Il-ktieb tas-salmi

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.16 Mb.
səhifə2/13
tarix15.01.2019
ölçüsü1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

[S:18:2] Hu qal: Nħobbok, Mulej, qawwa tiegħi!

[S:18:3] Il-Mulej blata tiegħi,fortizza u ħellies tiegħi,

Alla tiegħi, sur tal-kenn tiegħi u tarka tiegħi,

qawwa tas-salvazzjoni tiegħi u kenn tiegħi!

[S:18:4] Nsejjaħ il-Mulej, li hu ta' min ifaħħru,

u nkun meħlus mill-għedewwa tiegħi.


[S:18:5] Mwieġ tal-mewt ħakmuni,

widien tal-biża' werwruni,[S:18:6] ħbula ta' l-imwiet dawwruni,

xbiek tal-mewt inqaleb fuqi.[S:18:7] Fl-hemm tiegħi lill-Mulej sejjaħt,

tlabt l-għajnuna 'l Alla tiegħi;

hu sama' leħni mit-tempju tiegħu,

f'widnejh waslet l-għajta tiegħi.


[S:18:8] Tqanqlet u theżhżet l-art,

triegħdu s-sisien tal-muntanji,

u tqanqlu bis-saħna tal-korla tiegħu.

[S:18:9] Duħħan ħareġ minn imnifsejh,

u nar li jħarbat minn fommu,

minnu jarmi ilsna tan-nar.

[S:18:10] Feraq is-smewwiet u niżel,

bi ċpar iswed taħt riġlejh.[S:18:11] Fuq kerubin rikeb u tar,

niżel b'ħeffa fuq ġwienaħ ir-riħ.[S:18:12] Bid-dlam insatar bħal b'libsa,

sħab iswed u magħqud l-għarix tiegħu.[S:18:13] Mid-dija ta' quddiemu sħab joħroġ,

silġ u ilsna tan-nar.[S:18:14] Riegħed il-Mulej mis-smewwiet,

l-Għoli semma' leħnu.[S:18:15] Telaq il-vleġeġ tiegħu u xerridhom,

għamel il-beraq u ħarrabhom.[S:18:16] U dehru qigħan il-baħar,

nkixfu s-sisien ta' l-art,

mat-theddida tiegħek, Mulej,

man-nefħa ta' mnifsejk.[S:18:17] Mill-għoli medd idu u ħatafni,

ħariġni minn baħar ta' ilma.[S:18:18] Mill-għedewwa b'saħħithom ħelisni,

mill-għedewwa li jifilħu aktar minni.[S:18:19] Ġew fuqi f'siegħa ħażina,

iżda l-Mulej waqaf miegħi.[S:18:20] Ħariġni 'l barra fil-wisa';

ħelisni, għax lili jħobbni.[S:18:21] Ħallasni l-Mulej skond il-ġustizzja tiegħi,

raddli skond is-safa ta' idejja.[S:18:22] Għax jien żammejt triqat il-Mulej,

ma tbegħidtx bid-dnub minn Alla tiegħi.[S:18:23] Quddiemi huma d-digrieti kollha tiegħu;

ma warrabtx minni l-preċetti tiegħu.[S:18:24] Bla tebgħa kont quddiemu,

mill-ħtija ħarist lili nnifsi.[S:18:25] Raddli l-Mulej skond il-ġustizzja tiegħi,

skond is-safa ta' idejja li ra b'għajnejh.[S:18:26] Ma' min hu tajjeb inti timxi bit-tajjeb,

ma' min hu bla ħtija inti timxi bla ħtija;[S:18:27] ma' min hu safi inti timxi bis-safa,

ma' min jgħawweġ timxi bil-għaqal.[S:18:28] Għax inti ssalva l-poplu fqajjar,

u l-għajnejn kburin tbaxxihom.[S:18:29] Inti tixgħel, Mulej, il-musbieħ tiegħi;

Alla tiegħi jdawwal id-dlam tiegħi.[S:18:30] Bik jien negħleb il-qtajja' ta' l-għedewwa;

bl-għajnuna ta' Alla tiegħi nirbaħ is-swar!


[S:18:31] Dritta hi t-triq ta' Alla;

safja hi l-kelma tal-Mulej.

Tarka huwa Alla għal kull min jistkenn fih.

[S:18:32] Għax min hu Alla ħlief Jaħweh?

Min hu blata ħlief Alla tagħna?[S:18:33] Hu Alla, li ħażżimni bil-qawwa;

fetaħli triq dritta quddiemi.[S:18:34] Bħal taċ-ċriev jagħmilli riġlejja,

fuq l-għoljiet fis-sod iqegħedni.[S:18:35] Idejja jħarriġli għat-taqbida;

ark tal-bronż jiġbdu dirgħajja.


[S:18:36] Int tajtni t-tarka tas-salvazzjoni tiegħek,

lemintek għenitni, l-għajnuna tiegħek kabbritni.[S:18:37] Int wessajtli t-triq quddiemi,

u ma tfixklux riġlejja.[S:18:38] Neħodha għal wara l-għedewwa u

nilħaqhom,

ma nerġax lura qabel neqridhom.

[S:18:39] Nagħtihom daqqa, ma jqumux iżjed minnha;

jaqgħu mirbuħa taħt riġlejja.[S:18:40] Int tħażżimni bil-qawwa għat-taqbida,

taħti titfa' 'l dawk li jqumu għalija.


[S:18:41] Iġġiegħel l-għedewwa jaħarbu quddiemi;

jien neqred 'il dawk li jobogħduni.[S:18:42] Jgħajjtu għall-għajnuna, u ħadd ma

jgħinhom;

lill-Mulej isejjħu, u ma jweġibhomx.

[S:18:43] Bħat-trab itir mar-riħ nagħmilhom,

bħat-tajn tat-triqat ngħaffeġ fuqhom.[S:18:44] Int teħlisni minn poplu ġellied,

fuq il-ġnus inti tqegħedni;

u poplu, li ma nafux, jaqdini.

[S:18:45] Malli jisimgħu bija, joqogħdu għalija;

il-barranin jinxteħtu sa l-art quddiemi.[S:18:46] Il-barranin jaqgħu mifnija,

joħorġu mwerwra mill-fortizza tagħhom.[S:18:47] Ħaj il-Mulej! Mbierek hu, il-blata tiegħi!

Ikun imfaħħar Alla tas-salvazzjoni tiegħi![S:18:48] Alla, li għenni biex tħallast mill-għedewwa,

li qegħedli l-ġnus taħt riġlejja![S:18:49] Int teħlisni mill-għedewwa tiegħi,

tqegħedni fuq min jaħbat għalija,

teħlisni min-nies vjolenti.

[S:18:50] Għalhekk infaħħrek fost il-ġnus, Mulej,

u ngħanni t-tifħir ta' ismek.[S:18:51] Hu jkabbar ir-rebħ lis-sultan tiegħu,

juri mħabbtu mal-midluk tiegħu;

ma' David u nislu għal dejjem.
19 (18). Alla awtur tal-ħolqien u l-liġi
[S:19:1] Għall-mexxej tal-kor. Salm ta' David.
[S:19:2] Is-smewwiet ixandru l-glorja ta' Alla,

għemil idejh tħabbar il-firxa tas-sema.[S:19:3] Jum lil ieħor jagħti l-aħbar,

lejl lil ieħor iwassal it-tagħrif.[S:19:4] Ma hemmx aħbar u anqas kliem,

ma hemmx leħen li ma jinstemax.[S:19:5] Ma' l-art kollha jasal leħenhom,

mad-dinja kollha jixtered kliemhom.

Lix-xemx għamlilha għarix fihom;

[S:19:6] u hi, bħal għarus ħiereġ minn kamartu,

ferħana bħal ġgant għall-ġirja tagħha,[S:19:7] minn truf is-smewwiet hi toħroġ,

sat-truf l-oħra d-dawran tagħha;

xejn ma jinħeba mis-sħana tagħha.

[S:19:8] Il-liġi tal-Mulej perfetta, u tagħti l-ħajja;

ix-xhieda tal-Mulej hi sewwa, u tgħallem lil min

ma jafx.

[S:19:9] Il-preċetti tal-Mulej dritti, u jferrħu l-qalb;

il-kmandament tal-Mulej safi, u jdawwal l-għajnejn.[S:19:10] Il-biża' tal-Mulej sinċier, u jibqa' għal

dejjem;


il-ġudizzji tal-Mulej sewwa, u mseddqa għalkollox;

[S:19:11] egħżeż mid-deheb, mid-deheb l-aktar fin,

oħla mill-għasel u mill-qtar tax-xehda.[S:19:12] Fehemhom sewwa l-qaddej tiegħek;

ħlas tajjeb għandu min iħarishom.[S:19:13] In-nuqqas min jista' jagħrfu?

Minn dak li ma nafx bih saffini.[S:19:14] U mill-kburija wkoll ħares il-qaddej tiegħek,

tħalliha qatt taħkimni.

Mbagħad inkun bla ħtija

u ħieles minn dnub kbir.


[S:19:15] Ħa jkunu milqugħa quddiemek

kliem fommi u ħsieb qalbi,

Mulej, blata tiegħi u feddej tiegħi.
20 (19). Talba għas-sultan fi żmien il-gwerra
[S:20:1] Għall-mexxej tal-kor. Salm ta' David.
[S:20:2] Jisimgħek il-Mulej fi żmien in-niket;

iħarsek l-isem ta' Alla ta' Ġakobb![S:20:3] Mit-tempju mqaddes tiegħu jibgħatlek

l-għajnuna,

u minn Sijon jagħtik is-saħħa.

[S:20:4] Jiftakar fl-offerti tiegħek kollha,

u jilqa' bil-qalb is-sagrifiċċju tiegħek.[S:20:5] Jagħtik dak li tixtieq qalbek,

u jtemm ħsibijietek kollha.


[S:20:6] Naqbżu bil-ferħ għar-rebħa tiegħek,

ngħollu l-bnadar f'isem Alla tagħna.

Jagħtik il-Mulej kull ma titolbu!

[S:20:7] Jien issa naf li l-Mulej

irebbaħ lis-sultan, il-midluk tiegħu,

u jwieġbu mis-sema mqaddes tiegħu

bir-rebħa qawwija tal-leminija tiegħu.[S:20:8] Xi wħud fil-karrijiet, oħrajn fiż-żwiemel,

imma aħna f'isem il-Mulej Alla l-qawwa tagħna.[S:20:9] Huma jixxenglu u jaqgħu;

imma aħna b'saħħitna, weqfin fuq riġlejna.[S:20:10] Mulej, salva s-sultan;

weġibna meta nsejjħulek.


21 (20). Radd il-ħajr u talb għas-sultan
[S:21:1] Għall-mexxej tal-kor. Salm ta' David.
[S:21:2] Mulej, bil-qawwa tiegħek jifraħ is-sultan;

kemm jithenna bir-rebħa tiegħek![S:21:3] Ix-xewqa ta' qalbu int qtajthielu,

ma ċħadtlux it-talba ta' fommu.[S:21:4] Għax inti lqajtu bil-barka u r-riżq,

kuruna ta' deheb fin qegħedtlu fuq rasu.[S:21:5] Il-ħajja talbek, u int tajthielu,

għomor twil minn żmien għal żmien.[S:21:6] Kbir hu sebħu bir-rebħa li tajtu;

ġieħ u ġmiel int tqiegħed fuqu.[S:21:7] Lilu tagħti barkiet għal dejjem,

tferrħu u thennih bis-sebħ ta' wiċċek.[S:21:8] Għalhekk is-sultan fil-Mulej jittama,

għall-ħniena ta' l-Għoli qatt ma jitħarrek.[S:21:9] Tilħaq idek l-għedewwa kollha tiegħek,

tilħaq lemintek 'il min jobogħdok.[S:21:10] Malli int tidher, forn tan-nar tagħmilhom.

Fil-qilla tiegħu jiblagħhom il-Mulej, u n-nar

jeqridhom.

[S:21:11] Nisilhom mill-art int teqred,

'l uliedhom minn fost il-bnedmin.[S:21:12] Għax riedu jagħmlu l-ħsara lilek;

nasbu d-deni, iżda ma rnexxilhomx.[S:21:13] Għax inti ġġegħelhom jaħarbu,

xħin timmira l-qaws kontrihom.[S:21:14] Tkabbar, Mulej, bil-qawwa tiegħek!

Ħa ngħannu u nfaħħru s-saħħa tiegħek.


22 (21). Tbatijiet u rebħ tal-Messija
[S:22:1] Għall-mexxej tal-kor. Fuq l-għanja "Iċ-ċerva

tas-sebħ". Salm ta' David.
[S:22:2] Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni?

Bqajt 'il bogħod u ma salvajtnix,

ma tajtx widen għall-għajat tiegħi!

[S:22:3] Alla tiegħi, ngħajjat binhar u ma tweġibx,

ngħajjat billejl u ma nsibx mistrieħ.[S:22:4] Imma int tgħammar fis-santwarju,

u lilek ifaħħar Iżrael![S:22:5] Fik ittamaw missirijietna,

fik ittamaw, u inti ħlisthom.[S:22:6] Lejk għajjtu, u inti ħlisthom;

fik ittamaw u ma tfixklux.[S:22:7] Jien dudu ta' l-art, u mhux bniedem,

żebliħ tan-nies, tkasbir tal-poplu.[S:22:8] Dawk kollha li jarawni jidħku bija,

jgħajjbuni, iħarrku rashom u jgħidu:[S:22:9] "F'idejn il-Mulej intelaq; ħa jeħilsu hu!

Ħa jsalvah hu, la bih jitgħaxxaq!"


[S:22:10] Imma int minn ġuf ommi lqajtni;

fi ħdan ommi fis-sod qegħedtni.[S:22:11] Fuqek qegħduni sa minn twelidi;

int Alla tiegħi sa minn ġuf ommi.[S:22:12] La titbegħidx minni, għax qrib hu t-taħbit,

u m'hawn ħadd biex jgħinni.


[S:22:13] Qatgħa gniedes daru miegħi;

barrin qawwija ta' Basan għalquni,[S:22:14] b'ħalqhom miftuħ għal fuqi,

bħal iljun li jaħtaf u jgħajjat.[S:22:15] Ninsab bħall-ilma msawwab,

għandi għadmi maqlugħ kollu;

qalbi hi bħal xemgħa,

iddub ġewwa fija.[S:22:16] Ħalqi niexef bħal xaqqufa,

lsieni mwaħħal ma' ħnieki;

ninsab mitfugħ fuq trab il-mewt.

[S:22:17] Qabda klieb daru għalija;

ġemgħa nies ħżiena rassewni.

Taqqbuli idejja u riġlejja;

[S:22:18] nista' ngħodd għadmi kollu.

B'għajnejhom fuqi jħarsu lejja.[S:22:19] Ħwejġi jaqsmu bejniethom;

jaqtgħu x-xorti għal-libsa tiegħi.[S:22:20] Mulej, la titbegħidx minni;

qawwa tiegħi, fittex għinni![S:22:21] Eħlisli mis-sejf lil ħajti,

u mill-klieb lil ħajti l-għażiża.[S:22:22] Minn ħalq l-iljun salvani,

minn qarn il-gniedes lili msejken.[S:22:23] Nxandar ismek lil ħuti;

nfaħħrek f'nofs il-ġemgħa.


[S:22:24] Faħħru l-Mulej, intom li tibżgħu minnu;

sebbħuh ilkoll, nisel Ġakobb;

ibżgħu minnu lkoll, ulied Iżrael.

[S:22:25] Għax ma warrabx minnu l-imsejken,

ma stmellx in-niket tiegħu;

anqas wiċċu ma ħeba minnu,

imma semgħu meta sejjaħlu.[S:22:26] Għalhekk nagħtik it-tifħir tiegħi f'ġemgħa

kbira;


nrodd il-wegħdiet tiegħi quddiem dawk li jibżgħu

minnu.


[S:22:27] Jieklu l-fqajrin u jixbgħu;

ifaħħru l-Mulej dawk li jfittxuh.

Ħa tgħix qalbhom għal dejjem!

[S:22:28] Jiftakru t-truf kollha ta' l-art,

u jerġgħu lura lejn il-Mulej;

u quddiemu jinxteħtu r-razez kollha tal-ġnus.
[S:22:29] Għax tal-Mulej hi s-saltna;

hu fuq il-ġnus isaltan.[S:22:30] Lilu jqimu l-bnedmin, li jmutu;

quddiemu jmil kull min nieżel ġot-trab.

U għalih tgħix ruħi,

[S:22:31] lilu jaqdi n-nisel tiegħi.

[S:22:32] Ixandru 'l Sidi lin-nisel li għad jiġi,

ixandru l-ġustizzja tiegħu lill-poplu li għad jitwieled:

"Dan għamlu l-Mulej!"
23 (22). Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi
[S:23:1] Salm ta' David.
Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi,

xejn ma jonqosni;[S:23:2] f'mergħat kollha ħdura jqegħedni.

Ħdejn l-ilma, fejn nistrieħ, jeħodni;[S:23:3] hemm hu jrejjaqni.

Imexxini fit-triq tas-sewwa

minħabba l-isem tiegħu.
[S:23:4] Mqar jekk nimxi f'wied mudlam,

ma nibżax mill-ħsara, għax inti miegħi.

Il-ħatar tiegħek u l-għasluġ tiegħek,

huma jwennsuni.


[S:23:5] Int tħejji mejda għalija

quddiem l-għedewwa tiegħi.

Biż-żejt tidlikli rasi,

u l-kalċi tiegħi tfawwarli.[S:23:6] Miegħi, iva, jimxu t-tjieba u l-ħniena

il-jiem kollha ta' ħajti.

U ngħammar f'dar il-Mulej

sakemm indum ħaj!


24 (23). Id-daħla trijonfali ta' l-arka fit-tempju
[S:24:1] Salm ta' David.
Tal-Mulej hi l-art u kull ma fiha,

id-dinja u kull ma jgħix fiha.[S:24:2] Għax hu fuq l-ibħra waqqafha,

u fuq ix-xmajjar fis-sod qegħedha.


[S:24:3] Min jista' jitla' fuq l-għolja tal-Mulej,

min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu?[S:24:4] Min għandu idejh indaf u qalbu safja,

min ma jagħtix ruħu għall-frugħa,

u anqas ma jaħlef bil-qerq.

[S:24:5] Dan ikollu barka mingħand il-Mulej,

u l-ħlas li ħaqqu minn Alla, is-Salvatur tiegħu.[S:24:6] Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh;

li jfittxu 'l wiċċek, Alla ta' Ġakobb.[S:24:7] Intrefgħu, bibien, infetħu, intom bibien ta'

dejjem,


ħalli jidħol is-Sultan tal-glorja!

[S:24:8] Min hu dan is-Sultan tal-glorja?

Hu l-Mulej setgħan u qawwi,

il-Mulej qawwi fit-taqbida.

[S:24:9] Intrefgħu, bibien, infetħu, intom bibien ta'

dejjem,


ħalli jidħol is-Sultan tal-glorja!

[S:24:10] Min hu dan is-Sultan tal-glorja?

Hu l-Mulej ta' l-eżerċti:

dan hu s-Sultan tal-glorja!
25 (24). Talba għall-għajnuna u l-maħfra
[S:25:1] Ta' David.
Lejk jien nerfa' ruħi, Mulej, Alla tiegħi.

[S:25:2] Fik jien nittama, ma jkollix għax nitħawwad;

ma jifirħux l-għedewwa tiegħi minħabba fija.[S:25:3] Kull min jittama fik ma jkollux għax

jitħawwad;

jitħawwad min malajr jonqsok mill-kelma.

[S:25:4] Triqatek, Mulej, għarrafni,

il-mogħdijiet tiegħek għallimni.[S:25:5] Mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni,

għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi.

Għalik nixxennaq il-jum kollu.

[S:25:6] Ftakar fil-ħniena u t-tjieba tiegħek,

għax huma minn dejjem, Mulej.[S:25:7] Tiftakarx fil-ħtijiet u d-dnubiet ta' żgħożiti:

inti tajjeb, Mulej; ftakar fija skond it-tjieba tiegħek.


[S:25:8] Tajjeb u sewwa l-Mulej;

għalhekk juri triqtu lill-ħatja.[S:25:9] Imexxi l-imsejkna fis-sewwa,

jgħallem lill-fqajrin it-triq tiegħu.[S:25:10] Il-mogħdijiet tal-Mulej kollhom tjieba u

fedeltà


għal min iħares il-patt u l-liġijiet tiegħu.

[S:25:11] Minħabba l-isem tiegħek, Mulej,

aħfirli ħżuniti, kbira kemm hi kbira.[S:25:12] Min hu dak li għandu l-biża' tal-Mulej?

Lilu hu juri t-triq li għandu jagħżel.[S:25:13] Fil-ġid hu jgħammar,

uliedu jiksbu l-art.[S:25:14] Midħla l-Mulej ta' dawk li jibżgħu minnu,

lilhom jgħarraf il-patt tiegħu.[S:25:15] Għajnejja dejjem fil-Mulej,

għax hu mix-xbiek jaqlagħli riġlejja.[S:25:16] Dur lejja u kun twajjeb miegħi,

għax jiena fqajjar u waħdi.[S:25:17] Serraħli qalbi mid-dwejjaq,

min-niket tiegħi eħlisni.[S:25:18] Ara n-niket u d-diqa tiegħi,

u aħfirli ħtijieti kollha.[S:25:19] Ara kemm kotru l-għedewwa tiegħi,

x'mibegħda qawwija għandhom għalija.[S:25:20] Ħarisli ħajti u eħlisni;

la nistkenn fik, m'għandix għax ninfixel.[S:25:21] Is-sewwa u d-dritt iħarsuni,

għax jien fik ittamajt.[S:25:22] Eħles, o Alla, lil Iżrael,

mid-dwejjaq tiegħu kollha!


26 (25). Talba ta' l-innoċenti
[S:26:1] Ta' David.
Agħmel ħaqq miegħi int, Mulej!

Bla ħtija l-imġiba tiegħi,

sħiħa fil-Mulej it-tama tiegħi.

[S:26:2] Ġarrabni, Mulej, u għarbilni,

iflili moħħi u qalbi.[S:26:3] Tjubitek quddiem għajnejja,

mxejt skond is-sewwa tiegħek.[S:26:4] Ma qgħadtx man-nies giddieba,

ma sseħibtx ma' nies qarrieqa.[S:26:5] Nobgħod il-ġemgħa tal-ħżiena,

ma nagħmilhiex mal-midinbin.


[S:26:6] Naħsel fis-safa idejja,

u ndur madwar l-artal tiegħek, Mulej,[S:26:7] biex ngħannilek ir-radd ta' ħajr,

u nxandar għeġubijietek kollha.[S:26:8] Mulej, nħobb id-dar ta' l-għamara tiegħek,

il-post fejn jgħammar sebħek.


[S:26:9] Tgħoddnix man-nies midinba,

anqas ma' min ixerred id-dmija;[S:26:10] dawk li għandhom f'idejhom il-ħażen,

u f'leminthom rigali qarrieqa.[S:26:11] Iżda jien nimxi bla ħtija;

eħlisni int, u ħenn għalija.[S:26:12] Jien b'riġli wieqaf fil-wita;

fil-ġemgħat, Mulej, lilek inbierek.


27 (26). Fiduċja kbira f'Alla
[S:27:1] Ta' David.
Il-Mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi;

minn min għandi nibża'?

Il-Mulej hu l-kenn tiegħi;

quddiem min għandi nitwerwer?[S:27:2] Meta jqumu għalija l-ħżiena,

biex jaħtfuni u jikluni,

dawk li għandhom għalija, l-għedewwa tiegħi,

huma jitfixklu u jaqgħu.[S:27:3] Mqar jekk eżerċtu jqum għalija,

xejn ma tibża' qalbi;

mqar jekk gwerra tqum kontrija,

jiena nibqa' qalbi qawwija.[S:27:4] Ħaġa waħda tlabt lill-Mulej,

ħaġa waħda nfittex:

li ngħammar f'dar il-Mulej

tul il-jiem kollha ta' ħajti;

biex nitgħaxxaq bil-ħlewwa tal-Mulej

jien u nħares lejn it-tempju tiegħu.[S:27:5] Għax hu jaħbini fl-għarix tiegħu

meta nsib ruħi fil-għawġ;

jistorni fis-satra ta' daru,

fuq blata fl-għoli jqegħedni.[S:27:6] U issa tintrefa' rasi

fuq l-għedewwa ta' madwari.

U jien noffri fit-tempju tiegħu

sagrifiċċju b'għajat ta' ferħ.

Ngħanni u nfaħħar il-Mulej!

[S:27:7] Isma', Mulej, leħen l-għajta tiegħi,

ħenn għalija u weġibni.[S:27:8] "Ejja," għedt f'qalbi, "fittex 'il wiċċu";

jien wiċċek infittex, Mulej.[S:27:9] La taħbix wiċċek minni,

la twarrabx bl-herra l-qaddej tiegħek.

Inti l-għajnuna tiegħi;

tħallinix u titlaqnix,

Alla tas-salvazzjoni tiegħi.

[S:27:10] Għalkemm telquni missieri u ommi,

il-Mulej jilqagħni għandu.[S:27:11] Urini, Mulej, it-triq tiegħek,

mexxini minn mogħdija dritta

minħabba l-għedewwa tiegħi.

[S:27:12] Titlaqnix għax-xewqa ta' l-għedewwa

tiegħi;


għaliex xhieda qarrieqa qamu kontrija,

li l-qerq jarmu man-nifs tagħhom.[S:27:13] Nemmen li għad nara t-tjieba tal-Mulej

f'art il-ħajjin.[S:27:14] Ittama fil-Mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek;

ittama fil-Mulej.


28 (27). Talb u radd il-ħajr
[S:28:1] Ta' David.
Lilek, Mulej, nsejjaħ;

blata tiegħi, la tittarraxx għalija.

Jekk int tibqa' sieket miegħi,

inkun nixbah lil min jinżel fil-ħofra.[S:28:2] Isma' leħen it-tnehid tiegħi

meta nsejjaħ l-għajnuna tiegħek,

kull meta nerfa' idejja

lejn is-santwarju mqaddes tiegħek.[S:28:3] Tiġbornix man-nies ħżiena,

ma' dawk li jagħmlu l-ħażen,

li kliem ta' sliem jgħidu lil għajrhom,

u qalbhom bil-qerq mimlija.[S:28:4] Ħallashom skond għemilhom,

skond l-għemejjel ħżiena tagħhom;

skond dak li għamlu idejhom,

roddilhom il-ħlas li ħaqqhom.[S:28:5] Għax ma jaħsbux f'dak li għamel il-Mulej,

dak li għamlu idejh.

Hu jeqridhom u ma jqajjimhomx iżjed!

[S:28:6] Mbierek il-Mulej,

għax sama' leħen it-tnehid tiegħi.[S:28:7] Il-Mulej hu l-qawwa tiegħi u t-tarka tiegħi,

fih ittamat qalbi;

ksibt l-għajnuna u ferħet qalbi;

nroddlu ħajr bil-għana tiegħi.[S:28:8] Il-Mulej hu s-saħħa tal-poplu tiegħu,

kenn tas-salvazzjoni għas-sultan, il-midluk tiegħu.[S:28:9] Salva l-poplu tiegħek, bierek 'il wirtek,

kun ir-ragħaj tagħhom, erfagħhom għal dejjem!


29 (28). Il-Mulej, sid tat-tempesti
[S:29:1] Salm ta' David.
Agħtu lill-Mulej, ulied Alla,

agħtu lill-Mulej glorja u qawwa.[S:29:2] Agħtu lill-Mulej il-glorja ta' ismu,

qimu l-Mulej fl-għamara mqaddsa tiegħu.[S:29:3] Leħen il-Mulej fuq l-ibħra;

Alla tal-glorja jriegħed,

il-Mulej fuq l-ibħra kotrana.

[S:29:4] Leħen il-Mulej bil-qawwa,

leħen il-Mulej bil-glorja.[S:29:5] Leħen il-Mulej ikisser iċ-ċedri;

ikisser il-Mulej iċ-ċedri tal-Libanu.
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə