Consiliul local al comunei beriuYüklə 58.9 Kb.
tarix04.09.2018
ölçüsü58.9 Kb.

R O M Â N I A

JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERIU

tel/fax 0254/246170; 0254/246236; primariaberiu@gmail.com

Proiect nr. 27 /2018


HOTĂRÂREA NR……./ 2018
privind vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a unui imobil- construcţie şi teren intravilan proprietate privată a comunei Beriu, situat în comuna Beriu, sat Sibişel
Consiliul local al comunei Beriu , judetul Hunedoara ;

Avand in vedere Expunerea de motive a primarului comunei Beriu nr.2/ 27 /11.06.2018 .; Raportul de evaluare întocmit de Flaviu Ploeşteanu- evaluator autorizat;

În conformitate cu prevederile art. 1650 Legea 287/2009 privind Codul Civil; art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică; Legea 52/ 2003 privind transparenta decizională în administratia publică, republicată, cu modificările si completările ulterioare

Precum si ale art. 36 alin. 2, lit. c, alin. 5 lit.b si art. 45 alin.( 3), art.121 alin (1) şi (2) , art.123 alin.(1) şi (2) din Legea administratiei publice locale, nr 215/2001, republicata, modificata si completata ulterior,


HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a unui imobil- construcţie şi teren intravilan proprietate privată a comunei Beriu, situat în comuna Beriu, sat Sibișel, identificat prin CF nr.62384 în suprafaţă de 183 mp., suprafața construită la sol 104 mp,nr cadastral 62384-C1.

Art.2.(1) Se însuşeşte Raportul de evaluare pentru imobilulu prevăzut la art.1, raport întocmit de Falviu Ploeşteanu, evaluator autorizat membru ANEVAR, şi care constituie anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

(2) Preţul de pornire la licitaţie este de 27.460 lei , conform raportului de evaluare.

(3) Preţul se achită integral până la momentul perfectării contractului de vânzare- cumpărare.

Art.3. Se aprobă caietul de sarcini ce constituie Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art. 4.(1) Stabileşte comisia de licitaţie în următoarea componentă:

Preşedinte : Gagea Mihai Beniamin – viceprimarul comunei Beriu

Membrii: jr. Damian Gheorghe – Comp.juridic

………………………. - consilier local

Secretar comisie: insp.Nistoresc Tatiana – Comp.executare silită

(2) Stabileşte comisia de soluţionare a contestaţiilor, astfel:


Preşedinte : Firidon Ionela- secretar comuna Beriu

Membrii : insp.Trif Monica Elena –Comp.buget contabilitate

………………………… - consilier local

Secretar comisie : Insp.Filipescu Emma- Comp.buget contabilitate

Art. 5. Se împuterniceşte primarul comunei Beriu, să semneze în faţa notarului public contractul de vânzare- cumpărare, precum și să stabilească data desfășurării licitației și data depunerii ofertelor.

Art. 6. Chetuielile ocazionate de perfectarea actului, precum şi înscrierea în CF a dreptului de proprietate sunt în sarcina cumpărătorului.Art.7. Prezenta hotarare se poate contesta in termenul si potrivit Legii contenciosului administrativ, Legea nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare

Art.8. Prevederile prezentei hotarari se comunica :-Institutiei Prefectului, judetul Hunedoara,-Primarului comunei Beriu,Comp. juridic, buget contabilitate, membrilor desemnaţi la art.4 si se aduce la cunostinta publica prin afisare .
Beriu la 11.06.2018


IniţiatorPrimar,

Emil Moise BÎC Avizat ,

Secretar,

Ionela FIRIDON

Anexa 2 la Proiectul de Hotărâre nr.27 /2018
CAIET DE SARCINI

privind vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a unui imobil- construcție și teren intravilan proprietate privată a comunei Beriu, situat în comuna Beriu, sat SibișelCAP. I. OBIECTUL VANZARII
1.1. Terenul care urmeaza a fi vandut are o suprafaţă de 183 mp. este situat in intravilanul comunei Beriu, sat Sibișel , categorie de folosinta – curți construcție , identificat cu CF 62384; suprafața construită la sol 104 mp –nr cadastral 62384-C1

1.2. Imobilul care face obiectul vânzării nu are utilități, acestea fiind în apropiere.Nu deţine instalaţii sanitare, instalaţii electrice şi se află într-o stare avansată de degradare. Se recomandă cumpărătorului o vizită a imobilului în prealabil. Cumpărătorul nu poate solicita vânzătorului să modifice caracteristicile şi proprietăţile fizice ale imobilului .Obligatiile pe care vânzătorul imobilului şi le asumă sunt prezentate detaliat în caietul de sarcini.Cap.II Tipul de procedură : licitație publică deschisă cu strigare

Cap. III. Temeiul legal : prevederile art. 1650 din NCC; art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică ; art. 36 alin. 2, lit. c, alin. 5 lit.b si art. 45 alin. 1, art.121 alin (1) şi (2) , art.123 alin.(1) şi (2) din Legea administratiei publice locale, nr 215/2001, republicata, modificata si completata ulterior,


Cap. IV. ELEMENTE DE PRET
4.1. Pretul de pornire la licitatie este de 27.460 lei , conform raportului de evaluare. întocmit de dl.Flaviu Ploeșteanu expert evaluator ANEVAR , iar pasul de licitare este de 1% .

4.2. Garantia de participare la licitatie este în sumă fixă de 500 lei si va fi depusa de ofertant la data înscrierii la licitatie.

4.3 Pentru ofertantii care nu au adjudecat terenul pentru care s-au înscris, garantia de participare va fi restituita in termen de 30 de zile de la data licitatiei in baza unei cereri formulate în scris.
3.4.Garanţia de participare la licitaţie , depusă de ofertantul câştigător se reţine de vânzător până la data încheierii contractului de vânzare cumpărare urmând ca această să constituie avans din preţul de vânzare datorat de cumpărător.

4.5. Garanţia de participare la licitaţie se va constitui prin virarea sumei în contul nr. RO12 TREZ 3705006XXX000861 deschis la Orăștie ,sau poate fi depusă în numerar la casieria comunei Beriu.

4.6. Asupra garanţiei de participare vânzătorul poate emite pretenţii în sensul reţinerii acsteia în cazul în care ofertantul stabilit câştigător nu încheie contractul de vânzare cumpărare în termen de 30 de zile de la comunicarea adjudecării,

4.7. Reţinerea garanţiei de participare, se va face de către vânzător fără a notifica anterior ofertantul, în termenele prevăzute la art. 4.3. din prezentul caiet de sarcini.CRITERIUL DE ADJUDECARE : prețul cel mai mare ofertat

Cap.V. CONDITII DE MEDIU
Cumparatorul poarta intreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale in domeniul protectiei mediului.
CAP. VI . OBLIGATIILE PARTILOR
6.1. Vanzatorul are urmatoarele obligatii:
a. Sa predea cumparatorului bunul vandut pe baza unui proces verbal de predare/primire.
b. Vanzatorul are obligatia de a nu tulbura pe cumparator in exercitiul drepturilor rezultate în urma încheierii contractului de vanzare-cumparare (sa garanteze apararea împotriva oricarei evictiuni totale sau partiale potrivit prevederilor Codului civil ).
c. De asemenea, vanzatorul garanteaza pe cumparator ca bunul vandut nu este sechestrat, scos din circuitul civil, ipotecat sau gajat.
d. Vanzatorul nu raspunde de viciile aparente.
6.2. Cumparatorul are urmatoarele obligatii:
a. achitarea integrala a debitelor pe care le are fata de bugetul local;
b. cumparatorul se obliga sa achite pretul terenului, precum si toate cheltuielile ce derivă din perfectarea actului ( taxe notariale, taxe înscriere în CF , etc.)

c. sa achite integral debitele pe care le are fata de bugetul local pana la incheierea contractului de vanzare-cumparare si cele care decurg dupa incheierea contractului de vanzare-cumparare.


Cap. VII. DISPOZITII FINALE
7.1.Drepturile si indatoririle partilor se stabilesc prin contractul de vanzare –cumparare.
7.2. Toate obligatiile reciproce se vor concretiza in contractul de vanzare-cumparare.
7.3. Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitatiei se pun la dispozitia solicitantului .

7.4. Transmiterea dreptului de proprietate opereaza in momentul incheierii contractului de vanzare -cumparare in forma autentica.

7.5. Ofertantii la licitatie vor prezenta, la dosarul depus pentru licitatie, copii dupa chitantele care atesta achitarea garantiei de participare la licitatie.
Nu pot participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care:
-au debite fata de bugetul local al comunei Beriu;
-au fost adjudecatari ai unei licitatii anterioare si nu au incheiat contract cu Consiliul Local Beriu.
7.6. Daca din diferite motive licitatia se amana sau se anuleaza, decizia de amanare sau anulare nu poate fi atacata de ofertanti.
In acest caz ofertantilor li se va inapoia in termen de cinci zile garantia de participare la licitatie.
Prin inscrierea la licitatie toate conditiile impuse prin caietul de sarcini se considera insusite de catre ofertant.
Cap.VIII INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI
Licitatia se va desfasura in data de___________ la sediul Primariei comunei Beriu .
Inscrierea la licitatie se va face in perioada_________________ intre orele 8.30 si 16.00 la sediul Primariei comunei Beriu – birou Secretar . ( datele vor fi completate cu cele stabilite în anuntul de participare la licitatie)
In vederea participarii la licitatie ofertantul trebuie sa plateasca :
-garantia de participare la licitatie, in suma de 500 lei, fie la casieria Primariei comunei Beriu , fie în contul nr. RO12 TREZ 3705006XXX000861deschis la Trezoreria municipiului Orăștie .

Ofertantii vor anexa la cererea tip copii xerox dupa:


a) pentru persoane juridice
- copii xerox dupa chitantele care atesta plata garanției de participare la licitație, ori copii ale ordinelor de plata justificative;
- act constitutiv al societatii (statut/ contract), certificat de inregistrare fiscala, certificat de inregistrare la Registrul Comertului, etc;
- certificat privind achitarea impozitelor si taxelor locale;

b) pentru persoanele fizice


- actul de identitate;
- copie xerox dupa chitantele care atesta plata garanției de participare la licitație, ori copii ale ordinelor de plata justificative

- actul autentic de reprezentare (procura), in cazul in care ofertele sunt depuse de imputernicitii ofertantilor si nu de acestia personal.


- certificat fiscal prin care sa se ateste faptul ca nu are datorii bugetare fata de bugetul local al comunei Beriu.

Cap.IX Instrucţiuni privind depunerea documentelor

La depunerea documentelor se va proceda astfel:

-documentele de capabilitate se vor depune într-un plic pe care se va specifica: LICITAŢIA PENTRU VÂNZAREA CONSTRUCŢIE ŞI TEREN INTRAVILAN SITUAT ÎN COMUNA BERIU, SAT SIBIŞEL

A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE _______, ORA _____

( datele vor fi completate cu cele stabilite în anuntul de participare la licitatie)

-anexat la plicul cu documentele de capabilitate se depune cererea de participare la licitaţie.

Documentele şi cererea de participare se depun la Primăria Beriu- birou SECRETAR


Cap.X DESFASURAREA LICITATIEI
Până la data şi ora limită, se vor depune documentele de capabilitate şi cererea de participare la licitaţie.

În ziua şi la ora precizată în anunţul publicat pe pagina proprie de internet a Primăriei comunei Beriu , în presă locala , în prezenţa comisiei de licitaţie participanţii sunt invitaţi în sală.

Comisia de licitare stabileşte lista de participare, în baza căreia se admite participarea la licitaţie, pe baza documentelor depuse.

Deciziile comisiei se iau cu votul a 2/3 din numărul membrilor.

Licitaţia este valabilă dacă s-au prezentat cel puţin 2 ofertanţi.

Depunerea cererii de participare la licitaţie şi a documentelor solicitate are ca efect acceptarea necondiţionată a preţului de pornire la licitaţie.

Înainte de începerea licitaţiei, documentele de capabilitate depuse vor fi verificate de către membrii comisiei , urmând ca aceştia să consemneze în scris despre cele constatate.

Preşedintele comisiei dă citire încunoştinţărilor şi publicaţiilor, condiţiilor vânzării, a listei participanţilor, modului de desfăşurare a licitaţiei şi constată îndeplinirea condiţiilor legale de desfăşurare.

Se trece la desfăşurarea licitaţiei, anunţându-se preţul de pornire la licitaţie şi saltul de 1% stabilit prin prezentul caiet de sarcini.

Preşedintele comisiei va creşte preţul cu câte un pas de licitare, urmând ca fiecare ofertant să liciteze, menţionând clar preţul oferit, care poate fi egal sau mai mare decât preţul anunţat de preşedintele comisiei.

Imobilul va fi adjudecat aceluia care va fi strigat ultimul preţ, după a treia repetare a acestuia, la intervale de 30 secunde, de către preşedintele comisiei de licitaţie.

Anunţul pentru a doua licitaţie se va publica în termen de 5 zile de la desfăşurarea primei licitaţii, dar nu mai puţin de 7 zile înainte de data ţinerii celei de-a doua.

A doua licitaţie este valabilă dacă s-a prezentat cel puţin 1 ofertant care oferă preţul de pornire la licitaţie.

În cazul în care după repetarea procedurii nu s-a depus nici o ofertă, licitaţia va fi reluată după publicarea unui nou anunţ de vânzare.

Anunţul pentru a treia licitaţie se va publica în termen de 5 zile de la desfăşurarea celei de-a doua licitaţii, dar nu mai puţin de 7 zile înainte de data ţinerii celei de-a treia.

A treia licitaţie este valabilă dacă s-a prezentat cel puţin 1 ofertant.

Dacă nici la a treia licitație imobilul- terenul nu este vândut, atunci se va relua întreaga procedură.

Se întocmeşte procesul verbal de adjudecare şi se semnează de către membrii comisiei şi de către toţi cei prezenţi la licitaţie, semnarea acestuia făcând dovada adjudecării imobilului. Un exemplar din procesul verbal de adjudecare se păstrează în dosarul licitaţiei şi o copie de pe acesta se predă adjudecatarului licitaţiei.

Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 30 zile lucrătoare de la data adjudecării.

Nesemnarea de către adjudecatarul licitaţiei a contractului de vânzare-cumpărare atrage după sine nulitatea adjudecării, iar suma achitată cu titlu de garanţie de participare nu se va restitui. De asemenea, nu mai are dreptul de a participa la o nouă licitaţie pentru imobilul în cauză.

Cumpărătorul va achita preţul integral, în perioada de la data adjudecării terenului până la data semnării contractului de vânzare cumpărare.


Iniţiator

Primar,

Emil Moise BÎC Avizat ,

Secretar,

Ionela FIRIDON

JUDETUL HUNEDOARA

COMUNA BERIU

PRIMAR

Nr . 2/ 27/2018

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a unui imobil- teren intravilan proprietate privată a comunei Beriu, situat în comuna Beriu, sat Sibişel
D-nilor consilieri,

Imobilul propus spre a fi vândut prin licitație este alcătuit dintr-o construcție edificată in anul 1970, suprafața este de 183 mp din care suprafața construită la sol de de 104 mp .Construcția se află într-o stare avansată de degradare, constituind chiar un pericol de prăbușire a zidurilor , este necesară valorificarea imobilului , întrucât în acea clădire nu se desfășoara nici o activitate, iar pentru Comuna Beriu, nu este oportună rebilitarea acestei construcții. Datele de identificare ale acestui imobil sunt cele din CF nr.62384

Ca urmare a raportului de evaluare întocmit de Flaviu Ploeşteanu- evaluator autorizat, preţul imobilului este de 27.460 lei .

În cuprinsul caietului de sarcini, anexă la acest proiect de hotărâre, sunt menţionate detalii privind imobilul , modul de desfăşurare a licitaţiei, condiţii de participare la licitaţie , cuantumul garanţiei de participare, pasul de licitare precum şi condiţiile de adjudecare.

În ce priveşte componenţa comisia de licitaţie şi cea de soluţionare a contestaţiilor fac următoarele propuneri :


  • comisia de licitaţie:

Preşedinte : Gagea Mihai Beniamin – viceprimarul comunei Beriu

Membrii: jr. Damian Gheorghe – Comp.juridic

………………………. - consilier local

Secretar comisie: insp.Nistoresc Tatiana – Comp.executare silită  • comisia de soluţionare a contestaţiilor, astfel:

Preşedinte : Firidon Ionela- secretar comuna Beriu

Membrii : insp.Trif Monica Elena –Comp.buget contabilitate

………………………… - consilier local

Menționez că, pentru acest imobil în anul 2017 s-a organizat procedura de licitație ți care s-a repetat de trei ori conform caietului de sarcini însă nu au fost depuse oferte. Întrucât condițiile meteorologice au condus la avansarea stării de degradare, s-a efectuat un alt raport de evaluare pentru ca prețul să fie in concordanță cu starea actuală a imobilului. În consecință se impune adoptarea altei hotărâri cu noul preț propus în raoortul de evaluare.Temeiul legal : prevederile art. 1650 din NCC; art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică; Legea 52/ 2003 privind transparenta decizională în administratia publică, republicată, cu modificările si completările ulterioare; art. 36 alin. (2), lit. (c), alin. (5) lit.b si art. 45 alin. (1), art.121 alin (1) şi (2) , art.123 alin.(1) şi (2) din Legea administratiei publice locale, nr 215/2001, republicata, modificata si completata ulterior. În consecinţă proiectul este necesar şi oportun şi îl supun spre dezbatere şi adoptare în forma prezentată
Beriu, 11.06.2018
PRIMAR,

Ing.Emil Moise BÎC

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə