İÇİndekiler 1 kiyametin alametleri 2Yüklə 341.52 Kb.
səhifə1/8
tarix12.08.2018
ölçüsü341.52 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

İÇİNDEKİLER


İÇİNDEKİLER 1

KIYAMETİN ALAMETLERİ 2

A- KIYAMETİN BÜYÜK ALAMETLERİ 2

B- KIYAMETİN KÜÇÜK ALAMETLERİ 8

İLİM ÖĞRENMENİN ÖNEMİNE DAİR HADİSLER 17

AZAP, HELAK VE LANETE UĞRAMAYA SEBEP OLAN ŞEYLER HAKKINDAKİ HADİSLER 22

ÇEŞİTLİ KONULARLA İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER 31

ŞİFALI ŞEYLER HAKKINDAKİ HADİSLER -1 48

ŞİFALI ŞEYLER HAKKINDAKİ HADİSLER -2 53

İMAN HAKKINDAKİ HADİSLER 58

ALLAH’I ZİKRETMEK HAKKINDA HADİSLER 60

NAMAZ HAKKINDAKİ HADİSLER 62

A- CUMA NAMAZI HAKKINDAKİ HADİSLER 63

B- NAFİLE NAMAZLAR HAKKINDAKİ HADİSLER 64

GÜZEL AHLAK İLE İLGİLİ HADİSLER 65

KÖTÜ AHLAKLA İLGİLİ HADİSLER 67


KIYAMETİN ALAMETLERİ


(Ramuz el-Ehadis’den)

A- KIYAMETİN BÜYÜK ALAMETLERİ


Bismillahirrahmanirrahim

Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncukların ard arda kopması gibi. Hz. Ebu Hüreyre (r.a.) 277. 6
Kıyamet kopmaz, siz yahudilerle harp etmedikçe. Hatta taşlar bile arkasındaki yahudiyi “Ya müslüman şu benim arkamdaki yahudidir, onu öldür” diye haber verir. Hz. Ebu Hüreyre (r.a.) 477. 1
Fırat nehri altın bir dağ üzerinden açılmadıkça kıyamet kopmaz. Onun üzerine insanlar savaşırlar. Yüz kişiden doksan dokuzu öldürülür. Onlardan her biri: “Herhalde savaşı ben kazanacağım” der. Hz. Ebu Hüreyre (r.a.) -Buhari, Fiten24; Müslim, Fiten 29, (2894); Ebu Davud, Melahim 13, (4313,4314); Tirmizi, Cennet 26, (2572,2573)
Şu on alamet olmadan kıyamet gelmez: Duhan, Dabbetül arz, Deccal, Güneşin garpten doğuşu, Üç yerde yere batış; şark, garp ve ceziretül arab’da. İsa ibnü Meryem’in inmesi, Ye’cüc ve me’cüc’ün çıkması ve Aden içinden bir ateş çıkması ve insanları mahşere (Şam’a) sürmesi ve yanlarından ayrılmaması. Öyle ki onlar geceleyince o ateş de geceler. Kaylule (uykusu) yaptıklarında o da yanlarında bekler ( Yanlarından ayrılmaz). (Bu on alamet oluş sırasına göre değildir) Hz. Huzeyfe İbni Esid (r.a.) 100. 5

Ey Ümmet! Altı şey vardır ki, onlar olmadan kıyamet kopmaz: Peygamberinizin vefatı. Aranızda malın artması; öyle ki bir adama on bin dirhem (gümüş para) verilecek de yine öfkelenecek. Sizden her erkeğin evine giren bir fitne. Koyun boynuzu kıvrımları gibi ölüm çokluğu. Beni Esfer’le aranızdaki sulh; öyle ki, kadının hamileliği süresi gibi dokuz ay toplanırlar, sonra size gadirlik yaparlar (Anlaşmayı bozup, hıyanet ederler). Medinenin fethi. Denildi ki “Hangi Medine” (Şehir)? -Buyurdu ki, “Kostantıniyye” ( Roma’nın Fethi). Hz. İbni Amr (r.a.) 296. 8“Rumlar sizlerle emin bir sulh anlaşması yapacaklar. Sonra, siz ve onlar (başka) bir düşmanla savaşacaksınız ve zafer kazanıp ganimet mallarını alıp (savaştan) salimen galip çıkacaksınız. Sonra savaş yerinden ayrılıp tepeleri bulunan bir çayırlıkta mola vereceksiniz. Orada haç ehlinden (hristiyanlardan) bir adam haçı havaya kaldırarak: “Haç galip oldu” diyecek, müslümanlardan bir adam kızarak kalkıp (adamın elindeki) haçı kırıp ezecektir. İşte o zaman Rumlar sulh anlaşmasını bozarak şiddetli bir savaş için toplanacaklar.” Hz. Zi Muhmer (r.a.) - İbnu Mace, bu hadisin, kendisine bir başka vecihten de ulaştığını, hadisin o vechinde şu ziyadenin olduğunu belirtir: “(Rumlar) şiddetli bir savaş için toplanacaklar. O zaman onlar seksen sancak altında oldukları halde gelirler ve her sancakta on iki bin asker vardır.” 7200
Beyti Makdis’in ma’mur olmasını, Medine’nin harab olması takip eder. Onu da Melhame’nin çıkışı ve onu da Kostantıniyye’nin fethi takip eder. Onu ise deccal’in çıkması takip eder. Hz. Muaz (r.a.) 319. 11
Melhameler vuku bulduğunda Allah Teala Şam cihetinden “Mevali” kabilesinden bir grubu gönderir ki, onlar Arabın en iyi ata binenleri ve silahlı olanlarıdır. Allah, onlar sebebiyle bu dini kuvvetlendirir. Hz. Ebu Hüreyre (r.a.) 66. 7
Size dünya feth olunacak. Eğer bir menzilde muhayyer kılınırsanız Şam denilen şehre bakın. Zira orası “Melhameler”de müslümanların toplandığı yerdir. Onun kalbgahı da “Guta” denilen yer olacaktır. Sahabelerin bazılarından (r.a.) 298. 4
Yakında fitneler olacak. Dediler ki: “Ne emredersiniz Ya Rasulallah?” -Buyurdu ki, Şam’a bakın. Hz. Bekir ibni Hakim (r.a.) 299. 5
Yakında Hadramuttan veya Hadramut denizinden bir ateş çıkacak ve kıyametten evvel insanları toplayacak. Dediler ki: “Ya Rasulallah, bize ne emredersiniz?” -Buyurdu ki, siz Şam’a gitmeye bakın. Hz. İbni Ömer (r.a.) 297. 7
Rumlara ait Kostantıniyye (Roma) tesbihle ve tekbirle müslümanlarca feth edilmedikçe kıyamet kopmaz. Hz. Amr ibni Avf (r.a.) 478. 5
Melhametül kübra (Büyük harp), Kostantıniyye’nin fethi ve deccal’in çıkması yedi ay içinde olur. Hz. Muaz (r.a.) 236. 18
Melhame-i kübra ( Büyük harpler) ile Kostantıniyye’nin ( Burada Roma kastedilmiştir) fethi arasında altı sene vardır. Yedinci de mesih deccal çıkar. Hz. Abdullah ibni Büsr (r.a.) 246. 4 Ebu Davud, Melahim 4, (4296); İbnu Mace, Fiten 35, (4093)
İnsanlar için üç temerküz ( birikme, toplanma) noktası vardır: “Antakya Amik”inde olan “Melhame-i kübra” da toplanma merkezi “Şam” olur. “Deccal” vak’asında merkezleri “Kudüs”. “Ye’cüc-Me’cüc” hadisesinde “Turi Sina”. Hz. Hüseyin (r.a.) 351. 8
Nefsim yed-i kudretinde Olan’a yemin ederim ki, bu iş (müslümanlık) başladığı gibi avdet eder (döner) ve her iman Medine’ye toplanır. Hatta bütün iman Medine’de oluncaya kadar. Hz. Cabir (r.a.) 458. 5
Rumlar, A’mak ve Dabık (Halep yakınlarında iki yer) nam mahalle (isimli yere) inmedikçe kıyamet kopmaz. Onlara karşı Medine’den bir ordu çıkar. Bunlar o gün arz ehlinin en hayırlılarıdır. Bu ordunun askerleri savaşmak üzere saf saf düzen alınca, Rumlar: “Bizden esir edilenlerle aramızdan çekilin de onları öldürelim!” derler. Müslümanlar da: “Hayır! Vallahi sizinle, kardeşlerimizin arasından çekilmeyiz” derler. Bunun üzerine (müslümanlar) onlarla harp eder. Bunlardan üçte biri inhizama uğrar (Savaştan kaçar ve mürted olur), Allah ebediyyen bunların tevbesini kabul etmez. Üçte biri katledilir, bunlar Allah indinde şehitlerin en faziletlileridir. Üçte biri de muzaffer olur, bunlar ebediyyen fitneye düşmezler. Bunlar Kostantıniyye’yi de fethederler. (Fetihten sonra) bunlar, kılıçlarını zeytin ağacına asmış ganimet taksim ederken, şeytan aralarında şöyle bir nida atar: “Mesih Deccal, ailelerinizde sizin yerinizi aldı!” Bunun üzerine, çıkarlar. Ancak bu haber batıldır. Şam’a geldiklerinde (deccal) çıkar. Bunlar savaş için hazırlık yapıp safları tanzim ederken, namaz için ikamet okunur. Derken İsa İbnü Meryem iner ve onlara gitmek ister. Allah’ın düşmanı, Hz. İsa’yı görünce, tıpkı tuzun suda erimesi gibi, erir de erir. Eğer bırakacak olsa, (kendi kendine) helak oluncaya kadar eriyecekti. Ancak, Allah onu İsa (AS)’ın eliyle öldürtür; öyle ki Hz. İsa (AS) onlara (müslümanlara), harbesindeki deccal’in kanını gösterir. Hz. Ebu Hüreyre (r.a.) -Müslim, Fiten 34,(2897)

“Bir tarafı karada bir tarafı da denizde olan bir şehir işittiniz mi?” diye sordular. Oradakiler: “Evet!” deyince, şöyle buyurdular: “İshakoğullarından (Bir başka rivayette ise Hz. İsmail’in oğullarından denilmiştir ki doğrusu da budur) yetmiş bin kişi bu şehre sefer tertiplemedikçe kıyamet kopmaz. Askerler şehre gelince konaklarlar. Ancak silahla savaşmazlar, tek bir ok dahi atmazlar. “La ilahe illallahu vallahu ekber!” derler. Bunun üzerine şehrin kara tarafı düşer. Sonra askerler ikinci kere, “La ilahe illallahu vallahu ekber!” derler, şehrin diğer tarafı da düşer. Sonra tekrar “La ilahe illallahu vallahu ekber!” derler. Bu sefer onlara ( kapılar) açılır. Oradan şehre girerler ve şehrin ganimetini toplarlar. Ganimetleri aralarında taksim ederlerken, yanlarına bir münadi gelip: “Deccal çıktı!” diye bağırır. Askerler her şeyi bırakıp geri dönerler.” Hz. Ebu Hüreyre (r.a.) -Müslim, Fiten 78, (2920)

Yakında dört fitne olacak: Kanın mübah sayıldığı fitne, kanın mübah ve malın helal sayıldığı fitne, kanın mübah, malın ve namusun helal sayıldığı fitne. ( Dördüncüsü Deccal fitnesidir) Hz. İmran (r.a.) 300. 1

Adem (AS)’ın yaratılışı ile kıyametin kopması arasındaki zamanda, “deccal”dan büyük hadise yoktur. Hz. Hişam ibni Amir (r.a.) 373. 8


Deccal’in önü sıra hud’alı (aldatıcı) seneler olur ki; yağmur çok yağar, fakat nebat az olur. Sadıklar tekzib olunur (yalanlanır), yalancılar ise tasdik olunur. Haine itimat edilir, emin ise hain addedilir. Ve “Ruveybiza” söz sahibi olur. Denildi ki: “Ya Rasulallah, Ruveybiza nedir?” -Buyuruldu ki; “Kendisine itimat olunmayan ve kıymet verilmeyen kimselerdir.”

Hz. Avf İbni Malik (r.a.) 258. 5


Benden evvelki Peygamberlerden, ümmetini deccal ile korkutmayan hiç kimse olmadı. Onun sol gözü şaşı, sağ gözü ise perdelidir. Ve alnında “Kafir ” diye yazılıdır. Yanında cennet, cehennem diye iki vadi olur. Cennet dediği cehennem, cehennemi ise ( aslında ) cennettir. Yanında peygamber kıyafetinde iki melek bulunur. Biri sağında, biri solundadır. Bu beraberlik insanları imtihan içindir. Ve deccal onlara sorar: “Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Diriltiyorum, öldürüyorum.” Meleklerden biri: “Yalan söylüyorsun” der. Fakat bu sözü yanındaki melekten başkası duymaz. İkinci melek diğerine; “Doğru söylüyorsun” der. İkinci meleğin sözünü ise insanlar işitir. Ve zannederler ki, deccal’i tasdik etti. Bu da imtihan içindir. Sonra “Medine”ye yürür. Giremeyince; “Bu, O’nun (SAV’in) ülkesidir” der. Sonra “Şam”a yürür. Orada “Akıbeti Efik” mevkiinde Allah onu helak eder. Hz. Sefine (r.a.) 140. 11
Hiç şüphe yok, deccal çıkacaktır. Onun sol gözü kördür. Ve üzerinde beyaz bir ben vardır. Gözsüzleri ve abrası iyi eder. Ölüleri diriltir. Ve “Ben sizin Rabbınızım” der. Kim onu tasdik ederse, fitneyi deccal’e düştü. Kim de “Rabbim Allah” der ve böyle ölürse, o zaman deccal’in fitnesine düşmemiş olur ve ona bir daha fitne ve azap yoktur. Deccal yerde Allah’ın dilediği kadar kalır. Sonra İsa (A.S.) gelir. O, Bana vekil ve Benim dinim üzerine gelir. Deccal’i öldürür. Ondan sonra kıyamet kopar. Hz. Sümre (r.a.) 97. 5

Deccal çıkar ve beraberinde bir nehir ve bir de ateş hendeği bulunur. Kim onun nehrine girerse günahı sabit olur, ecrini ise kaybeder. Kim ki ateş hendeğine girerse ecri sabit olur, günahı ise sükut eder. Bundan sonra, işte o kıyamet saatidir. Hz. Huzeyfe (r.a.) 507. 10

Deccal zamanında mü’minlerin yemeği, meleklerin taamı olan tesbih ve takdisler olacaktır. Kimin o günde dilinde tesbih ve takdis olursa, Allah ondan açlığı giderecektir.

Hz. İbni Ömer (r.a.) 312. 7

Deccal’den evvel yetmiş küsur deccal olacaktır. ( 73~79 kadar )

Hz. Enes (r.a.) 518. 3

Deccal her yere varır, yalnız dört mescidin bulunduğu yere varamaz: Mescidi Haram, Mescidi Medine, Mescidi Aksa ve Mescidi Turi Sina. Hz. Recul (r.a.) 97. 7
Bir müslümana, canının çıkmasından hoş bir şey olmadıkça ( Canından bezmedikçe) deccal çıkmaz. Hz. İbni Mes’ud (r.a.) 485. 9
Deccal insanlarca kendisinden bahsedilmekten zuhul edilmedikçe (unutulmadıkça) ve imamlar da minberlerde ondan bahsetmeyi terk etmedikçe çıkmaz.

Hz. Sa’d ibni Cessame (r.a.) 485. 11


Deccal sizin gibi, belki de sizden hayırlı bir kavme yetişecek. (Yani yine iyi insanlar olacak) Bir ümmet ki başında Ben, sonunda İsa (AS) geliyor. Allah onları hor etmez.

Hz. Abdaurrahman ibni Cübeyr (r.a.) 362. 1


Deccal, Horasan denilen yerden çıkar, ona bir kavim tabi olur ki yüzleri meşin gibidir.

Hz. Ebubekir (r.a.) 508. 2


Deccal’a, İsfahan yahudilerinden yetmiş bin yahudi tabi olur. Hepsinin üzerlerinde taylasan vardır. Hz. Enes (r.a.) 506. 9
İnsanlar üzerine bir zaman gelecek ki, onların hepsi Kur’an okur, ibadete çalışırlar ve ehli bid’atle de meşgul olurlar. Lakin bilmedikleri cihetten müşrik olurlar ve okumalarına ve ilimlerine bedel rızık alırlar ve dünyayı din karşılığında yerler. İşte bunlar, kör deccal’in avanesi olacaklardır. Hz. İbni Mes’ud (r.a.) 504. 3
Kim, Kehf suresinin evvelinden on ayet ezberlerse, deccal’den korunmuş olur. Müslim, Müsafirun, 257; Ebu Davud, Menahim, 14; Tirmizi, Fiten 59; İbni Mace, Fiten

Azameti gökle yer arasını dolduran ve yetmiş bin meleğin ta’zim ve teşyi ettiği bir sureyi size haber vereyim mi? O, “El kehf ” suresidir. Her kim Cuma günü onu okursa, Allah Teala bu sebeple o kimsenin diğer cumaya kadar ki ve ondan sonra da üç gün ilavesi içindeki günahlarını mağfiret eder. Ayrıca kendisine semaya kadar erişen bir nur verilir. Ve deccal fitnesinden de korunmuş olur. Her kim yatacağı zaman bu surenin sonundan beş ayet okursa, korunur ve gecenin istediği vaktinde de uyandırılır. Hz. İsmail ibni Rafiğ (r.a.) 164. 2

Kıyametin ilk alametleri: Deccal, İsa(AS)’ın inmesi, Aden toprağından bir ateşin çıkıp halkı mahşere (Şam’a) sürmesi, öyle ki onlar kaylule (öyle uykusu) yaptığı zaman o ateş bekler. (Onlar yürüyünce o da yürür) Ve bir de Duhan, Dabbe ve Ye’cüc Me’cüc’ün zuhurudur (çıkmasıdır). Denildi ki: “Ya Rasulallah, Ye’cüc Me’cüc nedir?” -Buyurdu ki; Ye’cüc ve Me’cüc bir takım ümmetlerdir ki, her biri dörtyüz binliktir. Onlardan her bir kişi etrafında, kendi sülbünden (neslinden) gelme bin tane göz görmedikçe ölmez. Bunlar Adem (AS) evladıdır ve dünyanın harap olmasına çalışırlar. Geldiklerinde Fırat ve Dicle’den içerler. Taberiye gölünü kuruturlar. Beyt-i Makdis’e vardıklarında ise şöyle derler: “Dünya halkını tamamen öldürdük. Şimdi de göktekilerini öldürelim.” Ve oklarını göğe doğru atarlar da, o oklar kana bulaşmış olarak geri dönerler. Bunun üzerine: “Semadakileri de öldürdük” derler. O sırada İsa (AS) ve müslümanlar Turi-Sina dağında bulunurlar. Allah, İsa (AS)’a şöyle vahyeder: “Kullarımı Tur dağı ve Eyle etrafında muhafaza et.” Sonra İsa (AS) ellerini semaya kaldırıp dua eder. Mü’minler de “Amin” derler. Bunun üzerine Allah, Ye’cüc ve Me’cüc’ün üzerlerine “Hegaf ” denen ve insanların burnundan giren kurtcukları gönderir. Bu kurtcuklar onları Şam’dan şarka kadar sarar ve böylece Ye’cüc ile Me’cüc’ün hepsi ölürler. Öyle ki, onların cifelerinden arz kokar. O zaman Allah, göğe emreder. Ve gökten kırbadan boşanırcasına yağmur yağar, onların cife ve kokularından arzı yıkar. İşte ondan sonra güneşin garpten doğma vakti gelir. Hz. Huzeyfetil Yemani (r.a.) 160. 9
Allah (Z.c.Hz.) Beni, geceleyin yürüttüğünde (Miraç’da) Ye’cüc ve Me’cüc’e beas etti (gönderdi). Ben de onları Allah’ın dinine ve ibadetine davet ettim. Bana icabetten yüz çevirdiler. Bunlar, Adem’in evladından isyan edenler ve iblisin taifesi. Cehennemdedirler. Hz. İbni Abbas (r.a.) 445. 9
Müslümanlar Ye’cüc ve Me’cüc’ün ok ve kalkanlarından kalanı yedi sene yakacaklardır. (Turi Sina’dan kurtulduktan sonra) Hz. Nevvas İbni Sem’an (r.a.) 304. 7
Dabbetül arz, beraberinde Hz. Süleyman (AS)’ın mührü, Hz. Musa (AS)’ın asası bulunduğu halde çıkar. Mü’minin, asa ile yüzünü nurlandırır. Kafirin de mühürle burnunu mühürler. Öyle ki, ziyafet ehli toplanırlar da biri diğerine bu, “ya mü’min” bu “ya kafir” ve bu da “ya mü’min” diye hitap edebilir olurlar. Hz. Ebu Hüreyre (r.a.) 249. 8
Benden sonra fitneler olur. Birisi de “Ahlas” fitnesidir. ( Deve çulu fitnesi; Yani milletin boynunda temelli kalır.) Harpler, hicretler olur. Sonra daha şiddetli bir fitne olur. Ha bitti denir. Daha da devam eder. O derecedeki fitnenin kendisine dokunmadığı ev ve müslüman kalmaz. Bu hal Ehli Beytimden bir müslüman (Mehdi A.S.) çıkıncaya kadar devam eder. Hz. Ebu Said (r.a.) 300. 3
Horasan cihetinden gelen siyah sancaklar gördüğünüzde onlara katılın. Zira onların içinde Allah’ın halifesi Mehdi (AS) vardır. Hz. Sevban (r.a.) 48. 1

Ramazanda bir seda olur. (manası anlaşılır) Şevvalde de bir seda olur. (manası anlaşılmaz) Zilkade de kabileler birbiriyle çarpışır. Zilhiccede hacılar talana uğrar. Muharremde gökten şöyle nida olunur: “Dikkat ediniz, Filan kimse Allah’ın halkının hayırlılarındandır. Onu dinleyiniz ve ona uyunuz.” Hz. Şehr ibni Havşeb (r.a.) 518. 5


Yakında sizinle Rumlar arasında dört sulh anlaşması olur. Dördüncü Al-i Harun’dan biri ile gerçekleşir. Ve bu yedi sene devam eder. Denildi ki: “Ya Rasulallah, o gün insanların imamı kimdir?” -Buyurdu ki: “İmam, Benim evladımdan, kırk yaşında, yüzü parlak bir yıldız gibi olan, sağ yanağında siyah bir beni bulunan ve üzerinde iki kutvani aba olan bir kimsedir. Tavrı, Beni İsrail ulemasına benzer. Yirmi sene hüküm sürer. Arzdaki hazineleri çıkarır ve şirk beldelerini feth eder.” Hz. Ebu Ümame (r.a.) 299. 8
Benim Ehli Beytimden bir adam yeryüzüne hakim olmadıkça kıyamet kopmaz. Onun alnı açıktır, kemer burunludur (burnu kavislidir). O, yeryüzünün daha evvel zulümle doldurulduğu gibi, dünyayı adaletle doldurur. İdaresi yedi sene sürer. Hz. Ebu Said (r.a.) 477. 8

(Bir başka rivayette de dişlerinin aralıklı olduğu geçmektedir. Bir özelliği de yürürken uyluklarının açık ve birbirinden uzak olmasıdır.)

Mehdi, amcam Abbas’ın sülalesindendir. Hz. Osman ibni Affan (r.a.) 236. 20

Mehdi, Benim zürriyetimden, kızım Fatıma’nın evladlarındandır. Hz. Ümmü Seleme (r.a.) -Ebu Davud, Mehdi 1, (4284).


Mehdi ile müjdelenin. O Kureyş’ten ve Ehlibeytimden bir kişidir. O, insanların ihtilaf ve ictimai sarsıntılar içinde bulundukları bir sırada çıkar. O, yeryüzünü, kendinden önce zulüm ve baskı ile doldurulduğu gibi, adalet ve insaf ile doldurur. Ondan yer ve gök ehli razıdır. Ve O, malı “Sahah” olarak taksim eder. Dediler ki: “Sahah nedir?” Buyurdu ki: “Seviye üzere” demektir. Ve Ümmeti Muhammed’in (SAV) kalplerini zenginlikle doldurur ve adaleti onları ihata eder. O kadar ki: Bir münadiye “Kimin ihtiyacı varsa bana gelsin” diye nida etmesi emrolunduğunda, bir kişiden başka kimse gelmez. O kimse istekte bulunur. O da “Sadine (hazinedara) git, sana versin.” der. O da gider ve “Ben Mehdi tarafından, kendisine istediği verilmesi için gönderilen kimseyim.” dediğinde hazinedar “Al” der. O da alır. Fakat aldığını taşımaya gücü yetmez. Bunun üzerine taşıyabileceğini alır, fazlasını geri bırakır. O malla çıkar ama sonra pişman olur ve “Ümmeti Muhammed’in (SAV) nefis cihetinden en aç gözlüsü her halde benim. Onların hepsi de bu mala davet olundukları halde benden başkası buna icabet etmedi.” diyerek aldığı malı iade etmek ister. Hazinedar da: “Biz verdiğimizi kat’iyyen geri almayız” der. Bu devir 6, 7, 8 veya 9 sene devam eder. Bundan sonraki hayatta ise hayır yoktur. Hz. Ebu Said el Hudri (R.A) 7. 7
Ümmetimin sonunda Mehdi (AS) çıkar, Allah (Z.c.hz.)’leri O’na rahmetini indirir. Arz O’na nebatını çıkarır. Mal sahah olarak verilir (Seviyeye göre taksim edilir). Davar çok olur. Cariyeler bile saygı görür. Yedi veya sekiz yıl yaşar. (Ravi 7 veya 8 rakamında tereddüt etmiş) Hz. Ebu Said (r.a.) 508. 7
Yakında size Horasan tarafından siyah bayraklılar gelecek. Kar üzerinde emekleyerek olsa da onlara katılınız. Zira onların arasında Allah’ın halifesi “Mehdi” vardır. Hz. Sevban (r.a.) 298. 2
Mehdi bizdendir. Ey Ehli Beyt! Size müjdeler olsun. Allah (Z.c.hz.)’leri onu bir gecede ihraz eder.(Olgunlaştırır) Hz. Ali (r.a.) 237. 1
Mehdi’nin ismi İsmime, babasının ismi de Babamın ismine uyar.

Hz. İbni Mes’ud (r.a.) 237. 2

(Başka bir rivayete göre de Ahmed olacaktır. Ancak bu iki isim arasında bir zıtlık yoktur, zira her ikisi ile de isimlendirilmesi mümkündür.)
Vallahi Meryem oğlu İsa (AS), adil bir hükümdar olarak inecek, haçı kıracak, hınzırı öldürecek, cizyeyi kaldıracak, deveye lüzum kalmayacak, düşmanlık, boğazlaşma ve hasetleşme gidecek. Mala davet edecek kimse sahip çıkmayacak. Hz. Ebu Hüreyre (r.a.) 456. 4
Peygamberler, baba bir ana ayrı kardeşlerdir. Dinleri de birdir. Meryem oğlu İsa (AS)’da Ben’im kardeşimdir ve aramızda başka Peygamber yoktur. O, tekrar yeryüzüne gelecektir. Onu gördüğünüzde tanırsınız. Orta boylu, kırmızı-beyaz renkli bir zattır. Üzerinde Mısır kumaşından iki parçalı elbise vardır. Su isabet etmediği halde başında damlalar görülür. Geldiğinde putu kırar, domuzu öldürür, cizyeyi kaldırır ve milletleri İslam’a davet eder. İslam’dan başka din kalmaz. Aslanlar develerle, kaplanlar sığırlarla, kurtlar koyunlarla beraber dolaşıp otlarlar. Ve çocuklar yılanlarla oynar ve hiçbiri de diğerine zarar vermezler. O, kırk sene yaşayacak ve ölecektir. Cenazesini müslümanlar kaldıracaktır. Hz. Ebu Hüreyre (r.a.) 191. 5
Ümmetimden iki cemaati Allah (Z.c.hz.)leri cehennemden hıfzetsin. Hindistan’da gaza eden kavmi ve Meryem oğlu İsa (A.S.)’ın maiyyetinde bulunan kavmi. Hz. Sevban (r.a.) 315. 11

Ne mutlu İsa (AS) indikten sonraki hayata. Göğe rahmet için, arza da yeşertmek için müsaade edilir. Taş üzerine tohum ekilse biter, insanlar arasında kin ve çekememezlik olmaz. Hatta bir adam bir aslana rastlasa aslan ona dokunmaz. Yılana bassa yılan onu sokmaz. Hz. Ebu Hüreyre (r.a.) 314. 2


Allah Teala hazretleri ipekten daha yumuşak bir rüzgarı Yemen’den gönderir. Bu rüzgar, kalbinde zerre miktar iman bulunan hiç kimseyi hariç tutmadan hepsinin ruhunu kabzeder. Hz. Ebu Hüreyre (r.a.) -Müslim, İman 185, (117)

Kıyamet Allah Allah diyen bir kimsenin üzerine kopmayacaktır. Hz. Enes (r.a.) -Müslim, İman 234, (148); Tirmizi, Fiten 35, (2208)


Kıyamet sadece şerir insanların üzerine kopacaktır. Hz. Abdullah İbni Mesud (r.a.) -Müslim, Fiten 131, (2949)
Güneş garpten doğmadıkça kıyamet kopmaz. O batıdan doğduğunda, insanlar onu görür ve hepsi de iman ederler. Lakin işte bu; “İmanın, daha önce iman etmediği için hiçbir nefse fayda vermediği zamandır.” Hz. Ebu Hüreyre (r.a.) 477. 4
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə