Il-ktieb tas-salmi

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.16 Mb.
səhifə1/13
tarix15.01.2019
ölçüsü1.16 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

IL-KTIEB TAS-SALMI
IL-KTIEB TAS-SALMI hu ġabra ta’ 150 salm jew innijiet reliġjużi miktuba matul medda ta’ żmien li tieħu mis-saltna ta’ David sar-raba’ seklu QK meta ħa l-forma li għandu issa.
Is-salmi huma attribwiti lil diversi awturi, l-aktar lil David, u nkitbu għall-użu privat jew pubbliku fit-tempju u s-sinagoga. Fihom tinġabar l-esperjenza spiritwali u reliġjuża tal-poplu ta’ Iżrael.
Fuq l-eżempju ta’ Kristu u l-Appostli, il-Knisja għamlitu ktieb tat-talb pubbliku u privat tagħha sa llum. F’dawn is-salmi l-insara kienu u għadhom jaraw lil Kristu u l-Knisja tiegħu; Alla hu Kristu; Iżrael hi l-Knisja.


L-EWWEL KTIEB
1. L-hena veru tal-bniedem
[S:1:1] Hieni l-bniedem

li ma jimxix fuq il-pariri tal-ħżiena,

li ma jiqafx fi triq il-ħatjin,

li ma joqgħodx fil-laqgħat taż-żeblieħa;[S:1:2] imma fil-liġi tal-Mulej hi l-għaxqa tiegħu,

lejl u nhar jaħseb fil-liġi tiegħu.[S:1:3] Hu bħal siġra mħawwla ħdejn nixxigħat ta'

l-ilma


li tagħmel il-frott fi żmienha,

u l-weraq tagħha ma jidbielx;

hu jirnexxi f'kull ma jagħmel.
[S:1:4] Mhux hekk il-ħżiena, mhux hekk;

iżda huma bħal tibna li jtajjarha r-riħ.[S:1:5] Għalhekk il-ħżiena ma jifilħux għall-ħaqq,

ma joqogħdux il-ħatja fil-ġemgħat tat-tajbin.[S:1:6] Għax triq it-tajbin il-Mulej jafha;

imma triq il-ħżiena tintemm fix-xejn.


2. Is-saltna universali tal-Messija
[S:2:1] Għaliex jixxewwxu l-ġnus,

u l-popli jreddnu għal xejn?[S:2:2] Is-slaten ta' l-art iqumu,

u l-kbarat jiftiehmu bejniethom

kontra l-Mulej u l-Midluk tiegħu:

[S:2:3] "Ħa nkissru l-ktajjen tagħhom,

u ntajjru minn fuqna l-irbit tagħhom!"


[S:2:4] Dak li hu fis-smewwiet jidħak bihom,

il-Mulej biċ-ċajt jeħodhom.[S:2:5] Mbagħad ikellimhom bil-herra,

bil-qilla tiegħu jkexkixhom:[S:2:6] "Għax jien għamiltu s-sultan tiegħi,

fuq Sijon, l-għolja mqaddsa tiegħi!"


[S:2:7] Irrid inxandar id-digriet tal-Mulej;

hu qalli: "Ibni int, jien illum nissiltek.[S:2:8] Itlobni, u l-ġnus nagħtik b'wirtek,

u truf l-art bi priża tiegħek.[S:2:9] B'virġa tal-ħadid int tkissirhom,

bħal ġarra tal-fuħħar frak tagħmilhom. "[S:2:10] U issa, slaten, ifhmu sewwa;

twiddbu, intom li taħkmu l-art.[S:2:11] Aqdu lill-Mulej bil-biża',

u bir-rogħda riġlejh busu,[S:2:12] li ma jagħdabx u intom tinqerdu,

għax malajr tixgħel il-qilla tiegħu.

Hienja dawk kollha li jistkennu fih!
3. Tama fit-tiġrib
[S:3:1] Salm ta' David, meta ħarab minn quddiem

ibnu Absalom.

[S:3:2] Kemm kotru, Mulej, l-għedewwa tiegħi!

Ħafna huma dawk li qamu għalija;[S:3:3] ħafna huma dawk li jgħidu fuqi:

"M'hemmx salvazzjoni għalih f'Alla!"[S:3:4] Imm'int, Mulej, tarka madwari,

inti l-ġieħ tiegħi, int terfagħli rasi.[S:3:5] Jien b'leħen għoli l-Mulej insejjaħ;

hu jweġibni mill-għolja mqaddsa tiegħu.[S:3:6] Immur nimtedd u norqod,

u nqum, għax il-Mulej iżommni.[S:3:7] Ma nibżax minn poplu sħiħ

li jinġema' madwari kontrija.[S:3:8] Qum, Mulej, salvani, Alla tiegħi!

Int tajt bil-ħarta lill-għedewwa tiegħi kollha,

lill-ħżiena kissirtilhom snienhom.

[S:3:9] Tiegħek, Mulej, ir-rebħa;

il-barka tiegħek fuq il-poplu tiegħek.


4. L-hena tat-tama f'Alla
[S:4:1] Għall-mexxej tal-kor. Fuq l-istrumenti

tal-korda. Salm ta' David.
[S:4:2] Weġibni, meta nsejjaħlek,

Alla tal-ġustizzja tiegħi;

oħroġni fil-wisa' meta nkun imdejjaq,

ħenn għalija u isma' talbi.[S:4:3] Intom, bnedmin, kemm se ddumu twebbsu

qalbkom?

Għax tħobbu l-frugħa u tfittxu l-gideb?

[S:4:4] Kunu afu li l-Mulej wera tjieba kbira miegħi;

jismagħni l-Mulej meta nsejjaħlu.[S:4:5] Triegħdu bil-biża', u la tidinbux;

aħsbu f'qalbkom billejl, u isktu!


[S:4:6] Offru s-sagrifiċċji li għandkom tagħmlu,

u ittamaw fil-Mulej.[S:4:7] Ħafna jgħidu: "Min jurina r-riżq?"

Ixħet fuqna, Mulej, id-dawl ta' wiċċek.[S:4:8] Int nissilt l-hena f'qalbi,

aktar mill-kotra tal-qamħ u l-inbid tagħhom.[S:4:9] Nimtedd u norqod minnufih fis-sliem,

għax int waħdek, Mulej, fis-sod tqegħedni.


5. Talba għall-għajnuna kontra l-ħażen
[S:5:1] Għall-mexxej tal-kor. Fuq il-flawti.

Salm ta' David.
[S:5:2] Mulej, agħti widen għal kliemi;

agħti kas tat-tnehid tiegħi.[S:5:3] Isma' l-għajat tat-talb tiegħi,

Sultan tiegħi u Alla tiegħi,

għax lilek jiena nitlob.

[S:5:4] Mulej, fil-għodu int tisma' leħni,

fil-għodu nressaqlek talbi, u nistenna.[S:5:5] Għax int m'intix Alla li tħobb il-ħażen;

il-ħażin ma jsibx postu għandek.[S:5:6] Ma jiqfux il-kburin quddiem għajnejk;

int tobgħod kull min jagħmel id-deni.[S:5:7] Int teqred min jitkellem bil-gideb.

Nies qattiela u qarrieqa jistmellhom il-Mulej.[S:5:8] Imma jien għat-tjieba kbira tiegħek

nista' nidħol ġewwa darek;

ninxteħet quddiem is-santwarju mqaddes tiegħek,

mimli bil-biża' tiegħek.[S:5:9] Mexxini, Mulej, fis-sewwa tiegħek

minħabba l-għedewwa tiegħi;

wittili t-triq tiegħek quddiemi.

[S:5:10] Is-sewwa m'huwiex fuq fommhom,

qalbhom bil-ħażen mimlija;

ħalqhom bħal qabar miftuħ,

imellsu biss bi lsienhom.[S:5:11] Ħa jieħdu, o Alla, il-ħlas li ħaqqhom;

ħa jaqgħu bit-tnassis tagħhom.

Warrabhom għall-ħafna ħtijiet tagħhom, għax kontrik

ħaduha.


[S:5:12] Ħa jifirħu dawk li jafdaw fik, u jithennew

għal dejjem;

ħarishom, u bik jithennew dawk li jħobbu 'l ismek.

[S:5:13] Għax int tbierek il-ġust, Mulej;

int tħaddnu bħal tarka bi tjubitek.


6. Talba fil-periklu tal-mewt
[S:6:1] Għall-mexxej tal-kor. Fuq l-istrumenti

tal-korda. Fuq"Is-Seminit". Salm ta' David.
[S:6:2] Mulej, la ċċanfarnix fil-korla tiegħek;

la twiddibnix fis-saħna tiegħek.[S:6:3] Ħenn għalija, Mulej, għaliex inħossni mifni;

fejjaqni, Mulej, għaliex għadmi mfarrak;[S:6:4] ruħi mħawwda għall-aħħar.

Mulej, int kemm se ddum ma tismagħni?[S:6:5] Dur lejja, Mulej, u eħlisni;

salvani f'ġieħ it-tjieba tiegħek.[S:6:6] Għax ħadd mill-mejtin ma jiftakar fik;

min ifaħħrek f'art l-imwiet?[S:6:7] Nfnejt bit-tnehid tiegħi,

kull lejl nibki fuq friexi,

bid-dmugħ inxarrab soddti.

[S:6:8] Għajnejja bil-biki tgħarrqu,

u nfnew minħabba l-għedewwa tiegħi.[S:6:9] Tbiegħdu minni, intom li tagħmlu l-ħażen,

għax sama' l-Mulej il-biki tiegħi.[S:6:10] Sama' l-Mulej it-tħannin tiegħi;

jilqa' l-Mulej it-talba tiegħi.[S:6:11] Jistħu u jinfixlu għall-aħħar l-għedewwa

tiegħi kollha,

u minnufih jerġgħu lura mħawwda.
7. Sejħa tal-ġusti lill-Imħallef Divin
[S:7:1] Għanja ta' David, li għanna lill-Mulej minħabba

f'Kus ta' Benjamin.
[S:7:2] Mulej, Alla tiegħi, fik il-kenn tiegħi;

salvani minn kull min iħabbatni, u eħlisni,[S:7:3] li ma jaħtfunix bħal iljun u jqattgħuni,

u ma jkunx hemm min jeħlisni.


[S:7:4] Mulej, Alla tiegħi, jekk dan jien għamilt,

jekk ħatja ta' xi ħażen huma idejja,[S:7:5] jekk b'deni għall-ġid ħallast lil ħabibi,

jew għal xejn b'xejn ħarbatt l-għadu tiegħi,[S:7:6] ħa jqum l-għadu kontrija u jirbaħni,

ma' l-art taħt riġlejh jitfagħni,

u ġieħi fit-trab ikasbarli.
[S:7:7] Qum, Mulej, bil-qilla tiegħek,

ieqaf kontra s-saħna ta' l-għedewwa tiegħi;

stenbaħ, u agħmilli l-ħaqq li int ordnajt.

[S:7:8] Ħa jinġemgħu l-ġnus madwarek;

fuqhom int toqgħod fil-għoli.[S:7:9] Mulej, int li tagħmel ħaqq mill-popli,

agħmel ħaqq minni, Mulej, skond is-sewwa tiegħi

u skond it-tjubija li hemm fija.

[S:7:10] Ħa jintemm il-ħażen tal-ħżiena,

u jitwettaq il-bniedem sewwa.

Int li tgħarbel il-moħħ u l-qalb, int Alla ġust.

[S:7:11] It-tarka tiegħi hu Alla,

li jsalva 'l min hu qalbu safja.[S:7:12] Alla hu mħallef ġust,

Alla li dejjem jitħallas mill-ħażen.[S:7:13] Tassew li l-għadu jiġi u jsinn is-sejf,

l-ark jissikka u jimmirah.[S:7:14] Diġà ħejja l-armi tal-mewt,

il-vleġeġ għamilhom għodda mikwija.[S:7:15] Arah, l-għadu jnissel il-ħażen,

jitqal bil-qerq u jiled il-gideb.[S:7:16] Fetaħ bir u ħaffru sewwa;

iżda jaqa' fil-ħofra li għamel hu.[S:7:17] Fuq rasu taqa' l-ħsara li għamel;

fuqu tinżel id-dnewwa tiegħu.[S:7:18] Nrodd ħajr lill-Mulej għall-ġustizzja tiegħu;

ngħanni isem il-Mulej, isem l-Għoli.


8. Il-kobor ta' Alla u d-dinjità tal-bniedem
[S:8:1] Għall-mexxej tal-kor. Fuq "Il-Gittit".

Salm ta' David.
[S:8:2] Mulej, Sid tagħna,

kemm hu kbir ismek fl-art kollha!

Int qegħedt is-sebħ tiegħek 'il fuq mis-smewwiet.

[S:8:3] Int, li s-sebħ tiegħek jgħannih

fomm it-tfal u t-trabi tal-ħalib;

int, li bnejt sur kontra l-għedewwa,

biex iġġib fix-xejn l-għadu u 'l min iqum kontrik.[S:8:4] Nħares lejn is-smewwiet, għemil subgħajk,

il-qamar u l-kwiekeb li int qegħedt fihom![S:8:5] X'inhu l-bniedem biex tiftakar fih,

bin il-bniedem, biex taħseb fih?[S:8:6] Ftit inqas mill-allat għamiltu,

bis-sebħ u l-ġmiel żejjintu,[S:8:7] qegħedtu fuq l-għemejjel kollha ta' idejk!

Kollox taħt riġlejh qegħedtlu:[S:8:8] in-nagħaġ u l-baqar kollha, sa l-bhejjem

tax-xagħri;[S:8:9] l-għasafar ta' l-ajru u l-ħut tal-baħar,

dak kollu li jterraq fil-baħar.


[S:8:10] Mulej, Sid tagħna,

kemm hu kbir ismek fl-art kollha!


9 (9A). Radd il-ħajr għar-rebħa fuq l-għedewwa
[S:9:1] Għall-mexxej tal-kor. Fuq l-għanja

"Mut-labben". Salm ta' David.
[S:9:2] Nfaħħrek, Mulej, b'qalbi kollha;

nxandar għeġubijietek kollha![S:9:3] Nifraħ u nithenna bik;

ngħanni lil ismek, int Alla l-għoli.[S:9:4] Xħin jiġu lura l-għedewwa tiegħi,

jitfixklu u jgħibu quddiemek.[S:9:5] Għax int ħadt f'idejk id-dritt u l-kawża tiegħi,

ta' mħallef ġust qgħadt fuq it-tron tiegħek.[S:9:6] Ċanfart il-ġnus u qridt il-ħżiena;

ħassart isimhom għal dejjem ta' dejjem.[S:9:7] Ntemmu l-għedewwa mħarbtin għal dejjem;

bliethom qridtilhom, u tifkirithom intilfet magħhom.[S:9:8] Imma l-Mulej isaltan għal dejjem,

iwaqqaf għall-ħaqq it-tron tiegħu.[S:9:9] Hu jagħmel ħaqq mid-dinja bil-ġustizzja,

jiġġudika l-popli bis-sewwa.[S:9:10] Ikun il-Mulej kenn għal min hu mgħakkes,

kenn għalih fi żmien id-dwejjaq.[S:9:11] Fik jittama min jagħraf lil ismek,

għax int, Mulej, ma titlaqx 'il min ifittxek.[S:9:12] Għannu lill-Mulej li joqgħod f'Sijon,

xandru fost il-popli l-għemejjel tiegħu.[S:9:13] Hu, li jitħallas mid-demm, jiftakar fihom,

ma jinsiex għajat l-imsejknin.[S:9:14] Ħenn għalija, Mulej; ara n-niket tiegħi;

inti rfajtni u ħriġtni minn bibien il-mewt;[S:9:15] biex inxandar tifħirek kollu

f'bibien il-belt ta' Sijon;

biex nifraħ minħabba l-ħelsien tiegħek.

[S:9:16] Waqgħu l-ġnus fil-ħofra li ħaffru;

fix-xibka li ħbew inqabad riġilhom.[S:9:17] Għarraf il-Mulej lilu nnifsu u għamel il-ħaqq,

b'għemil idejh inqabad il-ħażin.[S:9:18] Jinżlu l-ħżiena f'qiegħ l-art,

il-ġnus kollha li jinsew 'l Alla.[S:9:19] Għax l-imsejken ma jintesiex għal dejjem,

it-tama tal-fqajrin ma tkunx għal dejjem fiergħa.[S:9:20] Qum, Mulej! Ma jirbaħx il-bniedem!

Ħa jidhru l-ġnus għall-ħaqq quddiemek.[S:9:21] Itfa', Mulej, it-twerwir fuqhom,

ħa jagħrfu l-ġnus li bnedmin huma.


10 (9B). Talba għall-għajnuna kontra l-għadu
[S:10:1] Għaliex, Mulej, int hekk imbiegħed?

Għaliex tinħeba waqt il-bżonn?[S:10:2] Fi kburitu l-ħażin lill-fqir jaħqar,

jaqbdu fin-nases li nasablu.


[S:10:3] Il-ħażin jiftaħar bix-xewqat ta' qalbu,

fir-regħba tiegħu jisħet u jżeblaħ lill-Mulej.[S:10:4] Fi kburitu jkasbar lill-Mulej, u f'xejn ma

jfittxu;

u Alla ma jidħolx fi ħsibijietu.

[S:10:5] Jirnexxi dejjem fi triqtu,

xejn ma jilħquh il-ġudizzji tiegħek,

bl-għedewwa tiegħu jiddieħak.

[S:10:6] Jgħid f'qalbu: "Ma niċċaqlaqx!

Minn nisel għal nisel ebda ħsara ma tilħaqni!"


[S:10:7] Saħta, qerq u dnewwa fuq fommu;

għawġ u ħsara fuq ilsienu.[S:10:8] Wara l-ħitan tas-sejjieħ jissajja,

fil-moħbi joqtol nies bla ħtija;

għajnejh ifittxu lill-imsejken.

[S:10:9] Jgħasses fil-moħbi bħal iljun fil-bejta;

jgħasses biex lill-fqajjar jaħtaf,

jaqbdu u jkaxkru fix-xibka.

[S:10:10] Jitbaxxa, ma' l-art jinxteħet;

l-imsejkna jaqgħu taħt il-qilla tiegħu.[S:10:11] Jgħid bejnu u bejn ruħu: "Alla nesa;

ħeba wiċċu, ma jħarisx iżjed. "


[S:10:12] Qum, Mulej! Erfa' idek, o Alla!

La tinsihomx lill-imsejknin.[S:10:13] Għax għandu l-ħażin ikasbrek, o Alla,

u jaħseb li int ma tfittxux?[S:10:14] Int tara, tabilħaqq, l-għawġ u l-ħsara,

u taħseb biex f'idejk teħodhom.

F'idejk jintelaq l-imsejken;

ta' l-iltim int sirt l-għajnuna.[S:10:15] Kisser int driegħ il-ħażin u l-midneb,

ilħaqlu ħżunitu sakemm ma ssiblux iżjed.


[S:10:16] Sultan hu l-Mulej għal dejjem ta' dejjem;

nqerdu l-ġnus minn artu.[S:10:17] It-talba ta' l-imsejknin smajtha, Mulej;

int taqtgħalhom ix-xewqa ta' qalbhom,[S:10:18] biex tagħti raġun lill-iltim u l-maħqur;

u bniedem ta' l-art ma jbeżżax aktar.


11(10). Tama sħiħa f'Alla
[S:11:1] Għall-mexxej tal-kor. Ta' David.
Fil-Mulej hu l-kenn tiegħi;

mela kif tgħiduli: "Aħrab bħal għasfur lejn l-għolja;[S:11:2] għax, ara, il-midinbin qed jiġbdu l-qaws,

u jqabbdu mal-watar il-vleġġa,

biex jolqtu fid-dlam lin-nies ta' qalb safja.

[S:11:3] Jekk is-sisien jinqalbu,

il-bniedem ġust x'jista' jagħmel?"[S:11:4] Il-Mulej hu fit-tempju mqaddes tiegħu,

il-Mulej fis-sema għandu t-tron tiegħu;

għajnejh fuq il-bnedmin jitfa',

bi xfar għajnejh jiflihom.


[S:11:5] Jgħarbel il-Mulej il-ġust u l-ħażin;

hu jobgħod 'il min iħobb id-dnewwa.[S:11:6] Xita ta' ġamar u kubrit jitfa' fuq il-ħżiena;

riħ jikwi jkun is-sehem li ħaqqhom.[S:11:7] Għax ġust hu l-Mulej, u jħobb il-ġustizzja;

wiċċu jdawwar lejn min hu sewwa.


12. Kontra l-ilsna ħżiena
[S:12:1] Għall-mexxej tal-kor. Fuq"Is-Seminit".

Salm ta' David.
[S:12:2] Għajnuna, Mulej, għax m'hawnx aktar

twajbin;

għabu s-sinċiera minn fost il-bnedmin.

[S:12:3] Wieħed lil ieħor bil-gideb ikellem;

b'xufftejn qarrieqa, b'żewġt iqlub jitkellmu.[S:12:4] Jaqta' l-Mulej ix-xufftejn qarrieqa,

kull ilsien li jitkellem bil-kburija,[S:12:5] dawk li jgħidu: "Saħħitna fi lsienna,

kliem xufftejna magħna; min hu sidna?"


[S:12:6] "Minħabba t-tgħakkis tal-fqajrin

u l-krib ta' l-imsejknin,

jien issa se nqum," jgħid il-Mulej,

"nqum biex neħilsu, kif hu jixtieq."[S:12:7] Kliem il-Mulej kliem safi,

fidda mgħoddija min-nar,

seba' darbiet imsoffija mit-trab.
[S:12:8] Int, Mulej, tieħu ħsiebna

tħarisna minn dan in-nisel għal dejjem.[S:12:9] Għax il-ħżiena ma' kullimkien juru ruħhom,

aktar ma titgħolla d-dnewwa fost il-bnedmin.


13 (12). Talba fin-niket minħabba l-għadu
[S:13:1] Għall-mexxej tal-kor. Salm ta' David.
[S:13:2] Mulej, għal dejjem se tinsieni?

Kemm se ddum taħbi wiċċek minni?


[S:13:3] Kemm se ndum b'qalbi ttaqtaq,

bl-imrar kuljum f'qalbi?

Kemm se jdum jintrefa' l-għadu fuqi?
[S:13:4] Ħares u weġibni, Mulej, Alla tiegħi,

agħti d-dawl lil għajnejja,

li ma naqax fir-raqda tal-mewt;

[S:13:5] li ma jgħidx l-għadu tiegħi: "Għelibtu!",

li ma jifirħux l-għedewwa għax jarawni nogħtor.[S:13:6] Imma jien fit-tjieba tiegħek nitma,

tifraħ qalbi għall-għajnuna tiegħek.

Ngħanni lill-Mulej għall-ġid li għamilli.
14 (13). Lment minħabba l-ħażen
[S:14:1] Għall-mexxej tal-kor. Ta' David.
Jgħid l-iblah f'qalbu: "M'hemmx Alla!"

Tħassru l-bnedmin, għamlu ħwejjeġ ta' min

jistmellhom,

m'hemm ħadd li jagħmel is-sewwa.[S:14:2] Il-Mulej mis-sema jittawwal fuq il-bnedmin,

biex jara jekk hemmx min hu għaqli,

min ifittex lil Alla.

[S:14:3] Lkoll intilfu, lkoll flimkien tħażżnu;

ħadd ma jagħmel is-sewwa, anqas biss wieħed.[S:14:4] Ma jintebħux dawk kollha li jagħmlu l-ħażen,

dawk li qatt ma jsejjħu l-Mulej,

li jaħtfu l-poplu tiegħi, kif wieħed jaħtaf il-ħobż?

[S:14:5] Biża' kbir waqa' fuqhom,

għax Alla hu ma' nisel il-ġust.[S:14:6] Intom tidħku bil-ħsieb ta' l-imsejken;

imma l-Mulej hu l-kenn tiegħu.[S:14:7] Min iġib minn Sijon il-ħelsien ta' Iżrael?

Meta jerġa' jqajjem il-Mulej il-poplu tiegħu,

jifraħ Ġakobb, jithenna Iżrael.
15 (14). Min jista' jgħix ma' Alla
[S:15:1] Salm ta' David.
Mulej, min jgħammar fid-dar tiegħek?

Min joqgħod fuq l-għolja mqaddsa tiegħek?[S:15:2] Min jgħix bla ħtija u jagħmel it-tajjeb,

min jgħid is-sewwa f'qalbu;[S:15:3] min ma jqassasx bi lsienu,

ma jagħmilx deni lil ġaru,

u ma jgħajjarx lil għajru;

[S:15:4] min ma jistmax lill-bniedem ħażin,

imma jweġġaħ lil dawk li jibżgħu mill-Mulej;

min iwiegħed u jżomm kelmtu;

[S:15:5] min jislef u ma jitlobx imgħax,

u ma jixxaħħamx kontra min hu bla ħtija.

Min jagħmel dan qatt ma jitħarrek.
16 (15). Alla l-aqwa ġid u hena
[S:16:1] Miktam. Ta' David.
Ħarisni, o Alla, għax fik jien nistkenn.

[S:16:2] Jien għedt lill-Mulej: "Int Sidi,

m'għandix ġid ieħor ħliefek."[S:16:3] It-twajbin huma l-kbar f'din l-art;

fihom hi l-għaxqa kollha tiegħi.[S:16:4] L-hemm tagħhom ikattru

dawk li jaħtru allat oħra.

Lil dawn ma nsawwabx id-demm b'sagrifiċċju,

anqas isimhom ma nsemmi b'xufftejja.[S:16:5] Mulej, inti s-sehem tal-wirt u r-riżq tiegħi,

inti żżomm f'idejk xortija.[S:16:6] Il-kejl tani art li tgħaxxaq:

messni sehem tassew għal qalbi.[S:16:7] Mbierek lill-Mulej li tani l-fehma;

mqar billejl qalbi tgħallimni.[S:16:8] Nżomm il-Mulej dejjem quddiemi,

għax bih f'leminti qatt ma nitħarrek.[S:16:9] Hekk tifraħ qalbi u tithenna ruħi,

u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet.


[S:16:10] Għax int ma titlaqnix fl-imwiet,

ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar.[S:16:11] Int tgħallimni t-triq tal-ħajja;

hemm il-milja tal-ferħ quddiemek,

hemm l-għaxqa għal dejjem f'lemintek.
17 (16). Sejħa lil Alla kontra l-persekuturi
[S:17:1] Talba. Ta' David.
Isma', Mulej, il-kawża ġusta tiegħi,

ilqa' l-għajta tiegħi,

agħti widen għat-talb tiegħi;

bla qerq huma xufftejja.[S:17:2] Mingħandek toħroġ il-ġustizzja għalija,

għajnejk jaraw is-sewwa.[S:17:3] Jekk qalbi tiflili, jekk billejl iżżurni,

jekk inti ġġarrabni, ma ssib ebda qerq fija.[S:17:4] Ma żbaljajtx bi kliemi, kif jagħmlu n-nies;

ħarist ruħi bi kliemek minn triqat il-ħżiena.[S:17:5] Il-mixi tiegħi żammejt fi triqatek,

qatt ma għotru riġlejja.


[S:17:6] Nsejjaħlek, għax int tweġibni, o Alla;

ressaq widintek lejja, isma' kliemi.[S:17:7] Uri t-tjieba tiegħek ta' l-għaġeb;

int li teħles mill-għedewwa

lil min jittama fil-leminija tiegħek.

[S:17:8] Bħal ħabba ta' l-għajn ħarisni,

għad-dell ta' ġwenħajk kenninni[S:17:9] mill-ħżiena li jagħfsu fuqi,

mill-għedewwa qattiela li jdawwruni.


[S:17:10] Għalqu qalbhom għall-ħniena,

minn fommhom joħroġ kliem kburi.[S:17:11] Jiġu għal fuqi, minn kull naħa għalquni,

ħarsithom fuqi, biex ma' l-art jitfgħuni.[S:17:12] Huma bħal iljun imxennaq għall-priża,

bħal ferħ ta' ljun moħbi wara l-mansab.[S:17:13] Qum, Mulej, oħroġ għall-għadu u ġarrfu;

eħlisli ħajti minn id il-ħażin.[S:17:14] B'sejfek, Mulej, b'idek mill-bnedmin eħlisni,

mill-bnedmin li ħajjet din l-art sehemhom.

Ħa jimtlew bil-ġid tiegħek,

ħa jieklu sax-xaba' wliedhom,

u jibqgħalhom xi jħallu liż-żgħar tagħhom!

[S:17:15] Imma jien, fil-ħaqq, għad nara 'l wiċċek;

meta nqum, nithenna bid-dehra tiegħek.


18 (17). Tifħir u ħajr wara r-rebħa
[S:18:1] Għall-mexxej tal-kor. Ta' David, il-qaddej

tal-Mulej, li qal il-kliem ta' din l-għanja lill-Mulej

dakinhar li hu ħelsu minn id l-għedewwa kollha

tiegħu u minn Sawl.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə