Il-ktieb tas-salmi


[S:29:6] Iġiegħel il-Libanu jaqbeż bħal għoġol, is-Sirjon bħal ferħ ta' gendus selvaġġ. [S:29:7]Yüklə 1.16 Mb.
səhifə3/13
tarix15.01.2019
ölçüsü1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

[S:29:6] Iġiegħel il-Libanu jaqbeż bħal għoġol,

is-Sirjon bħal ferħ ta' gendus selvaġġ.[S:29:7] Leħen il-Mulej itajjar ilsna tan-nar.

[S:29:8] Leħen il-Mulej jheżheż id-deżert;

jheżheż il-Mulej id-deżert ta' Kades.[S:29:9] Leħen il-Mulej jobrom il-ballut,

u jżarma l-foresti;

u fit-tempju tiegħu kulħadd jgħid: Glorja!

[S:29:10] Il-Mulej jaħkem fuq l-għargħar;

isaltan il-Mulej għal dejjem.[S:29:11] Il-Mulej jagħti l-qawwa lill-poplu tiegħu;

ibierek il-Mulej bis-sliem il-poplu tiegħu!


30 (31). Radd il-ħajr għall-ħelsien mill-mewt
[S:30:1] Salm. Innu għad-Dedikazzjoni tat-Tempju.

Ta' David.
[S:30:2] Ngħollik, Mulej, għax erfajtni,

u ma ferraħtx l-għedewwa tiegħi bija.[S:30:3] Mulej, Alla tiegħi, jien sejjaħtlek;

sejjaħtlek, u int fejjaqtni.[S:30:4] Mulej, tellajtli mill-mewt 'il ruħi,

ħlistni minn fost dawk li jinżlu fil-ħofra.[S:30:5] Għannu lill-Mulej, ħbieb tiegħu,

faħħru l-isem imqaddes tiegħu.[S:30:6] Għax ftit iddum is-saħna tiegħu,

iżda għomor sħiħ l-imħabba tiegħu.

Fil-għaxija jidħol il-biki,

fil-għodu jidwi l-għajat ta' ferħ.[S:30:7] Mela jien għedt fl-aħjar tiegħi:

"Żgur li qatt ma niċċaqlaq! "[S:30:8] Mulej, bil-pjaċir tiegħek

fuq muntanja qawwija qegħedtni;

mbagħad ħbejt wiċċek minni,

u jien tħawwadt għalkollox.[S:30:9] Lilek sejjaħt, Mulej;

lil Sidi tlabt il-ħniena.


[S:30:10] X'tieħu int jekk inkun mejjet,

jekk jiena ninżel fil-qabar?

Se jfaħħrek forsi t-trab?

Se jxandar il-fedeltà tiegħek?[S:30:11] Ismagħni, Mulej, u ħenn għalija;

kun, Mulej, l-għajnuna tiegħi.


[S:30:12] Int bdilt fi żfin l-għali tiegħi,

neżżajtni min-niket, bil-ferħ ħażżimtni.[S:30:13] Għalhekk ruħi tgħannilek bla heda;

Mulej, Alla tiegħi, nfaħħrek għal dejjem!


31(30). Talba fil-hemm u ħajr għall-ħelsien
[S:31:1] Għal mexxej tal-kor. Salm ta' David.
[S:31:2] Fik, Mulej, jien nistkenn;

ma jkolli qatt għax nirgħex.

Fil-ġustizzja tiegħek salvani,

[S:31:3] agħtini widen u fittex eħlisni.

Kun blata tal-kenn għalija,

fortizza qawwija ta' salvazzjoni.
[S:31:4] Inti l-blata u l-fortizza tiegħi;

f'ġieħ ismek mexxini u wassalni.[S:31:5] Oħroġni mix-xibka li ħbew għalija,

għax inti l-qawwa tiegħi.


[S:31:6] F'idejk jien nerħi ruħi;

int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa.[S:31:7] Int tobgħod 'il min iqim allat fiergħa;

imma jien fil-Mulej nittama.


[S:31:8] Nifraħ u nithenna għat-tjieba tiegħek,

int, li rajt l-hemm tiegħi,

li għaraft id-diqa ta' qalbi.

[S:31:9] Ma tlaqtnix f'idejn l-għedewwa,

imma qegħedtli fil-wisa' riġlejja.[S:31:10] Ħenn għalija, Mulej, għax ninsab fil-hemm,

nfnew għajnejja minħabba d-dwejjaq,

ruħi wkoll u l-ġewwieni tiegħi.

[S:31:11] Nfniet ħajti bl-għali,

u bl-ilfiq is-snin ta' ħajti;

minħabba fil-hemm naqsitni saħħti,

u tmermer għadmi kollu.


[S:31:12] Minħabba l-għedewwa tiegħi kollha,

jien sirt ħaġa ta' min ikasbarha;

jitwerwru l-ġirien tiegħi,

u min jafni jibża' minni.

Dawk li jarawni barra jaħarbu minni.

[S:31:13] Nsewni bħal wieħed mejjet,

sirt bħal ġarra mkissra.[S:31:14] Għax smajt l-għajdut tal-kotra fuqi;

biża' minn kullimkien madwari.

Jiftiehmu bejniethom kontrija,

jonsbuni biex jeħduli ħajti.


[S:31:15] Imma jien fik nittama,

Mulej; jien ngħidlek: "Alla tiegħi int!"[S:31:16] F'idejk hi xortija,

eħlisni minn id l-għedewwa,

minn id dawk li jeħduha kontrija.

[S:31:17] Uri d-dawl ta' wiċċek lill-qaddej tiegħek;

fit-tjieba tiegħek eħlisni.[S:31:18] Mulej, tħallinix ninfixel,

lili li qed insejjaħlek;

ħa jinfixlu l-ħżiena,

u jinżlu mbikkma f'art l-imwiet![S:31:19] Ħa jisktu x-xufftejn giddieba,

li jmaqdru u jkasbru l-ġust bil-kburija!


[S:31:20] Kemm hu kbir il-ġid tiegħek, Mulej,

li inti rfajt għal min jibża' minnek,

li int ħejjejt għal min jafda fik,

quddiem il-bnedmin kollha![S:31:21] Bil-ħarsien tiegħek tkenninhom

kontra t-tnassis tal-bnedmin;

fl-għarix tiegħek taħbihom

kontra t-tqassis ta' l-ilsna.[

S:31:22] Mbierek il-Mulej li minn belt qawwija

għamel miegħi għeġubijiet ta' tjieba.[S:31:23] Jien għedt fil-fixla li kelli:

"Ninsab maqtugħ minn taħt għajnejk."

Imma int smajt leħen it-tħannin tiegħi

meta sejjaħt l-għajnuna tiegħek.[S:31:24] Ħobbu l-Mulej, ħbieb tiegħu kollha.

Lit-twajbin iħarishom il-Mulej,

imma jpattiha sewwa lil min jimxi bil-kburija.

[S:31:25] Issaħħu u qawwu qalbkom,

intom ilkoll li tittamaw fil-Mulej.


32 (31). L-hena ta' min jaqla' l-maħfra
[S:32:1] Ta' David. Maskil.
[S:32:2] Hieni l-bniedem li ħtijietu maħfura,

li għandu d-dnub tiegħu mistur!

Hieni l-bniedem li ebda ħażen ma jgħoddlu l-Mulej,

u ma għandu ebda qerq f'qalbu![S:32:3] Jien bqajt sieket, u nfena ġismi,

jiena u nokrob il-jum kollu.[S:32:4] Għax lejl u nhar it-toqol ta' idek fuqi;

saħħti nfniet bħal bis-sħana tas-sajf.[S:32:5] Id-dnub tiegħi jien stqarrejtlek,

u l-ħażen tiegħi ma ħbejtulekx.

Jien għedt: "Quddiem il-Mulej nistqarr ħtijieti."

U int ħfirtli l-ħażen tad-dnub tiegħi.


[S:32:6] Għalhekk kull min hu twajjeb

lilek jitlob fi żmien in-niket.

Jekk ifuru ilmijiet kotrana, lilu qatt ma jilħquh.

[S:32:7] Int kenn għalija, mit-taħbit tħarisni,

iddawwarni u tferraħni bil-ħelsien tiegħek.[S:32:8] Ngħallmek u nurik it-triq li għandek tieħu;

nwissik, u nżomm għajnejja fuqek.[S:32:9] Tkunux bla sens bħaż-żiemel u l-bagħal,

li bil-lġiem u r-riedni trażżanhom,

biex jirnexxilek tiġbidhom lejk.

[S:32:10] Ħafna huma t-tbatijiet tal-ħżiena;

iżda min jittama fil-Mulej jitħaddan bil-ħniena.[S:32:11] Ifirħu, twajbin, u thennew fil-Mulej;

għajjtu bil-ferħ, intom ilkoll ta' qalbkom safja.


33 (32). Tifħir lis-setgħa u l-provvidenza ta' Alla
[S:33:1] Għannu, ġusti, bil-ferħ lill-Mulej;

jixirqilhom ifaħħruh in-nies sewwa.[S:33:2] Faħħru l-Mulej bid-daqq taċ-ċetra;

għannulu fuq l-arpa b'għaxar kordi.[S:33:3] Għannulu għanja ġdida;

doqqulu bis-sengħa u b'leħen qawwi.[S:33:4] Għax sewwa hi l-kelma tal-Mulej,

kollox bil-fedeltà huwa għamel.[S:33:5] Hu jħobb id-dritt u s-sewwa;

bit-tjieba tal-Mulej mimlija l-art.[S:33:6] Bil-kelma tal-Mulej saru s-smewwiet,

u b'nifs fommu t-tiżjin kollu tagħhom.[S:33:7] Bħal f'ġarra l-ilmijiet ġabar,

u l-ibħra kbar fi mħażen.[S:33:8] Ħa tibża' mill-Mulej l-art kollha;

jitbeżża' minnu kull min jgħammar fid-dinja.[S:33:9] Għax hu tkellem, u hi saret;

hu ordna, u hi twaqqfet.[S:33:10] Il-Mulej ixejjen il-fehmiet tal-ġnus,

ifixkel il-ħsibijiet tal-popli.[S:33:11] Imma l-fehma tal-Mulej tibqa' għal dejjem,

minn żmien għal żmien il-ħsibijiet ta' moħħu.[S:33:12] Hieni l-ġens li l-Mulej hu Alla tiegħu,

il-poplu li hu għażel b'wirtu.[S:33:13] Mill-għoli tas-smewwiet iħares il-Mulej,

u jara l-bnedmin kollha;[S:33:14] mill-post fejn jgħammar jistħarreġ fuq

dawk kollha li jgħixu fuq l-art.[S:33:15] Hu jsawwar il-qalb ta' kull wieħed,

u jagħraf għemilhom kollu[S:33:16] Ma jagħmel xejn is-sultan bl-eżerċtu

tiegħu kollu,

anqas ma jeħlisha l-gwerrier bil-ħila kollha tiegħu.

[S:33:17] Xejn ma jiswa ż-żiemel għar-rebħa,

b'saħħtu kollha 'l ħadd ma jeħles.[S:33:18] Ara, għajnejn il-Mulej fuq dawk li

jibżgħu minnu,

fuq dawk li jittamaw fit-tjieba tiegħu,

[S:33:19] Biex jeħilsilhom mill-mewt ħajjithom,

u jaħjihom fi żmien il-ġuħ.[S:33:20] Ruħna tixxennaq għall-Mulej,

hu l-għajnuna u t-tarka tagħna.[S:33:21] Fih jinsab l-hena ta' qalbna,

fl-isem qaddis tiegħu t-tama tagħna.[S:33:22] Ħa tkun, Mulej, it-tjieba tiegħek fuqna,

kif fik hi t-tama tagħna.


34 (33). Tifħir lil Alla difensur tal-ġustizzja
[S:34:1] Ta' David, meta għamilha ta' iblah quddiem

Abimelek u dan keċċieh, u hu telaq.
[S:34:2] Kull ħin inbierek il-Mulej;

tifħiru dejjem fuq fommi.[S:34:3] Bil-Mulej tiftaħar ruħi;

jisimgħu l-fqajrin u jifirħu.[S:34:4] Xandru l-kobor tal-Mulej miegħi;

ħa ngħollu ismu flimkien.[S:34:5] Jien fittixt il-Mulej, u weġibni,

minn kull biża' tiegħi ħelisni.[S:34:6] Ħarsu lejh u jiddi bil-ferħ wiċċkom,

u ma jkollkomx għax tistħu.[S:34:7] Dan il-fqajjar sejjaħ u l-Mulej semgħu,

u mid-dwejjaq tiegħu kollha ħelsu.[S:34:8] L-anġlu tal-Mulej jgħasses

madwar dawk li jibżgħu minnu, u jeħlishom.


[S:34:9] Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej;

hieni l-bniedem li jistkenn fih.[S:34:10] Ibżgħu mill-Mulej, qaddisin tiegħu;

xejn ma jonqsu min jibża' minnu.[S:34:11] Is-setgħana jiftaqru u jbatu l-ġuħ;

min ifittex lill-Mulej xejn ma jkun jonqsu.


[S:34:12] Ejjew uliedi, isimgħu lili;

jiena l-biża' tal-Mulej ngħallimkom.[S:34:13] Min hu l-bniedem li jħobb il-ħajja,

u jixtieq jara għomru kollu riżq?


[S:34:14] Ħares ilsienek mill-ħażen,

u xufftejk minn kliem il-qerq.[S:34:15] Tbiegħed mill-ħażen u agħmel it-tajjeb,

fittex is-sliem u imxi warajh.


[S:34:16] Għajnejn il-Mulej lejn il-ġusti,

u widnejh miftuħa għall-għajta tagħhom.[S:34:17] Il-ħarsa tal-Mulej fuq il-ħżiena,

biex jeqred minn fuq l-art tifkirithom.[S:34:18] Jgħajjtu l-ġusti għall-għajnuna, u l-Mulej

jismagħhom;

mid-dwejjaq kollha tagħhom jeħlishom.

[S:34:19] Qrib il-Mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma,

jgħin lil dawk b'ruħhom mifnija.


[S:34:20] Kbar huma l-ħsarat tar-raġel sewwa,

iżda minnhom kollha jeħilsu l-Mulej.[S:34:21] Iħarislu għadmu kollha,

ebda waħda ma titkissirlu.


[S:34:22] Il-ħażin ħżunitu teqirdu;

min jobgħod il-ġust iħallas għall-ħtija.[S:34:23] Jifdi l-Mulej il-ħajja tal-qaddejja tiegħu;

kull min jistkenn fih ma jkollux xi jpatti.


35 (34). Talba tal-ġust ippersegwitat
[S:35:1] Ta' David.
Ħudha, Mulej, ma' min jeħodha miegħi,

tqabad ma' min jitqabad kontrija.


[S:35:2] Aqbad it-tarka, il-kbira u ż-żgħira,

u qum biex tagħtini l-għajnuna.[S:35:3] Xejjer il-lanza u islet is-sejf

għal dawk li jagħmlu għalija.

Għidli: "Jiena s-salvazzjoni tiegħek!"

[S:35:4] Jitfixklu u jistħu

dawk li jfittxu jneħħuli ħajti.

Jerġgħu lura mifxula

dawk li ħsiebhom kif jagħmluli l-ħsara.[S:35:5] Ħa jkunu bħal karfa mar-riħ,

mkeċċija mill-anġlu tal-Mulej.[S:35:6] Tkun triqithom dlam u żliq;

u l-anġlu tal-Mulej isuqhom.[S:35:7] Għal xejn b'xejn nasbuli xibka,

għal xejn ħaffruli ħofra.[S:35:8] Tiġi fuqhom qerda għal għarrieda,

taħkimhom ix-xibka li nasbu,

jaqgħu fil-ħofra li ħaffru.

[S:35:9] Imma jien fil-Mulej nifraħ,

nitgħaxxaq bis-salvazzjoni tiegħu.[S:35:10] Saħansitra għadmi kollu jgħid:

"Min hu bħalek, Mulej!

Int teħles l-imsejken minn min hu aqwa minnu,

l-imsejken u l-fqajjar minn dawk li jisirquh."[S:35:11] Iqumu xiehda qarrieqa,

jistaqsuni dak li ma nafx;[S:35:12] bid-deni għall-ġid iħallsuni;

qerduli ruħi.[S:35:13] Iżda meta huma kienu morda,

jien kont nilbes l-ixkora;

kont ngħakkes bis-sawm lili nnifsi,

u nitlob b'rasi mgħaddsa fi ħdani.[S:35:14] Bħal ħbiebi, bħal ħuti mxejt magħhom;

bħal min jagħli għal ommu nxtħett fin-niket.[S:35:15] Meta wqajt jien, nġemgħu flimkien jifirħu,

ngħaqdu flimkien kontrija.

Bla ma naf għaliex jaħbtu għalija,

bla heda jtertquni.[S:35:16] Mal-ħżiena jkasbruni u jiddieħku bija,

jgħażgħżu snienhom kontrija.


[S:35:17] Int, Mulej Sidi, kemm se ddum tħares?

Eħlisni mill-qerda tagħhom,

eħlisli mill-iljuni ħajti l-għażiża.

[S:35:18] Niżżik ħajr qalb ġemgħa kbira,

qalb kotra ta' nies infaħħrek.


[S:35:19] Tħallix l-għedewwa qarrieqa

jithennew minħabba fija;

anqas 'il dawk li għal xejn jobogħduni

jegħmżu 'l xulxin kontrija.[S:35:20] Għax huma ma jitkellmux bis-sliem;

mqar kontra nies kwieti

kliem ta' qerq jaqilgħu.

[S:35:21] Ħalqhom jiftħu beraħ fuqi:

"Arah!", jgħidu ferħana."Hawn hu taħt għajnejna!"[S:35:22] Int rajtu dan, Mulej; la tibqax sieket;

Sidi, titbegħidx minni.[S:35:23] Stenbaħ u qum biex tagħtini raġun,

biex taqbeż għall-kawża tiegħi,

Alla tiegħi u Sid tiegħi.

[S:35:24] Skond il-ġustizzja tiegħek agħtini li ħaqqni,

Mulej, Alla tiegħi;

tħallihomx jifirħu minħabba fija.

[S:35:25] Ħalli ma jgħidux f'qalbhom: "Qtajna

xewqitna!"

Ħalli ma jgħidux: "Ġibnieh fix-xejn."
[S:35:26] Ħa jistħu u jinfixlu lkoll flimkien

dawk li jifirħu bid-deni tiegħi.

Jitgħabbew bl-għajb u bil-mistħija

dawk li jitkabbru minħabba fija.[S:35:27] Jifirħu u jithennew dawk li jgħożżu

l-ġustizzja tiegħi;

u jgħidu dejjem: 'Kbir il-Mulej,

li jgħożż is-sliem tal-qaddej tiegħu!"[S:35:28] Mbagħad ixandar ilsieni l-ġustizzja tiegħek,

il-jum kollu t-tifħir tiegħek.


36 (35). Il-ħażen tal-midneb u t-tjieba ta' Alla
[S:36:1] Għall-mexxej tal-kor. Ta' David, il-qaddej

tal-Mulej.
[S:36:2] Il-ħażen ifesfes lill-ħażin f'qiegħ qalbu;

m'hemmx biża' ta' Alla quddiem għajnejh.[S:36:3] Għax hu jiddandan bil-fehma tiegħu,

li Alla ma jsibx fih ħtija x'jistmell.[S:36:4] Kliem fommu kollu qerq u gideb,

ma jimxix bil-għaqal, ma jagħmilx il-ġid.[S:36:5] Fuq friexu jaħseb kif se jqarraq,

triq ħażina qabad, ma jwarrabx dak li hu ħażin.[S:36:6] Mulej, sas-smewwiet tasal it-tjieba tiegħek,

sas-sħab il-fedeltà tiegħek.[S:36:7] M'ogħla s-smewwiet il-ġustizzja tiegħek,

baħar bla qiegħ il-ħaqq tiegħek;

bnedmin u bhejjem int tgħinhom, Mulej!

[S:36:8] Kemm hi għażiża t-tjieba tiegħek, o Alla!

Għad-dell ta' ġwenħajk jistkennu wlied il-bnedmin.[S:36:9] Jixbgħu bil-ġid tad-dar tiegħek,

tisqihom ix-xmara ta' l-hena tiegħek.[S:36:10] Għax għandek hemm l-għajn tal-ħajja,

fid-dawl tiegħek naraw id-dawl.[S:36:11] Żomm it-tjieba tiegħek ma' min jagħrfek,

il-ġustizzja tiegħek ma' min hu qalbu safja.[S:36:12] Ma jersaqx għal fuqi riġel il-kburi,

ma titfagħnix 'il barra id il-ħażin.[S:36:13] Hemm waqgħu dawk li jagħmlu l-ħażen,

ntefgħu 'l isfel u ma jistgħux iqumu.


37(36). Il-premju tat-tajbin u l-kastig tal-ħżiena
[S:37:1] Ta' David.
La tagħdabx minħabba l-ħżiena,

la tgħirx għal dawk li jagħmlu d-deni;[S:37:2] għax bħall-ħaxix malajr jidbielu,

u bħan-nibbieta malajr jinxfu.[S:37:3] Afda fil-Mulej, u agħmel it-tajjeb;

għammar fl-art, u tgħix b'moħħok mistrieħ;[S:37:4] qiegħed fil-Mulej l-għaxqa tiegħek,

u jagħtik dak li tixtieq qalbek.


[S:37:5] Erħi fil-Mulej it-triq tiegħek,

afda fih, u jagħmel hu.[S:37:6] Hu juri bħad-dawl is-sewwa tiegħek,

u d-dritt tiegħek bħal nofsinhar.[S:37:7] Serraħ rasek fil-Mulej u ttama fih;

tinkeddx minħabba f'min jirnexxi

u f'min jimxi bil-ħżunija.

[S:37:8] Ħallik mill-korla u la tirrabjax;

tinkedd xejn, għax deni jiswielek.[S:37:9] Għax il-ħżiena jitqaċċtu 'l barra;

min jittama fil-Mulej jikseb l-art.[S:37:10] Ftit ieħor, u l-ħażin ma jkunx aktar;

għad tħares fejn kien u ma ssibux.[S:37:11] Imma l-ġwejdin għad jirtu l-art,

u bi sliem kotran jitgħaxxqu.[S:37:12] Jonsob il-ħażin għall-bniedem ġust,

u jgħażgħeż snienu kontra tiegħu,[S:37:13] imma l-Mulej bil-ħażin jidħak,

għax jara li wasal żmienu.[S:37:14] Jisiltu s-sejf il-ħżiena

u jiġbdu l-ark tagħhom,

biex joqtlu l-imsejken u l-fqajjar,

u joqtlu 'l min jimxi sewwa.[S:37:15] Imma sejfhom jinfdilhom qalbhom,

u l-ark tagħhom jitkisser.[S:37:16] Aħjar il-ftit li għandu l-ġust

mill-ġid kotran tal-ħżiena;[S:37:17] għax dirgħajn il-ħażin jitkissru,

imma l-Mulej iżomm il-ġusti.


[S:37:18] Fi ħsieb il-Mulej il-ħajja tat-tajbin,

u wirthom jibqa' għal dejjem.[S:37:19] Ma jitfixklux f'siegħa ħażina,

u jixbgħu fi żmien il-ġuħ.[S:37:20] Imma l-ħżiena għad jintilfu;

l-għedewwa tal-Mulej jintemmu bħal ġmiel ir-raba',

u jgħibu kif jgħib id-duħħan.

[S:37:21] Jissellef il-ħażin u ma jroddx;

imma l-ġust iħenn u jagħti.


[S:37:22] Dawk li l-Mulej ibierek jiksbu l-art;

imma dawk li hu jisħet jitqaċċtu 'l barra.[S:37:23] Il-Mulej isaħħaħ il-mixi tal-bniedem,

iwettqu u jitgħaxxaq bi triqtu.[S:37:24] Jekk jaqa', ma jmurx għal tulu fl-art,

għax il-Mulej iżommlu idu.


[S:37:25] Kont żagħżugħ, u issa xjeħt,

u qatt ma rajt il-ġust minsi,

jew uliedu jittallbu ħobżhom.

[S:37:26] Dejjem iħenn u jislef bil-qalb,

u wliedu jgħixu bil-barka.


[S:37:27] Tbiegħed mill-ħażen u agħmel it-tajjeb,

biex tibqa' tgħammar għal dejjem.[S:37:28] Għax il-Mulej iħobb is-sewwa,

u ma jitlaqx it-twajbin tiegħu;

hu jħarishom għal dejjem,

imma wlied il-ħżiena jeqridhom.[S:37:29] Il-ġusti jirtu l-art,

u jgħammru fiha għal dejjem.


[S:37:30] Minn fomm il-ġust joħroġ kliem l-għerf,

u lsienu jgħid is-sewwa.[S:37:31] Il-liġi ta' Alla tiegħu għal qalbu,

ma jitfixkilx fil-mixi tiegħu.[S:37:32] Il-ħażin jgħasses għall-ġust,

u jfittex li jneħħilu ħajtu.[S:37:33] Imma l-Mulej ma jitilqux f'idejh,

ma jħallihx jaqa' taħt il-ħaqq tiegħu.


[S:37:34] Ittama fil-Mulej u ħares triqtu,

hu jerfgħek biex tikseb l-art;

mbagħad tara l-ħżiena meqruda.

[S:37:35] Jien rajt wieħed ħażin jitkabbar

jinfirex qisu ċedru tal-Libanu.[S:37:36] Rġajt għaddejt, u ma rajtux;

fittixtu, u ma sibtux.


[S:37:37] Ħares lejn min hu tajjeb, ara l-bniedem

sewwa;


għax ulied iħalli min iħobb is-sliem.

[S:37:38] Imma l-midinbin flimkien jinqerdu;

ulied il-ħżiena jitqaċċtu 'l barra.[S:37:39] Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-Mulej;

hu l-kenn tagħhom fi żmien l-għawġ.[S:37:40] Il-Mulej jgħinhom u jeħlishom mill-ħżiena,

isalvahom għax fih jistkennu.


38 (37). Talba ta' midneb maħkum mill-mard
[S:38:1] Salm ta' David. B'tifkira.
[S:38:2] Mulej, la ċċanfarnix fil-korla tiegħek,

la twiddibnix fis-saħna tiegħek![S:38:3] Għax il-vleġeġ tiegħek daħlu fija,

u idek tagħfas fuqi.[S:38:4] Xejn m'hu sħiħ f'ġismi minħabba l-għadab

tiegħek;


m'hemmx saħħa f'għadmi minħabba ħtijieti.

[S:38:5] Għax dnubieti telgħu 'l fuq minn rasi,

bħal toqol kbir għalija jagħfsu fuqi.[S:38:6] Irejjħu u jdennu l-ġrieħi tiegħi,

ħtija tal-bluha tiegħi.[S:38:7] Ninsab milwi u mifni għall-aħħar;

il-jum kollu ngħaddih fid-dwejjaq.[S:38:8] Għax qabadni ħruq f'ġenbejja,

u xejn sħiħ ma għandi f'ġismi.[S:38:9] Mifni nħossni u mfarrak għalkollox;

ngħajjat minħabba t-tferfir ta' qalbi.[S:38:10] Sidi, quddiemek hi x-xewqa kollha tiegħi;

it-tnehid tiegħi m'hux moħbi minnek.[S:38:11] Qalbi tħabbat, saħħti ħallietni,

id-dawl ta' għajnejja wkoll naqasni.[S:38:12] Ħbiebi u sħabi mill-mard tiegħi jitgerrxu;

qrabati jżommu 'l bogħod minni.[S:38:13] Xibka ħejjewli dawk li jonsbuli ħajti,

iqassu fuqi dawk li jixtiquli d-deni,

il-ħin kollu l-qerq inassu.

[S:38:14] Imma jien bħal trux li ma jismax;

bħal imbikkem li ma jiftaħx ħalqu.[S:38:15] Nagħmilha ta' wieħed li ma jismax,

bħal wieħed li xejn ma għandu xi jgħid.[S:38:16] Għax fik, Mulej, jien nittama;

int li twieġeb, Sid u Alla tiegħi.[S:38:17] Jien għedt: "Ma jifirħux minħabba fija,

ma jiftaħrux fuqi jekk riġli jogħtor."[S:38:18] Għax jien wasalt biex naqa',

u tbatijieti dejjem quddiem għajnejja.


[S:38:19] Ħtijieti jien nistqarrhom;

nitħasseb fuq id-dnub tiegħi.[S:38:20] Tqawwew dawk li għal xejn b'xejn

huma kontrija;

żdiedu dawk li għal xejn jobogħduni;

[S:38:21] dawk li jrodduli għall-ġid id-deni;

dawk li jiqfuli għax nimxi sewwa.[S:38:22] La tħallinix, Mulej;

Alla tiegħi, titbegħidx minni.
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə