Cerere de ordonanţă preşedinţială

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 36.83 Kb.
tarix30.01.2018
ölçüsü36.83 Kb.

Cerere de ordonanţă preşedinţială
Sediul materiei:

  • Art. 996-1001 C. proc. civ.

  • Art. 148-151 C. proc. civ.

  • Art. 192 C. proc. civ.

  • Art. 194-195 C. proc. civ.Instanţa 1 …..

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul2(nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales3 pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact4, personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact5 .....

sau


Subscrisa6 (denumirea .....), cu sediul7 în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului8/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice9/contul bancar ....., cu sediul procesual ales10 pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact11, prin reprezentant12 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact13 .....

în contradictoriu cu pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal14 .....,

sau


în contradictoriu cu pârâta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar15, prin reprezentant16 (nume ....., prenume .....), formulăm

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună pe cale de ordonanţă preşedinţială obligarea pârâtului la17 ......În fapt, arătăm că 18 .....

Faţă de cele mai sus expuse, solicităm admiterea prezentei acţiuni.În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 996 din C. proc. civ./art.19 ..... C. civ.

În dovedire20, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri ….. .

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri21 ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în22 ....exemplare.

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă, în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ.23

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată24 ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în25.....exemplare.Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de26 .....şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/ copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant27.

Data, Semnătura28,
Domnului Preşedinte al Judecătoriei...../Tribunalului

1În conformitate cu prevederile art. 997 din C. proc. civ., cererea de ordonanţă preşedinţială se va introduce la instanţa competentă să se pronunţe în primă instanţă asupra fondului dreptului.

2Menţiunile se referă la persoana fizică.

3Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat.

4Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

5Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

6Menţiunile se referă la persoana juridică.

7În raport de calitatea reclamantului şi de obiectul cererii de chemare în judecată se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.

8Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului.

9Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice.

10Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu decât cel indicat.

11 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

12Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.

13Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.

14Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

15Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

16Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.

17Reclamantul va preciza în mod concret obiectul ordonanţei preşedinţiale, cu indicarea obligaţiei/măsurii ce se doreşte a se stabili în sarcina pârâtului/a se lua faţă de pârât.

18Motivele cererii trebuie să ilustreze pe de o parte situaţia de fapt, iar pe de altă parte, să vizeze condiţiile de admisibilitate ale ordonanţei preşedinţiale: există aparenţă de drept în favoarea reclamantului, măsura este una provizorie, respectiv are un caracter urgent (a se vedea situaţiile reglementate de art. 996 alin. (1) din C. proc. civ.) şi că este îndeplinită cerinţa neprejudecării fondului, astfel cum se stipulează în art. 996 alin. (1) din C. proc. civ.

19Ca regulă generală, temeiul de drept este cel indicat, respectiv art. 996 din C. proc. civ. Există însă şi cazuri în care pot fi indicate şi dispoziţii speciale, cum sunt cele în cuprinsul cărora legiuitorul a indicat expres calea ordonanţei preşedinţiale (cu titlu de exemplu, art. 2162 din Codul civil).

20Ca regulă generală, în procedura ordonanţei preşedinţiale poate fi administrată orice probă admisibilă conform legii, cu excepţia acelora a căror administrare necesită un timp îndelungat, conform art. 998 alin. (3) din C. proc. civ.

21Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare.

22Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă.

23Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată.

24Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

25Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţii au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.

26Taxa de timbru se va calcula în conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. (4) din O.U.G. nr. 80/2013, în funcţie de caracterul evaluabil/neevaluabil al cererii.

27Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

28Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână).


Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə