Il-ktieb tas-salmi

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.16 Mb.
səhifə4/13
tarix15.01.2019
ölçüsü1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

[S:38:23] Fittex agħtini l-għajnuna,

Sidi, is-salvazzjoni tiegħi.


39 (38). Ħajjitna qasira u kollha frugħa
[S:39:1] Għall-mexxej tal-kor. Għal Ġedutun.

Salm ta' David.
[S:39:2] Jien għedt: "Irrid nara kif nimxi,

biex ma nagħmilx dnubiet

bi lsieni; nqiegħed fuq fommi sarima,

sakemm idum il-ħażen quddiemi."[S:39:3] Għalaqt ħalqi u bqajt sieket,

żammejt il-kwiet, u xejn ma swieli,

l-uġigħ tiegħi aktar ħraxli.

[S:39:4] Tħeġġet qalbi ġewwa fija;

għall-ħsieb biss, nar tkebbes fija.

Nħall imbagħad ilsieni, u jien għedt:

[S:39:5] "Għarrafni, Mulej, it-tmiem tiegħi,

u kemm hu twil żmien il-jiem tiegħi,

ħa nkun naf kemm xejn ma niswa.

[S:39:6] Ara, tul xibrejn għamiltli jiemi,

żmien ħajti qisu xejn quddiemek.

Tassew, daqsxejn ta' nifs kull bniedem.

[S:39:7] Bħal dell jgħaddi l-bniedem,

għalxejn joqgħod jitħabat,

jaħżen il-ġid bla ma jaf min għad jiġbru.

[S:39:8] U issa, Mulej, jien x'nistenna?

Fik biss hija t-tama tiegħi.[S:39:9] Eħlisni minn ħtijieti kollha,

titlaqnix għaż-żebliħ ta' l-iblah.[S:39:10] Niskot jien, ma niftaħx ħalqi,

għax dan hu għemil tiegħek.[S:39:11] Warrab minni d-daqqiet tiegħek;

mifni jien bis-swat ta' idejk.


[S:39:12] B'kastig tal-ħażen int tgħakkes il-bniedem,

bħal kamla tgħarraqlu ġmielu.

Tassew, daqsxejn ta' nifs kull bniedem.

[S:39:13] Isma', Mulej, it-talba tiegħi,

agħti widen għall-għajta tiegħi,

tibqax trux għad-dmugħ tiegħi.

Għax jien m'hux ħlief mistieden għandek,

barrani, bħal missirijieti kollha.

[S:39:14] Warrab ħarstek minn fuqi, biex nieħu

n-nifs,


qabel ma nitlaq u nintemm għalkollox."
40 (39). Radd il-ħajr u talba għall-għajnuna
[S:40:1] Għall-mexxej tal-kor. Salm ta' David.
[S:40:2] Ittamajt b'tama qawwija fil-Mulej;

hu niżel ħdejja u sama' l-għajta tiegħi.[S:40:3] Minn bir waħxi tellagħni,

minn qalb il-ħama u t-tajn;

fuq il-blat qegħedli riġlejja,

u saħħaħli l-mixi tiegħi.[S:40:4] Qegħedli fuq fommi għanja ġdida,

għanja ta' tifħir lil Alla tagħna.

Ħafna jaraw u jimtlew bil-biża' tiegħu,

u jittamaw fil-Mulej.[S:40:5] Hieni l-bniedem li jqiegħed fil-Mulej

it-tama tiegħu,

u ma jmurx mal-kburin, mogħtija għall-gideb.

[S:40:6] Bla għadd l-għemejjel tiegħek, Mulej,

Alla tiegħi;

ta' l-għaġeb il-ħsibijiet tiegħek għalina;

ħadd ma jħabbatha miegħek!

Irrid inxandarhom u fuqhom nitkellem;

iżda huma ħafna biex insemmihom.


[S:40:7] Int ma titgħaxxaqx b'sagrifiċċji u offerti;

imma widnejja inti ftaħtli;

ma tlabtnix vittmi tal-ħruq u tat-tpattija.

[S:40:8] Mbagħad jien għedt: "Hawn jien, ġej.

Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi[S:40:9] li nagħmel ir-rieda tiegħek.

Alla tiegħi, dan jogħġobni;

il-liġi tiegħek ġewwa qalbi."
[S:40:10] Xandart il-ġustizzja f'ġemgħa kbira;

xufftejja ma żammejthomx magħluqa.

Mulej, dan inti tafu.

[S:40:11] Ma ħbejtx f'qalbi l-ġustizzja tiegħek;

il-fedeltà u s-salvazzjoni tiegħek jien ħabbarthom;

ma ħbejtx it-tjieba u l-fedeltà tiegħek

lill-ġemgħa kbira.


[S:40:12] Int, Mulej, la ċċaħħadnix mill-ħniena

tiegħek;

it-tjieba u l-fedeltà tiegħek iħarsuni għal dejjem!

[S:40:13] Għax għalquni minn kull naħa ħsarat li ma

jingħaddux;

ħakmuni ħtijieti u ma nistax nara;

huma aktar mix-xagħar ta' rasi;

għandi qalbi maqtugħa.
[S:40:14] Ħa jogħġbok, Mulej, teħlisni;

Mulej, fittex għinni.


[S:40:15] Ħa jistħu u jinfixlu lkoll flimkien

dawk li jfittxu jneħħuli ħajti.

Ħa jerġgħu lura mħawwda

dawk li jifirħu bid-deni tiegħi.[S:40:16] Jitbellhu bil-mistħija tagħhom

dawk li jiddieħku bija.


[S:40:17] Jithennew u jifirħu bik

dawk kollha li jfittxuk;

jgħidu dejjem: "Kbir il-Mulej!"

dawk li jħobbu s-salvazzjoni tiegħek.[S:40:18] Imma jien, fqajjar u msejken,

għandi 'l Sidi jaħseb fija.

Inti l-għajnuna u l-ħelsien tiegħi;

iddumx ma tgħinni, Alla tiegħi!


41 (40). Radd il-ħajr għall-fejqan mill-mard
[S:41:1] Għall-mexxej tal-Kor. Salm ta' David.
[S:41:2] Hieni min jaħseb fil-fqir u d-dgħajjef;

f'jum l-għawġ jeħilsu l-Mulej.[S:41:3] Il-Mulej iħarsu, jagħtih il-ħajja u jhennih

fuq l-art;

ma jitilqux għar-rieda ta' l-għedewwa tiegħu.

[S:41:4] Il-Mulej jieqaf miegħu fuq is-sodda tal-mard;

ifejjqu mill-mard meta jkun mixħut.[S:41:5] Jien għedt: "Ħenn għalija, Mulej;

fejjaqni, għax dnibt kontra tiegħek."[S:41:6] L-għedewwa jixtiquli d-deni u jgħidu:

"Meta se jmut u jintemm ismu?"[S:41:7] Min jiġi jżurni jgħid kliem fieragħ;

jixtieq isir jaf aħbarijiet ħżiena,

biex ixandarhom kif joħroġ barra.

[S:41:8] Dawk kollha li jobogħduni jfesfsu

bejniethom kontrija;

jaħsbu dak li hu ħażin għalija,

[S:41:9] "Marda mill-agħar ġiet fuqu;

ma jqumx iżjed mnejn hu mixħut!"[S:41:10] Mqar ħabibi, li fih kont nafda,

li kiel minn ħobżi, ntrefa' kontrija.[S:41:11] Imma int, Mulej, ħenn għalija u qajjimni,

u nkun nista' nagħtihom li ħaqqhom.[S:41:12] Minn dan nagħraf li int kuntent bija,

li l-għadu ma jifraħx minħabba fija.[S:41:13] U lili inti żżommni, għax jien bla ħtija,

u tqegħedni għal dejjem quddiemek.[S:41:14] Mbierek il-Mulej, Alla ta' Iżrael,

minn dejjem għal dejjem. Amen! Amen!


IT-TIENI KTIEB
42 (41). Xewqa kbira għat-tempju ta' Alla
[S:42:1] Għall-mexxej tal-kor. Maskil. Ta' wlied Koraħ.
[S:42:2] Bħalma għażżiela tixxennaq

għan-nixxigħat ta' l-ilma,

hekk tixxennaq ruħi għalik, o Alla.

[S:42:3] Ruħi għatxana għal Alla, għal Alla l-ħaj;

meta niġi u nara wiċċ Alla?[S:42:4] Id-dmugħ lejl u nhar kien l-ikel tiegħi,

meta l-jum kollu kienu jgħiduli:

"Fejn hu Alla tiegħek?"

[S:42:5] Dan niftakar, u nħoss qalbi tinħall ġewwa

fija,


kif kont nimxi lejn it-tabernaklu tas-sebħ

sad-dar ta' Alla,

fost għajta ta' ferħ u ta' radd il-ħajr,

qalb folla ferħana.[S:42:6] Għaliex tintelaq, ruħ tiegħi,

u titħawwad ġewwa fija?

Ittama f'Alla, għax jien nibqa' nfaħħru;

[S:42:7] hu l-għajnuna tiegħi u Alla tiegħi!

Tintelaq ruħi ġo fija;

għalhekk fik niftakar

minn art il-Ġordan u mill-Ħermon

u mill-muntanja ta' Misgħar.

[S:42:8] Minn irdum għal irdum jidwu

l-ħsejjes qawwija ta' l-ilmijiet tiegħek;

l-ħalel u l-imwieġ kollha tiegħek

għaddew minn fuqi.[S:42:9] Lejl u nhar il-Mulej jurini l-ħniena tiegħu;

jien ngħanni u nitlob lil Alla l-ħaj.[S:42:10] Ngħid lil Alla, il-blata tiegħi:

"Għaliex tlaqtni?

Għax għandi ngħix imdejjaq

taħt it-tagħkis ta' l-għadu?"[S:42:11] Kull meta jgħajjruni l-għedewwa tiegħi,

qishom qed ikissruli għadmi;

meta jgħiduli l-ħin kollu:

"Fejn hu Alla tiegħek?"[S:42:12] Għaliex tintelaq, ruħ tiegħi,

u titħawwad ġewwa fija?

Ittama f'Alla, għax jien nibqa' nfaħħru;

hu l-għajnuna tiegħi u Alla tiegħi!


43 (42). Tnehid għall-ħelsien u x-xewqa għat-tempju
[S:43:1] Agħmel ħaqq miegħi int, Mulej,

u min-nies bla tjieba ddefendi l-kawża tiegħi;

min-nies qarrieqa u ħżiena eħlisni.

[S:43:2] Inti l-kenn tiegħi, o Alla;

għaliex warrabtni?

Għax għandi ngħix imdejjaq

taħt it-tagħkis ta' l-għadu?[S:43:3] Ibgħat id-dawl tiegħek u s-sewwa tiegħek;

huma jmexxuni;

iwassluni sa l-għolja mqaddsa tiegħek

u sa l-għerejjex tiegħek.[S:43:4] U nidħol ħdejn l-artal ta' Alla,

ħdejn Alla, ferħ u hena tiegħi.

U nroddlok ħajr biċ-ċetra,

o Alla, Alla tiegħi.


[S:43:5] Għaliex tintelaq, ruħ tiegħi,

u titħawwad ġewwa fija?

Ittama f'Alla, għax jien nibqa' nfaħħru;

hu l-għajnuna tiegħi u Alla tiegħi!


44 (43). Talba għall-qawmien ta' Iżrael mirbuħ
[S:44:1] Għall-mexxej tal-kor. Ta' wlied Koraħ. Maskil.
[S:44:2] O Alla, b'widnejna aħna smajna,

qaluhulna missirijietna,

dak li int għamilt fi żmienhom,

[S:44:3] li għamilt b'idek fiż-żmien l-imgħoddi.

Il-ġnus keċċejt, u lilhom ħawwilt f'arthom;

il-popli għakkist, u lilhom frixt bħal friegħi.
[S:44:4] Ma kienx b'sejfhom li huma ħadu l-art,

jew bi driegħhom li kisbu r-rebħa;

kienet il-leminija tiegħek u d-driegħ tiegħek,

u d-dija ta' wiċċek, għax int ħabbejthom.[S:44:5] Inti s-sultan tiegħi u Alla tiegħi,

li tajt ir-rebħa lil Ġakobb.


[S:44:6] Bik nitfgħu lura l-għedewwa tagħna,

f'ismek nirfsu fuq dawk li jqumu għalina.


[S:44:7] Għax mhux fl-ark tiegħi jien nafda,

anqas is-sejf tiegħi ma jrebbaħni.[S:44:8] Imma int teħlisna mill-għedewwa tagħna,

u tfixkel 'il dawk li jobogħduna.[S:44:9] F'Alla niftaħru l-ħin kollu;

ismek infaħħru għal dejjem.[S:44:10] Imma issa warrabtna u ċekkintna,

ma għadekx toħroġ ma' l-eżerċti tagħna.[S:44:11] Ġagħaltna nduru lura minn quddiem

l-għadu;

dawk li jobogħduna ħatfulna ħwejjiġna.

[S:44:12] Tlaqtna bħal nagħaġ għall-qatla,

u fost il-ġnus xerridtna.[S:44:13] Begħt il-poplu tiegħek għal ħaġa żgħira;

ma qlajtx wisq mill-bejgħ tiegħu.[S:44:14] Waqqajtna għaż-żebliħ tal-ġirien tagħna,

għaċ-ċajt u t-tkasbir ta' dawk ta' madwarna.[S:44:15] Ġibtna fi lsien il-ġnus,

u l-popli jħarsu lejna u jħarrku rashom.[S:44:16] L-għajb tiegħi quddiemi l-jum kollu,

il-mistħija tgħattili wiċċi,[S:44:17] għall-kliem ta’ żebliħ u tkasbir,

Quddiem l-għadu li jitħallas minni.[S:44:18] Dan kollu ġralna, għalkemm ma nsejniekx,

għalkemm ma ksirniex il-patt tiegħek.[S:44:19] Ma dorniex mill-fehma tagħna,

anqas ħarġu minn triqtek riġlejna.[S:44:20] Imma int sħaqtna f'art il-klieb selvaġġi,

u b'dell il-mewt għattejtna.[S:44:21] Li kieku nsejna isem Alla tagħna,

jew ftaħna idejna quddiem xi alla barrani,[S:44:22] ma kienx Alla b'dan jintebaħ,

hu li jagħraf x'hemm moħbi fil-qalb?[S:44:23] Minħabba fik joqtluna l-jum kollu,

jgħodduna bħal nagħaġ għall-qatla.[S:44:24] Qum! Għax int rieqed, Sid tiegħi?

Stenbaħ! La twarrabniex għal dejjem.[S:44:25] Għaliex taħbi wiċċek minna?

Għaliex tinsa d-dwejjaq u t-tagħkis tagħna?[S:44:26] Għax fit-trab ninsabu mitluqa,

mixħuta ma' l-art minn tulna.[S:44:27] Qum! Ejja biex tgħinna!

Eħlisna, f'ġieħ it-tjieba tiegħek!


45 (44). Għanja għat-tieġ tal-Messija-Sultan
[S:45:1] Għall-mexxej tal-kor. Fuq"Il-Ġilji".

Ta' wlied Koraħ. Maskil. Għanja ta' mħabba.
[S:45:2] Qalbi tfawwar bi kliem sabiħ;

ngħanni l-għanja tiegħi lis-sultan;

lsieni pinna ta' kittieb ħafif.
[S:45:3] Int l-isbaħ fost ulied il-bnedmin,

msawwba l-ħlewwa fuq xufftejk;

għalhekk bierkek Alla għal dejjem.
[S:45:4] Tħażżem, qalbieni, b'sejfek fuq ġenbek;

ilbes il-ġieħ u l-ġmiel tiegħek![S:45:5] Irkeb għar-rebħa tas-sewwa u l-ħaqq;

turik lemintek ħwejjeġ ta' l-għaġeb![S:45:6] Il-vleġeġ tiegħek jinfdu, taħtek jaqgħu l-popli;

jaqtgħu qalbhom l-għedewwa tas-sultan.[S:45:7] It-tron tiegħek, Alla, għal dejjem ta' dejjem;

xettru tas-sewwa hu x-xettru ta' saltnatek![S:45:8] Int tħobb il-ġustizzja u tobgħod il-ħażen;

għalhekk dilkek Alla, Alla tiegħek,

b'żejt il-hena aktar minn sħabek.
[S:45:9] Bil-mirra u s-sabbara u l-kassja, kollha

fwieħa lbiesek.

Mill-palazzi ta' l-avorju jferrħek id-daqq tal-kordi.

[S:45:10] Bniet is-slaten joħorġu jilqgħuk;

f'lemintek is-sultana mżejjna b'deheb ta' Ofir.[S:45:11] Isma', binti, ħares u agħti widen,

insa 'l ġensek u 'l dar missierek.[S:45:12] Jitgħaxxaq is-sultan bi ġmielek;

u int, għax hu sidek, agħtih qima.[S:45:13] In-nies ta' Tir bir-rigali jiġu,

il-kbarat ifittxu l-favuri tiegħek.[S:45:14] Kollha ġmiel bint is-sultan bil-ġawhar,

minsuġ bid-deheb ilbiesha.[S:45:15] Għand is-sultan jeħduha bix-xbejbiet

warajha,

it-tfajliet li jingħatawlha bi sħabha.

[S:45:16] Jittieħdu b'għajat ta' ferħ u hena;

jidħlu fil-palazz tas-sultan.[S:45:17] Flok missirijietek jilħqu wliedek;

inti tqegħedhom kapijiet fuq l-art kollha.[S:45:18] Nfakkar ismek minn nisel għal nisel;

ifaħħruk il-popli għal dejjem ta' dejjem!


46 (45). Alla l-kenn u l-qawwa tagħna
[S:46:1] Għall-mexxej tal-kor. Ta' wlied Koraħ.

Fuq"Għalamôt". Għanja.
[S:46:2] Kenn u qawwa hu Alla għalina,

għajnuna kbira sibnieh fid-dwejjaq.[S:46:3] Għalhekk ma nibżgħux jekk l-art titriegħed,

jew jiġġarrfu l-muntanji f'nofs ta' baħar;[S:46:4] anqas jekk jgħajjtu u jogħlew ilmijietu,

jew jitheżhżu l-muntanji bit-tqanqil tiegħu.

Il-Mulej ta' l-eżerċti magħna,

fortizza għalina Alla ta' Ġakobb![S:46:5] Hemm xmara li s-swieqi tagħha

iferrħu l-belt ta' Alla,

l-għamara qaddisa ta' l-Għoli.

[S:46:6] Hemm Alla f'nofsha, ma titħarrikx;

jgħinha Alla mat-tbexbix tas-sebħ.[S:46:7] Triegħdu l-ġnus, iġġarrfu s-saltniet,

iddewwbet l-art, malli samma' leħnu.[S:46:8] Il-Mulej ta' l-eżerċti magħna,

fortizza għalina Alla ta' Ġakobb![S:46:9] Ejjew, araw x'għamel il-Mulej,

għemejjel ta' l-għaġeb fuq l-art.[S:46:10] Iwaqqaf il-gwerer sa tarf l-art;

l-ark jaqsam u l-lanza jkisser,

jaħraq it-tarki bin-nar, u jgħid:

[S:46:11] "Biżżejjed! Kunu afu li jien Alla,

għoli fuq il-ġnus, għoli fuq l-art!"[S:46:12] Il-Mulej ta' l-eżerċti magħna,

fortizza għalina Alla ta' Ġakobb!


47 (46). Il-Mulej sultan tal-popli kollha
[S:47:1] Għall-mexxej tal-kor. Ta' wlied Koraħ. Salm.
[S:47:2] Popli kollha, ċapċpu idejkom,

għajjtu b'leħen ta' ferħ lil Alla![S:47:3] Għax il-Mulej, l-Għoli, hu tal-biża',

sultan kbir fuq l-art kollha.[S:47:4] Irażżan il-popli taħtna,

il-ġnus iqiegħed taħt riġlejna.[S:47:5] Hu jagħżlilna l-wirt tagħna,

il-kburija ta' Ġakobb, il-maħbub tiegħu.[S:47:6] Tela' Alla b'għajat ta' ferħ,

il-Mulej bid-daqq tat-trombi.[S:47:7] Għannu lil Alla, għannu,

għannu lis-sultan tagħna, għannu.[S:47:8] Għax Alla s-sultan ta' l-art kollha:

għannulu bis-sengħa għanja sabiħa.[S:47:9] Isaltan Alla fuq il-ġnus kollha,

joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu.[S:47:10] Jinġemgħu l-kbarat tal-popli

mal-poplu ta' Alla ta' Abraham.

Għax ta' Alla huma l-kapijiet ta' l-art;

hu fl-għoli fuq kulħadd.


48 (47). Radd il-ħajr għall-ħelsien ta' Ġerusalemm
[S:48:1] Għanja. Salm ta' wlied Koraħ.
[S:48:2] Kbir il-Mulej, ta' min ifaħħru ħafna

fil-belt ta' Alla tagħna.

L-għolja qaddisa tiegħu,

[S:48:3] għolja mill-isbaħ,

l-għaxqa ta' l-art kollha.

L-għolja ta' Sijon fil-qalba tat-tramuntana;

hi l-belt tas-sultan il-kbir.


[S:48:4] Alla fil-fortizzi tagħha

wera ruħu bħal sur qawwi.[S:48:5] Ara, is-slaten ingħaqdu,

mxew ilkoll flimkien;[S:48:6] kif rawha, baqgħu mistagħġba,

tfixklu u ħarbu.[S:48:7] Hemm qabdithom rogħda kbira,

u wġigħ bħal dak tal-ħlas.[S:48:8] Bir-riħ tal-lvant int tfarrak

l-iġfna ta' Tarsis.


[S:48:9] Kif smajna, hekk rajna

f'belt il-Mulej ta' l-eżerċti,

fil-belt ta' Alla tagħna.

Alla jżommha sħiħa għal dejjem![S:48:10] Naħsbu, o Alla, fuq it-tjieba tiegħek

f'nofs it-tempju tiegħek.[S:48:11] Bħal ismek, o Alla, hekk tifħirek,

sa truf l-art jasal.

Il-leminija tiegħek bis-sewwa mimlija.
[S:48:12] Tithenna l-għolja ta' Sijon,

jifirħu l-bliet ta' Ġuda,

minħabba l-ġudizzji tiegħek.

[S:48:13] Duru ma' Sijon, duru dawra magħha,

araw kemm-il torri għandha.[S:48:14] Ħarsu sewwa lejn is-swar tagħha,

duru bir-reqqa l-fortizzi tagħha,

biex ixxandru lin-nisel ta' wrajkom:

[S:48:15] Dan hu Alla! Alla tagħna għal dejjem ta'

dejjem.


Hu jmexxina għal dejjem!
49 (48). Il-frugħa ta' l-għana ta' l-art
[S:49:1] Għall-mexxej tal-kor. Ta' wlied Koraħ. Salm.
[S:49:2] Isimgħu dan, popli kollha;

agħtu widen, intom ilkoll li tgħixu fid-dinja;[S:49:3] kemm iż-żgħar u l-kbar tal-poplu,

kemm il-għonja u kemm il-fqar.[S:49:4] Fommi jitkellem l-għerf,

u nxandar il-fehmiet ta' qalbi.


[S:49:5] Nagħti widen għal kliem l-għerf;

se nfisser fuq iċ-ċetra l-kliem tqil tiegħi.[S:49:6] Għax għandi nibża' mill-jiem ħżiena,

meta jdur għalija l-ħażen ta' dawk li jonsbuni?[S:49:7] F'ġidhom it-tama tagħhom;

jiftaħru bil-kotra ta' l-għana tagħhom.[S:49:8] Ħadd ma jista' jifdi lilu nnifsu,

jew jagħti lil Alla l-prezz tal-fidwa tiegħu.[S:49:9] Għoli wisq il-prezz ta' ħajtu,

qatt ma jkun biżżejjed,[S:49:10] biex wieħed jgħix għal dejjem

u ma jara qatt il-qabar.[S:49:11] Jara mqar l-għorrief imutu,

l-iblah u l-belhieni lkoll jintemmu,

u lil ta' wrajhom iħallu ġidhom.

[S:49:12] Qabarhom hu darhom għal dejjem,

għamara tagħhom minn nisel għal nisel,

għalkemm għamlu isem f'artijiethom.

[S:49:13] Imma l-bniedem ma jibqax fil-ġieħ,

qisu bħall-bhejjem li jintemmu.[S:49:14] Din xortih min jittama fih innifsu;

hekk jintemm min jitgħaxxaq bi frugħatu.[S:49:15] Bħan-nagħaġ lejn l-imwiet mexjin,

l-mewt tkun ir-ragħaj tagħhom;

dritt lejn il-qabar jinżlu,

jintemmu fl-imwiet bla ġieħ ta' xejn.[S:49:16] Imma lili Alla jifdili ħajti,

mis-setgħa ta' l-imwiet żgur jaħtafni.[S:49:17] Tibżax meta xi ħadd jistagħna,

meta joktor il-ġieħ ta' daru.[S:49:18] Għax xejn ma jieħu f'mewtu,

ġieħu ma jinżilx warajh.[S:49:19] Mqar jekk f'ħajtu jħoss ruħu hieni,

u jgħid li jfaħħruh għax jgħaddiha tajjeb;[S:49:20] imur ukoll mal-ġemgħa ta' missirijietu,

li qatt aktar ma jaraw id-dawl.[S:49:21] Imma l-bniedem ma jibqax fil-ġieħ,

qisu bħall-bhejjem li jintemmu.


50 (49). Is-sagrifiċċji li jogħġbu lil Alla
[S:50:1] Salm. Ta' Asaf,
Alla, il-Mulej Alla, tkellem u sejjaħ l-art.

Minn fejn titla' x-xemx sa fejn tinżel,[S:50:2] minn Sijon, il-ġmiel tagħha,

Alla wera d-dija tiegħu.[S:50:3] Ġej Alla tagħna, ma jibqax sieket;

quddiemu nar li jeqred,

madwaru tempesta qalila.

[S:50:4] Hu jsejjaħ is-smewwiet mill-għoli

u l-art, biex jagħmel ħaqq mill-poplu tiegħu:[S:50:5] "Iġimgħu 'l ħbiebi quddiemi,

li għamlu patt miegħi bis-sagrifiċċju."[S:50:6] U jħabbru s-smewwiet il-ġustizzja tiegħu,

għaliex Alla nnifsu jagħmel il-ħaqq.[S:50:7] "Isma', poplu tiegħi, għax se nitkellem,

Iżrael, għax se nixhed kontrik.

Jiena Alla, Alla tiegħek.

[S:50:8] Ma nċanfrekx għas-sagrifiċċji tiegħek;

il-vittmi tiegħek maħruqa huma dejjem quddiemi.[S:50:9] Ma neħtieġ ebda għoġol minn tiegħek,

jew gidjien mill-imrieħel tiegħek.[S:50:10] Għax tiegħi huma l-bhejjem tax-xagħri,

eluf huma l-bhejjem fuq l-għoljiet tiegħi.[S:50:11] Jien nagħraf it-tjur kollha ta' l-ajru,

taħt għajnejja kull ma jimxi fir-raba'.


[S:50:12] Li kont bil-ġuħ, m'hux se ngħid lilek,

għax tiegħi l-art u kull ma fiha.[S:50:13] Huwa jien se niekol laħam il-gniedes,

jew nixrob id-demm tal-gidjien?[S:50:14] Agħti 'l Alla sagrifiċċju ta' radd il-ħajr,

u rodd lill-Għoli l-wegħdiet tiegħek.[S:50:15] Mbagħad sejjaħli f'jum id-dwejjaq;

jien neħilsek, u int tweġġaħni."[S:50:16] Lill-ħażin, imma, Alla jgħidlu:

"Kif titkellem fuq il-kmandamenti tiegħi,

u żżomm fuq xufftejk il-patt tiegħi,

[S:50:17] int, li tobgħod it-twiddib,

u tixħet kliemi wara dahrek?[S:50:18] Jekk tiltaqa' ma' ħalliel, tissieħeb miegħu;

sehmek taqsam maż-żienja.[S:50:19] Fommok ftaħt għall-ħażen,

u lsienek il-qerq jinseġ.[S:50:20] Kontra ħuk toqgħod tpaċpaċ,

kontra bin ommok tqassas.[S:50:21] Dan int għamilt, u jien bqajt sieket;

forsi ħsibt li jiena bħalek.

Issa se nċanfrek, u dan kollu nqiegħed quddiemek.

[S:50:22] Ifhmuha sewwa, intom li tinsew 'l Alla,

li ma naħtafkomx, u ħadd ma jeħliskom.[S:50:23] Min iroddli sagrifiċċju ta' radd il-ħajr,

dan isebbaħni;

lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla."
51 (50). Il-qalb niedma u sogħbiena
[S:51:1] Għall-mexxej tal-kor. Salm ta' David,Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə