Bilant Judecatoria Slobozia 2009

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 224.42 Kb.
səhifə1/3
tarix28.07.2018
ölçüsü224.42 Kb.
  1   2   3CAPITOLUL1

Prezentarea generală a instanţei


I. Aspecte introductive - Judecătoria Slobozia funcţionează în municipiul Slobozia , judeţul Ialomiţa , având arondate în raza sa de competenţă teritorială, conform H.G.337 din 09.07.1993 privind stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor, următoarele localităţi geografice: municipiul Slobozia , oraşele Amara şi Căzăneşti, comunele Albeşti. Andrăşeşti, Bucu, Ciochina, Ciulniţa, Cocora, Colelia, Cosîmbeşti, Gheorghe Doja, Gheorghe Lazăr, Griviţa, Mărculeşti, Miloşeşti, Munteni-Buzău, Ograda, Perieţi, Reviga, Scînteia, Traian, cuprinzând o populaţie totală de 113.796 locuitori.

În fapt, pe raza administrativ-teritorială a întregului judeţ Ialomiţa funcţionează trei judecătorii: judecătoria Slobozia, judecătoria Urziceni şi judecătoria Feteşti. Ca instanţă de control judiciar precum şi ca ordonator de credite bugetare, cu atribuţii de administrare de fonduri băneşti, serviciu investiţii şi compartiment de personal, Judecătoria Slobozia funcţionează în subordonarea directă şi imediată a Tribunalul Ialomiţa, cele două instanţe fiind arondate Curţii de Apel Bucureşti.II. În ceea ce priveşte structura organizatorică şi funcţionarea instanţei, vom face următoarele consideraţii sintetice :

- funcţii de conducere : această instanţă este prevăzută cu două funcţii de conducere (preşedinte şi vicepreşedinte).

Funcţia de vicepreşedinte a devenit vacantă la data de 15 septembrie 2005, când domnul judecător Gheorghe Viorel s-a transferat la o altă instanţă, iar cea de preşedinte la data de 15 iulie 2009 ca urmare a promovării doamnei judecător Muşat Viorica la Tribunalul Călăraşi. După vacantarea funcţiilor de preşedinte şi de vicepreşedinte, conducerea administrativ-judiciară a instanţei a fost asigurată prin delegare.

La data de 11 ianuarie 2010 doamna judecător Boboc Maria Oana a fost numită în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Slobozia, în urma promovării examenului susţinut în perioada 2 octombrie 2009-4 decembrie 2009- colegiul de conducere : în conformitate cu dispoziţiile art 21 din Regulamentul de Ordine Interioară al Instanţelor Judecătoreşti, colegiul de conducere al Judecătoriei Slobozia este compus din trei mebri aleşi de judecători în cadrul adunării generale ;

- completele de judecată : Judecătoria Slobozia nu este repartizată pe secţii, existând numai complete specializate în anumite materii, în acord cu dispoziţiile Regulamentului de ordine interioară ( art. 2 alineat 4) , respectiv : 8 complete pentru cauze cu minori şi familie, 7 complete pentru cauze de fond funciar, 3 complete pentru cauze de corupţie . În prezent există 10 complete cu şedinţe mixte, din care 7 pentru judecătorii definitivi şi 3 pentru judecătorii stagiari ( numerotate de la 1 la 10), 3 complete de corupţie( numerotate de la 1 la 3), 3 complete care au în competenţă cauze penale cu părţi aflate în stare de arest( numerotate de la 1 penal la 3 penal) şi 3 complete care au în competenţă cauze civile cu părţi aflate în stare de arest( numerotate de la 1 civil la 3 civil). Şedinţele de judecată se desfaşoară în toate cele 5 zile lucrătoare, în două săli de judecată, dotate cu instalaţie de sonorizare si cu instalaţie de înregistrare a proceselor. În zilele lucrătoare funcţionează şi complete de continuitate, iar în zilele de sâmbătă şi duminică funcţionează un complet numai pentru luarea măsurilor preventive si autorizarea perchezitiilor si a interceptarilor sau inregistrarilor audio/ video.CAPITOLUL 3

ANALIZA CALITATIVĂ A ACTIVITĂŢII INSTANŢEI


3.1 Efectele principalelor modificărilor legislative operate în cursul anului 2009 asupra activităţii instanţei
În anul 2009 nu s-au înregistrat modificări semnificative legislative ale Codului Penal şi Codului de Procedură Penală.

Articolul 482 alineatul 3 din codul de procedură penală a fost abrogat potrivit articolului unic din Legea nr. 8 din 17 februarie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2008 privind modificarea art. 482 din Codul de procedură penală.

Litera a , alineatul 1 de la articolul 453 din codul de procedură penală a fost modificată prin Legea Nr. 195 din 27 mai 2009.

De asemenea prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 783 din 12 mai 2009 a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 185 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, prin care au fost abrogate dispoziţiile art. 3859 punct 171 din codul de procedură penală.

Codul penal nu a suferit modificări în cursul anului 2009.
Nu aceeaşi este situaţia în materie civilă, unele modificări legislative având un impact mare asupra activităţii instanţei.

I. Trebuie amintită modificarea articolului 3731 din codul de procedură civilă , potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 42 din 6 mai 2009 pentru modificarea Codului de procedură civilă, care a readus în atribuţiile judecătorului instanţei de executare pe aceea a încuviinţării executării silite.

Consecinţa imediată a fost aceea a activării completului „ executări civile”, prezidat de un judecător desemnat pentru soluţionarea cererilor de încuviinţare a executării silite( potrivit art. 28 din HCSM 387/2005 pentru aprobarea regulamentului de ordine interioară al instanţelor).

Pe rolul Judecătoriei Slobozia au fost înregistrate 526 cereri de încuviinţare a executării silite, astfel că s-a înregistrat o creştere semnificativă a volumului de activitate, fapt care a dus la încărcarea activităţii judecătorilor şi grefierilor desemnaţi la acest compartiment.
II. modificările Legii nr. 146/1997 privind taxa judiciară de timbru au generat mai multe dificultăţi, după cum urmează:

1. absenţa sau insuficienţa informaţiilor privind datele tehnice ale imobilului, pentru stabilirea valorii acestuia în cazul prevăzut de art.31 alineatele 2 şi 3.

Calcularea valorii orientative a imobilului potrivit expertizei întocmite de camerele notarilor publici este mult îngreunată de absenţa acestor informaţii( anul construirii, materialele utilizate, suprafaţa exactă-în cazul construcţiilor, respectiv existenţa sau inexistenţa plantaţiilor amenajărilor - în cazul terenurilor); acest fapt a dus la amânarea cauzei, instanţa punând în vedere părţilor să remedieze această problemă, sau purtând corespondenţă cu organul fiscal corespunzător, pentru a transmite relaţii utile.

2. nivelul mare al taxelor de timbru a generat creşterea semnificativă a cererilor de ajutor judiciar sub forma scutirii, reducerii sau eşalonării taxei judiciare de timbru

Cererile formulate în temeiul OUG 51/2008 s-au înregistrat într-un număr din ce în ce mai mare, astfel că judecătorii şi grefierii se confruntă cu o încărcare a activităţii lor, întrucât aceste cereri se soluţionează printr-o procedură separată de aceea a judecăţii propriu-zise, respectiv pronunţarea unei încheieri în camera de consiliu; de multe ori se întâmplă ca soluţionarea cererii de ajutor judiciar să nu fie posibilă la primul termen acordat, ceea ce duce la desfăşurarea paralelă a celor două proceduri.

De asemenea, a apărut necesitatea întocmirii unei evidenţe cu persoanele care au primit ajutor judiciar în materie civilă şi comercială, având în vedere că acesta are un cuantum limitat în intervalul unui an calendaristic; evidenţa este ţinută de un grefier, pe baza încheierilor pronunţate în această materie de toate completele de judecată.

3. restituirea taxei de timbru în cazul încheierii tranzacţiei până la prima zi de înfăţişare a dus la încărcarea judecătorului cu anumite atribuţii , după desesizarea prin pronunţarea sentinţei, întrucât acesta trebuie să verifice îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 231 alineat 2 din Legea 146/1997.

4. existenţa unor diferenţe de interpretare , care au generat o practică neunitară, cu privire la aplicarea dispoziţiilor legii( de exemplu art. 81 din Legea nr. 146/1997, referitor la stabilirea taxei judiciare de timbru datorate pentru legalizarea hotărârilor judecătoreşti în materie succesorală).3.2 Indici de calitate ai activităţii judiciare


  1. Repartizarea aleatorie a cauzelor

În cadrul Judecătoriei Slobozia aplicaţia ECRIS a fost întrodusă în iulie 2006 şi a funcţionat în mod neîntrerupt până în prezent, fără a fi constatate nereguli în privinţa modului de lucru cu această aplicaţie.

Acest aspect rezultă şi din Raportul privind controlul tematic pe distribuirea aleatorie a cauzelor prin sistemul informatic ECRIS întocmit de Inspecţia Judiciară la sfârşitul anului 2009.

Utilizarea acestui program a redus suspiciunile justiţiabililor în legătură cu procedura de repartizare a cauzelor, precum şi nemulţumirile judecătorilor cu privire la frecvenţa şi numărul dosarelor complexe repartizate pe propriile complete de judecată.

Pentru repartizarea aleatorie a cauzelor a fost stabilit nomenclatorul în baza căruia cauzele sunt repartizate completelor de judecată în raport de natura , obiectul şi complexitatea lor; intervalul de timp pentru acordarea primului termen de judecată , avându-se în vedere natura cauzei, urgenţa sau celeritatea acesteia , precum şi termenul special prevăzut de lege.

Nomenclatorul instanţei a fost actualizat, la sfârşitul anului, potrivit Hotărârilor nr 830 a/28 11 2007 şi 131/7 02 2008 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, referitoare la stabilirea gradelor de complexitate unice naţionale, completate prin Hotărârea nr. 2220 din 17 decembrie 2009.

În urma transferării unui judecător la o altă instanţă, s-a procedat la desfiinţarea completelor de judecată prezidate de acesta, cauzele date spre soluţionare fiind repartizate celorlalte complete de judecată prin metoda ciclică.

Au fost situaţii în care din motive obiective (participarea la seminarii sau la examenul pentru numirea în funcţii de conducere), nu s-a putut asigura continuitatea completului de judecată, compunerea acestuia fiind asigurată de judecătorul din planificarea de permanenţă, astfel cum rezultă din dispoz.art.98 alin.6 R.O.I.
B. Date privind durata de soluţionare a cauzelor

De principiu, soluţionarea cauzelor civile şi penale se realizează într-un termen rezonabil cuprins între 0 lună şi 6 luni sau mai mare în funcţie de complexitatea cauzelor deduse judecăţii, în prezent pe rolul Judecătoriei Slobozia existând 97 de dosare mai vechi de un an.

În cursul anului 2009, în materie penală una din problemele ivite pe parcursul judecării acestor cauze a fost legată de aceea a transferului inculpaţilor sau petenţilor arestaţi sau aflaţi în detenţie , în vederea participării la şedinţa de judecată.

Neaducerea acestora la termenele de judecată, în condiţiile în care Codul de procedură penală dispune imperativ prezenţa lor pentru a se asigura o apărare completă, a atras în mai multe dosare amânarea repetată a cauzelor şi nesoluţionarea acestora, cu consecinţa îngreunării actului de justiţie. În acest sens amintim cauzele în care inculpaţii arestaţi sunt judecaţi în acelaşi timp şi de alte instanţe judecătoreşti în alte cauze penale.

Un alt aspect ce trebuie avut în vedere la soluţionarea cauzelor penale complexe este întinderea în timp a judecăţii, datorată unor motive obiective, cum sunt administrarea de probatorii complexe, expertize contabile , financiar – bancare, criminalistice. De exemplu , o expertiză criminalistică efectuată de Laboratorul Interjudeţean de Criminalistică durează peste 6 luni.

De asemenea, întârziere în judecarea cauzelor penale este cauzată şi de invocarea excepţie de neconstituţionalitate a unor dispoziţii legale, fapt care impune suspendarea judecăţii până la soluţionarea de către Curtea Constituţională a excepţiei invocată. Alte cauze care duc la întârzierea judecăţii sunt : numărul mare al părţilor , neindicarea corectă a numelui şi a domiciliilor părţilor în actul de sesizare a instanţei, realizarea procedurii de citare şi comunicare a actelor procedurale în străinătate

Având în vedere specificul cauzelor penale referitoare la infracţiunile de corupţie este necesară specializarea judecătorilor desemnaţi pentru judecarea acestor cauze în cadrul unor cursuri sau seminarii ce ar fi în măsură să completeze cunoştinţele, mai ales în domenii tangenţiale precum cele financiar – contabile, bancare, fiscale, etc.

Întârzierea în soluţionarea cauzelor în materie civilă a fost generată de întârzierea în întocmirea rapoartelor de expertiză mobiliară şi imobiliară corelată cu numărul insuficient de experţi tehnici – judiciari ( de exemplu, există numai 3 experţi în specialitatea topometrie), întocmirea defectuoasa a expertizelor fapt care conduce la efectuarea unui supliment la expertiză sau o nouă expertiză, comportamentul părţilor care formulează cererii de recuzare ori invocă excepţii de neconstituţionalitate neîntemeiate, redactarea defectuoasă a cererilor privind obiectul, motivarea în fapt şi drept a acestora; nedepunerea într-un număr suficient de exemplare a cererilor promovate precum şi a înscrisurilor , întocmire greşită a citaţiilor , comunicărilor, mandatelor; neemiterea adreselor dispuse de instanţă în termen util, admiterea cu largheţe a cererilor de amânare a judecăţii formulate de apărători sau părţi ; sancţionarea cu întârziere a persoanelor fizice sau juridice implicate în realizarea actului de justiţie şi care prin neîndeplinirea obligaţiilor stabilite de instanţă conduc la tergiversarea soluţionării cauzelor.

Nu pot fi omise nici dosarele civile suspendate pentru lipsa părţilor sau la cererea lor, repuse pe rol cu puţin timp înainte de a expira termenul legal de perimare, precum şi cele suspendate în temeiul art. 244 Cod procedură civilă, durata relativ mare în care se realizează procedura de comunicare şi notificare a actelor procedurale în materia cooperării judiciare internaţionale.

Atât în materie penală cât şi civilă o cauză care a împiedicat soluţionarea cu celeritate a dosarelor a constituit-o fondurile băneşti insuficiente alocate instanţei pentru expedierea citaţiilor şi realizarea corespondenţei , fapt care a dus la amânarea cauzelor pentru neîndeplinirea procedurii de citare ori lipsa relaţiilor solicitate, impunându-se alocarea unor sume proporţionale cu activitatea desfăşurată, având în vedere că volumul de activitate al judecătoriei Slobozia este cu mult mai mare decât al celorlalte instanţe din judeţ, iar pe rolul Judecătoriei Slobozia sunt înregistrate cauze cu un număr mare de părţi de martori.În concluzie, rezultă că principalele cauze obiective ale întârzierii soluţionării cauzelor sunt complexitatea probatoriului având în vedere că se realizează judecata în primă instanţă, fluctuaţia judecătorilor şi a personalului auxiliar prin promovare ori pensionare, schema de personal subdimensionată, disfuncţionalităţi apărute în relaţiile cu alte instituţii (parchete, organe de poliţie, instituţii în medicină legală, primării, penitenciare, birouri de experţi tehnici etc.), finanţarea insuficientă. Există şi cauze subiective, care ţin de modul în care judecătorii şi personalul auxiliar de specialitate îşi îndeplinesc atribuţiile de serviciu.

Îmbunătăţirea acestui indice de performanţă în activitatea instanţei se poate realiza prin efectuarea unui control riguros al judecătorilor asupra propriului volum de dosare rulate şi identificarea cauzelor obiective sau subiective ce au determinat prelungirea ciclului procesual, prin urmărirea modului de realizare a măsurilor procesuale dispuse de către personalul auxiliar, în vedere identificării deficienţelor ce influenţează soluţionarea cu celeritate a dosarelor, prin perfecţionarea relaţiilor instanţei cu celelalte instituţii sau persoane care participă la realizarea activităţii judiciare. Se mai impune şi analiza periodică a dosarelor mai vechi de 6 luni pentru identificarea măsurilor ce ar putea fi luate în vederea urgentării soluţionării acestora.

Trebuie dispuse măsuri privind înregistrarea tuturor amenzilor judiciare aplicate în registrul special ţinut de biroul de executări civile, în vederea executării sancţiunilor, aflarea tuturor datelor de identificare a celor amendaţi pentru emiterea titlului executoriu, comunicarea titlului executoriu debitorului ca şi organului fiscal competent pentru executare silită, în caz de neachitare de bună voie.


Sintetic , situaţia dosarelor aflate pe rolul judecătoriei Slobozia la finele anului 2009 se prezintă astfel :


Nume judecător/

număr completDurata cauzelor

0-3

Luni


3-6

Luni


6 luni

-1 an


Peste 1 an

Boboc Oana-Maria

Complet preşedinte

Complet 1


188

23

31

20

Răceanu Daniela

Complet 7

C 1 penal

C 1 civil

Complet sindicate şi soc.agricole


97

28

9

18

Ivănică Raluca-Mariana
Complet 8


105

59

8

12

Soare Mariana

Complet 6

Complet 3 penal/3 civil

Complet 3 corupţie62

49

8

7

Motoc Loredana

Violeta


Complet 5

Complet 3 penal/3 civil
69

98

12

17

Agachi Daniel Ciprian

Complet 3

Complet asociaţii, fundaţii


101

82

8

11Iancu Mioara

Complet 2100

86

9

12


Patraş Dana Petrina

Complet 9

Complet executări silite


122

105

-

-

Cozan Raluca Elena

Complet 10

Complet învestiri


103

83

-

-

TOTAL


947

613

85

97C.Ponderea atacabilităţii hotărârilor. Indici de desfiinţare
Comparativ cu anul 2008 când s-a înregistrat o pondere a atacabilităţii de 11,55 %. (14,57% penal, 10,25 % civil) , pentru anul 2009 se constată că acest indicator a rămas constant.

În acest sens arătăm că în cursul anului 2008 au fost soluţionate de Judecătoria Slobozia un număr de 6819 cauze, fiind atacate cu apel sau după caz recurs un număr de hotărâri, ponderea atacabilităţii fiind de 11.76 %.

Pe materii situaţia pe anul 2008 se prezintă astfel:


Materia

Nr. sentinţe pronunţate

Nr. hotărâri atacate cu apel

Nr. hotărâri atacate cu recurs

Total hotărâri atacate

Ponderea atacabilităţii

Penal

1066

59

130

189

17,72%

Civil

5753

67

546

613

10,65 %

Total

6819

126

676

802

11,76%

În cursul anului 2009, Judecătoria Slobozia a pronunţat un număr de 5753hotărâri în materie civilă şi 1066 în materie penală, în total 6819 de hotărâri.

În materie penală au fost declarate căi de atac – apeluri, recursuri - împotriva a 189 hotărâri( 130 recursuri şi 59 apeluri), iar în materie civilă au fost declarate căi de atac împotriva a 613 hotărâri ( 546 recursuri şi 67 apeluri), în total fiind 902 hotărâri împotriva cărora s-au exercitat căile de atac ordinare în anul recent încheiat.

În materie civilă au fost desfiinţate un număr de 119 sentinţe, un număr de 60 de hotărâri fiind reformate pentru greşeli de judecată imputabile judecătorului de fond.

În materie penală au fost desfiinţate un număr de 48 de sentinţe din care, fiind reformate pentru greşeli de judecată imputabile judecătorului de fond un număr de 21 hotărâri.

►În concluzie , indicele de modificare a hotărârilor în primă instanţă la Judecătoria Slobozia în raport de numărul sentinţelor atacate din motive imputabile judecătorilor este de 10,09 % ( faţă de 10,23 % în anul 2008) din care 11,11 % în materie penală şi 9,78 % în materie civilă.

Indicele de modificare a hotărârilor în primă instanţă la Judecătoria Slobozia din motive neimputabile judecătorilor este de 10,72 % ( faţă de 10,60 % în anul 2008) , din care 9,62 % în materie civila şi 14,28 % în materie penală.
D. Măsuri luate pentru unificarea practicii judiciare
Pentru atingerea acestui obiectiv este necesar ca fiecare instanţă componentă a sistemului judiciar să identifice şi să remedieze aspectele negative prin garantarea independenţei justiţiei, asigurarea calităţii şi eficienţei actului de justiţie, creându-se astfel, un sistem modern, capabil să se adapteze cerinţelor europene.

Una din principalele deficienţe cu care se confruntă sistemul românesc de justiţie, cu incidenţă asupra calităţii actului de justiţie şi a credibilităţii sale este practica judiciară neunitară şi aplicarea neunitară a legislaţiei în vigoare.

Şi la Judecătoria Slobozia s-au pronunţat soluţii diferite în rezolvarea aceleiaşi probleme de drept mai ales în materie civilă.

Unificarea practicii judiciare la toate nivelurile – fond – apel – recurs – va avea ca rezultat crearea unei justiţii previzibile, ceea ce va determina sporirea gradului de încredere în justiţie. De asemenea, va duce la sporirea calităţii actului de justiţie, prin scăderea numărului de cauze a căror soluţie a fost modificată în căile de atac.

Pentru unificarea practicii judiciare la nivelul acestei instanţe s-au întreprins următoarele măsuri:Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə