Ekonomska statistika – program osnovnih studija

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 32.18 Kb.
tarix30.07.2018
ölçüsü32.18 Kb.

EKONOMSKI FAKULTET BEOGRAD

Naziv predmeta: Ekonomska statistikaFond časova: 60+30

Cilj predmeta: Cilj predmeta Ekonomske statistike je da studente upozna sa načinom izračunavanja relevantnih statističkih podataka i pokazatelja iz različitih oblasti ekonomskog života i predoči pozitivne i negativne strane primenjenih metoda. Ekonomska statistika treba studentima da omogući viši nivo poznavanja i celovitije razumevanje statističkih podataka i pokazatelja sa kojima će se sretati i koje će koristiti u svom budućem radu.
Ishod predmeta: Nakon završenog kursa student bi trebalo da zna da:

  • koristi domaće i međunarodne statističke izvore podataka;

  • kritički koristi raspoložive statističke podatke za svrhe ekonomske analize;

  • primeni odgovarajuće metode za izračunavanje statističkih pokazatelja imajući u vidu prednosti i ograničenja izabranih metoda (metodologije);

  • pravilno protumači dobijene rezultate.


Sadržaj/struktura predmeta: Celokupni sadržaj Ekonomske statistike zasnovan je na opštim postavkama ekonomske teorije i statistike. On se, u grubim crtama, svodi na sledeće oblasti: ekonomska aktivnost (sistem nacionalnih računa i osnovni agregati u sistemu nacionalnih računa), produktivnost i konjuktura; javne finansije; cene; tržište rada; životni standard; platni bilans; statistika finansijskog sektora. Fond časova predavanja po oblastima ekonomske statiske je sledeći:


Nastavna oblast:

broj časova

1. Ekonomska statistika

2

2. Glavni proizvođači ekonomske statistike

4

3. Sistem nacionalnih računa

6

4. Statistika produktivnosti

2

5. Kratkoročni ekonomski indikatori

2

6. Statistika javnih finansija

4

7. Statistika cena

8

8. Statistika tržišta rada

8

9. Statistika životnog standarda

8

10. Statistika platnog bilansa

6

11. Statistika finansijskog sektora

6

12. Pregled indikatora iz domaćih i međunarodnih izvora

2

13. Gostujuća predavanja

2Metode izvodjenja nastave: Nastava se izvodi kroz predavanja i vežbe prema navedenoj strukturi predmeta. Na predavanjima će biti objašnjena metodologija i koncepti po oblastima koristeći primere iz prakse kroz diskusiju sa studentima. Vežbe će biti usmerene na primere i zadatke kojima se razjašnjavaju oblasti sa predavanja, diskusijom i samostalnim izlaganjem studenata. Posebna pažnja biće posvećena izračunavanju pokazatelja Srbije, koristeći najnovije podatke Republičkog zavoda za statistiku. Izrada eseja studentima će omogućiti detaljnije izučavanje izabranih oblasti.
Predispitne obaveze
Student ima obavezu da u toku semestra ostvari poene na različitim aktivnostima. U predispitne obaveze ubrajaju se kolokvijum, aktivnosti na predavanjima i vežbama koje su bliže objašnjene u sledećoj tabeli:


Vrsta aktivnosti

Opis aktivnosti

Maksimalan broj poena

Kolokvijum

Izrada kolokvijuma. Prvi kolokvijum je 29. marta, a drugi 10. maja. Popravni kolokvijum biće organizovan krajem avgusta/početkom septembra.

32


Eseji

Izrada eseja je u saradnji sa nastavnikom. Obim esejskog rada je 7 stranica. Eseji se predaju nastavniku do 10. maja 2014. Upustvo za pisanje eseja se nalazi na sajtu.

2


Aktivnost na predavanjima

Kraće diskusije, pitanja, sugestije, komentari. Po oceni nastavnika.

5


Domaći zadatak na vežbama/

predavanjimaStudent radi domaći zadatak na zadatu temu i prezentira rezultate na času. Izlaganje traje oko 5 minuta.

5


Rešavanje istraživačkog problema ili prezentacija

Studenti spremaju prezentaciju na određenu temu po dogovoru sa nastavnikom ili saradnikom. Izlaganje traje oko 15 minuta, a potom sledi diskusija. Izlaganja se mogu raditi u grupi ili samostalno. Termin će biti određen u dogovoru sa nastavnikom ili saradnikom.

5


Aktivnost na vežbama

Ostale aktivnosti. Učestvovanje u diskusijama, sugestije, komentari itd. po oceni nastavnika ili saradnika.

5

Kada studenti ostvare 40 poena (i više) na predispitnim obavezama, po bilo kom osnovu, računa se da su ostvarili maksimum poena na predispitnim obavezama. Minimalan broj poena koje student treba da osvoji na predispitnim aktivnostima neophodan za izlazak na ispit je 21. Od toga, minimalan broj poena osvojen na oba kolokvijuma (ili popravnog) mora biti 16. Student mora da položi oba kolokvijuma (8 poena + 8 poena).
Broj poena ostvaren na predispitnim aktivnostima važi od junskog roka 2014. do kraja 2014. godine (zaključno sa oktobrom 2014). Studenti tekuće generacije koji ne ostvare dovoljan broj poena u toku semestra ne mogu da izađu na ispit u junskom i julskom ispitnom roku, već u septembru 2014. godine, nakon položenog popravnog kolokvijuma. Studenti koji nemaju poene ni po jednoj osnovi od ponuđenih predispitnih aktivnosti moraju osvojiti 21 poen na kolokvijumu (dva redovna ili popravni) da bi stekli pravo na izlazak na ispit.
Svi studenti koji su upisali PRVI put treću ili četvrtu godinu u zavisnosti od smera moraju da imaju predispitne aktivnosti. Studenti u režimu na daljinu, studenti koji su obnovili godinu i apsolventi ne polažu kolokvijume. Predispitne aktivnosti je moguće realizovati samo tokom tekućeg semestra. Naknadno pisanje eseja, domaćih zadataka, prezentacija ili bilo kog drugog oblika predispitnih aktivnosti neće biti moguće.
Napomena: Starije generacije sa smera MARKETING kojima je predmet Ekonomska statistika bio na trećoj godini, moraju da polažu kolokvijum ako su PRVI put upisali treću godinu studija.

Finalni ispit
Finalni ispit se polaže u pisanoj formi i ima 4 zadatka koja nose po 9 poena i 6 pitanja na dopunu i zaokruživanje koja nose po 4 poena. Ispit maksimalno donosi 60 poena. Minimalan broj poena osvojen na ispitu mora biti 31.
Konačna ocena
Konačna ocena se formira sabiranjem poena ostvarenih na predispitnim obavezama i finalnom ispitu.


Konačne ocene prema broju ostvarenih poena

Broj poena na ispitu

Ocena

51-60

6

61-70

7

71-80

8

81-90

9

91-100

10

Konačna ocena za studente bez predispitnih aktivnosti
Konačne ocene prema broju ostvarenih poena

Broj poena na ispitu

Ocena

31-36

6

37-42

7

43-48

8

49-54

9

55-60

10


Literatura
Osnovna literatura:

Krstić G. i Šoškić D., Ekonomska statistika, Ekonomski fakultet, Beograd, treće izdanje 2014. ili drugo izdanje 2013. ili prvo izdanje 2012.Nastavnici i saradnici na predmetu


  1. Dr Gorana Krstić, vanredni profesor

kabinet 625, prijem studenata: sreda 12-14h

e-mail: gkrstic@ekof.bg.ac.rs
  1. Dr Dejan Šoškić, vandredni profesor

kabinet 623, prijem studenata: sreda 12-14h

e-mail: soskic@ekof.bg.ac.rs
  1. Aleksandra Anić, asistent

kabinet 711A, prijem studenata: četvrtak 10-12h i petak 12-14h

e-mail: aleksandraanic@ekof.bg.ac.rsDostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə