYhsil müYssisYlYrinin bir2017-ciNazirlYrrasionallaşdırmatYhsilalana düşYn xYrc YsasındaildYnKabineti,tYdbirlYrini hYyatamaliyyYlYşdirilmYsi mexanizmindYbaşlayaraq,TYhsilkeçirmYklY, regionlarucqar regionlarda yerlYşYn tYhsilmütYmadiNazirliyi, yerliarasında tYhsilinmüYssisYlYri üçün YlavYicrakeyfiyyYtinimaliyyYlYşmYnin nYzYrdY tutulmasıhakimiyyYtibYrabYrlYşdirmYkorqanlarımYqsYdi ilY ucqarregionlarda yerlYşYntYhsil müYssisYlYri üçünYlavY maliyyYlYşmYnintYmin olunması


5.14. TYhsilalma5.14.1. tYhsilalma imkanlarınıimkanlarınıgenişlYndirmYk üçün maliyyYgenişlYndirmYk üçünmexanizmlYrinin, o cümlYdYn tYlYbYmaliyyY mexanizmlYrinin,kreditlYri vY qrantları sisteminino cümlYdYn tYlYbYnormativ hüquqi bazasınınkreditlYri sistemininyaradılmasıyaradılması5.14.2. tYhsilalma imkanlarınıgenişlYndirmYk üçün maliyyYmexanizmlYrinin, o cümlYdYn tYlYbYkreditlYri vY qrantları sisteminintYtbiqi5.15. MYktYbYqYdYr vY5.15.1. tYhsil müYssisYlYrinin birümumi tYhsiltYhsilalana düşYn xYrc YsasındamüYssisYlYrindYmaliyyYlYşdirilmYsi mexanizmindYuşaqlara pulsuz olaraqmYktYbYqYdYr vY ümumi tYhsilmüvafiq xidmYtlYrinmüYssisYlYrindY uşaqlara pulsuzgöstYrilmYsi, dYrs vY yaolaraq müvafiq xidmYtlYrintYlim vYsaitlYriningöstYrilmYsi, dYrs vY ya tYlimverilmYsivYsaitlYrinin verilmYsi mexanizmininyaradılması vY tYtbiqi2015–2016NazirlYrKabineti,TYhsilNazirliyi,İqtisadiyyat vYSYnayeNazirliyitYhsilalma imkanlarını2016-cıTYhsilgenişlYndirmYk üçün maliyyYildYnNazirliyi,mexanizmlYrinin, o cümlYdYnbaşlayaraq,İqtisadiyyat vYtYlYbY kreditlYri vY qrantlarımütYmadiSYnayesisteminin normativ hüquqiNazirliyi,bazasının yaradılmasıMYrkYzi BanktYhsil müYssisYlYrinin bir2017-ciTYhsiltYhsilalana düşYn xYrcildYnNazirliyi,Ysasında maliyyYlYşdirilmYsibaşlayaraq,İqtisadiyyat vYmexanizmindYmütYmadiSYnayemYktYbYqYdYr vY ümumiNazirliyitYhsil müYssisYlYrindYuşaqlara pulsuz olaraqmüvafiq xidmYtlYrin (dYrs vYya tYlim vYsaitlYri vY s.)göstYrilmYsi üçün vYsaitinnYzYrdY tutulması
Yüklə 266,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin