Jhjke pfjrkoyhYüklə 1,48 Mb.
səhifə16/26
tarix19.01.2018
ölçüsü1,48 Mb.
#39382
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   26

Hkk"; &

u l¡'k;%A jk{kl jkSnzdeZ.kk fgz;ek.kk( e;k n`"Vk ee vuqekukr~ rq tkukfe& lk& eSfFkyhA lk ^^Jhjke** bfr ^^y{e.k** bfr foLoje~ Øks'kfre~A ¼lk½ jko.kL; v¡ds iUuxsUnzo/kw% ;Fkk LQqjfre~A jk?ko%! 'kSy rys fLFkrke~ i¡pee~ vkReuk lfgr] eke~ fg n`"V~ok] r;k mÙkjh;e~( vU; 'kqHkk% vkHkj.kf.k p R;äe~( rku~ vLekfHk% x`ghrkfu p fufgrkfuA vge~ rkfu vkuf;";kfe( rku~ Roe~ izfr&vfHkKkrq egZfl**AA860]861]862]863AAHkkokFkZ &

blesa vki la'k; er dfj;sA ftls jkSnz deZ.kk jk{kl viârdj cykr~ ys tk jgk Fkk( esjs vuqeku ds vuqlkj( rks] og lhrk gh jgh gksxhA blesa dksbZ l¡'k; ugha jgk gSA vc eSa ;g tku x;k gw¡( fd] eSaus ml jk{kl dks gh( lhrk dks viâr djds] ys tkrs gq;s ns[kk FkkAA860AA og Jhjke vkSj y{e.k dk uke tksj&tksj ls fpYyk fpYyk dj jksrs gq;s iqdkj jgh FkhA og jko.k ds v¡d esa NViVkrs gq;s] ,slh yx jgh Fkh( ekuks cknyksa ds chp esa piyk

re·czohr~ Jhjke% lqxzhoe~ fiz;okfnue~AA864AA

^^vku;L; l[ks 'kh?kze~ fde·FkZe~ foyEcls**AA865AA

Jh jkek; n'kZ;kekl Rofjrks oupj%A

âfn d`Rok cgq'ke~ rke~ vy¡dkjku~ p mÙkeku~AA866AA

vfoPNUuk·Jq/kkjSLrq izs{; y{e.ke~ Jhjke%AA867AA

Hkk"; &

Jhjke% re~ fiz;okfnue~ lqxzhoe~ vkczohr~&^^l[ks! vL; 'kh?kze~ vku;%A Roe~ fde~ vFkZe~ foyEcls\** oupj% Rofjrks Jh jkek; ¼oL=kHkw"k.kk%½ n'kZ;keklA rku~ vy¡dkjku~ mÙkeku~ cgq'ke~ p âfnd`Rok Jhjke% ¼rku~½ vfoPNUu vJq /kkjS% rq y{e.ke~ izs{;( rnk] Jhjke% y{e.ke~ nhu opus vi`PNr&A864]865]866]867AAHkkokFkZ &

rfM+r fo|qr ped jgh gksA og ckj&ckj mNy mNy dj] ml nq"V ls NwVus ds iz;kl Hkh dj jgh FkhA bl 'kSy dh rykbZ esa( ge ik¡p vkReh; oupj] cSBs gq;s Fks( muesa ls( eq>s gh ns[kdj( mlus mÙkjh;] vkSj 'kqHk vkHkj.k mrkjdj gekjs chp esa] fxjk fn;sA gs jk?ko! mu lHkh dks geus /;ku iwoZd ,df=r dj] mBk fy;sA mudks eSaus viuh fuxjkuh esa j[k fn;sA eSa mudks vHkh ysdj vkÅ¡xk( vki mu dh igpku dj ysosa**A Jhjke us mu fiz; lekpkj nsus okys lqxzho dks ;wa dgk&AA861]862] 863]864AA ^^gs l[ks! bu diM+ksa vkSj vkHkw"k.kksa dks rqe 'kh?kz ykvksA vc rqe fdl dkj.k foyEc dj jgs gks**\ Jhjke ds ,sls vkrqj opu lqudj( oupjksa us] QqfÙkZ ls( Jhjke ds ikl( os vy¡dkj vkSj oL= ykdj( mUgsa fn[kyk fn;sA mu mÙke vy¡dkjksa

nhu opus·i`PNr rnk Jhjke% y{e.ke~AA868AA

^^fgz;ek.k;k mÙkjh;e~ vU;k··Hkj.kkfu pA

'kkCnk··fyU;ka /kzqoe~ HkwE;ke~ lhr;k fgz;ek.k;kAA869AA

mRl`"Ve~ Hkw"k.ke~ bne~ rFkk :ie~ fg n`';rs**AA870AA

,oeqäLrq Jhjkes.k y{e.k% vczohr~ pAA871AA

^^uk·ge~ tkukfe ds;wjs uk·ge~ tkukfe dq¡MysA

uqiqjsRofHk tkukfe fuR;e~ iknk·fHkoUnukr~**AA872AA

Hkk"; &

^^lhrk;k fgz;ek.k;k] fgz;ek.k;k mÙkjh;e~ p vU; vkHkj.kkfu HkwE;ke~ 'kkCn vkfyU;ke~\\ bne~ Hkw"k.ke~ mRl`"Ve~ ¼vfi½( rFkk:ie~ fg n`';rs**A Jhjkes.k ,oe~ mäLrq y{e.k% p vczohr~& ^^ds;wjs vge~ u tkukfe( dq.Mys vge~ u tkukfeA vo uqiqjsr~ vfHktkukfe( vge~ fuR;e~ iknk·fHkoUnukr~ ¼rka vn`"Ve~½ ¼rka vga½ ¼vfHktkukfe½**AA868] 869]870]871]872AAHkkokFkZ &

dks dbZ ckj ân; ls yxkdj( Jhjke us] mu dks] yxkrkj vk¡lqvksa dh /kkjk cgkrs gq;s( y{e.k dks mudh tk¡p djus gsrq ns fn;sA rnuUrj Jhjke us nhu opuksa esa( y{e.k ls ;wa iwNk& ^^viâr dh tk jgh lhrk }kjk] mÙkjh; oL=ksa dks mrkj dj( vkSj mlesa vU; vkHkj.kksa dks yisV dj( Hkwfe ij fxjk;k x;k gksxk( ml le;] buds lhrk ds gkFk ls NwVdj fxjus ls dksbZ 'kCn Hkh rks gqvk gksxk\\ yxrk gS ml le; buds fxjus dh dksbZ /ofu ugha gqbZAA865]866]867]868]869AA ^^;s vkHkw"k.k lhrk }kjk QSads x;s Fks( fQj Hkh vius ewy :i esa gh gSa( ;s

rrLrq jk?ko% lqxzhoe~ okD;fene·czohr~AA873AA

^^czwfg lqxzho de~ ns'ke~ fgz;u~ rh yf{krk Ro;kA

jk{kl jkSnz:is.k ee&izk.kfiz;k··ârkAA874AA

ef; nf;rk lhrk·iârk oukn~

jtuhpjs.k foeF; ;su lkA

dFk;% ee fjiqa re·| oS

Iyoxirs ;e l¡fuf/ke~ u;kfe**AA875AA

Hkk"; &

rr% jk?ko% lqxzhoe~ bne~ okD;e~ rq vczohr~&A^^jkSnz:i jk{kls.k vkârk ee&izk.kfiz;k Ro;k de~ ns'ke~ fgz;u~ rh yf{krk( lqxzho cwzfgA ef; nf;rk lhrk oukn~ viârk( lk ;su jtuhpjs.k foeF; ¼viârk½] re~ izfr Roe~ dFk;%A Iyoxirs! re~ eefjiqa v| oS vge~ ;e l¡fuf/ke~ u;kfe**AA873]874]875AAHkkokFkZ &

eqps&rqM+s ugha gSaA** Jhjke }kjk bl izdkj dgus ij y{e.k us fo'ks"k iz;klksa ls ;wa dgk& ^^eSa ds;wjksa dks ugha tkurk( eSa dq.Myksa dks ugha tkurk( ysfdu tks lhrk th ds pj.kksa ls [kqydj fxjs gq;s ;s uqiwj gSa( mudks eSa igpku x;k gw¡A bu uqiqjksa dks] lhrk th dh pj.k oUnuk ds le;( fuR; gh eSa ns[krk FkkA ;s os gh uqiwj gSaA** bl izdkj y{e.k ds lk{; nsus okys( vkSj] igpku djus okys okD;ksa dks lqudj( jk?ko Jhjke us] lqxzho dks ;s okD; lko/kkuh iwoZd dgs&AA870]871]872]873AA ^^lqxzho! eq>s 'kh?kz crykvks fd jkSnz :i okyk og jk{kl( lhrk dk vigj.k djds( esjh izk.kfiz;k lhrk dks( fdl ns'k dh vksj( ys tkrs gq;s

,oeqäks lqxzhoks Jh jkes.k ouokflu%A

vczohr~ izk¡tfyokZD;e~ lok"ie~ ok"i xnxne~AA876AA

^^u tkus fuy;e~ rL; loZFkk iki jk{kl%A

lkeF;Ze~ foØea ok·fi nkS"dqya ;L; ok·dqye~AA877AA

lR;e~ rq izfrtkukfe R;t% 'kksde·fjUne%A

dfj";kfe rFkk ;Rue~ ;Fkk izkIL;fl eSfFkyhe~AA878AAHkk"; &

Jhjkes.k ,oe~ mäks] lqxzhoks ouokflu% p lok"ie~( ok"i xnxne~A ¼l%½ izk¡tfyokZD;e~ vczohr~&A^^rL; fuy;e~ vge~ u tkus] ¼l%½ jk{kl% loZFkk ikiA l nkS"dwye~ ok v dqye~] ;L; lkeF;Ze~ ok vfi foØee~ vge~ u tkusA vfjUne%! 'kksde~ R;t%( ;Fkk izkIL;fl eSfFkyhe~ rFkk ;Rue~ vge~ dfj";kfeAA876]877]878AAHkkokFkZ &

rqeus ns[kkA esjs ;ksX; esjh lhrk( ou ls viâr gks xbZA mls ftl jtuhpj }kjk foeFku~ djds cykr~ ft/kj&fd/kj Hkh ys tk;k x;k gS( og esjk 'k=q] vHkh eq>s dgk¡ feysxk\ ;g lc eq>s rqe vHkh crykvksA gs Iyoxifr lqxzho! eSa ml 'k=q dks rRdky ;e dh fuf/k;ksa esa lfEefyr dj nsrk gw¡A rqe eq>s mlds ckjs esa lc dqN 'kh?kz crykvks**A Jhjke }kjk bl izdkj iwNs tkus ij] ouokfl;ksa vkSj lqxzho dk nq%[k ls xyk Hkj vk;kA lqxzho us viuh v¡tfy;k¡ tksM+dj] uezrk iwoZd] Hkjs xys ls] xnxn ok.kh ls ;wa dgk&AA874]875]876AA ^^mldk fuy; vFkkZr~ jgus dk ?kj eSa ugha tkurkA og jk{kl rks loZFkk iki deZ.kk gSA og nks dqyksa ds l¡xe ls tUek gqvk gS] vFkok fcuk fdlh izfl)

jko.ke~ lx.ke~ gRok ifjrks";kfe ikS#"ke~A

rFkk·fLe dÙkkZ u fpjkn~ ;Fkk izhrks Hkfo";flAA879AA

e;k·fi O;lue~ izkIre~ Hkk;kZfojgte~ egr~A

ukgesoe~ fg lkspkfe /kS;Ze~ u p ifjR;tsAA880AA

ok"iek··ifrre~ /kS;Ze~ fuxzfgrqe~ Roe~ egZflA

e;kZne~ lÙo;qäkuke~ /k`fre~ uksRlz"Vq egZflAA881AAHkk"; &

lR;e~ rq izfr tkukfe& vge~ jko.ke~ lx.ke~ gRok] ikS#"ke~ ifjrks";kfeA ;Fkk izhrks Hkfo";fl vge~ rFkk u fpjkn~ dÙkkZ vfLeA egr~ Hkk;kZfojgte~ O;lue~ e;k vfi izkIre~! vge~ /kS;Ze~ u p ifjR;ts] u ,oe~ fg lkspkfeA Roe~ ok"ie~ vkifrre~ /kS;Ze~ fuxzfgrqe~ egZflA ¼Roe~½ lÙo;qäkuke~ e;kZne~ /k`fre~( e;kZnke~ mRlz"Vq u egZflAA879]880]881AAHkkokFkZ &

dqy dk( vdqyhu gSA mldk lkeF;Z vFkok mldk foØe Hkh eSa ugha tkurkA gs vfjUne Jhjke! vki 'kksd dks R;kx nhft;sA eSa os lHkh iz;Ru d:axk ftu ls eSfFkyh vki dks fey tkosxhA ;g eSa lR; dg jgk gw¡A vkSj] eSa tkurk gw¡] ge eSfFkyh dks izkIr dj ysaxsA eSa jko.k dks mlds x.kksa ds lkFk ekjdj( viuk ikS#"k fn[kykÅ¡xk( vkSj] vki dks ifjrq"V d:¡xkA eSa vkids lHkh dk;Z vfoyEc d:¡xkA blls vkidh eq>ls izhrh vkSj Hkh c<+sxhAA877] 878]879AA viuh Hkk;kZ ds fojg esa gksus okys O;lu dk egku nq%[k( rks eq>s Hkh gS( ysfdu eSaus rks bl dkj.k viuk /kS;Z dHkh ugha NksM+kA u gh eSa vkids ftruh fpUrk vkSj lksp( bl fo"k; esa djrk gw¡A vkidks nq%[k esa fxj dj /kS;Z dks ugha NksM+uk pkfg;sA

,rks·¡tfy% e;k c)% iz.k;kr~ Roke~ izlkn;sA

ikS#"ke~ J;% 'kksdL; ukUrje~ nkrq egZflAA882AA

fgre~ o;Lo Hkkosu czwfe uksifn'kkfe rsA

o;L;rke~ iwt;u~ es u Roe~ lksfprqegZflAA883AA

izd`frLFk%·Lrq dkdqRLFk% lqxzho opukr~ izHkq**AA884AA

lEifj"oT; lqxzhoe~ Jhjke% bne·czohr~AA885AAHkk"; &

,rks e;k v¡tfy% c)%A Roke~ iz.k;kr~ izlkn;sA Roe~ ikS#"ke~ J;%A ¼Roa½ 'kksdL; vUrje~ u nkrq egZflA vge~ u mifn'kkfe( o;L; fgrs Hkkosu rs] vge~ cwzfeA es o;L;rke~ iwt;u~( Roe~ lksfprq u egZflA dkdqRLFk% Jhjke%! izHkq Jh jke%! eelqxzho opukr~ Roa izd`frLFk%**A ^^vLrq**AA882]883] 884]885AAHkkokFkZ &

vki tSls lÙo;qä iq#"k dks] e;kZnk dk ikyu djuk pkfg;sA e;kZnk dks mBkdj] nwj ugha QSad nsuk pkfg;sA eSa vkidks esjh ;g v¡tyh cka/kdj] gkFk tksM jgk gw¡A eSa oknk djrk gw¡( fd] eSa vkidks vkids iz.k; ds {k.k iqu% fnyokÅ¡xkA vki ikS#"k dk vkJ; x`g.k dhft;sA 'kksd dks vius vUreZu ij gkoh er gksus nhft;sAA880]881]882AA eSa mins'k ugha ns jgk gw¡A eSa rks viuh eS=h ds izfr fgrqHkko ls vkidks ;s lcdqN dg jgk gw¡A esjs ls eS=h dk lEeku djrs gq;s( vkidks vc dksbZ lksp fopkj vFkok fpUrk ugha djuk pkfg;sA gs dkdqRLFk Jhjke! gs izHkq Jhjke! eq> lqxzho }kjk fn;s x;s opuksa ls] vki vc izd`frLFk gks tkb;s**A ^^,slk gh gks**A Jhjke us lqxzho dks vius ân; ls vPNh rjg

^^dÙkZO;e~ ;n~ o;L;su fLuX/ksu p fgrsu pA

vuq:ie~ p ;qäe~ p d`re~ lqxzho rr~ Ro;kAA886AA

fde~ rq ;RuLRo;k dk;ksZ eSfFkY;k ifjekxZ.ksA

jk{klL; p jkSnzL; jko.kL; nq"VkRek;kAA887AA

e;k p ;n~ vuq"Bs;e~ folzC/ksu rnqP;rke~A

o"kkZfLoo p lq{kS=s loZe~ lEi|rs roAA888AAHkk"; &

Jhjke% lqxzhoe~ lEifj"oT; bne~ opue~ vczohr~&** ;n~ Ro;k dÙkZO;e~] o;L;su p fLuX/ksu fgrsu p( lqxzho rr~ Ro;k vuq:ie~( p ;qäe~ p d`re~A eSfFkY;k ifjekxZ.ks Ro;k fde~ ;Ru% rq dk;ksZ\ ;n~ e;k b;e~ vuq"Bs( jk{klL; jko.kL; jkSnzL; p nq"V% vkRek;k folzC/ksu p ¼o;e~ fde~ djokogs½ rn~ mP;rke~A lq{kS=s o"kkZo% bo p loZe~ ro lEi|rsAA886] 887]888AAHkkokFkZ &

yxkdj( mldk eS=h Hkko ls] ifj"otu fd;kA rnuUrj Jhjke us lqxzho dks dgk& **tks dqN vkids }kjk fd;k x;k( vFkok dgk x;k gS( og lc vkius eS=h Hkko ls] fLuX/k O;ogkj ls] esjk fgr djus dh Hkkouk ls] gh fd;k gS( vkSj] dgk gSA gs lqxzho! ;g rks vki }kjk gh fd;k tk ldrk gSA ;g lc vkius mi;qä jhfr ls mi;qä le; ij fd;k gSAA883]884]885]886AA eSfFkyh dh [kkst djus gsrq( vki D;k D;k ;Ru fo'ks"k rkSj ls djus okys gSa\ esjs bl dk;Z:i vuq"Bku esa] jkSnzLo:i jk{kl jko.k ds fo:)] ml nq"V vkRek ds fy;s folzC/k gksdj] vHkh gesa D;k djuk gS( ;g fu'k¡d gksdj vki gesa crykosaA ftl izdkj

e;k p ;fnne~ okD;e~ vfHkekukr~ lehfjre~A

rr~ Ro;k gfj'kknwZy% rÙofeR;qi/kk;Zrke~**AA889AA

rr% izâ"Vk lqxzhoks lfpoS% loupjS%A

jk?koL; op% JqRok izfrKke~ re~ fo'ks"kr%AA890AA

ckfyue~ cye~ r= dFk;kekl oupjk%A

lqxzho% 'k¡fdrk··lhu~ fuR;e~ oh;sZ.k jk?kosAA891AAHkk"; &

e;k ;n~ bne~ okD;e~ p vfHkekukr~ lehfjre~A gfj'kknwZy%! rr~ okD;e~ Ro;k rÙoe~ bR;qi/kk;Zrke~**A lqxzhoks lfpoS% loupjS% jk?koL; op% p re~ izfrKke~ JqRok] izâ"Vk%( fo'ks"kr% ¼ckfyue~ o/ke~ izfr½A lqxzho% ¼p½ oupjk% jk?kos oh;Zs.k fuR;e~ 'k¡fdrk vklhu~A ¼vr%½ r= ckfyue~ cye~ dFk;keklAA889]890]891AAHkkokFkZ &

d`f"k ds fy;s vPNh rjg ls rS;kj fd;s x;s( vPNs mitkÅ [ksr esa o"kkZ gks tkus ij] o"kkZ _rq esa tks dqN Hkh cks;k tkrk gS ml dk lHkh dk mÙke vkSj foiqy ek=k esa mRiknu gksrk gS( mlh izdkj vki ds dk;Z ds lEiUu gks tkus ij( vkidks] lHkh izdkj ds foiqy ykHk( fey tk;asxsA bl ckrdks vki vPNh rjg ls izfrikfnr gqbZ gh ekfu;sA esjs bl okD; dks( esjs vfHkeku }kjk dgh xbZ ckr dh rjg( er ekfu;sA gs gfj'kknwZy! bl okD; dks vki vius fy;s ;FkkFkZe; vkSj rÙoe; ekfu;sA bls vki blh izdkj ls /kk;Z dfj;s**AA887]888]889AA lqxzho vius lfpoksa vkSj oupjksa ds lkFk jk?ko ds os opu( ftlesa fo'ks"kdj Jhjke }kjk dh xbZ ckyh ds o/k dh izfrKk dks lquk( rks os g"kZ izQqfYyr gks

izR;;kFksZ jk?koe~ rq nqUnqHkS% dk;eqÙkee~A

n'kZ;kekl lqxzho% egkioZr lfUuHke~AA892AA

mRLef;Rok egkckgw izs{; pk·fLFke~ egkcy%A

jk?ko% iknk¡xq"Bs.k fp{ksi n'k ;kstue~AA893AA

foHksn'p iqu% rkyku~ lIrSds.k egs"kq.kkr~A

fxjhe~ jlkrye~ pSo tu;u~ izR;;e~ rnkAA894AAHkk"; &

lqxzho% izR;;kFksZ rq] jk?koe~ egkioZr lfUuHke~ nqUnqHkS% dk;ke~ mÙkee~ n'kZ;keklA egkcy% egkckgw jk?ko% ¼Jhjke%½ iknk¡xq"Bs.k vfLFke~ mRLef;Rok fp{ksi p( izs{; ¼rr~½ n'k ;kstue~A iqu% lIr rkyku~ ,ds.k egkb"kq.kkr~ foHksn% p( rLekr~ fxjhe~ jlkrye~ foHksn%A rnk ¼{kerk lkeF;Z% oh;ZL;½ izR;;e~ tu;u~A rr% l% egkdfi fo'oLFk%AA892] 893]894AAHkkokFkZ &

mBsA lqxzho vkSj lHkh muds lkFkh oupj( jk?ko esa fo|eku oh;Z ds izfr] fuR; gh 'k¡fdr FksA vr% mUgksaus ogk¡ ckyh ds foiqy cy dk fo"kn o.kZu fd;kA lqxzho us Jhjke ds cy oh;Z ds izR;; gsrq( jk?ko dks] egku~ ioZr ftruh] fo'kky nqUnqfHk nSR; dh e`r mÙke dk;k] fn[kykbZAA890]891]892AA egkcyh egkckgw jk?ko Jhjke us] vius ik¡o ds v¡xwBs ls Bsydj( ml vfLFk i¡tj dks] mNkydj] QSad fn;k( vkSj] bl izdkj og vfLFki¡tj dk

rr% izhreukLrsu fo'oLFk% l% egkdfiA

fdf"dU/kke~ Jhjke lfgrks txke xqgke~ rnkAA895AA

rrks xtZ)fjoj% lqxzho% gse Éixy%A

rsu uknsu egrk futZxke gjh'oj%AA896AA

vuw ekU; rnk rkjke~ lqxzhos.k lekxr%A

fut?kku p r=Sue~ 'kjs.kSdsu jk?ko%AA897AAHkk"; &

rsu izhreuk%( Jhjke lfgrks rnk fdf"dU/kke~ xqgke~ txkeA rrks gse Éixy% gfjoj% lqxzho% xtZn~A rsu egrk uknsu ¼JqRok½ gjhÜoj% ckfyu% futZxkeA rnk rkjke~ vuw ekU;( l% ckyh lqxzhos.k lekxr%A jk?ko% r= p ,ue~( ,dsu 'kjs.k fut?kkuAA895]896]897AAHkkokFkZ &

dj( Jhjke ds rq.khj esa ykSV vk;kA Jhjke us viuh {kerk] viuk lkeF;Z vkSj oh;Z dk izR;; lHkh dks bl izdkj cryk fn;kA izHkq Jhjke ds ,sls lkeF;Z] ,slh {kerk] vkSj ,slk oh;Z ns[kdj( egkdfi lqxzho dks] mu esa fo'okl LFkkfir gks x;kA bl ls lqxzho dk eu Jhjke ds izfr izhfr ls Hkj x;kA rnUrj lHkh yksx Jhjke ds lkFk fdf"dU/kk xqQk dks py fn;sAA893]894]895AA bl izdkj gse ds lí`'k ihyh dk;k okys gfjoj lqxzho us rHkh Hkkjh xtZuk dhA ml egku~ xtZu ukn dks lqudj oupj jkt ckfy( vius Hkou ls ckgj vk x;sA muds ihNs ihNs] mudh ifRu rkjk Hkh vkbZA rkjk dks iwjk lEeku nsdj( ckyh us] jktHkou esa ykSVk fn;k( vkSj] Lo;e~ lqxzho ds le{k ;q) djus vk x;sA jk?ko Jhjke us] ogk¡ bl izdkj vk;s

e`R;q dkys gjh'oj% ckyh Jhjkee~ izkFkZ;A

^^rkjk jktekr`dk% v¡xn ;kSojkT;% Hkosr~**AA898AA

ckfyuekgos rr% lqxzho opuk)RokA

lqxzhoe~ rn~ jkT;s j?kquUnu% izR;kikn;r~AA899AA

;kSojkT;s v¡xne~ ckfyiq=e~

rkjke~ rFkk jktekr`dk insA

ckfyue~ iznÙk opukn~ rnk

jk?ko% vHk;% d`rk%'p losZAA900AAHkk"; &

gjhÜoj ckyh( e`R;q dkys] Jhjkee~ izkFkZ;& ^^rkjk jktekr`dk Hkosr~ ¼p½ v¡xn ;kSojkT; Hkosr~**A rr% lqxzho opukr~ ckfyue~ vkgos gRok( lqxzhoe~ rn~ jkT;s j?kquUnu% izR;kikn;r~A ckyhue~ iznÙk opukr~ ckyhiq=e~ v¡xne~ ;kSojkT;s( rFkk rkjke~ jktekr`dk ins ¼izR;kikn;r~½ rnk jk?ko% losZ vHk;% d`rk% pAA898]899]900AAHkkokFkZ &

gq;s ckyh dks( ,d gh ck.k ls] ekj fxjk;kA oupj jkt ckyh us ejrs le; Jhjke dks izkFkZuk dh( fd] ^^rkjk jktekr`dk cuh jgas( vkSj esjk iq= v¡xn ;kSojkT; gksa**A rnuUrj lqxzho ds dfFkr vkSj izkfFkZr opuksa ds vuqlkj ckyh dks ;q) esa ekj dj lqxzho dks] oupjksa ds jkT; ij] jk?ko us inLFkkfir dj fn;kA ckyh iq= v¡xn dks] oupjks ds jkT; dk ;kSojkT; cuk fn;k( rFkk rkjk dks oupj jkT; dh jktekr`dk ds in ij vklhu~ djok fn;kA jk?ko Jhjke us lHkh dks vHk;dj fn;kAA898]899]900AA bl izdkj Jhjke ls fe= Hkko j[kus okys lHkh fe=ksa dk Hk;

vFk% fe=L; Hk;e~ âRok gRok ckyhue~ rnkA

vHk;% d`rk lokZu~ fe=ku~ vHk; dÙkkZe~ ue%AA901AA

iBue~ i¡pn'keks foJkee~

jk?kos.k vHk;e~iznnkfrA

HkkUokpk;Z onfr lR;fene~

l% iky;fr ?kksf"kr opue~AA902AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

Hkk"; &

vFk% ;ks fe=L; Hk;e~ âRok( rnk ckfyue~ gRok( lokZu~ fe=ku~ vHk; d`rk( ¼re~½ vHk; dÙkkZe~ ue%A i¡pn'keks foJkee~ iBue~ jk?kos.k( vHk;e~ iznnkfrA bne~ lR;e~ HkkUokpk;Z onfr ^^l% ¼Jhjke½ ?kksf"kr opue~ iky;frAA901] 902AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

HkkokFkZ &

gj.k djds( rFkk ckyh dk o/k djds( lHkh fe=ksa dks Hkh] Jh jke us vHk; nku ns fn;kA mu vHk;dÙkkZ dks ueLdkj gSAiUnzgok¡ foJke dk ikB djuk( jk?ko }kjk vHk; iznku djkrk gSA ;g lR; ckr HkkUokpk;Z dgrk gS fd ^^?kksf"kr opuksa dks os Jh jke ikyrs gSa& fuHkkrs gSa**AA901]902AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

AA vFk% fo?u fouk'kd% "kksM'kks foJke% izkjH;rsAA

AA /;kue~ AA

rkjke~ ln~cqf)nk=he~ v¡xnL; ekr`dke~ egku~A

lqxzhoL; Hk; gkfj.khe~ jktekrke~ uekE;·ge~AA903AA

vfrcye~ gseo.kZe~ Éixk{ke~ loksZRd`"Ve~ ;ksA

^^lhrk n`"Vsfr rÙor%** 'kqHk l¡oknek··[;kfrAA904AA

v'kksd ous tudtke~ 'kksdkr~ rkj;fr re~A

JhjkeL; ik;dnwre~ fo?u?ue~ uekE;ge~AA905AA

Hkk"; &

vge~ ln~cqf) nk=he~ v¡xnL; egku~ ekr`dke~ lqxzhoL; Hk;gkfj.khe~ jktekrke~ rkjke~ uekfeA vge~ ;ks vfrcye~ gseo.kZe~ Éixk{ka loksZRd`"Ve~ ^^lhrk n`"Vsfr rÙor%** lUns'ka vk[;kfr( v'kksd ous tudtke~ 'kksdkr~ rkj;fr] re~ fo?u?ue~ JhjkeL; ik;d&nwre~ uekfeAA903]904]905AAHkkokFkZ &

eSa lncqf)nk=h] v¡xn dh egku~ ekrk] lqxzho ds Hk;gjus okyh jktekrk] rkjk dks ueLdkj djrk gw¡A eSa ftl vfrcyh] gseo.kkZ] Éixk{k loksZRd`"V lans'k ^^lhrk dks rRor% ns[k fy;k gS** lqukus okys] v'kksd ou esa lhrk dks 'kksd ls rkjus okys] Jhjke ds nwr] muds ik;d dks] mu fo?uksa dks nwj djus okys ek:fr dks] ueLdkj djrk gw¡A eSa ifrozrk tkudh dks] ,d ifRu dk ozr j[kus okys Jhjke dks] mu nksukssa dks gh viuh J)k lefiZr djrs gq;s] J)kiwoZd ueLdkj djrk gw¡AA903]904]905]906AA

ifrozrke~ tkudhe~ ,difRuozra Jhjkee~A

rkH;ke~ J)ke~ lefiZrks rkS J)k;k uekE;ge~AA906AA

lqxzhok·fi lekuh; oupjku~ lokZu~ rnkA

losZ fn'k% izLFkki;kekl fnn`{kq% tkudhe~AA907AA

uye~ uhye~ guweUre~ tkEcoUre~ egkStlku~A

eSUne~ f}fone~ xU/keknue~ v¡xnL; izHkqrke~AA908AA

xte~ xok{ke~ xo;e~ lq"ks.ke~ o`"kHke~ rFkkA

rs"kke·xzslje~ pSo o`gn~ cye~ vFkk·¡xne~AA909AAHkk"; &

vge~ ifrozrke~ tkudhe~] ,d ifRuozra Jhjkee~( rkH;ke~ J)ke~ lefiZrks] rkS J)k;k uekfeA rnk lokZu~ oupjku~ lekuh;] tkudhe~ fnn`{kq%] losZ fn'k% lqxzho% vfi rku~ izLFkki;keklA uye~] uhye~] tkEcoUre~ eSUne~] f}fone~] xU/keknue~] guweUre~] xte~] xok{ke~] xo;e~] lq"ks.ke~ rFkk o`"kHke~] egkStlke~] v¡xnL; izHkqrke~ p ,o v¡xne~ rs"kke~ vxzslje~ d`Rok] o`gn~ cye~ ¼fo/kk;½ AA906]907]908]909AAHkkokFkZ &

rc lHkh oupjksa dks cqykdj] mUgsa tkudh dks

fo/kk; gfj ohjk.kke~ vkfn'kn~ nf{k.ke~ fn'ke~A

dFk;kekl rRloZe~ ekxZL; rr~ fooj.ke~AA910AA

^^y¡dk }hi% 'kr;kstu nwjs lkxjs rFkkA

vxE;ks lokZReuk lhrke~ ekfxZrO;k fo'ks"kr%AA911AA

;s fg ns'kLrq o/;L; nq/kZjL; jko.kL;A

nf{k.ks leqnzL; e/;s flafgdk Nk;kxzkghAA912AA

'kr;kstu eq[kkd`f/k lk Hk{kfr [kSpjku~**AA913AA

Hkk"; &

gfj ohjk.kke~ fo/kk; nf{k.ke~ fn'ke~ vkfn'kn~A rr~ ekxZL; fooj.ke~ p vU;] rr~ loZe~] rku~ dFk;keklA** 'kr ;kstu nwjs lkxjs&rFkk y¡dk }hi%A ¼bne~½ lokZReuk vxE;ksA r= fo'ks"kr%( ¼;w;e~½ lhrke~ ekxhZrO;kA ;s fg ns'k% nq/kZjL; jko.kL; o/;L; vLrqA leqnzL; e/;s] nf{k.ks] Nk;k xzkgh flafgdk vfLrA lk 'kr ;kstu eq[kk d`f/k( [kS pjku~ Hk{kfr**AA910]911]912]913AAHkkokFkZ &

'ksj ;ks)kvksa dks( muds dk;Z vuqlkj oS/kkfud 'kfä;k¡ nsdj( vkSj] ftEesnkfj;k¡ crykdj( nf{k.k fn'kk dh vkSj tkus ds vkns'k oupj jkt us iznku fd;sA bl ny dks [kkst dk;Z djus ds fy;s tkus okys ekxZ dk fo"kn fooj.k vkSj vU; ;k=k lEcU/kh lc lwpuk,aas] oupj jkt lqxzho us] bUgsa bl izdkj cryk;h& ^^lkS ;kstu ds foLrkj okyk lkxj( nf{k.k fn'kk esa gSA bl lkxj ds chp esa( og y¡dk }hi gSA ;g }hi ;gk¡ ds lHkh izk.k/kkfj;ksa ds fy;s yxHkx vxE; gSA ogk¡ tkdj gh] fo'ks"kr% vki yksx] lhrk dks vUosf"kr djus okys gSaA ;gh ns'k] ml nqjk?k"kZjko.k dk

fo'ks"kr% rq lqxzhoks guweR;FkZeqäoku~A

vFk% cwzr guweUre~ foØkUre·fuykRete~AA914AA

^^:nzkorkj% xq# Lo:i% JhjkeL; fiz;%A

vHk;¡dq:% e;k JheUr% JhjkeL; Hkä%AA915AA

u cyS% fo|rs rqY;ks u xR;S eR;Sok·ij%A

'yk?kuh;ks vfuyL;lqr% ije% /kkfeZd%AA916AAHkk"; &

lqxzhoks fo'ks"kr% guwer;s&vFkZe~ rq mäoku~A vFk% lqxzho%( guweUre~ foØkUre~ vfuykRete~ cwzr&**Jh jkeL; fiz;%! xq:Lo:i%! #nzkorkj%! JhjkeL; Hkä%! JheUr%! e;k ¼Roe~½ vHk;¡dq:%A ije% /kkfeZd%! vfuyL; lqr%! ¼ro½ rqY;ks cyS dks·fi u fo|rs( ¼ro½ rqY;s xR;S% ok eR;S% vij% u fo|rsA ¼Roe~½ 'yk?kuh;ksAA914]915]916AAHkkokFkZ &

gSA ftl nq"V 'k=q dk o/k fd;k tkuk gS( ;g mlh dk ns'k gSA leqnz ds chp esa nf{k.k Hkkx esa( dgha Nk;kxzkgh flafgdk fo|eku gSA og Élfgdk] lkS ;kstu rd viuk eq[k QSyk dj] tks Hkh [kS pj vkdk'k esa mlds ikl ls xqtjrs gSa] mudks [kk tkrh gS**AA910]911]912]913AA [kkst ds jkLrs ds ckjs esa lcdqN] lqxzho us fo'ks"krkSj ls guwefr dks cryk nsuk pkgkA vr% lHkh miyC/k lwpuk;sa mUgksaus lHkh dks lqukrs gq;s guwefr dks Hkh lquk nhAA914AA vc lqxzho dks yxus yxk] fd] lhrkUos"k.k dk dk;Z] muds }kjk [kM+k fd;k x;k o`gn~ cy rks] ugha dj ik;sxkA lqxzho tc dHkh fodV ifjfLFkfr esa iM+rs Fks( rc muds lHkh l¡dV] ek#fr gh nwj fd;k djrs FksA vr% lqxzho us vfuykRet

'kkS;Z% nk{k% cy% /kS;Z% izkKrk% u;lk/kuk%A

foØe% izHkko% ek#fr% rqH;e~ fg d`rky;%AA917AA

rst% {kek% /k`fr% LFkS;Z fouhr LÙoe~ u l¡'k;%A

,rs pkU;s cgoksxq.kk% Ro¸;so p 'kksHkukAA918AAHkk"; &

ek#fr%! 'kkS;Z%] nk{k%] cy%] /kS;Z%] izkKrk] u;lk/kuk] foØe%] izHkko%] rs losZ] rqH;e~ vky;% d`rkA rst%] {kek%] /k`fr%] LFkS;Z%] vfi ¼rqH;e~ vky;% d`rk½A rFkkfi Roe~ fouhr%A u l¡'k;%A 'kksHkuk! ,rs p vU;s ,o cgoks xq.kk% Ro¸;s pAA917]918AAHkkokFkZ &

foØeh guweku dh Lrqfr djuk bl izdkj izkjEHk dh& ^^gs ek#fr! vki Jhjke ds lcls fiz; O;fä gksA vki fdlh dks Hkh izf'k{k.k ns dj mlls dksbZ Hkh dke lEiUu djokus esa leFkZ gksA vki egku~ xq# Lo:i gksA vki :nz ds vorkj gksA tM+rk vkSj vKku rFkk fu"deZ.;rk dks vki( lgt gh vius Hkä ls vkSj Lo;e~ ls Hkh nwj dj nsrs gksA gs ek#fr! vki Jh jke ds loksZRd`"V Hkä gksAA915AA vki lc izdkj ls JheUr gksA vki esa lHkh 'kfä;k¡ igys ls gh fo|eku gSA vki dks fdlh oS/kkfud 'kfä dh vko';drk gh ugha gSA vc esjk lc ls cM+k Hk; fd( ^^fdaok lhrkUos"k.k djds eSa Jhjke dks cryk ikÅ¡xk** bl 'k¡dke; Hk; dks] eSa vkidks gh nwj djus esa leFkZ ns[krk gw¡A d`i;k vki eq>s vHk; dfj;sA lhrkUos"k.k esa eq>s lQyrk fnyokb;sA gs ek#fr! vki ije~ /kkfeZd gSaA vius lHkh deZ vki /keZ lafJr ekxZ ij fLFkj gksdj gh djrs gSaA gs ek#fr! vki] nsoksa esa( lc ls 'kfä'kkyh] iou nso ds( iq= gSaA vr% vki esa

dsljh uUnu% xU/kogkRet%

vkUtuS; loSZ%nsoS% oj/k`r%A

j.ks vo/;% dke:i% dkex%

leFkZ% l{ke% fl)% lkQY;nkAA919AA

okfXe euksje ok.;s oäk e`nq%

ije% fiz;% JhjkeL; lnSoA

fuR; e`nq% 'kqfpnZ{k% eukstos

izlhn ek#fr izlhn izlhn%AA920AAHkk"; &

gs dsljhuUnu%! gs xU/kogkRet%! gs vkUtus;%! Roe~ loSZ nsoS% oj% /k`r%A Roe~ dkex%] dke:i%( p j.ks vo/;%A Roe~ leFkZ%] l{ke%( fl)%( ¼d`i;k½ lkQY; nkA ek#fr%! Roe~ eukstos] Roe~ 'kqfpnZ{k%] Roe~ fuR;e`nq LoHkkoh] Roe~ lnSo fg JhjkeL; ijefiz;% Roe~ okfXe( Roe~ euksje e`nq% ok.;s oäkA ek#fr%A d`i;k izlhn izlhn izlhnAA919]920AAHkkokFkZ &

muls Hkh vf/kd 'kfä gSA vkidh rqyuk esa vU; dksbZ vf/kd cyoku dgha Hkh fo|eku ugha gSA vki bl tho txr esa lc ls vf/kd cyoku gSaA vkidh xfr vkSj efr Hkh blh rjg loksZRd`"V gSA vkidh rqyuk esa vkils vf/kd xfr vkSj cqf)ekuh esa( iwjs thotxr esa Hkh] vU; dksbZ fo|eku gh ugha gSA vki vts; gSaA vki loZFkk iz'kaluh; gSaAA916AA gs ek#fr! 'kwjohjrk ds xq.k us( loZ= lc izdkj ls n{krk ds xq.k us( cy dk lnqi;ksx djus ds xq.k us( lHkh ifjfLFkfr;ksa esa /khjt j[kus ds xq.k us( lc ckrksa

u HkwekS ukUrfj{ks ok uk·Ecjs uk·ejky;sA

uk··Ilq u xfrl¡xe~ i';kfe rs gfjiq¡xo%AA921AA

rr% dk;Zlekl¡xe~ voxE;% guwefr**AA922AA

fofnRok guweUre~ p fpUr;k ekl jk?ko%A

loZFkk fuf'aprkFkksZ ·;e~ guwefr gjhÜoj%AA923AA

Hkk"; &

gs gfjiq¡xo! u vEcjs ok u vejky;s] u vkIlq( ro le xfr l¡xe~ dks vfi u fo|rsA gs guqefr! rr% dk;Z lekl¡xe voxE; vFk% vge~ Roke~ fg i';kfe**A jk?ko% guweUre~ p fofnRok] fpUr;keklA v;e~ gjhÜoj% loZFkk fuf'apr vFkksZ guwefrA AA923AAYüklə 1,48 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin