##book id=787//book name= Müasir təlim texnologiyaları // ##fk=103//ks=04//fn=787// sumalltest= 301Yüklə 0.63 Mb.
səhifə1/8
tarix17.11.2018
ölçüsü0.63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


##book_id=787//book_name= Müasir təlim texnologiyaları //

##fk=103//ks=04//fn=787// sumalltest= 301 //

##Kimya və biologiya fakültəsi

##İxtisas: Kimya

##Bölmə: Azərbaycan

##Qrup № - si 401, 402, 403

##Fənnin adı: Müasir təlim texnologiyaları (MTT – kimya elmləri üzrə)

##Tərtib edən müəllim: dos. R. S. Məmmədova

##Kafedra müdiri: k.e.d.,dos. Ə.Z.Zalov

##İşçi qrup: dos. V. S. Həsənov _________##dos. R. S. Məmmədova _________

##num= 1 // level= 1 // sumtest=39 //name= Müasir təlim texnologiyalarindan kimya elmlərinin tədrisində istifadə zamanin tələbi kimi. Kursun məqsəd və vəzifələri? //


1. İnformasiya Cəmiyyəti üçün əsas səciyyəvi göstərici nədir?

A) özünütəhsil

B) elmi - texniki tərəqqi

C) kompüterdən istifadə vərdişlərinin əldə edilməsi

D) Elektron kitabxanaların yaradılması

E) biliklərin idarə edilməsi

2. Kimyanın tədrisi prosesində MTT - dən istifadəni zərurətə çevirən əsas amil hansıdır?

A) İnformasiya Cəmiyyətinin formalaşması

B) kimyaçı müəllimlərin əməyinin yüngülləşdirilməsi

C) dinamik artan kimyəvi biliklərin öyrənənlərə optimal şəkildə çatdırılması

D) öyrədən və öyrənənlərin əlaqəsinin intensivləşdirilməsi

E) elektron dərsliklərin mövcudluğu

3. Kimyanın tədrisi prosesində MTT - dən istifadə nəticəsində nə təmin edilir?

A) öyrənənin “informasiya ötürücüsünə” çevrilməsi

B) öyrədənin təlim prosesində aktiv fəaliyyəti

C) öyrədənin bilikləri mənimsəmə göstəricisinin yüksəlməsi

D) öyrənənin təlim prosesində aktiv fəaliyyəti

E) öyrədənin “informasiyanı qəbul edənə” çevrilməsi

4. İnformasiya - təhsil mühitinin səciyyəvi xüsusiyyəti nədir?

A) MTT öyrənənin passivliyinə səbəb olur

B) MTT öyrənənin fəaliyyətini məhdudlaşdırır

C) öyrənən, öyrədən və MTT arasında yeni səviyyəli informasiya mübadiləsi yaranır

D) MTT öyrədənin prosesə aktiv müdaxiləsini şərtləndirir

E) öyrənənin informasiyasını qəbul etməsi zəifləyir.

5. “İnformasiyanı passiv qəbul edən” öyrənənin YUNESKO - ya görə Müasir Təhsil prosesində mövqeyi necə dəyişir?

A) “müşahidəçiyə” çevrilir

B) “məsləhətçiyə” çevrilir

C) “tədqiqatçıya” çevrilir

D) “təqdimatçıya” çevrilir

E) informasiya “ötürücüsünə” çevrilir

6. Müasir təlim texnologiyalarından istifadə kimya elmlərinin tədris prosesinə necə təsir edir?

A) tədrisdə “öyrədənin” əməyini sadələşdirir

B) tədris keyfiyyətinin yüksəldilməsində zəruri əhəmiyyətə malik deyil

C) tədris prosesində öyrənənlərin passivliyinə səbəb olur

D) kimyanın tədrisi prosesinin optimallaşdırılmasını təmin edir

E) tədrisdə öyrənənin müşahidə imkanlarını yüksəldir.

7. Müasir təlim texnologiyaları(kimya elmləri üzrə) fənninin öyrədilməsində əsas məqsəd nədir?

A) yeni nəslin kimya elmlərinə diqqətini artırmaq

B) kimya elmlərinin tədrisində dəqiqliyi artırmaq

C) kimya elmlərini Müasir Təhsilin tələbatlarına uyğun tədris edəcək yeni nəsil müəllim kadrları hazırlamaq

D) kimyaçı tələbələrin YİT-in imkanlarından istifadə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi

E) kimyəvi biliklərin mənimsənilmə göstəricisini yüksəltmək.

8. MTT - nin köməyi ilə əyaniliyin artırılma imkanları kimya elmlərinin tədrisində hansı faktorun əhəmiyyətini daha çox yüksəldir?

A) kimyəvi reaksiyaların müşahidəsini təmin edir

B) müşahidəsi mümkün olan kimyəvi hadisələrin tez və düzgün mənimsənilməsinə imkan verir

C) kimyəvi hadisələr haqqında düzgün informasiyanın ötürülməsini təmin edir

D) kimyəvi qarşılıqlı təsirin imkanlarını araşdırmağa kömək edir

E) müşahidəsi qeyri - mümkün olan kimyəvi hadisələrin də aydın və tez mənimsənilməsinə imkan verir

9. MTT - nin köməyi ilə tədris prosesində aşağıdakı göstəricilərdən hansı elmi - pedaqoji nəticə hesab edilmir?

A) təlimdə fənnlərarası əlaqə güclənir

B) öyrədənin hadisə və prosesləri kompleks öyrənməsi təmin edilir

C) tədris prosesinin mobilliyi artır

D) öyrənənin müstəqil təlim alması stimullaşdırılır

E) tədrisin dinamik yeniləşməsi baş verir.

T-2

10. İnformasiya cəmiyyətinin əsas səciyyəvi xüsusiyyətlərinə aid olanlar hansı variantda doğru göstarilmişdir?

1 - insan kapitalının formalaşması

2 - ixtisasların elmtutumluluq səviyyəsinin yüksəlməsi

3 - elmlərin inkişaf etdirilməsi

4 - elmi kitabların sayının artması

5 - biliklərin dinamik şəkildə artması

6 - yeni əmtəə növünün yaranması

A) 1, 3, 4, 5

B) 1, 2, 3, 4

C) 1, 2, 5, 6

D) 3, 4, 5, 6

E) 2, 4, 5, 6

11. Bilikli cəmiyyətdə insan kapitalının formalaşmasını şərtləndirən əsas amillər aşağıda verilmiş hansı variantda doğru göstərilmişdir?

1 - fasiləsiz təhsil

2 - özünütəhsil

3 - elmi - texniki tərəqqi

4 - elmi - texniki tərəqqinin nəticələrinin mütəmadi mənimsənilməsi

5 - kapitalın artması

A) 2, 3, 5

B) 1, 4, 5

C) 1, 2, 4

D) 1, 3, 5

E) 3, 4, 5

12. MTT - dən istifadə nəticəsində tədris prosesinin optimallaşdırılması əsasən hansı göstəricilər ilə müəyyən edilir?

1 - mənimsəmə səviyyəsinin yüksəlməsi

2 - dəqiqliyin artması

3 - yeni biliklərin catdırılması

4 - vaxtdan səmərəli istifadə

5 - əyaniliyin reallaşması

A) 3, 4, 5

B) 2, 3, 5

C) 1, 2, 4, 5

D) 1, 2, 3, 4

E) 2, 3, 4

13. Müasir təlim texnologiyalarından istifadənin tədris prosesinə təsirləri hansı variantda düzgün göstərilmişdir?

1 - mənimsənilmə prosesini intensivləşdirir

2 - təlim prosesinin intensivliyini zəiflədir

3 - “öyrənən” və “öyrədən” arasında birbaşa əlaqənin intensivliyini artırır

4 - öyrədənin informasiyasını ötürməsini intensivləşdirir

5 - öyrədənin təlim fəaliyyətinin səmərəliliyini artırır

A) 4, 5

B) 1, 2, 4

C) 2, 4, 5

D) 1, 4, 5

E) 3, 4, 5

14. MTT - dən istifadə nəticəsində tədris prosesinin optimallaşdırılması əsasən hansı göstəricilər ilə müəyyən edilir?

1 - mənimsəmə səviyyəsinin yüksəlməsi

2 - dəqiqliyin artması

3 - yeni biliklərin catdırılması

4 - vaxtdan səmərəli istifadə

5 - əyaniliyin reallaşması

A) 2, 3, 4

B) 2, 3, 5

C) 3, 4, 5

D) 1, 2, 3, 4

E) 1, 2, 4, 5

15. Tədris prosesində MTT - dən istifadənin şərtləndirdiyi amillər hansı variantda doğru göstərilməmişdir?

1 - öyrədənin əməyinin yüngülləşməsi

2 - öyrədənin “tədqiqatçıya” çevrilməsi

3 - öyrənənin “müşahidəçiyə” çevrilməsi

4 - öyrədənin bilikləri mənimsəmə göstəricisinin yüksəlməsi

5 - biliklərin mənimsənilməsinin mürəkkəbləşməsi

A) 2

B) 1, 2, 3

C) 1

D) 1, 5

E) 2, 3, 4, 5

16. MTT - dən istifadə ilə kimya elmlərinin tədrisi kursunun əsas vəzifələrinə aid olanları müəyyən edin.

1 – İnformasiya Cəmiyyətinin formalaşmasında MTT rolunu araşdırmaq

2 - MTT - dən istifadənin əhəmiyyəti, perspektivləri haqqında sistemli biliklərin formalaşdırılması

3 - MTT - nin imkanlarından ümumi didaktik və psixoloji tələblərə uyğun səmərəli istifadə etmək

4 - MTT - dən istifadə ilə tədris prosesinin təşkili imkanlarını öyrənmək

5 - MTT - nin imkanlarından istifadə vərdişlərinin formalaşdırılması.

A) 1, 3, 4, 5

B) 1, 2, 3, 5

C) 2, 3, 4, 5

D) 1, 2, 3, 4, 5

E) 2, 3, 4

17. MTT(YİT) - dən istifadə ilə kimya elmlərinin tədrisi kursunun əsas vəzifələrinə aid olanları müəyyən edin

1 - təqdimatlar keçirməyi öyrənmək

2 - MTT - nin strukturuna daxil olanların quruluşunun öyrənilməsi

3 - öyrənənin fərdi işləməsi üçün materialların tərtib edilməsi

4 - MTT - dən istifadə ilə dərs təşkil etməyi öyrənmək

5 - video materiallarının öyrənənlərə çatdırılması

A) 2, 3, 4

B) 1, 2, 3, 5

C) 2, 3, 4, 5

D) 1, 2, 3, 4, 5

E) 1, 3, 4, 5

18. MTT-nin tətbiqi ilə reallaşan tədris prosesi üçün elmi - pedaqoji nəticələri müəyyənləşdirin.

1 - öyrənən ilə öyrədənin əlaqəsinin intensivləşməsi

2 - öyrənənin təfəkkür fəaliyyətinin daha çox müstəqillik baxımından formalaşması

3 - öyrədənin təfəkkür fəaliyyətinin daha çox axtarıcılıq baxımından formalaşması

4 - öyrənəni müstəqil təlim almağa stimullaşdırılması

5 - öyrənənin öz - özünü təkmilləşdirməsinə imkan verilməsi

6 - təlimdə fənlərarası əlaqəni gücləndirilməsi

7 - hadisə və proseslərin kompleks öyrənilməsinin təmin edilməsi

A) 2, 3, 7

B) 1, 2, 3,4, 5, 6

C) 2, 3, 4, 5, 6, 7

D) 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7

E) 4, 5, 6, 7

T- 3

19. Kimyanın tədrisi prosesində MTT - dən istifadəni zamanın tələbinə çevirən amillərın təsir səviyyəsinin maxsimumdan minimuma dəyişən ardıcıllığini müəyyən edin.

1 - biliklərin idarə edilməsi

2 - ixtisasların elmtutumluluq səviyyəsinin yüksəlməsi

3 - insan kapitalının formalaşmasının vacibliyi

4 - biliklərin dinamik artması

5 - yeni əmtəə növünün yaranması

A) 2, 4, 5, 3, 1

B) 1, 4, 5, 2, 3

C) 1, 2, 5, 3, 4

D) 4, 2, 3, 1, 5

E) 3, 4, 5, 2, 1

20. Kimyanın tədrisi prosesində MTT - dən istifadəni zamanın tələbinə çevirən amillərı təsir səviyyəsinin minimumdan maxsimuma dəyişən ardıcıllığini müəyyən edin.

1 - insan kapitalının formalaşmasının vacibliyi

2 - ixtisasların elmtutumluluq səviyyəsinin yüksəlməsi

3 - biliklərin dinamik artması

4 - biliklərin idarə edilməsi

5 - yeni əmtəə növünün yaranması

A) 2, 4, 5, 3, 1

B) 1, 4, 5, 2, 3

C) 1, 2, 5, 3, 4

D) 5, 4, 1 , 2, 3

E) 3, 4, 5, 2, 1

21. İnformasiya cəmiyyətinin formalaşması üçün vacib olan proseslərin inkişaf ardıcıllığını müəyyən edin.

1 - yeni əmtəə növünün yaranması

2 - biliklərin dinamik şəkildə artması

3 - insan kapitalının formalaşması

4 - biliklərin idarə edilməsi

5 - ixtisasların elmtutumluluq səviyyəsinin yüksəlməsi

A) 2, 3, 5, 1, 4

B) 1, 4, 3, 2, 5

C) 2, 5, 3, 1, 4

D) 1, 2, 4, 4, 5

E) 2, 3, 4, 5, 1

22. İnformasiya cəmiyyətinin formalaşmasını şərtləndirən amillərin maksimumdan minimuma dəyişən ardıcıllığını müəyyən edin.

1 - yeni əmtəə növünün yaranması

2 - biliklərin dinamik şəkildə artması

3 - insan kapitalının formalaşması

4 - biliklərin idarə edilməsi

5 - ixtisasların elmtutumluluq səviyyəsinin yüksəlməsi

A) 1, 4, 3, 2, 5

B) 4, 1, 3, 5, 2

C) 2, 3, 5, 1, 4

D) 1, 2, 4, 4, 5

E) 2, 3, 4, 5, 1

23. İnformasiya cəmiyyətinin formalaşmasını şərtləndirən amillərin minimumdan maksimuma dəyişən ardıcıllığını müəyyən edin.

1 - yeni əmtəə növünün yaranması

2 - biliklərin dinamik şəkildə artması

3 - biliklərin idarə edilməsi

4 - insan kapitalının formalaşması

5 - ixtisasların elmtutumluluq səviyyəsinin yüksəlməsi

A) 1, 2, 3, 4, 5

B) 1, 4, 3, 2, 5

C) 2, 3, 5, 1, 4

D) 2, 5, 4, 1, 3

E) 2, 3, 4, 5, 1

24. İnformasiya cəmiyyətinin formalaşmasını şərtləndirən amillərin maksimumdan minimuma dəyişən ardıcıllığını müəyyən edin.

1 - yeni əmtəə növünün yaranması

2 - biliklərin dinamik şəkildə artması

3 - insan kapitalının formalaşması

4 - biliklərin idarə edilməsi

5 - ixtisasların elmtutumluluq səviyyəsinin yüksəlməsi

A) 2, 3, 5, 1, 4

B) 1, 4, 3, 2, 5

C) 4, 1, 3, 5, 2

D) 1, 2, 3, 4, 5

E) 2, 3, 4, 5, 1

T- 4

25. Tədris proseslərində iştirak edən uyğun tərəfləri müəyyən edin.

I - ənənəvi tədris prosesi

II - müasir tədris prosesi

1 – öyrədən

2 – öyrədən

3 – valideyn

4 - rəhbərlik

5 - süni intellekt

A) I – 1, 2; II – 1, 2, 4

B) I – 1, 2, 3, 4; II – 1, 2, 4, 5

C) I – 1, 2; II – 1, 2, 5

D) I – 1, 2, 4; II – 1, 2, 3, 4

E) I – 1, 2, 3, 4; II – 1, 2, 5

26. Tədris prosesinin formalarına uyğun proseslərdə iştirak edən tərəfləri müəyyən edin.

I - ənənəvi tədris prosesi

II - müasir tədris prosesi

1 – tədqiqatçı

2 – informasiyanı ötürən

3 – informasiyanı qəbul edən

4 - məsləhətçi

A) I – 1, 4; II – 1, 2

B) I – 2, 3; II – 1, 4

C) I – 1, 3; II – 2, 4

D) I – 1, 2, 4; II – 1, 2, 3

E) I – 2, 3; II – 1, 2, 3, 4

27. MTT - nin iştirakı ilə reallaşan tədris prosesındəki tərəfdaşlar üçün səciyyəvi xüsusiyyətlərini müəyyən edin:

I – öyrədən

II – öyrənən

III – süni intelekt

1 – idrak fəaliyyətinin fəallaşması

2 – diqqətin paylanma səviyyəsinin inkişaf etdirilməsi

3 – diqqətin yayınma faktorunun azaldilmasının icrası

4 – müşahidə qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi

5 – informasiyanın sürətli çatdırılmasının reallaşması

6 – informasiyanın dəqiq və əyani çatdırılmasının reallaşması

A) I - 2, 4 ; II – 1, 6; III - 3, 5

B) I - 2; II – 1, 3, 4; III - 5, 6

C) I - 2, 4, 6 ; II – 1; III - 3, 5

D) I - 2, 3; II – 1; III - 3, 5, 6

E) I - 2, 4 ; II – 1; III - 3, 5, 6

28. Tədris prosesinə uyğun olan göstəriciləri müəyyən edin:

I - ənənəvi təhsil

II - müasir təhsil

1- öyrədənlə öyrənənin əlaqəsinin intensivləşməsi

2- biliklərin sürətli ötürülməsi

3- biliklərin birbaşa ötürülməsi

4 - öyrənənlərin idrak fəaliyyətlərinin fəallığının təmin edilməsi

5 - müəllim əməyinin mürəkkəbliyi

A) I - 1, 2, 3; II - 4, 5

B) I - 2, 3; II - 1, 4, 5

C) I - 3, 4; II - 1, 2, 5

D) I - 1, 3; II - 2, 4, 5

E) I - 1, 5; II - 2, 3, 4

29. Təhsil prosesinə uyğun olan tərəfdaşları müəyyən edin

I - ənənəvi təhsil

II – müasir təhsil

1 – tədqiqatçı

2 – öyrənən

3 – məsləhətçi

4 – öyrədən

5 – süni intellekt

A) I – 3, 5; II – 1, 2, 4

B) I – 1, 3, 5; II – 2, 4

C) I – 2, 4; II – 1, 3, 5

D) I – 1, 2; II – 3, 4, 5

E) I – 1, 3; II – 2, 4, 5

30. Təhsil proseslərinə uyğun olan xüsusiyyətləri müəyyən edin.

I – müasir təhsil

II - ənənəvi təhsil

1 – qarşılıqlı kimyəvi təsirin əyani şəkildə canlandırılması

2 – dərs zamanı dəmirin təbii karroziyasının müşahidəsi

3 – qarşılıqlı kimyəvi təsirin əlamətləri haqqında ümumi sorğunun aparılması

4 – eksperimentin nəticələrinin sürətli hesabatı və təqdimatı imkanlarının aşılanması

5 – informasiyanın birbaşa ötürülməsi

A) I – 1, 3; II – 2, 4, 5

B) I – 1, 3, 5; II – 2, 4

C) I – 3, 5; II – 1, 2, 4

D) I – 1, 2; II – 3, 4, 5

E) I – 1, 2, 4; II – 3, 5

##num= 2 // level= 1 // sumtest=29 //name= Müasir təlim texnologiyalarinin əsaslari. //

T – 1

1. İnformatlaşdırma nədir?

A) informasiyanın dəqiq tələbatlara uyğun işlənməsidir

B) informasiyaların öyrənənlərə kömpüter vasitəsilə çatdırılması texnologiyasıdır

C) informasiyaların elektron vasitələrindən toplanması üsuludur

D) informasiyanın müxtəlif tələbatlara uyğunlaşdırılmış şəkildə saxlanmasıdır

E) informasiyaların toplanması, işlənməsi, ötürülməsinin və təqdim edilməsinin reallaşma prosesidir

2. İnformatlaşdırma sisteminin qarşılıqlı əlaqədə olan komponenti hansıdır?

A) intensivlik

B) əyanilik

C) dəqiqlik

D) təfəkkürlülük

E) çeviklik

3. İnformatlaşdırma sisteminin qarşılıqlı əlaqədə olan komponenti hansıdır?

A) tədqiqatçılıq

B) dünyavilik

C) mütəşəkkillik

D) maddilik

E) intensivlik

4. Latın sözü olun İnformasiya (informativ) nə deməkdir?

A) biliklərin ötürülmə metodudur

B) biliklərin informatlaşdırılma üsulu ilə çatdırılması deməkdir

C) bilik və məlumat əldə etmək üsuludur

D) izah etmək, ifadə etmək, xəbərdar olmaq deməkdir

E) biliklərin qəbuledilmə mexanizmidir.

5. Verilənlərin hazırlanması zamanı hansı metodlardan istifadə edilir?

A) müşahidə və müqayisə

B) analiz və sintez

C) sortlaşdırma və indeksləşdirmə

D) əqli təhlil və nəticənin müəyyən edilməsi

E) təyin və təbliğ etmə

6. İnformasiyanın digər istehsal məhsullarından fərqlənməyən xüsusiyyət hansıdır?

A) informasiya istifadə zamanı azalmır

B) informasiya insan əməyinin məhsuludur

C) informasiyanı istənilən məsafəyə tez və asan göndərmək mümkündür

D) informasiyanın miqdar baxımından işlənməsində heç bir məhdudiyyət yoxdur

E) informasiya eyni zamanda bir neçə yerdən istifadə olunmaq imkanına malikdir.

7. İnformasiya mübadiləsində hansı hadisə baş vermir?

A) informasiyanın ötürülməsi

B) informasiyanın istehsalı

C) informasiyanın qəbul edilməsi

D) informasiyanın araşdırılması

E) informasiyanın istifadəsi

8. İnformasiya texnologiyalarının qruplarından biri hansıdır?

A) təyin edən

B) işlədici

C) yerləşdirici

D) saxlayıcı

E) təhlil edən

9. Mənimsəmə göstəricisi nə müəyyənləşdirir?

A) kimyəvi proqramlar

B) multimedialı proqram məhsulları

C) öyrədici kömpüter proqramları

D) yoxlayıcı kömpüter proqramları

E) animasiyalı informasiyalar

10. MTT - nin təsnifatı üçün hansı ümumiləşdirmə qrupu xarakterik deyil?

A) avadanlığın iş prinsipinə görə

B) informasiyanın hiss orqanlarına təsirinə görə

C) informasiyanın istehlak dərəcəsinə görə

D) funksional təyinatına görə

E) işin məntiqinə görə.

11. Öyrədici avadanlıqlarla işləyərkən tədris prosesinin daha operativ idarə olunması üçün nə etmək lazımdır?

A) YİT - in strukturunun araşdırılması lazımdır

B) YİT - in iş prinsiplərinə xüsusi diqqət vermək lazımdır

C) daxili və xarici əks əlaqə kanalları intensiv işləməlidir

D) müəllimlə öyrənənin canlı ünsiyyəti təmin edilməlidir

E) öyrənən tam sərbəst fəaliyyət göstərməlidir.

12. Öyrədən daxili və xarici əks əlaqə kanallarının intensivliyi nəticəsində nəyə nail olur?

A) öyrədici avadanlıqların işinə nəzarət edir

B) öyrənənlərin tədris materialları ilə necə işlədiklərini müəyyən edir

C) öyrədici proqramların yararlılığına nəzarət edir

D) öyrənənlərin tam sərbəst fəaliyyətinə şərait yaradır

E) MTT - in tədris prosesini idarə edilməsinə imkan verir.

13. Daxili və xarici əks əlaqə kanallarının intensivliyi müəllimin fəaliyyətinə necə təsir edir?

A) fəaliyyətinə təsir etmir

B) tədris materialının surətli çatdırılmasına imkan verir

C) tədris materialının aydın çatdırılmasına imkan verir

D) tədris materialının dəqiq çatdırılmasına imkan verir

E) öyrənənə fərdi surətdə anında müvafiq kömək göstərməsinə imkan verir

14. Məşq xarakterli texniki avadanlıqları müəyyən edin.

A) didaktik vasitələr

B) trenajorlar və repetitorlar

C) bu avadanlıqlar YİT - in strukturuna aid deyil

D) əsasən informasiyanı ötürən YİT

E) tədris materiallarının daşınmasını təmin edən vəsaitlər

15. Təlim vasitələrinə hansı tələblər verilmir?

A) estetik

B) funksional

C) pedaqoji

D) riyazi

E) iqtisadi

16. Nə tədris - tərbiyə prosesində YİT - in kommunikativlik funksiyasına aiddir?

A) əks əlaqənin təmin edilməsi

B) informasiyaların verilməsi

C) informasiyaların elmi - tədqiqat məqsədilə canlandırılması

D) informasiyanın qəbul edilməsinə əks əlaqənin təminatı

E) informasiyanın mənimsənilməsində əks əlaqənin təminatı.

17. Nə tədris - tərbiyə prosesində MTT - nin elmi - tədqiqat funksiyasına aiddir?

A) informasiyaların kompleksləşdirilməsi

B) informasiyaların sistemləşdirilərək sənədləşdirilib saxlanması

C) informasiyaların ardıcıllığının təmin edilməsi

D) müvafiq xarakterli informasiyaların modelləşdirilməsində cihazların imkanlarının aşkarlanması

E) tədris materiallarının toplanması və sistemləşdirilməsi.

T – 2

18. YİT - in köməyi ilə informasiyanın çatdırılma üsulları hansı variantda doğru göstərilmişdir?

1 - siqnalların köməyilə

2 - simvolların köməyi ilə

3 - göstəricilərin köməyi ilə

4 - diaqramların köməyi ilə

5 - qrafiki üsulla

A) 5

B) 1, 2, 3, 4

C) 2, 3, 4

D) 1, 2, 5

E) 1, 5

19. Verilənlərlə mümkün olan əməliyyatların strukturuna aid proseslər hansı variantda doğru göstərilmişdir?

1 - verilənlərin toplanması

2 - verilənlərin formatlaşdırılması

3 - verilənlərin istehsalı

4 - verilənlərin öyrənilməsi

5 - verilənlərin filtrlənməsi

A) 2, 3, 5

B) 1, 3, 5

C) 1, 2, 5

D) 1, 2, 4

E) 3, 4, 5

20. Verilənlərlə mümkün olan əməliyyatların strukturuna aid proseslər hansı variantda doğru göstərilmişdir?

1 - verilənlərin sistemləşdirilməsi

2 - verilənlərin təyin edilməsi

3 - verilənlərin daşınması

4 - verilənlərin istehsalı

5 - verilənlərin saxlanması

A) 1, 2, 3

B) 2, 4, 5

C) 3, 4, 5

D) 1, 4, 5

E) 1, 3, 5

21. Verilənlərlə mümkün olan əməliyyatların strukturuna aid olmayan proseslər hansı variantda doğru göstərilmişdir?

1 - verilənlərin daşınması

2 - verilənlərin öyrənilməsi

3 - verilənlərin filtrlənməsi

4 - verilənlərin istehsalı

5 - verilənlərin formatlaşdırılması

A) 2, 3

B) 2, 3, 4

C) 2, 4, 5

D) 2, 4

E) 1, 4, 5

22. Verilənlərin quruluşunun əsas tipləri hansı variantda doğru göstərilmişdir?

1 - xətti

2 - simvol

3 - siqnal

4 - cədvəl

5 - iyerarxik

A) 2, 3, 4

B) 2, 3, 5

C) 2, 4, 5

D) 1, 4, 5

E) 1, 3, 5

23. İnformasiya texnologiyasına aid xüsusiyyətləri müəyyən edin.

1 – informasiya resurslarından istifadə prosesinin əmək tutumunun azaldılması

2 – informasiyanın etibarlılığının və çevikliyinin təmin edilməsi

3 –informasiyanın toplanması, işlənməsi, saxlanması və istifadəsinin təmin edilməsi

4 – çoxsaylı prosesləri icra edən texnologiyalar məcmusu

5 – proqram - texniki vasitələr külliyatı

6 - informasiyanın istehsal edən avadanlıq

A) 1, 2 , 4 , 5, 6

B) 2, 3, 4, 5 , 6

C) 1, 2, 3, 4. 5

D) 2, 3, 5 , 6

E) 1, 2, 5 , 6

24. İnformasiya texnologiyalarının təmin etdiyi proseslərin doğru göstərildiyi variantı müəyyən edin.

1 - informasiyanın istehsalını

2 - informasiyanın yayılması

3 - informasiyadan istifadə zamanı əmək tutumunun azaldılmasını

4 - informasiyanın etibarlılığını

5 - informasiyanın sürətli ötürülməsini

A) 1, 2 , 4

B) 1, 3, 4, 5

C) 2, 3, 4. 5

D) 2, 3, 4

E) 1, 2, 5

25. MTT vasitəsilə reallaşan proseslər hansı variantda doğru göstərilmişdir?

1 - öyrədən ilə öyrənin əlaqəsinin intensivləşməsi

2 - tədrisin optimallaşdırılması

3 - effektivliyin yüksəldilməsi

4 - öyrənənin əməyinin yüngülləşməsi

5 - öyrədənin əməyinin yüngülləşməsi.

A) 1, 2, 5

B) 1, 4, 5

C) 1, 3, 4, 5

D) 2, 3, 4, 5

E) 1, 3, 5

26. İnteraktiv təlimdə reallaşan prosesləri müəyyən edin.

1 - təlimdə süni intellektin prosesdən kənarda qalması təmin edilir

2 - antroposentrik intellektin təlimdə iştirakı

3 - insan - maşın əlaqəsinin hibridləşməsi

4 - təlimdə süni intellektin iştirakın təmin edilməsi

5 - insanla kömpüterin qarşılıqı fəaliyyətində dialoq

6 – elektron təlim

A) 1, 2, 5

B) 1, 4, 5

C) 1, 3, 4, 5, 6

D) 2, 3, 4, 5, 6

E) 1, 3, 5

27. YİT - in təsnifatında nəzərdə tutulan ümumiləşdirilmə qrupları hansı variantda düzgün göstərilmişdir?

1 - öyrənənin YİT - dən istifadə vərdişlərinə görə

2 - funksional təyinatına görə

3 - təlim növünə görə

4 - işin məntiqinə görə

5 - avadanlığın iş prinsipinə görə

A) 2, 3, 5

B) 1, 4, 5

C) 3, 4, 5

D) 2, 3, 4, 5

E) 1, 3, 4, 5

28. YİT-in funksional təyinatına görə təsnifatına aid olanlar hansı variantda düzgün göstərilmişdir?

1 - yoxlayıcı

2 - informasiya verən

3 - informasiyanın hiss orqanlarına təsirinə görə

4 - məşq xarakterli

5 - kombinə edilmiş

A) 1, 4, 5

B) 1, 3, 5

C) 2, 4, 5

D) 1, 2, 4, 5

E) 2, 3, 4, 5

29. İnformasiya verən texniki avadanlıqlar üçün xarakterik olan prosesləri müəyyən edin.

1 - informasiyaları yenidən canlandırmaq

2 - mənimsənilmə səviyyəsinin dəyərləndirilməsi

3 - informasiyaları təqdim etmək

4 - birbaşa əlaqə kanalını təmin etmək

5 - məlumatların səmərəli şəkildə verilməsi

A) 1, 2, 5

B) 1, 4, 5

C) 2, 3, 4, 5

D) 1, 3, 4, 5

E) 1, 3, 5

30. Yoxlayıcı texniki avadanlıqlarla iş prosesi üçün xarakterik olanları qeyd edin.

1 - biliklərin yoxlanması

2 - mənimsənilmə səviyyəsini müəyyənləşdirmək

3 - verilmiş meyarlar əsasında qiymətləndirmə

4 - öyrənənlərin fəal işləmək vərdişləri

5 - məlumatların səmərəli şəkildə verilməsi

A) 1, 3, 5

B) 1, 4, 5

C) 1, 3, 4, 5

D) 1, 2, 3, 4, 5

E) 1, 2, 3, 4

31. Öyrədici avadanlıqlar üçün xarakterik olan prosesləri müəyyən edin.

1 - öyrənənlərin fəaliyyətlərinin nəticələrini qeyd edir

2 - öyrənənlərin tədris materialını necə mənimsədiklərini qeyd edir

3 - öyrədənlərin tədris materialını necə çatdırmalarını müəyyənləşdirir

4 - öyrənənlərin idrak prosesinin aktivliyinə imkan yaradır

5 - öyrədənlə öyrənən arasında əlaqəni təmin edir

A) 1, 3, 4

B) 1, 2, 3, 4

C) 1, 2, 3, 5

D) 1, 2, 4, 5

E) 1, 2, 3, 4, 5

32. Məşq xarakterli texniki avadanlıqlar üçün xarakterik olan prosesləri qeyd edin.

1 - vərdişlərin formalaşmasını təmin edir

2 - ilkin bacarıqların formalaşmasını təmin edir

3 - tədris materialının ötürülməsinə xidmət edir

4 - xüsusi tədris materialının öyrənilməsi məqsədilə məşq etdirilməsinə imkan verir

5 - xüsusi tərtib proqramları əsasında təlim prosesinin effektivliyini artırır

A) 1, 3, 5

B) 1, 2, 3, 4

C) 1, 2, 3, 5

D) 1, 2, 4, 5

E) 1, 2, 3, 4, 5

33. Repetitorları fərdi istifadə vasitəsi kimi səciyyələndirən göstəricilərin düzgün göstərildiyini variant müəyyən edin.

1 - xətti proqramlarla işləyən öyrədici avadanlıqlardır

2 - keçmiş materialın təkrarında istifadə edilir

3 - öyrənilən materialın düzgünlüyünü yoxlamaq üçün istifadə edilir

4 - bilik və bacarıqların inkişafına kömək edir

5 - bilik və vərdişlərin inkişafına kömək edir.

A) 1, 4, 5

B) 1, 3, 4, 5

C) 2, 3, 4, 5

D) 2, 3, 4

E) 1, 2, 3, 5

34. Trenajor proqramdakı tapşırıqları bir neçə dəfə təkrarlamaq yolu ilə reallaşan proseslərin hansı variantda düzgün göstərildiyini müəyyən edin.

1 - biliklərin möhkəmləndirilməsinin həyata keçirilməsi

2 - praktik vərdişlərin inkişaf etdirilməsi

3 - əqlin tez reaksiya verməsinin inkişaf etdirilməsi

4 - biliklərin ötürülmə intensivliyinin artırılması

5 - yaddaşın reaksiyasının surətləndirilməsi

A) 1, 4, 5

B) 2, 3, 4, 5

C) 1, 2, 3, 5

D) 1, 2, 3, 4

E) 3, 4, 5

35. Tədris - tərbiyə prosesində YİT - in idarəetmə funksiyasının əməliyyatlarına aid olanları qeyd edin.

1 - informasiyanın verilməsi

2 - tapşırıqların yerinə yetirilməsinin təşkili

3 - informasiyaların qəbul edilməsi

4 - informasiyaların ardıcıllığı

5 - informasiyaların mənimsəməsinin yoxlanması

A) 1, 2, 3

B) 1, 3, 5

C) 2, 3, 4, 5

D) 1, 3, 4, 5

E) 2, 3, 1

T – 3

36. Biliyin kateqoriyalarının biliyin artmasına uyğun ardıcıllığını müəyyən edin.

1 - kontekstual

2 – prosedural

3 - deklarativ

A) 2, 1, 3

B) 1, 2, 3,

C) 2, 3, 1

D) 3, 2, 1

E) 1, 3, 2

37. Biliyin kateqoriyalarının biliyin azalmasına uyğun ardıcıllığını müəyyən edin.

1 - kontekstual

2 – prosedural

3 - deklarativ

A) 1, 3, 2

B) 3, 2, 1

C) 2, 3, 1

D) 2, 1, 3

E) 1, 2, 3

38. İnformatlaşma ilə əlaqəli proseslərin daha münasib ardıcıllığını müəyyən edin.

I – informasiyanın işlənməsi

II – informasiyanın toplanması

III – informasiyanın arxivləşdirilməsi

IV – informasiyanın filtrlənməsi

V – informasiyanın təqdim edilməsi

VI – informasiyanın canlandırılması

VII – informasiyanın ötürülməsi

A) III, V, I, IV, III, VII, VI

B) VI, I, IV, III, VII, V, VI

C) III, VII, V, VI, II, I, IV

D) V, II, I, IV, III, VII, VI

E) II, I, IV, III, VII, V, VI

39. Verilənlərlə mümkün olan aşağıdakı əməliyyatları inkişaf ardıcıllığına görə sadalayın.

1 – verilənlərin filtirlənməsi

2 – verilənlərin istehsalı

3 - formatlaşdırılması

4 - istehlakı

A) 4, 1, 2, 3

B) 4, 3, 1, 2

C) 3, 1, 2, 4

D) 2, 1, 3, 4

E) 2, 1, 4, 3

40. Verilənlərlə mümkün olan əməliyyatların inkişaf ardıcıllığını müəyyən edin.

1- verilənlərin toplanması

2- verilənlərin arxivləşdirilməsi

3- verilənlərin filtrlənməsi

A) 2, 3, 1

B) 1, 2, 3

C) 2, 1, 3

D) 3,1, 2

E) 1, 3, 241. Verilənlərlə mümkün olan əməliyyatların inkişaf ardıcıllığını müəyyən edin.

1- verilənlərin istifadəsi

2- verilənlərin arxivləşdirilməsi

3- verilənlərin formatlaşdırılması

A) 2, 1, 3

B) 1, 2, 3

C) 3, 2, 1

D) 3,1, 2

E) 2, 3, 142. Öyrədici texniki avadanlıqların proqramlarının formalarının sadədən mürəkkəbə doğru ardıcıllığını müəyyən edin

1 - kombinə edilmiş

2 - şaxəli

3 - xətti

A) 1, 3, 2

B) 2, 3, 1

C) 1, 2, 3

D) 3, 2, 1

E) 2, 1, 3

43. Öyrədici texniki avadanlıqların proqramlarının formalarının mürəkkəbdən sadəyə doğru ardıcıllığını müəyyən edin

1 - kombinə edilmiş

2 - şaxəli

3- xətti

A) 3, 2, 1

B) 2, 3, 1

C) 1, 2, 3

D) 1, 3, 2

E) 2, 1, 3

44. Öyrədici texniki avadanlıqların xətti proqramları üçün proseslərin inkişaf ardıcıllığını müəyyən edin.

1- tədris materialı hissələrə bölünür

2- tədris materialının mənimsənilməsinin yekun nəticələri müəyyən edilir

3- tədris materialının ilk hissəsi öyrənənə çatdırılr

4- tədris materialının digər hissəsi öyrənənə göndərilir

5- verilmiş növbəti hissənin mənimsənilmə səviyyəsi müəyyən edilir

6- verilmiş hissənin mənimsənilmə səviyyəsi müəyyən edilir

A) 3, 1, 6, 4, 5, 2

B) 1, 2, 3, 6, 4, 5

C) 2, 1, 3, 6, 4, 5

D) 1, 3, 6, 4, 5, 2

E) 2, 6, 4, 5, 3, 145. Öyrədici texniki avadanlıqların şaxəli proqramları üçün proseslərin inkişaf ardıcıllığını müəyyən edin.

1- tədris materialı hissələrə bölünür

2- verilmiş hissə mənimsənildikdən sonra tədris materialının digər hissəsi öyrənənə göndərilir

3- tədris materialının mənimsənilməsinin yekun nəticələri müəyyən edilir

4- tədris materialının ilk hissəsi öyrənənə çatdırılr

5- mənimsəmə səviyyəsi qənaətbəxş olmazsa, öyrənənə əlavə olaraq lazımı materiallar göndərilir

6- verilmiş növbəti hissənin mənimsənilmə səviyyəsi müəyyən edilir

7- verilmiş hissənin mənimsənilmə səviyyəsi müəyyən edilir

A) 3, 1, 7, 6, 4, 5, 2

B) 1, 2, 7, 3 , 6, 4, 5

C) 2, 1, 3 , 6, 7, 4, 5

D) 1, 4, 7, 5, 2 , 6, 3

E) 2, 6, 4, 5, 7, 3, 146. Öyrədici texniki avadanlıqların kombinə edilmiş proqramları üçün proseslərin inkişaf ardıcıllığını müəyyən edin.

1- tədris materialı hissələrə bölünür

2- tədris materialının mənimsənilməsinin yekun nəticələri müəyyən edilir

3- verilmiş növbəti hissənin mənimsənilmə səviyyəsi müəyyən edilir

4- tədris materialının digər hissəsi öyrənənə müxtəlif formalarda göndərilir

5- tədris materialının ilk hissəsi öyrənənə çatdırılr

6- verilmiş hissənin mənimsənilmə səviyyəsi müəyyən edilir

A) 1, 3, 6, 4, 5, 2

B) 1, 2, 3, 6, 4, 5

C) 5, 1, 3, 6, 4, 2

D) 1, 5, 6, 4, 3, 2

E) 1, 6, 4, 5, 3, 247. Öyrədici texniki avadanlıqların proqramları üçün ümumi proseslərin inkişaf ardıcıllığını müəyyən edin.

1- tədris materialının ilk hissəsi öyrənənə çatdırılr

2- tədris materialının mənimsənilməsinin yekun nəticələri müəyyən edilir

3- verilmiş növbəti hissənin mənimsənilmə səviyyəsi müəyyən edilir

4- tədris materialının digər hissəsi öyrənənə göndərilir

5- tədris materialı hissələrə bölünür

6- verilmiş hissənin mənimsənilmə səviyyəsi müəyyən edilir

A) 5, 3, 6, 4, 1, 2

B) 1, 2, 3, 6, 4, 5

C) 5, 1, 3, 6, 4, 2

D) 5, 1, 6, 4, 3, 2

E) 1, 6, 4, 5, 3, 2T - 4

48. Aşağıdakı anlayışların xüsusiyyətlərini müəyyən edin.

I – informasiya

II – bilik

III – elm

1 – sistemli biliklər məcmusudur

2 - qəbul edilmiş ilkin məlumatlardır

3 – yoxlanılmış məlumatlardır

4 – sistemləşdirilmiş biliklərdir

5 – doğruluğu bəlli olmayan məlumatlardır

6 – düzgünlüyü sübut edilmiş məlumatlardır

A) I – 2, 6; II – 3; III – 1, 4, 5

B) I – 2, 3; II – 1, 6; III - 4, 5

C) I – 1, 3; II – 2, 6; III - 4, 5

D) I – 3, 4; II – 2. 5; III – 1, 6

E) I – 2, 5; II – 3, 6; III – 1, 4

49. Biliyin kateqoriyalarına uyğun prosesləri müəyyən edin.

I - deklarativ

II – prosedural

III – kontekstual

1 – bu biliklər tapşırıqların yerinə yetirilmə proseslərində istifadə edilir

2 – Fənn, bir elm sahəsi ilə bağlı əsas anlayışlar, terminlər, ifadələr nəzərdə tululur

3 – hər hansı bir anlayışın dərk edilməsi kimi qəbul edilə bilər

4 – problemin həlli zamanı istifadə edilən biliklərdir

5 – öyrənən öz bilik çərçivəsində yeni infrmasiyalar emal edir

A) I – 2; II – 3; III – 1, 4, 5

B) I – 2; II – 1, 3; III - 4, 5

C) I – 3; II – 2; III - 1, 4

D) I – 3; II – 2. 5; III – 1, 4

E) I – 2, 3; II – 1, 4; III - 5

50. Qeyd edilən proseslərin Biliyin hansı kateqoriyalarına uyğun olduğunu müəyyən edin.

I - deklarativ

II – prosedural

III –kontekstual

1 – bu biliklər tapşırıqların yerinə yetirilmə proseslərində istifadə edilir

2 – Fənn, bir elm sahəsi ilə bağlı əsas anlayışlar, terminlər, ifadələr nəzərdə tululur

3 – hər hansı bir anlayışın dərk edilməsi kimi qəbul edilə bilər

4 – problemin həlli zamanı istifadə edilən biliklərdir

5 – öyrənən öz bilik çərçivəsində yeni infrmasiyalar emal edir

A) I – 3; II – 2; III - 1, 4

B) I – 2; II – 1, 3; III - 4, 5

C) I - 2, 3; II - 1, 4; III - 5

D) I – 3; II – 2. 5; III – 1, 4

E) I – 2; II – 3; III – 1, 4, 5

51. MMT - nin strukturuna uyğun olanları müəyyən edin.

I – maddi aspekt

II –qeyri - maddi aspekt

1 –Yeni informasiya texnologiyaları

2 – fəal təlimin metod və texnikaları

3 –kimya texnologiyası

A) I – 3; II – 2

B) I – 2; II – 1, 3

C) I - 1; II - 2

D) I – 3; II – 1, 2

E) I – 2; II – 3

52. Verilənlərin quruluşunun əsas tiplərini xarakterizə edən uyğun anlayışların düzgün göstərildiyi variantı müəyyən edin.

I - iyerarxik

II - cədvəl

III - xətti

1 - elementin ünvanı onun nömrəsi ilə tapıla bilən birqiymətli sıralanmış qurluşdur

2 – elementin ünvanı sətrin və sütunun köməyilə təyin edilir

3 - elementin ünvanı xüsusi marşrut üzrə tapılır

A) I – 2; II – 3; III – 1

B) I – 2; II – 1; III - 3

C) I – 3; II – 1; III - 2

D) I – 1; II – 2 III – 3

E) I – 3; II – 2; III - 1

53. İnformasiya texnologiyalarının qruplarına uyğun prosesləri müəyyən edin.

I – saxlayıcı

II – səmərələşdirici

III – yaradıcı

1 – avtomatik axtarış və sifariş sisteminin yerinə yetirilməsini sürətləndirir

2 – informasiya texnologiyasında öyrənənlər informasiyaların işlənərək, istifadə olunması sisteminə qoşulur

3 - əməyə, vaxta, maddi resurslara qənaət edir

A) I – 3; II – 2; III - 1

B) I – 2; II – 1; III - 3

C) I – 1; II – 2; III - 3

D) I – 3; II – 1; III - 2

E) I – 2; II – 3; III - 1

54. Öyrədici texniki avadanlıqların formalarına uyğun öyrənmə prosesləri hansı variantda doğru göstərilmişdir?

I - xətti

II - şaxəli

III - kombinə edilmiş

1 - tədris materialı öyrənənlərə hissələrə verilir

2 - verilmiş hissə mənimsənildikdən sonra digər tədris materialı öyrənənlərə hissələrlə çatdırılır

3 - tədris materialı müəyyən ardıcıllıqla, mənimsəmə səviyyəsindən asılı olmayaraq öyrənənlərə çatdırılır

4 - tədris materialı öyrənənlərə müxtəlif formalarda çatdırılır

A) I - 1, 4; II - 1, 3; III - 1, 2

B) I - 2, 3; II - 1, 3; III - 1, 4

C) I - 1, 2; II - 1, 3; III - 1, 4

D) I - 1, 2, 3; II - 1, 2; III - 1, 4

E) I - 1, 3; II - 1, 2; III - 1, 4

55. Öyrədici texniki avadanlıqların formalarına uyğun öyrənmə prosesləri proseslərinin ardıcıllığı hansı variantda doğru göstərilmişdir?

I - xətti

II - şaxəli

III - kombinə edilmiş

1 - tədris materialı hissələrə bölünür

2 - tədris materialının ilk hissəsi öyrənənlərə verilir

3 - verilmiş hissə mənimsənildikdən sonra digər hissə tədris materialı öyrənənlərə çatdırılır

4 - mənimsəmə səviyyəsindən asılı olmayaraq tədris materialının növbəti hissələri müəyyən ardıcıllıqla öyrənənlərə çatdırılır

5 - tədris materialı öyrənənlərə müxtəlif formalarda çatdırılır

6 - mövzu tam mənimsənilmədikdə köməkçi materiallar verilir

7 - verilmiş hissənin mənimsənilmə səviyyəsi müəyyənləşdirilir

8 - mövzunun mənimsənilmə səviyyəsi təkrar yoxlanır

A) I - 1, 2 , 4, 5; II - 1, 2 , 6, 7, 8, 3; III - 1, 2, 7, 5

B) I - 2, 3; II - 1, 2 , 7, 6, 8, 3; III - 1, 2, 7, 5

C) I - 1, 2 , 6, 4; II - 1, 2 , 8, 6, 7, 3; III - 1, 2, 7, 6, 8, 5

D) I - 1, 2 , 7, 4; II - 1, 2 , 7, 6, 8, 3; III - 1, 2, 7, 5

E) I - 1, 2, 3, 4, 5; II - 1, 2, 7, 4; III - 1, 2, 5, 4

56. YİT - in təyinatına görə bölündüyü texniki vasitələrin reallaşdırdığı proseslər hansı variantda düzgün göstərilmişdir?

I - informasiya verən

II - yoxlayıcı

III - öyrədici

1 - birbaşa əlaqə kanalInIn təmin edilməsi

2 - mənimsəmə səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi

3 - tədris materialının hissələrə bölünməsi

4 - suallara düzgün cavab verildiyi halda digər materialın çatdırılması

5 - qiymətləndirmək

6 - öyrənilən materialının düzgünlüyünün yoxlanmsı

A) I - 3; II – 1, 2; III – 4, 5, 6

B) I - 1; II - 2, 5; III - 3, 4, 6

C) I – 4, 5 ; II - 2; III – 1, 3, 6

D) I – 3, 4; II – 2, 5; III – 1, 6

E) I – 2, 4; II – 3, 6; III – 1, 5

57. YİT - in təyinatına görə bölündüyü texniki vasitələrin reallaşdırdığı proseslər hansı variantda düzgün göstərilmişdir?

I - məşq xarekterli

II - köməkçi

III - kombinə edilmiş

1 - avadanlığının işinin kompleks şəkildə idarə edilməsi

2 - bacarıq və vərdişlərin inkişaf etdirilməsi

3 - bir necə funksiyasının eyni zamanda icra edilməsi

A) I - 3; II - 2; III - 1

B) I - 3; II - 1; III - 2

C) I - 1 ; II - 2; III - 3

D) I - 2; II - 1; III - 3

E) I - 2; II - 3; III – 1

58. Təlim vasitələrinə verilən aşağıdakı tələblərə uyğun olanlar hansı variantda düzgün göstərilmişdir?

I – estetik

II – funksional

III – erqonomik

IV - pedaqoji

1 - formanın harmoniyası

2 - təlim - tərbiyə prosesinin tələblərinə cavab verməsi

3 - görüntünün aydınlığı

4 - səsin yüksəkliyi

5 - səsin keyfiyyəti

6 - informasiyanın çatdırılma sürəti

7 - əlavə səs - küyün minimum səviyyədə olması

8 - xarici görünüşün uyğunluğu

9 - minimum əməliyyatlarla işə hazırlıq

A) I - 1; II - 2, 3, 7 III - 5, 6; IV – 6

B) I – 1, 9; II - 2, 3, 7 III - 4, 5; IV – 6, 8

C) I – 1, 8 ; II – 3, 4, 5, 6; III - 7. 9; IV – 2

D) I – 1, 3; II - 2, 7, 8; III - 4, 5; IV – 6, 9

E) I – 1, 3; II - 2, 3, 7 III - 4, 5; IV – 6

59. Təlim vasitələrinə verilən aşağıdakı tələblərə uyğun olanlar hansı variantda düzgün göstərilmişdir?

I – estetik

II – funksional

1 - formanın harmoniyası

2 - görüntünün aydınlığı

3 - səsin yüksəkliyi

4 - səsin keyfiyyəti

5 - informasiyanın çatdırılma sürəti

6 - xarici görünüşün uyğunluğu

A) I – 1, 5, 6; II - 2, 3, 4

B) I – 1, 4, 5; II - 2, 3, 6

C) I – 1, 6 ; II –2, 3, 4, 5

D) I – 1, 3, 4; II - 2, 5, 6

E) I – 1, 3, 6; II - 2, 3, 5

##num= 3 // level= 1 // sumtest=28 //name= MTT - dən istifadə prosesində biliklərin qavranilmasinin psixo - fizioloji və pedaqoji əsaslari. //Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə