Contract de vânzare- cumpărare a acţiunilor

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 429.84 Kb.
səhifə4/7
tarix17.08.2018
ölçüsü429.84 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Procesul de privatizare

  1. Privatization process

Vânzătorul declară şi garantează că procesul de privatizare al Societăţii a respectat în întregime prevederile legale în vigoare şi nu există nici un fel de cauze care ar putea determina contestarea sau anularea procedurii de privatizare sau a prezentului Contract în legătură cu procedura de privatizare.

The Seller represents and warrants that the Company’s privatization process has fully complied with the legal provisions in force and there are no causes which might determine the challenge or the annulment of the privatization process or of this Agreement in connection with the privatization procedure.

  1. Ajutor de stat / probleme de concurenţă

  1. State aid / competition issues

Vânzătorul declară şi garantează că Societatea nu a beneficiat de nici un fel de ajutor de stat sau alte măsuri care ar putea fi considerate sau interpretate drept ajutor de stat sau care ar putea genera obligaţia pentru Societate să ramburseze către orice instituţie de stat sau autoritate publică centrală sau locală o sumă de bani, cu exceptia celor prevazute in anexa 8.12.

The Seller represents and warrants that the Company did not benefit from any state aid or other measures that might be considered or interpreted as state aids or which might trigger the Company’s obligation to repay to any State institution or central or local public authority any amounts, except for such provided under Annex 8.12.

  1. Acuratetea informatiilor si a declaratiilor

  1. Accuracy of information and warranties

Vanzatorul declara si garanteaza Cumparatorului ca toate datele si informatiile comunicate in cadrul Dosarului de Prezentare si in camera de date sunt adevarate, corecte, complete, reflecta situatia reala a Societatii si nu contin elemente de natura sa induca in eroare cu privire la situatia reala a Societatii. Declaratiile si garantiile din prezentul Contract sunt adevarate, corecte, complete, reflecta situatia reala a Societatii si nu sunt de natura sa induca in eroare cu privire la situatia reala a Societatii.

The Seller represents and warrants to the Purchaser that all data and information provided within the Presentation File and the data room are true, correct and complete and accurately reflect the real status of the Company and are not misleading with respect to the Company’s real status. The representations and warranties included herein are true, correct, complete, and accurate as to the Company’s true status and are not misleading with respect to the Company’s real status.

  1. Momentul la care se refera declaratiile

  1. Date when representations are referring

Toate declaratiile se refera doar la perioada anterioara inchiderii camerei de date, fara a afecta posibilitatea verificarii acuratetii acestora la un moment ulterior.

All representations are referring only to the period prior to the closure of the data room, without affecting the possibility to verify the accuracy thereof at a later moment.

  1. Verificarile Cumparatorului

  1. Purchaser’s verification

Vanzatorul nu raspunde pentru situatiile care puteau fi verificate de Cumparator in baza datelor obtinute de acesta in urma achizitionarii Dosarului de prezentare, consultarii camerei de date, sau ca urmare a suplimentarii informatiilor transmise de Vanzator/Societate in urma solicitarilor exprimate de acesta pana la Data Semnarii, in conditiile art. 8.13.

Subject to the provisions of art. 8.13, the Seller shall not be liable for circumstances which may have been verified by the Purchaser based on data obtained by the Purchaser based on the acquisition of the Presentation File, review of the data available in the data room or following supplementation of the information transmitted by the Seller/Company following the Purchaser’s request, until the Execution Date.

  1. Perioada dintre inchiderea camerei de date si Data Semnarii

  1. Period between closure of the data room and Execution Date

Pentru perioada dintre inchiderea camerei de date si Data Semnarii, Societatea şi-a desfasurat activităţile potrivit standardelor normale aplicabile in industrie şi în deplină conformitate cu Legea Aplicabilă. Analiza desfasurata pana la data inchiderii camerei de date de catre Cumparator sau in numele acestuia, inclusiv in ceea ce il priveste pe Vanzator, situatiile financiare ale Societatii, precum si informatiile furnizate de catre Vanzator, nu vor limita in consecinta Garantiile Vanzatorului sau alte obligatii ale acestuia asumate prin prevederile prezentului Constract sau legii, atat pentru perioada ulterioara inchiderii camerei de date si pentru perioada anterioara, in legatura cu informatii esentiale solicitate de Cumparator si nedezvaluite de Vanzator si/sau de Societate.

For the period between closure of the data room and the Execution Date, the Company has performed its activities in accordance with the normal course of business applicable in its field of activity and in full accordance with the Applicable Law. The analysis performed up to the date of closure of the data room by the Purchaser or on behalf thereof, including with respect to the Seller, the Company’s financial statements as well as the information provided by the Seller will not limit the Seller’s Warranties or other Seller’s obligations assumed by the Seller under this Agreement or in accordance with the law, both for the period after closure of the data room and for the period prior to closure of the data room, with respect to essential information requested by the Purchaser and not disclosed by the Seller and/or the Company. 1. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CUMPĂRĂTORULUI

 1. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PURCHASER

  1. Cumpărătorul declară şi garantează că are deplina autoritate şi calitate de a încheia prezentul Contract şi de a executa obligaţiile ce îi revin din prezentul Contract, în conformitate cu acesta.

  1. The Purchaser represents and warrants that it has full power and capacity to conclude this Agreement and to perform its obligations hereunder, in conformity herewith

  1. Cumpărătorul declară şi garantează că Consortiul format din MECHEL INTERNATIONAL HOLDINGS AG si MECHEL TRADING AG este o asociere legal constituita şi care funcţionează conform legislaţiei elvetiene în vigoare. Cumpărătorul declară şi garantează că are fondurile financiare necesare pentru a-şi îndeplini obligaţiile ce decurg din prezentul Contract.

  1. The Purchaser represents and warrants that the Consortium formed of MECHEL INTERNATIONAL HOLDINGS AG and MECHEL TRADING AG is a partnership duly incorporated and existing under the applicable Swiss law. The Purchaser represents and warrants that it has the necessary financial funds in order to fulfill its obligations hereunder.

   1. Cumpărătorul declară că:

   1. The Purchaser represents that:

  1. este deţinătorul legal al fondurilor pe care le utilizează pentru plata preţului prevăzut la art. 4 şi pentru realizarea investiţiilor asumate în prezentul Contract;

 1. it is the legal holder of the funds to be used for the payment of the price provided at art.4 and for making the investments undertaken under the Agreement;

  1. aceste fonduri nu provin din activităţile ilicite prevăzute de Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau din alte activităţi interzise de legislaţia română sau internaţională la care România a aderat;

 1. such funds do not originate from the illegal activities provided by Law no. 656/2002, with the subsequent amendments and supplements, or from other activities forbidden by the Romanian of international laws to which Romania acceded;

  1. nu se regăseşte în niciuna din situaţiile prevăzute la art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998, republicată, cu modificările ulterioare.

 1. is not in any of the cases provided at art. 35 of the Government Urgency Ordinance no. 51/1998, republished, with the subsequent amendments.

  1. a primit de la vanzator toate informatiile privind situatia Societatii, ca a avut acces total la documente, studii, informatii, bunuri imobiliare si angajati si a putut verifica activitatea Societatii pentru a desfasura toate investigatiile si expertizele pe care le-a considerat necesare in vederea evaluarii consecintelor legale ce decurg din incheierea Contractului.

 1. has received from the Seller all information on the Company’s condition, had full access to documents, surveys, information, real estate and employees and could check the Company business in order to make all investigations and expertise which it deemed necessary for the purpose of assessing the legal effects deriving from the execution of the Agreement.

  1. Persoanele care semnează prezentul Contract în numele Cumpărătorului sunt legal autorizate şi au calitatea legală de a face aceasta.

 1. The persons signing this Agreement on behalf of the Purchaser are duly authorized and have the legal capacity to this effect.

În cazul în care, ulterior încheierii prezentului Contract, se va dovedi că oricare din aceste declaraţii au fost date cu încălcarea dispoziţiilor Legii nr. 656/2002 (cu modificările şi completările ulterioare) şi/sau a Codului Penal, Contractul se va desfiinţa de plin drept, fără nici o notificare sau formalitate prealabilă.

If, after the conclusion hereof, it is evidenced that any of such representations was given in breach of the provisions of Law no. 656/2002 (with the subsequent amendments and supplements) and/or the Criminal Code, the Agreement shall terminate by operation of law, without any prior notice or formality.

  1. Cumpărătorul declara si garantează că:

  1. The Purchaser represents and guarantees that:

 1. In conformitate cu documentele puse la dispozitie de Vânzător i-a fost prezentata situatia juridica a terenului si a imobilelor in care si pe care isi desfasoara activitatea Societatea, situaţie prezentată în Anexa nr. 9.3 (i), cat si problemele de mediu aferente acestor active astfel cum au fost inventariate de autorităţile de mediu.

 1. In accordance with the documents made available by the Seller , it was acquainted with the legal status of the land and immovable properties in and on which the Company performs its activity, which status is described at Annex no. 9.3 (i), as well as with the environmental issues related to such assets, as such issues were inventoried by the environmental authorities.

 1. că a efectuat propriul audit cu privire la situaţia financiar-contabilă, de mediu, patrimonială şi juridică a Societăţii, în baza documentelor puse la dispoziţie de Vânzător.

 1. It has performed its own audit with respect to the financial-accounting, environment, patrimonial and legal situation of the Company, based on the documents made available by the Seller.

  1. Cumpărătorul se obligă prin prezentul contract sa duca la indeplinire intocmai si in mod neconditionat toate obligatiile sale, respectiv :

  1. The Purchaser hereby undertakes to fulfill properly and unconditionally all its obligations, namely:

 1. să achite Preţul de cumpărare si cheltuielile prevazute la art. 5.2. si art. 5.3. în condiţiile prevăzute la art. 5 din prezentul Contract.

 1. To pay the Purchase Price and the expenses provided at art. 5.2. and art. 5.3. according to art. 5 hereof.

 1. obligatia de a nu tine raspunzator Vanzatorul pentru datoriile, creantele sau pierderile Societatii, inclusiv, dar fără a se limita la cele la care Societatea ar putea fi obligată după Data Semnarii, Pozitia Mechel este ca aceasta clauza sa se pastreze

 1. The obligation not to hold the Seller liable for the Company’s debts, receivables or losses, including, without limitation to, such to which the Company could be hold liable after the Execution Date. Mechel’s position is to re-insert the clause.

 1. Cumpărătorul, în calitate de acţionar majoritar al Societăţii se obligă ca pe o perioadă de 12 (doisprezece) ani de la data transferului dreptului de proprietate să nu propună, susţină sau sa hotărască în Adunarea Generală a Acţionarilor restrângerea activităţii principale a Societăţii, aşa cum este prevăzută in preambulul Contractului si în Actul Constitutiv in vigoare la Data Semnarii atasat drept Anexa nr. 9.4.

 1. The Purchaser, as majority shareholder of the Company undertakes that for a period of 12 (twelve) years from the transfer date of the ownership right, it shall not propose, sustain or decide in the General Meeting of Shareholders to restrict the Company’s main business, as provided in the preamble to the Agreement and in the Articles of Incorporation on the Execution Date attached as Annex no. 9.4.

 1. Cumparatorul se obliga sa notifice Vanzatorului, cu cel putin 4 ani in prelabil, orice intentie cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate actual al Societatii.

 1. The Purchaser undertakes to notify the Seller, with at least 4 (four) years about any intention regarding the change of the Company’s main bussines.

Certificarea realizării acestei obligaţii se va face la solicitarea Vânzătorului, prin declaraţie pe proprie răspundere a Cumpărătorului, autentificată.

The performance of this obligation will be certified at the Seller’s request, by means of an authenticated sworn declaration of the Purchaser.

  1. Cumpărătorul, în calitate de acţionar majoritar al Societăţii, se obligă să-şi asume, de la data transferului dreptului de proprietate asupra Acţiunilor de Vanzare, conform cu art. 3 din Contract, toate drepturile şi obligaţiile existente în ceea ce priveşte:

  1. The Purchaser, as the Company’s majority shareholder, undertakes to take over, as of the date of transfer of the ownership right to the Sale Shares, according to art. 3 hereof, all existing rights and obligations with respect to:

 1. Contractul Colectiv de Muncă in vigoare la data privatizarii si respectarea drepturilor si obligatiilor ce decurg din acesta, şi alte drepturi sau înţelegeri existente între sindicat/ reprezentanţii salariaţilor şi patronatul Societăţii - referitoare la conditiile de munca, salarizare, si care se constituie ca Anexa nr. 8.7.2 a Contractului .

 1. The collective labor bargaining agreement in force on the privatization date and the observance of the rights and obligations deriving therefrom and other rights or covenants existing between the employees union/ representatives and the Company management related to the labor conditions, payroll and forming Annex no. 8.7.2 hereto.

 1. Contractele individuale de muncă;

 1. The individual labor bargaining agreements;

 1. Legislaţia privind protecţia socială, condiţiile de muncă, salarii, păstrarea şi concedierea angajaţilor, despăgubiri în caz de concedieri colective şi alte compensaţii;

 1. The laws on social protection, labor conditions, salaries, preservation and dismissal of employees, indemnities in case of mass layoff and other compensations;

Certificarea realizării acestei obligaţii se va face la solicitarea Vânzătorului, prin declaraţie pe proprie răspundere a Cumpărătorului, autentificată.

The performance of this obligation will be certified at the Seller’s request, by means of an authenticated sworn declaration of the Purchaser.

  1. Cumpărătorul se obligă să menţină pe o perioadă de minimum 5 ani de la data transferului dreptului de proprietate structura prezenta a organigramei Societatii (numarul de functii/personal) la Data Semnarii. Reducerea numărului de salariaţi va putea fi făcută numai din motive ce ţin de persoana salariatului (deces, demisie, pensionare, concediere pentru motive ce ţin de persoana salariatului), în condiţiile legii. Cumparatorul se obliga sa mentina pe o perioada de minimum 5 ani, cu exceptiile prevăzute mai sus, personalul cheie calificat avut în vedere în scopul emiterii şi / sau menţinerii autorizaţiilor şi licenţelor necesare derulării activităţii principale a societăţii.

  1. The Purchaser undertakes to maintain for at least 5 years from the transfer date of the ownership right the structure of the Company organization chart (number of positions/staff) existing on the Execution Date. The number of employees may only be decreased for employee-related grounds (death, resignation, retirement, dismissal for employee-related grounds), according to the law. The Purchaser undertakes to maintain for at least 5 years, with the exceptions above, the trained key staff required for the purpose of issuing and / or maintaining the authorizations or licenses necessary to the performance of the Company’s main business.

Certificarea realizării acestei obligaţii se va face la solicitarea Vânzătorului, prin declaraţie pe proprie răspundere a Cumpărătorului, autentificată.

The performance of this obligation will be certified at the Seller’s request, by means of an authenticated sworn declaration of the Purchaser.

  1. În situaţia nerespectării obligaţiilor asumate de Cumpărător prin clauza 9.6 Contractul se va desfiinţa de drept in urma unei notificari prealabile transmise cu 30 de zile inainte de catre Vânzător.

  1. Should the Purchaser fail to observe its obligations undertaken by clause 9.6, the Agreement will terminate by operation of law, based on a 30 days prior notice transmitted by the Seller.

  1. Cumpărătorul, în calitate de acţionar majoritar al Societăţii, este obligat să asigure:

  1. The Purchaser as a Company majority shareholder, is bound to provide:

   1. Sumele necesare platii la scadenta de catre Societate sau in numele acesteia a datoriilor curente si /sau restante ale Societăţii către Vânzător, si , in termen de 30 de zile de la data semnarii Contractului, datoriilor curente, la scadenta, si /sau restante ale Societăţii catre bugetul de stat sau catre creditorii ale caror creante sunt garantate de catre institutii bugetare. Asigurarea acestor sume se va realiza în baza unor contracte de împrumut între Cumpărător şi Societate în condiţii similare celor pentru asigurarea capitalului de lucru, în condiţiile art. 13.3.

   1. The amounts necessary for the payment, as such falls due, by the Company or on its behalf of the Company’s current and / or outstanding debts to the Seller and, within 30 days from the Agreement execution date, of the Company’s current (as such fall due) and/or outstanding debts to the state budget or to the lenders whose receivables are secured by state institutions. Such amounts will be provided on the basis of loan agreements between the Purchaser and the Company under conditions similar to those for providing the working capital, according to art. 13.3.

   1. Aprobarea în prima AGA ce se va desfăşura după transferul dreptului de proprietate al Acţiunilor de Vanzare a :

   1. The approval in the first GMS to take place after the transfer of the ownership over the Sale Shares of:

 1. plăţilor pentru reprezentanţii Vânzătorului în A.G.A., C.A., managerul Societăţii (conform celor prevăzute în contractul de performanţă şi de reprezentare) şi pentru administratorul special;

 1. the payments for the Seller’s representatives in the GMS, BD, the Company manager (under the performance and representation agreement) and for the special trustee;

 1. plata de către Societate în termen de 60 zile de la aprobarea în A.G.A. a sumelor cuvenite reprezentanţilor Vânzătorului în A.G.A., C.A., managerului şi administratorului special, după caz;

 1. the payment by the Company within 60 days from the approval in the GMS of the amounts for the Seller’ representatives in the GMS, BD, the manager and the special trustee, as the case may be;
 1. aprobarea şi plata la scadenţă de către Societate, a datoriilor curente si /sau restante ale Societăţii către Vânzător.

 1. the approval and payment by the Company upon due date, of the Company’s current and/or outstanding debts towards the Seller.

 1. aprobarea si plata la scadenţă a datoriilor curente si /sau restante ale Societăţii către terti;

 1. the approval and payment upon due date of the Company’s current and/or outstanding debts towards third parties;

 1. platii la scadenţă de către Societate, a datoriilor curente si /sau restante ale Societăţii catre bugetul de stat sau catre creditorii ale caror creante sunt garantate de catre institutii bugetare, in termen de 30 de zile de la Data Semnarii.

 1. the payment upon due date by the Company, of the Company’s current and/or outstanding debts to the state budget or to the lenders the receivables of which are secured by state institutions, within 30 days from the Execution Date.

 1. aprobarea contractării de către Societate a împrumuturilor necesare din partea Cumpărătorului în vederea realizării plăţilor menţionate mai sus.

 1. the approval of contracting by the Company of the necessary loans by the Purchaser with a view to making the above payments.

  1. Cumpărătorul în calitate de acţionar majoritar al Societăţii, se obligă sa propună, să susţină şi să hotărască în Adunarea Generala a Societăţii :

  1. The Purchaser, as the Company’s majority shareholder, undertakes to propose, sustain and decide in the Company General Meeting:

 1. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul in care Societatea se privatizeaza precum si repartizarea profitului net sub forma de dividende către acţionari.

 1. The approval of the financial situations for the year when the Company is privatized as well as the allotement of the net profit as dividends to shareholders.

 1. Distribuirea/plata catre Vânzător a dividendelor pentru anul fiscal 2008 aferente Acţiunilor sale detinute pana la Data Semnarii.

 1. The allotment/payment to the Seller of the dividends for the fiscal year 2008 related to its Shares held until the Execution Date.

  1. Cumpărătorul în calitate de acţionar majoritar al Societăţii, se obliga sa nu decida sa faca demersuri pentru :

  1. The Purchaser, as the Company majority shareholder, it shall not decide or take steps for:

 1. Dizolvarea şi lichidarea voluntară a Societăţii sau declanşarea procedurii reorganizării judiciare şi falimentului potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, determinand aparitia unui efect negativ semnificativ, pe durata realizarii obligatiilor asumate prin Contract

 1. The dissolution and voluntary winding-up of the Company or the initiation of the judicial reorganization and bankruptcy procedure according to the legal provisions in force, causing the occurrence of a material adverse effect.

 1. Divizarea şi/sau fuziunea Societăţii care ar conduce la nerealizarea obligatiilor contractuale fara a exista acordul prealabil scris al Vânzătorului, prin act adiţional la Contract, prin care se va stabili modul de derulare a Contractului din punct de vedere al obligaţiilor asumate, pe perioada realizarii investitiilor asumate prin Contract. Pentru evitarea oricarui dubiu, Cumparatorul se obligă, in situatia in care decide sa facă demersuri pentru divizarea şi/sau fuziunea Societăţii pe perioada aferenta obligatiilor contractuale, altele decat cele investitionale, sa transfere respectivele obligatii societatilor rezultante.In situatie neindeplinirii obligatiilor, efectele rezolutiunii prezentului Contract se vor extinde si asupra noilor entitati juridice, urmand ca revenirea Actiunilor de Vanzare in patrimoniul Cumparatorului sa se produca, indiferent in patrimoniul carei entitati s-ar afla acestea. Pentru evitarea oricarui dubiu, partile convin ca, in situatia in care orice noua entitate preia obligatiile asumate de Cumparator prin prezentul Contract, indiferent de acordul exprimat de Vanzator asupra acestuia, Vanzatorul va fi parte la acordul incheiat cu respective entitate care preia obligatiile asumate de Cumparator in temeiul Contractului.

 1. The de-merger and/or merger of the Company triggering the non-performance of the contractual obligations without the prior written consent of the Seller by an addendum hereto, establishing the method of performance hereof in respect to the obligations undertaken. For the avoidance of any doubt, the Purchaser undertakes that, in case it decides to implement steps for the purpose of de-merger and/or merger of the Company during the period of its contractual obligations (other than its investment obligations), to transfer to the relevant resulting companies such obligatios. In case of failure to perform the relevant obligations, the effects of rescission of this Agreement will extend over the newly established entities, following that the return of the Sale Shares into the patrimony of the Seller to occur regardless of the owner of the Sale Shares. For the avoidance of any doubt, the parties agree that in case any new entity takes over the obligations undertaken by the Purchaser under the Agreement, regardless of the Seller’s agreement in relation thereto, the Seller shall be a party to the agreement executed with such entity taking over the Purchaser’s obligations under the Agreement.

 1. Modificarea Acordului de Consortiu aflat in Anexa nr. 9.10 fara a exista acordul prealabil scris al Vânzătorului, prin act adiţional la Contract, prin care se va stabili modul de derulare a Contractului din punct de vedere al obligaţiilor asumate, pe durata realizarii obligatiilor asumate prin Contract.

 1. The amendment of the Consortium Agreement at Annex no. 9.10 without the prior written consent of the Seller by an addendum hereto, establishing the method of performance hereof in respect to the obligations in this Agreement.

Certificarea realizării acestor obligaţii se va face la solicitarea Vânzătorului, prin declaraţie pe proprie răspundere a Cumpărătorului, autentificată.

The performance of this obligation will be certified at the Seller’s request, by means of an authenticated sworn declaration of the Purchaser.

  1. Cumpărătorul se obligă ca in perioada ulterioara semnarii Contractului sa nu inteprinda nicio actiune privind:

  1. The Purchaser undertakes that during the period subsequent to the Agreement signing it shall not take any step related to:

 1. instrainarea sau grevarea cu sarcini a actiunilor Societatii pe perioada realizarii integrale a investitiilor asumate.

 1. the transfer or encumbering the Company shares during the full performance of the investments undertaken.

 1. grevarea cu sarcini a activelor Societatii care sa determine imposibilitatea desfasurarii activitatii economice statutare, potrivit obiectului principal de activitate pe perioada realizarii investitiilor asumate.

 1. encumbering the Company’s assets, causing the impossibility of performance of the statutory business, according to the main scope of business during the performance of the investment obligations undertaken hereunder.

  1. Cumparatorul se obliga sa acorde si sa respecte Vanzatorului, pe perioada executarii obligatiilor asumate conform Contractului, dar nu mai putin de 12 ani de la Data Semnarii Contractului, un drept de veto in cadrul adunarilor generale ale Societatii adupra deciziilor privind:

  1. The Purchaser undertakes to grant and observe the Seller’s veto power during the performance of the obligations undertaken, but no less than 12 years as of Agreement’s Execution Date, at the Company general meetings on the decisions in respect of:

 1. furnizarea/intreruperea furnizarii de agent termic catre populatia municipiului Giurgiu,

 1. provision/discontinouing of the provision of heating agent to the polulation of Giurgiu city,

 1. fuziunea/divizarea Societatii, care ar conduce la intreruperea furnizarii sau la nefurnizarea agentului termic catre populatia municipiului Giurgiu,

 1. the merger/de-merger of the Company to the extent such would lead to discontinouing or termination of provision of heating agent to the population of the Giurgiu city,

 1. dizolvarea Societăţii.

 1. the dissolution of the Company.

  1. Cumpărătorul se obligă să asigure gratuit şi pe cheltuiala sa, know-how care este proprietatea exclusivă a Cumpărătorului în domeniul producţiei, metodelor tehnologice (în afară de licenţe), date marketing, accesul la piaţa de desfacere, metodologii de calificare si de proiectare (în afară de licenţe), metodologii în domeniul resurselor umane, sisteme informaţionale, metodologii în domeniul economico-financiar etc., în măsura în care nu sunt interzise de legislaţia în vigoare în România, fără ca acestea să reprezinte investiţii asumate conform clauzelor 12.6 şi 13.1.

  1. The Purchaser undertakes to provide, free of charge and on its own expense, the know-how which is the exclusive ownership of the Purchaser in the field of production, technological methods (except for licenses), marketing data, access to the outlet market, qualification and design methods (except for licenses), methods in the field of human resources, information systems, economic-financial methods etc., to the extent that the same are not forbidden by the laws in force in Romania, without such actions to represent investments undertaken in accordance with clauses 12.6 and 13.1.

Certificarea realizării acestei obligaţii se va face la solicitarea Vânzătorului, prin declaraţie pe proprie răspundere a Cumpărătorului, autentificată.

The performance of this obligation will be certified at the Seller’s request, by means of an authenticated sworn declaration of the Purchaser.

  1. Cumpărătorul se obligă să realizeze angajamentul investiţional astfel cum a fost prezentat în documentele depuse în cadrul ofertei de participare la procesul de privatizare al Societăţii.

  1. The Purchaser undertakes to perform the investment undertaking as described in the documents submitted within the offer for participation to the privatization process of the Company.
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə