Contract de vânzare- cumpărare a acţiunilor

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 429.84 Kb.
səhifə7/7
tarix17.08.2018
ölçüsü429.84 Kb.
1   2   3   4   5   6   7
Parties agree that any clause declared void may be replaced by another clause, by preserving the meaning of the Agreement. 1. FORŢA MAJORĂ

 1. FORCE MAJEURE

  1. Orice eveniment imprevizibil şi de neînlăturat, independent de voinţa Părţilor, care apare după semnarea Contractului şi care împiedică executarea prezentului Contract, va fi considerată Forţă Majoră şi va scuti de responsabilitate Partea care o invocă, pe toată durata existenţei cazului de Forţă Majoră.

  1. Any unforeseeable and unavoidable event, independent from the Parties will, occurring after the signing of the Agreement and preventing the performance hereof, will be deemed as Force Majeure and will relieve from liability the Party invoking it, for the entire duration of the event of Force majeure.

  1. Situaţiile de Forţă Majoră sunt: război, revoluţie, cutremur, mari inundaţii, embargo sau alte evenimente certificate de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

  1. The Force majeure events are: war, revolution, earthquake, major floods, embargo or other events certified by the Romanian Chamber of Commerce and Industry.

  1. Partea care invocă Forţa Majoră va trebui să notifice cealaltă Parte în termen de 10 zile de la data apariţiei evenimentului şi va comunica dovada acestuia în termen de 30 zile de la această dată; Partea va trebui de asemenea să comunice celeilalte Părţi încetarea situaţiei de Forţă Majoră în termen de 10 zile de la această încetare.

  1. The Party invoking Force Majeure shall notify the other Party within 10 days from the occurrence of the event and will send it the proof within 30 days from such date; the Party will also notify the other Party of the cease of the Force Majeure event within 10 days from such cease.

  1. În cazul în care nu respectă obligaţia de a notifica conform condiţiilor şi în termenele prevăzute în prezentul Contract începerea şi încetarea evenimentului de Forţă Majoră, Partea care invocă Forţa Majoră va suporta toate daunele cauzate celeilalte Părţi de această nerespectare.

  1. In case of failure to observe the obligation to notify the beginning and the cease of the Force Majeure event, according to the requirements and within the terms provided herein, the Party invoking Force Majeure shall bear all damages caused to the other Party by such failure.

  1. Dacă cazul de Forţă Majoră şi/sau efectele acestuia necesită suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă care depăşeşte 6 luni, în acest caz, Părţile se vor întâlni în termen de 20 zile de la data încheierii acelei perioade, în scopul de a conveni, fie modul de derulare în continuare a Contractului, fie pentru rezoluţiunea acestuia.

  1. If the Force Majeure event and/or its effects require the suspension of the performance hereof for more than 6 months, in this case, the Parties will meet within 20 days from the ending date of such period, for the purpose of agreeing on either the method of performance of the Agreement in the future or on its termination. 1. LITIGII

 1. LITIGATIONS

Vânzătorul şi Cumpărătorul convin că disputele decurgând din sau în legătură cu validitatea, interpretarea, derularea sau executarea prezentului Contract, care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă de căre Părţi, vor fi solutionate de catre Curtea de Arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti, in conformitate cu regulile de arbitraj ale acesteia care sunt incorporate in prezentul prin referirerea facuta la acestea. Prezenta clauza arbitrala este independenta si va supravietui incetarii sau in alt fel desfiintarii prezentului Contract.

Both the Seller and the Purchaser agree that the disputes deriving from or in respect to the validity, interpretation, development or performance hereof, which may not be settled amicably by the Parties, will be submitted for settlement to the Arbitral Court attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania and Bucharest, in accordance with the arbitration rules thereof, rules which are incorporated herein by the reference made to them. This arbitration clause is independent and will survive termination or otherwise cancellation of this Agreement. 1. LEGEA APLICABILĂ

 1. APPLICABLE LAW

Prezentul Contract este guvernat de legislaţia din România.

This Agreement is governed by the Romanian laws.

 1. CLAUZE DIERSE

 1. MISCELLANEOUS

  1. Prezentul Contract şi Anexele sale conţin toate înţelegerile dintre Părţi şi înlocuiesc orice înţelegeri sau convenţii precedente privitoare la acest subiect.

  1. This Agreement and its Annexes contain all agreements between the Parties and prevail over all previous agreements or covenants in this respect.

  1. Nici o modificare la prezentul Contract şi la Anexele sale nu va fi validă şi nu va produce efecte dacă nu va fi făcută în scris prin consimţământul reciproc al Părţilor, prin Acte Adiţionale.

  1. No amendment to this Agreement and its Annexes will be valid or effective unless made in writing with the Partiesmutual consent, by means of Addenda.

  1. Toate costurile legate de lucrări de investigare suplimentară sau rapoarte de expertiză a căror execuţie este solicitată de Cumpărător, sunt suportate exclusiv de catre Cumpărător.

  1. All costs related to additional investigations works or expertise reports the performance of which is requested by the Purchaser, are borne only by the Purchaser.

  1. Prezentul Contract va intra în vigoare la data semnării acestuia de către Părţile contractante.

  1. This Agreement shall become effective on its date of signing by the contracting Parties.

  1. Anexele nr. (1-x) fac parte integrantă din prezentul Contract.

  1. Annexes no. (1-x) are an integrant part hereof.

  1. Locul executării Contractului este sediul Vânzătorului.

  1. The place of Agreement performance is at the Seller’s office.

 1. NOTIFICĂRI

 1. NOTICES

  1. Toate notificările şi comunicările adresate unei Părţi vor fi făcute în scris, la adresele specificate mai jos sau la altă adresă indicată din timp.

  1. All notices and communications sent to one Party will be made in writing, at the addresses provided below or at any other address notified in due course.

Pentru Vânzător:

For the Seller:

CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU

GIURGIU COUNTY COUNCIL

D-lui ( ) Preşedinte

Mr ( ) President

Str.( ) , nr. ( ) , Localitatea Giurgiu , Judet Giurgiu

Str.( ), nr. ( ), Localitatea Giurgiu, Judet Giurgiu

Pentru Cumpărător:

For the Purchaser:

Elvetia strada Grienbachstrasse nr. 11. 6300 Zug.

Switzerland, 11 Grienbachstrasse St., 6300 Zug.

Romania, 011467, Bucuresti, Bd. Marasti nr. 2 A, etaj 2, sector 1

Romania, 011467, Bucuresti, Bd. Marasti nr. 2 A, etaj 2, sector 1

D-nei Olga V. Chumakova – Sef Reprezentanta

Mrs Olga V. Chumakova – Head of Representative Office

  1. Notificările vor fi considerate valide:

  1. Notices are deemed valid:

 1. la data predării (prin înregistrarea în registrul de corespondenţă aflat la Registratura generală, în cazul Vânzătorului, şi prin confirmarea de primire semnată în cazul Cumpărătorului), dacă au fost predate personal sau prin curier, sau

 1. On the delivery date (by registration into the mail register with the General Registry, for the Seller, and by signed acknowledgement of receipt for the Purchaser), if delivered personally or by courier, or

 1. la data când este primită confirmarea de primire semnată pentru scrisoare recomandată prin poştă – pentru ambele Părţi.

 1. On the reception date of the acknowledgment of receipt of the registered mail – for both Parties.

Prezentul Contract reprezinta acordul unanim al Partilor a fost redactat în 3 exemplare în limba română si engleza. In caz de discrepante intre cele doua versiuni, versiunea in limba romana va prevala.


This Agreement represents the unanimous agreement of the Parties and it was made in 3 copies in Romanian and English version. In case of discrepancies between the two versions, the Romanian version will prevail.Semnat astăzi, data de [data] de catre reprezentantii Partilor, la sediul Consiliului Judetean Giurgiu.

Signed this day, date [date] by the Parties’ representatives, at the office of Giurgiu County Council.

VÂNZĂTOR/ SELLER
CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU/

GIURGIU COUNTY COUNCIL


Prin Presedintele Consiliului Judetean/

By President of the County Council


_______________________________________


CUMPĂRĂTOR/

PURCHASER
Consortiul format din/

Consortium formed of


MECHEL INTERNATIONAL HOLDINGS A.G.

________________________________

MECHEL TRADING A.G.

________________________________/


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə