Contract de vânzare- cumpărare a acţiunilor

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 429.84 Kb.
səhifə6/7
tarix17.08.2018
ölçüsü429.84 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

INVESTIŢII

 1. INVESTMENTS

Obligaţiile Cumpărătorului

The Purchaser’s Obligations

  1. Cumpărătorul va efectua în Societate, din sursele permise de legea în vigoare la data semnării Contractului, pe o durată de 3 ani începând cu data transferului dreptului de proprietate asupra Acţiunilor de Vanzare, investiţii pentru dezvoltarea Societatii în valoare de minim 15.000.000 Euro conform Anexei nr. 13.1 din care in termen de un an de la transfer, se va realiza investitii de minim 3.000.000 Euro, Cumparatorul obligandu-se totodata sa majoreze capitalul social al Societatii cu intreaga contravaloare a investitiilor asumate si realizate.

  1. The Purchaser shall perform, within the Company, using the sources allowed by the law in force upon the Agreement execution date, for 3 years since the transfer date of the ownership right to the Sale Shares, investments for the development of the Company, amounting to at least EUR 15,000,000, as per Annex no. 13.1, of which, within one year from the transfer, investments of EUR 3,000,000 minimum shall be made, at the same time, the Purchaser undertaking to increase the capital share of the Company by the entire equivalent value of the investments undertaken and completed.

  1. Pentru realizarea investiţiilor prevăzute la art. 12.6 şi art.13.1, se va lua în considerare rata de schmb leu/EURO a B.N.R. de la data efectuării investiţiilor în conformitate cu Anexa 13.1 la prezentul Contract.

  1. For the performance of the investments contemplated by art. 12.6 and 13.1, the LEU/EUR exchange rate of NBR shall be taken into consideration, as per the date of the performance of the investments according to Annex 13.1 hereto.

  1. Cumpărătorul va asigura finantarea Societatii – prin aport in numerar – cu titlu de capital de lucru in suma de minimum 5.000.000 Euro, care va fi varsat in contul curent al Societatii in termen de 3 luni de la data transferului dreptului de proprietate asupra Actiunilor de Vanzare. Capitalul de lucru nu este inclus in volumul de investitii angajat si va putea fi utilizat pentru plata materiilor prime, materialelor, cheltuielilor salariale si plata unor datorii ale Societatii catre creditori. Capitalul de lucru se va constitui sub forma imprumuturilor acordate de Cumparator Societatii, in conditii similare sau mai favorabile decat cele existente la momentul respectiv pe piata bancara.

  1. The Purchaser shall ensure the funding of the Company – by contribution in cash – as working capital, amounting to EUR 5,000,000 minimum, to be paid up in the current account of the Company, within 3 months of the transfer date of the ownership right to the Sale Shares. The working capital is not included in the undertaken investment volume and may be used for the payment of raw materials, materials, wages-related expenses and payment of certain debts of the Company to creditors. The working capital shall be established as loans granted by the Purchaser to the Company, under similar or more favorable terms than the one existing at such date in banking.

Realizarea investiţiilor

Performance of Investments

  1. Investiţiile efectuate, aferente fiecărui an investiţional, sunt certificate anual ca realizate dacă Cumpărătorul prezintă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data împlinirii termenelor scadente (i.e., annual) prevăzute un certificat emis de cenzorii Societăţii sau de o firmă specializată în audit, având conţinutul prevăzut de legislaţia în vigoare la Data Semnării Contractului.

  1. The investments performed, related to each investment year, are certified as completed if the Purchaser submits, within 30 business days of the specified maturing dates (i.e., on an yearly basis), a certificate issued by the Company’s internal auditors or a specialized audit company, having the content provided by the legislation in force on the Agreement Execution Date.

  1. În cazul prezentării cu întârziere a documentaţiei prevăzută la art. 13.4., Cumpărătorul va plăti Vânzătorului penalităţi pe zi de întârziere din valoarea tranşei investiţionale respective aliniate la nivelul dobânzilor datorate pentru neplata la termen a creanţelor bugetare. Penalitatea nu va fi totuşi datorată în cazul în care documentele prezentate de către Cumpărător atestă îndeplinirea la timp a obligaţiilor investiţionale, indiferent de data la care aceste documente sunt prezentate.

  1. In case the submission of the documentation contemplated by art. 13.4.is delayed, the Purchaser shall pay the Seller penalties for each day of delay, of the value of the corresponding investment installment aligned to the level of interest owed for the failure to pay the state debts on term. However, no penalties shall be owed in case the documents submitted by the Purchaser attest the fulfillment in due time of the investment related obligations, irrespective of the date of the submission of such documents. 1. GARANTAREA REALIZĂRII INVESTIŢIILOR

 1. SECURITY FOR THE PERFORMANCE OF INVESTMENTS

  1. Cumpărătorul se obligă să garanteze îndeplinirea tuturor obligaţiilor prevăzute la art. 12.6 şi art. 13.1. prin constituirea de garanţii a căror valoare să acopere integral valoarea investiţiilor asumate pentru fiecare din perioadele investiţionale prevăzute.

  1. The Purchaser undertakes to secure the performance of all obligations contemplated by art. 12.6 and art. 13.1, by creating securities able to cover the entire investments undertaken for each investment periods provided.

  1. Garantarea realizării investiţiilor se va face potrivit următoarelor principii de garantare:

  1. The performance of investments shall be secured according to the following security principles:

 1. pentru garantarea realizării investiţiilor aferente fiecărei etape investiţionale în parte, Cumpărătorul va constitui o garanţie reală mobiliară asupra tuturor Acţiunilor Societatii cumpărate , încheind cu Vânzătorul, odată cu semnarea prezentului Contract, Contractul de Garanţie Reală Mobiliară. Valoarea Acţiunilor Societăţii luată în considerare în scopul constituirii garanţiei este valoarea nominală a acestora, respectiv RON 57.895.060.

 1. in order to secure the performance of the investments related to each investment period, the Purchaser shall establish a security interest in personal property over all Company’s Shares, executing with the Seller, together with the signing of this Agreement, the Security Interest Agreement. The value of the Company’s Shares taken into consideration for the purpose of establishment of the security interest, is their nominal value, namely RON 57,895,060.

 1. la data realizării investiţiei aferente oricăruia din termenele scadente, prevăzute în Anexa nr. 13.1, garanţia reală mobiliară, constituită conform lit. i), va fi considerată ca fiind constituită pentru garantarea investiţiilor aferente etapei următoare investiţionale, Acţiunile rămânând în continuare gajate până la realizarea în totalitate a investiţiilor asumate la art. 12.6 şi art. 13.1.;

 1. upon performance of the investment related to any of the maturing dates, contemplated by Annex no. 13.1, the security interest in personal property, established as per letter (i), shall be deemed as being created for securing the investments related to the following investment stage, the Shares remaining pledged until the completion of all investments undertaken under the art. 12.6 and art. 13.1;

 1. în cazul în care valoarea acţiunilor gajate nu acoperă integral suma reprezentând valoarea investiţiei aferente etapei investiţionale respective, Cumpărătorul va preda Vânzătorului o scrisoare de garanţie bancară în forma prezentată în Anexa 14.2 valabilă cel puţin 90 de zile lucrătoare peste data scadenţei realizării investiţiei aferente perioadei respective, a cărei valoare să fie egală cu investiţia rămasă negarantată. Scrisoarea de garanţie bancară emisă pentru garantarea realizării investiţiilor pentru fiecare din etapele investiţionale va fi predată Vânzătorului în termen de maxim 30 de zile de la începutul etapei investiţionale respective.

 1. in case the value of the pledged shares does not fully cover the amount representing the value of the investment related to the corresponding investment stage, the Purchaser shall deliver to Seller a letter of bank guarantee, under the form described in Annex 14.2, valid at least 90 business days after the maturing date of the performance of the investment related to the corresponding period, the amount of which shall be equivalent with the investment remained unsecured. The letter of bank guarantee issued for securing the performance of the investments for each investment stages shall be delivered to the Seller within 30 days maximum of the commencement of such investment stage.

Mecanismul de garantare a realizării investiţiilor

The Mechanism of securing the performance of investments

  1. Cumpărătorul va garanta realizarea investiţiilor totale asumate la art. 12.6 şi art. 13.1, după cum urmează:

  1. The Purchaser shall secure the performance of the aggregate investments undertaken under the art. 12.6 and art. 13.1, as follows:

 1. Pentru garantarea realizării investiţiilor asumate pentru etapa I investiţională:

 1. In order to secure the performance of the investments undertaken for the first investment stage:

 1. Cumpărătorul încheie concomitent cu semnarea prezentului Contract şi Contractul de Garanţie Reală Mobiliară asupra tuturor Acţiunilor de Vanzare, la valoarea nominala a acestora, prezentat în Anexa 14.3.

 1. The Purchaser executes, along with the execution of this Agreement, also the Security Interest in Personal Property Agreement over all Sale Shares, as per their nominal value, described in Annex 14.3.

 1. Pentru garantarea realizării investiţiilor asumate pentru etapa II investiţională:

 1. In order to secure the performance of the investments undertaken for the second investment stage:

 1. la data realizării investiţiei aferente etapei I investiţionale garanţia reală mobiliară, constituită conform punctului (i) lit. (a), va fi considerată ca fiind constituită pentru garantarea investiţiilor aferente etapei II investiţionale, acţiunile rămânând în continuare gajate în favoarea Vânzătorului;

 1. upon the completion date of the investment related to the first investment stage, the security interest in personal property, created as per the item (i) letter (a), shall be deemed created for securing the investments related to the second investment stage, the shares remaining pledged for the Seller’s benefit;

 1. Pentru garantarea realizarii investiţiilor asumate pentru etapa III investiţională:

 1. In order to secure the performance of the investments undertaken for the third investment stage:

 1. la data realizării investiţiei aferente etapei II investiţionale garanţia reală mobiliară, constituită conform punctului (ii) lit. (a), va fi considerată ca fiind constituită pentru garantarea investiţiilor aferente etapei III investiţionale, acţiunile rămânând în continuare gajate în favoarea Vânzătorului;

 1. upon the completion of the investment related to the second investment stage, the security interest in personal property, created as per the item (ii) letter a), shall be deemed created for securing the investments related to the third investment stage, the shares remaining pledged for the Seller’s benefit;

 1. dacă prin mecanismul de garantare descris la punctul I, II si III nu se realizează garantarea integrală a investiţiei aferente etapei I, II si III investiţonale, Cumpărătoru se obligă să predea Vânzătorului în termen de maxim 30 de zile de la începerea fiecarei etape investiţionale, o Scrisoare de Garanţie Bancară în forma prezentată în Anexa 14.2 a cărei valoare să fie egală cu valoarea investiţiei rămase negarantate, valabilă minimum 90 de zile lucrătoare peste data scadenţei realizării investiţiei angajate pentru etapa II investiţională.

 1. if by the securing mechanism described at items I, II and III, the whole investment related to the first, second and third investment stages fails to be secured, the Purchaser undertakes to deliver the Seller, within 30 days maximum of the commencement of each investment stage, a Letter of bank Guarantee, under the form described in Annex 14.2, the value of which shall be equivalent with the value of the investment remained unsecured, valid for 90 business days minimum, after the maturing date for the completion of the investment undertaken for the second investment stage.

  1. În situaţia în care Cumpărătorul nu-şi respectă obligaţiile prevăzute la art. 12.6 şi art. 13.1., pentru oricare din etapele investiţionale, conform Anexei 13.1, Vânzătorul va avea dreptul să execute în totalitate gajul asupra Acţiunilor de Vanzare. Executarea garanţiilor instituite nu-l exonerează pe Cumpărător de realizarea investiţiilor cu excepţia cazului în care, urmare executării gajului, Cumpărătorul nu mai este acţionar al Societatii.

  1. In case the Purchaser fails to fulfill the obligations under the art. 12.6 and art. 13.1 for any of the investment stages, as per Annex 13.1, the Seller shall be entitled to enforce the pledge in full over the Sale Shares. The enforcement of the securities does not exempt the Purchaser from the performance of the investments, unless, pursuant to the enforcement of the pledge, the Purchaser is no longer a shareholder of the Company.

  1. Cumpărătorul se obligă ca în cazul neefectuării integrale sau parţiale a investiţiilor, la datele scadente prevăzute în Anexa 13.1 să plătească Vanzatorului o penalitate de întârziere de 20% din suma rămasă neinvestită la fiecare scadenţă şi cumulat până la realizarea integrală a investiţiilor.. Plata acestor penalităţi nu-l exonerează pe Cumpărător de realizarea programului investiţional, investiţia nerealizată reportându-se în etapa următoare investiţională, iar realizarea ei trebuind a fi garantată de către Cumpărător în condiţiile clauzelor 14.1., 14.2 şi 14.3 din prezentul Contract.

  1. The Purchaser undertakes that, in case of failure to perform the investments in whole or in part, upon the maturing dates provided in Annex 13.1, it shall pay the Seller a penalty of delay of 20% of the amount remained uninvested upon each maturing date and cumulated until the full completion of the investments. The payment of such penalties does not exempt the Purchaser from the performance of the investment program, the non-performed investments being carried forward to the following investment stage and the performance thereof shall be secured by the Purchaser under the terms contemplated by the clauses 14.1, 14.2, and 14.3 herein.

  1. În cazul neconstituirii de către Cumpărător a garanţiilor cerute pentru investiţiile asumate la art. 12.6 şi 13.1., în forma şi la termenele stabilite prin prezentul Contract, sau a nerespectarii obligatiei prevazute la art. 14.5 Contractul se desfiinţează de drept, fără nici o formalitate pealabilă. Vânzătorul poate renunţa la efectele pactului comisoriu şi va putea cere constituirea garanţiilor.

  1. In case the Purchaser fails to create the securities required for the investments undertaken as per the art. 12.6 and art. 13.1, under the form and on the terms established hereunder, or it fails to fulfill the obligations provided at art. 14.5, the Agreement shall be cancelled by operation of law, with no prior formality. The Seller may waive the effects of this termination clause and request the establishment of securities.

  1. Penalităţile prevăzute la art. 14.5. vor fi achitate de Cumpărător în termen de 30 de zile de la data la care Vânzătorul l-a notificat pe Cumpărător cu privire la acestea.

  1. The penalties contemplated by the art. 14.5 shall be paid up by the Purchaser within 30 days of the date upon which the Seller notified the Purchaser in this respect.

  1. Părţile convin să semneze Contractul de Garanţie Reală Mobiliară asupra Acţiunilor de Vanzare prezentat în Anexa 14.3 simultan cu semnarea Contractului.

  1. The Parties agree to sign the Security Interest in Personal Property Agreement over the Sale Shares described in Annex 14.3, along with the execution of this Agreement.

  1. Contractele de Garanţie reală mobiliară asupra Acţiunilor de Vanzare vor fi înregistrate de către Cumpărător în Registrul Acţionarilor Societăţii sau un alt Registru independent, precum şi la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, în conformitate cu prevederile legale.

  1. The Security Interest in Personal Property Agreements over the Sale Shares shall be registered by the Purchaser with the Registry of the Shareholders of the Company or other independent Registry, as well as with the Electronic Archive for Security Interest in Personal Property, as per the legal provisions.

  1. Cumpărătorul se obligă să prezinte Vânzătorului dovada înregistrării garanţiei reale mobiliare la Registrul Acţionarilor Societăţii sau un alt Registru Independent, precum şi la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, în termen de 20 de zile de la semnarea contractelor de garanţie reală mobiliară.

  1. The Purchaser undertakes to submit to the Seller the evidence of the registration of the security interest in personal property with the Registry of the Shareholders of the Company or other Independent Registry, as well as with the Electronic Archive for Security Interest in Personal Property, within 20 days of the execution date of the Security Interest in Personal Property Agreements

  1. Cumpărătorul permite Vânzătorului să verifice oricând înregistrarea Contractelor de garanţie reală mobiliară la Registrul Acţionarilor Societăţii sau un alt Registru Independent, precum şi la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.

  1. The Purchaser allows the Seller to check at any time the registration of the Security Interest in Personal Property Agreements with the Registry of the Shareholders of the Company or other Independent Registry, as well as with the Electronic Archive for Security Interest in Personal Property.

  1. Garanţia constituită conform Contractelor de Garanţie Reală Mobiliară asupra Acţiunilor încetează în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la data confirmării privind realizarea integrală a investiţiilor şi a acordului de eliberare de sub gaj, emise în scris de Vânzător ,si indeplinirea procedurii speciale prevazuta prin dispozitiile art. 16.6.

  1. The security created as per the Security Interest in Personal Property Agreements over the Shares is terminated within 30 business days maximum of the date of confirmation regarding the full performance of the investments and the release of pledge agreement, issued in writing by the Seller, and the fulfillment of the special procedure contemplated by the provisions of art.16.6.

  1. Vânzătorul va elibera Cumpărătorului Scrisoarea de garanţie bancară în termen de 10 zile de la data confirmării de către Vânzător a realizării investiţiei asumate pentru oricare din etapele investiţionale în cuantumul şi la termenele prevăzute în prezentul Contract, conform Anexei 13.1 si ca urmare a indeplinirii procedurii speciale prevazuta prin dispozitiile art. 16.6 din Contract.

  1. The Seller shall release to the Purchaser the Letter of bank guarantee within 10 days of the date of confirmation by the Seller of the completion of the investment undertaken for any of the investment stages to the amount and on the terms provided hereby, as per Annex 13.1 and pursuant to the fulfillment of the special procedure contemplated by the provisions of art. 16.6 herein.

  1. Cumpărătorul se obligă la plata comisioanelor percepute pentru înscrierea în Registrul Acţionarilor Societăţii sau un alt Registru Independent, precum şi în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare a menţiunii de gaj în favoarea Vânzătorului.

  1. The Purchaser undertakes to pay the fees charged for the registration with the Registry of the Shareholders of the Company or other Independent Registry, as well as with the Electronic Archive for Security Interest in Personal Property of the notes on pledge to the Seller’s benefit.

  1. Cumpărătorul se obligă să asigure Vânzătorului, prin reprezentanţii numiţi de acesta, pe toată perioada derulării clauzelor contractuale, acces deplin la verificarea ori de câte ori va fi nevoie, în Societate, a tuturor documentelor şi bunurilor societăţii, referitoare la îndeplinirea obligaţiilor asumate de Cumpărător. Accesul va fi acordat în baza unei notificări scrise prealabile, din partea Vânzătorului, specificându-se agenda vizitei, data acesteia, numele reprezentanţilor, scopul verificării şi orice altă informaţie necesară.

  1. The Purchaser undertakes to provide the Seller, through the representatives appointed by the Seller, throughout the performance of the contractual clauses, with full access for verifying whenever necessary, within the Company, of all documents and assets belonging to the Company, related to the fulfillment of the obligations assumed by the Purchaser. The access shall be permitted in virtue of a prior written notice transmitted by the Seller, specifying the agenda of the inspection, the date thereof, the names of the representatives, the purpose of the verification and any other necessary information. 1. ACCESUL LA INFORMAŢIE

 1. ACCESS TO THE INFORMATION

  1. Cumpărătorul confirmă că a primit de la Vânzător toate informaţiile privind Societatea, a avut acces la documentele, studiile, informaţiile legate de Societate (inclusiv fără a se limita la acestea documentaţie financiară, evidenţa Societăţii etc.) de proprietăţi imobiliare (inclusiv vizitarea locaţiilor) şi angajaţi, şi a avut acces direct la activitatea Societăţii în scopul de a realiza toate investigaţiile şi expertizele pe care le-a considerat necesare pentru a evalua consecinţele legale decurgând din încheierea şi derularea prezentului Contract, pe baza documentelor puse la dipoziţie de către Vânzător, enumerate în Anexa nr. 9.3, 9.3 (i) si 9.3 (ii).

  1. The Purchaser confirms that it received from the Seller all information regarding the Company, had access to the documents, surveys, information in connection with the Company (including, without limitation, the financial documentation, the Company’s books, etc.), real estate (including the inspection of the sites) and employees, and had direct access to the Company’s business with a view to perform all investigations and expertise that it deemed necessary for the assessment of the legal consequences arising from the execution and performance of this Agreement, based upon the documents made available by the Seller, listed in Annex no. 9.3, 9.3 (i) si 9.3 (ii). 1. ALTE ANGAJAMENTE

 1. OTHER COVENANTS

  1. Cumpărătorul se obligă faţă de Vânzător că aplicarea tehnologiilor existente în prezent sau ce vor exista la Societate se va face cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, în conformitate cu legislaţia română în vigoare. Certificarea realizării acestei obligaţii se va face la solicitarea Vânzătorului, prin declaraţie pe proprie răspundere a Cumpărătorului, autentificată.

  1. The Purchaser undertakes, towards the Seller, that the application of the current technologies or the ones that shall exist in the Company, shall be made in compliance with the rights of intellectual property, as per the Romanian laws in force. The performance of this obligation will be certified at the Seller’s request, by means of an authenticated sworn declaration of the Purchaser.

  1. Cumpărătorul declară că a luat cunoştinţă de situaţia reală a Societăţii şi se obligă să nu îl ţină răspunzător pe Vânzător, pentru eventualele neconcordanţe dintre situaţia reală a Societăţii şi datele prezentate prin Dosarul de prezentare, camera de date şi prin anexele la prezentul Contract, in conditiile articolului 8.

  1. The Purchaser hereby declares that was notified on the actual standing of the Company and undertakes not to hold the Seller liable for the potential discrepancies between the actual situation of the Company and the data submitted through the Presentation File, the data room and the annexes hereto, subject to the provisions of article 8.

  1. Cumparatorul se obliga ca, in situatia in care exista diferente intre cuantumul si/sau intinderea obligatiilor asumate in oferta tehnica si financiara si cele asumate conform prezentului Contract, sa primeze cele mai angajante fata de acesta.

  2. Partile inteleg ca obligatiile investitionale si de mediu oferite si asumate de Cumparator sa fie puse in executare incepand cu Data Semnarii, termenele de finalizare putand fi prelungite cu pana la doua luni fata de termenele mentionate in oferta Cumparatorului.

  1. The Purchaser undertakes that, in the situation when there are discrepancies between the amount and/or scope of the obligations undertaken in its technical and financial offer and the ones undertaken under this Agreement, the most burdensome obligations will prevail.

  2. The Parties undertake that the investment and envomental programs shall be applied starting to the Execution Date, a potential extension of the closing dates of these obligations being possible up to two months from the closing dates provided in the offer of the Buyer e.

  1. Vanzatorul se obliga sa determine Societatea sa solicite din partea Agentiei pentru Protectia Mediului Giurgiu o prelungire a termenului prevazut pentru indeplinirea obligatiilor de mediu scadente in trimestrul al patrulea 2008, astfel cum acestea sunt prevazute in cadrul Anexei la Avizul de Mediu pentru Privatizare nr. 11 din 7 mai 2008.

  1. The Seller undertakes to cause the Company to request the Giurgiu Environment Protection Agency an extention of the term provided for achievement of the environmental obligations due for the forth quarter of 2008, as such are provided in the Annex to the Environemental Approval for Privatization no. 11 of 7 May 2008.

  1. Cumpărătorul se angajează să nu-l ţină răspunzător pe Vânzător pentru datoriile, creanţele sau pierderile Societăţii, precum şi pentru orice prejudiciu ce ar putea rezulta din obligarea Societăţii la plata unor despăgubiri către terţi, de orice natură ar fi acestea.

  1. The Purchaser undertakes not to hold the Seller liable for any debts, receivables or loses of the Company as well as for any other prejudice that may result from the obligation of the Company to pay certain damages of any kind to third parties.

  1. Cumpărătorul se obligă să comunice Vânzătorului orice modificare cu privire la sediul social, denumirea, modificarea structurii actionariatului sau , divizarea sau fuziunea sa anterior momentului de operare a modificariilor, iar pentru nerespectarea acestei obligaţii Cumpărătorul se obligă să plătească Vânzătorului daune interese .

  1. The Purchaser undertakes to notify the Seller with respect to any modification regarding the registered office, designation, change of the shareholder structure or its division or merger prior to the modification operation, and for failing to fulfill such obligation, the Purchaser undertakes to pay the Seller damages.

  1. Vânzătorul se obligă să depună, în limita competenţelor legale, diligenţe pentru emiterea ordinelor comune privind acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor în conformitate cu prevederile legale

  1. The Seller undertakes to make, to the extent permitted by the legal competences, efforts for the issuance of common orders regarding the award of facilities for the payment of obligations as per the legal provisions.

  1. In scopul liberarii de sub gaj atat a garantiilor reale mobiliare instituite asupra Actiunilor de Vanzare cat si a scrisorilor de garantie bancara, Cumpărătorul si Vânzătorul convin sa parcurga la momentul Finalizarii - prin realizarea de catre Cumparator a planului de investitii - Procedura Speciala constand in:

  1. For the purpose of pledge release both of the security interests in personal property created over the Sale Shares, and of the letters of bank guarantee, the Purchaser and the Seller agree to fulfill, upon the Completion date – by the performance of the investment plan by the Purchaser – the Special Procedure, consisting of :

 1. notificarea de catre Cumparator a datei de finalizare a obligatiilor sale aferente programelor de investitii

 1. the notification by the Purchaser of the completion date of its obligations related to the investments programs

 1. incheierea Certificatului de finalizare in termen de --- zile de la constatarea finalizarii obligatiilor aferente programelor de investitii.

 1. the execution of the Completion Certificate within --- days of the ascertaining of the completion of the obligations related to the investment programs.

si in urma careia Partile vor incheia Certificatul de Finalizare.

and, pursuant to which, the Parties shall execute the Completion Certificate.

  1. Prin Certificatul de Finalizare se va consfinti :

  1. The Completion Certificate shall confirm :

 1. indeplinirea tuturor sarcinilor cuprinse in planul/ programul de investitii pentru modernizare si dezvoltare a Societatii pentru primii 3 (trei )ani conform art.13.1 din Contract;

 1. the fulfillment of all duties included in the investment plan/program for the Company’s modernization and development for the first 3 (three) years as per the art. 13.1 herein;

 1. indeplinirea tuturor sarcinilor cuprinse in planul/ programul de investitii de mediu pentru primii 4 (patru) ani conform art. 12.6 din Contract;

 1. the fulfillment of all duties provided in the environment related investment plan/program for the first 4 (four) years, as per the art. 12.6 herein;

 1. realizarea aportului in numerar cu titlu de capital de lucru;

 1. the performance of the contribution in cash as working capital;

 1. obligatia Vanzatorului de liberare a tuturor gajurilor si garantiilor sau parte a acestora daca pe parcursul derularii Contractului s-a impus - iar partile au fost de accord - suplinirea unor costuri din sumele afectate garantiei, precum si termenul ferm in care se va realiza liberarea acestora.

 1. the Seller’s obligation to release all pledges and securities or a part hereof, if, during the performance of the Agreement, it was enforced - and the parties agreed thereto – the supplementation of certain costs from the amounts destined for the security, as well as the firm term upon which the same shall be released.

  1. Cumpărătorul se obligă sa asigure livrarea de catre Societate pe o perioada de cel putin 12 ani de la Data Semnarii prezentului Contract a agentul termic necesar populatiei municipiului Giurgiu, realizand serviciul de furnizare, transport si distributie pana la punctele de conectare ale utilizatorilor finali. Contractele incheiate cu consumatorii din municipiului Giurgiu in acest sens vor respecta legislatia in vigoare.

  1. The Purchaser undertakes cause the delivery, by the Company, for a period of at least 12 years since the Execution Date, of the heating agent required by the inhabitants of Giurgiu municipality, by performance of the service for supply, transportation and distribution until the connection point of the final end-users. The agreements executed with the end-users from Giurgiu city will comply with the relevant applicable legislation.

Nerespectarea, din culpa Cumparatorului, a obligatiei de livrare a agentului termic necesar populatiei municipiului Giurgiu, la nivelul stabilit in oferta tehnica, la pretul stabilit de institutiile abilitate (cu conditia ca aceasta situatie sa afecteze un procent mai mare de 5% din populatia municipiului Giurgiu) poate determina una dintre următoarele:

Non observance, due to Purchaser’s fault, of the obligation to deliver the heating agent to Giurgiu’s population, at the levels determined in the technical, for a period of more than 30 days in total during the Cold Period of the year for the price established by the competent authorities (provided that this situation naffects more than 5% of the Giurgiu city population) may lead to one of the following situations:

 1. obligatia Cumparatorului de a achita cu titlu de daune interese, in ultima zi a Perioadei Reci respective, Vanzatorului, o suma egala cu 20% din valoarea nominala a Actiunilor de Vanzare. Plata se va realiza in termen de 5 zile lucratoare de la primirea de catre Cumparator a unei notificari emise in acest sens de catre Vanzator.

  1. the Purchaser’s obligation to pay as liquidated damages, in the last day of the relevant Cold Period of a particular year an amount equal to 20% of the nominal value of the Sale Shares. Payment will be made within 5 business days as of receipt by the Purchaser of a notice issued for this purpose by the Seller.

 1. rezolutionarea Contractului, fara penalitati si/sau punere in intarziere si fara a fi necesara interventia instantelor judecatoresti.

  1. termination of the Contract, without penalties and/or granting of remediation terms, and without the intervention of a court of justice being required.

În cazul desfiinţării Contractului din culpa Cumpărătorului, Vânzătorul va reţine de la Cumpărător toate sumele achitate de acesta în contul Contractului, reprezentând preţul, dobânzile şi penalităţile achitate cu orice titlu si cheltuielile de privatizare, până la desfiinţarea Contractului. Toate celelalte sume platite catre sau investite in Societate conform obligatilor asumate in conformitate cu prevederile prezentului Contract, vor fi restiuite Cumparatorului.

In case of termination of the Contract due to Purchaser’s fault, the Seller will retain from the Purchaser all amounts paid by such on the account of the Contract, representing price, interests and penalties, until the Contract’s termination. All other amounts paid or invested in the Company in accordance with the obligations assumed hereunder will be reimbursed to the Purchaser.Societatea va putea suspenda, limita sau întrerupe livrarea de agent termic acelor clienţi (persoane fizice/juridice, asociaţii de proprietari etc.) care nu îşi respectă obligaţiile contractuale (inclusiv cele de plată la timp) prevăzute în cadrul contractelor dintre Societate şi aceştia.

The Company may suspend, limit or interrupt the delivering of the heating agent to those clients (natural/legal persons, owners’ associations, etc.) failing to fulfill the contractual obligations (including the payment in due time) contemplated by the agreements between the Company and such persons.

  1. Cumparatorul se obliga ca, pe perioada realizarii obligatiilor contractuale, in situatia in care, indiferent de operatiunea juridica aleasa, transfera sau cedeaza actiuni ce fac capitalul social al Societatii altei entitati juridice, sa tranfere integral obligatiile asumate prin acest Contract acesteia. Un acord tripartit intre aceasta noua enititate juridica, Cumparator si Vanzator se va incheia in acest scop.

  1. During the period of performance of its contractual obligations the Purchaser undertakes that, regardless of the applicable legal structure, if it transfers or assigns shares within the Company’s share capital to another legal entity, it will transfer in full the obligations assumed hereunder to such entity. A three-party agreement for this purpose will be executed between the new legal entity, the Purchaser and the Seller.

Pentru evitarea oricarui dubiu, pe perioada realizarii obligatiilor contractuale, Cumparatorul nu poate instraina/ceda/tranfera actiuni ce fac parte din capitalul social al Societatii fara a incheia acordul prevazut la alineatul anterior, sub sanctiune nulitatii absolute a respectivului transfer.

For the avoidance of any doubt, during the period of performance of its contractual obligations, the Purchaser can not alienate/assign/transfer shares from the Company’s share capital without executing the three-parties agreement provided above, subject to absolute nullity of such transfer.

Eliminarea acestei clauze se va face in coordonare cu prevederea de la 16.11

Deletion of this clause will be made in coordination with the provision included in 16.11.

 1. CESIUNEA ACŢIUNILOR

 1. ASSIGNMENT OF SHARES

  1. Pe perioada realizării obligaţiilor contractuale, Cumpărătorul nu are dreptul să cesioneze către o altă persoană fizică/juridică toate sau o parte din Acţiunile cumpărate de la Vânzător şi nici să transfere toate sau o parte din obligaţiile contractuale, fără a avea consimţământul prealabil scris al Vânzătorului.

  1. Throughout the performance pf the contractual obligations, the Purchaser does not have the right to assign to a natural/legal person all or a portion of the Shares purchased by from the Seller, nor to transfer all or a part of the contractual obligations, without the Seller’s prior written consent.

  1. Cesiunea Contractului către o altă persoană fizică/juridică se va efectua numai pe bază de Act Adiţional la prezentul Contract.

  1. The assignment of the Agreement to other natural/legal person shall be made only based upon an addendum to this Agreement.

  1. Până la realizarea tuturor obligaţiilor contractuale de investitii, Cumpărătorul nu va utiliza Acţiunile de Vanzare cumpărate în vederea garantării oricăror obligaţii către terţe persoane.

  1. Until the completion of all investment related contractual obligations, the Purchaser shall not use the purchased Sale Shares, with a view to secure any obligations towards third parties.

  1. Nerespectarea prevederilor art. 17.1 şi 17.3., din prezentul Contract obligă Cumpărătorul la plata către Vânzător a unei penalităţi de 100% din Preţul de cumpărare prevăzut la art. 4 şi atrage nulitatea absolută a actului astfel încheiat.

  1. The failure to observe the provisions of art. 17. 1 and 17.3 herein, compels the Purchaser to pay the Seller a penalty of 100% of the Purchase Price provided at art. 4 and triggers the absolute nullity of the act so executed. 1. CLAUZA PENALĂ/ DAUNE INTERESE

 1. PENALTY CLAUSE/DAMAGES

Clauza penală

The Penalty Clause

  1. În cazul neîndeplinirii în tot sau în parte a oricăreia dintre obligaţiile prevăzute prin Contract, ce nu sunt sanctionabile cu plata unei penalitati specifice, iar remedierea neîndeplinirii în tot sau în parte nu se realizeaza in termen de 30 de zile de la primirea unei notificari din partea Vanzatorului în care se detaliază încălcarea (i.e., clauzele din contract şi elementele de fapt care în opinia Vânzătorului determină existenţa unei situaţii de încălcare), Cumpărătorul se obligă să plătească Vânzătorului o penalitate de 20% din Preţul de cumpărare prevăzut la art. 4., în termen de 30 de zile lucrătoare de la data notificării de către Vânzător a neîndeplinirii obligaţiei. Plata penalităţii nu exonerează pe Cumpărător de executarea obligaţiei

  1. In the event of the failure to fulfill, in full or in part, any of the obligations contemplated by the Agreement, for which a particular penalty is not provided, and provided that the remedy of the breach is not implemented within 30 days as of the receipt of a notification from the Seller describing the breach (i.e. the relevant agreement clauses and elements that, in the Seller’s opinion, cause the occurrence of a breach), the Purchaser undertakes to pay the Seller a penalty of 20% of the Purchase Price provided at art. 4, within 30 business days of the notification by the Seller of the failure to fulfill the obligation. The payment of the penalty does not exempt the Purchaser from the performance of the obligation.

Daune interese

Damages

  1. În cazul desfiinţării Contractului pe cale convenţională sau judiciară, din culpa Cumpărătorului, Vânzătorul va reţine de la Cumpărător toate sumele achitate de acesta în contul Contractului, reprezentând preţul, dobânzile şi penalităţile achitate cu orice titlu până la desfiinţarea Contractului.

  1. In case of Agreement termination on an agreement or legal basis, due to Purchaser’s fault, the Seller shall withhold from the Purchaser all amounts paid on account of the Agreement, representing the price, interests and penalties paid with any title until the Agreement termination.

  1. Cumpărătorul se obligă să plătească Vânzătorului, în cazul desfiinţării Contractului pe cale convenţională sau judiciară, pentru prejudicii cauzate Vânzătorului, daune interese constituite din:

  1. The Purchaser undertakes pay to the Seller, in case of Agreement termination on an agreement or legal basis, for the prejudices caused to the Seller, damages formed of:

 1. penalităţile datorate ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor contractuale;

 1. Penalties owed for non-performance of the contractual obligations;

 1. sumele reprezentând dividendele încasate de Cumpărător în perioada de valabilitate a Contractului.

 1. Amounts representing the dividends collected by the Purchaser in the period of validity of the Agreement.

Stabilirea prejudiciilor provocate Vânzătorului şi a întinderii daunelor-interese necuantificate prin Contract se va face la solicitarea acestuia, pe baza unei expertize întocmite de persoane fizice/juridice abilitate prin lege pentru astfel de operaţiuni.

The prejudices caused to the Seller and the damages amounts remained unestablished in the Agreement will be set out upon its request, based on an expertise made by natural/legal persons authorized by the law for performing such operations. 1. NULITATE

 1. SEVERANCE

Dacă vreuna din clauzele din prezentul Contract este declarată nulă, prevederile din Contract care rămân nu vor fi afectate de aceasta. Părţile convin că orice clauză declarată nulă va putea fi înlocuită cu o altă clauză, păstrându-se înţelesul Contractului.

If any of the clauses hereof is declared void, the remaining provisions of the Agreement shall not be affected thereby. The


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə