Beynəlöalq əlaqələrin ən etibarlı


Qeyd üçün 1Qətnamənin tam mətni əlavə olunur 2“Yüklə 1,53 Mb.
səhifə9/9
tarix21.10.2017
ölçüsü1,53 Mb.
#7497
növüDərs
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Qeyd üçün


2Oyunlar nəzəriyyəsi”nin müəllifləri macar əsilli amerikalı riyaziyyatçı Con fon Neyman (1903-1957) və iqtisadçı Oskar Morqenşter (1902-1977) sayılır

3Henri Con Templ- Böyük Britaniyanın 35-ci(1855 - 1858 ) və 37-ci (1859 - 1865 ) Baş naziri


1.М.Р.Львов. Основы теории речи. М.,с.171.

1.Краткий психологический словарь.Ростов на-Дону.-1998.

с., 229. ( под ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского.)4 Bu proses американ дилчиси Леонард Блумфилдин диггятиндян йайынмамышдыр вя о бу ардыъыллыьы схемляшдирмяйя ъящд эюстярмишдир: Onun təklif etdiyi садя схемдя цч символдан истифадя олунмушдур: С – сигнал, Ф– фяалиййят, Н – нитг .С–Ф(фяалиййят шяклиндя реаксийа) С–Н (нитг шяклиндя реаксийа)

*дискусийа (дисъуссио)-латын дилиндя арашдырмаг, айдынлашдырмаг мянасындадыр; полемика- гядим йунан дилиндя «полемикос» гязябли,дцшмянчилик демякдир.

1Тегеран, Ялта, Потсдам. Сборник документов. М.,1967.с.171.

5 Təbliğat” termini dini təbliğat məqsədi ilə hələ 15-ci əsrdə, 1662-ci ildə, Papa Georgi tərəfindən istifadə olunmuşdur..C.Mit-çelin yazdığına görə sonradan onun mənası daha da geniş-lənmiş və 1842-ci ildə nəşr olunan ingilis dilinin Oksford lüğə-tində “...hər hansı bir konkret doktrinanın doğruluğuna inan-dırmaq məqsədi daşıyan sistemli ardicılıqla həyata keçirilən təbliğat proqramı ” səklində verilmişdir.

6Edmund Qullionun (Edmund Guillion)-1966-cı ildə Tafta Uni-versitetinin Hüquq və Diplomatiya məktəbinin (Fletcher School of Law and Diplomacy,Tufts University) dekanı ol-muş amerikalı diplomat hesab edir ki, təbliğat digər dövlətlə-rin xarici siyasətinə, xalqının ictimai şüuruna təsir mexaniz-midir. (http://www.russkiymir .ru/ russkiy mir/ru/ analytics /article/news0004.html)

*Щяля ютян ясрин 30-cу илляриндя америкалы тядгигатчы Ф.Барг-хорн тяряфиндян дювриййяйя бурахылан «мядяни дипломатийа» терминин аз вахтда хейли попцлйарлаша билди.

*1941-ci илдя мядяни тяблиьатын идеологларындан сайылан М.Хоркщаймер илк дяфя «кцтляви мядяниййят» терминини диля эятирди вя буну гярб сивилизасийасынын «визит вяряги» кими ясасландырмаг сийасятини ишляйиб щазырлады.


1 1815- cи ил Вйана регламетини имзалайан беш дювлят: Инэилтяря, Франса, Австрийа, Прусийа, Русийа . «Авропа консерти» кими тарихя дцшмцшdür. Яслиндя бу бешлийин йаранмасы илк бейнялхалг тяшкилатын йарандыьы эцн кими дя гейд олуна биляр. Аащен конгреси (1818 ci il, 21 noyabr) ися «Рягс едян конгрес» адланмышдыр. Бу онунла баьлыдыр ки, конгрес иштиракчылары асудя вахтларыны мцхтялиф яйлянъяли мяълислярдя кечирирдиляр.

1.С.Г.ШеретовВедение международных переговоров. c.40.1.Г.А.Кессельбренер. Хроника одной дипломатической карьеры. М.,1988,с.142

21.Илк дяфя саммит (инэ. Саммит- зирвя, йухары) терминини У.Чöрчил 1950- cи илдя Единбургдакы чыхышында ишлядиб.

12..А. Дебидур. Дипломатическая история Европы. Ростов на-Дону. 1995.стр.450.

7 İsveçrəli tədqiqatçi K.Yonsson əməkdaşlıq və kompromisin təbiətini təsvir edərək göstərir ki, “...maraqlar toqquşanda milli özəiliklər qabarır, üst-üstə düşdükdə isə hər şey arxa plana keçir.”

1«коммуникатив стратеэийа» термини дювриййяйя илк дяфя В.Шмидт тяряфиндян эятирилмишдир.

1 Йунан дилиндя «техне»- мящарят, усталыг,сянят, «логос»- ися сюз,тялим билдирир.

8Effektiv anlaşmaya mane olan hər şey “kommunikativ maneə” sayılmalıdır (Кузин Ф.А. Культура делового общения. М..2002)

2Аллан Пиз. Язык телодвижений. М.2006.с12.

9 Джон Вуд, Жан Серре. Дипломатический церемониал и дипломатический протокол. М.,1976.


1.Конфликтология. СПб.1999.с.84

2. Баева О. Ораторское искусство и деловое общение.Минск.2000.с.195.

10 Pauza unsiyyət prosesində “müəyyən səbəb və məqsəd” üzündən baş verən fasilədir.

11 Konfliktoloğiya “ - termini sosial inkişafa təkan verən faktor kimi sosiloq Georq Zimmel tərəfindən elmi dövriyyəyə buraxilmışdır.

12Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // Социологические исследования. – 1994. – № 5.


13 1.Морозов Е.М. Международные многосторонние перего-воры: вопросы понятийно-категориального аппарата.http: //all-politologija.ru/knigi/politicheskie-peregovory


1. Международное право. Под. ред.Г.Н.Тункина М.,1974, с.183.

2.Бейнəlхалг мцнасибятлярдя разылыьын шифащи шякилdя ялдя олунмасы pриnсипи дя мювcуддур. «Cентлмен сазиши» адланан бу разылашма бейнялхалг мцгавиля иля ейнилик тяшкил етмир.14 Diplomatik mənbələrdə ilk muqavilənin eramızdan əvvəl 1276-cı ildə Misir fironu II Ramzesslə Xett çarı III Xattuşil arasında imzalandığı göstərilir.Bu sənəd öz strukturuna görə indiki muqavilələrə yaxın olub.


15Бах:И.И.Лукашук. «О наименованиях международных договоров», В кн. Вопросы теории и практикп совре-менного международного права. М. 1951..

16Бишкек, 5 май 1994-ci ил..Бу шяртля имзаланмышдыр ки, бу мятнин бешинcи абзасында “мцшащидячилярин” сюзцнцн яввялиня “бейнялхалг” сюзц ялавя едиляcяк, щямин абзасда “тутулмуш” сюзц “ишгал олунмуш” сязляри иля явяз едиляcякдир.


1 А.Абасбяйли., В.Cяфяров., З.Гафаров.Дипломатийа терминляри лцьяти. Бakı,2001, с.33-34

17 Qanunvericilikdə “Dövlət dili” hüqüqi kateqoriyadır və qanunla nəzərdə tutulmuş bütün hallarda bu dildən istifadə olunması zəruridir

18Азярбайcан Республикасында «Дювлят дили щаггында» Азярбайcан Республикасынын Гануну. Бакы шящяри, 30 сентйабр 2002- cи ил.


19 ad referendum-şərti imzalamaq prinsipi.Bu hal yuxarı instansiyanain rəyini bildirənə qədər razılığı ifadə edir

1 пасимолоэийа - жестлярин дилини юйрянян дилчилик сащяси. (Бах:.Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов)

1.А.С.Ковальчук.Основы имджелогии и делового общения.М.2005.с.109.

1.Аллан Пиз.Язык телодвижений. М.2006; с.6.

1 Дцйцм - 2,5 см. юлчц ващиди.

1. Аллан Пиз. Язык телодвижений. СПб.., 2000. стр. 24.


Yüklə 1,53 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin