Gölyaka halk eğİTİMİ merkezi 2015-2019 stratejik plani bir millet

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.91 Mb.
səhifə6/7
tarix18.01.2019
ölçüsü0.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

1077

1559

2636

 Gölyaka Halk Eğitimi Merkezi Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi Verileri (2014-2015)
Okulun Adı

Yeni Kayıt

Kayıt Yenileme

Kadın

Erkek

Toplam

Kadın

Erkek

Toplam
Açık Öğretim Ortaokulu

29

0

29

63

8

71
Açık Öğretim Lisesi

11

9

20

68

39

107
TOPLAM

40

9

49

131

47

178

4.4 Teknolojik Düzey

Teknolojik Ürün

Adet

Bilgisayar

ööööööööööööö

Projeksiyon

ööööööööööööö

Faks

ööööööööööööö 0

Tarayıcı

1 ööööööööööööö

Fotokopi makinesi

1 ööööööööööööö

Lazer yazıcı

0 ööööööööööööö

Mürekkep püskürtmeli yazıcı

1 ööööööööööööö

Dikiş nakış makineleri

ööööööööööööö 1

NOT:Bilgisayar, vb. kurslarımızda, mahalli birimlerimizde açılan kursların uygulamalarına yönelik teknolojik araç ve gereçler kullanılmaktadır.4.5 Mali Kaynaklar

Kaynaklar

2015

2016

2017

2018

2019

Tüketime Yönelik mal ve Hizmet Alımları

6.100,00

Hizmet Alımları

605,00


Bağışlar

11.520,00

TOPLAM

18.225,00


Çevre Analizi

Gölyaka İlçesi yurdumuzun Batı Karadeniz Bölgesi, batı bölümü sınırları içerisinde Düzce İli’nin en  batı ucunda 219.983 Km’lik bir alan  üzerinde yer almaktadır. Doğuda Düzce, batıda Hendek, Kuzeyde  Gümüşova ve Güneyde Mudurnu İlçeleriyle çevrilidir. İlçe kuzeyde ve güneyde  bulunan Bolu  Dağlarının  uzantısı olan sıra dağlar arasında yer almaktadır. Güneydeki dağlar daha yüksek olduğundan İlçenin  güney  kesimi  yüksek dağ kitlesi ve ormanlık alanlar ile kaplıdır. İlçenin kuzey bölümü tamamen dağlarla  kaplı olmadığı için ova kuzeye doğru genişleyen bir  görünüm arz etmekte ve Düzce ovası ile bitişik  vaziyettedir. İlçe’yi Düzce ovasından ayıran Büyük Melen ırmağı ve Efteni Gölü’dür. İlçe merkezi  Efteni  Gölü’nün batısında ve düz ovada kurulmuş olup, rakımı 100 metre civarındadır. 

  Yerleşim durumu olarak ova kısımları düz, dağlık ve yüksek kısımları topoğrafik yapı olarak dik bir  eğime sahiptir. Arazi yapısı olarak  genellikle kumlu-killi ve yer yer mil karışımı alüvyonlu topraklardan  oluşmaktadır. Ova kısımlarda taban arazisi henüz tam olarak oturmamış  olduğundan, çok sulak ve  gevşek  bir yapıya sahiptir.

  Bitki örtüsü olarak, oldukça zengin ve yeşilliğin her görüntüsü vardır. Ovada kavak, fındık ve  çeşitli  meyve ağaçlarına, yüksek  kesimlerde  kayın, meşe, köknar, çam gibi ağaçların bulunduğu zengin  ormanlık alanlara rastlanmaktadır. Ayrıca dik ve meyilli yüksek olan  yerlerde zamanla açılmış fındıklık  alanlar oldukça geniş yer teşkil etmektedir.

  Akyazı İlçesi sınırlarından doğup, İlçeyi baştan başa kat edip Efteni Gölü’nün akıntı yerinde  Küçük  Melen Çayı ile birleşerek Büyük  Melen Irmağını oluşturan Aksu Çayı, Küçük Melen Çayı, Derdin  Deresinin birleşmesiyle meydana gelen Büyük Melen Irmağı İlçenin belli başlı  akarsularıdır.

  İklim olarak, İlçenin kuzeyinde bulunan dağların fazla yüksek olmayışı nedeniyle Karadeniz ve  Balkanlardan gelen hava akımlarının  etkisi  altında kalmasından dolayı tam bir Karadeniz iklimi hüküm  sürmektedir. Bol yağışlı ve rutubetli bir iklime sahiptir. Yıllık yağış ortalaması  850 Kg. ve ortalama sıcaklık 14  derece civarındadır.

açıklama: http://www.golyaka.gov.tr/ortak_icerik/golyaka/galeri/3/012.jpg açıklama: http://www.kapadokyatravel.com/wp-content/uploads/2012/10/guzeldere-duzce2.jpg

İlçe merkezinde; 1 adet kapalı spor salonu, bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 1 adet banka şubesi bulunmaktadır.

a) Halk Eğitim Merkezi’nin genel olarak eğitim/öğretim faaliyetleri

Yaygın eğitim;

Anayasa, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun ve bir bütünlük içinde yerine getirilmesi için planlı kalkınma hedefleri doğrultusunda toplumun özellikleri ve ihtiyaçlarına göre bireylere;

    a) Millî bütünleşmeyi güçlendirici ve yurttaşlık görevini bilinçli olarak yapmalarını sağlayıcı, demokrasiyi güçlendirici, kişilerin düşüncelerini, kişiliklerini ve yeteneklerini geliştirici biçimde eğitim çalışmaları yapmak,

    b) Okuma- yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları hazırlamak,

    c) Çağımızın bilimsel, teknolojik, ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerine uyumlarını sağlayıcı eğitim imkânları hazırlamak,

    d) İmkânların elverişli olması durumunda bilişim teknolojisi kullanılarak yaygın eğitimi yurt dışında ve ikili anlaşmalar çerçevesinde yaygınlaştırmak, diğer ülkeler ile Türk Cumhuriyetleri ve Türk topluluklarına yönelik programlar hazırlayıp uygulamak,

    e) Türkçenin doğru, güzel, etkili ve kurallarına uygun olarak öğretilmesi, kullanılması ve yaygınlaştırılması yönünde yurt içi ve ikili anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı için öğretim programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

    f) Toplumun kalkınmasında kamu, özel ve yerel kaynaklar harekete geçirilerek kalkınma projelerine halkın katılımını sağlayıcı önlemler almak,

    g) Millî kalkınmayı destekleyici, toplumsal projelerin başarıya ulaşması için eğitim etkinliklerini düzenlemek ve bu tür çalışmalara katılmak,

    h) Millî kültür değerlerinin korunması, dünya kültürüne açık olarak geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak,

    ı) Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışmaya yönelik alışkanlıklar kazandırmak,

    j) Tarım, endüstri ve hizmet sektöründeki yeni teknolojilerin tanıtılmasına, yeni hizmet alanlarının geliştirilmesine, işsiz ya da farklı bir iş kolunda çalışmak isteyenlerin istihdamını sağlayıcı ve çalışanların hayat seviyelerini yükseltici beceriler kazanmalarına yardımcı olmak,

    k) Yöresel özelliklere ve ihtiyaçlara göre eğitim- öğretim, üretim, istihdam, pazarlama ve örgütlenmeye yönelik çalışmalar yapmak,

    l) Kırsal kesimden göç edenlerin kent kültürüne uyum sağlamalarına yönelik eğitim çalışmaları yapmak,

    m) Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak sanayinin ihtiyacı olan iş gücünün yetiştirilmesine yardımcı olmak için meslekî ve teknik içerikli eğitim çalışmaları yapmak,

    n) Mesleklerinde hizmet içi eğitim vermek ve çeşitli mesleklerde gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırma imkânı sağlamak,

    o) Sağlık kuruluşları ve alan uzmanlarının iş birliğinde halk sağlığının korunması, aile planlaması, sivil savunma, sağlıklı beslenme ve barınma, iyi bir üretici ve bilinçli bir tüketici olma niteliğini kazandırıcı çalışmalar yapmak,

    p) Serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak, yeteneklerini sergileme ve geliştirme imkânları sağlamak,

    r) Özel eğitim gerektiren, gelişim özelliklerine dayalı bireysel yeterlilikleri doğrultusunda okuma- yazma öğretmek, eğitimlerini tamamlatmak, bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır.


b) Çevrenin Halk Eğitim Merkezi’nden beklentileri

Küreselleşmenin oluşturduğu yeni dünya düzeninde; yeni arayışlar, yeni yapılanmalar

ile hızlı bir değişim başlamıştır. Bu hızlı değişim ve gelişim sürecinin iş alanlarına ve mesleklere yansımasının gereği olarak, eğitimdeki klasik tür ve kademelendirme anlayışı, yerini yeni teknolojilere göre programlar belirleme yaklaşımına bırakmıştır.

Bireyin, evrendeki değişime ve gelişen ya da değişen mesleklere uyumunu sağlayacak, bugünkü çağdaş eğitimin en belirgin yaklaşımı olan ve hedef kitlesi tüm insanlar olan hayat boyu öğrenme eğitim sistemimizin basamaklarından birini oluşturmaktadır.

Bu bağlamda Halk Eğitim Merkezleri;

 • Bireysel ve kurumsal öğrenmenin önündeki tüm engellerin kaldırılarak öğrenmenin teşvik edilmesine odaklanmalıdır.

 • Kamu tarafından sunulan eğitim fırsatlarının herkesin erişebileceği yaygınlıkta ve miktarda olmasını sağlamalıdır.

 • Sunulan eğitim fırsatlarının kalitesinin yükseltilmesini ve kaliteli eğitime talebin artırılmasını sağlamalıdır.

 • Eğitimin yasayla tanımlanmış ekonomik, sosyal ve kültürel amaçlarını gerçekleştireceği hususunda topluma ve çıktılarını kullanacak kesimlere güven vermelidir.

c) Sosyal Diyalog

Eğitimin içeriği belirlenirken pedagojik ve akademik gerekler yanında ilgili tarafların görüşlerinin alınarak planlanması, Türk eğitiminin geleneğinde olan bir olgudur.

Okul ve iş yaşamı arasındaki iş birliğinin mesleki ve teknik eğitim boyutu anlamlı olmakla birlikte, her tür ve kademedeki eğitimde bu iş birliğinin yaygınlaştırılması önem arz etmektedir. Okul Aile Birliklerinin yasal çerçeve içinde kurumsal bir yapıya kavuşturulması özellikle velilerin okul ve eğitimle ilişkilerine etkinlik kazandırmıştır.

 1. PEST Analizi (Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik)

ÇEVRE ANALİZİ ETKİ DEĞERLENDİRMESİPEST ANALİZİ


ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Etkisi Çok Olumsuz

Etkisi Olumsuz

Etkisiz

Etkisi Olumlu

Etkisi Çok Olumlu

POLİTİK

5084 sayılı Teşvik Kanunu

 

 

 

 *

 

Sınavsız MYO geçiş hakkı

 

 

 

 *

 

Hızlı nüfus artışı

* 

 

 

 

 

EKONOMİK

Markalaşmış kuruluşların bölgemize yatırım yapması

 

 

 

 *

 

Metropollere ulaşımın kolay olması

 

 

 

 *

 

İlimize doğalgaz gelmesi

 

 

 *

 

 

SOSYAL

Kültür turizm bölgesi olması

 

 

  

Bölge insanın istihdama yönelik yatırım yapmamaları

 

 

* 

 

 

Sosyal-Kültürel faaliyet alanlarının yetersizliği

 

  

 

TEKNOLOJİK

Bilgisayar ve internet kullanımının artması

 

 

  

TC Kimlik numarası ile tüm işlemlerin yapılması

 

 

 

* 

 

Sanayideki yatırımcıların teknolojiyi yakından takip etmesi

 

 

 

 *

 
 1. Üst Politika Belgeleri


Yerel yönetimlerin planları, MEB, İL MEM ve İlçe MEM’ lerin planları Okul/Kurumumuzun Stratejik Planı için üst belgeler olarak alınacaktır.

3. GZFT (SWOT) Analizi

Çevre analizi, kuruluşun kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek, kuruluş için kritik olan fırsat ve tehditlerin belirlenmesidir. Fırsatlar, kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen ve kuruluşa avantaj sağlaması muhtemel olan etkenler ya da durumlardır. Tehditler ise, kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen, olumsuz etkilerinin engellenmesi veya sınırlandırılması gereken unsurlardır.

GZFT analizi, güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler arasında ilişki kurulması ve stratejilerin geliştirilmesine temel teşkil eder.


GÜÇLÜ YÖNLER

ZAYIF YÖNLER
FIRSATLAR

TEHDİTLERGüçlü Yönlerimiz

Zayıf Yönlerimiz

 • Çalışanların işbirliğine ve ekip çalışmasına yatkın oluşu

 • İdari kadronun deneyimli olması

 • Hayat boyu öğrenme faaliyetleri ile her kesime hitap edebilme

 • Eğitim teknolojilerinin kullanılması

 • Diğer kurum ve kuruluşlar, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve çevreyle güçlü bir işbirliği geleneğine sahip olunması

 • Norm kadro açığı

 • Merkez dışında yer alması

 • Yardımcı hizmetli ve memur sınıfında yeterli personelin olmaması

 • Göç alan bir olması

 • Fiziki alt yapı yetersizliği

 • Düzce merkeze ulaşımın uzaklığı
Fırsatlarımız

Tehditlerimiz

 • Düzce Üniversitesi

 • Halkın eğitime verdiği önem

 • Kültür-turizm bölgesi olması

 • Bilgisayar ve internet kullanımının artması

 • Büyük şehirlerimize yakın olması
 • Niteliksiz göç

 • İlimizin deprem bölgesinde olması

 • Sosyal-kültürel alanların yetersizliği

 • İlimizde bölgesel sosyo-ekonomik farklılıkların olması
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə