Jhjke pfjrkoyhYüklə 1,48 Mb.
səhifə1/26
tarix19.01.2018
ölçüsü1,48 Mb.
#39382
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
AA vFk% l¡'k; fonkjd% izFkeks foJke% izkjH;rsAA

AA /;kue~AA

tis Jh jkee~ loZ leFkZe~ ;Kiq#"ke~ iq#"kksÙkee~A

guwerL; ekuls okfle~ tudkRetk;k losZ'oje~AA

ejhfpekue~ Hkkuwoa'kte~ b{okdwe~ j?kwdqyfryde~A

lkSfe=L;k··n'kZek·xzte~ p l¡'k;Hk¡tde~ f'koe~#nze~AA1AA

Hkk"; %&

f'koe~] l¡'k;&Hk¡tde~ #nze~] y{e.kL; vxzte~] vkn'kZe~( j?kwdqyfryde~] b{okdwe~] Hkkuwoa'kte~] ejhfpekue~] ;K iq#"ke~] iq#"kksÙkee~ tudkRetk;k losZ'oje~] guwerL; ekuls okfle~] loZ&leFkZe~ Jh jkee~ tisAA1AAHkkokFkZ %&

ije dY;k.kdkjh f'ko Lo:i] leLr l¡'k;ksa dk Hk¡tu djus okys #nz Lo:i] lkSfe=h y{e.k ds cM+s Hkzkrk vkSj muds vkn'kZ Lo:i] j?kwoa'k ds fryd] b{okdwoa'k ds loksZRd`"V oa'kt] Hkkuwoa'k ds egku~ oa'kt] ejhfp dqy ds eku c<+kus okys lEekuuh;] ;K iq#"k] iq#"kksÙke] tudkRetk ds fy;s losZ'oj] guwefr ds ekul esa fojkteku jgus okys] loZleFkZ] Jhjke dk tki djsaAA1AA Jhjke dk tki djrs gq;s ije dY;k.kdkjh Jhjke dks] Lotu j{kd Jh jke dks] nq"Vksa dk neu djds mudk nyu djus okys Jhjke dks] u`'kal ckgwcyh vkr¡doknh jko.k ds ?kksj 'k=q Jhjke dks] fufoZdkj] fodYi jfgr] izHkq] Jh jke dks] n;kfu/kku

Lotu j{kde~] jko.kkfje~ nq"Vnyue~ dY;k.kdkjhe~A

HkäoRlye~ n;kfu/kkue~ fodYi jfgre~ fufoZdkje~AA

v'kj.kL; 'kj.knkrke~ nuqtL;ks)kjde~ Jh jkee~A

,dksfgLokfee~foHkqe~Jhjkee~ /;k;s loZleFkZe~ Jhjkee~AA2AA

Jh jke% t;%] t;% Jh jke%] Jhjke% t;%] t;% Jhjke%A

dkdqRLFk%] n'kjFkL;&T;s"B% izHkks izlhn% t;% Jhjke%AA2dAAHkk"; %&

¼ije½ dY;k.k dkjhe~] Lotuj{kde~] nq"Vnyue~] jko.kkfje~] fufoZdkje~] fodYijfgre~] n;k fu/kkue~ HkäoRlye~] nuqtL; m)kjde~ Jhjkee~] ,dks fg Lokfee~] foHkqe~] Jhjkee~] loZ leFkZe~ Jh jkee~ /;k;sAA2AA Jhjke% t;%! t;%! Jh jke%! Jh jke t;%! t;% Jh jke%! dkdqRLFk%! n'kjFkL; T;s"B%! izHkks! Jh jke%! izlhn%AA2 dAAHkkokFkZ %&

HkäoRly] Jh jke dks] nuqt dcU/kdk m)kj djus okys] izHkq Jh jke dks] tks leLr txr ds ,d vdsys gh Lokeh gS] mu oSHko'kkyh] foHkwfr;qä Jh jke dks] loZleFkZ izHkq Jh jke dks ge] vius ekuliVy ij /;kuLFk djsaAA2AA gs Jhjke vki dh t; gksA Jhjke! vki lnk gh fot;h gksaA gs Jhjke! vkidh t; gks! lnSo gh fot;h gksosa Jhjke! vkidh t; gks! gs dkdqRLFk Jhjke! gs n'kjFk ds T;s"B iq= Jhjke! gs esjs izHkks! Jhjke! vkidh t; gks! gs izHkq! vki izlUu gksb;sAA2dAA egky{eh tudkRetk ds izfr] fo".kq Lo:i lhrkifr Jh jke ds izfr eSa J)îkfUor gw¡A eSa mUgsa ueLdkj djrk gw¡A eSa muds izfr viuk fo'okl /k`r fd;s gq;s gw¡A eSa J)k vkSj fo'okl lfgr] mUgsa ueLdkj djrk gw¡AA eSa] vfrcy /kke] fo?u&fonkjd] loZ= lQyrk ds nwr] ek#rkRet] guweku dks]

egky{eh% tudkRetk;k fo".oS lhrkifr Jhjkek;A

J)îkfUorksfLeueLdjksfefo'oklsLFkksfLe ueLdjksfeAA3AA

Jhjkenwre~ ek#rkRete~ loZ lkQY;e~iznk;de~ pA

vfrcy/kkee~ fo?u&fonkjde~ guwekue~ uekE;ge~AA4AA

Jh jkekuqte~] fiz;e~ y{e.ke~ lkSfe=ha Jh jke vuqpje~AA

lkdsrjf{k.kh mehZoja jkof.k ed~ fo/oalde~ ue%AA5AAHkk"; %&

tudkRetk;k egky{eh%] fo".oS lhrkifr Jh jkek; ¼vge~½ J)îkfUor vfLe%A ¼vge~½ ueLdjksfeA ¼vge~½ fo'okls LFkks vfLeA ¼vge~½ ueLdjksfeAA3AA vge~ vfrcy/kkee~] fo?u&fonkjde~] loZ= lkQY;iznk;de~] Jhjke&nwre~] ek#rkRete~ guwekue~ uekfeAA4AA Jh jkekuqte~ lkSfe=he~] Jhjke vuqpje~ fiz;e~ y{e.ke~] lkdsrjf{k.kh mehZoje~] jkof.k ed~ fo/oalde~ ue%AA5AAHkkokFkZ &

ueLdkj djrk gw¡A Jhjkekuqt lkSfe=] Jhjke ds vuqxkeh vkSj vuqpj] Jhjke ds lnSo fiz;] lkdsr uxjh dh jf{kdk mfeZyk ds ifr] jko.k ds iq= bUnzftr ds ;K dk lQyrkiwoZd fo/oal djus okys] fiz; Hkzkrk JheUr y{e.k dks ueLdkj gSAA3]4]5AA eSa nsof"kZ ukjn dks] lar rqylhnkl dks] egf"kZ ckfYedh dks] Jhjke Hkä ek#fr dks] bu lHkh Jhjke dh pfjrkoyh dk xku djus okyksa dks] J)k lfgr ueLdkj djrk gw¡] vkSj eSa egkdkO; jkek;.k dks iz.kke djrk gw¡A gs ek#fr! vkidks Jh jke dFkk ds izpkj izlkj ds fy;s Jh jke us vkKk iznku dh Fkh] mlh vkKk dh ikyukFkZ] Jh jke

JhjkeL; pfjrkoyh xk;dku~

ukjne~ rqylha ckfYedhe~ ek#fre~A

J)k lfgrsueLdjksE;ge~

iz.kekfe egkdkO;e~ jkek;.ke~ pAA6AA

Roke~ JhjkekKke~ ikyukFksZ ek#fr

Jh jkedFkk;k izlkj.kkFksZ fgA

Jh jke pfjrkoyhe~ ys[kukFksZ

bne~ vuqefre~ Roe~ nkrq egZflAA7AAHkk"; %&

vge~ ukjne~] rqylhe~] ckfYedhe~] ek#fre~&JhjkeL; pfjrkoyh xk;dku~ ¼lokZu~½ J)klfgrs ueLdjksfeA ¼vge~½ egkdkO;e~ jkek;.ke~ p iz.kekfeAA6AA ek#fr! Roke~ Jhjke vkKke~ ikyukFksZ( Jh jke dFkk;k izlkj.kkFkZs fg] Roe~ Jh jke pfjrkoyhe~ ys[kukFkZs bne~ vuqefre~ nkrq egZflAA7AAHkkokFkZ %&

dFkk ds izlkj.kkFkZ gh] vc vki bl Jh jke pfjrkoyh ds ys[ku gsrq vuqefr iznku djsaAA6]7AA bl izdkj vuqKk ekaxus ij lqizlUu gksdj] rHkh ek#fr us] fo'ks"kr% euksjecqf) lqr HkkUokpk;Z dks] ;g Jhjke pfjrkoyh fy[kus dh vuqefr iznku dj nhA esjs xq# dsljhuUnu ek#fr dh vkKk vkSj vuqefr izkIr djds] J)klfgr] Jhjke ds 'kqHk xq.kksa dk o.kZu] eSa fy[krk gw¡A eSa] fo?ugrkZ fouk;d] ekr`dk Hkqous'ojh xksjk] loZlz"Vk foj¡fp] ok.kh dh vf/k"Bk=h 'kqHkzk vkSj loZ flf);k¡ iznk=h fl)k dks /;kuLFk

HkwRok lqizlUu ek#fr rnkfg

nnkfr vuqefre~ p ys[kuL;A

Jh jkepfjrkoyhe~ euksjee~

cqf)lqre~ HkkUokpk;Ze~ fo'ks"kr%AA8AA

izkI;kKke~ ek#R;k xq:.kk dsljhuUnus.kA

JhjkeL; 'kqHkku~ xq.kkuke~ lJ)k;k fy[;kfeAA9AA

fouk;de~ xksjke~ foj¡fpe~ 'kqHkzke~ fl)ke~ p /;kRokA

lO;lkfpfuo v;e~ 'kqHkku~ xq.kkuke~ fy[;kfeAA10AAHkk"; %&

rnk fg ek#fr lqizlUu HkwRok p] euksjee~ cqf)lqre~ HkkUokpk;Ze~ Jh jkepfjrkoyhe~ ys[kuL; fo'ks"kr% vuqefre~ nnkfrAA8AA xq:.kk dsljhuUnus.k ek#R;k vkKke~ izkI; l&J)k;k JhjkeL; 'kqHkku~ xq.kkuke~ ¼vge~½ fy[;kfeAA9AA fouk;de~] xksjke~] foj¡fpe~] 'kqHkzke~] fl)ke~ p /;kRok lO;lkfpu bo v;e~ 'kqHkku~ xq.kkuke~ ¼vge~½ fy[;kfeAA10AAHkkokFkZ %&

djds] lO;lkph dh rjg ,dkxzfpÙk gksdj] bu 'kqHk xq.kksa dk ys[ku djrk gw¡AA8]9]10AA Jhjke vkids xq.kksa dk o.kZu djrs le; osnksa us ;gh dgk gS fd] Jhjke ds xq.k vuUr gSa] Jhjke ds xq.k brus ls gh ugha gSa] Jhjke ds xq.k vizes; gSsa] Jhjke ds xq.kksa dk dksbZ vksj&Nksj ugha gSA gs Jhjke! rFkkfi eSa vkids lR;&f'ko&lqUnj xq.kksa dk o.kZu djus ds fy;s ;g Jhjke pfjrkoyh fy[krk gw¡A ,d ckj dh ?kVuk gS fd relk unh ds fdukjs egf"kZ ckfYedh fuR;deZ ls fuo`Ùk gksdj rV ij lgt

osnk dFk;fUr usfr&usfr ro xq.kkfu pA

ro lR;e~ f'koe~ lqUnje~ o.kZue~ fy[;kfe pAA11AA

,dnk relk rVs fuo`ZR;k fuR;desZ.kA

ckfYedh foppkj% rPpn`';e~ foiqya oue~AA12AA

rL;kH;k'ks rq feFkque~ pjUre·uikf;ue~A

nn'kZ Hkxok¡Lr= Økõp;ks pk# fu%Loue~AA13AAHkk"; %&

¼Jhjke%!½ ro xq.kkfu osnk% ^^usfr&usfr** dFk;fUr rFkkfi p vge~ ro lR;e~ f'koe~ lqUnje~ p o.kZue~ fy[;kfeAA11AA ,d nk relk rVs ckfYedh fuR;desZ.k fuoZ`R;k] foppkjk] ¼rnk½ rr~ foiqye~ oue~ n`';e~ p ¼vi';r~½AA12AA r=] Hkxok¡ rL;kH;k'ks rq feFkqupjare~ pk# fu% Loue~ vuikf;ue~ Økõp;ks nn'kZAA 13AAHkkokFkZ %&

Vgy&dneh djrs gq;s fopj.k dj jgs FksA Vgyrs&Vgyrs gh egf"kZ] relk unh ds vkl&ikl ds foiqy ouLifr lEink okys fo'kky vkSj ?kus ou ds n`';ksa dk flagkoyksdu Hkh dj jgs FksA Vgyrs&Vgyrs Hkxok¡ ckfYedh us] fo'ks"k vH;kl esa lUu)] lqUnj d.kZ fiz; euksgkjh /ofu;k¡ mÙiUu dj jgs] vfHk"kkjksUeq[k nqyZHk Økõp if{k;ksa ds tksM+s dks] ogk¡ ns[kkAA11]12]13AA os eueksgd nqyZHk vfHk"kkj n`"; ns[k gh jgs Fks] fd] mlh le; mUgsa lcls cSj ikyus okyk] 'k=qrk dk ?kj] ikifu'p;h] u`'kal gR;kjk fu"kkn fn[kkbZ fn;kA fu"kkn us dke ØhMkvksa esa lUu)] LodSfUnzr if{k;ksa dks] mudh vlko/kku voLFkk esa] ckfYedh ds ns[krs ns[krs gh& mudh vk¡[kksa ds lkeus( ml tksM+s esa ls] ,d uj Økõp i{kh dh vdkj.k t?kU; gR;k dj nhA O;k/k d`r Økõp if{k dk vdkj.k o/k tSlk

rLekr~ rq feFkquknsde~ iqek¡le~ ikifu'p;%A

t?kku oSj&fuy;ks fu"kkn% rL; i';r%AA14AA

n`"V~ok O;k/kL; nq"d`R;e~ ØkSõpif{k o/ke~ v/ke~A

euLrkfir ckfYedh Jki opue·onr~AA15AAHkk"; %&

rL; i';r] oSj&fuy;ks ikifu'p; fu"kkn] rLekr~ rq feFkque~ ,de~ iqek¡le~ t?kkuAA14AA O;k/kL; v/ke~ nq"d`R;e~ Økõpif{ko/ke~ n`"V~ok] euLrkfir ckfYedh Jki opue~ vonr~& AA15AAHkkokFkZ %&

uhp nq"d`R; ns[kdj] euLrki ls O;fFkr gksdj] m}sx esa] vuk;kl gh ckfYedh us ;g Jki opu cksy fn;k&AA114]15AA ^^gs fu"kkn! ;s vfHk"kkjksUeq[k Økõp i{kh tksM+k izse ØhM+k jr fdyksfy;k¡ Hkj jgk Fkk( vHkh budk feyu iw.kZ Hkh ugha gks ik;k Fkk] blh chp] rqeus muesa ls ,d dke eksfgr uj Økõp i{kh dk o/k dj fn;kA bl nq"d`R; ds dkj.k rqEgsa dHkh Hkh] dgha Hkh] 'kk'or :i ls izfr"Bk izkIr ugha gksA** O;fFkr euk egf"kZ ckfYedh us bl fop{k.k Jki opu ij xgu euu djds ik;k fd] ;g Jki opu pkj pj.kksa esa gS( vkSj vkfnrky esa vkc) gSA ;g rks 'yksd NUn gSA bl NUn dks oh.kk dh l¡xr esa xk;k tk ldrk gSA ;g 'yksd lnSo gh euksje gSA ;g ns[kdj] rHkh] mlh le; euLrki ls O;fFkr ckfYedh us] loZlz"Vk czãk dks] vius /;ku esa fLFkr fd;kAA16]17]18AA czãk th muds /;ku iVy ij izdV gks x;sA mUgksaus eqfu ckfYedh ls ;wa dgk&^^gs iq=! rqe eqfu ukjn ls feydj] muls Jhjke dh dFkk lqudj] rqEgkjk

^^ek fu"kkn% izfr"Bke~ Roexe% 'kk'orks lek%A

;r~ Økõp feFkquknsde·o/kh dke eksfgre~AA16AA**

eufuRok bne~ Jkie~ NUnksn~c)e~ fop{k.ke~A

prq"pj.ks vkc)e~ vkfnrkys·fLr 'yksd% ;%AA17AA

lgs oh.kk xk;ue~ ;% 'kD;e~ fuR;e~ euksjee~A

euLrkfir ckfYedh rnk fg czãke·/;k;u~AA18AAHkk"; %&

^^fu"kkn%! ;r~ lek% Økõp feFkqukn~ vxe% ,de~ dke eksfgre~ ¼ujØkõp if{ke~½ vo/kh%] Roe~ 'kk'orks ek izfr"Bke~AA16AA** Jkie~ ¼opue~½ eufuRok ckfYedh vi';;r~&bne~ NUnksn~cn~/ke~ fop{k.ke~( bne~ prq% pj.ks( bne~ vkfnrkys vkc)e~ vfLrA ;% 'yksd% ¼NUn%½AA17AA ;% oh.kk lgs xk;ue~ 'kD;e~A ¼;% 'yksd%½ fuR;e~ euksjee~A rnk fg euLrkfir ckfYedh czãke~ v/;k;u~AA18AAHkkokFkZ %&

ekufld rki 'kkUr djksA muls Jhjke pfjrkoyh lqudj] 'yksd NUn esa] egkdkO; jkek;.k dk l`tu djksA gs eqfuoj! Jhjke dh dFkk lquuk] i<+uk vkSj ml ij euu djuk] 'kqHk gksrk gSA Jhjke pfjrkoyh dk /;kuiwoZd Jo.k] iBu vkSj euu rqEgkjh lHkh O;Fkk;sa gj ysxkAA19]20AA rqe bl dFku ij dHkh l¡'k; er djukA Jhjke dFkk Jo.k] l| gh ekufld rki] 'kkUr dj nsrk gSA czãk }kjk izsfjr ukjn] ckfYedh ds l¡xr esa vk;sA ekufld m}sx ls O;fFkr ckfYedh us eqfu ukjn ls] vius l¡'k;ksa vkSj rRlEcfU/kr iz'uksa dks iwNkAA21AA ^^gs eqfu iq¡xo ukjn! eSa vki dks ueLdkj djrk gw¡A bl le; vHkh] eSa ekufld m}sx

/;kus izdfVr czãk vczqou~ eqfue~ ckfYedhe~AA19AA

^^HkSafVRok eqfue~ ukjne~ Roe~ JqRok Jhjkepfjrkoyhe~A

euLrkia 'kkUrLFk% iq=% l¡'k;e~ 'keu;%AA19 dAA

'yksds l`t% egkdkO;e~ jkek;.ke~ eqfuoj%A

Jhjke dFkke~ Jo.ke~ iBue~ euue~ 'kqHke~AA20AA

ro fo"k..ke~ gfj";rhne~ u l¡'k;% dnkAA20 dAAHkk"; %&

czãk rL; /;kus izdfVr% ¼l%½ eqfue~ ckfYedhe~ vczqou~&

^^iq=%! Roe~ eqfu ukjne~ HkSafVRok] Jh jkedFkke~ JqRok] ¼Lo½ euLrkie~ 'kkUr LFk%] l¡'k;e~ 'keu;%AA19AA eqfuoj%! ¼Roe~½ 'yksds ¼NUns½ egkdkO;e~ jkek;.ke~ l`t%A Jh jke%dFkke~ Jo.ke~ iBue~] euue~ 'kqHke~ ¼vfLr½AA20AA bne~ ro fo"k..ke~ gfj";fr] ¼Roe~½ dnk u l¡'k;%AA20dAA

HkkokFkZ %&

dh O;Fkk ls O;fFkr gw¡A d`i;k cryk;sa] fd] D;k 'kkL=ksa esa of.kZr :i] xq.k] izse] /kekZpj.k dsoyek= 'kkL=h; mfä;k¡ gh gSa\ D;k gekjs bl dky [k.M esa] bl ;qx esa] ;s 'kkL=ksä :i] xq.k] izse /kekZpj.k dgha ij fo|eku Hkh gSa \AA22AA ikikRek& ikih'kjhj okys] lHkh ls oSj xzg.k djus okyh cqf)okys O;k/k }kjk& bu lqUnj dyjo djus okys Økõp i{kh dh vdkj.k gR;k dj nh xbZA bl izdkj ds v/ke~ u`'k¡l Økõp o/k dks] vHkh vHkh ns[k dj eq>s d"V gqvk gSA bl u`'kal Økõp o/k ds n`'; us esjs fy;s ekufld O;Fkk dk d"V mÙiUu fd;k gSA bl o/k dh Le`fr eq>s vuojr d"V igq¡pk jgh gSA eq>s ekufld 'kkfUr izkIr ugha gks jgh gSA Kkuhtuksa us izse dks bl txr ds l`tu ikyu

czãkizsfjrks ukjn% ckfYedhe~ l¡xs vkxer~A

ckfYedhO;kfFkrk·i`PNr~ eqfue~ iz'uku~ p l¡'k;ku~AA21AA

^^uekfe eqfu iq¡xo% ekuls O;fFkrkLE;ge~A

fde~ 'kkL=ksä :ixq.kkf.k izse% /kekZpj.k%A

dsoy 'kkL=h; mDÙU;kfLr fo|rs u l¡;qxsAA22AA

Hkk"; %&

czãk izsfjrks ukjn% ckfYedhe~ l¡xs vkxer~A O;fFkr ckfYedh ¼ukjn½ eqfue~ ¼LoL;½ l¡'k;ku~ p iz'uku~ vi`PNr~AA20]11AA ^^eqfuiq¡xo%! vge~ ¼Roke~½ uekfeA ¼vge~½ ¼v|½ ekuls O;fFkr% vfLe~A fde~ 'kkL=ksä :i xq.kkf.k] izse% /kekZpj.k% dsoy 'kkL=h; mDÙ;k% vfLr \ ¼fde~½ ¼rs½ l¡;qxs u fo|rs\AA22AAHkkokFkZ %&

vkSj lq/kkj dk vk/kkj Hkwr ewy dkj.k ekuk gSA ;s u`'kal o/k D;k bl fpUru dh bfrJh dj nsxkAA23]24AA mu dke eksfgr vfHk"kkjksUeq[k Økõp if{k;ksa ds tksM+s esa ls ,d uj Økõp i{kh dks ekjk x;k ns[kdj( eSaus euLrkfir gksdj gh ;g Jki opu dg fn;k FkkA gs foHkkS%! czãk }kjk izsfjr gksdj gh vki esjh l¡xr esa i/kkjs gSaA ml v/ke~ O;k/k dks Jki ns nsus ds i'pkr~ Hkh( esjs eu dk rki u"V ugha gks jgk gSA gekjs bl dky [k.M esa] gekjs yksd esa] dkSu lk O;fä v.o xq.koku gS] vFkkZr~ lnSo xq.koku~ gSA og O;fä fujUrj fo|eku jgus okyk gS] lnk loZnk xq.koku~ jgus okyk gS] ml O;fä esa xq.k gh xq.k lnSo fo|eku jgrs gSa( dkSu loZnk oh;Zoku~ gS] vFkkZr~ LosPNkuqlkj ok¡fNr dk;Z lnSo gh lQyrk iwoZd iw.kZ djus esa l{ke vkSj leFkZ gS] dkSu lnSo

v| n`"V~ok O;k/ks.k u`'k¡le~ Økõpo/ke~ v/ke~A

ikikReuk d`re d"Ve~ oSj&xzg.ke~ cqf)ukAA23AA

;Ùkkn`'ke~ pk# j oa Økõpa gU;kn·dkj.kkr~A

Kkuhtuk% eU;rs izsee~ txrL; dkj.ke~A

fdfene~ u`'k¡l% o/k% vL; Éprue~ u';frAA24AA

Hkk"; %&

ikikReuk] oSj&xzg.ke~ cqf)uk] O;k/ks.k pk: j oa Økõpe~ vdkj.kkr~ ;r~ gU;kr~] rk n`'ke~ v/ke~ u`'k¡le~ Økõp o/ke~ v| n`"V~ok] ¼eke~½ d"Ve~ d`re~A Kkuhtuk% izsee~ txrL; ¼vk/kkjHkwr½ dkj.ke~ eU;rsA vL; u`'k¡lo/k%] fde~ bne~ fpUrue~ u';fr \AA23]24AAHkkokFkZ %&

/keZK gS vkSj d`rK Hkh gS] dkSu vius lR; opuksaijlnSo n`< jgrk gS\ AA25]26]27AA dkSu lnSo n`

rRØkõpe~ feFkquknsde~ vo/kh dke eksfgre~A

n`"V~ok euLrkfirk·ge~ Jkiaopue~ vonr~AA25AA

nÙok Jkie~ rke~ v/kee~ euLrkie~ u u';frA

czãk;k izsfjrks Roe~ eRl¡xs vkxr% foHkkS%AA26AA

dks·Uo·fLeu~ lEizrs yksds xq.koku~\ dÜp oh;Zoku~\

/keZK'p\ d`rKÜp\ lR;okD;ks\ n`

Hkk"; %&

rr~ dke eksfgre~ feFkqukn~ ,de~ Økõpe~ vo/kh n`"V~ok] vge~ euLrkfir Jkiopue~ vonr~A foHkkS%! czãk;k izsfjrks Roe~ eRl¡xs vkxr%A rke~ v/kee~ Jkie~ nÙokvfi ee euLrki u u';frA vfLeu~ lEizrs yksds dks vUo xq.koku\ d% p oh;Zoku~ \ d% /keZK% \ p d% d`rK% \ p d% lR; okD;ks\ d% n`

HkkokFkZ %&

djus yxrs gaS\ AA28]29AA fdl ds egr~ rÙo ds rst ds vkxs] txr ds leLr rst ghu gks tkrs gSa\ fdl dk rst vkdk'k esa lw;Z dh izHkk dh rjg bl txr dks loZ= vkiwfjr dj nsrk gS\ mlds rst ds vkxs leLr vU; rst Qhds iM+ tkrs gaSA gs nsof"kZ! bl izdkj ds uj dks tkuus esa vki gh leFkZ gSaA bl fo"k; esa eq>s ije~ dkSrqgy gks jgk gSA eSa ;g tkudkjh vkids Jheq[k ls lquuk pkgrk gw¡A ckfYedh }kjk izdV fd;s x;s l¡'k;ksa vkSj Hkh"k.k iz'uksa dks lqudj czãk ds ekul iq= nsof"kZ ukjn /;ku eqnzk esa fLFkr gks x;s] rHkh vius /;kuiVy ij mUgksaus ckfYedh }kjk of.kZr uj dks ns[k fy;kA ml uj dks ns[kdj fofHkUu l¡'k;ksa dks fonh.kZ djus okys lkSE; opuksa esa nsof"kZ ukjn us ;wa dgk&AA30]31]31dAA

pfj=s.k dks ;qä%\ loZHkwrs"kq dks fgr%\

fo}ku d%\ d% leFkZ Üp\ dÜpSd% fiz;n'kZu%\ AA28AA

vkReoku~ dks ftr~ Øks/kks\ dks |qfreku~\ vulw;d%\

dL; foH;fUr nsokÜp tkr jks"kL; l¡;qxs\ AA29AAHkk"; %&

p dks pfj=s.k;qä% \ dks loZHkwrs"kq fgr% \ d% fc}ku~ \ d% leFkZ %\ d% p ,d fiz;n'kZu% \ dks vkReoku~ \ dks ftr~Øks/kks \dks |qfreku~ \ dks vulw;d% \ l¡;qxs tkr jks"kL; dL; nsok% p foH;fUr \AA28]29AAHkkokFkZ %&

^^gs fiz; eqfuoj! lqfu;sA Hkkuw oa'k esa ;Kksa dk ;K ls ;tu djus dh ijEijk gSA bl oa'k esa fujUrj 'oes/k ;K vkSj v'oes/k ;K gksrs jgrs gSaA 'oes/k ;K os ;K gSa tks l|Qy iznkrk gaS vkSj v'oes/k ;K os ;K gSa tks rRdky iw.kZ djus ds fy, fd;s tkrs gSa] buds Qy nwjxkeh gksrs gaSA blh dkj.k ml oa'k esa ;Kiq#"k] lkdkj vorfjr gq;s gSaA mudh dFkk;sa eSa dg jgk gw¡A gs ckfYedh! vHkh rqe l¡'k; lkxj esa fxjs gq;s gksA Jhjkepfjrkoyh dk iBu vkSj Jo.k] nksuksa gh 'kqHkQynk;h gSaA ;g Jhjkepfjrkoyh dk iBu vkSj Jo.k rqEgkjs fy;s 'kqHk gksAA32]33]34]35AA rqEgkjs l¡'k; Hk;¡dj gSa] rqEgkjs iz'u Hkh nk#.k gSa( rFkkfi eSa rqEgsa muds lqUnj lek/kku dgrk gw¡A l¡'k; O;fä ds O;fäRo dks] mlds foosd dks] rFkk mlds ln~xq.kksa dks xzl ysrk gSA Jhjke dk Lej.k lHkh l¡'k;ksa dk fouk'k dj nsrk gSA mu Jhjke dk /;ku djus ij os izHkq Jhjke ekul iVy ij izdV gks tkrs gSaA Jhjke dk n'kZu 'kqHkQy nsus okyk vkSj

dL; egÙkstkxzs leLr rstk ghufUr g\

dL; rst% iwj;fr txr~ Hkkuks izHkkfeo%\AA30AA

,rfnPNkE;ge~ Jksrqe~ ije~ dkSrqgye~fgesA

nsof"kZ Roe~ leFkksZ·fl Kkrqesofo/ke~ uje~AA31AA**

JqRok ckfYedhdh; l¡'k;e~ iz'kue~ p Hkh"k.ke~A

czãk;k ekuliq=kHkor~ /;kuLFk rR{k.ke~AA31dAAHkk"; %&

dL; egr~ rstkxsz leLr rstk% ghufUr \ dL; rst% Hkkuks izHkke~ bo g txr~ iwj;fr \ es ije~ dkSrqgye~] vge~ ,rn~ Jksrqe~ bPNkfeA nsof"kZ ! ,o fo/ke~ uje~ Kkrqe~ Roe~ leFkksZ·flAA30]31AA** ckfYedhdh; l¡'k;e~] iz'ue~ p Hkh"k.ke~ JqRok nsof"kZ ukjn% czã;k ekul iq= rR{k.ke~ /;kuLFk vHkor~AA31dAAHkkokFkZ %&

dY;k.kdkjd gSAA36]37]38AA osnksa us] fuxeksa us] Le`fr;ksa us] Jqfr;ksa us] bu Jh jke izHkq ds xq.kksa dk o.kZu djrs gq;s Fkd dj vUr esa ;gh dgk fd Jhjke ds xq.k brus gh ugha gSaA Jh jke ds xq.k vuUr gSaA fQj Hkh rqe lquks! rqEgkjs }kjk ftu cgqr ls nqyZHk xq.kksa dh dhfrZ dh O;k[;k rqeus rqEgkjs l¡'k;ksa vkSj iz'uksa esa dh gS] mu xq.kksa ls ;qä uj dh rikl eSaus dj yh gSA ml iq#"kksÙke~ dh pfjrkoyh rqe eq> ls lquksA gs eqfu ckfYedh! mu xq.kksa ls ;qäuj dh pfjrkoyh lqudj] rqeHkh ml iq#"kksÙke dks tku yksxsAA39]40AA eSaus iztktuksa ls lquk gS& Hkkuwoa'k ds Lokeh izHkw Jhjke gSaA Jhjke cqf)eku~ gSa( vFkkZr~ os vius leLr fu.kZ;]

Lo /;ku iVys n`"V~ok nsof"kZ ukjn% rnkA

vczqor~ opue~ lkSE;e~ l¡'k;kf.k fonkjdAA32AA

^^;Kks ;Ksu ;tue~ Hkkuwoa'ks ijEijkA

rr~ oa'ks 'o es/kk·'oes/kk'p fujUrjk·Hkor~AA33AA

rr~ dkj.ks ;Kiq#"k% vorjr~ lkdkj%A

rL; dFkke~ dFk;kfe J`.kq% fiz; eqfuoj%AA34AA

v| Roe~ l¡'k;lkxjs ifrrk·fl ckfYedhA

Jo.ke~ iBue~ 'kqHk% JhjkepfjrkoyhAA35AAHkk"; %&

^^rnk Lo /;ku iVys ¼rr~ uja½ n`"V~ok l¡'k;kf.k fonkjde~ lkSE;e~ opue~ vczqor~A fiz; eqfuoj%! J`.kq%! Hkkuwoa'ks ;Kks ;Ksu ;tue~ ijEijk ¼vfLr½A rr~ oa'ks 'o es/k] v'oes/k 'p ¼;Kk%½ fujUrj vHkor~A rr~ dkj.ks ¼r=½ ;K iq#"k% lkdkj% vorjr~A rL; ¼vorkjL;½ dFkke~ vge~ dFk;kfeA ckfYedh! v| Roe~ l¡'k; lkxjs ifrr% vfLkA Jh jke pfjrkoyh iBue~ Jo.ke~ 'kqHk%AA32]33] 34]35AAHkkokFkZ %&

cqf) ls djrs gSaA fdUgh iwokZxzgksa] Hkkoukvksa vFkok vU; izHkkoksa ls izHkkfor gksdj os fu.kZ; ugha djrsA Jhjke uhfreku~ gSa( vFkkZr~ mudk O;ogkj vkSj muds fu.kZ; uhfr'kkL=ksa ds fl)kUrksa ds vuq:i gksrs gaSA Jhjke vuhfriw.kZ dHkh dqN Hkh ugha djrsA Jhjke okfXe gSa( vFkkZr~ muds rdZ vkSj okrkZfo/kk bruh ân; xzkgh gS( fd] Jhjke dh dgh gqbZ ckr lHkh yksx /;kuiwoZd lqurs gSa( vkSj mudh dgh ckr lHkh yksx v{kj'k% eku ysrs gSaA Jhjke

ro iz'uk% l¡'k;kf.k Hk;¡dj'p nk#.k%A

rFkkfi dFk;kE;ge~ Roke~ lek/kkuke~ lqUnje~AA36AA

l¡'k;% xzlfr O;fäÙoe~ foosdkfn ln~xq.kku~A

losZ l¡'k;kf.ke~ JhjkeL; Lej.k% gU;frAA37AA

rL; /;kue~ izdVfr ekuls izHkqe~ Jhjkee~A

Jh jkeL; n'kZuk·fLr 'kqHk% dY;k.kdkjd%AA38AAHkk"; %&

ro l¡'k;kf.k Hk;¡dj%] iz'uk% p nk#.k%A rFkkfi vge~ Roke~ ¼rs"kke~½ lqUnje~ lek/kkue~ dFk;kfeA l¡'k;% O;fäRoe~] foosdkfn ln~xq.kku~] xzlfrA Jh jkeL; Lej.k% losZ l¡'k;kf.ke~ gU;frA rL; ¼Jh jkeL;½ /;kue~ ekuls izHkqe~ Jh jkee~ izdVfrA Jh jkeL; n'kZu% 'kqHk% dY;k.k dkjd%] vfLrAA36]37]38AAHkkokFkZ %&

JheUr gSa( vFkkZr~ Jhjke lHkh lEinkvksa ds Lokeh gSa] vkSj lHkh Jh muds ik'oZ esa lnSo fo|eku jgrh gSaA Jhjke 'k=qfucgZ.k gSa] vFkkZr~ os muds 'k=qvksa ls 'k=qrk dk fuokZg djrs gSaA vUrr% muds [ky 'k=q gkjdj Jhjke ds 'kj.kkxr gks tkrs gSa] vFkok mu vfe=ksa dk Jhjke loZuk'k dj nsrs gSaA Jhjke egkguq gSa( vFkkZr~ Jhjke dh BksMh ek¡ly vkSj iq"V gS] budh guq% ij fd;k x;k izgkj fu"izHkkoh gh jgrk gS] bl egkguq ls 'kksfHkr mudk psgjk lqUnj fn[kkbZ nsrk gSA Jhjke dEcqxzho gSa( vFkkZr~ Jhjke dh xzhok 'k¡[k ds leku fLuX/k vkSj pedhyh gS ysfdu lqn`<+ gSA Jhjke dh xzhok loZnk leqUur jgrh gS] ysfdu fo}kuksa vkSj czkã.kksa ds lkeus mudh xzhok mu yksxksa ds izfr lEeku

rL; xq.kkuke~ o.kZfUr osnk% fuxe'pLe`rh%A

^^usfr&usfr** ^^vuUr** 'p rFkkfi J`.kq% ckfYedhAA39AA

cgoks nqyZHkk'pSo ;s Ro;k dhfÙkZrk xq.kk%A

equs o{;kE;ge~ cqn~/k~ok rS;qZä% Jw;rke~ uj%AA40AAHkk"; %&

osnk% fuxe%] Le`rh% rL; ¼Jh jkeL;½ xq.kkuku~ ^^usfr&usfr** p ^^vuUr%** o.kZfUr( rFkkfi J`.kq%! ;s Ro;k ,o dhfrZÙkk cgoks nqyZHkk xq.kk% vge~ o{;kfeA equs ckfYedh! rS% ¼xq.kk%½ ;qä uj% cq)~ok Jw;rke~ AA39]40AAHkkokFkZ %&

izn'kZu gsrq >qd tkrh gSA Jhjke dh xzhok ij fdlh vk?kkr dk izHkko gh ugha gksrk] Jhjke dh xzhok vkRe&xkSjo ls] lnSo] leqUur gh jgrh gSA mudh xzhok dks] cykr~ dksbZ >qdk ugha ldrkA Jhjke ds dU/ks iq"V] lq?kM+ vkSj cfy"B gSa] Jhjke ds lqUnj dU/kksa ij mudk egku~ b"kq 'kk·ñxZ/kj /kuq"k 'kksHkk;eku jgrk gS] muds dU/kksa ds lgkjs v{k; lk;dksa ls Hkjk gqvk rq.khj 'kksHkk;eku~ jgrk gSA Jh jke ds egk ckgw fo'kky vkSj QqfrZys gSa] Jhjke vktkuq&ckgw gSa& vFkkZr~ mudh Hkqtk,sa muds ?kqVuksi;ZUr yEch gSaA Jhjke dh Hkqtk;sa loZleFkZ gSaA Jhjke dh Hkqtk;sa bruh yEch gSa] fd os lgL=ksa ;kstu nwj fLFkr 'k=q ds midj.kksa dks fu"izHkkoh djds% vius midj.kksa dk izHkkoh mi;ksx dj ldrh gSaA Jhjke ds 'kj&pki /kj foxzg dks ns[kdj] lk/kqtu fuHkZ; gks tkrs gSa] vkSj nq"Vx.k Hk;kØkUr gks mBrs gSaA mu nq"Vksa dks BaMs

Hkkuw oa'kL; izHkoks Jh jke'p tuS% Jqr%A

cqf)eku~ uhfreku~ okfXe JhePN=q fucgZ.k%AA41AA

foiqyk¡lks egkckgw% dEcqxzzhoks egk guq%A

fu;rkRek egkoh;ksZ |qfreku~ /k`freku~ o'khAA42AA

egksjLdks egs"oklks xw

vktkuq ckgw lqf'kj% lqyykV% lqfoØe%AA43AAHkk"; %&

tuS% Jqr%A Jh jke% Hkkuwoa'kL; izHkks] p ¼l½ cqf)eku~] uhfreku~] okfXe%] JheUr%] 'k=qfucgZ.k%] egk guq%] dEcq xzhoks] egkckgw%] fu;rkRek] egkoh;ksZ] vfjUne%] xw

HkkokFkZ %&

ilhus NwV tkrs gSaA Jhjke o'kh gSa( vFkkZr~ Jhjke dh lHkh ps"Vk;sa] lHkh fopkj muds iw.kZ fu;a=.k esa gSaA Jhjke Lo;a dh |qfr ls |qfreku gSaA tSls lw;Z dh vkHkk dh vuqHkwfr ls T;ksfr txr ds izseh&lHkh izk.kh g"kZ izQqfYyr gks mBrs gSa( mlh izdkj Jhjke dh |qfr ds vkHkkl ls lHkh lk/kqx.k g"kZ izQqfYyr gks mBrs gSaA Jhjke fu;rkRek gSa( vFkkZr~ mudh uh;r( vkRek dh rjg fufoZdkj gSA Jhjke egkoh;Zoku~ gSa( vFkkZr~ Jhjke LosPNk ls( rFkk Lo ijkØe ls] vkSj oh;Z ls] lc dqN izkIr djus esa l{ke vkSj leFkZ gSaA Jh jke dk egkoh;Z veks?k gSA Jhjke vius y{; izkIrh esa dHkh Hkh vlQy ugha gksrsA Jhjke vfjUne gSa( vFkkZr~ lHkh

le%] lefoHkäk¡x] fLuX/k o.kZ] izrkioku~A

ihu o{kk] fo'kkyk{kks 'kqHk y{k.k% yf{eoku~ AA44AA

/keZK%] lR; lU/k% fut iztkuku~ fgrs jr%A

;'kLoh] Kku lEiUu%] lekf/keku~] 'kqfp% o';%AA45AA

Jh jke% vrqyuh;( Jhjke% le Jhjke%A

loZ fnO;kL=ku~ /kkjd% osnosnk¡x rÙoK%AA46AAHkk"; %&

le%] lefoHkäk¡x] fLuX/k o.kZ] izrkioku~] ihu o{kk] 'kqHk y{k.k%] y{ehoku~] fo'kkyk{kks] /keZK%] lR; lU/k% fut iztkuku~ fgrsjr%] ¼l½ ;'kLoh] Kku lEiUu%] lekf/keku~] 'kqfp% o';%A Jh jke% vrqyuh;] Jhjke% le Jhjke%A ¼Jhjke%½ osnosnk¡x rÙoK% loZ fnO;kL=ku~ /kkjd%AA44]45] 46AAHkkokFkZ %&

'k=q muds le{k lnSo gh >qds gq;s vkSj muls ncs gq,s jgrs gSaA os 'k=q viuk flj dHkh Hkh mBkus esa lQy ugha gks ikrsA Jhjke vtkr 'k=q gSaA Jhjke ftrsUnzh; gSa] ysfdu Jhjke iztktuksa ds fgr¡dj deksZa dks djus okys deZB tuksa ds o'k es jgrs gSaA Jhjke dk vius Hkäx.kksa] vkfJrksa] iztktuksa ij iw.kZ fu;a=.k jgrk gSA os lHkh deZ] Jhjke dh vkKkuqlkj gh djrs gSaA Jhjke ds izlhnukFkZ] os tu] Jhjke ds fy, dqN Hkh djus ds fy;s rRij jgrs gSaA Jhjke /k`freku gSa( vFkkZr~ vius }kjk x`ghr xq.kksa dks lnk loZnk /k`r djds j[kus esa l{ke vkSj leFkZ gSaA Jhjke |qfreku gSa( vFkkZr~ ftl izdkj lw;Z dh |qfr dk vkHkkl iwoZYüklə 1,48 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin