Halk edebiyati boşluk doldurma sorulari tasavvuf edebiyatıYüklə 24,42 Kb.
tarix19.01.2018
ölçüsü24,42 Kb.
#39266

HALK EDEBİYATI (BOŞLUK DOLDURMA SORULARI

Tasavvuf edebiyatı

 1. Sivas’ın Banaz ilçesinde yaşayan Bektaşi ozanı ……………..…………, bir ayaklanmaya katıldığı gerekçesiyle Hızır Paşa tarafından öldürtülmüştür.

 2. ………………………..… Bektaşiliğin kurucusu sayılır. “Makalat” adlı eserinde kısa öykü ve nüktelerle Allah aşkı ve coşkusunu anlatmıştır.

 3. Dini duygu ve düşüncelerle “alay” ediyormuş hissi veren Tekke edebiyatı nazım şekline ……………..… adı verilir.

 4. Tekke edebiyatının en büyük sanatçısı olan …………………………...’nin insan ve Allah sevgisi şiirlerinin temel temasıdır. Aruzu ve heceyi kullanan şairin “Risaletü’n Nushiye” adlı mesneviyi yazmıştır.

 5. Bir Bektaşi ozanı olan ve şiirlerinde hicivli bir dil kullanan KaygusuzAbdal’ın en önemli eseri …………………..’di

 6. Divan, Halk ve Tekke şiir geleneğinin üçünü de temsil eden ………………..… Tekke şiirinin öncüsü olarak kabul edilir.

 7. Herhangi bir tarikatın izini taşımayan, Allah'ı övmek ve yüceltmek için yazılan şiirlere ………………. adı verilir.

 8. “Aşıkname” adlı eserin sahibi ………………’dir.

 9. Ciddi bir düşünceyi ya da duyguyu iğneli ve alaylı bir şekilde anlatan Tekke edebiyatı şiirlerine ……………… adı verilir.

 10. ………………..… Tekke edebiyatının asıl kurucusu olup Türkistanlı şairdir.

 11. Pirlerin tarikata katılan kişileri bilgilendirmek ve adabı öğretmek amacıyla yazdıkları şiirlere ………….. adı verilir.

 12. “Divan”ı bir kaç kez taş baskıyla basılan ve aruzu başarı ile kullanan Bektaşi şairimiz ………………’dir.

 13. . …………………….., Yunus Emre’nin mesnevi nazım şekliyle yazdığı eserinin adıdır.

 14. Deyimleri ve halka özgü söyleyişleri kullanmada çok başarılı olan ve aynı zamanda nefesleri ile ünlü olan 16. yy. halk ozanımız ……………………… kendinden sonraki birçok şairi etkilemiştir

 15. Hacı Bektaş-ı Veli ……………… adlı eserinde kısa hikaye ve nüktelerle Allah aşkını anlattır.

 16. Divan edebiyatında küçük divanlara …………..… adı verilir.

 17. Halk edebiyatında az da olsa .............. ölçüsü kullanılmıştır.

 18. Mutlak olan tek varlık vardır. O da Allah’tır. Buna tasavvufta …………………..… denir. Allah, ayrıca mutlak güzelliği temsil eder. Buna ise …………………..… denir. Diğer varlıklar ise mutlak yokluğu temsil eder. Allah’ın emirleri karşısında nefsinin isteklerinden vazgeçme haline yani ermişlik mertebesine ise ………………….. denir.


Anonim Halk Edebiyatı

 1. Türkülerde tekrarlanan dizelere ……………… adı verilir.

 2. Annelerin çocuklarını uyutmak için söyledikleri Anonim Halk edebiyatı ürünlerine ………….… adı verilir.

 3. “Mani, türkü, ninni, ağıt” gibi nazım biçimleri ……………... halk edebiyatı ürünleridir.
  Manide anlatılmak istenen duygu ya da düşünce son ............. dizede bulunur.

 4. Düzenleyicisi pek bilinmeyen ………….... çağdan çağa ve yöreden yöreye içeriğinde değişikliklere, bozulmalara ve kırpılmalara uğrayabilir. Her zaman bir ezgi ile söylenir.

 5. Türkünün asıl bölümüne ………….. adı verilir.

 6. Türkünün nakarat bölümüne ……………….… adı verilir.

 7. Halk edebiyatında en çok kullanılan ………….… uyaktır.

 8. Anonim Halk edebiyatı nazım şekillerinden olan ……….... genellikle 7’li hece ölçüsüyle söylenir, “aaxa” şeklinde uyaklanır.

 9. Halk edebiyatında çoban türkülerine ………….… adı verilir.

 10. Divan edebiyatında “mersiye”, eski Türk şiirinde “sagu” olarak bilinen tür Halk edebiyatında ………..… olarak karşımıza çıkar

 11. Halk arasında söylenen ve söyleyeni belli olmayan bir düzyazı türüne …………………… denir. Bu türün en önemli örnekleri: Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin, Leyla ile Mecnun'dur.

 12. Destandan halk hikayesine geçiş ürünü olan ………………..............… hikayeleri, Oğuzların yaşadığı bölge, gelenek ve görenekler hakkında bilgi verir. Bu yapıt nazım ve nesir şeklinde kaleme alınmıştır.

 13. Temelinde nükte, mizah, eleştiri ve hiciv öğesi bulunan düzyazı biçimindeki kısa öykülere ………….… denir.

 14. Bir olayı, akıldışı ve olağanüstü yoldan gerçekleşmiş gösteren söylentiye …………..… denir. Bu tür; tarihi, dini ve olağanüstü kişileri, varlıkları ve güçleri anlatan bir türdür.

 15. ………….…’da eğiticilik esastır. Evrensel konular işlenir. Milli ve dini motiflere yer verilmez. Eflatun Cem Güney bu türün temsilcilerindendir.

 16. Çocuk oyunlarında ve masalların girişlerinde kullanılan, ses ve söz benzerliğinden yararlanılarak meydana getirilen Anonim Halk edebiyatı düzyazı türüne ……………….… adı verilir.

 17. Temel amacı çocukların düşsel dünyalarını zenginleştirerek çocuklara ders vermek olan ……………..… türü Türk ve dünya edebiyatının en eski ve en yaygın türlerindendir.

 18. Toplumları derinden etkileyen, tarihi ve sosyal olayları anlatan uzun manzum hikayelere …………… adı verilir.

 19. Olayların belli bir zamana bağlanmadığı, belli bir yazarının olmadığı, eğitici nitelik taşıyan, milli duygu ve dini inançların işlenmediği evrensel ürünlere ………….… adı verilir.

Aşık Tarzı Halk Edebiyatı

 1. Aşık edebiyatı nazım şekillerinden olan ………..…’nin koşmadan tek farkı kalıp sayısıdır. Kendine özgü bir ezgisi vardır.

 2. …………… koşmanın bir türüdür. Bu türe Divan edebiyatında “mersiye” denilmektedir.

 3. 19. yy halk şairlerinden olan …………………’ni çağının aksaklıklarını ve değersiz yöneticilerini yererek dile getirmiştir.

 4. .....................… 17. yy halk şairlerin en tanınmışıdır. Çukurova bölgesinde yaşayan bu şairimiz sade bir Türkçe ile tabiat, aşk ve yiğitlik gibi konuları işlemiştir.

 5. ……………..… kavganın ve özgürlüğün sembolü olmuş halk şairimizdir.

 6. Koşmanın ilk dörtlüğü ………….… şeklinde uyaklanır.

 7. Koşmanın bir türü olan ……………..... divan edebiyatında “gazel” ile benzerlik gösterir.

 8. Semai .................. hece ölçüsüyle yazılır. Koşmadan ayrılan tek yönü de budur

 9. ……………………..… 19. yy halk şairlerimizdendir. Divan şiirine hâkimiyetiyle tanınan bu şairimizin koşma ve semaileri ünlüdür.

 10. 8’li hece ölçüsüyle söylenen semaiden farklı olarak yiğitçe bir söyleyişin (behey, bre, hey) hâkim olduğu …………..… Aşık edebiyatı nazım şekillerindendir.

 11. 20. yy'ın en önemli halk şairi olan ………………..…. Ahmet Kutsi Tecer tarafından keşfedilmiş; insan, yurt ve toprak sevgisini değişik bir üslupla dile getirmiştir.

 12. Koşmanın bir türü olan …………..… Divan edebiyatında “hiciv”, Batı edebiyatında “satir” ile benzerlik gösterir.

 13. Halk ozanları arasında memurluk yapmış ender tiplerden biri olan ………….… Divan edebiyatı nazım şekillerini de kullanmıştır.

 14. Yeniçeri ozanlarının en tanınmışlarından olan …………………………..’nın “Genç Osman Destanı” edebiyatımızın yapma destanları arasında sayılmaktadır.

 15. Dörtlük sayısı en az 3, en fazla 6 olan, genellikle hecenin 11’li kalıbıyla yazılan, aşk, sevgi ve doğa güzelliklerini anlatan Aşık edebiyatı nazım şekline ………….… adı verilir.

 16. “Kırık çanağı yok ayran içecek / Kahveye gelir de fincan beğenmez.” bu dizeler koşmanın bir çeşidi olan .................dan alınmıştır.

 17. Divan edebiyatında “hicviye” denilen alaylı yergi şiirlerinin Halk edebiyatındaki karşılığına …………..… adı verilir.

 18. Asıl adı “Ruşen” olan ve koçaklamaları ile tanınan ünlü halk şairimiz ………….…’dur

 19. . …………….…, yaşadığı devrin büyüklerini hicvettiği için İstanbul’dan kovulan taşlama ustası halk ozanımızdır.

 20. Cumhuriyet'in 10. yıl dönümünde Ankara’ya yürüyerek gelip ilk şiirlerini Cumhuriyet Bayramı’nda söyleyen halk ozanımız ……………..…’in “Deyişler, Sazımdan Sesler” adlı eserleri çok meşhurdur.

 21. Avşar Türklerinden olan ………………..... özlü ve içli bir dil ile yiğitçe söyleyişi bir arada kullanır ve türkü türünde başarılı olmuşturGeleneksel Türk Tiyatrosu


 1. Geleneksel Türk tiyatrosu ürünlerinden biri olan …………..… oyununda, oyuncu her öykünün sonunda “kıssadan hisse” çıkararak dinleyenlere öğütler verir. Elindeki bastonu ve mendili kullanıp değişik tipleri canlandırarak hikâyeler anlatır.

 2. Geleneksel Türk tiyatrosunun ürünlerinden biri olan ………………’de oyununda temel kişilerin yanında konuya göre Çelebi, Tuzsuz Deli Bekir, Laz, Zenne gibi kahramanlar yer alır. .

 3. Yazılı bir metne bağlı olmadan oyuncuların oyunun akışı içinde geliştirdikleri söz ve tavırlarla oluşan sahne oyunlarına genel olarak …………….… adı verilir.

 4. Ortaoyunun temel iki kahraman ……………… ve …Pişekâr…’dır.

 5. Karagöz ve Ortaoyununda karşılıklı konuşmaların yapıldığı bölüme ………………..… adı verilir.

 6. Karagöz ve Ortaoyununda belli bir olayın anlatıldığı bölüme ……………… denir.

 7. Tek kişilik halk tiyatrosuna ………….... denir. Bu türde sanatçı bastonu bazen bir saz, bazen bir silah gibi kullanır.

 8. Seyirlik oyunlardan olan Ortaoyunun başkahramanları ………….… ve …………….’dur

 9. En önemli kişileri Pişekar ve Kavuklu olan, ………………… yazılı bir metne bağlı olmadan oynanır.


Yüklə 24,42 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə