İhale dosyasi biLEŞenleri sr ek 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu sr ek 3: Teklif Dosyası

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.69 Mb.
səhifə4/9
tarix14.08.2018
ölçüsü0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

1 . Kapsam

Bu teknik şartname, Samsun ilinde bulunan Samsun Teknopark’a ait Ek-1’de verilen arazi üzerinde bulunan yerleşkesinde tüketilen elektrik enerjisinin bir kısmını karşılamak üzere tesis edilecek 100 kWp (DC) kurulu güçteki sabit fotovoltaik güç sisteminin teknik özelliklerini, satın alma ve tedarik şartlarını, kurulum ve montaj gereksinimlerini, şebeke ile bağlantı esaslarını, devreye alma, kurulum sonrası teknik destek ve sistem takibi hizmetlerini ve diğer ilgili koşulları kapsar. Teknik şartname, sabit Fotovoltaik sistemle birlikte ilgili diğer sistemlerin ve bileşenlerin kurulum işinin yanı sıra, tüm ek donanım ve teçhizatı da kapsar.GES Arazisi Konum Bilgileri

Enlem

41°21’38’’K

Boylam

36°10’41,99’’D

İl

SAMSUN

İlçe

ATAKUM

2 . Tanım ve Kısaltmalar

Kısaltmalar

FV : Fotovoltaik – güneş ışınımını DC elektrik enerjisine çeviren düzenek

FVGS : Fotovoltaik Güç Sistemi (Şebeke Bağlantılı Güneş Enerjisi Santrali)

Anahtar Teslim: Kurulacak FVGS’nin, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik ve bu yönetmeliğin uygulanmasına yönelik tebliğ kapsamında aşağıdaki koşullar çerçevesinde işletmeye teslim edilmesi;

Dağıtım şirketi YEDAŞ ve TEDAŞ onaylarıyla “Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşması” yapılabilmesi için gerekli projelerin, ilgili teknik mevzuat ile ilgili tebliğ ve yönetmelik uyarıncatasarımlarının yapılıp işletmeye sunulması, İdare ve dağıtım şirketi YEDAŞ arasında “Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşması” imzalanmasını müteakiben, projelere uygun şekilde FVGS için gerekli tüm teçhizatın, gerekli her türlü revizyon ve işçilik bedelleri yükleniciye ait olmak üzere eksiksiz kurulumu, gerekli sistem testlerinin gerçekleştirilmesi,
“Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşması”na uygun şekilde, “T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Geçici Kabulü” nü müteakiben sistemin devreye alınması,

İdare : Samsun Teknopark A.Ş.

Kök : Kesicili Ölçü Kabini

Panel : FV panel – FV hücrelerden oluşan birimler

c-Si : Kristal silisyum

Dizi : Seri bağlı panellerden oluşan grup

Dize : Bir eviriciye bağlanan bütün diziler

TP : Toplama Panosu

MDK : Minyatür Devre Kesici

KTDK : Kompakt Tip Devre Kesici

ŞKR : Şebeke Koruma Rölesi

UİS : Uzaktan İzleme Sistemi

PO : Performans Oranı–Sistemin üretmesi beklenen enerjinin, ürettiği enerjiye oranı

kWp : FV dize kurulu gücü

kW : Evirici kurulu gücü

kVA : Trafo kurulu gücü

AG : Etkin şiddeti 1000V altındaki gerilim

Alternatif Akım (AC) : Genliği ve yönü periyodik olarak değişen elektrik akım,

Anma gerilimi: AG tek faz sistemler için etkin şiddeti 230V faz-nötr, AG üç fazlı sistemler için 400V faz-faz; YG sistemler içinse bağlantı noktasında tanımlanan gerilimin nominal değeri

Bağlantı noktası: Kullanıcıların bağlantı anlaşmaları uyarınca dağıtım sistemine bağlandıkları saha veya irtibat noktası,

Doğru Akım (DC): Yönü ve şiddeti değişmeyen akım,

Evirici: Doğru akımı alternatif akıma dönüştüren düzenek,

Fotovoltaik panel ters akım dayanımı: Arıza durumunda panellerin hasar görmeden taşıyabilecekleri maksimum akım değeri,

İlgili tebliğ ve yönetmelik: 21.07.11 tarihli 28001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” ile 02.10.13 tarihli 28783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ”,

İlgili teknik mevzuat: Elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin güvenli ve kararlı işletilebilmesi için gereken şartları ve standartları içeren 16.12.2009 tarihli ve 27434 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği, 4.11.1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, 21.8.2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ile diğer yönetmelik ve tebliğler,

İstekli: Teknik ve idari şartnamelerde aranan özelliklere uygunluğunu İdare’ye belgeleyerek teklif sunan özel ya da tüzel kişilik,

MPPT: Maksimum Güç Noktası İzleyici,

NOCT: Normal Operasyon Altında Hücre Sıcaklığı (800W/m2 güneş ışınımı, AM 1.5 güneş ışınımı spektrumu, 20°C hava sıcaklığı, 1m/s rüzgar hızı koşullarında)

Panel Maksimum Güç Noktası Nominal Gücü (Pmpp): Fotovoltaik panelin maksimum güç

noktasında ürettiği anlık enerji miktarı,Pmpp sıcaklık katsayısı: Hava sıcaklığına bağlı olarak Pmpp değerinde meydana gelen yüzdesel

değişme miktarını %/°C ya da %/K cinsinden veren katsayı,PŞBGES_DC: ŞBGES bünyesinde kurulumu yapılan panellerin STC altında toplam gücü,

STC: Standart Test Koşulları (1000W/m2 güneş ışınımı, 25°C panel sıcaklığı, AM 1.5 güneş

ışınımı spektrumu),THD: Toplam harmonik bozunumu,

YG: Etkin şiddeti 1000V üzerindeki gerilim,

Yüklenici: İhale sonucuna göre sözleşme imzalanan, teknik ve idari şartnameler ışığında işi

yapacak olan firma,3 . Genel Şartlar

İdare’nin belirlediği alanda kurulacak olan “100 kWp (DC) kurulu gücünde sabit Fotovoltaik Güneş Enerji Santrali’nin tasarım, planlama, montaj ve işin bir bütün olarak tamamlanması esasına göre bu iş tanımlanmaktadır.


Yüklenici firma, belirtilen yerde istenen özelliklerde Fotovoltaik (FV) paneller kullanacaktır. Şebeke Bağlantılı (on-grid) olarak kurulacak Güneş Enerji Santralinde, Fotovoltaik paneller tarafından elde edilen Doğru Akım (DC) eviricilerde alçak gerilim Alternatif Akıma (AC) çevrildikten sonra depolanmaksızın tesisin AG dağıtım barasına bağlanacaktır.

Yüklenici şebeke bağlantısını Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik, bu yönetmelik kapsamında yayınlanan Şebeke Bağlantısı Usul ve Esasları ve diğer ilgili yönetmelik ve eklerine göre tesis edecektir. Yüklenici tüm iş ve işlemlerinde yürürlükte olan güncel mevzuatlar ile konuyla ilgili kurumların (EPDK, TEDAŞ, YEDAŞ vb.) yönetmeliklerine/çalışma esaslarına uygun hareket edecektir. FVGS şebeke ile bağlantısı, YEDAŞ tarafından verilecek bağlantı görüşüne göre yapılacaktır.

Sunulan teknik veri, kılavuz, broşür ve benzeri belgeler, ilgili üreticilerin web sitelerinden doğrulanabilir olacaktır.

Sistemin kurulacağı alanla dağıtım şebekesi arasındaki kablolama, irtibatlandırma, malzeme temin ve işçilikleri yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Bu işlemler sırasında çıkabilecek kazı, inşaat, revizyon, düzeltme, yıkma, delme vb. işlemler yüklenici tarafından yapılarak, gerekli onarımlar da yüklenici tarafından sağlanacaktır.

Hatalı projelendirme ve tesisat nedeniyle şebeke bağlantısının karşılanamamasından ve performans oranının % 90’ın altına düşmesinden yüklenici firma direkt sorumlu olacak ve gerekli olan tüm iyileştirme/düzeltmeleri bedelsiz olarak 30 gün içinde sağlayacaktır.

Teknik şartname ve eklerinde değinilmeyen, ancak işin tekniği ve sistemin fonksiyonel çalışması, sorunsuz bir işletmenin kurulumu ve işletilmesi açısından sistemde bulunması gereken her türlü asli ve yardımcı tüm ekipmanlar ile yapılması zorunlu olan tüm işler işletmenin lehine olan hususlar olarak kabul edilip anahtar teslimi götürü bedel içinde yapılacaktır. Bunlarla ilgili işletmeden herhangi bir bedel talep edilmeyecektir

İşin yapımı süresince tesis içinde tüm malzeme artıkları düzenli olarak temizlenecektir.

İsteklilerin tekliflerini vermeden önce işyerini yerinde inceleyerek gerekli gördükleri keşif ve metrajları yapmaları gerekmektedir.

Cihazlar, günde 24(yirmi dört) saat, yılda 365(üç yüz altmış beş) gün sürekli çalışmaya müsait olacaktır.

Sözleşme sırasında yüklenici tarafından All Risk Sigortası yaptırılacak ve bu sigorta kesin kabul tarihine kadar geçen süreyi kapsayacaktır. All Risk Sigortası tüm riskleri kapsayacak şekilde yapılacak olup tarih belirtilmiş olarak tanzim edilecektir.

Madde 3’te yer alan tüm bu iş ve işlemler GÜS kurulumu iş paketi kapsamında olup, yüklenici tarafından ayrıca herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.

3.1 İdareye Teklifle Birlikte Sunulacak Belgeler

İdareye teklifle birlikte sunulacak belgeler aşağıdaki maddelerde listelenmiştir;3.1.1- Madde 5.2’de tanımlanan tüm özellikleri içeren ilgili tüm kataloglar ve teknik dökümanlar,

3.1.2-Madde 5.2.6’da istenen özellikleri, Madde 5.2.7, 5.2.8 ve 5.2.9’da ise tanımlanan özellikleri içeren ilgili tüm kataloglar ve teknik dökümanlar,

3.1.3-Madde 5.2.16’da istenen tüm belgeler (performans sigortası, Türkçe katalog, garantiyle ilgili dökümanlar),

3.1.4-Madde 5.2.25’te belirtilen, FV panellere ait, satış, servis ve montaj için üreticiden alınmış tam yetki belgesi,

3.1.5-Madde 5.2.27’de belirtilen tüm evraklar ve sertifikalar,

3.1.6- Madde 5.4’de tanımlanan tüm özellikleri içeren ilgili tüm kataloglar ve teknik dökümanlar,

3.1.7-Madde 5.4.17’de istenen standart ve sertifikalar,

3.1.8-Madde 5.4.21’de istenen, eviriciye ait Türkçe kullanım kılavuzu ve diğer ilgili belgeler,

3.1.9-Madde 5.4.22’de istenen, eviricinin üreticisinden alınmış, satış, servis ve montaj için tam yetki belgesi,

3.1.10-Madde 5.7’de istenen tüm ürünlerin özelliklerinin kontrol edilebileceği ilgili kataloglar,

3.1.17-Madde 8.1’de istenen belge ve yazılar,

3.1.18-Yukarıda belirtilmeyen ancak şartnamenin içeriğinde yer alan diğer ilgili belge ve evraklar,
3.2 İdareye Sözleşme Sonrası Sunulacak Belgeler
Yüklenici idareye sözleşme imza gününü takiben, 20 takvim günü içinde madde 3.1’de talep edilen belgeleri sunmakla yükümlüdür. Madde 3.1 kapsamında idarece istenilen proje revizyonları 10 takvim günü içerisinde gerçekleştirilerek idareye sunulacak ve tüm revizyon izinleri Yüklenici tarafından alınacaktır.

3.2.1- Detaylı iş programı,

3.2.2-Taşıyıcı konstrüksiyon için olası statik ve dinamik yükler altında mukavemet hesapları,

3.2.3-Sistem yerleşim planı (minimum alan kullanımı ve minimum gölgeleme sağlanacak şekilde optimal uygunlukta ölçekli panel ve evirici yerleştirilerek, kullanılmayan alanlar sahanın belirli ucunda bırakılarak ileriki ilave güç ve kapasite artışlarına imkan verebilecek şekilde tasarlanmalıdır),

3.2.4-DC ve AC tek hat şemaları, kablo gerilim düşümü ve akım taşıma kapasitesi hesapları

3.2.5-Kısa devre hesaplamaları,

3.3 Projeler
3.3.1-GÜS’nin anahtar teslim tasarımı yüklenici tarafından gerçekleştirilip projelendirilecektir. YEDAŞ’la “Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşması” yapılması için gerekli tüm proje ve raporlar; teknik şartname, ilgili teknik mevzuat ve ilgili tebliğ ve yönetmeliğe uygun olarak hazırlanarak idarenin onayına sunulacaktır. Proje ve raporlarda YEDAŞ veya TEDAŞ tarafından yapılması talep edilen revizyonlar yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.

3.3.2-Projelerde daha sonra yapılması gereken herhangi bir değişiklik olursa teknik açıklamasıyla birlikte idareye sunulacaktır. İdarece uygun görülen değişiklikler “Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşması” koşulları ile ilgili tebliğ ve yönetmelik gereksinimlerinin dışına çıkmamak koşuluyla yapılacaktır.

3.4 Standartlar
3.4.1-GÜS bünyesinde kullanılacak malzemeler için teknik şartnamede belirtilen standartlara uygunluk aranacaktır. Şartnamede standart belirtilmeyen teçhizat için Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” uyarınca öncelik sırasına göre Türk Standartları/CENELEC/IEC/EN ile diğer uluslararası standartlara uygunluk esastır.

3.4.2-Elektrik tesisatında kullanılacak tüm malzemeler ile kumanda ve güç kablolarında ilgili TSE ve IEC standartları ile ISO 9000 serisine uygunluk ve CE belgesi aranacaktır. TSE standardı olmayan malzemelerde TSEK belgesi aranacaktır. Şartnamede belirtilmemiş hususlar için öncelik sırası TSE, IEC, ISO olacaktır.

3.5 Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere Uygunluk
3.5.1-Yüklenici; tesisin yapımı, denenmesi ve işletilmesiyle ilgili her türlü kanun, tüzük ve yönetmeliklere, özellikle çevre kirlenmesinin önlenmesi ve genel sağlığın korunmasıyla ilgili olanlara uygun iş yapacaktır. Herhangi bir şekilde nizama bağlanmamış hususlarda ise yüklenici, geçerli olan usul ve kaidelere uygun iş yapacak veya hareket edecektir.

3.5.2-Yüklenici; projelerde, teknik şartnamelerde belirtilen hususların kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, mecburi olarak yürürlükte olan standartlara veya mahalli şartlara, usullere ve kaidelere uygun olduğunu tahkik edecektir. Eğer uygun olmayan herhangi bir husus mevcut ise idareyi bildirecektir. Yüklenicinin bu hususu düzeltmesi için yapacağı masrafa karşılık hiçbir ödeme yapılmayacaktır.

3.6 İş ve İşletme Güvenliği
3.6.1-Yüklenici kurulum sırasında gerekli bütün yangın ve iş güvenliği önlemlerini alacaktır.

3.6.2-İlgili kanunlar çerçevesinde, yüklenici şantiyede çalışanların iş güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Aksi halde meydana gelecek kazalardan yüklenici sorumludur. Her türlü işi tanıtıcı ve iş güvenliği ile ilgili levhalar görülecek şekilde gerekli yerlere konulacaktır. Yüklenici ihale kapsamında yapacağı tüm iş ve işlemlerde, yangın güvenliği ve iş güvenliği olmak üzere tüm güvenlik tedbirlerini almak zorundadır. İskeleler, merdivenler ve parmaklıklar gibi parçalar gerektiği durumlarda teçhizatın emniyetli bir şekilde çalışması ve bakımı için bulundurulacaktır. Kesinlikle sigortasız işçi çalıştırılmayacaktır.

3.6.3-İşin yapımı esnasında tüm tesis ve çevreye verilecek her türlü zarar ve ziyandan Yüklenici sorumlu olacak, hasar giderilmediği takdirde tespit edilecek bedel Yükleniciden tazmin edilecektir.

3.6.4- Yüklenici GÜS’nin güvenli bir şekilde çalışmasını temin etmek için, GÜS’ne dair Türkçe çalıştırma ve durdurma talimatlarını ihtiva eden plakalar hazırlatacaktır. Bu plakalar idarenin onayıyla üretilecek ve idarenin talep ettiği yerlere görünür şekilde yerleştirilecektir.

3.6.5-GÜS’nin güvenli bir şekilde işletilmesi ve bakımlarının yapılması için gerekli bilgileri içeren Türkçe bir talimatname Yüklenici tarafından hazırlanarak idareye sunulacaktır.

3.7 Nakliye ve Depolama
Teçhizat ve malzemeler, imalatçının önerileri ve İdare’nin onayı doğrultusunda dikkatle taşınacak, uygun şekilde depolanacak ve montajdan önce ve montaj sırasında zedelenmeyi önleyecek şekilde korunacaktır. Zarar gören ya da bozuk parçalar değiştirilecektir. Yüklenici tarafından kullanılacak malzemelerin işin bitimine kadar çalınma veya herhangi bir nedenle hasara uğramasının sorumluluğu, yükleniciye aittir. Çalışma mahallinin temiz olarak terk edilmesi, yüklenicinin sorumluluğundadır.

4 . Yapılacak İşler

4.1-Yüklenici firma, belirtilen yerde, toplamda asgari 100kWp (DC) FV panel gücüne sahip FVGS’ni Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin mevzuata uygun olarak yapacak ve İdarece gösterilecek yerlere şartname içeriğine uygun şekilde oluşturacaktır. 100 kWp (DC) fotovoltaik sistem şeklinde kurulacak FVGS, YEDAŞ ve TEDAŞ tarafından kabulü yapıldıktan sonra, İdare tarafından kontrolleri yapılıp teslim alınacaktır. YEDAŞ ve TEDAŞ kabulünü yaptırmak yüklenicinin sorumluluğunda olup, kabulde çıkabilecek eksiklikler yüklenici tarafından projeye uygun olarak düzeltilecektir.

4.2-Projelendirilmiş GÜS’nin anahtar teslim esasına göre kurulumu yapılacaktır.

4.3-İşin süresi iş yeri tesliminden sonra 150 (yüz elli) takvim günüdür.

5 . Fotovoltaik Güç Sistemi Teknik Özellikler

5.1 Genel Teknik Özellikler

5.1.1- FVGS dahilindeki panellerden oluşan FV dize, 1000 W/m² ışınımı, 1,5 AM güneş ışınımı spektrumu (hava kütlesi), 25 ºC panel sıcaklığı ortam koşullarında (Standart Deney Şartları) asgari 100kWp (DC)+% 2 anlık elektrik enerjisi üretebilecek kapasitede olacaktır.

5.1.2-Kurulacak olan FVGS dahilindeki toplam panel gücü tepe değeri 100 kWp(DC) (+%2,-%0) olacaktır.

5.1.3-FV paneller Ek-1’deki vaziyet planında gösterilen yerde ve uygun yönelimde monte edilecektir.

5.1.4-FV paneller verimi maksimize edecek açıda yerleştirilecektir. Panel taşıyıcı konstrüksiyonu bu açıya uygun olacak şekilde kurulacaktır.

5.1.5-FV panellerden üretilen DC gerilim, eviriciler aracılığıyla AC gerilime çevrilecektir. Evirici çıkışları teknik şartname, ilgili teknik mevzuat ile ilgili tebliğ ve yönetmeliğe uygun şalt malzemeleri aracılığıyla bağlantı noktasına bağlanacaktır.

5.1.6-FVGS ve ana pano arasındaki enerji alış verişi, sistem dâhilinde montajı yapılacak olan Çift Yönlü Sayaç tarafından kaydedilecektir.

5.1.7-FV Paneller ve Sistem içerisinde kullanılacak tüm cihazlar, yeni (brand new) ve kullanılmamış (unused) olacak, üzerlerinde marka, model ve diğer özelliklerini gösteren işaret, yazı, rakam vs. türünden bilgiler bulunacaktır.

5.2 Fotovoltaik (FV) Paneller

5.2.1-Teklif edilecek FV paneller madde 5.2’de geçen tüm şartları sağlamalıdır. Bu şartlara uygunluk madde 3.1 uyarınca teklifle birlikte işletmeye sunulacak teknik dokümanlardan teyit edilebilmelidir.

5.2.2-FV paneller kristal silisyum teknolojisi ile üretilmiş polikristal veya monokristal yapıda olmalıdır.

5.2.3-FVGS’te yalnızca tek bir markanın tek bir modelinin tek bir güçte panelleri kullanılacaktır. Farklı model ve güçlerdeki paneller sistem içerisine kesinlikle dahil edilmeyecektir.

5.2.4-Toplam FV panel sayısı madde 5.1.1 uyarınca belirlenecektir.

5.2.5-FVGS dahilindeki FV panellerin hepsi asgari 255 (ikiyüz elli beş) Wp gücünde aynı tipte ve güçte olmalıdır. FV panellerin verimi, standard test koşulları altında asgari %15,4 (yüzde onbeş nokta dört) olmalıdır. Farklı model ve güçlerdeki paneller aynı sistem içinde kullanılmayacaktır.

5.2.6- İstekliler teklif ettiği FV Paneller için aşağıdaki bilgileri teklifiyle birlikte verecektir (Standart Test Koşulları: 1000W/m² ışınım, 25ºC modül sıcaklığı ve AM=1,5 spektrum şartlarında).

5.2.6.1-Voc (Açık Devre Voltajı), Isc (Kısa Devre Akımı), Impp (Nominal güçte Akım), Vmpp (Nominal güçte Voltaj), ve Pmmp (Nominal Güç) değerleri.

5.2.6.2- Termik Özellikleri (Sıcaklık ile panel arasındaki ilişkiyi), 800, 1000 W/m2’ lik ışınımlarda panel güçlerini.

5.2.6.3- Fiziksel boyut ve ağırlık.

5.2.6.4- Teklif edilen FV Paneller için üreticinin vereceği garanti belgeleri. Gerektiğinde normal çalışma koşullarındaki değerler de istenebilecektir.

5.2.7-FV paneller -40 °C/+85 °C çalışma sıcaklığında ve % 0 ile % 85 bağıl nem oranında sorunsuz çalışabilmelidir. Bu durum sunulan teknik dokümandan okunabilecektir.

5.2.8-Panellerin Pmax sıcaklık katsayısı -0,40%/°C veya sıfıra daha yakın bir değerde olmalıdır. Bu durum sunulacak teknik dökümandan okunabilmelidir.

5.2.9-Panellerin Voc sıcaklık katsayısı -0.30%/°C veya sıfıra daha yakın bir değerde olmalıdır. Bu durum sunulacak teknik dökümandan okunabilmelidir.

5.2.10-Panellerin maksimum sistem gerilimi 1000 VDC(EU) olmalıdır.

5.2.11-Panellerin ters akım dayanımı asgari 20A (EU) olmalıdır.

5.2.12-Panellerin NOCT değeri en fazla 45°C (-/+2)°C olacaktır.

5.2.13-Paneller IP 67 (dişi-erkek konektör bağlantısı yapılmış vaziyette) koruma sınıfında MC4 entegre konektörlere sahip olmalıdır. Bu konektörlerin kabloları, pozitif (+) ve negatif (-) kutupların görsel ayrımını sağlayacak şekilde işaretlenmiş, en az 1000 mm uzunlukta ve minimum 4 mm² kesitinde solar kablo olmalıdır.

5.2.14-Panellerin IP65 koruma sınıfına haiz bağlantı kutuları bulunmalıdır. Bu bağlantı kutularında, gölgelenmenin neden olduğu güç düşüşlerine karşı en az üç adet bypass diyotu bulunmalıdır. Enerjinin üretilmediği durumda FV Panellere akım geçişi olmayacak şekilde koruma yapılacaktır. Konnektörler orijinal MC4 tipi olmalıdır

5.2.15-FV panellerin, üzerlerine etki edebilecek rüzgâr, kar ve buz taşıma ile emme dayanımları için IEC 61215 standardına uygunluk aranacaktır.

5.2.16- Teklif edilen FV paneller en az 10 (On) yıl ürün(malzeme ve işçilik) ve 25 (Yirmi beş) yıl doğrusal güç çıkış performans garantili olacaktır. Performans garantisi, panel gücünün 10 (On) yıl sonunda % 91’ını ve 25 (Yirmibeş) yıl sonunda da % 80’ini sağlayacak şekilde olacaktır. 1. Yıl sonunda paneller %97,5 çıkış gücünü sağlıyor olmalıdır. Bu koşulların sağlandığına dair bilgiler sunulan Türkçe FV Panel kataloğunda yer almalıdır. Ayrıca bu garanti ulusal ya da uluslararası bir finans kurumundan sigorta edilmelidir. Güneş panellerinin sigorta ettirildiğine dair üreticiden alınan belge teklif ile birlikte sunulacaktır. Performans sigortası olmayan paneller kesinlikle teklif edilmeyecektir.

5.2.17-FV Paneller için en az 10 (on) yıl fiziksel dayanım garantisi sağlanmalıdır. Bu garanti üretici firma tarafından belgelenecektir.

5.2.18-Fotovoltaik panellerin negatif güç toleransı 0W (sıfır Watt) olmalı, pozitif güç toleransı en çok 6 W (altı Watt) olmalıdır.

5.2.19-FV paneller ve bağlantı elemanları panel eğim açısında 130 km/saat hızındaki rüzgâra dayanabilecek rüzgâr direncine sahip olacaktır.

5.2.20-FV Panel, minimum 2400 Pascal rüzgâr yüküne ve minimum 5400 Pascal kar yüküne dayanabilecek yapıda seçilecektir. Bu değerler sunulan teknik dokümandan okunabilecektir (IEC 61215 ‘ye göre).

5.2.21-FV Paneller her üretim dizisindeki sıraya göre taşınmalı, Dizideki paneller mümkünse aynı üretim serisinden olmalıdır.

5.2.22-FV Panellerde cıvatalı olarak montajlanmış çerçeveler kabul edilmeyecektir.

5.2.23-FV Panel çerçeveleri korozyona dayanıklı alüminyum malzemeden imal edilmiş ve paslanmaz yapıda olacaktır.
5.2.24-Çerçeve herhangi bir delme vb. işleme gerek kalmaksızın montaj yapılabilir biçimde tasarlanmış olacaktır.
5.2.25-İstekli, teklif mektubu ile birlikte teklif ettiği panellerin ana üreticisinden satış, servis ve montajla ilgili tam yetki belgesini sunmak zorundadır.

5.2.26- Her bir FV panelin üstünde, üretici tarafından panellere eklenmiş ve minimum aşağıdaki bilgileri ihtiva eden ürün etiketi bulunacaktır:

- Üretici Firmanın İsmi,

- Modül Tipi,

- FV Hücre Tipi

- Seri No,

- Nominal Güç (Pmmp),Voc, Isc

- İmal Yılı,

- Üretilen Ülke.5.2.27- İhaleye teklif veren firmalar, teklif ettikleri güneş paneli için aşağıdaki belgeleri teklifleriyle birlikte sunacaklardır:

IEC61215:2005, IEC61730-1:2004, TUV, PID, IEC61701, EN61730-1:2007, IEC61730-2:2004, EN61215:2005, EN61730-2:2007, ISO9001:2008, ISO 14001:20045.3 Panel Taşıyıcı Konstrüksiyonu ve Panel Montajı

5.3.1-FV paneller, uygun bağlantı aparatları (clamp) ile konstrüksiyon profillerine monte edilmelidir. Kullanılacak alüminyum profillerin tamamı AA 6063 (AlMg Si0,5) alaşımdan üretilmelidir.

5.3.2-Alüminyum profiller T5 veya T6 ısıl işlemli olarak üretilmelidir. Sertlik minimum 65 HB, çekme dayanımı min. 190 MPa olmalıdır.

5.3.3-Alüminyum profiller E6EV1 eloksallı ve minimum eloksal kalınlığı 10 mikron arasında olmalıdır.

5.3.4-Eloksallı profillerde yırtık, delik, kabarcık vb. uygunsuzluklar bulunmamalıdır.

5.3.5-Güneş panellerinin üzerine kurulacağı konstrüksiyon üzerindeki panellerle bir bütün olarak en az 130km/h hızındaki fırtınalara dayanabilecek özellikte olacaktır. Minimum 5400 Pascal kar yüküne dayanabilecek yapıda olacaktır

5.3.6-Sistemin kurulacağı noktanın son 20 yıllık rüzgar istatistiği göz önünde bulundurularak konstrüksiyon statik hesaplaması yapılacak ve imalat buna göre gerçekleştirilecektir.

5.3.7-Konstrüksiyon, paneller güneye bakacak şekilde tasarlanacak ve imal edilecektir. Panellerin yatay ile açısı optimum verimi verecek şekilde yüklenici tarafından hesaplanacaktır.

5.3.8-Konstrüksiyon, paneller birbirlerini gölgelemeyecek şekilde tasarlanacak ve imal edilecektir.

5.3.9-Konstrüksiyon 20 yıllık kullanım ömrüne göre tasarlanacak, paslanma/korozyona karşı dayanıklı alüminyum malzemeden üretilmiş olacaktır.

5.3.10-Montaj sırasında zarar gören yerler uygun şekilde onarılacaktır.

5.3.11-FV panelleri arasında rüzgâra karşı direnç oluşturmaması amacıyla uygun boşluklar bırakılacaktır.

5.3.12-Yüklenici FV panellerin üzerine yerleştirilip sabitleneceği taşıyıcı yapıyı kurulum sahasında inşa edecektir.

5.3.13-FVGS panelleri, konum bilgisi verilen sahaya yerleştirilecektir. Yüklenici tarafından çizilen statik hesaplar ve proje öncelikle idareye sunulacak onayı müteakip kurulum yapılacaktır. Ayrıca, idare bu projede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

5.3.14-FVGS panel taşıyıcı konstrüksiyona ait örnek detaylı çizimler ile yapıyı oluşturan profillerin ebatları ve et kalınlıkları, güneş gölge hesaplamaları ve detaylı çizimler kurulum öncesi yüklenici tarafından idareye sunulacak ve onaylanmasına müteakip kuruluma başlanacaktır. İdare, sunulan projelerde, kullanılacak ürünlerde revizyon/değişiklik isterse, yüklenici tarafından herhangi bir ek bedel talep edilmeksizin yapılacaktır.

5.4 Eviriciler

5.4.1-Teklif edilecek eviriciler madde 5.4’te geçen tüm şartları sağlamalıdır. Bu şartlara uygunluk madde 3.1 uyarınca teklifle birlikte idareye sunulacak teknik dokümanlardan teyit edilebilmelidir.

5.4.2- Güneş panellerinden üretilen DC gerilim, şebekeye entegre inverterler ile AC gerilime çevrilerek, EK-2’de verilen tek hat şemasına uygun şekilde ve şartlarda şebekeye entegre edilecektir. Bağlantı ile ilgili yapılacak tüm işler, bu proje için YEDAŞ’tan alınmış bağlantı anlaşmasına çağrı mektubuna uygun olarak yapılacaktır. TEDAŞ ve YEDAŞ tarafından her hangi bir değişiklik talep edildiğinde, yüklenici bu işleri tamamlayacak ve ek bir ücret talep etmeyecektir. Uygulamaların tümü TEDAŞ şartnamelerine uygun şekilde tesis edilecektir. Yüklenici firma, gerekli olacak tüm sistem tasarımını ve montajını “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” gereğince yerine getirecektir.
5.4.3-FVGS kapsamında işletim zorluğu-kapasite riski optimizasyonu açısında dizi eviriciler en az 15 kW en fazla 25 kW güçte olacaktır
5.4.4-FVGS dâhilinde tek bir markanın eviricileri kullanılmalıdır. Eviriciler en az IP 65 koruma standardını sağlamalıdır.

5.4.5- Dizi eviriciler 50 Hz. frekansında, tam sinüs dalgası formunda 3 faz 380 V AC çıkışı, sürekli olarak verecek yapıda olacaktır. Şebeke gerilimi çalışma aralığı (Faz – Nötr) 184 – 275 V aralığını kapsamalıdır.

5.4.6- Eviriciler faz farkı faktörünü ayarlayabilme özelliğine sahip olmalıdır. (0,8 yüksek ikazlı ... 0,8 düşük ikazlı)

5.4.7-Eviricilerin maksimum giriş gerilimi 1000 VDC, minimum giriş gerilimi 180 VDC olmalıdır.

5.4.8-Her bir evirici en az 2 adet bağımsız MPPT izleyiciye sahip olmalı, MPPT gerilim aralığı her bir MPPT giriş için 400 – 800 V aralığını kapsamalıdır.

5.4.9-Evirici maksimum verimi en az %98, Euro verimi en az %97.5 olmalıdır.

5.4.10-Eviriciler için AC Akım Bozulması(THD) %3’ten az olmalıdır.

5.4.11-Şebeke frekansı çalışma aralığı 44-55Hz’i kapsamalıdır.

5.4.12-Çalışma sıcaklığı aralığı en az -25°C ile +60°C arasını kapsamalıdır.

5.4.13-Eviricilerde tüm kutuplara duyarlı Kaçak Akım İzleme Ünitesi, Topraklama Arızası İzleme ve Şebeke İzleme Üniteleri, Çıkış AC Aşırı Gerilim Koruması, Çıkış Aşırı Akım Koruması, DC Ters Kutup ve AC Kısa Devre korumaları bulunmalıdır.

5.4.14-Eviricilerin gece tüketimi 0,5W’tan daha az olmalıdır.

5.4.15- İnverter ön yüzünde bulunacak grafik ekranda şu veriler sürekli olarak gösterilmelidir:

- Anlık güç üretimi

- Günlük enerji üretimi

- Kurulumdan itibaren üretilen enerji

- Panel gerilimi

- Şebeke gerilimi


5.4.16- Üretici tarafından verilen ürün garantisi minimum 5 (beş) yıl olmalıdır ve bu garanti süresi isteğe bağlı olarak bedeli ödenmek suretiyle uzatılabilmelidir.

5.4.17-Eviriciler EN62109-1:2010, LVD Directive 2006/95/EC, G59/2, EN61000-6-2:2005, IMQ, Intertek, NVDE-AR-N 4105:2011-08, EDIN V VDE V 0124-100(VDE V 0124-100):(2011-11), EN61000-6-3:2007/A1:2011, EN62109-2:2011, UL1741-2nd Ed., CSA C22.2 No.107.1-01, CEI 0-21:2012+V1:2012 standartlarına uygun olmalı ve CE belgesi taşımalıdır. Tüm ilgili standart ve belgeler teklif mektubuyla beraber sunulmalıdır.
5.4.18-Her bir evirici, üretim bilgilerini ve hata bildirimlerini uzaktan takip sistemine ve veri depolama birimine aktarmak üzere bir haberleşme birimine sahip olmalıdır. Bu birim gerçek zamanlı uzaktan izleme sistemine bağlanabilmelidir.

5.4.19-FVGS içerisindeki haberleşme, eviricilerdeki RS485 veya benzeri haberleşme çıkışları ile sağlanacaktır. Eviriciler opsiyonel olarak bluetooth ile haberleşme özelliğine sahip olacaktır.

5.4.20- Teklif edilen eviriciye ait teknik özellikler, boyutlar, ağırlık ve montaj gibi fiziksel özellikleri gösteren kataloglar teklif ile sunulacaktır.

5.4.21- Teklif edilen eviriciye ait, kurulum, montaj, kullanım, arıza bulma ve bakım rehber kitabı Türkçe olacak ve teklif ile beraber sunulacaktır.

5.4.22-Yüklenici teklif mektubuyla birlikte teklif ettiği eviricilerin kataloğunu sunmak zorundadır.

5.4.23- Eviricilerde meydana gelebilecek bir arıza durumunda (kilitlenme ya da parça değişimi gerektiren), işletmenin hatayı bildirmesinden itibaren, garanti süresince yüklenici 48 saat içerisinde müdahalede bulunup sistemi tekrar çalışır duruma getirecektir.
5.4.24-Şartnamede belirtilen özellikleri veya daha iyi değerleri karşılamayan eviriciler teklif edilmeyecektir.

5.5 Kablolar ve Kablolama İşçiliği

5.5.1- GÜS bünyesinde kullanılacak tüm kablolar ve yapılacak kablolama işçiliği ilgili teknik mevzuata uygun olacaktır.

5.5.2-Paneller arası, panel dizisi-evirici arası DC tüm kablolamalar TÜV sertifikasıyla tip onayı yapılmış PV1-F tipi solar kablolar aracılığıyla yapılacaktır.

5.5.3-Madde 5.5.2’de bahsi geçen kabloların DC anma gerilimi 1.8 kV olacaktır. Bu kablolar halojensiz, alev geciktirici özellikte ve UV dirençli olacaktır. Kablolar IEC 60228’e göre “class 5” bükülebilir yapıda iletkenlere sahip olacaktır.

5.5.4-Madde 5.5.2’de bahsi geçen kablolar için akım taşıma kapasiteleri tablosu IEC 60364, IEC 60287 DKE/VDE AK 411.2.3 ya da ilgili teknik mevzuata göre oluşturulacak, çevresel faktörlere bağlı düzeltme katsayıları da uygulanarak gerekli kablo kesitleri seçilecektir.

5.5.5- FVGS’te FV kablolarda en fazla %3 gerilim düşümü olacaktır. Gerekirse bu koşulu sağlamak için madde 5.5.4’te belirlenmiş kablo kesitleri koşul sağlanana kadar arttırılacaktır.

5.5.6-FV kablolar arası ek yapılması gerektiğinde bu bağlantılar MC4 konektörler ile yapılacaktır. Konektörler ve diğer bağlantı ekipmanları IP 67 (dişi-erkek konektör bağlantısı yapılmış vaziyette) koruma sınıfına haiz olacaktır.

5.5.7-AC kablolamada halojensiz, alev iletmeyen, XLPE izoleli, bakır iletkenli kablolar kullanılacaktır. Bu kablolar TS HD 604 S1 standardına uygun olacak, en az 300/500 V anma gerilimine sahip olacaktır.

5.5.8-AC kablolama için çizilen onaylı projelerde belirlenen kablo rotasında, akım taşıma kapasitesi hesapları göz önünde bulundurularak mevcut kablo tavaları kondüitleri kullanılabilecektir. Eğer FVGS’e ait AC kablolama, tavalardaki mevcut kabloların akım taşıma kapasitelerini ilgili teknik mevzuata aykırı olacak şekilde etkiliyorsa yüklenici kendi kablo tava ve kondüitlerini monte edecektir.

5.5.9-GÜS kurulumunda kullanılacak bütün kablo yolları, tavalar ve kondüitler ilgili teknik mevzuata uygun olacaktır.

5.5.10-Yeraltına AC kablo yerleştirilecek olması durumunda halojensiz, alev iletmeyen, XLPE izoleli, bakır iletkenli ve çelik tel zırhlı kablo kullanılacaktır. Bu kablolar TS HD 604 S1 standardına uygun olacak, en az 300/500 V anma gerilimine sahip olacaktır.

5.5.11-AC kablolamada akım taşıma kapasiteleri IEC 60287, IEC 60364 ve ilgili teknik mevzuata uygun olarak belirlenecek, kablo kesitleri kapasiteleri aşmayacak şekilde seçilecektir.

5.5.12-AC kablolamada gerilim düşümü %3’ten fazla olmayacak, eğer gerekirse madde 5.5.11 uyarınca belirlenen kablo kesitleri gerilim düşümü koşulunu sağlamak için arttırılacaktır.

5.5.13 -Kullanılan tüm kablolar her iki uçta silinmez özellikte etiketlenecektir.

5.5.14-Sistemin dağıtım şebekesine bağlandığı noktada, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretiminde Bulunacak Santrallerin Dağıtım Sistemine Bağlantı ve Sistem Kullanımı Taleplerinin Değerlendirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslarda belirtilen şartları karşılayan bir çift yönlü sayaç konulacaktır. Tesisin enerji tüketimini ölçmek için kullanılan mevcut elektrik sayacı yerine de aynı çift taraflı sayaçtan takılacak, ölçüm ve faturalandırma bu sayaç üzerinden yapılacaktır.

5.5.15-Yukarıdaki şartlara ilaveten yürürlükteki yasal mevzuatın getirdiği zorunluluklar uygulanacaktır.

5.6 Koruma Sistemi, Ölçü-Şalt Malzemeleri ve Topraklama

5.6.1-Kurulacak GÜS’nin güvenli işlemesini sağlamak ve personeli korumak amacıyla ilgili teknik mevzuata hiçbir aykırılık içermeyen bir topraklama ve yıldırımdan korunma sistemi tesis edilmelidir.

5.6.2-Eviricilere bağlanacak her panel dizisinin pozitif(+) ve negatif(-) kutuplarında birer adet sigorta kullanılacaktır. FV sistemlere özel, IEC 60269 standardına göre olacak bu sigortalar panellerin ters akımlardan korunması için uygun değerlerde seçilecektir. Sigortaların anma gerilimi 1000 Vdc olacaktır.

5.6.3-Evirici çıkışlarında sigorta kullanılacaksa bu sigortalar uygun değerde seçilecektir.5.6.4- Madde 5.6.2 ve 5.6.3’de teknik özellikleri belirtilen sigortalar, boyutlarına uygun IEC 60269 standardına uygun sigorta yuvaları kullanılarak IP 65 koruma sınıfında panolar içerisine yerleştirilecektir. Sigorta yuvalarının anma akımı ve anma gerilimi değerleri sigortaların anma akımı ve anma gerilimi değerlerinden küçük olmayacaktır. Aynı panoların içerisine eviriciler de yerleştirilecektir.

5.6.5- Güneş Panellerine yönelik yıldırımdan korunma sistemi Türk Standartları TS EN 62305, IEC, DIN EN 50164 Avrupa ve Uluslararası standartlara uygun olarak dizayn edilmelidir. Tüm ürünler VDE-0100-712 ve VDE 0100-443 normlarına uygun olmalıdır.
5.6.6- İç yıldırımlık kısmında kullanılacak ürünler özel olarak fotovoltaik alanlarda kullanıma uygun olan ürünlerden oluşmalıdır.
5.6.7- Sistemde yer alan ve darbe gerilimlerinden zarar görme riski bulunan tüm cihazlar

yıldırım ve darbe ani akımlarına karşı koruma altına alınmalıdır.


5.6.8- AC hatlarda 10/350 ve 8/20 eğrilerine entegreli ürünler kademeli olarak koruma

amaçlı kullanılmalıdır.


5.6.9- AC hatlarda Tip 1 koruma ürün olarak; varistör teknolojisine sahip olmayan, karbon halkaları (Spark Gap) teknolojisine sahip, C sınıfından önce devreye girme özelliğine sahip(MCD ), faz başına 50 kA, toplamda 125 Ka koruma kapasiteli; ikincil akım söndürme kapasitesi 25 ka olan ürünler kullanılmalıdır. Ayrıca tüm ürünler -40 +85 C sıcaklıkta çalışabilmeli ve IP sınıfı en az 20 olmalıdır.
5.6.10- AC hatlarda Tip 2 Koruma B sınıfından bağımsız olacak ve B sınıfından sonra devreye girme özelliğine sahip olacaktır. 8/20 eğrisinde 40 Ka söndürme kapasiteli, gerilim koruma seviyesi >1,3 kv, cevap zamanı max25 ns; sıcaklık aralığı -40 +80 C olmalıdır.
5.6.11- DC hatların korunmasında B+C sınıfı fotovoltaik koruma üniteleri kullanılmalıdır. Maximum deşarj kapasiteleri 50 kA mertebesinde olmalıdır. Max devreye giriş zamanları 25 ns, çalışma sıcaklık aralığı -40 +80C , IP Korumaları en az 20 olmalıdır.
5.6.12- Data hatlarının karakteristik özelliklerine göre tüm hatlar koruma altına alınmalıdır.

Data hatları DIN normları ışığında gerekli test belgelerine sahip olan ürünler ile korunmalıdır.


5.6.13-Evirici çıkışları IP 65 koruma sınıfına haiz bir birleştirme panosunda baralar aracılığıyla birleştirilecektir. Her eviricinin çıkışına en az 400Vac anma gerilimine sahip, uygun akım değerlerinde TMŞ ve TMŞ çıkışlarına da uygun değerde Kaçak Akım Koruma Rölesi yerleştirilecektir. Maksimum kısa devre akımları bağlantı noktasındaki kısa devre akımından küçük olmayacaktır.

5.6.14- Evirici Birleştirme Panosunun çıkışına da tüm sistemin akımını taşıyabilecek uygun değerde seçilen bir TMŞ takılmalıdır.

5.6.15-Sistemde kullanılan eviricilerin trafolu ya da trafosuz olması göz önünde bulundurularak, ilgili teknik mevzuat uyarınca gerekli yerlere uygun değerlerde kaçak akım devre kesicileri yerleştirilecektir.

5.6.16-Bağlantı noktasına bir pano konacaktır. Bu panonun içerisine ilgili tebliğ ve yönetmeliğe uygun bir üretim sayacı yerleştirilecektir.

5.6.17-Bağlantı noktasında, ilgili tebliğ ve yönetmelikte belirtilen koşulları sağlayacak bir koruma sistemi tesis edilecektir. Bu sistem; uygun akım ve gerilim değerlerine sahip bir Motorlu Termik Manyetik Şalter aracılığıyla FVGS’in adalanma durumunda çalışmayıp, dağıtım sisteminden ayrılmasını sağlayacaktır.

5.6.18-Trafo köşkünde yer alan ve primer devreden beslenen mevcut sayaç ta ilgili tebliğ ve yönetmeliğe uygun çift yönlü sayaçla değiştirilecek ve ölçme, faturalama gibi işlemler bu sayaç üzerinden yapılacaktır.

5.6.19-Yüklenici FVGS’nin ilgili teknik mevzuata göre gerekli tüm bileşenlerini, ilgili teknik mevzuat ile ilgili tebliğ ve yönetmeliğe uygun olarak topraklayacaktır. FVGS’nin topraklama sistemi bağlantı yapılan dağıtım sisteminin topraklama sistemine uygun olmalıdır.

5.6.20- FV Panel çerçeveleri topraklanıp, bir ring hat oluşturulacak ve bu ringe tüm inverter, pano ve diğer ilgili cihazların topraklama hatları bağlanacak, daha sonra da sistemdeki mevcut topraklama hattıyla birleştirilerek eş potansiyel oluşturulacaktır.
5.6.21- Topraklama sistemi, eş potansiyel sistem ve iç yıldırımlık sistemleri birbirine entegre edilmelidir. Bu nedenle özellikle aşırı gerilim önleyici parafudr sistemlerinin kullanılması bir zorunluluktur.
5.6.22-Yüklenici madde 5.6 dahilinde belirtilen koşullara ilaveten yürürlükte olan yasal mevzuatın getirdiği tüm zorunlulukları uygulamakla yükümlüdür.

5.7 Veri Kayıt (Datalogging) ve Uzaktan İzleme (Monitoring) Sistemi

5.7.1-Yüklenici FVGS’nin girdi ve çıktı parametre değerlerinin ve FVGS’nin işleyişini etkileyen parametre değerlerinin ölçülüp takip edilmesini sağlayan, bu değerleri kaydeden ve görsel olarak sunan bir Veri Kayıt ve Uzaktan İzleme Sistemi kuracaktır. Veri Kayıt Sistemi aşağıda belirtilen parametreleri sürekli olarak ölçme, aktarma ve kaydetme özelliğine sahip olacaktır..

FVGS, üretim ve hata bilgileri, GPRS/GSM/ADSL gibi yaygın bir yöntemle, güvenli uzaktan erişime açık olacaktır. Aşağıda detayları verilen bilgiler erişim bağlantısı üzerinden hazırlanacak bir portalda kaydedilecek, FVGS sahasındaki bir yerel göstergede ve işletme tarafından belirlenecek uzak ekran(lar)da gösterimi yapılacaktır. Yazılım mutlaka Türkçe olacak, aynı zamanda İngilizce dil seçeneği de bulunacaktır.

Panellerde üretilen toplam güç,

Şebekeye verilen toplam güç,

FVGS tarafından gün içinde, son bir ayda, son bir yılda ve kurulumdan itibaren üretilen toplam enerji,

Önlenen toplam CO2 salınım miktarı,

Kesilmekten kurtarılan ağaç miktarı,

FVGS tarafından sağlanan finansal getiri,

FVGS’de gerçekleşen olağan dışı olaylar, hata ve arıza mesajları, uyarılar,

Meteorolojik istasyon verileri,

Güneş Işınımı - W/m2

Panel sıcaklığı - °C

Ortam Sıcaklığı - °C

Ortam Nemi - %RH

Hava Basıncı - mBar

Rüzgar Hızı - m/sn

Rüzgar Yönü - °Yüklenicinin, yukarda sayılanlar hariç gerekli gördüğü diğer bilgiler,

5.7.2-Madde 5.8.1‘de belirtilen parametreler bir web portalı aracılığıyla internet üzerinden erişilebilir olacaktır.

5.7.3-FVGS enerji üretimi, bağlantı noktasına kurulacak olan ölçme sistemi tarafından gerçek zamanlı olarak ölçülecek ve en az 10 dakikalık periyotlarda kayıt altına alınacaktır. Kayıtlar günlük, aylık ve yıllık olarak görüntülenebilecektir.

5.7.4-UİS, FVGS’de gerçekleşen olağan dışı olayları, hata ve arıza mesajlarını ve uyarıları anlık olarak idare tarafından belirlenen eposta adreslerine anlık olarak gönderecektir.

5.7.5-Veri Kayıt ve Uzaktan İzleme Sisteminin bütün ekipman, yazılım, donanım (Uzak ekran(lar) hariç) komponentleri yüklenici tarafından sağlanacaktır.

5.7.6-FVGS Performans Takibinin yapılması için işletmenin onayladığı bir sistem kurulacak, söz konusu sistem için gerekli içeren tüm yazılım ve donanım ekipmanları tedarik edilerek sistem çalışır vaziyette teslim edilecektir.

5.7.7-Teklif sahipleri, kuracakları Veri Kayıt ve Uzaktan İzleme Sisteminin detaylı bir şemasını, kullanacakları bileşenlere ait teknik dokümanları, katalog ve vb. belgeleri tekliflerinde sunacaklardır.

6 . Diğer Hususlar

6.1-FVGS’den elde edilen üretim, şebekeye verilmeden önce ilgili dağıtım firması (YEDAŞ) tarafından sistem onayları alınacaktır.

6.2-Yüklenici tüm şebeke bağlantısı çalışmalarını Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik, bu yönetmelik kapsamında yayınlanan Şebeke Bağlantısı Usul ve Esasları ile diğer ilgili yönetmelik ve eklerine göre yapılacaktır.

6.3-Teknik şartname ve eklerinde değinilmeyen ancak işin tekniği, sistemin fonksiyonel çalışması ve sorunsuz bir işletmenin tesisi açısından sistemde bulunması gereken her türlü asli ve yardımcı ekipman ile yapılması zorunlu olan tüm işler idarenin lehine olan hususlar olarak kabul edilip bu iş kapsamında yapılacaktır. Bunlarla ilgili idareden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

6.4-Panolar, metal konstrüksiyon vb. sistem bileşenleri üzerinde bulunması gereken tüm ikaz, kullanma talimatı ve uyarı plakaları uygun şekilde hazırlanıp montajlı teslim edilecektir.

6.5-İşin yapımı süresince saha içinde tüm malzeme artıkları düzenli olarak temizlenecektir.

6.6-Yüklenici, çalıştıracağı personelin her tür güvenlik tedbirini eksiksiz yerine getirecek, intizamlı çalışmasını sağlayacaktır. Bunun için gerekli her türlü donanımı ( iş elbisesi, avadanlık vs.) temin edecektir.
6.7-İşin yapımı esnasında tesis ve çevreye verilecek her türlü zarardan yüklenici sorumlu olacak, hasar giderilmediği takdirde tespit edilecek bedel yükleniciden tanzim edilecektir.

6.8-Bütün cihazlar idareye devredilmeden evvel tamamen temizlenmiş olacaktır. Boyanmış, kaplanmış veya parlatılmış yüzeyler hasar görmüşse eski durumuna getirilecek ve bütün donanım kabul edilebilecek durumda olacaktır. Sistemler her türlü ayarları yapılmış ve şartnamelerde belirtilmiş olan fonksiyonlarını tam olarak yerine getirir vaziyette İdare’ye teslim edileceklerdir.

6.9-Yüklenici bakım işletim ve izleme için gerekli dokümantasyonu iş bitiminde teslim edecektir

7 . Kabul İşlemleri

7.1 Geçici Kabul

7.1.1-Geçici Kabul esnasında sistemin işlevselliği ve teknik şartnamede tanımlı özellikler kontrol edilecektir.

7.1.2-Geçici Kabul esnasında; yüklenicinin teknik şartname maddelerini sağlayamadığının görülmesi durumunda Geçici Kabul yapılmayacaktır.

7.1.3-Teklif edilen ürünün tüm aksesuarlarıyla birlikte bir bütün olarak eksiksiz olarak hazır olmaması durumunda Geçici Kabul yapılmayacaktır

7.1.4-FVGS’nin şebekeye bağlanabilmesi ve enerji alış-verişin başlayabilmesi için YEDAŞ ve TEDAŞ tarafından yapılacak test, muayene ve kabul işlemleri Yüklenicinin sorumluluğundadır ve Yüklenicin bir Mühendisi bu işlemlerde hazır bulunacaktır.

7.1.5-Muayene ve test işlemleri sırasında YEDAŞ ve TEDAŞ tarafından imalat ve teçhizatta tespit edilen eksiklik ve hatalar yüklenici tarafından en geç 20 iş günü içerisinde giderilecektir

7.1.6-Teslim edilen cihaz ve ekipmanlar, montaj öncesinde fiziki muayenelere tabi tutulacak ve Teknik Şartnameye uygunluk bakımından incelenecektir. Yüklenici, kabul aşamasında sunması istenilen her türlü sertifika ve belgeyi muayene ve kabul komisyonuna sunacaktır.

7.1.7-FVGS kurulumu tamamlandıktan sonra idare tarafından teslim alınmadan önce, yüklenici tarafından TEDAŞ ve YEDAŞ kabulü yaptırılacaktır.

7.2 Kesin Kabul

7.2.1-Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yönetmelik gereği sistemin kabulünü yapacak ilgili kurum/kuruluşla yapılacak kesin kabul süreci, geçici kabulden itibaren 1 (bir) sene içerisinde tespit edilen kusur ve noksanların giderilmesi ve garanti süresince yerine getirilmesi gereken tüm hususların sağlanması sonrasında yapılacaktır.

7.2.2-Kesin kabul aşamasında idarenin ve yüklenicinin inisiyatifleri dışında kabulü yapacak olan yetkili kurum/kuruluşlarla ilgili gecikmeler gerçekleşirse bu durum karşılıklı olarak kayıt altına alınarak madde 8.2.1. revize edilebilir.

8 . Garanti, Teknik Destek ve Bakım Koşulları

8.1-Güç Üretim Sistemi bir bütün olarak en az 3 yıl (36 Ay) garantili olacaktır. Yıllık kWh elektrik üretim miktarı yüklenici tarafından yazılı olarak tekliflerle beraber verilecektir. Bu üç yıl boyunca sistem için gerekli bütün yedek parça/temel yedekler, rutin bakımlar ve ekipman testleri yüklenici tarafından sağlanacaktır. 3 (üç) yıllık sistem garanti periyodunun bitişinden itibaren, idare’nin talep etmesi halinde, her türlü teknik destek yüklenici tarafından ücreti mukabili idareye verilecektir.

8.2-FVGS eviricileri asgari 5 yıl üretici tarafından ürün garantili olacaktır.

8.3-FV Paneller üretici tarafından 10 yıl üretim ve malzeme hatalarına karşı garantili olacaktır.

8.4-Taşıyıcı konstrüksiyon 20 yıl garantili olacaktır.

8.5- Garanti süreleri kapsamında meydana gelen kusur ve arızalar, arızalanan donanım, donanıma ait parça veya kısmın yüklenici tarafından ücretsiz olarak değiştirilmesi/onarılması yoluyla giderilecektir. Cihazların tamir, bakım, değiştirilmesi işlemlerinde her türlü sigorta, nakliye, kargo ve diğer masrafları yükleniciye ait olacaktır.

8.6-Garanti süresi içinde oluşan arızalar için malzeme, işçilik ve parça nakliye bedellerinin tamamı yüklenici tarafından karşılanacaktır.

8.7-Garanti süreci, sistemin Geçici Kabul tarihinden itibaren başlayacaktır.

8.8-Garanti süresi içerisinde değiştirilen her türlü donanımın garanti süresi, değişimin yapıldığı tarihten başlayacaktır.

8.9-Arızanın bildirilmesini müteakip 48 (Kırk sekiz) saat içerisinde arızaya müdahale edilecektir.

8.10-Yüklenici firma, çalışmaları yürütecek kişilerin yetkinliklerini belgeleyecektir.

8.11-Yüklenici, garanti kapsamında meydana gelecek her türlü arızayı gidermekle yükümlüdür. Sistemlerde oluşabilecek herhangi bir arıza durumunda, idare personeli tarafından veya otomatik olarak, Yüklenici firmaya telefon, SMS (kısa mesaj), faks veya mail’le bildirildikten sonra en geç 18 saat içinde çözüm için harekete geçildiği bilgisi detaylı bir biçimde yazılı ya da e-mail olarak idareye verilecektir. Cihazların arızaları, arızanın yükleniciye bildirilmesini müteakip en geç 5(BEŞ) iş günü içerisinde giderilecektir. 5(BEŞ) iş günü içerisinde tamiri mümkün olmayan arızalar için yüklenici, cihazın yerine aynı işlev ve fonksiyonlara sahip muadili cihazı/cihazları arızalı cihazın yerine koyup faal hale getirecektir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda yüklenici 5(BEŞ) günü geçen her iş günü için sözleşme bedelinin %0,1’i(binde bir) oranında ceza ödeyecektir.

8.12-Sistemde oluşan ve FVGS’nin şebekeye enerji beslemesini engelleyecek arızalar en fazla 5(BEŞ) iş günü içerisinde giderilecektir.

8.13-Arızalı teçhizat en geç 1 ay içerisinde tamir edilip yerine monte edilecektir.

8.14-Yüklenici Firma her arıza giderimi sonrasında, 24 saat içinde işletmeye detaylı arıza, çözüm ve durum raporu gönderecektir.

8.15-Her bir cihaz için; bir yıl içerisinde aynı arızayı 3 (üç), farklı arızaları 4(dört)’ten fazla meydana gelmesi veya garanti süresi içerisinde farklı arıza toplamının 4’ü(dört) bulması durumunda yüklenici bahse konu cihazı yenisiyle değiştirmekle yükümlüdür.

8.16-Yüklenici firma herhangi bir arızanın meydana gelmemesi için garanti süresince ücretsiz olarak her 6 ayda bir sistemin periyodik bakımını yapacaktır.

8.17-Yüklenici firma sözleşmeden önce periyodik bakım programını ve bakımda yapacağı işlerin ayrıntılarını verecektir.

9 . Eğitim ve Dökümantasyon

a)Eğitim

9.1.1-Yüklenici, geçici kabul sonrası İdare tarafından belirlenecek en az 3 elemanına GÜS’nin tasarım, işletme ve bakım ile ilgili en az 25 saat eğitim verecektir. Eğitimler Türkçe olacaktır.

9.1.2-Eğitimler Türkçe hazırlanmış doküman desteği ile verilecek ve GÜS ile ilgili bilgi ve becerileri ilgili teknik personele kazandırmaya yönelik olacaktır.

9.1.3-Eğitim, konusunda uzman personeller tarafından verilecektir. Eğitimden önce İdare’nin onayına sunulacak olan eğitim programında eğitim verecek personele ilişkin bilgilerde yer alacaktır.

9.1.4-Eğitim müfredatı en az aşağıdaki konu başlıklarını kapsayacaktır ve eğitim başlamadan önce eğitim programıyla ilgili İdarenin onayı alınacaktır.

• Düzenli tesis denetleme/gözetim ve bakım faaliyetleri

• Veri kayıt ve uzaktan izleme sisteminin kullanılması

• Manuel Devreye Alma/Devreden Çıkarma

• Arıza arama

• Arızalı ekipmanın tamir veya değiştirilmesiTemel Bilgiler: Güneş enerjisi,  fotovoltaik enerji, fotovoltaik sistem uygulama alanları, fotovoltaik panellerin yapısı ve seçim kriterleri, Eviricilerin yapısı, FV Paneller sistemlerinin ölçeklendirilmesi ve kapasite hesabı,

Şebeke Bağlantılı Fotovoltaik Sistemler: Sistemin bileşenleri, keşif yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar, montajla ilgili hususlar, kablolama, aşırı akım koruması, topraklama, güvenlik, işletmeye alma, bakım ve işletmeyle ilgili her türlü husus,

Veri Kayıt ve Uzaktan İzleme Sistemleri: Bileşenleri, kullanımı, özellikleri,  

b)Dökümantasyon

9.1.5-GÜS ile birlikte aşağıda belirtilen dokümanlar CD ve kâğıt çıktı olarak temin edilecektir:


 1. Sistemin ve bütün teklif edilen malzemenin komple fonksiyonel diyagramı,

 2. Komple teçhizat listesi,

 3. Blok, bağlantı şemaları ve tek hat şeması,

 4. Temel özellikler ve bakım prosedürlerini gösteren kullanıcılara yönelik dökümanlar,

 5. Her teçhizatın detaylı spesifikasyonları ve kullanma kılavuzları

 6. Test prosedürleri

 7. Mekanik ve elektrik tasarım planları, as – built projeler

 8. İşletme, bakım ve test kataloğu

 9. Bütün gerekli mekaniksel ve elektriksel dokümanlar ve resimler

 10. Arıza arama rehberi,

 11. Veri kayıt sistemi işletme el kitabı,

 12. Detaylı bakım ve onarım talimat ve prosedürleri,

 13. 6331 Sayılı kanun çerçevesinde Güvenlik ve emniyet özellikleri, İş Güvenliği talimatları

10 . Teknik Destek

10.1-Sistemlerde oluşabilecek herhangi bir arıza durumunda, idare personeli tarafından veya otomatik olarak, yüklenici firmaya telefon veya e-mail yoluyla bildirildikten sonra en geç 18 saat içinde çözüm için harekete geçildiği bilgisi detayı işletmeye yazılı veya e-mail olarak verilecektir.

10.2-Yüklenici Firma her arıza giderimi sonrasında, 24 saat içinde idareye detaylı arıza, çözüm ve durum raporu gönderecektir.

Söz. EK:2b

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU

Sözleşme başlığı : Samsun Teknopark Güneşleniyor

Yayın Referansı : TR83/14/YENERJ/0028

1. Genel TanımSamsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. firmasına ait arazi alanına kurulması planlanan lisanssız Şebeke Bağlantılı Solar Elektrik Sisteminin(ŞBSES) Fotovoltaik(FV) paneller yardımı ile kurulumunun genel teknik özelliklerini, temin koşullarını, kurulum ve montajını, kurulum ve bağlantılarını, şebekeyle bağlantısı ve senkronizasyonunu, sistemin tüm elemanları ile devreye alınmasını ve garanti hususlarını kapsar.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve MiktarıA

B

C

Sıra No

Teknik Özellikler

Miktar

1233. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

4. Garanti Koşulları

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

4. Gerekli Yedek Parçalar

5. Kullanım Kılavuzu

6. Diğer HususlarSöz. Ek-3: Teknik Teklif
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə