İmmunologiya ixtisası üzrə test sualları Bölmə Ümumi immunologiya 1 İmmun sistemin mərkəzi orqanları hansıdır?

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.64 Mb.
səhifə15/16
tarix30.06.2018
ölçüsü1.64 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

980) Atopik bronxial astması olan uşaqların vaksinasiyası zamanı nəzərdə tutulan qaydalar hansıdır?
A) Yüngül və orta-ağır astmalı uşaqları, epidgöstərişə görə - ağır astmalı uşaqlar immunizə olunur

B) Atopik bronxial astmalı uşaqlar immunizə olunmur

C) İnfeksion-allergik bronxial astmalı uşaqlar immunizə olunmur

D) Sadalananların heç biri

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.173
981) Bunlardan hansı Sistem Qırmızı Qurdeşənəyinin xarakter laborator meyarı deyil?
A) Sadalananların hamısı

B) Nüvə əleyhinə anticisim

C) Təbii 2-spirallı DNT-yə anticisim

D) Kardiolipinə anticisim

E) Revmatoid faktoru
Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova, G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.240
982) İnsanın qazanılmış immunçatışmazlıq sindromunu (QİÇS) hansı törədir?
A) Herpes -1 virusu

B) İnsanın immundefisit virusu

C) Herpes-2 virusu

D) Sitomeqalovirus

E) 1,2 tipT-hüceyrə leykozu virusu
Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva.“Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.193
983) Qlükokortikosteroidlərlə işlənmiş dəri örtüyünün sahəsi maksimal olaraq hansı ölçüdən artıq olmamalıdır?
A) Bədən səthinin 20 %

B) Bədən səthinin 30 %

C) Bədən səthinin 35 %

D) Bədən səthinin 15 %

E) Bədən səthinin 10 %
Ədəbiyyat: Е.И. Соколов. «Клиническая иммунология», 1998г., стр.195
984) İmmundominant peptid hansıdır?
A) Sadalananların hamısı

B) Antigenin spontan parçalanmasının son məhsulu

C) İmmunkompetent hüceyrələrin subpopulyasiyalarının markeri

D) İmmun cavabın verilməsi üçün spesifik siqnal

E) Sadalananların heç biri
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.17
985) Qanın qaz tərkibinin əhəmiyyətli dəyişiklikləri nə zaman baş verir?
A) Bronxial astmanın orta-ağır tutma zamanı

B) Bronxial astmanın ağır tutma zamanı

C) Sadalananların heç birində

D) Bronxial astmanın yüngül tutma zamanı

E) Sadalananların hamısında
Ədəbiyyat: Р.М. Хаитов. «Иммунология» 2006 г., стр.173
986) Keçirilmiş hansı infeksiya Reyter sindromunun inkişafına səbəbdir?
A) Ureaplazmoz

B) Sadalananların heç biri

C) Xlamidiozlar

D) Adenoviruslar

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Г.Н. Дранник. «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.202
987) Allergen spesifik immunterapiyanın aparılması zamanı hansı yerli reaksiya olur?
A) Allergen yeridilən yerdə ödem, hiperemiya

B) Sadalananların heç biri

C) Allergen yeridildikdən 30 dəq. sonra generalizə olan övrə

D) Sadalananların hamısı

E) Allergen yeridildikdən 10 dəq. sonra çoxlu asqırma
Ədəbiyyat: Г.Н. Дранник. «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.545
988) Proiltihab sitokinlərinə hansı aiddir?
A) İL-2

B) İL-8


C) İL-4

D) İL-3


E) İL-1
Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva.“Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.93
989) Th1-hüceyrə nədən müdafiəni təmin edir?
A) Bütün patogenlərdən

B) Selikli qişa hüceyrələri ilə əlaqəsi olan patogenlərdən

C) Hüceyrəxarici patogenlərdən

D) Hüceyrədaxili patogenlərdən

E) Heç bir patogendən
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.84
990) X-ilişikli aqammaqlobulinemiya zamanı hansını təyin etmək məqsədəuyğundur?
A) Timik hormonları

B) Sadalananların heç birini

C) Sümük iliyi preparatlarını

D) Sadalananların hamısını

E) Antibiotikləri, immunoqlobulinləri
Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.135
991) Hansı xəstəlikdə IgE yüksək miqdarda olur?
A) Job xəstəliyi

B) Bruton xəstəliyi

C) Sadalananların hamısında

D) Xroniki qranulematoz xəstəliyi

E) Di-Corci sindromu
Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.179
992) Faqositozun defekti necə xarakterizə olur?
A) Sadalananların heç biri

B) Parazitar infeksiya ilə

C) Bakterial, göbələk infeksiyaları ilə

D) Sadalananların hamısı

E) Virus infeksiyası ilə
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.143
993) Komplement sisteminin defisitinin kliniki təzahürünə hansı aiddir?
A) Yalnız autoimmun sindrom

B) Autoimmun sindrom ; infeksion sindrom

C) Allergik sindrom

D) Yalnız infeksion sindrom

E) Limfoproliferativ sindrom
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г, стр.144
994) Atopik dermatitin differensial diaqnozu hansı xəstəliyin olmadığını nəzərdə tutur?
A) Seboreya dermatiti və övrə

B) Övrə


C) Seboreya dermatiti; allergik kontakt dermatit; dermatofitiya

D) Allergik kontakt dermatit və övrə

E) Dermatofiliya və övrə
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.186
995) Dəridaxili sınaq nə zaman orta dərəcədə müsbət hesab olunur?
A) Hiperemiya, 4-8 mm diametrində suluğun əmələ gəlməsi zamanı

B) Hiperemiya , 16-20 mm diametrində suluğun əmələ gəlməsi zamanı

C) Hiperemiya ilə əhatə olunan 9-15mm diametrində suluğun əmələ gəlməsi zamanı

D) Kontrolda olan ölçüdədəki kimi reaksiya zamanı

E) Hiperemiya, 20 mm diametrində suluğun əmələ gəlməsi zamanı
Ədəbiyyat: Г.Н. Дранник.«Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.420
996) Anadangəlmə immunitetin hüceyrə aktivasiyası hansı reseptorların iştirakı ilə baş verir?
A) İmmunoqlobulin

B) Toll-bənzər reseptorlarla( TLR- Toll-Like Receptor)

C) Sadalananların hamısı

D) Sadalananların heç biri

E) T-hüceyrələrin reseptorları(TCR- T-cell receptor)
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.36
997) İkinci nəsil H1-blokatorların üstünlüyü nədədir?
A) Digər tip reseptorlarla blokadası

B) Qısamüddətli təsir etməsi

C) Hematoensefalitik baryerdən keçməsi

D) Yüksək spesifiklik və H1-reseptorlarına çox oxşarlığı; tez təsir etməsi

E) Sadalananların hamısında
Ədəbiyyat: Е.И. Соколов. «Клиническая иммунология», 1998г., стр.207
998) Proliferasiya dövründə mühüm əhəmiyyətə malik olurlar:

1. Leykositlər

2. Monositlər

3. Kapillyarların endoteliyası

4. Makrofaqlar

5. Fibroblastlar
A) 1, 4

B) 2, 5


C) 2, 4

D) 1, 3


E) 3, 5
Ədəbiyyat: М.И.Кузин, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. «Медицина», Москва,1990.
999) Orqanizmin immunoloji çatışmazlığının əsas klinik əlamətləri:
A) Patoloji sınıqlar

B) Tez-tez təkrarlanan, residivləşən və ya fasiləsiz keçən infeksiyalar

C) Toxumalarda qansızmanın artması

D) Qida distrofiyası

E) Allergik reaksiyalar
Ədəbiyyat: М.Г.Сачек, А.Н.Косинец , Г.П.Адаменко. Иммунологические аспекты хирургической инфекции. Витебск, 1994.
1000) Orqanizmin spesifik rezistenlik faktorları hansılardır?
A) Eozinofillər, monokinlər, limfokinlər

B) Limfositlər, leykositlər, sitokinlər

C) Bazofillər, leykinlər, interferon

D) Monositlər, komplement sistemi, lizosim

E) Neytrofillər, properdin, beta-lizin
Ədəbiyyat: М.Г.Сачек, А.Н.Косинец , Г.П.Адаменко. Иммунологические аспекты хирургической инфекции. Витебск, 1994.
1001) Orqanizmin qeyri- spesifik rezistentlik faktorları:

1. Komplement sistemi, lizosim, interferon

2. Neytrofillər, monositlər, leykinlər

3. Limfositlər, limfokinlər, monokinlər

4. Bazofillər, interferon, beta-lizin

5. Eozinofillər, sitokinlər
A) 3, 4

B) 1, 5


C) 4, 5

D) 2, 3


E) 1, 2
Ədəbiyyat: М.Г.Сачек, А.Н.Косинец , Г.П.Адаменко. Иммунологические аспекты хирургической инфекции. Витебск, 1994.
1002) Hüceyrə immunitetinin vəziyyətini qiymətləndirmək üçün qanda miqdarı təyin olunur:

1. Leykosit və monositlər

2. Leykosit və limfositlər

3. Leykosit və neytrofillər

4. P və B limfositlər

5. Monosit və bazofillər
A) 2, 5

B) 1, 4


C) 2, 4

D) 1, 3


E) 3, 5
Ədəbiyyat: И.А.Ерюхин, А.Е.Борисов, С.А.Шляпников. Хирургия в вопросах и ответах. «Питер Ком». СПб, 1999.
1003) Humoral immunitetin vəziyyətini qiymətləndirmək üçün konsentrasiyası təyin olunur:
A) Alfa qlobulin

B) Transferin, seruloplazmin

C) SRZ, fibrinogen

D) AntitripsinE) İmmunoqlobulin
Ədəbiyyat: И.А.Ерюхин, А.Е.Борисов, С.А.Шляпников. Хирургия в вопросах и ответах. «Питер Ком». СПб, 1999.


S/N

Literature

Repetitions

1

Р.В.Петров «Иммунология» 1987г., стр.88


1

2

Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г.,стр.24


1

3

A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.85


1

4

A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.26


1

5

A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.76


1

6

A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.52


1

7

Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.79


1

8

Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г.стр.95


1

9

Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.410


5

10

A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.145


4

11

A.A.Əyyubova, G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.85


1

12

Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.18


1

13

Р.В.Петров «Иммунология» 1987г., стр.78


3

14

A.A.Əyyubova, G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il,səh.84


1

15

A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il. səh.24


1

16

A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il. səh.72


2

17

Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г.стр.179


1

18

Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г.стр.164


1

19

A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il. səh.54


1

20

A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il. səh.55


1

21

A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il. səh.300


1

22

Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.411


1

23

A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il. səh.26


1

24

A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il. səh.112


5

25

A.A.Əyyubova ,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il. səh.79


1

26

Р.В.Петров «Иммунология» 1987 г. стр.99


2

27

Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.412


2

28

A.A.Əyyubova, G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.304


1

29

A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il. səh.105


1

30

A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il. səh.107


1

31

Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.502


7

32

A.A.Əyyubova, G.M.Nəsrullayeva “ Klinik immunologiya “ 2007 –ci il, səh.257


1

33

A.A.Əyyubova, G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.54


1

34

A.A.Əyyubova, G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.104


1

35

Р.В.Петров «Иммунология» 1987 г. стр.54


1

36

Р.В.Петров «Иммунология» 1987 г. стр.223


2

37

Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г. стр.104


1

38

Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.99


1

39

Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.413


3

40

A.A.Əyyubova, G.M.Nəsrullayeva “ Klinik immunologiya “ 2007 –ci il, səh.33


1

41

Р.В.Петров «Иммунология» 1987 г. стр.16


2

42

A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il. səh.126


1

43

Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.52


1

44

Р.В.Петров «Иммунология» 1987 г. стр.137


1

45

A.A.Əyyubova, G.M.Nəsrullayeva “ Klinik immunologiya “ 2007 –ci il, səh.68


1

46

Р.В.Петров «Иммунология» 1987 г. стр.64


1

47

A.A.Əyyubova, G.M.Nəsrullayeva “ Klinik immunologiya “ 2007 –ci il, səh.100


3

48

Р.В.Петров «Иммунология» 1987 г. стр.73


1

49

Р.В.Петров «Иммунология» 1987 г. стр.82


2

50

Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.416


5

51

A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il. səh.225


1

52

Р.В.Петров «Иммунология» 1987 г. стр.36


1

53

Р.В.Ретров «Иммунология» 1987 г. стр.36


1

54

Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.52


1

55

Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г. стр.52


1

56

Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.56


4

57

Р.В.Петров «Иммунология» 1987 г. стр.113


1

58

Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.56


1

59

A.A.Əyyubova, G.M.Nəsrullayeva “ Klinik immunologiya “ 2007 –ci il, səh.302


1

60

Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.174


1

61

Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.85


1

62

Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.89


1

63

Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.90


1

64

A.A.Əyyubova, G.M.Nəsrullayeva “ Klinik immunologiya “ 2007 –ci il, səh.104


1

65

A.A.Əyyubova, G.M.Nəsrullayeva “ Klinik immunologiya “ 2007 –ci il, səh.112


3

66

A.A.Əyyubova, G.M.Nəsrullayeva “ Klinik immunologiya “ 2007 –ci il, səh.105


1

67

A.A.Əyyubova, G.M.Nəsrullayeva “ Klinik immunologiya “ 2007 –ci il, səh.107


1

68

Р.В.Петров «Иммунология» 1987 г. стр.38


2

69

A.A.Əyyubova, G.M.Nəsrullayeva “ Klinik immunologiya “ 2007 –ci il, səh.52


3

70

A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il. səh.52


1

71

Р.В.Петров «Иммунология» 1987 г. стр.298


1

72

Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.77


5

73

Р.В.Петров «Иммунология» 1987 г. стр.189


1

74

Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г.,cтр.148


1

75

Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. Стр.169


1

76

A.A.Əyyubova, G.M.Nəsrullayeva “ Klinik immunologiya “ 2007 –ci il, səh.141


1

77

Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г. стр.164


2

78

Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.392


3

79

A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il. səh.156


1

80

Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.406


4

81

Р.В.Петров «Иммунология» 1987 г. стр.74


1

82

Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.48


3

83

A.A.Əyyubova, G.M.Nəsrullayeva “ Klinik immunologiya “ 2007 –ci il, səh.249


2

84

Р.В.Петров «Иммунология» 1987 г. стр.80


1

85

Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.467


18

86

Р.В.Петров «Иммунология» 1987 г. стр.79


1

87

Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.90


6

88

Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.61


1

89

Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.75


1

90

Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г. стр.70


2

91

Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.502


1

92

A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il. səh.320


1

93

Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.407


8

94

A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il , səh.249


1

95

Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.320


2

96

A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il,səh.113


1

97

A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il , səh.65


1

98

Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.302


3

99

Е.И.Соколов «Клиническая иммунология», 1998г,стр.197


1

100

A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya”, 2007-ci il,54


1

101

A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya”, 2007-ci il, səh.55


1

102

A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.54


2

103

Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.76


4

104

A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.153


2

105

Р.В.Петров «Иммунология» 1987 г. стр.23


2

106

A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya”, 2007 –ci il, səh.32


1

107

A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya”, 2007-ci il, səh.26


2

108

A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya”, 2007-ci il, səh.30


1

109

Р.В.Петров «Иммунология» 1987г. cтр.88


1

110

A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya”, 2007-ci il, səh.29


1

111

A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya”, 2007-ci il, səh.79


4

112

A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” , 2007-ci il, səh.79


1


Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə