##book id=201//book name= Ümumi, yaş və pedaqoji psixologiya

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.66 Mb.
səhifə3/24
tarix17.11.2018
ölçüsü0.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

##num=3//level=1// sumtest=19 //name= Psixologiyanın bir elm kimi xarakteristikası //


1. Psixologiyanin bir elm kimi inkişafı hansı fəlsəfi təlimə əsaslanır?

A) Freydist

B) idealist

C) materialist

D) Biheviorist

E) Metafizikist

2. Psixologiya nəyi öyrənir?

A) heyvanların və insanların psixikasını

B) heyvanların psixikasını və obyektiv aləmini

C) insanın psixikasını və ətraf aləmi

D) şüurun strukturunu

E) canlı və cansız aləmi

3. Subyekt anlayışını müəyyən et:

A) Obyektiv aləmi dərk edən və dəyişən insan

B) Obyektiv aləmi dəyişən mübariz insan

C) Obyektiv aləmin maddi nemətlərini yaradan insan

D) İntellektual davranışa malik olan insan

E) İntellektual davranışa malik olan canlılar

4. Avropada məhşur eksperimental psixologiya labaratoriyası nə zaman və kimin tərəfindən yaradılmışdır?

A) 1879 - cu ildə V. Vund tərəfindən

B) 1886 - cı ildə Bexterev tərəfindən

C) 1885 - ci ildə E. Moreno tərəfindən

D) 1734 - cü ildə X. Volt tərəfindən

E) 1832 - ci ildə U. Sereno tərəfindən

5. Rusiyada eksperimental laboratoriya nə vaxt yaradılmışdır?

A) 1810 - cu ildə

B) 1786 - cı ildə

C) 1886 - cı ildə

D) 1732 - ci ildə

E) 1926 - cı ildə

6. Azərbaycanda ilk ekperimental psixologiya labaratoriyası nə vaxt və kim tərəfindən yaradılmışdır?

A) 1926 - cı ildə F. Ə. İbrahimbəyli tərəfindən

B) 1946 - cı ildə Ə. Zəküzadə tərəfindən

C) 1875 - ci ildə M. S. Məhərrəmov tərəfindən

D) 1885 - ci ildə Z. M. Mehdizadə tərəfindən

E) 1958 - ci ildə A. O. Makovetski

7. İlk dəfə psixoloji anlayışlar sistem şəklində nə vaxt yaranmışdır.

A) B. e. ə lV əsrdə

B) XlX əsrdə

C) 1732 - ci ildə

D) XX əsrdə

E) B. e. ə ll əsrdə

8. Psixoloji anlayışlar sistemli şəkildə ilk dəfə hansı əsərdə və kim tərəfindən şərh olunmuşdur?

A) Aristotelin “ruh haqqında” traktatında

B) A. Leontyevin “Şəxsiyyət psixologiyası və fəaliyyət” kitabında

C) A. Petrovski “Ümumi psixologiya” kitabınnda

D) K. Uşinskinin seçilmiş əsərlərində

E) S. L. Rubinşteynin “Psixologiyanın tarixi” kitabında

9. Xristian Volfun psixologiya elminə dair nəşr etdiyi ilk kitabın adı nədir?

A) Ümumi psixologiya

B) Empirik psixoloqiya

C) Rasional psixologiya

D) Sosial psixologiya

E) psixologiyanın əsasları

10. Xristian Volfun psixologiya elminə dair nəşr etdiyi ikinci kitabın adı nədir?

A) Rasional psixologiya

B) Uşaq psixologiyası

C) əmək psixologiyası

D) Empirik psixologiya

E) İdman psixologiyası

11. Psixoanalizin banisi kimdir?

A) C. Uotson

B) E. Torndayk

C) Z. Freyd

D) Q. Xarlon

E) İ. Serena

12. Biheviorizm təliminin baniləri kimlərdir.

A) E. Torndayk və C. Uotson

B) E. Torndayk və Z. Freyd

C) C. Uotson və V. Vunt

D) A. Bine və C. Uotson

E) Q. Xarlon və C. Uotson

13. Obyektiv aləm dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq?

1 - materiyanın mövcudluğunu

2 - canlı materiyanın bizdən asılı olan cəhətlərini

3 - bizdən asılı olmayan mövcud obyektiv reallığı

4 - cansız materiyanın bizdən asılı olan cəhətlərini

5 - materiyanın mövcudluğunun subyektiv inikasını

6 - obyektiv aləmin subyektiv qavranılmasını

A) 1 2

B) 2 4

C) 1 3

D) 2 3

E) 5 6

14. Psixologiya əvvəllər hansı elmlərin tərkibində idi?

1 - Anatomiya

2 - Filologiya

3 - Fəlsəfə

4 - Təbiyyətşünaslıq

5 - Tarix

6 - İlahiyyat

A) 3 6

B) 1 2

C) 2 3

D) 3 4

E) 4 5

15. Hümanistik psixologiyasının yaradıcıları kimlərdir?

1 - Z. Freyd

2 - C. Uotson

3 - K. Rocers

4 - E. Torndayn

5 - V. Vunt

6 - Q. Olport

7 - A. Bune

8 - A. Maslou

A) 3 6 8

B) 2 3 4

C) 4 5 6

D) 6 7 8

E) 3 5 7

16. Psixologiya bir elm kimi nəyə istinadən inkişaf edir, onun ardıcıllığını müəyyən et.

1 - psixikanın faktlarına

2 - psixi proseslərə

3 - psixikanın qanunauyğunluqlarına

4 - psixi hallara

5 - psixi mexanizmlərə

6 - qanunauyğunluqların faktlara münasibliyinə

A) 2 3 5

B) 2 4 5

C) 1 2 3

D) 1 3 5

E) 3 4 6

17. Güzəran psixologiyasına aid olan faktların uyğunluğunu tapın:

1 – Psixoloji biliklərin mənbəyini

2 – Psixoloji biliklər insanlarda

3 - psixoloji biliklər insanların gündəlik

a – ictimai və şəxsi təcrübə təşkil edir

b –həyat təcrübəsində, başqa adamlarla ünsiyyət şəraitində əmələ qəlir

c – psixi həyatına aid yalnız müəyyən faktları əhatə edir

A) 1 - a; 2 - b; 3 - c

B) 1 - b; 2 - a; 3 - c

C) 1 - c; 2 - b; 3 - a

D) 1 - c; 2 - a; 3 - b

E) 1 - b; 2 - c; 3 - a

18. Elmi psixologiyaya aid olan faktların uyğunluğunu müəyyən edin:

1 - Elmi psixoloji biliklər emprik biliklər kimi

2 - Elmi psixoloji biliklər nəzəri biliklər kimi

3 - Elmi biliklər obyektiv və düzqün olaraq

a - müşahidə və eksperiment vasitəsi ilə əldə edilən məlumatlara əsaslanır

b - psixi hadisələrin qanunauyğunluqlarını müəyyən edir

c – ictimai praktikanın müxtəlif sahələrinin(istehsalat, məktəb, səhiyyə, hərbi, idman və s. ) inkişafında mühüm rol oynayır.

A) 1 - a: 2 - b; 3 - c

B) 1 - b: 2 - a; 3 - c

C) 1 - b: 2 - c; 3 - a

D) 1 - c: 2 - b; 3 - a

E) 1 - c: 2 - a; 3 - b

19. Ümumi psixologiyanın sahələri və elmlərinin arasındakı uyğunluğu tapın:

1 - inkişafın psixoloji aspektlərinə görə sahələr

2 - konkret fəaliyyət sahələrinə görə

3 - insanın cəmiyyətə münasibətinə görə səhələr

a - pedaqoji psixologiya, əmək psixologiyası, psixoterapiya, psixofarmakologiya, Tibbi psixologiya

b - yaş psixologiyası, differensial psixologiya, psixodiaqnostika, Cinsi fərqlərin psixologiyası, müqayisəli psixologiya

c - sosial psixologiya, siyasi psixologiya, idarəetmənin psixologiyası

A) 1 - b; 2 - a; 3 - c

B) 1 - a; 2 - c; 3 - b

C) 1 - c; 2 - b; 3 - a

D) 1 - a; 2 - b; 3 - c

E) 1 - b; 2 - c; 3 - a


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə