Jhjke pfjrkoyhYüklə 1,48 Mb.
səhifə7/26
tarix19.01.2018
ölçüsü1,48 Mb.
#39382
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26

HkkokFkZ &

dU;k oh;Z 'kqYdk gSA eSa esjh bl dU;k dks oh;Z'kqYd izkIr fd;s fcuk fdlh dks ugha nsrk gw¡****A bl Øe esa( ;s lHkh jktk yksx bdÎs gksdj fefFkyk vk dj fVd x;sA gs eqfuiq¡xoA mu lc us eq>s oh;Z 'kqYd nsus ds ckjs esa ft>klk izdV dhA mu lHkh ftKklqvksa dks eSaus ;g f'ko/kuq"k fn[k yk;kA fQj eSaus dgk& ^^bl f'ko /kuq"k dks mBkvksA** os lHkh jktk yksx ,d lkFk feydj Hkh bl /kuq"k dks xzg.k djus] ;k mBkus] ;k mls fgykus esa Hkh lQy ugha gks ldsAA323]324]325AA gs riks/kuegkeqfu! mu Lo;e~ dks oh;Zoku~ ekuus okys jktkvksa dks( [kqn dks vYioh;Z gksus dh tkudkjh feyh] rc mu vYioh;Z nq"V jktkvksa us] tks fd;k og Hkh vki tku ysosa& gs eqfuiq¡xo! mu lHkh jktkvksa us]

rs"kke~ oh;ZoÙkke~ oh;ZeYie~ KkRok egkequsA

izR;[;krk u`ir;% rfUucks/k riks/ku%AA326AA

rr% ije dksisu jktkuks eqfuiq¡xo%A

v:U/ku~ fefFkyke~ losZ oh;Z lansgekxrk%AA327AA

vkRekue~ vo/kwre~ es foKk; u`iiq¡xok%A

jks"ks.k egrk··fo"Vk% ihM+;u~ fefFkykEiqjhe~AA328AAHkk"; &

riks/ku% egkequs! rs"kke~ oh;ZoÙkke~ vYie~ oh;Ze~ KkRok] u`ir;% izR;[;krk ru~ fucks/k& eqfuiq¡xo%! losZ oh;Z lansge~ vkxrk%A rs jktkuks rr% ije dksisu fefFkyke~ v:U/ku~A es vkRekue~ vo/kwre~ foKk;( ¼rs½ u`iiq¡xok% egrk jks"ks.k vkfo"Vk] fefFkyke~ iqjhe~ ihM+;u~AA326]327]328AAHkkokFkZ &

ftudk oh;Z lansg ds ?ksjs esa vk x;k Fkk( ije Øq)koLFkk esa] fefFkykiqjh dks gh ?ksj fy;kA mUgksaus fefFkyk uxjh dh 'kklu O;oLFkk esa jksM+s vVdk;sA bldk eq> ij dksbZ Hkh izHkko ugha iM+kA ;g ns[k dj( vkSj] eq>s fonsg vkRekue~ vo/kwr tku dj( mu nq"V jktkvksa us] cdokl djrs gq;s] Øks/k ls fefFkyk vkSj iqjh ds egRoiw.kZ LFkyksa ij vf/kdkj dj fy;k( vkSj] iqjh okfl;ksa dks ihM+k igq¡pkuk izkjEHk dj fn;k AA326]327]328AA os oh;ZlafnX/k ikih jktkx.k] vius vkekR;ksa ds lkFk gh] oh;Zghu fl) gks x;s FksA mu vkrrkb;ksa dks] tks fefFkyk ij p<+kbZ dj cSBs] mUgsa geus ekj Hkxk;kA os HkXu 'kjhj] HkXu pfj= vkSj HkXu lEcy( lHkh jktk] vkekR;ksa lfgr fofHkUu fn'kkvksa esa] flj ij

rrks HkXuk u`ir;ks gU;ekuk fn'kks ;;q%A

voh;kZ% oh;ZlafnX/kk% lkekR;k% ikidkfj.kk%AA329AA

rnsrUeqfu'kknwZy% /kuq ije HkkLoje~A

Jhjkee~ y{e.ke~ pk·fi n'kZf;";kfe lqozr%AA330AA

;|L; /kuq"kks Jhjke·fi dq;kZnk··jksi.ke~A

lqrke·;ksfutke~ lhrke~ n|ke~ nk'kjFksjge~**AA331AAHkk"; &

lkekR;k ikidkfj.kk% oh;ZlafnX/kk% u`ir;ks voh;kZA ¼rs½ gU;ekuk] rrks HkXuk] fn'kks ;;q%A lqozr% eqfu'kknwZy%! rn~ /kuq ije HkkLoje~A /kuq"ke~ vge~ ,ru~ Jh jkee~ p y{e.ke~ vfi n'kZf;";kfeA ;fn Jhjke vfi vL; /kuq"kL; vkjksi.ke~ dq;kZn~( vge~ v;ksfutke~ lqrke~ lhrke~ nk'kjFks n|ke~**AA329]330]331AAHkkokFkZ &

ik¡o j[k dj] Hkkx x;sA gs lqozrh eqfu'kknwZy fo'okfe=! ;g ogh ije ;'kLoh rstkse; /kuq"k gSA ml /kuq"k dks eSa bu Jhjke dks vkSj y{e.k dks Hkh fn[kyk nwaxkA ;fn Jhjke Hkh bl /kuq"k dk vkjksi.k dj nsrs gSa( rks] eSa esjh v;ksfutk iq=h lhrk dks] n'kjFk iq= Jhjke dks ns nwaxk**AA329]330]331AA egkeqfu fo'okfe= us tud dh dgh ckr lqudj ikFkhZo tud dks ;wa dgk& **gs fefFkykf/ki jktsUnz jktu~! ;g Js"B /kuq"k lHkh jktkvksa }kjk lqiwftr gSA ;fn vki dh bPNk gks( rks] vki Jh jke dks bl /kuq"k dks fn[kyk nsosaA vki bl /kuq"k dks Jhjke dks fn[kykb;sA** egkjkt tud ds }kjk vuqeksnu izkIr gks tkus ij

tudL; op% JqRok fo'okfe=ks egkeqfu%A

czwr ikFkhZoe~ tude~ ^^n'kZ;% /kuqe~ Jhjkee~AA332AA

bne~ /kuqoZje~ jktu~ iwftre~ loZjktfHk%A

fefFkykf/ki% jktsUnz% izn'kZ;% ;nhPNfl**AA333AA

fo'okfe=% Jh jke% tudL; vuqeksnusA

n`"V~ok i';r~ /kuqe~ r= Jhjke bneczohr~AA334AAHkk"; &

egkeqfu% fo'okfe=ks tudL; op% JqRok( tude~ ikFkhZoe~ czwr& ^^gs fefFkykf/ki% jktsUnz jktu~! bne~ /kuqoZje~ loZjktfHk% iwftre~] ;fn Roe~ bPNfl( Roe~ Jhjkee~ /kuqe~ n'kZ;%A** tudL; vuqeksnus] Jhjke%] fo'okfe=% r= /kuqe~ i';r~( /kuq"ke~ n`"V~ok( Jhjke bne~ vczohr~&AA332]333] 334AAHkkokFkZ &

Jhjke us] fo'okfe= ds lkFk ogk¡] ml /kuq"k dks ns[kkA ml /kuq"k dks vPNh rjg ns[kus ds ckn] Jhjke us ;wa dgk&AA332] 333]334AA ^^eSa bl fnO; /kuqJs"B dks vius bu gkFkksa ls Nw ysrk gw¡( eSa bls Nwus ds i'pkr~] bls mBkus vFkok T;k cka/kdj bldks iw.kZ :i iznku djus dk Hkh ;Ru d:axkA** eqfu fo'okfe= ds lkeus mikfLFkr egkjkt tud] muls ckr djrs gq;s] ;s gh cksys& ^^cgqr vPNk**A /kuq"k dks chp esa ls idM+dj( eqfu fo'okfe= ds dgs vuqlkj( mudh vkKk ls] mu Jhjke us] dey dh MaMh dh rjg] ml /kuq"k dks mBk fy;kA dbZ gtkj yksxksa ds ns[krs ns[krs gh mu /kekZRek% j?kquUnu Jhjke us] dey dh M.Mh

^^bne~ /kuqoZje~ fnO;e~ l¡Li`'kkehg ikf.kukAA335AA

;Ruok¡'p Hkfo";kfe rksyus iwj.ks·fi ok**AA336AA

^^ck

yhy;k l% /kuqeZ/;s txzkg opuku~ eqfuA

i';rke~ u`lgL=k.kke~ cgwuke~ j?kquUnu%AA338AA

vkjksi;r~ l /kekZRek lyhyfeo r)uq%A

vkjksif;Rok ekSohZe~ p iwj;kekl r)uq%AA339AA

Hkk"; &

^^vge~ bne~ fnO;e~ /kuqoZje~ bg ikf.kuk l¡Li`'kkfeA vge~ rksyus ok iwj.ks vfi¼ok½ p ;Ruoku~ Hkfo";kfe**A eqfu leHkk"kr% jktk bfr vczohn~ p&** ck

HkkokFkZ &

dh rjg gh] ml /kuq"k dks] vkjksfir dj fn;k gSaA /kuq"k dks vkjksfir djds ml /kuq"k dh izR;¡pk dks iwjh 'kfä ls [ksapk vkSj bl rjg bl /kuq"k dks iw.kZ :i iznku dj fn;kAA335]336]337]338]339AA bl izdkj ujJs"B iq#"kksÙke egk;'kLoh Jhjke us izR;¡pk dks iwjh [ksap dj /kuq"k ds chp esa ls rksM+ MkykA eSa f'ko/kuq"k ds Hk¡td] izHkq Jhjke dks] viuk 'kh"k >qdkdj] lEeku lfgr] ueLdkj djrk gw¡A eSa 'krkuUn dh nqf'prk;sa vkSj muds la'k;ksa dk fonkj.k djus okys] rFkk egkjkt tud dh fpUrk;sa gjus okys izHkq Jhjke dks ueLdkj djrk gw¡AA340]341AA


rn~ cHk¡t&/kuqeZ/;s ujJs"Bks egk;'kk%A

f'ko/kuqaHk¡tde~ Jh jkee~ f'kjlk uekfeAA340AA

'krkuUnL; nqf'pUrke~ p l¡'k;e~ fonkjde~A

tudL; fpUrk gÙkkZje~ Jh jkee~ uekE;ge~AA341AA

'k¡dkgkjh Jkiks)kjh iBue~ "k"Be~ foJkee~A

HkkUokpk;sZ.k opukr~ Hkt% ti% Roe~ Jhjkee~AA342AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

Hkk"; &

ujJs"Bks egk;'kk% /kuqe~ e/;s rn~ cHk¡tA vge~ f'ko/kuqe~ Hk¡tde~ Jh jkee~ f'kjlk uekfeA vge~ 'krkuUnL; nqf'pUrke~] l¡'k;e~ p fonkjde~( tudL; fpUrk gÙkkZje~ Jhjkee~ uekfeAA340]341AA "k"Be~ foJkee~ iBue~ 'k¡dkgkjh] Jkiks)kjhA HkkUokpk;sZ.k opukr~ Roe~ Jhjkee~ ti%] Hkt%AA342AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

HkkokFkZ &

NÎs foJke dk iBu lHkh vk'k¡dkvksa dks gjus okyk gS] ;g lHkh Jkiksa ls vki dk m)kj djus okyk gSA HkkUokpk;Z ds dgs opuksa ds vuqlkj rqe Jh jke dks tiks vkSj HktksAA342AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

AA vFk% lhrk;k ijkØe'kqYd iznk;d% lIreks foJke% izkjH;rsAA

AA /;kue~ AA

tudL; lqrkojke~ nÙok ijkØe'kqYde~A

vftZrk p mehZe~ ek.Mohe~ JqrdhfÙkZe~ 'kqHkk¡fxe~AA343AA

lHkk;kZ j?kwuUnuk% vHkor~ vkuUneXuk%A

rq;ksZn~/kq"V fuukfnrk% lqizlUuk% jk?kosUnzk%AA344AA

xq# fo'okfe=L; desZ.k rq"Va izlUue~ pA

Jh jkee~ j?kquUnue~ lk"Vk¡xs.k uekE;ge~AA345AA

Hkk"; &

jk?kosUnzk% lqizlUuk% tudlqrkojke~ ¼lhrke~½ ijkØe'kqYde~ nÙok] mfeZe~] ek.Mohe~] JqrdhfÙkZe~ p 'kqHkk¡fxe~ vftZrkA vFk% j?kwuUnuk% l&Hkk;kZ vkuUneXuk vHkor~A ¼vFk%½ rq;ksZn~/kq"V fuukfnrk%A xq# fo'okfe=L; desZ.k rq"Ve~ izlUue~ p( vge~ Jh jkee~ j?kquUnue~ lk"Vk¡xs.k uekfeAA343]344]345AAHkkokFkZ &

tud dh lqrkvksa esa loZJs"B lhrk dks] ijkØe 'kqYd iznku djds] jk?kosUnz lqizlUu Jhjke us] vius dqy ds fy;s mfeZyk] ek.Moh vkSj Jqr dhfÙkZ] 'kqHkk¡fx;ksa dks Hkh vftZr dj fy;kA bl izdkj lHkh j?kwuUnu~] lHkk;kZ gksdj vkuUneXu gks x;sA bl miyfC/k ij] dbZ rqjfg;k¡] ,d lkFk] izlUurk dk ?kks"k djrh gqbZ] ct mBhA xq: fo'okfe= ds deksZa ls rq"V vkSj izlUu(j?kquUnu


rL; 'kCnks egkuklhr~ fu?kkZr le fu%Lou%A

Hkwfe dEi'p lqegku~ ioZrL;so nh;Zr%AA346AA

fuisrq'p ujk% losZ rsu'kCnsu eksfgrk%A

otZf;Rok eqfuoje~ jktkue~ p rkS jk?kokSAA347AA

izR;k'oLrs tus rfLeu~ jktk foxr lk/olA

mokp izk¡tfyokD;e~ okD;Kkseqfuiq¡xoe~AA348AAHkk"; &

rL; ¼/kuq Hk¡tL;½ egku~ 'kCnks vklhr~A ¼v;e~½ fu?kkZr le fu%Lou%A ¼rsu½ HkwfedEi%( ,o lqegku~ ioZrL; nh;Zr%A otZf;Rok eqfuoje~] jktkue~ p rkS jk?kokS( losZ ujk%] rsu 'kCnsu] eksfgrk] p fuisrq%A rfLeu~ tusizfr foxr lk/ol% vk'oLrs] okD;Kks jktk] eqfuiq¡xoe~ izk¡tfy okD;e~ mokp&AA346]347]348AAHkkokFkZ &

Jhjke dks eSa lk"Vk¡x iz.kke lefiZr djrk gw¡AA343] 344]345AA fo'kky tuleqnk; ds le{k] Jhjke us f'ko/kuq"k dks] mldh izR;¡pk [khap dj] e/; esa ls] rksM+ fn;kA ml ds VwVus dk 'kCn bruk Hk;kud Fkk( fd] lHkh dks ,slk yxk( ekuks dgha mYdkikr ds fu?kkr ls] dksbZ Hk;¡dj /ofu mÙiUu gqbZ gksA bl /ofu ls Hkwpky vk x;kA ftl ds dkj.k /kjrh dk¡ius yxh( egku~] fo'kky rFkk Å¡ps ioZr] VwV dj fc[kjus yxsA ,slk yx jgk Fkk( ekuks] mu ioZrksa ij otzk?kkr gks x;k gksA eqfuoj fo'okfe=] egkjkt tud vkSj nksuksa jk?ko Jhjke vkSj y{e.k dks NksM+dj] ogk¡ ftrus Hkh yksx mifLFkr Fks] os lHkh] bl /ofu ls eksfgr gks x;s( vkSj Hkwfe ij fxj iM+sA blls Hk;kØkUr tu leqnk; dks

^^Hkxoku~ n`"V% oh;ksZ es Jhjkeks nk'kjFkh gA

vR;n~Hkqre~ vfpUR;e~ p vrfdZre~ bne~ e;kAA349AA

tudkuke~ dqys dhfÙZkek··gfj";fr es lqrkA

lhrk HkÙkkZjek··lk| Jhjkee~ nk'kjFkh gAA350AA

ee lR;k izfrKk lk oh;Z 'kqYdsfr dkSf'kd%A

lhrk izk.kScZgqerk ns;k Jhjkek; lqrkAA351AAHkk"; &

^^Hkxoku~! g Jhjkeks nk'kjFkh oh;ksZ esa n`"V%( e;k bne~ vR;n~Hkqre~ vfpUR;e~ p vrfdZre~A nk'kjFkh g Jhjkee~ lhrk HkÙkkZje~ vklk| es lqrk tudkuke~ dqys dhfÙkZe~ vkgfj";frA dkSf'kd%! ee izfrKk lR;k& ^^lk oh;Z'kqYdk** bfr&izk.kScZgqerk lqrk lhrk Jhjkek; ns;kAA349]350]351AAHkkokFkZ &

^^lcBhd gS** ^^dqN ?kcjkus dh ckr ugha gS** bl izdkj ds vk'oklu opu dgdj( lHkh dks bl ?kVuk ds izfr vk'oLr djds] eksg dks nwj djds] okD;K jktk tud us eqfuiq¡xo fo'okfe= dks gkFk tksM+dj] lEeku] foLe;] izlUurk vkfn ds fefJr Hkko ls] ;s okD; dgs& ^^gs Hkxou~! vkdk'k dh rjg( loZ=fo[;kr n'kjFk iq= Jh jke dk oh;Z( eSaus ns[k fy;k gSA esjs fy;s budk oh;Z vR;Ur vn~Hkqr] vfpUR; vkSj leLr rdksZa ls ijs gSA leLr vkdk'k dh rjg loZ= O;kIr egk;'k ds /kuh] n'kjFk iq=] Jhjke dks] esjh iq=h lhrk] HkÙkkZj Lo:i esa izkIr djsxh( blls] tud dqy esa dhfÙkZ vg~okfur gksxhA gs dkSf'kd! esjh izfrKk lR; gks xbZ gS( fd] ^^;g lhrk oh;Z 'kqYdk gS**( esjh ;g izfrKk iwjh Hkh gks xbZ gSA vFk% izk.kksa ls Hkh vf/kd

Hkorks·uqers czãu~ 'kh?kze~ xPNUrq efU=.kk%A

ee dkSf'kd% Hkíza rs v;ks/;ke~ Rofjrk jFkS%AA352AA

jktkuke~ izfJrSokZD;S vku;Urq iqje~ eeA

iznkue~ oh;Z'kqYdk;k dFk;Urq u`ik; oSAA353AA

eqfuxqIrkS p dkdqRLFkkS dFk;Urq u`ik; oSA

izhfr;qäe~ rq jktkue~ vku;Urq 'kh?kzxk%AA354AAHkk"; &

czãu~! vuqers Hkorks! efU=.kk% 'kh?kze~ v;ks/;ke~ xPNUrq%A dkSf'kd%! Hkízars! ee efU=.kk% Rofjrk jFkS% ¼v;ks/;ke~½ ¼xPNUrq½A v;ks/;k ifr jktkuke~] izfJrS% okD;S%] eeiqje~ vku;UrqA oh;Z 'kqYdk;k] oS] u`ik; iznkue~ dFk;UrqA u`ik;] oS] dkdqRLFkkS eqfuxqIrkS p dFk;UrqA jktkue~ izhfr;qäe~ rq 'kh?kzxk% vku;UrqAA352]353]354AAHkkokFkZ &

I;kjh iq=h lhrk] Jhjke ds fy;s iznku dh tkrh gSAA346] 347]348]349]350]351AA gs czãu~! vki viuh vuqefr iznku dfj;s( fd] esjs efU=x.k 'kh?kz gh v;ks/;k tkosaA gs dkSf'kd! vki dk dY;k.k gks! esjs jkT; ds efU=x.k] QqÙkhZ ls 'kh?kzxkeh jFkksa }kjk] vk;ks/;k tkosaA ogk¡ v;ks/;kifr egkjkt dks] izfJr okD;ksa esa fuosnu djds( mUgsa] ;gk¡ esjh iqjh esa ys vkosaA blh Øe esa] Jhjke }kjk iznf'kZr oh;Z ns[kdj] oh;Z'kqYd ds :i esa] egkjkt n'kjFk dh Luq"kk Lo:i esjh iq=h lhrk dks] iznku djus ds ckjs esa Hkh] mu egkjkt n'kjFk dks] ogk¡ tkdj] cryk fn;k tkosA blh rjg] ;g Hkh v;ks/;kifr dks cryk fn;k tkos( fd] dkdqRLFk dqekj Jh jke vkSj y{e.k( nksuksa gh] eqfuoj fo'okfe= ds l¡j{k.k esa( ;gk¡ ij ldq'ky gSaA egkjkt v;ks/;kifr dks izse

v;ks/;ke~ izs"k;kekl /kekZRek% d`r'kkluku~A

;Fkk··o`Ùke~ lek[;krqe~ vkusrqe~ p n'kjFke~**AA355AA

nwrk% jktokD;kr~ xRok jktos'es izosf'krk%A

ní`'kq% nso l¡dk'ke~ o`)e~ n'kjFke~ u`ie~AA356AA

c)k¡tfyiqVk% losZnwrk% foxr lk/olk%A

jktkue~ izfJre~ okD;e~ vczqou~ e/kqjk{kje~AA357AAHkk"; &

/kekZRek%! 'kkluku~ d`r% v;ks/;ke~ efU=.kke~ nwrke~ izs"k;kekl p n'kjFke~ ;Fkk vko`Ùke~ vkusrqe~ lek[;krqe~**A jktokD;kr~ nwrk% ¼'kkluku~½ jktos'es izosf'krk%( ¼r= rs½ nso l¡dk'ke~ u`ie~ n'kjFke~ o`)e~ nn`'kq%A losZ nwrk% foxr lk/olk%] c) v¡tfyiqVk%] jktkue~ izfJre~ okD;e~ e/kqjk{kje~] vczqou~& AA355]356]357AAHkkokFkZ &

iwoZd( fo'ks"k O;oLFkk;sa djds( ;Fkk 'kh?kz( vkjke ls] ;gk¡ yk;k tkosAA352]353]354AA iz'kklfud Lohd`fr tkjh djds] efU=;ksa dks vkSj nwrksa dks v;ks/;k Hkstdj gh] egkjkt n'kjFk dks] ;Fkksfpr yoktesa ds lkFk] iwjh lktks lTtk djds] ;gk¡ ykus ds vkns'k iznku djsa( ;s vkns'k Li"V gksa**A jkT; vkns'kksa ls] jktnwr] v;ks/;k esa] leqfpr iz'kklfud Lohd`fr;k¡ izkIr djds] v;ks/;k ds jkt egy esa] izos'k dj x;sA ogk¡ mUgksaus nsorkvksa ds lí`'k] egkjkt n'kjFk dks] loZ= o`f);k¡ izkIr djrs gq;s] ns[kkA lHkh nwrksa us] fuMj gksdj] ysfdu lEiw.kZ lEeku ds lkFk] v¡tfy;k¡ ck¡/kdj] egkjkt dks] vkSj jkT;lHkk dks] e/kqj v{kjksa ls fufeZr izfJr okD;ksa esa] ;Fkk ;ksX; f'k"Vkpkj ls lEcksf/kr

i`"V~ok dq'kye·O;Xxze~ oSnsgks fefFkykf/ki%A

^^dkSf'kdkuqers okD;e~ Hkoku~ re~ bneczohr~AA358AA

^^^^iwoZe~ izfrKk fofnrk oh;Z'kqYdk eekRetkA

jktkuk'p d`rke"kkZ fu%oh;kZ% foeq[kh d`rk%AA359AA

lS;e~ ee lqrk jktu~ fo'okfe= iqjLd`rS%A

;n`PN;k··xrS% jktu~ fuftZrk ro iq=dS%AA360AAHkk"; &

fefFkykf/ki% oSnsgks vO;Xxze~ dq'kye~A ^^Hkoku~! dkSf'kd vuqers okD;e~ i`"V~ok] re~ ¼dkSf'kd½ bne~ vczohr~& ^^^^eekRetk oh;Z 'kqYdk] iwoZ izfrKk fofnrk] ve"kkZ d`rk fu%oh;kZ% jktkuk%] foeq[kh d`rk% pA jktu~! lk b;e~ eelqrkA jktu~! fo'okfe= iqjLd`rS% ;n~bPN;k vkxrS% ro iq=dS% fuftZrkA A358]359]360AAHkkokFkZ &

fd;kAA355]356]357AA oSnsg egkjkt fefFkykf/ki] tud] czãf"kZ dkSf'kd ls vuqeksfnr okD;] nwrksa ds lkFk v;ks/;k Hkstdj] dq'ky vkSj vO;Xxz gks x;sA nwrksa us v;ks/;k tkdj ;wa fuosnu fd;k& ^^oSnsg egkjkt fefFkykf/ki tud us vO;xz vkSj dq'ky gksdj tks ;s lans'k okD; vkidh lsok esa izsf"kr fd;k gS( og dkSf'kd eqfu }kjk vuqeksfnr gSA vkids fy;s izsf"kr ;g lans'k dgrk gS& ^^^^esjh iq=h oh;Z 'kqYdk Fkh( ;g lHkh dks fofnr gSA esjh iwoZ esa dh xbZ izfrKk Hkh Fkh] fd lhrk oh;Z 'kqYdk gSA bl izfrKk dks lqudj] dqN jktkvksa us] Øks/k djds] ve"kZ ls] ge ij vkØe.k Hkh dj fn;k FkkA geus mUgsa oh;Z ghu djds] ;gk¡ ls Hkxk fn;kA gs jktu~! ;g ogh esjh iq=h gSA jktu~! fo'okfe= ds uSr`Ro esa]

rPp jRue~ /kuqfnZO;e~ e/;sHkXue~ egkReuk%A

Jh jkes.k egkckgks egR;ke~ tu lalfnAA361AA

vLeS ns;k e;k lhrk oh;Z 'kqYdk egkReusA

izfrKke~ rrqZfePNkfe rnuqKkrq egZflAA362AA

lksik/;k;ks egkjkt% iqjksfgra iqjLd`R;%

'kh?kzekxPN% Hkíza rs nz"Vq egZfl jk?kokSAA363AAHkk"; &

egkckgks! egkReuk% egR;ke~~ tu lalfn e/;s] Jh jkes.k rr~ /kuqjRue~ fnO;e~ p] HkXue~A vLeS egkReus e;k oh;Z 'kqYdk lhrk ns;k( izfrKke~ rrqZe~ bPNkfe( rn~ ¼Roe~½ vuqKkrq egZflA egkjkt%! l&mik/;k;ks iqjksfgra iqjLd`R;% 'kh?kze~ vkxPN%A Hkízars! ¼rs½ jk?kokS nz"Vq egZflAA361]362]363AAHkkokFkZ &

LosPNk ls] vkids iq= ;gk¡ fefFkyk esa vk;s( vkSj mUgksaus ml lhrk dks] oh;Z'kqYd nsdj] thr fy;k gSAA358]359]360AA gs egkckgks! egkRekvksa dh egRoiw.kZ tu lUln ds lkeus] egRo iw.kZ yksxksa ds chp esa] Jh jke }kjk] ml fnO; /kuq"kjRu dks mlds e/; Hkkx ls rksM+ fn;k x;k gSA bu egReuk Jhjke dks] eq>s oh;Z'kqYdk lhrk nsuh gS( eSa esjh ;g izfrKk 'kh?kzrk iwoZd iwjh djuk pkgrk gw¡A vkidks rks Kkr gh gS] fd] blh /;s; ls ;g lans'k vkidh lsok esa Hkstk tk jgk gSA gs egkjkt n'kjFk! vki vius mik/;k;ksa ds lkFk( vius dqy iqjksfgr ds uSr`Ro esa( mUgsa vkxs j[krs gq;s( 'kh?kz gh ;gk¡ i/kkfj;sA vkidk dY;k.k gksA vkidks bu nksuksa jk?ko iq=ksa dks Hkh] ;gk¡ vkdj] ns[kuk pkfg;sAA361]362]363AA gs jktsUnz! vki dks esjh izfrKk dks

izfrKke~ ee jktsUnz fuoZrZf;rq egZflA

iq=;kS:Hk;kSjso izhfre~ RoeqiyIL;ls****AA364AA

,oe~ fonsgkf/kifreZ/kqje~ okD;e~ vczohr~AA365AA

fo'okfe=kH;uqKkr% 'krkuUn ers fLFkr%**A

nwr okD;e~ rq rPNªqRok jktk ije gf"kZr%A

ofl"Be~ okensoe~ p efU=.kk'pSoe·czohr~AA366AAHkk"; &

,o mHk;kS% iq=;kS% Roe~ izhrhe~ miyIL;lsA jktsUnz! ¼Roe~½ eeizfrKke~ fu% oÙkZf;rqegZfl****A ¼bne~½ e/kqje~ okD;e~ 'krkuUners fLFkr% ¼p½ fo'okfe= vH;·uqKkr%( ,oe~ fonsgkf/kifr vczohr~**A rr~ nwr okD;e~ JqRok jktk ije gf"kZr%( ofl"Be~ jktiqjksfgre~] okensoe~ mik/;k;e~ p efU=.kku~ p ,oe~ vczohr~&AA364]365]366AAHkkokFkZ &

fuofÙkZr djus ds fy;s] ;gk¡ 'kh?kz i/kkjuk pkfg;sA bl izdkj ;gk¡ i/kkjdj vki vius nksuksa iq=ksa ls Hkh izhfr izkIr djsaxsA**** ;s e/kqj lUns'k jktiqjksfgr 'krkuUn ds erkuqlkj tkjh fd;k x;k gSA bl lUns'k dh iw.kZ tkudkjh czãf"kZ fo'okfe= dks Hkh ns nh xbZ gSA ,slk fonsg jkt egkjkt tud us dgyok;k gS**A nwrksa ds }kjk dgs x;s vkSj fyf[kr lUns'k okD;ksa dks lqudj vkSj i
mUgksaus vius jktiqjksfgr ofl"B vkSj dqy mik/;k; okenso rFkk efU=x.kksa dks bl izdkj dgk&AA364]365]366AA ^^HkS;k y{e.k ds
^^xqIr dqf'kd iq=s.k dkSlY;k··uUno/kZuA

y{e.ksu lgs Hkzk=k fonsgs"kq olRL; lkSAA367AA

n`"V oh;ZLrq dkdqRLFkkS tudsu egkReu%A

lEiznkue~ lqrk;kLrq jk?koS% dqÙkqZfePNfrAA359AA

;fn oks jksprs o`Ùke~ tudL; egkReu%A

iqjhe~ xPNkegs 'kh?kze~ ek Hkwr dkyL; i;Z;%**AA369AAHkk"; &

^^Hkzk=k y{e.ksu lg dkS'kY;k vkuUno/kZu% Jhjke% dqf'kdiq=s.k xqIr] fonsgs"kq] lkS olRL;A egkReu%! dkdqRLFkkS oh;Z% rq tudsu n`"V vLrq( ¼l%½ lqrk;k% rq lEiznkue~ jk?koS% drqZe~ bPNfrA egkReu%! oks tudL; o`Ùke~ ;fn jksprs( ¼o;e~½ 'kh?kze~ iqjhe~ xPNkegsA ek HkwrdkyL; i;Z;%**AA367]368]369AAHkkokFkZ &

lkFk] dkS'kY;k vkuUno/kZu Jhjke] dqf'kdiq= fo'okfe= ds l¡j{k.k esa] fonsg izns'k esa] lqjf{kr jg jgs gSaA gs egkReuksa! mu nksuksa dkdqRLFk dqekjksa dk oh;Z( egkjkt tud us] gf"kZr gksdj] ogk¡ fefFkyk esa ns[k fy;k gS( muds oh;Z dks ns[kdj] egkjkt tud viuh iq=h dk lEiznku] jk?koksa ds fy;s djuk pkgrs gSaA gs egkReuksa! egkjkt tud }kjk izsf"kr ;g fooj.kkRed lUns'k] vki yksxksa dks ;fn :fpdj yxrk gks( rks] ge 'kh?kz gh fefFkykiqjh pysaA blesa foyEc djds Hkwrdky dk i;kZ; gesa ugha cuuk pkfg;sA vFkkZr~ 'kh?kz gh py nsuk pkfg;s**AA367]368]369AA lHkh egf"kZ;ksa vkSj efU=;ksa us bruk gh dgk& ^^cgqr vPNk**A


eaf=.kks cklqizhrk'pk·czohn~ ^^jktk 'oks ;k=sfr p eaf=.k%AA370AA**

efU=.kLrq ujsUnzL; jkf=e~ ije lRd`rk%A

Å"kq% izeqfnrk% losZ% xq.kS% loSZ% lefUork%AA371AA

rrks jk«;e~ O;rhrk; lksik/;k;% l&ckU/kok%A

ofl"Bks] okensoks] d';i] tkckyh p jFkk%AA372AAHkk"; &

lg losZ%egf"kZfHk% eaf=.kks bfr vkgq%] ^^ck

HkkokFkZ &

fQj os lHkh Jhjke ds izfr] vykSfdd izhfr ls] vkIykfor gksdj] cksys& ^^gs jktu~! gekjh ea=.kk ;g gS] fd ge lHkh dy ;k=k ij pysaA** ujsUnz n'kjFk us mudh ea=.kk Lohdkj djyhA mu lHkh dks ml jkf= us] vkuUn ls lRd`r dj fn;kA blls loZxq.k lEiUu] lHkh yksx] Å"kk dky ds vkxeu ls] vkSj Hkh izeqfnr gks x;sA bl rjg] rHkh izHkkrosyk esa] mik/;k;ksa lfgr] cU/kqckU/koksa lfgr] jkf= O;rhr djds( jktiqjksfgr czãf"kZ ofl"B( mik/;k; okenso] mik/;k; d';i vkSj tkckyh] vius vius jFkksa ij] p< x;sA os ;k=k izkjEHk djus ds fy;s m|r FksAA370]371]372AA v;ks/;k ujs'k dh lsuk ds lsukifr nh?kkZ;q%( fpfdRlk fo'ks"kK


ekdZ.Ms;Lrq nh?kkZ;q% _f"k dkR;k;uLrFkkA

jktkn'kjFkks â"Vks oztUre~ fefFkyk··xrkAA373AA

rrks jktkukeklk| o`)e~ n'kjFke~ u`ie~A

eqfnrks tudks jktk izg"kZe~ ijee~ ;;kSAA374AA

mokp opue~ Js"Bks ujJs"Be~ eqnkfUore~A

^^Lokxre~ rs ujJs"B% fn"V~;k izkIrks·fl jk?kok%AA375AA

Hkk"; &

¼lsukifr½ nh?kkZ;q%] ¼fpfdRlk fo'ks"kK½ ekdZ.Ms;] ¼/ku lEink fu;Urk½ dkR;k;u%] rFkk egkjkt n'kjFk( â"Vks oztUre~] fefFkyke~ vkxrkA rrks jktkuke~ vklk|] jktk tudks eqfnrks( rkS jktk ijee~ izg"kZe~ ;;kSA ¼tud%½ ujJs"Be~ ¼n'kjFke~½ eqnkfUore~ Js"Bks opue~ mokp& ^^ujJs"B%! rs Lokxre~A jk?kok% fn"V~;k izkIrks vflAA373]374]375AAHkkokFkZ &

vkSj uhfrK ekdZ.Ms;( /kulEink fu;Urk dkR;k;u rFkk Lo;e~ egkjkt n'kj'k] izlUurk iwoZd] eksn ls] pyrs pyrs fefFkyk iqjh vk x;sA ml le;] ogk¡ ij iwjs yoktes ds lkFk] egkjkt n'kjFk dks vk;k ns[kdj] egkjkt tud] eqfnreuk mu ds ikl x;sA os nksuksa jktk] ije g"kZ dh fLFkfr esa] igq¡p x;sA egkjkt tud us] ujJs"B n'kjFk dks] eksn Hkjs] Js"B opuksa ls] ;wa lEcksf/kr fd;k&** gs ujJs"B! vki dk Lokxr gSA vkids ;gk¡ i/kkjus ls gesa] leLr jk?koksa ds] ,d lkFk n'kZu gks x;sAA373]374]375AA vius oh;Z ls thrs gq;s( nksuks iq=ksa dh vki

iq=;kS mHk;kS izhfre~ yIL; ls oh;Z fuftZrkSA

fn"V~;k izkIrks egkrstk% ofl"B% HkxokU_f"k%AA376AA

fn"V~;k es fuftZrk fo?uk fn"V~;k es iwftre~ dqye~A

jk?koS% lg lEcU/kkn~ oh;Z Js"BS% egkcyS%AA377AA

Üo izHkkrs ujsUnz Roe~ l¡oÙkZf;rq egZflA

;KL;kUrs ujJs"B% fookge`"kh% lÙkeS%**AA378AAHkk"; &

Roe~ oh;Z fuftZrkS] mHk;kS] iq=;kS] izhfre~ yIL;lsA Hkxoku~ _f"k% ofl"B% fn"V~;k izkIrksA oh;Z Js"BS% egkcyS% jk?koS% lglEcU/kkn~ es fo?uk% fuftZrk fn"V~;kA oh;Z Js"BS] egkcyS] jk?koS% lg lcU/kkr~ es dqye~ iwftre~ fn"V~;kA ujsUnz%! Roe~ Üo izHkkrs l¡oÙkZf;rq egZflA ujJs"B%! ;KL; vUrs _"kh% lÙkeS% fookge~**AA376]377]378AAHkkokFkZ &

izhfr izkIr djsaA gesa Hkxoku~ _f"k% egkrstLoh czãosÙkk ofl"B ds n'kZu gks x;sA Js"B oh;Z okys] egkcyh] jk?koksa ds lkFk] lEcU/k gks tkus ls( eq>s ;g Li"V fn[kkbZ ns jgk gS] fd eSaus lHkh fo?uksa ij fot; izkIr dj yh gS( esjk dqy iwtuh; gks x;k gSA gs ujsUnz%! vki] dy izHkkr le; esa] rS;kj gksus dh d`ik djsaA gs ujsJs"B! ;K ds vUr esa] _f"k lÙkeksa }kjk] ;g fookg lEikfnr gksxk**AA376]377]378AA egkjkt n'kjFk us okD;fo'kkjnksa esa Js"B egkjkt tud dks izfr mÙkj nsrs gq;s ;s okD; dgs& ^^;s eSaus igys ls lquk gqvk gS fd ^^^^nku nsus okys ds gh o'k esa nku izkIr djus okyk jgrk gSA**** gs /keZK%! vki tSlk dgsaxs( ge ogh

okD;e~ okD;fo'kkjnke~ Js"B% izR;qokp n'kjFk%AA379AA

^^Jqr es rUe;kiwjk ^^^^^izfrxzgks nkr` o'k%A****

;Fkk o{;fl /keZK% rr~ dfj";kegs o;e~**AA380AA

rr% losZ eqfux.kk% ijLij lekxesA

vFk% Jh jkekS y{e.kkS p iqjLd`Rok dkSf'kde~A

fir` iknkoqiLi`'ku~ rL; v¡ds lekfgrkAA381AAHkk"; &

okD;fo'kkjnke~ Js"B% n'kjFk% izfr okD;e~ mokp&

^^es iqjk rUe;k Jqr ^^^^izfrxzgks nkr` o'k%****( /keZK%! o;e~] Roe~ ;Fkk o{;fl( rr~ dfj";kegs**A vFk% Jh jkekS y{e.kkS p dkSf'kde~ iqjLd`Rok fir`&iknk% voqi% Li`'ku~] rL; ¼n'kjFkL;½ v¡ds lekfgrkA rr% losZ eqfux.kk% ijLij lekxesAA379]380]381AA

HkkokFkZ &

djsaxsA** bUgh ckrksa ds chp esa] rHkh] Jhjke vkSj y{e.k us] dkSf'kd ds uSr`Ro esa] egkjkt n'kjFk ds ikl tkdj] firk th ds pj.kksa esa] >qd dj] pj.k jt yhA fQj egkjkt n'kjFk dh xksn esa] nksuksa gh lek x;sA mlh le; lHkh eqfux.k vkil esa ijLij lekxe djus yxsAA379] 380]381AA jk?ko iq= Jhjke vkSj y{e.k us rFkk egkjkt n'kjFk us ijegf"kZr gksdj( og jkr ogk¡ O;rhr dhA egkjkt tud }kjk iwftr gksdj] os vkuUn rFkk vkil esa izse dh ckrsa djrs jgsA egkrstLoh tud us Hkh ;K lEcU/kh] /keZekxZ esas ok¡fPNr lHkh fØ;k;sa iw.kZ dh( lkFk gh viuh iq=h ds izfr /kekZpj.k ds vuqlkj ok¡fPNr lHkh fØ;k;sa Hkh iw.kZ

jktk p jk?kokSiq=kS fu'kkE; ifjgf"kZrkA

mokl ije izhrks tudsuk·fHk iwftrkAA382AA

tudks·fi egkrstk fØ;k /kesZ.k rÙofor~A

;KL; p lqrkH;ke~ p d`Rok jkf=eqokl gAA383AA

rr% izHkkrs tud% d`rdekZ egf"kZfHk%A

n'kjFk% lfou;s oSnsge~ bneczohr~AA384AAHkk"; &

jk?kokS iq=kS p jktk fu'kkE; ifjgf"kZrA tudsu vfHkiwftrk ¼rs½ ije izhrks moklA egkrstk tudks vfi ;KL; p lqrkH;ke~ /kesZ.k rÙofor~ fØ;k d`Rok p] jkf=e mokl gA rr% tud% izHkkrs egf"kZfHk% d`rdekZ%A n'kjFk% lfou;s oSnsge~ bne~ vczohr~&AA382]383]384AAHkkokFkZ &

dhA egkjkt tud /keZ ds rÙoosÙkk FksA fQj egkjkt tud us vkdk'k dks lqj{kk dk;Z lkSai dj] jkf=] lq[kiwoZd m"kkdky i;ZUr O;rhr dhA fQj izHkkr ds le; egkjkt tud] d`rdekZ gksdj] n'kjFk ds ikl vk x;sA egkjkt n'kjFk us lHkh egf"kZ;ksa ds fy;s] fou; izdV djrs gq;s] fonsgjkt dks ;wa dgk&AA382]383]384AA ^^egkjkt! vki dks fofnr jgs] fd b{okdw dqy ds losZlokZ nSo rqY; Hkxoku~ _f"k ofl"B gSaA ;s lHkh d`R;ksa esa] gekjs eq[kiq#"k] rFkk oäk gSaA fo'okfe= lfgr] lHkh egf"kZ;ksa dks Hkh] ;s lwpuk Kkr gksA ;s /kekZRek ofl"B( ;Fkk Øe dk;Z ds ckjs esa tSlk cryk;sa( rn~uqlkj gh ge lHkh dk;Z djsa**A bl izdkj n'kjFk ds dgus ij( lHkh mifLFkr izkf.k;ksa dks ekSu vkSj rq"V gqvk ns[k dj]

^^fofnre~ rs egkjkt% b{okdw dqy nSore~A

oäk losZ"kq d`R;s"kq ofl"Bks Hkxoku~ _f"k%AA385AA

fo'okfe=kH;uqKkr lg loSZ% egf"kZfHk%A

,"k o{;fr /kekZRek ofl"Bks es ;Fkk Øee~**AA386AA

rw".khe~ Hkwrs n'kjFks ofl"Bks Hkxoku~ _f"kA

mokp okD;e~ okD;Kks oSnsge~ liqjks/kle~AA387AAYüklə 1,48 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin