D e s f ă Ş u r ă t o r u LYüklə 186.29 Kb.
səhifə1/3
tarix27.12.2018
ölçüsü186.29 Kb.
  1   2   3


P R O C E S – V E R B A L
Încheiat azi, 29 august 2013, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local Sighişoara.

Secretarul municipiului, domnişoara Fleşariu Anca, deschide lucrările şedinţei şi anunţă că la şedinţă sunt prezenţi un număr de 17 consilieri din totalul de 18 consilieri locali în funcţie. Lipseşte domnul consilier Ciucan Cristian, necunoscându-se motivul absenţei acestuia.

În continuare domnişoara întreabă dacă în legătură cu modul de redactare a procesului-verbal şi a hotărârilor din şedinţa anterioară sunt obiecţiuni.

Nu sunt obiecţiuni.

Supune la vot procesul verbal al şedinţei Consiliului local din 25 iulie 2013.

Se aprobă cu unanimitate de voturi.

În continuare secretarul municipiului atenţionează în legătură cu necesitatea respectării prevederilor art. 76 şi art. 77 din Legea nr. 393/2004, coroborate cu dispoziţiile art. 46 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind existenţa unei stări de incompatibilitate sau a unui conflict de interese a aleşilor locali în situaţia adoptării unor hotărâri înscrise pe ordinea de zi. Consilierii au obligaţia să anunţe, înainte de a se intra în discuţii, acest aspect.

Anunţă că în conformitate cu Regulamentul, şedinţa va fi condusă de d-l consilier Toth Tivadar, căruia îi dă cuvântul.

Are cuvântul preşedintele de şedinţă, domnul Toth Tivadar, care anunţă că la şedinţă participă ca invitaţi domnul Hajdu Sebastian Cristian, fiind candidatul pentru funcţia de consilier local din partea U.I.P.S., domnul Oprea Mircea-Ţonu - directorul S.C. Apă, Termic, Transport S.A., domnul Maior Gheorghe - directorul SC ECOSERV SIG SRL, domnul Cismaş Traian – comnadantul Poliţiei, domnul Misirgic Nelu – comandantul Unităţii de Jandarmi şi şefii serviciilor publice din cadrul Primăriei şi a unităţilor direct subordonate. De asemenea este prezent şi domnul senator Mora Akos – Daniel, prezenţă pe care o salută.

Supune la vot următoareaORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local şi modificarea componenţei unei comisii de specialitate

 2. Petiţia nr. 47/CL/19.07.2013, prin care d-l consilier local Oprean Petru propune conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al Municipiului Sighişoara” d-lui Prof. Dr. Docent Medic Radu Deac

 3. Petiţia nr. 48/CL/23.07.2013, prin care Music Tdr Show propune încheierea unui parteneriat pentru organizarea evenimentului „ Zilele Sighişoarei”

 4. Petiţia nr. 49/CL/24.07.2013 ,,Notă de protest” prin care un grup de cetăţeni şi societăţi comerciale din Sighişoara reclamă extinderea fenomenului de cerşetorie şi prezenţa câinilor fără stăpân pe raza municipiului Sighişoara

 5. Petiţia nr. 53/CL/31.07.2013, prin care Asociaţia persoanelor cu boli inflamatorii intestinale din Romania solicită sprijin financiar pentru susţinerea proiectului european ,,Non-formal Medieval Festival”

 6. Petiţia nr. 54/CL/9.08.2013, prin care SC SICERAM SA solicită modificarea Contractului de închiriere nr. 241/1998 şi înformarea prezentată de Direcţia Administrarea patrimoniului

 7. Petiţia nr. 55/CL/22.08.2013, prin care SC SEFAR SRL solicită un  acord de principiu pentru demararea lucrărilor investiţiei ”Drum de acces” şi înformarea prezentată de Direcţia Administrarea patrimoniului

 8. Petiţia nr. 56/CL/23.08.2013 prin care Primarul Municipiului Sighişoara solicită acordul Consiliului Local Sighişoara privind participarea Municipiului Sighişoara la constituirea unei asociaţii pentru funcţionarea echipei de handbal masculin seniori in Sighişoara

 9. Raportul semestrial asupra activităţii de administrare a SC ATT SA Sighişoara- Semestrul I 2013

 10. Raportul semestrial asupra activităţii de administrare a SC ECOSERV SIG SRL Sighişoara Semestrul I 2013

 11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special de reprezentare a autorităţii publice în AGA ADI Ecolet Mureş

 12. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea expertizei tehnice şi a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii :„Reparaţii capitale la acoperişul sălii de sport Radu Voina a Municipiului Sighişoara” 

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării domnului Adrian Burlacu- consilier local municipal – în oraşul Tabor, Cehia, pentru reprezentarea Municipiului Sighişoara la Festivalul Internaţional „Tabor Meetings” 2013

 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Protocolul de parteneriat, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 119/20 iulie 2006

 15. Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului Hameiului din Transilvania- Transylvania Hop Fest

 16. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii prin atribuire directă a unor activităţi şi servicii comunitare de utilităţi publice ale Municipiului Sighişoara către SC Ecoserv Sig SRL, nr. 16200/2.08.2012, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 11/12.07.2012, aşa cum a fost modificat şi completat prin Actul adiţional nr. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 67/27.09.2012 şi Actul adiţional nr. 2, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 55/28.03.2013

 17. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2013, al SC Ecoserv Sig SRL Sighişoara

 18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sighişoara nr. 12/12.07.2012

 19. Proiect de hotărâre pentru completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local Sighişoara nr. 3/31.01.2013 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilităţi publice prestate de către SC Ecoserv Sig SRL

 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată în Municipiul Sighişoara

 21. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere

 22. Proiect de hotărâre privind însuşirea unor documentaţii cadastrale

 23. Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de parteneriat

 24. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Anunţă că faţă de ordinea de zi difuzată, executivul propune completarea acesteia cu următorul punct suplimentar:

- Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea străzilor Română şi Câmpului din Municipiul Sighişoara”

Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi difuzată împreună cu punctul suplimentar propus a fi inclus pe ordinea de zi. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Domnul preşedinte de şedinţă propune să se înceapă cu punctul 15 al ordinii de zi privind organizarea Festivalului Hameiului din Transilvania- Transylvania Hop Fest, pentru ca domnul senator să prezinte acest punct.

Domnişoara secretar intervine menţionând că trebuie să se înceapă cu primul punct al ordinii de zi privind validarea mandatului unui consilier local şi apoi eventual să se continue cu punctul 15.

Domnul preşedinte Toth Tivadar îşi cere scuze, spunând că, şedinţa ca să fie legal constituită trebuie începută cu primul punct.

La punctul unu al ordinii de zi se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local şi modificarea componenţei unei comisii de specialitate.

Se dă cuvântul domnului Roiban Iov, şeful Serviciului Administraţie publică locală, pentru a prezenta Raportul de specialitate.

Se dă cuvântul domnului consilier Ghercă Adrian, preşedintele Comisiei de validare, pentru a prezenta Raportul comisiei de validare, referitor la validarea mandatului de consilier local al domnului Hajdu Sebastian Cristian.

Domnul consilier Adrian Ghercă prezintă raportul Comisiei de validare, dând citire acestuia, comisie care constatând îndeplinirea condiţiilor legale, propune validarea domnului Hajdu Sebastian Cristian în funcţia de consilier local.

Nu sunt discuţii.

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Mandatul este invalidat cu 5 voturi pentru şi 12 abţineri ale domnilor consilieri Bândea Dan Eugen, Fintoc Marieta, Burlacu Adrian, Ghercă Adrian, Perţe Dan, Matei Ovidiu, Bontea Adrian, Enescu Dan, Gall Erno, Toth Tivadar, Iosif Marin şi Şuteu Octavean. Se adoptă hotărârea 134/2013 privind invalidarea mandatului unui consilier local.

La punctul 15 se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre privind organizarea Festivalului Hameiului din Transilvania- Transylvania Hop Fest.

Se dă cuvântul doamnei Daniela Şuşu pentru a prezenta raportul de specialitate al Serviciului relaţii publice.

Se dă cuvântul preşedintelui comisiei de buget pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul preşedintelui comisiei de urbanism pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul preşedintelui comisiei de comerţ pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul preşedintelui comisiei sociale pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul preşedintelui comisiei juridice pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se trece la discuţii.

Domnul senator Akos Mora-Daniel salută consiliul, mulţumind pentru primirea din şedinţa de consiliu. Până la prezentarea Festivalului Hameiului doreşte să facă o informare vis-a-vis de evenimentul ţinut în perioada de 22 - 23.06.2013, în comuna Daneş, mulţumind totodată pentru sprijinul acordat de Primăria Municipiului Sighişoara, festivalul fiind privit de unii cu septicism, însă a ieşit cu mult peste aşteptări. S-a estimat participarea, la acea vreme, a 15000 de persoane, în două zile, însă au participat 28000 de persoane. În concluzie acest festival a fost un mare succes, lucru care a dat mare încredere în continuarea activităţilor de acest gen, pentru a atrage cât mai mulţi vizitatori în zona Sighişoarei.Proiectul de hotărâre, care se află pe ordinea de zi (n.n. Festivalului Hameiului din Transilvania), este supus atenţiei în aceeaşi idee, pentru a face Sighişoara un cetru, o capitală a turismului. În acest moment suntem într-o competiţie foarte mare cu Sibiul, Alba şi cu alte municipii şi oraşe importante din Transilvania, iar cei care vor imprima o amprentă clară vis-a-vis de un brand turistic al zonei, aceia vor câştiga şi bătălia. Municipiul Sighişoara are un atuu foarte important, ea fiind un brand prin numele pe care îl are, însă trebuie suplinită şi cu activităţi consistente.

După anul 1989, datorită unor conjuncturi nefericite în România s-au pierdut capacităţi importante din infrastructura în domeniul cultivării hameiului. În momentul de faţă, la nivelul ţării există 600 ha de sisteme de susţinere a hameiului, din 2700 ha existente înainte de revoluţie până prin anii 1995. Printr-o conjuctură, această structură importantă de susţinere se găseşte în zona Sighişoarei. Pe baza aceasta s-a făcut un calcul, vis-a-vis de ce a pierdut România, ca şi infrastructură pe sustineri de hamei, din acestea făcând parte: stâlpii de susţinere, plasa de susţinere şi fermele aferente, astfel, pierzându-se de către România, după revoluţie, undeva la 100 milioane de euro, datorită distrugerii acestui sistem de susţinere. Cazul fericit al Sighişoarei este că s-a reuşit conservarea acestor sisteme importante şi investiţii înainte de revoluţie, iar în acest moment hameiul şi berea trebuie să se indentifice cu Sighişoara. În acest moment toţi marii producători de bere care sunt companii multinaţionale îşi promovează foarte „tare” produsele ca fiind din produse româneşti. Acum zona Sighişoarei deţine 85% din hameiul cultivat în Romania, iar aceast lucru se leagă ca brand, de Sighişoara. Ideea ar fi să se transforme Sighişoara într-o capitală a berii. Motivul, pentru care, acest eveniment nu poate purta denumirea de Oktoberfest, eveniment similar care se desfăşoară în Germania şi care adună undeva la 7 milioane de vizitatori la Munchen, este datorat faptului că a fost cumva confiscat, acest brand fiind luat de cei din Braşov, care organizează acest eveniment. Însă, prin acţiuni, activităţi şi promovare se doreşte a transforma Sighişoara, în adevăratul Oktoberfest al României. Acesta fiind şi motivul care apare în expunerea pe motive, ca concept, adevăratul Oktoberfest al României. Ţinta acestui festival, care se desfăşoară pe perioada a trei zile, este de a aduna undeva la 40-50 mii de persoane la Festivalul Hameiului. Conceptul acestui festival este gândit pe două planuri: un plan se va desfăşura în cetate, unde va fi o scenă mică, în Piaţa Cetăţii, respectiv activităţi în cetate, iar al doilea plan se va desfăşura în centru unde va fi montată o scenă mai mare pentru alte tipuri de concerte. S-au conceput aceste două planuri pentru a acoperi vizitatori, de cât mai multe categorii. Concertele folk se vor desfăşura în cetate, iar concertele mai comerciale se vor desfăşura jos în centrul oraşului. Promovarea s-a făcut la modul cel mai serios, au fost puse afişe în centul vechi şi zonele centrale al Bucureştiului, în Braşov, în Tg. Mureş, Luduş, Târnăveni, dorindu-se să se acopere tot judeţul Mureş. Se doreşte să se atragă câţi mai mulţi turişti în ideea ca Sighişoara să devină capitala festivalurilor, o capitală culturală, unde să se simtă că viaţa se mişcă într-un sens corect. La nivel de buget, toate finanţările sunt private, la acest festival. Singurul aport al Primăriei Municipiului Sighişoara se rezumă la utilităţile pe care le asigură primăria pentru acest festival. Cuantumul, care este cuprins în cei 28 mii lei, este o sumă care nu se va vira acestui festival, ci sunt bani care vor fi cuantificaţi în utilităţile asigurate de către primărie (salubritate, branşamente la curentul electric, punerea la dispoziţie a unor toalete ecologice, etc). Deci, nu se dau bani pentru acest festival, ci se vor asigura utilităţi, care costă bani. A ţinut să puncteze acest lucru, deoarece foarte mulţi au vehiculat că se dau bani, ceea ce nu este adevărat. Banii s-au primit din mai multe surse de finanţare, partenerul principal al evenimentului fiind Heineken, suma fiind cam 30% din bugetul total, însă este nevoie să se apeleze şi la alte surse de finanţare. Pentru anul viitor, ar fi bine dacă primăria şi Consiliul Local al Municipiului Sighişoara, vor prevedea în buget sume cosistente, alocate, deoarece este o relaţie direct proporţională cu ceea ce se alocă ca sumă şi cu ceea ce poţi să ai ca şi capete de afiş pentru festival. Dacă se doreşte să se facă lucruri serioase în viitor, trebuie să se aloce şi sume mai consistente pentru acest tip de festival, având în vedere că, în acest an nu a fost prevăzut acest festival, fiind o situaţie de înţeles din punct de vedere financiar, dar pe viitor ar dori să fie alocate sume mai consistente.

Domnul senator doreşte să i se pună întrebări. Vor apărea în cel mai scurt timp invitaţiile şi materialele care au întârziat din cauza unor probleme financiare.

Domnul consilier Şuteu Octavean este de părere că se elimină folclorul tradiţional românesc, ţigănesc şi săsesc. În deschiderea acelor formaţii de folk şi rock, există în zona Sighişoarei ansambluri folclorice, tradiţii şi porturi populare, cu care s-ar putea participa.

Domnul senator menţionează că programul va avea componente şi pe folclor, nu s-a intrat detailat pe program, deoarece în această perioadă se mai desfăşoară Festivalul Fanfarelor şi Festivalul de Film. S-a încercat armonizarea şi completarea evenimentelor pentru a nu se încurca unii pe alţii. Pentru Festivalul hameiului este foarte propice Festivalul de film, deoarece vor fi turişti, care seara pot viziona filmele proiectate în cetate. Cu cât sunt mai multe activităţi, cu atât mai mare este atractivitatea de a veni la Sighişoara. Se poate viziona un film seara, se poate vedea fanfara în timpul zilei pe stăzile Sighişoarei, etc. Vor fi şi secţiuni de folclor, însă nu s-a reuşit să se pună toate la punct, deoarece se mai aşteaptă răspunsuri pentru definitivarea programului orar, exact la minut. Va fi reprezentat folclorul românesc, unguresc, săsesc şi ţigănesc.

Domnul consilier Şuteu Octavean arată că cei care reprezintă folclorul se mulţumesc cu foarte puţin. La alte formaţii se alocă foarte mulţi bani, iar aceşti oameni care reprezintă folclorul tradiţional se mulţumesc „cu doi, trei mici şi o bere”. Oamenii aceştia, nu ar trebui uitaţi la toate festivalurile care au loc în Sighişoara.

Domnul senator Akos Mora arată că în perioada 2013-2014, se împlinesc 500 de ani, de la primele mărturii ale existenţei hameiului în România. În zona Sighişoarei există mărturii scrise, din anul 1870, iar această tradiţie au început-o saşii, motiv pentru care i s-a dat o anumită conotaţie saxonă acestui eveniment, dorindu-se a se prezenta şi acest brand al saşilor din această zonă şi nu numai din Sighişoara, ci şi din împrejurimile oraşului, fiind un eveniment, care marchează 500 de ani de tradiţie şi unic în România.

Domnul Sârbu Iulian menţionează că este un eveniment foarte important pentru Sighişoara. Este bucuros că sunt organizate, cât mai multe festivaluri, felicitându-l pe domnul senator.

Până se va trece la vot doreşte să atraga atenţia, că din punct de vedere legal sunt 18 consilieri, deci nu sunt legal constituiţi deoarece trebuie să fie 19 consilieri. Din punctul lui de vedere votul pentru Hajdu Sebastian Cristian era unul formal, deoarece a fost ales de populaţia Sighişoarei. Nu crede că este normal ca consiliul local să voteze împotirva unui consilier local sau să se abţină de la vot. Ar dori să o întrebe pe domnişoara secretar, că în cazul în care se va lua un proiect de hotărâre sau o hotărâre, după părerea lui, ar fi în minoritate absolută, de drept. Doreşte explicaţii cu privire la acest aspect, iar hotărârea pe care a luat-o consiliul local va fi atacată în contencios, se va face plângere penală, pentru abuz în serviciu, lucruri care nu se vor opri.

Domnişoara secretar răspunde că, aşa cum a fost întrebată şi la şedinţa anterioară şi a dat acelaşi răspuns, din punctul ei de vedere şedinţa este legal constituită.

Domnul consilier Iulian Sârbu întreabă, din punct de vedere legal?

Domnişoara secretar spune că binenţeles că din punct de vedere legal. Conform art. 30 din Legea nr. 215/2001, consiliul poate funcţiona şi în număr de 18 consilieri, important e să nu scadă sub numărul de 13 consilieri.

Domnul consilier Pop Claudiu arată că conform art. 31 din Legea nr. 215/2001 vor ataca în contencios hotărârea.

Domnişoara secretar menţionează că există posibilitatea de a ataca în contencios administrativ hotărârea consiliului local în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare, împotriva hotărârii nu se formulează plângere prealabilă şi hotărârea pronunţată de instanţa de contencios administrativ este definitivă şi irevocabilă.

Domnul consilier Pop Claudiu doreşte să tragă atenţia că vor face şi plâgeri penale împotriva celor care s-au abţinut de la vot.

Domnişoara secretar precizează că, sunt un număr de 18 consilieri în funcţie şi prezenţi la şedinţă un număr de 17 consilieri.

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă hotărârea nr. 135/2013 privind organizarea Festivalului Hameiului din Transilvania- Transylvania Hop Fest.

Domnul senator Akos Mora mulţumeşte tuturor pentru sprijin cu precizarea că toţi sunt aşteptaţi la acest festival, dorind a trasforma Sighişoara în capitala festivalurilor, cel puţin din Transilvania.

Domnul consilier Toth Tivadar îi mulţumeşte domnului senator pentru prezenţă, invitându-l să mai vină la Sighişoara cu astfel de iniţiative.

Domnul senator părăseşte sala de şedinţă.

La punctul doi al ordinii de zi se dă cuvântul domnului consilier Oprean Petru, pentru a prezenta Petiţia nr. 47/CL/19.07.2013, prin care dânsul propune conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al Municipiului Sighişoara” d-lui Prof. Dr. Docent Medic Radu Deac.Domnul consilier Oprean Petru arată că motivaţia lui este foarte clară, considerând că domnul Prof. Dr. Docent Medic Radu Deac face cinste acum şi pe viitor Sighişoarei. Deoarece, domnul doctor Larga Stelian a fost coleg, foarte mulţi ani cu el, deţinând aceleaşi meserii, de cardeolog, cere permisiunea, ca acesta, să-i facă o prezentare d-lui Prof. Dr. Docent Medic Radu Deac.

Domnul doctor Larga Stelian menţionează că îi revine o sarcină şi uşoară dar în acelaşi timp şi grea pentru a face o prezentare a unei personalităţi, de o astfel de talie, precum este domnul Prof. Dr. Docent Medic Radu Deac. Se cunosc încă de la grădiniţă, continuând a fi colegi inclusiv la facultate. Este una dintre cele mai mari personalităţi, în viaţă, din judeţul Mureş, sau chiar cea mai mare personalitate din ţară. A fost profesor universitar zeci de ani la facultatea din Tg. Mureş, creator de şcoală la Tg. Mureş, creator de profesii – chirurg cardiovascular -, chirurg de talie naţională şi internaţională, autor de articole, de studii de cardiologie. Motivele pentru care se doreşte a i se da acest titlu, el fiind şi cetăţean de onoare a oraşului Tg. Mureş, sunt următoarele: domnul Prof. Dr. Docent Medic Radu Deac s-a format la Sighişoara, terminând liceul în anul 1956, iar la vârsta de 16 ani a intrat la Facultatea de Medicină din Cluj-Napoca. El este un produs al Sighişoarei, pe lângă faptul că a fost un elev eminent la liceul din Sighişoara a fost şi numărul unu la Universitatea din Cluj-Napoca, concurenţa pe vremea aceea fiind de 1100 de candidaţi pe un loc. Este un om de o pregătire excepţională, acesta fiind primul motiv. Următorul motiv este acela că este foarte legat de oraşul Sighişoara, participând, acum trei săptămâni, la aniversarea anuală de la liceu, fiind şi sponsorul liceului din anumite puncte de vedere. In luna septembrie, după programul care îl are Colegiul „Mircea Eliade”, va fi invitat de onoare, la aniversarea a 90 de ani de la întemeierea lui. Dacă se vor citi zeci de mii de articole ale sale, se poate etala o scriere impecabilă a limbii române, limbă pe care a învăţat-o de la profesorul Tudor Racoţă. Tot la fel de impecabilă este şi limba engleza pe care o stăpâneşte ca a doua limbă. La vârsta de 16 ani, la cercurile ştiinţifice studenţeşti, a facut primul model de inimă - plămân artificial în mediul experimental - pe care le prefigurează inimile şi plămânii artificiali folosite astăzi în chirurgia cardio – vasculară. Prima lecţie de anatomie, a avut loc într-o zi de 01 octombrie, între orele 8,00-10,00, iar la ora 10,00 era deja voluntar la clinica de cardiologie. Deci, are o experienţă de chirurgie de la vârsta de 16 ani, acum având vârsta de 74 ani, fiind un om extraordinar, comparativ cu un adolescent de 16 ani, din ziua de astăzi, dacă poate face ceva asemănător. A intrat în echipa domnului profesor Ioan Pop Depopa şi a petrecut toate stagiile de intern-extern, ziua şi noaptea la chirurgia din Cluj-Napoca. Împreună cu domnul profesor Ioan Pop Depopa şi cu un număr de 15 medici, vor ridica nivelul universităţii din Tg. Mureş, începând o epocă extrem de productivă, ajungându-se la stadiile de astăzi. Ca şi studiu a trecut prin medic secundariat, medic principal, toate stadilele precum şi studiile universitare. Acest om are atâtea studii, comparativ cu suma studiilor tuturor celor care sunt prezenţi. La Târgu Mureş a dezvoltat într-o aşa manieră activitatea, astfel încât, a ajuns un „stindard” a naţiunii româneşti. A dovedit că prin forţe proprii se pot face lucruri extraordinare, Institutul inimii din Tg. Mureş fiind un „fanion” al României. Din punct de vedere practic, la toate nivelele a avut 7000 de operaţii pe cord deschis, lucru care înseamnă că pentru fiecare inimă operată a pus ceva din inima lui, 3000 de operaţii pe cord închis plus alte intervenţii. Este primul doctor din România care a făcut tranplanturi pe cord în anul 1999. În anul 1970 a fost felicitat de domnul doctor Marius Barnard, cel care a făcut primul transplant de inimă, din lume, în Africa de Sud, la Capetown, pentru profesinalismul lui, aceasta fiind prima recunoaştere internaţională. Pentru a putea opera cetăţeni străini trebuie să deţii boldurile statelor respective, iar el a făcut 25 de transplante numai în America. Pe lângă faptul că este chirurg, este şi director, precum şi expert în nenumărate comisii. Un om de o astfel de anvergură este recunoscut internaţional şi este membru la aproximativ 10 academii, este academician român. În momentul de faţă lucrează ca şi pofesor cardiovascular la Universitatea din Tg. Mureş. Din punctul lui de vedere această personalitate face parte din Galeria de personalităţi ale „Astrei” sighişorene, iar luna viitoare îi va fi dedicat un număr special intitulat „Astrele Sighişoarei”.

Pentru şedinţa următoare va prezenta, un volum de date complex, pentru fiecare consilier cu privire la această personalitate. În acest moment doreşte să susţină, din toate punctele de vedere, această propunere care să ateste că Sighişoara a avut oameni mari, iar domnul Prof. Dr. Docent Medic Radu Deac este unul dintre aceştia. Este un act de mândrie, de a-l avea ca şi cetăţean de onoare, comparativ cu alte persoane.

Domnul consilier Marin Iosif arată că la şedinţa trecută a mai fost un cetăţean, propus pentru acest titlu, dar comparativ cu acest doctor, a făcut o rampă de gunoi ecologică, asupra căreia nu se pot lua decizii de cei din consiliul local, nici astăzi. În concluzie, ar trebui pregătit acest titlul de „Cetăţean de onoare al Municipiului Sighişoara” pentru domnul Prof. Dr. Docent Medic Radu Deac, cu toată stima şi felicitările.

Domnul consilier Toth Tivadar spune că ar trebui dat un acord de principiu.

Domnişoara secretar menţionează că se poate da, dar domnul doctor Larga Stelian să aducă în timp util, într-o săptămână, materialul detailat, deoarece raportul de specialitate la proiectul de hotărâre ce urmează a se iniţia, trebuie justificat şi întemeiat.

Domnul preşedinte de şedinţă menţionează că este nevoie de un acord de principiu, iar pentru şedinţa următoare, se va pregăti proiectul de hotărâre. Supune la vot, se dă un acord de principiu, se aprobă cu unanimitate de voturi.

La punctul trei al ordinii de zi se dă cuvântul doamnei Daniela Şuşu pentru a prezenta Petiţia nr. 48/CL/23.07.2013, prin care Music Tdr Show propune încheierea unui parteneriat pentru organizarea evenimentului „ Zilele Sighişoarei”.

Domnul preşedinte întreabă de ce această petiţie nu a intrat în şedinţa anterioară, fiind depusă în data de 23.07.2013 şi având în vedere că au fost mai multe puncte suplimentare la acea şedinţă, iar solicitarea era pentru 23-25. 08. 2013. Alte cereri depuse mai târziu, au intrat pe ordinea de zi, iar altele mai vechi, nu! Cum este posibil acest lucru? În momentul de faţă, ea nu mai este actuală.

Domnul primar spune că de obicei nu se practică astfel de situaţii, însă s-a purtat o discuţie cu ei, ajungându-se la o înţelegere, ca acest eveniment să se facă anul viitor. Este foarte greu să se vină înainte cu o săptămână, dorind să faci un eveniment care se suprapunea cu alt eveniment programat în luna august. Au fost foarte sumari în cele prezentate, bugetul nu se mai poate modifica, iar pentru anul viitor s-a promis să se facă un program, pentru a nu se mai suprapune evenimentele unele peste altele.

Domnul consilier Seracu Nicolae menţionează că acesta nu se suprapunea cu Pro Etnica.

Domnul primar arată că după ce s-a vorbit cu ei, au spus că poate nu au timp suficient pentru a-l pregăti şi doreau să fie amânaţi cu o săptămână, lucru cu care nu a fost de acord.

Domnul consilier Toth Tivadar menţionează că din punctul lui de vedere nu se poate veni cu o astfel de cerere cu o lună înainte pentru a organiza un eveniment la modul serios. La aceste evenimente trebuie să se gândească din luna decembrie, pentru următorul an.

Domnişoara secretar intervine spunând că în cererea respectivă, trebuia specificat exact ceea ce se doreşte a se face.

Domnul Toth Tivadar spune că ar trebui să vină la sfârşitul anului cu un program detaliat, cu o cerere completă, înainte de buget, să se discute dacă există finanţare, dacă pot fi ajutaţi şi aşa mai departe.

La punctul patru al ordinii de zi se dă cuvântul domnului Bogdan Valeriu – directorul executiv al Serviciului Public Poliţia locală pentru a prezenta Petiţia nr. 49/CL/24.07.2013 ,,Notă de protest” prin care un grup de cetăţeni şi societăţi comerciale din Sighişoara reclamă extinderea fenomenului de cerşetorie şi prezenţa câinilor fără stăpân pe raza municipiului Sighişoara.

Domnul Bogdan Valer, directorul executiv al Poliţiei Locale precizează că pentru cerşetorie în anul 2012 au fost întocmite 361 procese verbale, cu o valoare de 35 403 lei, iar până în prezent, pe anul 2013 au fost întocmite 249 provese verbale cu o valoare totală de 13 400 lei. Au fost indentificate 152 de persoane, fotografiate şi amprentate, operaţiune desfăşurată împreună cu Poliţia naţională, fiind un dosar înaintat Serviciului de Asistenţă Socială. Fenomenul de cerşetorie nu se poate elimina numai prin activităţi poliţieneşti. Aceasta nu este numai părerea lui personală, ci şi a celor de la asistenţă socială şi planificare familială, educaţie şi aşa mai departe. Nu se poate face altceva decât să fie sancţionaţi, iar cetăţenii sunt rugaţi să nu le mai dea bani acestora. S-au făcut adrese poliţiei din comunele Vânători, Albeşti şi poliţiei T.F. din municipiul Sighişoara pentru a încerca stoparea fenomenului de migrare a acestora din locurile de baştină spre Sighişoara.

Cu acordul domnului preşedinte intervine doamna Ferengel Monica care menţionează, legat de cei ce au semnat această petiţie, că nu s-au informat. Câinii au fost ridicaţi de pe străzi, nu se poate vorbi de un număr atât de mare de câini! Cei care au semnat ar trebui să meargă în alte localităţi să vadă ce este. În Sighişoara este un număr foarte mic de câini comparativ cu alte oraşe ale ţării. Să se ţină cont că adăpostul este mic, de la începutul anului până în prezent au fost daţi spre adopţie un număr de 134 de câini. Este un număr foarte mare, iar până la sfârşitul anului vor fi peste 200 de câini daţi spre adopţie. Problema este că se tot aduc, iar din păcate nu se poate afla cine-i aduce. Zona Bărăganului a fost curăţată şi s-a umplut din nou, iar astăzi s-a început, iar curăţarea lui. Din păcate firmele care au semnat această petiţie nu ajută asociaţia cu absolut nimic. În alte oraşe cum este Tg. Mureş firmele ajută foarte mult aceste asociaţii, deoarece asociaţia este non profit, iar de la primărie se primeşte foarte puţin. În momentul de faţă în cele două adăposturi sunt peste 150 de câini, este un mare noroc cu adăpostul din comuna Albeşti, deoarece cel de la primărie este foarte mic. Acele persoane care au făcut această petiţie ar fi trebuit să se informeze prima dată. Probabil au dorit să lovească în cineva şi au lovit în această asociaţie, ceea ce o deranjează foarte mult. Ar dori să-i invite pe cei care doresc, să meargă şi să vadă adăpostul. După primirea acestei petiţii, a fost chemată la primărie de către domnul viceprimar şi mustrată pentru faptul că nu-şi fac treaba, cu toate că dânsul a fost de mai multe ori la adăpost, iar în ziua respectivă au vizitat adăpostul primăriei împreună şi a putut să se convingă că într-un adăpost de 16 locuri, era un număr de 50 pui şi 18 adulţi. În adăpostul din comuna Albeşti sunt 40 de locuri şi sunt 70 de pui. În concluzie este foarte mult, iar dacă cineva munceşte, ca voluntar, nu-i este ruşine cu ceea ce face, s-a muncit foarte mult şi se munceşte foarte mult la această asociaţie, fără a fi plătiţi. Doreşte să facă mai mult, dar au nevoie de sprijin, însă sunt anumite firme, oameni cu bani care aşteapă să vină asociaţia să le sterilizeze câinii, aducându-i-se ameninţări că vor arunca puii pe stradă dacă nu vor merge! Deci, aşa ceva nu se poate, câinii lor din curte îi aruncă pe stradă. Din punctul ei de vedere se stă foarte bine faţă de alte oraşe, iar cine vorbeşte, nu a fost în partea de sud sau chiar în alte oraşe din ţară, să vadă cum stau lucrurile. O altă problemă ar fi ca cei din consiliu, sau poate au pe cineva, care îşi doreşte un câine, să meargă să adopte unul, precum a făcut şi domnul viceprimar, nu neapărat trebuie duşi în Germania, pot fi luaţi şi de către sighişoreni, fiind o problemă a tuturor.

Domnul primar sugerează să le dea drumul în Albeşti.

Doamna Ferengel Monica susţine că o doare foarte tare neînţelegerea din consiliul local, iar cu această petiţie cineva a vrut să atingă pe altcineva din acest consiliu. Ar trebui să nu se mai ţină cont de interesul personal, ci să se facă mai mult pentru acest oraş, promiţând că se va implica mai mult, pentru a se întâmpla acest lucru. Din punctul ei de vedere la momentul de faţă există un procent de 75 % interes personal şi 25% interes pentru oraş, propunând ca de acum încolo să se răstoarne procentajul: 75% interes pentru oraş, iar 25% să fie interes personal. Să nu se superere domnii consilieri, dar ar trebui să se facă ceva pentru acest oraş! Doamna Monica Ferengel părăseşte sala de şedinţă.

Domnul consilier Gavrilă Ionel menţionează că ar trebui lăsate orgoliile deoparte. Acestă notă de protest nu se referă personal la nimeni. Îi pare rău că doamna Ferengel Monica a părăsit sala de sedinţă, deoarece nimeni nu a acuzat-o pe dânsa. A fost o notă de protest, a fost făcută pentru oraş, nu este acuzat nici domnul Bogdan Valer, deoarece sunt multe semne de întrebare vis-a-vis de ceea ce face Poliţia locală. A intervenit de fiecare dată, s-a legat de organigramă, dar nu crede că rezolvând organigrama, cu personalul de la poliţia locală, se vor rezolva şi problemele existente în acest oraş. Foarte mulţi colegi din consiliu local, au ridicat aceste probleme, printre care şi domnul Adrian Burlacu, însă nu doreşte să dea nume, în primul rând ar trebui fiecare să-şi facă datoria. Petiţia are 86 de semnături dintre care 75 sunt ale unor firme, iar el nu crede că acestea şi-au pus semnătura şi ştampila, numai de dragul de a semna această notă de protest, deoarece ei cer cu totul şi cu totul altceva, şi anume să se găsească măsuri prin care să se elimine ceea ce se vede. Din păcate se vede. Întâmplător, fiind seara trecută în jur de ora 20,30, în faţă la „Perla”, era un dezastru cu cerşetorii de acolo şi nu s-a văzut nici un agent de poliţie, pe nimeni! Probabil nu erau în sector la momentul respectiv, dar e un dezastru!

Domnul consilier Dan Perţe precizează că din cele trei aspecte menţionate în nota de protest, două întradevăr sunt grave. Prima, gunoiul este o problemă, nu se ştie, datorită caietului de sarcini, datorită proastei organizări, nu doreşte să intre în amănunte, deoarece nu le cunoaşte, dar este o problemă care ar trebui rezolvată. Primeşte numeroase poze pe mail din diferite zone ale oraşului, nu din centru, fiind o problemă care ar trebui rezolvată. A doua problemă este cea a cerşetorilor, cu care se confruntă de un an de zile consiliul local şi îl întreabă pe domnul primar cine are în atribuţii să rezolve această problemă? Aşa cum domnul Radu Mazăre a spus că din acest moment nu se mai vând seminţe şi banane pe plajă, iar dacă nu se respectă vor cădea capete, precum domnul director Olteanu trebuie să se ocupe de contabilitate, iar domnişoara secretar trebuie să-şi facă treaba, aşa şi de problema aceasta, a cerşetorilor, trebuie să se ocupe cineva şi să o rezolve. La firmă când există o problemă şi trebuie să rezolvi, o rezolvi, nimeni nu întreabă dacă firma merge pe plus sau pe minus, când se plătesc impozitele la stat, aşa cum ei îşi fac treaba, toată lumea să-şi facă treaba. Ar trebui dat un termen, până când se se rezolve această problemă, este o problemă complicată, e un fenomen naţional, internaţional, deoarece tot noi am avut grijă să-l facem internaţional.

Domnul consilier Oprean Petru nu doreşte să ia apărarea domnului Bogdan Valer şi nici nu este avocatul domnului primar, dar dacă se tot aruncă pisica că de cerşetori trebuie să se ocupe numai poliţia şi primăria este fals. Este o problemă acoperită, de zeci de ani, iar în momentul de faţă este o explozie. Prin virtutea meseriei, ar dori să se meargă şi să se vadă în ce condiţii trăiesc. Aceşti copii degeaba sunt vânaţi, sugerând ca Primăria Sighişoara împreună cu Primăria din Albeşti, Vânători şi cu cei de la Laslea, să le facă nişte programe afterschool. Doreşte, în şedinţa următoare, să propună ca copiii de pe str. Viilor, de unde vin cei mai mulţi, să stea între orele 12,00-16,00 în aceste afterchool-uri, investindu-se în ei, dându-li-se un prânz. La Albeşti şi Vânători să se procedeze la fel şi mai trebuie duşi la şcoală. De exemplu, Primăria din comuna Daneş îi pune la lucru, nu vezi un cerşetor pe stradă, la noi trebuie ridicaţi. Nici poliţia din Anglia, nu-i opreşte, trebuie găsite soluţii. Soluţiile acestea sunt: primăria se implică prin proiecte sociale, dar nu singură, nu să fie vânaţi, acestia trebuie să fie ţinuţi la şcoală şi educaţi, deoarece peste 10 ani aceştia ne vor da în cap.

Domnul consilier Dan Perţe îl întreabă dacă crede că vor merge la şcoală?

Domnul Oprean Petru spune că merg.

Domnul consilier Sârbu Iulian spune că problema sunt părinţii acestora. Copii trebuie să înveţe, nu numai trimişi la şcoală!

Domnul Oprean Petru precizează că nu trebuie vorbit aşa, că se trimite numai poliţia să-i fugărească.

Domnul consilier Adrian Burlacu spune că îi pare rău că domnul Eftimie nu a mers şi la dânsul să semneze acea petiţie, deoarece nu este de acord cu ceea ce se întâmplă la ora actuală. Domnul Eftimie a fost şi în legislativul trecut, discutându-se de sute de mii de ori problema cerşetorilor. Cu privire la situaţia câinilor este de acord cu doamna Monica Ferengel, însă la curăţenie şi cerşetori este dezastru. Consilierii P.N.L. nu şi-au asumat caietul de sarcini de la salubritate. Se ştie foarte bine, iar cei mai vechi pot confirma, că au fost foarte multe discuţii, că salubritatea este dezastru. Cei care şi-au asumat caietul de sarcini şi cine s-a obligat să-l facă aşa cum scrie, ar trebui să facă. Îi pare rău că nu este prezent domnul Savu şi domnul Mircea Pop pentru a-i întreba, că i-au dat lecţii atunci când nu au fost de acord cu caietul de sarcini, acesta fiind făcut de către ei, să vadă ce se întâmplă, că de fapt acolo este problema. Cei din autoritatea locală nu vor putea face nimic, oamenii aceea nu vor aduna gunoiul, deoarece aşa scrie în caietul de sarcini, dacă nu sunt plătiţi. Sunt multe lacune, caietul de sarcini s-a făcut cu dedicaţie, ar trebui să vină cineva să vadă ce se întâmplă. Din punctul lui de vedere, dacă avea putere de decizie, nu ar fi lucrat nici cinci minute cu această firmă, putea să vină orice firmă. Licitaţia este benefică pentru oraş, cu cât veneau mai multe firme, cu atât era mai bine, indiferent de unde erau. În primul rând maşinile care lucrează la Sighişoara sunt dezastru, programul de lucru este dezastru! Ar fi bine dacă s-ar citi mai întâi caietul de sarcini, şi-i pare rău că domnul Eftimie nu a consultat caietul de sarcini înainte. Nu este corect ce se întâmplă, deoarece toată lumea doreşte să fie curăţenie, să nu mai fie cerşetori. Într-un proiect de hotărâre mai vechi era prevăzut că şi agentul economic trebuie să participe la stârpirea cerşetorilor. Ca agent economic, dacă ai închiriat un domeniu public, trebuie să pui umărul alături de poliţia locală, să te implici la înlăturarea lor. Poliţia locală, din punctul lui de vedere nu există, a mai spus-o de o sută de mii de ori, iar executivul nu-şi face treaba. Nu se poate aşa ceva cu poliţia locală, sunt doi oameni în poliţia locală care sunt scoşi în stradă, trei care stau pe la sala de sporturi, doi care au fost scoşi afară să vezi cum stau hainele pe ei, este ceva dezastru. Se doreşte să se facă curăţenie şi totuşi se aruncă pe executiv şi pe consiliu local. Doreşte să-i vadă ca în Braşov, ca în Tg. Mureş unde au o prestanţă, deoarece se vede ceva după ei. Ar fi semnat cu drag acea petiţie, însă nu ştie cum se va rezolva situaţia, deoarece nu cad capete, nu se întâmplă nimic, atunci degeaba se vorbeşte?! Îi pare rău că media nu relatează aceste aspecte, ar trebui scris în ziare ceea ce se întâmplă cu adevărat, nu numai frânturi şi poze, dându-se şi dreptul la replică.

La punctul cinci al ordinii de zi se da cuvântul domnului Emil Oltean, directorul economic pentru a prezenta Petiţia nr. 53/CL/31.07.2013, prin care Asociaţia persoanelor cu boli inflamatorii intestinale din Romania solicită sprijin financiar pentru susţinerea proiectului european ,,Non-formal Medieval Festival”.

Domnul consilier Toth Tivadar precizează că, deoarece este directorul adjunct al Colegiului „M.Eliade”, a fost contactat de către doamna Grosu care se ocupă de proiectul respectiv, dorind să fie ca şi şcoală, parteneră la acest proiect. Fiind vorba de tineri, se încercă a se interveni cu voluntariate pe acest proiect, aceştia fiind elevi ai liceului. Este un proiect finanţat de Comisia europeană, la partea cu buget redus, aproximativ 30 euro primeşte un participant pentru o zi fiind vorba de cazare, masă şi toate prevederile suplimentare pe care le au. Au ales Sighişoara, deoarece este un nume, iar motivul pentru care s-a depus atât de târziu este că doar în luna iulie, s-a aprobat aplicaţia, cu toate că a fost depus pe undeva în luna martie. Scopul proiectului este de a se folosi arta, creaţia ca mijloc de abililitate, integrare în societate, etc, pentru tineri cu uşoare dezabilităţi, însemnând inclusiv dezabilităţi locomotorii: a avea o proteză la o mână sau la un picior, neputându-se deplasa.Vor participa 25 de tineri cu probleme din 4 ţări, cu desfăşurarea acestuia pe data de 10 octombrie. Suma solicitată este destul de mare, nu s-a discutat nici cu domnul director economic, însă după părerea lui, ar fi frumos să fie ajutaţi cu o sumă cât de mică pentru a se da un semnal acestor oameni, că întradevăr Sighişoara doreşte să sprijine un astfel de proiect. Dă cuvântul domnului director economic, Oltean Emil pentru a-şi exprima punctul de vedere.

Domnul director Emil Oltean spune că nu cunoaşte conţinutul petiţiei, care nu a ajuns la el şi nu poate formula un punct de vedere.

Domnul Toth Tivadar spune că petiţia a fost depusă pe data de 31.07.2013.

Domnul director economic spune că nu ştie despre ce este vorba.

Domnul Toth Tivadar spune că doamna Grosu aşteptă telefonic, un răspuns din partea consiliului local, promiţându-i că o va suna după şedinţă.

Domnul primar menţionează că a citit şi dânsul materialul astăzi, deoarece a fost în concendiu, însă a fost sunat şi informat. Este foarte deschis la astfel de acţiuni, însă are impresia că au mai apelat şi în alte părţi şi au fost refuzaţi. Se ştie că banii la buget sunt alocaţi la începutul anului, sunt foarte multe lucrări de făcut, trebuie făcute străzi, canalizări, însă dacă în fiecare lună se vine cu câte 120 milioane să se dea într-o parte şi în alta, nu se va ajunge la nici un rezultat. Trebuie să se mai documenteze, să mai vorbească eventual cu cei care organizează acest eveniment, faţă în faţă, nu printr-o adresă, deoarece de multe ori au pretenţii mult mai mari faţă de ceea ce scriu, de cele mai multe ori aşa se întâmplă. Aşa s-a întâmplat şi cu petiţia anterioară „Zilele oraşului”, în care scriau una şi doreau alta. Deci, cei care organizează să vină şi se discute faţă în faţă şi să pună pe hârtie ce obligaţie are primăria.

Domnul Toth Tivadar spune că o va suna pe doamna Grosu şi va discuta cu dânsa.

Domnul primar întreabă cine este doamna Grosu.

Domnul Toth Tivadar spune că doamna Grosu lucrează în Bucureşti la această asociaţie şi se ocupă de astfel de proiecte. Cere permisiunea domnului primar să-i dea doamnei numărul dânsului de telefon.

Domnul primar spune că a mai fost sunat de doamna, însă cel mai bine ar fi să se discute faţă în faţă.

Domnul consilier Gavrilă Ionel spune că dacă întradevăr aceaste informări nu sunt fundamentate, atunci să nu mai fie introdu-se pe ordinea de zi, o dată nu se ştie, domnul director economic ştie, ce rost mai are să ştie şi consilierii?

Domnul Toth Tivadar menţionează că din moment ce există dosarul, el crede că este fundamentat, faptul că nu s-a discutat.....!

Domnul consilier Gavrilă Ionel precizează că nu doreşte să intre în dialog cu dumnealui, el a vorbit numai vis-a-vis de cele spuse de către domnul director economic şi de domnul primar, nu are o părere proprie, numai din relatările dumnealor.

Domnul consilier Adrian Burlacu arată că a participat, fiind membru fondator al Federaţiilor asociaţilor pentru turism în care preşedinte este doamna Corina Martin din Constanţa, la şedinţele altor consilii locale, vis-a-vis, de biroul de turism, cum văd ei problemele, de exemplu: Constanţa şi Braşov, probleme care vizau activităţi culturale. Şi ei, se confruntau cu astfel de greutăţi în consiliile locale, deoarece veneau tot felul de O.N.G.-uri sau tot felul de persoane fizice, juridice să facă un festival. Ei au făcut în felul următorul: la începutul anului fiscal şi-au stabilit bugetul şi calendarul evenimentelor culturale pe care l-au respectat ca şi buget, ca şi calendar de la început până la sfârşit. Putea să vină oricine să intre cu fel, de fel de festivaluri, nu are nimic personal cu nimeni, nici nu o cunoaşte pe doamna respectivă, însă fiecare şi-a ales nişte ţinte pentru a rezolva problema economică şi culturală a oraşului. Domnul primar Radu Mazăre şi-a ales ţinta pentru astfel de distracţii, iar Braşovul şi-a ales ţinta, din păcate pentru noi, tot pe evenimente culturale. Dacă sunt 3-4 branduri cum este Festivalul Medieval, Interetnic, Blues, etc. ar trebui bugetate aşa cum trebuie, iar restul ar trebui să se intre în parteneriat, cum se întâmplă în Tg.Mureş şi Braşov. Să se dea domeniul public, ceea ce înseamnă foarte mult, înseamnă că nu mai trebuie să se dea şi bani. Trebuie să se mulţumească că, dacă primeşte domeniul public face plus valoare şi se branduieşte ca firmă, deoarece Sighişoara branduieşte pe oricine, astfel cum a fost branduit domnul Liviu Pancu, de 4 ani de zile, care a ajuns cineva, iar acum a început să refuze. De ce credeţi că refuză? Pentru că a făcut în Sighişoara, că dacă făcea în Rupea nu întreba nimeni de Liviu Pancu! După părerea lui, Sighişoara, trebuie să ajungă acolo încât să le ceară bani pentru a face un festival, deoarece Sighişoara este un brand, dacă nu la Rupea, la Tg. Mureş e gratis, la Sighişoara nu este gratis, dacă doreşti să faci medieval! Activitatea culturală nu se bazează numai pe bugetul local. Cât se poate lua de acolo şi să faci ce....? Nu se poate veni numai cu o hârtie, să nu ai un sponsor, să nu ai programul festivalului! După părerea lui, acestea sunt băgate de frică pe ordinea de zi. Ar trebui puse pe ordinea de zi numai după ce sunt fundamentate extraordinar de bine şi numai pe următorul an, nu pe anul în curs. Deoarece, se ajunge să se încalece între ele, ca în prezent, nu s-a spus nimic, însă nu este normal să se facă festivalul de film cu cel de hamei. Acum, aşa s-a întâmplat, asta este, însă pe viitor, ar trebui să meargă fiecare în perioade distincte şi să se respecte. De ce merge Festivalul Medieval fără a face reclamă şi să vină 30-40 mii de oameni? Pentru că în primul rând este făcut în ultima săptămână din luna iulie, acesta este primul lucru care îl ştiu oamenii, din acest motiv nu merge nici Sibiul, de aceea nu merge nimeni pe medieval, numai Sighişoara, şi va merge.

La punctul şase se dă cuvântul domnului Adrian Bădău, şef Birou cadastru şi agricultură, deoarece domnul Maşca Petru, directorul Direcţiei Administrarea patrimoniului este în concediu, pentru a prezenta Petiţia nr. 54/CL/9.08.2013, prin care SC SICERAM SA solicită modificarea Contractului de închiriere nr. 241/1998 şi informarea prezentată de Direcţia Administrarea patrimoniului.

Domnul consilier Oprean Petru doreşte să ştie punctul de vedere a domnului Adrian Bădău, şef Birou cadastru şi agricultură, cu privire la dorinţa lor, deoarece SC SICERAM SA este o intreprindere, care după cum spunea domnul consilier Burlacu, a creat pentru Sighişoara un brand. SC SICERAM SA deţine cam 80% din producţia naţioană de ţiglă şi este bine că nu s-a închis ca şi alte intreprinderi.

Domnul Adrian Bădău arată că din punctul lui de vedere este vorba de o problemă de interpretare juridică. Legea nr. 165/2013, interzice clar, orice activităţi, orice modificare a drepurilor asupra terenurilor precum şi alte proceduri în domeniu.

Domnul consilier Oprean Petru întreabă dacă a existat un dialog între experţii juridici ale celor două instituţii şi apoi să se depună petiţia. Ar trebui să stea de vorbă juriştii lor, cu juriştii primăriei şi să se vină cu soluţii, deoarece consiliu nu poate da soluţii, acum. Din punctul lui de vedere ei trebuie ajutaţi şi încurajaţi, pentru că plătesc impozit în acest oraş.

Domnişoara secretar menţioneză că momentan nu sunt soluţii, până la 31 decembrie 2013, când se finalizează inventariera terenurilor conform Legii 165/2013 şi care fac parte şi din izlazurile comunale, aşa cum este şi cazul acestui teren. Au fost purtate discuţii cu juriştii de la SC SICERAM SA, înţelegând care este situaţia.

Domnul consilier Oprean Petru este de părere că explicaţiile trebuie date celor de la SC SICERAM SA.

Domnişoara secretar menţionează că explicaţiile le-au fost date şi anterior şedinţei, deoarece au avut şi atunci intervenţii, s-au purtat discuţii şi cu doamna consilier juridic Bănărescu (Purcariu) Erika, i s-a explicat situaţia, iar dânsa a înţeles.

Preşedintele de şedinţă menţionează să se răspundă petiţiei formulate în sensul informării prezentate de Direcţia Administrarea patrimoniului.

La punctul numărul şapte se dă cuvâtul domnului Bădău Adrian, şef Birou cadastru şi agricultură, deoarece domnul Maşca Petru, directorul Direcţiei Administrarea patrimoniului este în concediu, pentru a prezenta Petiţia nr. 55/CL/22.08.2013, prin care SC SEFAR SRL solicită un  acord de principiu pentru demararea lucrărilor investiţiei ”Drum de acces” şi înformarea prezentată de Direcţia Administrarea patrimoniului.

Domnul Adrian Bădău spune că în acest caz situaţia stă altfel, deoarece suprafaţa nu este inclusă în izlaz, pe motiv că este strict necesar, ca la finalizarea Legii nr.165/2013, municipiul să predea terenul comisiei locale în vederea punerii în posesie. Parcelele deservite de acest drum fie că vor fi concesionate de către municipiu, fie că vor fi în posesia unei persoane îndreptăţite, tot au nevoie de deservirea acestui drum indiferent de forma lui de proprietate.

Intervine domnul arhitect Velicu Ioan menţionând că acest drum a fost aprobat printr-o lotizare a terenului, prin hotărârea nr. 58/2009. Partea de teren, pentru care s-a făcut lotizarea, nu a fost încă concesionată şi poate fi pusă la dispoziţia comisiei, în opinia lui, partea de drum care a fost o dată aprobată ca şi structură de circulaţie ar trebui să rămână, pentru că în Legea nr. 165/2013, nu spune nicăieri că documentaţiile urbanistice devin nule sau că vor fi puse la dispoziţia comisiei şi drumurile care deservesc aceste terenuri. Din opinia lui se poate da un aviz favorabil pentru realizarea acestui drum, doar în condiţiile specificate în informare prezentată de Direcţia Administrarea patrimoniului.

Domnul consilier Pop Claudiu o întreabă pe domnişoara secretar, vis-a-vis de S.C. Sefar S.R.L. care îşi anunţase disponibilitatea să aloce 50-60 mii de euro, nu s-a văzut nici un proiect de hotărâre cu privire la acest lucru? Era o petiţie!

Domnişoara secretar arată că era vorba de 30 mii de euro pentru anul 2013 şi 20 mii de euro pentru 2014, într-o petiţie, dar în ceea ce priveşte alocarea acelei sume de bani pentru anul 2014, urmează, aşa cum s-a şi formulat răspunsul de către compartimentul de specialitate, că în momentul în care se vor face lucrări, această sumă să fie prevăzută în buget, iar pentru anul 2013 cele două instituţii s-au înţeles între ele, vor ajunge la un acord, iar ulterior, când acel acord va fi perfectat, va exista ceva la bază pentru a se putea demara un proiect de hotărâre..... Aşa, ce să spună, să se aprobe proiectul de hotărâre, pentru că ce...?

Domnul consilier Pop Claudiu spune, pentru că acei oameni vor să dea nişte bani!

Domnişoara secretar menţionează că întradevăr dau nişte bani, dar trebuie spus, ce se dă: se dau bunuri, nu se dau bunuri; pentru ce, ce se face cu ei?

Domnul Pop Claudiu arată că ei, cereau să vină şi municipiul cu ceva.

Domnul primar arată că nimeni nu poate să vină să solicite şi să condiţioneze ceva, acest lucru s-ar putea întâmpla în altă parte dar nu la primărie, să fie foarte clar. Ar putea condiţiona cei de la S.C. Sefar S.R.L. că dau 20 mii dacă primăria băgă 50 de mii de euro, dar dacă nu-i ai, care este problema? Dacă vor să facă un bine pentru oraş, atunci pot să dea fără să condiţioneze pe nimeni şi aşa va fi. Dacă vor să dea, dau, fără să condiţioneze.

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot propunerea de a se da un acord de principiu. Se aprobă cu unanimitate de voturi acordul de principiu, în condiţiile menţionate în informarea prezentată de Direcţia Administrarea patrimoniului

La punctul numărul opt se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta Petiţia nr.56/CL/23.08.2013 prin care Primarul Municipiului Sighişoara solicită acordul Consiliului Local Sighişoara privind participarea Municipiului Sighişoara la constituirea unei asociaţii pentru funcţionarea echipei de handbal masculin seniori în Sighişoara.

Se trece la discuţii.

Domnul consilier Sârbu Iulian precizează că este de bun augur constituirea acestei asociaţii şi nu crede că ar fi cineva împotriva unui astfel de proiect. Îl roagă pe domnul Sorin Mureşan să ia cuvântul, deoarece crede că va fi coordonatorul sportiv al acestui proiect.

Domnul Sorin Mureşan arată că rezultatele acestor băieţi, din punctul lui de vedere, susţin acest proiect. Aceşti băieţi, vor constitui baza echipei, toţi sunt sighişoreni, anul acesta au câştigat locul II – medalia de argint – în Slovacia, la Presov, locul I, în Baia Mare, la Olimpiada naţională a sportului şcolar şi medalie de bronz pe ţară la Clubul sportiv şcolar. Aceasta ar fi baza echipei care doresc să o formeze şi să meargă mai departe.

Domnul consilier Burlacu Adrian îl întreabă dacă s-au gândit să facă demersurile necesare pe lângă federaţie pentru a obţine, a se cumpăra, un loc în divizia „A”.

Domnul Sorin Mureşan menţionează că au avut o oportunitate, făcând o înscriere în liga a 2-a, divizia „A”, fiind un lucru foarte mare. Va fi greu la început, dar este un lucru foarte mare.

Domnul Burlacu Adrian doreşte să ştie dacă s-au gândit, pentru asociaţia pe care doresc să o constituie, cu privire la funcţionarea echipei de handbal, în afara consiliului local, să copteze şi alte firme private în această asociaţie, deoarece marea parte a bugetului pentru un campionat sau pentru un sezon nu se pot acoperi doar de acesta. Consiliu local poate pune la dispoziţie, infrastructural, banii însă vin din domeniul privat. Întrebarea este dacă s-au gândit la acest lucru?

Domnul Sorin Mureşan răspunde că s-au gândit, existând deja discuţii preliminare cu două firme mai mari: S.C. Cesiro S.A. şi S.C. Siceram S.A. Acestea şi-au dat acordul să intre în parteneriat cu primăria şi vor mai fi şi alţii care vor dori să intre în parteneriat dacă vor reuşi să realizeze ceea ce şi-au propus, să demareze acţiunea, să meargă oamenii la sală, să vadă ceva frumos. Timpul este foarte scurt, deja se fac pregătiri cu aceşti băieţi, chiar dacă nu este echipa înfiinţată, deoarece campionatul bate la uşă şi nu pot intra nepregătiţi.

Domnul primar precizează că, după cum s-a mai discutat acest lucru, rugândul pe domnul Sorin Mureşan să vină şi cu buget, din câte ştie este vorba de 75 miliarde pe an, va trebui să se facă un parteneriat cu asociaţia, dorind să se implice şi primăria ca şi instituţie şi nu numai cu cele două proiecte, mai sunt şi altele. Se încearcă să demareaze proiectul, sperând să iasă o treabă bună.

Domnul Toth Tivadar îl întreabă pe domnul primar ce se va întâmpla cu Centrul de excelenţă.

Domnul primar menţionează că acolo era contractul făcut pe 10 ani şi poate se va prelungi, atât timp cât este finanţat de către Ministerul educaţiei.

Domnul Toth Tivadar precizează că a întrebat, deoarece au fost discuţii pe această temă, cheltuielile sunt mari cu acest Centru de excelenţă, iar beneficiile sunt minime. Ideea ar fi ca la o prelungire de contract, acel copil care termină stagiul în Sighişoara să fie obligat să stea cel puţin o perioadă de doi ani la echipă şi pe urmă să plece.

Domnul Adrian Burlacu susţine că intervin alte probleme. Dacă se face o asociaţie intervin contractele, este mai complicat, nu poţi veni şi pleca de capul tău, într-o asociaţie există un consiliu director care spune, vinde, cumpără, nu te poţi băga în treburile lor interne.

Domnul Toth Tivadar arată că consiliu local este partener la Centrul olimpic şi ar trebui găsite nişte soluţii.

Domnul Sorin Mureşan menţionează că nu este vorba de toată echipa ci de un post, două, care sunt deficitare. În fiecare an dau unu, doi jucători, în momentul de faţă sunt şapte. În fiecare an se poate împrospăta echipa cu câte unu, doi, trei jucători care sunt foarte importanţi. Copii crescuţi de ei sunt crescuţi bine, din toate punctele de vedere.

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot propunerea de a se da un acord de principiu. Se aprobă cu unanimitate de voturi şi se dă acordul de principiu.

La punctul numărul nouă se dă cuvântul domnului contabil şef al S.C. ATT S.A., Ferezan Claudiu, deoarece domnul director Oprea Mircea-Ţonu este în concediu, pentru a prezenta Raportul semestrial asupra activităţii de administrare a SC ATT SA Sighişoara- Semestrul I 2013.

Se trece la discuţii.

Domnul consilier Gavrilă Ionel întreabă cum îşi explică faptul că au pierderi la energia termică, lucru constatat şi în rezultatele financiare de anul trecut, precum şi acum?

Domnul contabil şef Ferezan Claudiu arată că tarifele de la energia electrică precum şi cele de la gazele naturale au crescut constat, iar tarifele de la energia termică nu au mai fost indexate din anul 2011.

Domnul consilier Gavrilă Ionel îi roagă să corecteze noul buget pe care îl au pe anul 2014, să se ţină cont anul acesta.

Domnul consilier Oprean Petru menţionează că se văd zilnic autobuzele care se plimbă goale, sau treisferturi goale. Pe strada Viilor circulă autobuze mari cu cinci călători. Întrebarea este dacă există un plan pentru viitor, pentru rentabilizarea societăţii?

Domnul Ferezan Claudiu arată că există un autobuz cu până în 30 de locuri, care are şi un consum mai redus, însă deocamdată atât îşi pot permite.

La punctul numărul zece se dă cuvântul domnului director al S.C. Ecoserv Sig S.R.L., Gheorghe Maior, pentru a prezenta Raportul semestrial asupra activităţii de administrare a S.C. ECOSERV SIG S.R.L. Sighişoara Semestrul I 2013.

Se trece la discuţii.

Domnul consilier Gavrilă Ionel menţionează că, se pare că nu pot rentabiliza activitatea de la staţia de sortare. Din câte a văzut, din materialul prezentat, reiese că au o pierdere de 80 mii lei la staţia de sortare. Întrebarea este ce se face, deoarece se dă impresia că staţia de sortare nu se poate rentabiliza sub nici o formă? A doua întrebare ar fi dacă există în perspectivă ceva pentru a nu mai fi aceste pierderi, deoarece acestea sunt de peste 30 de procente. Pierdere pe care domnul Gheorghe Maior a semnat - o nu altcineva.

Domnul Gheorghe Maior spune că până nu se va implementa sistemul de colectare selectivă în zonă....

Domnul consilier Seracu Nicolae arată că este acest sistem de colectare.

Domnul Gheorghe Maior întreabă unde este?

Domnul consilier Seracu Nicolae răspunde că sunt puse containăre.

Domnul Gheorghe Maior precizează că ieri primăria din comuna Albeşti avea 20 de camioane de peturi pe care nu avea cine să le ridice. Deci, nu funcţionează sistemul de colectare selectivă.

Domnul consilier Sârbu Iulian întreabă pentru ce mai e nevoie de staţie de sortare atunci?

Domnul Maior Gheorghe promite că va aduce o situaţie pentru a se constata că vin cel puţin cinci transporturi pe lună cu deşeuri colectate selectiv. În staţia de sortare, ei numai selectează, nu au treabă cu serviciul public de salubrizare, ci numai selectează marfa ce intră în staţia de sortare.

Domnul consilier Seracu Nicolae întreabă dacă se selectează toată?

Domnul Gheorghe Maior spune că în caietul de sarcini este prevăzut deşeu umend şi uscat, iar deşeul arată sub orice critică, cel care intră în staţia de sortare. Efectiv se munceşte degeaba, 20% din natura deşeului este pământ, problemă ce s-a mai spus. Până nu va funcţiona cum trebuie sistemul, după cum s-a constatat şi cu Primăria Albeşti, nu ştiu ce să facă cu deşeurile, stau cu peturile adunate, iar operatorul nu vrea să le ridice, deoarece vor să fie plătiţi pentru ridicare. Până nu va funcţiona sistemul acesta ..... Cu aceste pierderi ca şi societate nu se va putea merge la nesfârşit. Dacă nu se vor lua măsuri serioase atunci sunt nevoiţi să...... Nu depinde de ei, calitatea deşeurilor care intră în staţia de sortare, după cum s-a spus, intră cinci transporturi de peturi, numai să le balotezi ca să produci marfă, nu se poate! Din câte ştie, sunt ţiganii care iau peturile direct din containăre.

Domnul consilier Gavrilă Ionel întreabă de ce se acceptă aşa ceva?

Domnul Gheorghe Maior menţionează să nu fie el întrebat, deoarece se ocupă numai de staţia de sortare, nu şi de salubritatea din oraş!

Domnul consilier Gavrilă Ionel sugerează să fie întrebat cel din Daneş? Se cunoaşte foarte bine care este situaţia acolo. Îl întreabă pe domnul Maior dacă crede, că atunci când se va aplica sortarea selectivă, staţia de sortare va merge, sigur, pe profit?

Domnul Gheorghe Maior răspunde că, da.

Domnul Gavrilă Ionel îl atenţionează cu privire la cele spuse, acum, astăzi!

Domnul consilier Sârbu Iulian arată că domnul Gavrilă Ionel a punctat foarte bine, se ştie foarte bine că în fiecare şedinţă a atras atenţia asupra acestui subiect. Domnul Georghe Maior a convins, dar nu pe toţi, deoarece ei nu au votat, pe consiliu local să voteze, deoarece aveau nevoie de acest S.C. Ecoserv Sig S.R.L., care trebuia înfiinţat pentru staţia de sortare. Din ceea ce se vede în momentul de faţă, iar atunci s-a spus, staţia de sortare merge în minus, spune că doreşte să renunţe la staţia de sortare. Bănuiala, ar fi că există un interes cu privire la staţia de sortare, să nu funcţioneze, deoarece cineva îşi doreşte preluarea ei într-o concesiune. Va urmări foarte atent acest proces de acum încolo. I se pare aberant ceea ce li se spune, că cei de la salubritate nu ridică, ce face Albeştiul este problema domnului Şovrea. Zilnic se văd camioane de gunoi care ocolesc staţia de sortare. Dumneavoastră doriţi să vă intre în staţia de sortare, peturile în balot, dozele de aluminiu în balot, şi acolo să le aranjaţi? Prin denumire ei staţia de sortare înseamnă sortare gunoiului pe categorii. De ce nu sunt obligaţi să intre cu fiecare containăr în staţie? Credeţi că, lui Călin din Daneş, îi convine să adune zilnic peturi din groapa de gunoi, camioane întregi? De ce nu le vindeţi dumneavoastră, S.C. Ecoserv Sig S.A., lui sau altuia interesat? Până la urmă tot ceea ce s-a declarat despre S.C. Ecoserv Sig S.A, era nevoie pentru staţia de sortare, însă, acum staţia de sortare....Atunci despre ce se tot vorbeşte?

Domnul Gheorghe Maior menţionează că staţia de sortare este un proiect al consiliului local.

Domnul consilier Sârbu Iulian arată că da, dar pe fonduri europene. Însă, nu există riscul, dacă mai continuă să meargă în minus, iar domnul Gheorghe Maior, renunţă, să se dea acele sume mari de bani înapoi? Să nu se uite că staţia de sortare nu a fost făcută din bani proprii. La început s-a spus că trebuie votat repede, trebuie luate acreditări, avize pentru a putea funcţiona. După aceea s-a spus că au fost, cu domnul viceprimar la Bucureşti şi că nu ar mai fi nevoie nici de acele lucruri. Acum, dintr-o dată, devine neprofitabilă, ar fi bine să renunţăm. Nu crede că, fondurile europene dau bani pentru o staţie de sortare, care poate să funcţioneze fără avize, fără autorizaţie de funcţionare, fără....! Nu se încalcă legea?

Domnul Gheorghe Maior arată că în caietul de sarcini, la colectarea deşeului din municipiul Sighişoara este prevăzut clar deşeu umed şi uscat. Însă, de un an de zile nu se întâmplă nimic, deşeul vine amestecat.

Domnul consilier Sârbu Iulian întreabă dacă s-au cunoscut aceste lucruri atunci când au înfiinţat S.C.Ecoserv Sig S.R.L.?

Domnul Gheorghe Maior precizează că nu are nici o putere de decizie împotriva operatorului de salubritate, trebuie înţeles acest lucru, primăria le gestionează pe amândouă: S.C.Schuster Ecosal S.R.L şi S.C. Ecoserv Sig S.R.L.

Domnul Sârbu Iulian ajunge la concluzia că executivul este de vină, nu precum spune domnul Burlacu că este de vină altcineva.

Domnul Gheorghe Maior arată că dacă ar face o analiză, este la minim, salariul mediu pe stat a unui angajat este de 800 lei şi să se vadă în ce condiţii lucrează? Şi totuşi merg să muncească.

Domnul Sârbu Iulian este de părere că au mulţi angajaţi!

Domnul Maior Gheorghe invocă faptul că nu-l înţelege nimeni, dacă primeşti 20% pământ în staţia de sortare, de unde să scoţi profit?

Domnul Iulian Sârbu întreabă ce se întâmplă cu gunoiul de la populaţie?

Domnul Gheorghe Maior precizează că deşeul este umed şi uscat, iar în depozit intră numai deşeul uscat.

Domnul Iulian Sârbu întreabă de ce nu s-au spus aceste lucruri la înfiinţarea S.C.Ecoserv Sig S.R.L., că vor prelua staţia de sortare, numai conform caietului de sarcini. Trebuie avută mare atenţie, nu are nimeni nimic cu dumneavoastră, însă dezinformările acestea repetate ale consilierilor duc la nişte greşeli....

Domnul Gheorghe Maior spune că nu a dezinformat pe nimeni.

Domnul Iulian Sârbu menţionează că şi ascunderea unor informaţii duce la acelaşi lucru.

Domnul Gheorghe Maior susţine că el nu a ascuns nimic şi nici nu a dezinformat pe nimeni.

Domnul Iulian Sârbu pecizează că nu se referă personal la el ci la materialele de şedinţă, pe care le primesc şi în care nu se spun astfel de lucruri. Îi dă dreptate domnului Burlacu Adrian, că sunt caiete de sarcini făcute pe dumnezeu ştie ce.... Din discuţiile purtate cu operatorul, acesta primeşte comandă şi pentru a ridica gunoiul din jurul containelor, însă trebuie făcută comandă. Dacă operatorul nu primeşte comandă de la executiv, atunci nu se face. De fapt s-a confirmat că executivul se ocupă şi de una şi de alta, dar în consecinţă executivul nu este de vină. Atunci cine este de vină? Cine trebuie să pună lucrurile la punct?

Domnul Gheorghe Maior arată că toate serviciile publice sunt coordonate, monitorizate de autoritatea publică locală.

Domnul Marin Iosif menţionează că acei cetăţeni, care au făcut această rampă, a mai specificat acest lucru şi nu degeaba, vis-a-vis de petiţia care s-a discutat.....

Domnii consilieri izbucnesc în râs.

Domnul Marin Iosif arată că nu este nimic de râs, deoarece a fost considerat unul dintre cei mai buni primari ai municipiului Sighişoara, dar se văd ce probleme sunt astăzi şi vor rămâne şi după noi; va veni o altă generaţie şi se tot râde de la o şedinţă la alta, nefiind în stare să se ia lucrurile de la zero. Toată lumea bârfeşte pe la colţuri că s-au promis în campanie multe şi mărunte şi nu se face nimic. S-au perindat prin această primărie mulţi primari, care s-au visat numai primari, ponegrindu-l pe actualul primar, că nu a făcut şi nu face nimic, dar nici nu doreşte nimeni să-l ajute. Se văd doar problemele negative, însă ar fi bine să existe minimul de bun simţ, să se unească pentru a se face ceva pentru acest oraş. Până în momentul de faţă s-a reuşit să se facă numai cetăţeni de onoare pe „x”, pe „y”, numai atât, însă problemele municipiului nu se rezolvă. Roagă pe toţi consilierii să reflecte foarte atent asupra acestor situaţii, indiferent dacă este petiţie sau acord de principiu, să fie foarte atenţi dacă merită sau nu merită acei cetăţeni să fie de „onoare”, din punctul lui de vedere cuvântul onoare este cam mult pentru cei trei care au fost.

Domnul Sârbu Iulian îi spune domnului Marin Iosif că nu doreşte să intre în polemică cu el, dar în cazul în care se votează ceva să-şi asume fiecare votul, deoarece l-a votat pe domnul Ştefănescu Constantin ca cetăţean de onoare, iar dacă era ceva de spus, era normal să fi spus atunci. În acest moment nu numai că este tardiv, dar nu-şi mai are rostul.

Domnul Gheorghe Maior menţionează că, dacă-şi vor aminti, staţia de sortare a fost administrată de către S.C. ATT S.A.

Domnul Sârbu Iulian menţionează că nu-şi poate aminti, pentru că nu a fost consilier.

Domnul Gheorghe Maior continuă spunând că au avut o pierdere de trei miliarde lei.

Domnul Sârbu Iulian exclamă: S.C. Ecoserv Sig S.R.L este pe val!

Domnul consilier Dan Perţe completează că acum este un profit de două miliarde!

Toată lumea se amuză. Domnul preşedinte îi roagă să continue şi să păstreze liniştea pentru a continua domnul Gheorghe Maior.

Domnul Gheorghe Maior precizează, cum teoretic toate serviciile publice sunt susţinute şi pierderile la o societate pot fi susţinute de consiliu local.

Nu, precizează domnul consilier Sârbu Iulian. O pierdere la o societate comercială normală, şi-o asumă societatea comercială. El le-a spus de la început, să nu confunde S.R.L. – urile cu administraţia locală, deoarece este cu totul altceva. Chiar dacă este un S.R.L. al administraţiei locale trebuie să se dovedească, din punct de vedere managerial, că este productivă. Un manager particular care vine şi spune că are o pierdere de 80 mii, sau mai puţin, nici unul din privaţii de faţă, nu-l mai ţin o zi. În ziua respectivă îi cere demisia, managerului respectiv, dacă nu îl mai şi plesneşte.

Domnul Gheorghe Maior afirmă că dacă ar fi colectat şi deşeurile se făcea totul în mecanism.

Domnul Sârbu Iulian îi spune domnului Gheorghe Maior că scuzele nu se acceptă în privat. Dar, aici se acceptă şi scuze şi pierderi, nu mai are rost să se continue, deoarece se va intra în polemică.

Domnul consilier Burlacu Adrian îl întrabă pe domnul Gheorghe Maior a cui este groapa de gunoi.

Domnul Gheorghe Maior răspunde că a Municipiului Sighişoara.

Domnul Sârbu Iulian îi mulţumeşte frumos, pentru cele spuse.

Domnul Adrian Burlacu întreabă cine administrează?

Domnul Maior Gheorghe răspunde că operatorul de salubritate.

Domnul Adrian Burlacu întreabă, de când administrează ei? De 8-9 ani, cine le-a dat-o, nu doreşte să dea nume, doar stăteau pe lângă ei şi râdeau de ei. De ani de zile se confruntă cu această problemă, au făcut, ce să se mai discute, acum se leagă una de alta.

Domnul Sârbu Iulian menţionează că domnul primar este din anul 2000, nu este la primul mandat.

Domnul Burlacu Adrian întreabă cine răspunde?

Deoarece se vorbeşte în cor domnul preşedinte de şedinţă intervine, menţionând că doreşte să facă o precizare cu privire la staţia de sortare. Că, staţia de sortare va merge pe pierdere s-a ştiut cam de la început, s-au delegat anumite sarcini către firma respectivă în ideea de a se acoperi acele pierderi din alte servicii, eventual. Trebuie să se vadă ce se întâmplă până la urmă, iar de renunţarea la staţia de sortare, nici nu se pune problema, într-adevăr fără opratorul respectiv...., este problemă de proiect şi de bani.

Domnul consilier Oprean Petru doreşte să menţioneze că este vorba de neputinţă, nu ne pricepem, nu ne duce capul, cu asta nu ar trebui să ne fie ruşine. Însă, sunt firme care au dovedit şi în ţară şi în afară, că ştiu să facă bani din gunoi. Cel mai ieftin este să ceri sfaturi, cum s-ar putea rentabiliza, nu se poate o staţie cu bani europeni, model, pentru că sunt puţine oraşe care o au, să meargă pe pierdere. Nu-l învinovăţeşte pe domnul Maior Gheorghe, atâta timp cât a reuşit să reducă pierderea, dar ar trebui găsite soluţii pentru a o rentabiliza. Acesta este rolul celor de faţă, nu se pot scuza, iar ceea ce a spus domnul Burlacu Adrian, cu ce s-a făcut acum 10 ani, s-a făcut şi cinste lor!

Domnul Toth Tivadar menţionează că problema este, deoarece sunt doi operatori, la cele două obiective, dacă era unul singur nu era problemă. Trebuie să se găsească soluţii.

Domnul primar menţionează că acum 3 ani, mulţi nu ştiu, dar o parte din consilieri erau, au blocat activitatea de curăţenie a oraşului, cu privire la înfiinţarea S.C. Ecoserv Sig S.R.L. La ce s-au gândit atunci, habar nu are. Începând cu curăţenia oraşului, cu rampa de gunoi, cu administrarea gropii de gunoi, toate la primărie erau cele mai benefice, cel mai transparent lucru, însă nu s-a vrut. Iar, atunci au început luptele, că firmele cutare nu mai câştigă, etc. iar acum ne revenim foarte greu. Dar, are ambiţie să facă să fie rentabilă şi această staţie de sortare şi va fi până la urmă. Unii vin acum şi spun, acuză, iar dacă nu ştiu, mai bine să nu vorbească, deoarece pur şi simplu au fost blocaţi pentru înfiinţarea acestei societăţi. S-a propus ca ridicarea gunoiului să se facă de către societate, s-a spus nu, să-l facă S.C.Schuster Ecosal S.A. Nu aţi fost de acord, nu cumva să fie blocat nu ştiu cine...., şi acuma toată lumea este nemulţumită, că toată lumea adună peturi de pe groapa de gunoi.

La punctul 11 se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special de reprezentare a autorităii publice în AGA ADI Ecolect Mureş.

Se dă cuvântul domnului Bucilă Codreanu pentru a prezenta Raportul de specialitate al Serviciului investiţii-urmărire contracte, monitorizare sevicii de utilităţi publice. Acesta lipseşte din sala de şedinţă.

Se dă cuvântul preşedintelui comisiei de buget pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul preşedintelui comisiei de urbanism pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul preşedintelui comisiei de comerţ pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul preşedintelui comisiei sociale pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul preşedintelui comisiei juridice pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se trece la discuţii.

Domnul primar menţionează că se ştie foarte bine că primarii nu au voie să fie în consilii de administraţie şi în AGA la societăţi comerciale şi până acum câţiva ani a fost viceprimarul, fără nici un fel de problemă.De aseamenea, menţionează că nu doreşte să fie mandatat, pentru că nu va merge niciodată. Primarii nu au voie să fie în AGA, consiliile de administraţie, fie ele şi la ADI Ecolect.

Domnişoara secretar precizează că, aceasta a fost solicitarea celor de la ADI Ecolect, înaintând în acest sens şi un proiect de hotărâre agreat de ei.

Domnul Victor Moldovan menţionează că a vorbit cu domnul Spinei –fondatorul de proiect a ADI Ecolect, care a spus că domnul primar va semna în calitate de reprezentant al autorităţii locale, dar poate delega pe oricine să semneze acel contract.

Domnul consilier Ghercă Adrian părăseşte sala de şedinţe, fiind prezenţi 16 consilieri.

În urma refuzului justificat al domnului primar de a fi mandatat în sensul prezentat în proiectul de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă propune un amendament prin care domnul primar să fie înlocuit cu domnul viceprimar, ca reprezentant al autorităţii publice în AGA ADI Ecolect Mureş. Supune la vot amendamentul care se aprobă cu un număr de 13 voturi pentru, două abţineri ale domnilor consilieri Pop Claudiu şi Sârbu Iulian, iar domnul consilier Bândea Dan-Eugen, viceprimar, nu participă la vot.

Domnul Toth Tivadar supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul formulat. Se aprobă cu 13 voturi pentru, două abţineri ale domnilor consilieri Pop Claudiu şi Sârbu Iulian, iar domnul consilier Bândea Dan-Eugen, viceprimar, nu participă la vot şi se adoptă


Каталог: portal -> mures -> sighisoara
sighisoara -> Încheiat azi 27 iulie 2017, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Sighișoara
sighisoara -> D e s f ă Ş u r ă t o r u L
sighisoara -> Încheiat azi 27 aprilie 2017, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Sighișoara
sighisoara -> Încheiat azi, 27 februarie 2014, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local Sighişoara
sighisoara -> Încheiat azi 28 septembrie 2017, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Sighișoara
sighisoara -> Încheiat azi 27 octombrie 2016, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Sighișoara
sighisoara -> Încheiat azi, 28 iulie 2016 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Sighişoara
sighisoara -> I descrierea localităŢii aşezare geografică Relief Climă 4 Reţeaua hidrografică 5
sighisoara -> Domnului adrian năstase
sighisoara -> Încheiat azi 26 aprilie 2018, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Sighișoara


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə