Contract de vânzare- cumpărare a acţiunilor

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 429.84 Kb.
səhifə2/7
tarix17.08.2018
ölçüsü429.84 Kb.
1   2   3   4   5   6   7
Parties amounts to 0.709 RON for each share (Price per share), respectively a global price amounting to 4.105.100 RON for all Sale Shares, (the “Purchase Price”). 1. CONDIŢII DE PLATĂ

 1. PAYMENT CONDITIONS

Cumpărătorul se angajează să plătească Preţul de Cumpărare specificat la art. 4, integral, după cum urmează:

The Purchaser undertakes to fully pay the Purchase Price provided by art. 4, in full, as follows:

  1. Preţul de Cumpărare specificat la art. 4 va fi achitat de Cumpărător în lei în termen de 6 (sase) zile lucrătoare de la semnarea Contractului, respectiv până la data de [data] inclusiv.

  1. The Purchase Price provided by Art. 4 shall be paid by the Purchaser in RON, within 6 (six) business days as of the execution of the Agreement, respectively by the date of [date], inclusively.

Data plăţii este considerata data acceptării plăţii Cumpărătorului de către Bancă prin care acesta achită suma convenita prin prezentul.

The payment date is deemed the date of acceptance of the Purchaser’s payment by the Bank, whereby it pays the amount agreed hereby.

Conturile Bancare ale Vanzatorului vor fi notificate Cumparatorului in conditiile Contractului. In lipsa vreunei notificari, Conturile Bancare ale Vanzatorului sunt cele prevazute la art. 7.

The Seller’s Bank Accounts will be notified to the Purchaser in accordance with the terms of the Agreement. In the absence of any notification, the Seller’s Bank Accounts are the ones provided in art. 7.

  1. Cumpărătorul se obliga totodata să suporte si sa achite integral si spezele bancare precum şi orice alte taxe legate de achitarea si/sau incasarea Preţului de Cumpărare menţionat la art. 4 aferente operatiunilor bancare aflate in sarcina Cumparatorului astfel incat in Conturile Bancare ale Vanzatorului sa fie creditate sumele nete aferente Pretului de Cumparare si sumele prevazute la art. 5.3. Cumpărătorul va fi tinut raspunzator pentru şi va plăti toate si oricare din onorariile notariale şi/sau taxele de înregistrare la Registrul Comerţului, dacă este cazul, impuse ca urmare a transferului Acţiunilor de Vânzare către Cumpărător in conformitate cu prevederile prezentului Contract, precum si taxele aferente Notificarii adresate Consiliului Concurentei in conformitate cu prevederile prezentului contract.

  1. The Purchaser undertakes at the same time to bear and to fully pay the bank expenses as well as any other fees for the payment and/ or cashing in of the Purchase Price mentioned at art. 4, related to the banking operations under the responsibility of the Purchaser so that the Seller’s Bank Accounts are credited with the net amount of the Purchase Price and amounts provided at art. 5.3. The Purchaser shall be held liable for and it shall pay all and any of the notary fees and/or fees for registration with the Trade Registry, as the case may be, determined by the transfer of the Sale Shares to the Purchaser in compliance with the provisions hereof, as well as the fees for the Notification addressed to the Competition Council, in compliance with the provisions hereof.

  1. Cumparatorul este obligat sa achite cheltuielile, taxele sau alte costuri suportate sau angajate de catre Vanzator si/sau de catre Societate in scopul pregatirii, desfasurarii si finalizarii procesului de privatizare prin vanzarea Actiunilor de Vanzare, incluzand dar fara a se limita la costurile aferente intocmirii documentatiei de privatizare, a celor datorate in baza contractului de mandat acordat de Vanzator administratorului special al Societatii, cele aferente contractelor de asistenta juridica, cele reprezentand idemnizatiile membrilor comisiei de negociere, cele aferente intocmirii rapoartelor de evaluare a Societatii, cele prevazute in articolul 51 litera b din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, dar numai in limita sumei stabilita in Anexa 3.1.

  1. The Purchaser undertakes to pay the expenses, fees or other costs incurred or borne by the Seller and/or by the Company for the purposes of preparing, carrying out and completing the privatization process by sale of the Sale Shares, including, but not limited to, the costs for preparing the privatization documentation, the costs outstanding under the mandate agreement granted by the Seller to the special administrator of the Company, the costs related to the legal assistance agreements, the costs representing the fees of the members of the negotiation commissions, the costs for preparing the Company’s valuation reports, the costs provided by article 51, letter b of Law no. 137/2002 regarding certain measures for the acceleration of privatization, but exclusively within the amount established under Annex 3.1.

  1. În cazul neachitarii de catre Cumpărător până la data scadenţei a Pretului de Cumparare si/sau a sumelor prevăzute la art. 5.2. si 5.3., Cumpărătorul va plăti Vânzătorului o penalitate in cuantum de 0,15% aplicată la suma neachitată din Preţul de cumpărare, si din sumele prevazute la art. 5.2. si 5.3. pentru fiecare zi de întârziere pe perioada cuprinsă între data scadenţei şi data achitării integrale a sumei rămase neachitate din Preţul de cumpărare si/ sau din sumele prevazute la art. 5.2. si 5.3.; intarzierea la plata nu va putea depasi 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data scadentei sumei reprezentand debit principal.

  1. For the Purchaser’s failure to pay the Purchase Price or the expenses provided by articles 5.2. and 5.3 by the maturity date, the Purchaser shall pay to the Seller a penalty amounting to (0.15)% applicable to the outstanding amount of the Purchase Price, and of the amounts provided by Articles 5.2. and 5.3. for each day of delay for the period between the maturity date and the date of full payment of the amount not paid from the Purchase Price and/ or from the amounts provided by articles 5.2. and 5.3.; the delay payment may not exceed 15 (fifteen) calendar days as of the maturity date of the amount being the main debt.

  1. Prezentul Contract se desfiinţează de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără orice altă formalitate prealabilă, dacă la împlinirea termenului de plată scadent la care se adauga cele 15 zile calendaristice prevazute la art. 5.4 pentru care care se datoreaza penalităţi, respectiv data de ( ), Cumpărătorul nu achită integral suma stabilită ca Preţ de cumpărare, si eventualele penalităţi de întârziere datorate.

  1. This Agreement automatically terminates, without any delay or other prior formality being required, if the 15 calendar days provided under art. 5.4 for which penalties are due, upon the fulfillment of the outstanding payment date, respectively the date of ( ), if the Purchaser fails to fully pay the amount established as Purchase Price, and the potential outstanding delay penalties.

  1. În cazul în care Contractul va fi desfiinţat in conformitate cu dispozitiile art. 5.5., Vânzătorul va reţine de la Cumpărător toate sumele achitate către Vânzător de acesta cu orice titlu până la data desfiinţării Contractului.

  1. If the Agreement terminates in compliance with Art. 5.5., the Seller shall withhold from the Purchaser all amounts paid to the Seller by such under any title whatsoever, by the termination of the Agreement.

Totodată Cumpărătorul va fi obligat la plata daunelor interese datorate conform dispozitiilor art. 18.2. şi 18.3.

At the same time, the Purchaser shall be bound to pay the outstanding damages, according to the provisions of Articles 18.2. and 18.3.

  1. La data efectuării plăţii Preţului de Cumpărare, Vânzătorul va restitui Cumpărătorului Garanţia de Participare la Licitaţie, returnând originalul Scrisorii de Garanţie Bancară.

  1. On the date of payment of the Purchase Price, the Seller will reimburse to the Purchaser the Bid Bond by returning to original of the Letter of Bank Guarantee. 1. CONSILIUL CONCURENŢEI

 1. COMPETITON COUNCIL

  1. Cumpărătorul se angajează să notifice în termenul legal Consiliul Concurenţei în legătură cu prezenta tranzacţie, în conformitate cu Legea nr. 21/1996.

  1. The Purchaser undertakes to notify the Competition Council within the legal term in relation to this transaction, in compliance with Law no. 21/1996.

  1. Vânzătorul se angajează să sprijine Cumpărătorul în vederea obţinerii autorizării operaţiunii de concentrare economică şi în aces sens să furnizeze şi respectiv să determine Societatea să furnizeze Cumpărătorului toate informaţiile şi datele necesare realizării notificării şi obţinerii autorizării. Orice întârzieri datorate nefurnizării de către Vânzător sau Societate de informaţii şi/sau date vor prelungi în mod corespunzător termenele de îndeplinire a obligaţiilor Cumpărătorului care sunt condiţionate (prin efectul legii) de obţinerea autorizării necesare din partea Consiliului Concurenţei.

  1. The Seller undertakes to support the Purchaser for the purposes of obtaining the authorization for the operation of economic concentration and to provide to this end and respectively to cause the Company to provide to the Purchaser all information and the data required for the notice and for obtaining the authorization. Any delays due to the Seller’s or to the Company’s failure to provide information and/ or data shall appropriately extend the terms for fulfilling the Purchaser’s obligations which are conditional (by the operation of law) on obtaining the necessary authorization from the Competition Council.

  1. Vânzătorul şi Cumpărătorul înţeleg că până la obţinerea autorizării din partea Consilului Concurenţei, nu vor implementa în ceea ce priveşte Societatea măsuri ireversibile în sensul legii privind dreptul concurenţei, iar Cumpărătorul nu va fi culpabil de neîndeplinirea unor obligaţii din cadrul Contractului în măsura în care o astfel de obligaţie ar însemna implementarea unei măsuri ireversibile.

  1. The Seller and the Purchaser understand that, until the obtaining of the authorization from the Competition Council, they shall not implement irreversible measures in relation to the Company within the meaning of the competition law, and the Purchaser shall not be at fault for the failure to fulfill certain obligations of the Agreement, to the extent to which such obligation might entail the implementation of an irreversible measure.

  1. Cumpărătorul se angajează să comunice Vânzătorului, în maxim 5 zile lucrătoare de la primire, decizia de neautorizare a tranzacţiei de la Consiliul Concurenţei. Pentru nerespectarea acestei obligaţii, Cumpărătorul datorează Vânzătorului penalităţi in cuantum de 0,15% din Pretul de Cumparare, pentru fiecare zi de întârziere. Plata acestor penalităţi nu îl exonerează pe Cumpărător de realizarea obligaţiei asumate.

  1. The Purchaser undertakes to notify the Seller on the non-authorization of the transaction by Competition Council, within maximum 5 business days as of receipt of the decision. For its failure to comply with such obligations, the Purchaser owes to the Seller penalties in the amount of 0.15% of the Purchase Price, for each day of delay. The payment of such penalties does not discharge the Purchaser from fulfilling the undertaken obligation.

  1. Prezentul Contract va fi desfiinţat de drept de la data emiterii deciziei de neautorizare a tranzacţiei de către Consiliul Concurenţei, Părţile urmand a fi puse în situaţia anterioară semnării Contractului prestaţiile reciproce şi alte prestaţii realizate în legătură sau în baza Contractului urmând să fie restituite, cu exceptia cheltuielilor prevazute in Anexa 3.1, respectiv cheltuielile de privatizare.

  1. This Agreement shall be legally terminated as of the issuance of the decision for non-authorization of the transaction by the Competition Council, the Parties following to be reinstated in the position held prior to the execution of the Agreement, the mutual performances and other performances implemented in relation to, or under the Agreement following to be reversed, with the exception fo the expenses provided in Annex 3.1, i.e., the privatization related expenses.

  1. Vânzătorul se angajează să restituie Cumpărătorului sumele plătite de acesta în contul Preţului de cumpărare în termen de 60 zile lucrătoare de la solicitarea Cumpărătorului însoţită de dovada emiterii deciziei de neautorizare de către Consiliul Concurenţei. Sumele ce urmează a fi restituite Cumpărătorului nu sunt purtătoare de dobânzi.

  1. The Seller undertakes to repay to the Purchaser the amounts paid by such into the account of the Purchase Price within 60 business days as of the Purchaser’s request having accompanied by the proof of issuance by the Competition Council of a decision for non-authorization. The amounts to be repaid to the Purchaser do not bear interests.

  1. Partile convin ca, in situatia emiterii deciziei de neautorizare de catre Consiliul Concurentei, sumele platite de catre Cumparator in numele si pe seama Societatii vor fi datorate de catre Societate si platite in termen de 90 de zile lucratoare de la solicitarea Cumparatorului insotita de dovada emiterii deciziei de neautorizare de catre Consiliul Concurentei. Sumele ce urmeaza a fi restituite Cumparatorului nu sunt purtatoare de dobanzi.

  1. The Parties agree that, in case of issuance by the Competition Council of a decions of non-authorization, the amounts paid by the Purchaser on the name and behalf of the Company will be due by the Company and paid within 90 business days as of the Purchaser’s request, accompanied by the proof of the issuance by the Competition Council of a decision for non-authorization. The amounts to be reimbursed to the Purchaser do not bear interests.

  1. In scopul acestei clauze, Cumparatorul se obliga sa realizeze, pana la data emiterii deciziei Consiliului Concurentei orice actiune ce poate fi supusa repetitiunii, in urma obtinerii acordului prealabil scris al Vanzatorului, cu exceptia sumelor achitate in scopul platii de catre Societate a datoriilor bugetare in cuantumul stabilit in Anexa 8.3.3.

  1. For the purpose of this clause, the Purchaser undertakes to implement, until the date of issuance by the Competition Council of its decision, any action which can be reverted, following obtaining the prior written approval of the Seller, except for the payment of the amounts paid for the purpose of the Company payig its budgetary debts in the amounts determined in Annex 8.3.3. 1. CONTURI BANCARE

 1. BANK ACCOUNTS

Toate plăţile conform prezentului Contract vor fi făcute din şi în următoarele conturi:

All payments hereunder shall be made from and into the following accounts:

  1. Pentru Vânzător cont nr. RO................ în lei deschis la Banca........Sucursala ( )

  1. For the Seller, account no. RO................ in RON opened with the Bank ........ ( ) Branch

  1. Pentru Administratorul Special cont nr. RO................ în lei deschis la Banca........Sucursala ( )

  1. For the Special Administrator, account no. RO................ in RON opened with the Bank ........ ( ) Branch

  1. Pentru Consultantul de Privatizare cont nr. RO................ în lei deschis la Banca........Sucursala ( )

  1. For the Privatization Consultant, account no. RO................ in RON opened with the Bank ........ ( ) Branch

  1. Pentru Cumpărător, cont nr. RO................ în lei deschis la Banca........Sucursala ( ), cont. Nr. RO............. deschis la Banca Comercială Română Sucursala ( )

  1. For the Purchaser, account no. RO................ in RON opened with the Bank ........ ( ) Branch, account no. RO............. opened with the Romanian Commercial Bank, ( ) Branch. 1. DECLARAŢIILE VÂNZĂTORULUI

 1. SELLER’S REPRESENTATIONS

  1. Semnarea şi reprezentarea.

  1. Execution and representations.

Vânzătorul declară şi garantează că este deplin autorizat şi are calitatea legală pentru a încheia prezentul Contract şi pentru a îndeplini toate obligaţiile decurgând din prezentul Contract şi că a îndeplinit toate operaţiunile, acţiunile şi procesele prevăzute de lege şi/sau regulamentele sale interne. Vanzatorul declara ca isi va achita datoriile catre Societate, conform datelor detinute in contabilitatea sa, in limita sumei de 214.348,45 lei conform Anexei 8.1, in termen de 45 de zile de la Data Semnarii.

The Seller represents and warrants that it is fully authorized and has the legal capacity to enter into this Agreement and to fulfill all obligations resulting from this Agreement and that it has fulfilled all operations, actions and processes provided by the law and/or by its internal regulations. The Seller represents that it shall pay its debts to the Company, in compliance with the information including in its accounting records, within the limit of 214,348.45 RON, in accordance with Annex 8.1, within 45 days as of Execution Date.

  1. În conformitate cu declaraţia conducerii Societăţii (Anexa nr. 8.2):

  1. In accordance with the Company’s management statement (Annex no. 8.2):

Vânzătorul declară că Societatea:

The Seller represents that the Company:

 1. a fost înfiinţată şi funcţionează în conformitate cu legislaţia română în vigoare, şi nu se află în stare de faliment;

 1. was established and functions in compliance with the Romanian law in force, and is in a bankruptcy situation;

 1. deţine toate aprobările şi autorizările necesare pentru activitatea curentă, în conformitate cu obiectul de activitate declarat în Actul Constitutiv, atasat in Anexa nr. 9.4.

 1. holds all approvals and authorizations required for the current business, in compliance with the scope of business declared in the Articles of Incorporation, attached in Annex no. 9.4.

 1. Detine licente care sunt in vigoare, nu au existat incalcari ale conditiilor in care aceste licente au fost emise si nu exista motive pentru revocarea, anularea sau retragerea acestor licente.

 1. holds licenses which are valid and in force, and there have not been breaches of the conditions based on which such licenses have been issued and there are no reasons for the revocation, cancellation or withdraw of such licenses. 1. nu este obligată la plata de daune rezultând din încălcarea normelor legale privind protecţia mediului înconjurător şi nu este acţionată în judecată pentru nerespectarea prevederilor legale privind protecţia mediului înconjurător şi nici nu există motive pentru care să fie obligată la plata de daune sau să fie acţionată în judecata.

 1. is not compelled to pay damages resulting from the infringement of the legal provisions regarding the environment protection and is not involved in litigation cases for failure to comply with the legal provisions on the environment protection and there are no grounds for which it may be compelled to pay such damages or be sued.


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə