Jhjke pfjrkoyh


'yksd 41] 42]43]44]45]46 dk HkkokFkZ yxkrkjYüklə 1,48 Mb.
səhifə2/26
tarix19.01.2018
ölçüsü1,48 Mb.
#39382
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

'yksd 41] 42]43]44]45]46 dk HkkokFkZ yxkrkj

fn'kk esa] muds mn; gksus ls iwoZ gh] leLr txr dks gks tkrk gS] mlh izdkj Jhjke ds vkxeu ls iwoZ gh] mudh |qfr dk vkHkkl] Jhjke ds xUrO; LFkku ij mifLFkr tuksa dks] cjcl gh gks tkrk gSA Jhjke Lo;e~ dh egku |qfr ls |qfreku gSaA Jhjke dh |qfr lgL=ksa lw;ksZa dh |qfr ls Hkh vf/kd rstkse; gSA Jhjke xw

'yksd 41] 42]43]44]45]46 dk HkkokFkZ yxkrkj

vk/kkj js[kk ds nksuksa vksj le:i esa foHkä gSaA Jhjke ds v¡x lekuqikrh gSaA Jhjke dk o.kZ fLuX/k gSA Jhjke ihuo{kk gSaA Jhjke izrkioku~ gSaA Jhjke easa lHkh 'kqHk y{k.k Li"V fn[kkbZ nsrs gSaA Jhjke y{ehoku gSa vkSj Jhjke fo'kkyk{k gSaA Jhjke ls feF;kpkfj;ksa dh feF;k ckrsa Nqih ugha jg ldrhA Jhjke dk n`f"Vdks.k Hkh fojkV~ gSA Jhjke /keZK gSaA Jhjke }kjk /keZ dh] dh xbZ O;k[;k loksZÙd`"V gSA Jhjke lR; la/k gSaA lR;ekxZ viukdj /keZ lafJr jgrs gq;s] Jhjke dh lk/kuk] lgt esa gh dh tk ldrh gSA Jhjke feF;kokn] izi¡p vkfn dks {kek ugha djrsA Jhjke vius iztktuksa ds fgr djus esa lnSo lUu) jgrs gSaA ;g ;'k mudks lnk loZnk izkIr gS( fd os loksZÙd`"V cgqtu fgr lk/kd gSaA Jhjke lfPpnkuUn?ku gSaA Jhjke Kku lEiUu gSaA ;FkkZr Kku ds /kuh Jhjke ds lk;qT; ls] vKkudk re] lgt esa gh u"V gks tkrk gSA Jhjke dk ;g ;'k Hkh loZ= lHkh yksdksa esa fo[;kr gSA Jhjke ifo= ân; okys yksxksa ds o'k esa jgrs gSaA Jhjke mu yksxksa ds leLr dk;Z Lo;e~ gh l¡okj nsrs gSaA Lo;e~ Jhjke ifo= pfj= ds /kuh gSaA Jhjke iztktu ds fgr djus ds fopkjksa esa rUe; gksdj lekf/keku~ gks tkrs gSa] vkSj cgqtu fgrk; os dk;ksZa dks lgt esa gh iw.kZ djok nsrs gSaA Jhjke vkMEcjksa ds ?kksj fojks/kh gSaA Jhjke vrqyuh; gSaA Jhjke ds leku rks dsoy Jhjke gh gSaA lHkh fnO;kL=ksa dks /kkj.k djus

Lotu j{kd% jf{kr% izfrHkkoku~ loZ=A

xEHkhj% /kS;Zoku~ U;k;h vnhukRek iztkifrAA47AA

losZ'kkL=kFkZ rÙoK% /keZj{kd% jf{kr%AA47dAA

Hkk"; %&

Jh jke Lotuj{kd%] Jhjke% Lotusu jf{kr%] Jh jke% loZ= izfrHkkoku~] Jh jke% xEHkhj%] Jhjke% /kS;Zoku~] Jh jke% U;k;h] Jhjke% vnhukRek] Jhjke% iztkifrAA47AA Jh jke% losZ'kkL=kFkZ rÙoK%] Jhjke% /keZ j{kd%] Jhjke% /kesZ.k jf{kr%AA47dAAHkkokFkZ %&

okys izHkq Jhjke] osn osnk¡xksa ds rÙo ds ije~ Kkrk gSaAA41]42]43]44]45]46AA Jhjke Lotukssa ds j{kd gSa] vkSj Jhjke vius gh Lotuksa }kjk jf{kr Hkh gSaA Jhjke lHkh {ks=ksa esa izfrHkkoku~ gSaA Jhjke izR;sd dk;Z ds izfr xEHkhj jgrs gSaA Jhjke viuk /kS;Z dHkh ugha [kksrsA Jhjke lnk loZnk gh /kS;Zoku~ gSaA Jhjke ije~ U;k;h gSaA mudk fd;k x;k U;k; gh vfUre vkSj loksZijh gksrk gSA Jhjke vU;k; ugha gksus nsrsA Jhjke vnhukRek gSaA Jhjke fdlh Hkh ifjfLFkfr esa nhu voLFkk izkIr ugha djrsA Jhjke leLr czãk.Mksa ds iztkifr gSaA Jhjke lHkh 'kkL=ksa ds] xw< vFkksZa ds] rÙo dks tkurs gSaA Jhjke /keZ ds j{kd gaS( vkSj /keZ }kjk Hkh mudh j{kk gksrh jgrh gSA /keZ ds j{kdksa }kjk Jhjke jf{kr gSAA47] 47dAA ftl izdkj foiqy tyjk'kh okyh flU/kq tSlh ufn;k¡ viuk ty leqnz dks loZnk lefiZr djrh

loZnkfHkxr% lf˜% leqnz bo flU/kqfHk%A

vk;Z loZle'pSo lnSo fiz;n'kZu%AA48AA

l% p lokZxq.kkisrks dkS'kY;k··uUno/kZu%A

nk'kjFkh j?kwoa'kt% T;s"B lqr% euHkkou%AA49AAHkk"; %&

loZnk flU/kqfHk% leqnze~ vfHkxr% bo loZ vk;Z ¼rke~ Jh jkee~ vfHkxr%½ Jh jke% lnSo le% p ,o fiz; n'kZu%AA48AA Jh jke% nk'kjFkh] Jh jke% j?kwoa'kt%] Jhjke% dkS'kY;k··uUn o/kZu%] Jh jke% n'kjFkL; T;s"B iq=%] l% ¼Jh jke%½ lokZ% xq.kkisrks] ¼l%½ eu Hkkou% pAA49AAHkkokFkZ %&

jgrh gSa( mlh izdkj lHkh Js"Btu&vk;Zx.k mu Jh jke ds ikl vkdj viuh tkudkfj;k¡ lefiZr djds Jhjke ds Kku lkxj esa vius Kku dk ;ksxnku lefiZr djrs jgrs gSa( lHkh izdkj dh tkudkfj;k¡ izkIr djrs le; Jhjke lnSo gh le LoHkko ls O;oâr jgrs gSa( Jhjke mu lHkh vk;ksZa ds fy;s] Js"B fo}kuksa ds fy;s] bl izdkj fiz; n'kZu cus jgrs gSaA izR;sd Js"B iq#"k Jhjke ds n'kZu djds] d`r&d`R; gks tkrk gSA Jhjke nk'kjFkh gSa( Jhjke j?kqoa'kh gSa( Jhjke dkS'kY;k ds vkuUn esa lnSo o`f) djus okys gSa( Jhjke n'kjFk ds T;s"B iq= gSaA os Jhjke lHkh xq.kksa ls vksr&izksr gSa( vkSj Jhjke lHkh ds euksa dks cgqr vPNs yxrs gSaA lHkh yksx Jhjke dks eu ls pkgrs gSaA Jhjke lk/kqtuksa ds ifj=k;d gSa( lkFk gh Jhjke lHkh izdkj ds Jkiksa ls] vius Hkä dk] m)kj djus okys gSa( vkSj] firk dh vkKk dk ikyu djds] firk dh vkKk dks f'kjks/kk;Z djds] vius dqy dh dhfÙkZ

Jkiks)kj dkjd'p lk/kw.kke~ ifj=k;d%A

firq vkKk f'kjks/kk;Z% dqydhfÙkZe~ j{kd%AA50AA

ukdq#rs ijfuUnk% Jhjke% vulw;d%A

vR;kd"kZd% euksgkjh JhjkeL; lk;qT;%AA51AAHkk"; %&

lk/kw.kke~ ifj=k;d% ¼Jhjke%½ Jki% m)kjdkjd% p] firq vkKk f'kjks/kk;Z ¼Jhjke%½ dqydhfÙkZe~ j{kd%A Jhjke% ijfuUnk uk dq#rs] Jhjke% vulw;d%] JhjkeL; euksgkjh lk;qT; vfr vkd"kZd%AA50]51AAHkkokFkZ %&

dh j{kk djus okys gSaA Jhjke dHkh Hkh ijfuUnk ugha djrs( Jhjke vulw;d gSa( Jhjke dk euksgkjh lk;qT; vR;Ur vkd"kZd gSA Jhjke ds lk;qqT; ds ckn] Hkä dh vkSj dksbZ Hkh euksdkeuk 'ks"k ugha jg tkrhAA50]51AA Jh jkejkT; ds LFkkid] HkwikypwM+ke.kh Jhjke dks( iztktuksa dks izlUu j[kus okys tu j¡td( iztktu ds ikyd vkSj ân; lezkV Jhjke dks( vkSj nSR;ksa dk fouk'k djus okys nSR;Hk¡td Jhjke dks( es?k o.kZ vFkkZr~ lHkh ds fy;s thou esa vk'kk :ih o"kkZ djus okys izHkq Jhjke dks( ukSfe dqy ds egkjktk tud dh iq=h lhrk ds oj( vFkkZr~ Lokeh( Jh jke dks( vl¡[;ksa dke nsoksa ds leku eu eksgd Nfo okys vkSj lkSE; Lo:i izHkq Jhjke dks( eSa iz.kke djrk gw¡A mu Jhjke ds izfr eSa ân; ls J)îkfUor gw¡AA52]53AA izFke foJke dk iBu l¡'k; dk {k; djrk gS rFkk euksje ;'k /ku cqf) dks v{k; dj nsrk gSA HkkUokpk;Z }kjk dgh xbZ bl lR; lqUnj ckr

vla[; dUniZ le lkSE;e~ vfer Nfoe~ p es?ko.kZe~A

ukSfetudL;lqrkoje~ JhjkejkT;a LFkkide~ izHkqe~AA52AA

tu j¡tde~ iztkikyde~ nhucU/kqe~ p nSR;ku~ Hk¡tde~A

HkwikypwM+kef.ke~Jhjkee~J)îkfUorksfLe iz.kekE;ge~AA53AA

iBue~ izFkee~ foJkee~ dq:rs l¡'k;{k;e~A

;'k&/ku&cqf) euksjee~ dq:rs pk·{k;e~AA54AA

HkkUokpk;sZ.k dfFkre~ lR;opue~ lqUnje~A

fuR; fg ti% Jhjkee~ j?kwdqyL; Hkw"k.ke~AA55AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

Hkk"; %&

Jh jkejkT; LFkkide~( nhu cU/kqe~( tuj¡tde( iztkikyde~ p nSR;ku~ Hk¡tde~ izHkqe~ Jh jkee~( es?ko.kZe~] ukSfetudL;lqrkoje~] vla[; dUniZ le vfer Nfoe~ p HkwikypwM+kef.ke~] lkSE;e~] Jhjkee~ vge~ iz.kekfe%AA ¼vge~½ ¼rLekr~ Jh jkek;½ J)îkfUorks vfLeAA52]53AA izFke~ foJke~ iBue~ l¡'k;{k;e~ dq#rs% p ;'k&/ku&cqf) euksjee~ v{k;e~ dq#rsAA54AA HkkUokpk;sZ.k dfFkre~ lR; opue~ lqUnje~ vFk% ti% fuR; fg Jhjkee~ j?kwdqyL; Hkw"k.ke~AA55AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

HkkokFkZ %&

dks ekudj vki vHkh ls] fuR; gh] j?kqdqyHkw"k.k Jhjke dks tiksAA54]55AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

AA vFk% cykefrcyk ea=xzke iznk;d% f}fr;ks foJke% izkjH;rsAA

AA /;kue~ AA

;kpd fo'okfe=L; eØ{k.kkFkZs HkzkrjkSA

fl)kJee~ izfLFkrkS rkS ueks JhjkekS y{e.kkSAA 56AA

d`rkL=ku~ vd`rkL=ku~ ok lokZu~ Kk;rs dkSf'kd%A

leFkZ% czãf"kZ l{ke% rku~ lokZu~ ueks ue%AA57AA

,dnk vk[ksVkFkZs n'kjFk ous vxPNr~A

Hkzekr~ fir` Hkäe~ Jo.ke~ 'kjs.kk gr?ur~AA58AA

Hkk"; &

JhjkekS y{e.kkS HkzkrjkS( ;kpd&fo'okfe=L; ed j{k.kkFksZ( fl)kJee~ izfLrrkS( ueks%A dkSf'kd% leFkZ% czãf"kZ l{ke% d`rkL=ku~ vd`rkL=ku~ ok lokZu~ Kk;rs] rku~ lokZu~ ueks ue%A ,dnk n'kjFk vk[ksVkFksZ cus vxPNr~] ¼r=½ ¼l½ fir`Hkäe~ Jo.ke~ Hkzekr~ 'kjs.k·gr?ur~AA56] 57] 58AAHkkokFkZ &

Jhjke y{e.k tks ;kpd fo'okfe= ds ;K dh j{k.kkFkZ nksuks HkkbZ fl)kJe dks i/kkj jgs gSa] mu nksuksa HkkbZ;ksa dks ueLdkj gSA czãf"kZ dkSf'kd fo'okfe=] fufeZr vL=ksa vkSj vfufeZr vL=ksa vkfn lHkh izdkj ds vL=ksa ds Kkrk gSaA mu lHkh vL=ksa vkSj leFkZ rFkk l{ke czãf"kZ dks ueLdkj gS( ueLdkj gSA ,dckj egkjktk n'kjFk vk[ksV ds fy;s ou esa x;sA ogk¡ ou esa mUgksaus vutkus esa] Hkze ls vius rhj ls fir` Hkä Jo.k dks ekj fn;kAA56] 57] 58AA ogha ij Jo.k ds vU/ks firk us mlh {k.k mu egkjkt

Jo.kL; vU/kfirk r= Jkie~ nk rR{k.ksAA58dAA

^^jktu~! Roe·fi izkI";fl e`R;qe~ iq='kksds Hkh"k.ksAA59AA**

n'kjFk% o`)koLFks iq=e·izkIre~ Jhjkee~A

;K iq#"ks.k xq.k lEiUue~ lR; foØe%AA60AAHkk"; &

r= Jo.kL; vU/k firk rR{k.ks ¼re~ n'kjFke~½ Jkie~ nk & ^^jktu~! Roe~ vfi iq= ¼fojgs½ 'kksds Hkh"k.ks e`R;qe~ izkI";flAA** lR; foØe% n'kjFk% o`)koLFks ;Kiq#"ks.k xq.klEiUue~ iq=e~ Jh jkee~ vizkIre~AA58] 58d]59]60AAHkkokFkZ &

n'kjFk dks Jki iznku dj fn;k& ^^gs jktu~ rqe vius iq= ds Hkh"k.k fojg 'kksd esa e`R;q dks izkIr djksxsAA** lR;foØeh egkjkt n'kjFk ds ml le; dksbZ iq= gh ugha FkkA o`)koLFkk esa lR;foØeh n'kjFk us] ;K iq#"k dk ;tu] iq=sf"V ;K ls dj ds] ;K iq#"k ls] xq.klEiUu iq= Jhjke dks izkIr fd;kAA58d] 59] 60AA eghifr egkjktk n'kjFk us Jhjke dks izd`fr ds izfr izse e; gksdj] izd`fr i;kZoj.k esa lq/kkj dh dkeuk esa :fpe; ns[kdj] Jhjke ij egkek;k izd`fr dh vfojy iw.kZ d`ik ns[kdj] Jhjke dks Lotuksa ds fgr djus esa lnSo gh rRij jgrs gq;s ns[kdj] Jhjke dks iztktuksa ds fgr¡dj dk;ksZa esa lnSo lUu) jgrs gq;s] ns[kdj] Jhjke dks viuk T;s"B iq= tkudj vkSj lHkh xq.kksa esa Js"B iq= ns[kdj] Jhjke dks lHkh dk fiz; vkSj tueu dk ân; lezkV ns[kdj] Jhjke dks lHkh yksxksa us viuk izHkq vkSj Lokeh eku fy;k gS& ;g ns[kdj( izszeiwoZd egkjkt eghifr

n`"V~ok T;s"Be~ Js"Be~ Jhjkee~ tufgrkFksZjre~A

Lotukuke~ fgrs ;qZäe~ izd`frfiz; dkE;;ke~AA61AA

loZL; fiz;e~ Jhjkee~ tueufLFkre~ izHkqe~A

;kSojkT;su l¡;ksäqe~ bPNr~ izhR;k eghifrAA62AA

rr~ le;s czãf"kZ Jh fo'okfe= xkf/klqrA

n'kjFklHkk;ke~ izkI;k·;kpr~ eØj{kde~AA63AAHkk"; &

eghifr ¼n'kjFk%½ Jhjkee~ izd`frfiz;dkE;;ke~ Lo tukuke~ fgrs;qZäe~( tu fgrkFkZsjre~] T;s"Be~] Js"Be~ ¼Jhjkee~½ loZL; fiz;e~( tueufLFkre~] izHkqe~ n`"V~ok( izhR;k&;kSojkT;su l¡;ksäqe~ bPNr~A rr~ le;s xkf/klqr czãf"kZ Jh fo'okfe= n'kjFklHkk;ke~ izkI; ed~ j{kde~ v;kpr~AA61] 62] 63AA**HkkokFkZ &

n'kjFk us Jhjke dks( lc dk fiz; djus dh dkeuk ls] ;kSojkT; in ij l¡;ksä djus dh] bPNk jkT;lHkk esa izdV dhA mlh le; xkf/klqr czãf"kZ Jh fo'okfe= egkjkt n'kjFk dh jkT; lHkk esa i/kkjsA mUgkasus egkjkt n'kjFk ls vius ;K ds j{k.kkFkZ ed~ j{kd] ekaxkAA61]62]63AA ed~ j{kd dh ;kpuk esa fo'okfe= us dgk& ^^gs iq#"k _"kHk! gs 'kfä'kkyh egkjktk n'kjFk! eSa fofHkUu flf);k¡ izkIr djus gsrq] fu;e c) gksdj] vuq"Bku djus cSBk FkkA eSaus esjs ozr dh lk/kuk dk cgqrlk dk;Z ;RuiwoZd iw.kZ dj fy;k Fkk( ckdh cpk gqvk dk;Z djus gsrq( tc eSa vuq"Bku djus cSBk( mlh le; dke:fi.k] oh;ZoUr] fo?u djus esa lqf'kf{kr jk{kl vkSj jk{klksa ds usrk oSHko'kkyh ekjhp vkSj lqckgq] nksuksa gh]

^^vge~ fu;ee·fr"Bs fl)îkFksZ iq#"k"kZHk%A

rL; fo?udjkS }kS rkS jk{klkS dke:fi.kkSAA64AA

ozrsrq cgq'k'ph.ksZ lekIR;ke~ jk{klk% foHkkSA

ekjhp'p lqckgq'p oh;ZoUrkS lqf'kf{krkSAA65AA

rkS ek¡l :f/kjkS?ks.k osfne~ rke·H;o"kZrke~A

rfLeu~ e;k l¡dYie~ fu;ee~ ;Ke~ rkS Hkz"Vrke~AA66AAHkk"; &

iq#"k _`"kHk%! vge~ fl)kFkZs fu;ee~ vfr"Bs] ozrs rq cgq'k% lekIR;k;] ph.ksZ }kS dke:fi.kkS jk{klkS oh;ZoUrkS lqf'kf{krkS p] rkS jk{klkfoHkkS ekjhp%] lqckgq'p rL; ¼ozrL;½ rq fo?udjkS( rkS ek¡l #f/kj vkS?ks.k rke~ vH;o"kZrke~ rke rkS ;Ke~ osfne~ Hkz"Vrke~A rfLeu e;k l¡dYie~ fu;ee~ vuq"Bkue~ ;Ke~ Hkz"Vrke~A rke~ rkS ¼;K½ osfne~ Hkz"Vrke~] rfLeu~ e;k l¡dYie~ fu;ee~ ¼vuq"Bkue~½¼Hkz"Vrke~½AA64]65]66AAHkkokFkZ &

esjs vuq"Bku ozr dks Hk¡x djus gsrq( vkSj fo?u mÙiUu djus gsrq ogk¡ vk x;sA mu nksuksa jk{klksa us] ogk¡] ek¡l&:f/kj&fHk"Vk vkfn dh Hkkjh o"kkZ dj nhA os nksuksa blh rjg vuq"Bku ds ;K dh osnh dks Hkz"V dj nsrs gSa( bl izdkj os esjs lHkh l¡dYiksa] fu;eksa vkSj ;Kksa vkfn dks Hkz"V djrs jgrs gSaA bl rjg os nksuksa jk{kl esjs l¡dYi&fu;e&vuq"Bku vkSj ;K dks vifo= djds eq>s /;s; Hkz"V djus esa yxs gq;s gSaA vHkh Hkh bu nksuksa us esjs lkFk ,slk gh fd;k gSAA64]65]66AA gs jktu~! blls eSa esjs d`r ifjJe dk Qy izkIr djus ds izfr fu#Rlkfgr gks x;k gW¡wA eSa lk/kuk {ks= dks NksM+dj] ml ns'k ls ;gk¡ vk x;k gw¡aA eSaus ;g fu.kZ; viuh

d`rJeks fu#RlkgLrLekn~ ns'kknikØesA

u p es Øks/keqRlz"Vqe~ cqf) HkZofr ikfFkZo%AA67AA

ro iq=e~ Jhjkee~ jk?koe~ lR;ijkØee~A

dkdi{k/kje~ ohje~ T;s"Be~ es nkrq egZflAA68AAHkk"; &

ikfFkZo%! rLekr~ d`rJeks fu#Rlkg] rLekr~ ns'kkr~ ¼vge~½ vikØes( p( es cqf)e~ Hkofr] Øks/ke~ u mRl`"Vqe~] ro T;s"Be~ iq=e~ jk?koe~ lR; ijkØe~ dkdi{k/kje~ ohje~ Jh jkee~ ¼e;k½ nkrq egZflAA67] 68AAHkkokFkZ &

cqf) ls fy;k gS] eq>s lk/kuk ds le; Øksf/kr Hkh rks ugha gksuk gSA vr% vki vius T;s"B iq= jk?ko] dkdi{k/kkjh ohj] lR; ijkØeh Jh jke dks eq>s ed~ j{k.kkFkZ iznku dj nsosaAA67] 68AA esjs l¡j{k.k esa Jhjke Lo;e~ ds fnO; rst ls] ¼;g rst mudk Lo;e~ dk gS½ esjk dke fcxkM+us okys mu nksuksa jk{klksa dk vkSj muds lg;ksxh jk{klksa dk ,d lkFk fouk'k Hkh dj ldrs gSaA os nksuksa dkyik'k esa cU/ks( dky ds o'k esa iM+s( ikih( oh;Zoku( fofHkUu rjhdksa ls fo?u Mkyus dh fo/kk ls flä gSaA mu nq"V jk{klksa dks ekjus dk mRlkg Hkh jk?ko ds vykok vU; fdlh iq#"kkFkhZ tu esa ugha gSA eSa fdlh vU; iq#"k dks bl dk;Z esa l{ke ugha ns[krkA gs i`fFkoh ifr egkjkt n'kjFk! vki dks iq= eksg ugha djuk pkfg;sA eSa mu egkReuk Jhjke dks rFkk muds lR; foØe dks vPNh rjg tkurk gw¡AA69]70]71AA gs jktu~ ;fn vki bl i`fFkoh ij 'kklu


djrs gq;s fLFkj /keZykHk vkSj ije~ ;'k izkIr djuk pkgrs gSa]

'käksº;s"k e;k xqIrks fnO;su Losu rstlkA

jk{klkS ;ks fodÙkkZjkS rs"kke·fi fouk'kusAA69AA

u p rkS jk?koknU;ks gUrqeqRlgrs iqeku~A

oh;kSZfläkS fg rkS ikikS dkyik'kso'ks xrkSAA70AA

u p iq= xre~ eksge~ dÙkqZ egZfl ikfFkZo%A

vge~ osfn~e egkRekue~ Jhjkee~ lR;foØee~AA71AA

Hkk"; &

ás"k ¼Jhjke½ e;k xqIrks Losu fnO;su rstlk ;ks] rs"kke~ fodÙkkZjkS jk{klkS fouk'kus vfi 'käksAA69AA dkyik'ks o'ks xrkS] ikikS] oh;kSZ fläkS fg rkS] jk?kokn~ vU;ks iqeku~ rkS gUrqe~ u mRlgrs pA ikfFkZo%! ¼Roe~½ iq=xre~ eksge~ u dÙkqZ egZflA vge~ p egkRekue~ Jh jkee~ lR;foØee~ osfùAA69] 70] 71AAHkkokFkZ &

rks vkidks Jhjke dks eq>s iznku dj nsuk pkfg;sAA72AA** czãf"kZ fo'okfe= ds dFku dks lqudj egkjkt n'kjFk dks Jo.k ds firk }kjk iwoZ es fn;s x;s Jki dh Le`fr gks x;hA ml Jki ls Hk;kØkUr fLFkfr esa mlh le; os iq= eksg esa fxj x;sA mlh eqgqÙkZ esa os fu%l¡K gks x;sA fQj dqN nsj ckn mudh l¡Kk ykSVh( rc l¡Kkoku~ gksdj n'kjFk us ;aw dgk& ^^mu nks nq"V jk{klksa ds lkFk Jhjke ;q) djus ds ;ksX; gh ugha gSA gs bZ&vFkkZr~ cyiwoZd viuh ckr eukus okys yksxksa ds loZ Js"B bZ'oj! ;g esjh v{kkSfgf.k lsuk gS] bl lsuk dk eSa Lokeh gw¡A eSa bl lsuk ds lkFk py dj mu fu'kkpjksa ds lkFk ;q) d:¡xkA bl lsuk ds lsukuh 'kwjohj gSa( foØkUr gSa] vL=fo'kkjn gSa] ;s mu

;fn rs /keZykHke~ rq ;'k'p ijee~ HkqfoA

fLFkjfePNfl jktsUnz Jh jkee~ nkrq egZflAA**72AA

Jo.kfirq Jkis.k Hk;kØkUr n'kjFkA

iq= eksgs iikr JqRok czãf"kZe~ xk/khlqre~AA73AA

eqgqÙkZfeo fu% l¡K% l¡Kkoku~ bneczohr~AA74AA

^^u ;q) ;ksX; Jhjke nq"VkS jk{klkS lgspA

b;e·{kkSfgf.k lsuk ;L;k·ge~ ifrjh'oj%AA75AA

Hkk"; &

jktu~! ;fn rs fLFkje~ /keZykHke~ ije~;'ke~ p Hkqfo rq bPNfl] ¼Roe~½ Jh jkee~ nkrq egZflAA72AA czãf"kZe~ fo'okfe=e~ JqRok( Jo.kfirq Jkis.k( Hk;kØkUr] n'kjFk%( l iq= eksgs iikr] eqgqÙkZe~ bo fu% l¡K( l¡Kkoku~ HkwRok rnk bne~ vczohr~AA73]74AA ^^nq"VkS jk{klkS lgs Jh jke ;q) ;ksX; u pA bZ'oj%! b;e~ v{kkSfgf.k lsuk] ;L; vge~ ifr%A bes 'kwjk% foØkUrk%A rs vL= fo'kkjnkAHkkokFkZ &

jk{klx.kksa ds lkFk ;q) djus ;ksX; Hkh gSa( rFkk lHkh lsukuh esjs Hk`R; gSa( vFkkZr~ eq> ls ikfjJfed ikrs gSaA vkidks Jhjke dks fo'ks"k vkxzg djds ugha ys tkuk pkfg;sA eSa vius gkFkksa essa /kuq"k ysdj ;q) {ks= esa j.k ew/kZfu ij fLFkr jgrs gq;s] vkidks okafNr l¡j{k.k iznku d:¡xkA eSa tc rd esjs izk.k /kkj.k d:¡xk( rc rd] mu fu'kkpjksa ls ;q) djrk jgw¡xkA ogk¡ ;q) djus gsrq] eSa pyw¡xkA vkidh og ozrp;kZ( bl izdkj fufoZ?u vkSj lqjf{kr gks tk;sxhA vki bl dk;Z ds fy;s Jhjke dks ugha ys tkosaA Jhjke dks rks ;q) esa ugha ys tkuk pkfg;sAA73]74]75]76]77]78AA

vu;k lfgrks xRok ;ks)k·ge~ rS fu'kkpjSA

bes 'kwjk'p foØkUrk% Hk`R;k es·L= fo'kkjnk%AA76AA

;ksX;k j{kksx.kS;kSZ)qe~ u Jh jkee~ rq egZflA

vgeso /kuq"ikf.kxksZIrk lej ew/kZfuA

;kor~ izk.kke~ /kfj";kfe rkon~ ;ksRL;s fu'kkpjSAA77AA

fufoZ?uk ozrp;kZ lk Hkfo";fr lqjf{krkA

r=k·ge~ xfe";kfe u Jhjkee~ usrq egZflAA78AA

Hkk"; &

rs j{kksx.kS ;sf)qe ;ksX;k( rs es Hk`R;kA ,o vge~ /kuq"ikf.k% ¼/k`Rok½ lej ew/kZfu xksIrkA vge~ ;kor~ izk.kku~ /kfj";kfe( rkon~ fu'kkpjS% ;ksRL;sA r= vge~ xfe";kfeA vFk% ¼ro½ lk ozrp;kZ fufoZ?uk lqjf{krk Hkfo";frA Roe~ Jh jkee~ u ,rq egZflA Jh jkee~ rq ;ks)qe~ u egZflAA75]76] 77] 78AAHkkokFkZ &

gs lqozr/kkjh czãu~! ;fn vki Jhjke dks ysdj gh tkuk pkgrs gSa( rks muds lkFk eq>s esjh prqj¡fxuh lsuk ds lkFk ysdj gh ;q) {kS= esa ;q) djus gsrq pysaA esjs pkjksa iq=ksa esa T;s"B vkSj /keZiz/kkuxq.kh Jhjke esa] esjh izhfr lokZf/kd vkSj ije~ mÙke~ Js.kh dh gSA vki Jhjke dks ugha gh ys tkosaA** mu egkjkt n'kjFk ds ,sls iq= eksg ls Hkjs gq;s vkSj ;kpuk eqnzk esa dgs x;s opuksa dks lqudj fo'okfe= us ;wa izR;qÙkj fn;k&^^egf"kZ iqyLR; dh dqy cgw dSdlh gSA ml dSdlh dk iq= jko.k gSA og jk{kl gSA ml jk{kl us Lo;e~ ds ri ls czãk dh vkjk/kuk djds] dbZ oj izkIr

;fn ok Jhjkee~ czãu~ usrqfePNfl lqozr%A

prqj¡x lek;qäe~ e;k lg p re~ u;%AA79AA

prq.kkZekRetkuke~ fg izhfr% ijfedk eeA

T;s"Bs /keZiz/kkus u Jhjkee~ usrq egZflAA**80AA

rL; rn~ opue~ JqRok fo'okfe=ksH;Hkk"krAA81AA

^^ikSyLR; Luq"kk dSdlh rL; lqrkfLr jko.k%A

jk{kl% czãs.k izkI; ojk% futris.k l%AA82AA

Hkk"; &

lqozr%! czãu~! Roe~ ;fn ok Jhjkee~ fg usrq bPNfl] re~ ¼Jhjkee~½ prqj¡xlek;qäe~ e;k lg p u;%AA79AA prq.kkZe~ vkRetkuke~] T;s"Bs /keZ iz/kkus ¼Jhjkes½ ee izhfr ijfedk] ¼Roe~½ Jh jkee~ u fg usrq egZflAA80AA^^ rL; n'kjFkL; rn~ opue~ JqRok fo'okfe= vH;Hkk"kr AA81AA ^^ikSyLR; Luq"kk dSdlh ¼vfLr½] rL; lqr% jko.k% vfLrA l% jk{kl% ¼vfLr½A l% jk{kl% futris.k czãs.k ojk% izkI; ¼'kfä'kkyh vHkor½AA82AAHkkokFkZ &

fd;s( vkSj og 'kfä'kkyh gks x;k gSAA79]80]81]82AA Lo;e~ dh riL;k ls izkIr fd;s ojkssa ds izHkko ls( og f=yksdh dks d"V igq¡pkrk jgrk gSA vkSj og cgqtu&fgrk;&os] cgqtu&lq[kk;&os dk;ksZa esa ck/kk;sa igq¡pkrk jgrk gSA og eqfu foJol dk iq= gSA og oSJo.k dqcsj dk lk{kkr lkSrsyk HkkbZ gSA og egkcyh gSA og egkoh;Zoku gSA og cgqr ls jk{klksa ls f?kjk gqvk jgrk gS( vkSj bl izdkj e;nkuo }kjk lqjfpr iwjh ¼y¡dkiqjh½ esa fLFkr gksdj] jk{klksa ij jkT; dj jgk gSA ml jko.k }kjk gh bu nksuksa

l% czã.knÙk oj% =SyksD;e~ ck/krs Hk`'ke~A

egkcyks egkoh;ksZ jk{klS% cgqfHko`ZÙk%AA83AA

lk{kkn~ oSJo.kHkzkrk iq=ks eqfu foJolksA

e;s.k lqjfpr iq;kZ jk{kljktk fLFkrksAA84AA

rsu l¡pksfnrkS rkS rq jk{klkS p egkcykSA

ekjhp 'p lqckgq'p ;Kksfo?ue~ dfj";r%**AA85AAHkk"; &

l% czã.knÙkoj% =SyksD;e~ Hk`'ke~ ck/krsA ¼l%½ eqfu foJolks iq=ks] lk{kkn~ oSJo.kHkzkrkA l% egkcyks egkoh;ksZ cgqfHk% jk{klS% vko`Ùk% e;s.k lqjfpr iq;kZ jk{kl& jktk fLFkrksA rsu ¼jko.ksu½ rq rkS egkcykS jk{klkS p l¡pksfnrkS] ¼rkS½ ekjhp%] lqckgq'p ;Kks fo?ue~ p dfj";r%**AA83] 84] 85AAHkkokFkZ &

egkcyh jk{klksa dks ;gk¡ Hkstk x;k gSA mlus mu nksuksa jk{klksa&ekjhp vkSj lqckgq dks] vkns'k fn;s gSa fd ;s nksuksa jk{kl] ;Kksa ds dk;Z esa fo?u mÙiUu djrs jgsa**AA83]84]85AA xkf/klqr fo'okfe= ds ;s opu lqudj n'kjFk us dgk& ^^ml nqjkReu ds lkFk gksus okys l¡xzke esa rks( eSa Hkh fVd ugha ikÅ¡xkA eSa ml ls ;q) djus esa leFkZ ugha gw¡A nsox.k] nkuox.k] xU/koZx.k] ;{kx.k] lw;Z] ukx vkfn fofo/kx.k Hkh] ml ds lkeus eqdkcyk djrs gq;s ;q) esa ugha fVd ldrs( rks fQj] ge ekuoksa dh rks fclkr gh D;k gaSA ekuo ml jko.k ls dSls ;q) dj ldrs gSaA esjs ckydiu;qDr vius ru; fiz; iq= dks( blh dkj.k] eSa] vkidks ugha nw¡xkA ekjhp vkSj lqckgq lqUn milqUn ds iq= gSaA eSa vius lqântuksa ds lkFk muesa ls fdlh ,d ds lkFk gh ;q) djus gsrq

JqRok opue~ xkf/klqrL; n'kjFkk·czor~AA86AA

^^u fg 'käksfLe l¡xzkes LFkkrqe~ rL; nqjkReu%A

nso nkuo xU/kokZ ;{kk irx iUuxkA

u 'käk jko.ke~ lks

ckye~ es ru;e~ czãu~ uSo nkL;kfe iq=de~A

ekjhp lqckgq'p lqrkS lqUnksilqUn;ksAA88AAHkk"; &

xkf/klqrL; opue~ JqRok n'kjFk% vczqou~AA ^^rL; nqjkReu% l¡xzkes( ¼vge~½ ¼vfi½ u fg 'käks LFkkrqe~ vfLeA nso nkuo xU/kokZ ;{kk irx iUuxk jko.ke~ u lks

HkkokFkZ &

vk tkrk gw¡A eSa ;q) djus vo'; vkÅ¡xk( ysfdu eSa mu nksuksa ds lkFk( ,d lkFk rks ;q) djus esa leFkZ gh ugha gw¡A ;fn vkidks esjk ;g izLrko Lohdkj ugha gks( rks vius cU/kq ckU/koksa ds lkFk feydj(Jhjke dks ;q) ds fy;s ugha ys tkus ds fy;s( eSa vkils vuqu; fou; d:¡xk**AA86]87]88]89AA egkjkt n'kjFk ds }kjk dgs x;s ,sls dk;jrk iw.kZ opu lqudj( egf"kZ;ksa ds rst dh vfXu tSls rstkse; fo'okfe= Øq) gks x;sA mudh egr~ rRo dh _f"k vfXu /k/kd mBhA 'kq"d Hkko ls] Hkkoghu opuksa ls] xk/khlqr czãf"kZ us] fQj] rHkh j?kqoa'k dh] ;kpdksa ds izfr ijEijk ;kn fnyk;hA ^^gs jk?koksa ds dqy ijEijk dks ugha fuHkkus

r;ksjU;rne~ ;ks)qe~ ;kL;kfe l lqân~x.k%A

vU;Fkk Rouqus";kfe HkoUre~ lg ckU/ko%**AA89AA

JqRok egkjkt n'kjFk& Hkh:okD;e~A

fo'okfe=k·Hkor~ Øksf/kr eg"khZofàAA90AA

'kq"d opukr~ rnk xkf/klqr czãf"kZA

·czwr~ ijEijk% j?kqoa'kL; ;kpdsH;AA91AA

^^;kpdkuke~ dqoZrs rq"Vk·;e~ jktu~ ijEijkA

jk?kok.kke·;qäks·;e~ dqyL; foi;Z;%AA92AAHkk"; &

egkjktn'kjFk Hkh: okD;e~ JqRok eg"khZofà fo'okfe= Øksf/krvHkor~] rnk 'kq"d opukr~ xkf/klqr czãf"kZ ;kpdsH; j?kqoa'kL; ijEijk ·czwr~A ^^jk?kok.kke~ dqyL; foi;Z;% jktu~! ;kpdkuke~ rq"V dqoZrs( v;e~ ro dqyL; ijEijkA ;fn ;kpdk.kke~ rq"Vh% Roe~ u djksfl] v;e~ v;qäksAA89]90]91]92AAHkkokFkZ &

okys foi;Z; jktu~! ;kpdksa dh ;kpuk iw.kZ djds mUgsa rq"V djuk jk?koksa dh ijEijk jgh gSA ;fn rqe ;kpdksa dks rq"V ugha djrs gks rks ;g rqEgkjs dqy dh dhfÙkZ ds vuq:i ugha gksxkA ;g rks v;qä gksxkAA90]91]92AA ^^gs jktu~! ;fn vkidks ;gh lc dqN lgu djuk gh gS] rks eSa ftl izdkj ;gk¡ vk;k Fkk mlh izdkj ;gk¡ ls ykSV Hkh tkÅ¡xkA ysfdu rqEgkjk ;g d`R; rqEgkjs iwoZtksa fo'ks"kdj egkjkt fnyhi dh ;'k dhfÙkZ dks /kwy/kwlfjr dj( mudh vftZr ;'kdhfÙkZ] fouk'k dj nsxkA bl fy;s vc rqEgsa bl fo"k; esa czãf"kZ of'k"V dh lykg izkIr dj ysuh

;nhne~ rs {kee~ jktu~ xfe";kfe ;Fkk··xre~A

;kpde~ fg ugha JqRok lq[khHko% lqân~o`Ùk%AA93AA

fnyhiL; ;'k% dhfÙkZ% fou';fr n'kjFk%A

czãf"kZ of'k"VL; p lykg izkIrq egZfl**AA94AA

rnk czãf"kZ of'k"V vczqor~ opue·Fk%AA95AA

^^dqy;'ka dhfÙkZe~ j{k%! lko/kku% n'kjFk%!AA96AAHkk"; &

jktu~! ;fn bne~ rs {kee~( vge~ ;Fkk vkxre~ rFkk xfe";kfeA n'kjFk%! lq[kh Hko% lqân o`Ùk%A ro v;e~ d`R; ro iwoZtL; fnyhiL; ;'k dhfÙkZ fou';frA vFk% Roe~ czãf"kZ of'k"VL; lykg p izkIrq egZflAA94AA rnk czãf"kZ of'k"V vFk% opue~ vczqor& ^^n'kjFk%! lko/kku%! dqy ;'ka dhfÙkZe~ j{k%!AA95] 96AAHkkokFkZ &

pkfg;sA vk;s gq;s ;kpdksa dks larq"V djds ykSVkuk gh jk?koksa ds dqy dh ijEijk jgh gSA gs n'kjFk! vius lqânksa ls f?kj dj] eq> ;kpd ds vlarq"V fLFkfr esa ykSV tkus ds ckn] rqe lqânksa ds chp lq[kh jguk**A czãf"kZ fo'okfe= dk egr~ rRo ls vkfof"Vr Øks/k ns[kdj( lgedj( rHkh] czãf"kZ of'k"V us] bl izdkj ds opu dgs& ^^gs egkjkt n'kjFk! d`i;k lko/kku gks tkb;s! d`i;k vius dqy ds ;'k dh] dqy dh dhfÙkZ dh] j{kk dhft;s! vki lk{kkr~ vij /keZjkt tSls b{okdq ds dqy esa iSnk gq;s gSaA gs lqozr /k`freku~ Jheku~ n'kjFk! vki /keZ dh gkfu ugha gksus nsosaA vkidks ;kpd dh ;kpuk dks ekudj] ;kpd dh] iwjh rjg larqf"V djuh pkfg;sA ;kpd dks viwrZ b"V j[kus ij]

b{okdw.kke~ dqystkr% lk{kkr~ /keZbok·ij%A

/k`freku~ lqozr% Jheku~ u /keZe~ gkrqegZflAA97AA

;kpdL; ;kpuke~ Roe~ l¡rqf"Ve~ dÙrqZegZflA

b"Vk·iwÙkZ o/kksHkw;kr~ vr% Jhjkee~ isz"k;%AA98AA

fo'okfe=s.k p;fur Jhjke% leFkZ% lnkA

czã";Zfi tkukfr fnO;kL=ku~ o/kkFksZ vlqjku~AA99AAYüklə 1,48 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin