Jhjke pfjrkoyhYüklə 1,48 Mb.
səhifə9/26
tarix19.01.2018
ölçüsü1,48 Mb.
#39382
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26

Hkk"; &

/kuq"kfRon% dkdqRLFk%! fonsgs"kq egk;'kk /kuq% 'k¡dj% #nz% rq lekulkj%( l&lk;de~ jkt"ksZ nsojkrL; gLrs nnksA j?kqoj%! Ro;k re~ jkSnzL; /kuq"ke~ HkXu% vLrqA egkrstk% _phd% rq iq=L;k izfrdeZ.kk% fo".kq iznkn~ l&U;kle~ mÙkee~ HkkxZos _phds iznkn~AA447]448]449AAHkkokFkZ &

rqEgkjs }kjk og #nz dk /kuq"k rksM+ fn;k x;k gSA fo".kq us egkrstLoh _phd egf"kZ dks] ;g oS".ko /kuq"k] Lo;e~ dks U;kflr dj ds fn;k FkkA _phd ds iq= egf"kZ HkkxZo us] _phd dh cgqr lsok dh FkhA ml lsok ds izfrdkj Lo:i] og fo".kq U;kflr /kuq"k] _phd us HkkxZo dks U;kl lfgr ns fn;kAA447]448]449AA rikscy lefUor esjs fir`x.k] bu 'kL=ksa esa U;Lr gSaA egf"kZ HkkxZo us] ;g fo".kq U;kflr fnO; /kuq"k] esjs firk egkReu~ tenfXu dks ns fn;kA esjs firk ds vizfre lqnk:.k o/k dk lekpkj lqudj] izkd`r cqf) esa fLFkr gksdj] firk ds o/k dk cnyk ysus ds fy;s] eSaus] vtqZu dks e`R;q ls {kkj dj fn;k FkkA eq>s bruk Øks/k vk x;k( fd] eSaus Øksf/kr gksdj] lHkh {kf=;ksa dk

firqeZe nnkss fnO;e~ tenXus% egkReuk%A

U;Lr 'kL=s firfj es rikscy lefUorsAA450AA

vtqZuks fon/ks e`R;qe~ izkd`rke~ cqf)ekfLFkrkA

o/ke·izfr:ie~ rq firq% JqRok lqnk:.kaAA451AA

{kk=eqRlkn;e~ jks"kkTtkre~ tkreusd'k%A

i`fFkohe~ pk·f[kye~ izkI; d';ik; egkReusAA452AAHkk"; &

rikscy lefUors es firfj 'kL=s U;LrA HkkxZo% bne~ ¼U;kflr /kuq"ka½ fnO;e~ ee firq% egkReu% tenXus% nnksA vizfr:ie~ lqnk:.ke~ eefirq o/ke~ rq JqRok izkd`rke~ cqf)e~ vfLFkrk vga vtqZuks e`R;qe~ fon/ksA jks"kkr~ tkre~ {kk=e~ mRlkn;e~( vusd'k% jks"kkr~ tkre~ {kk=e~ mRlkn;a( vf[kye~ i`fFkohe~ izkI;( p] egkReus d';ik;] ;KL; vUrs nne~AA450]451]452AAHkkokFkZ &

l¡gkj dj fn;k& ,slk eSaus Øks/ko'k dbZ ckj fd;kA fQj bl vf[ky i`fFkoh dks {kf=;ksa ls Nhu dj] eSaus vius v/khu dj yhA blh Øe esa eSaus ,d ;K fd;k Fkk] ml ;K ds iw.kZ gksus ds ckn] nf{k.kk Lo:i] eSaus] ;g olqa/kjk] egkRek d';i dks ns nh FkhAA450]451] 452AA gs Jhjke! izR;sd iq.; deZ djus ds i'pkr~( ;K ds iw.kZ gks tkus ds ckn( ln~xq.;kFkZ] nf{k.kk nh tkuh pkfg;s( vr% eSaus bl izdkj nf{k.kk nsdj] rikscy ls lefUor gksdj] egsUnz ioZr dks] viuk fuy; cuk fy;kA gs Jhjke! iqj[kksa ds egRoiw.kZ {kk= /keZ dks vkxs j[kdj] rqEgsa bl mÙke oS".ko /kuq"k dks( x`g.k dj ysuk pkfg;sA gs dkdqRLFk! 'k=q ds iqjksa ij fot; fnykus okys bl /kuq"k Js"B dks] iwfjr djds(

;KL;kUrs nne~ Jhjke% nf{k.kke~ iq.;desZA

nÙok egsUnz fuy;% rikscy lefUor%AA453AA

rnsoe~ fo".kks Jhjke% fir`iSrkege~ egr~A

{kk=/keZe~ iqjLd`R; x`g~.kh"o /kuqa mÙkee~AA454AA

;kst;Lo /kuq% Js"Bs 'kje~ ij% iqj¡t;e~A

;fn 'käks·fl dkdqRLFk% }U}e~ nkL;kfe rs rr%AA455AA

JqRok tenXU;L; opue~ nk'kjFkhLrnkA

xkSjokn~ ;fU=r·dFk% firw jkeeFkkczohr~AA456AAHkk"; &

^^Jhjke%! iq.; desZ ;KL;kUrs nf{k.kke~ nne~& ¼vFk%½ nf{k.kke~ nÙok rikscy lefUor% ¼vge~½ egsUnz fuy;%A Jhjke%! fir` iSrkege~ egr~ {kk=/keZe~ iqjLd`R;] rn~ ,oe~ ¼Roe~½ fo".kks /kuqa mÙkee~ x`g~.kh"oA dkdqRLFk%! ij% iqj¡t; 'kje~ /kuqJs"Bs ;kst;LoA ;fn Roe~ 'käks·fl( rr% rs ¼vge~½ }U}e~ nkL;kfe**A tenXU;L; opue~ JqRok( rnk] nk'kjFkh%] firw xkSjokn~ vdFk ;af=r( jkee~ ¼ij'kqjkee~½ vFk% vczohr~&A453]454]455]456AAHkkokFkZ &

rqe ml ij lk;dksa dk vk;kstu djksA ;fn rqe ,slk djds fn[kk ldksxs( rks] fQj eSa rqEgs }U} ;q) dk volj iznku d:axkA tenXus; ij'kqjke th ds opuksa dks lqudj] n'kjFk iq= Jhjke] firkth ds xkSjo j{kk gsrq] cM+ksa ds lkeus pqi jgus ds dkj.k vdFkuh; ;a=.kk lgu dj jgs FksA tc Jhjke ds xkSjo ij] muds {kk= /keZ ij] ij'kqjke th us] vk{ksi dj fn;k( rc

^^d`roku·fl ;r~ deZ% Jqrokuk·fLe HkkxZo%A

vuqj/;kegs czãu~ firqjku`.;efLFkr%AA457AA

oh;Z ghue~ bok'käe~ {kk= /kesZ.k HkkxZo%A

votkukfl es rste~ i';% es v| foØee~**AA458AA

u izn'kZ;fr vdkj.kkr~ LoopZLoe~ cye~A

tenkXU;s.k d`rksis{kk Jhjkee~ {kksHk;frAA459AAHkk"; &

^^czãu~ HkkxZo%! ;e~ firqjku~ _.k vfLFkr%( rr deZ ¼Roe~½ d`roku~ vflA ;r~ ¼ro deZe~½ vuqj/;kegsA HkkxZo%! oh;Z ghue~ bo v'käe~ ¼tfuRok½( Roe~ es {kk= /kesZ.k ¼izcksf/kr½A Roe~ es rste~ u tkukflA vFk% ¼Roe~½ esa foØee~ v|% i';%**A ¼Jhjke%½ vdkj.kkr~ Lo opZLoe~] cye~] u izn'kZ;frA ¼JhjkeL;½ tenkXU;s.k d`r mis{kk] Jh jkee~ {kksHk;frAA457] 458]459AAHkkokFkZ &

ij'kqjke th dks] Jhjke us ;wa dgk&A453]454]455]456AA ^^gs HkkxZo! gs czãu~! vkius tks fir` _.k dks mrkjus ds fy;s vtqZu dk o/k vkSj rRlEcfU/kr {kf=;ksa dk o/k fd;k( ;g ckr geus lquh gS( vki ds ml deZ dk ge v/;;u djsaA gs HkkxZo! eq>s oh;Zghu dh rjg] v'kä tkudj] vkius eq>s] {kf=; /keZ ds fy;s] yydkjus okyk izcks/ku fd;k gSA vki esjs rst dks ugha tkurs gSaA vr% blh dkj.k vkius esjs foØe vkSj rst dks yydkj fn;k gSA vc vki] blh le;] esjk foØe vkSj rst ns[kks**A Jhjke fcuk dkj.k dgha ij Hkh vius opZLo vkSj cy dk izn'kZu ugha djrsA tenXus;jke }kjk Jhjke dh dh xbZ mis{kk] Jh jke dks {kqfHkr djrh gSAA457]458]459AA bl fo{kksHk ls Øq) j?kqoj Jhjke us] HkkxZo ds ojk;q/k vkSj 'kjksa dks] vius gkFkksa ds y?kq ijkØe ls]

rnk Øq)ks j?kqoj% HkkxZoL; ojk;q/ke~A

'kje~ izfrtxzkg ijkØes.k gLrkYy?kqAA460AA

vkjksI; r)uqe~ Jhjke 'kje~ lTT;e~ pdkj%A

tenkXU;e~ rrks jkee~ Jhjke% Øks/kkr·czohr~AA461AA

^^czkã.kks·lhfr iwT;ks es foÜokfe= d`rsu pA

rLekPNäks u rs jkes eksäe~ izk.ke~ gje~ 'kje~AA462AAHkk"; &

rnk Øq)ks j?kqoj%] HkkxZoL; ojk;q/ke~ 'kje~( gLrkr~] y?kqijkØes.k] izfr txzkgA Jhjke% rn~ /kuqe~ vkjksI;] 'kje~ lTT;e~] pdkj%A rrks tenkXU;e~jkee~] Øks/kkr~] Jhjke% vczohr~&^^Roe~ czkã.kks vfl( bfr es iwT;ksA foÜokfe= d`rsu bne~ izk.ke~ gje~ 'kje~ rLekr~ u 'käe~ eksäe~ rs jkesAA460]461]462AAHkkokFkZ &

ij'kqjke ls gh] Nhu fy;sA Jhjke us ml oS".ko /kuq"k ij izR;¡pk p<+k dj( /kuq"k dks vkjksfir djds( ml ij 'kj dks ltk dj] pØor ?kqek;k( vkSj rc tenXus;jke dks] Øks/kiwoZd] Jhjke us ;wa dgk&^^vki czkã.k gS( vr% esjs fy;s iwtuh; gSaA vkius tks ojk;q/k fn;k gS( esjs xq: foÜokfe= us( og vk;q/k rks igys ls gh eq>s ns fn;k Fkk( vkSj bls czkã.kksa ij dke esa ugha ysus dk mUgksaus eq>s funsZ'k Hkh fn;k FkkA blfy;s] eSa bl izk.k gjus okys 'kj dks] vki tenfXujke ij ugha NksM+ ldrkAA460] 461]462AA gs ij'kqjke! eSa ;k rks rqEgkjh eukstos xfr dks] vFkok vkids rikscy ls vftZr vkids leLr yksdksa dks] vFkok vki dh Nfo dks Hkh /kwfey djds(bu lHkh dk l¡gkj dj nw¡A ;gh eq>s esjh cqf)

beke~ ok Ron~ xfr jke rikscy leftZrku~A

yksdku~ izfreku~ okfi gfu";kehfr es efr%AA463AA

u á;e~ oS".koks fnO;% 'kj% ij% iqj¡t;%A

eks?k% irfr oh;sZ.k cyniZ fouk'kus%**AA464AA

ojk;q/ke~ /kje~ Jhjkee~ nz"Vqe~ lf"kZx.kk% lqjk%A

firkege~ iqjLd`R; lesrkL=k% loZ'k%AA465AAHkk"; &

vFk% ¼ij'kqjke%½! ¼vge~½ Ron~ eukstos xfr] ok rikscyleftZrku~ beke~ yksdku~ ok] ro izfreku~ vfi] gfu";kfe( bfr es efrA á;e~ oS".koks fnO;% 'kj%( bne~ ij% iqj¡t;%( bne~ u eks?k%A vL; oh;sZ.k] cyniZ irfr( fouk'kus%**A ojk;q/ke~ /kje~ Jhjkee~ l_f"k x.kk% lqjk% ¼rs"kke~½( vL=k lesr loZ'k% firkege~ iqjLd`R; nz"Vqe~%(AA463]464] 465AAHkkokFkZ &

dgrh gSA ;g oS".ko 'kj fnO; gS] ;g oS".ko'kj ij%iqj¡t;h gS( ;g oS".ko'kj eks?k ugha gSa& veks?k gSA bl 'kj ds oh;Z ls 'k=q dk cy] 'k=q dk niZ fxj tkrk gS( vkSj ;g 'kj mldk fouk'k dj nsrk gS**A lHkh _f"kx.k] lqjx.k] vius vius vL=ksa lfgr iwjh rjg ls leiZ.k Hkko esa( firkeg czãk ds uSr`Ro es( AA463 ls 465AA ogk¡ fn[kkbZ ns jgs Fks( os lHkh tM+hd`r vkSj LrafHkr FksA ij'kq/kkjh ij'kqjke mu lHkh ds lkFk] rFkk muds yksdks ds lkFk tM+hd`r vkSj LrfEHkr FksA os lHkh oh;Zghu gksdj leiZ.k eqnzk esa Jhjke dks ns[k jgs FksA rstghu xroh;ZRok tenkfXu iq= ij'kqjke] tM+hd`r] deyu;u Jhjke dks] {kek dh vk'kk Hkjh utjksa ls ns[k jgs FksA tM+hd`r xr oh;ZRok ij'kqjke us eUn eUn ok.kh esa

LrfEHkrs tM+hd`rs yksds ij'kq/kjs jkesA

fu%oh;ksZ HkwRok tenkXU;s JhjkeeqnS{krsAA466AA

rstksfHkxZroh;kZRok tenkXU;ks tM+hd`r%A

Jhjkee~ dey i=k{ke~ eUne~ eUne~ mokpAA467AA

^^d';ik; e;k nÙkk ;nk iwoZe~ olqa/kjkA

^^^^fo"k;s es u oLrO;a**** bfr eke~ d';ik·czohr~AA468AA

lks·ge~ xq#% op% dqoZu~ i`fFkO;ke~ u ols fu'kke~A

rnk izHk`fr dkdqRLFk% d`rk es d';iL; gAA469AAHkk"; &

ij'kq/kjsjkes yksds tM+hd`rs] LrfEHkrs] tenkXU;s fu%oh;ksZ HkwRok] Jhjkee~ mnS{krsA tM+hd`r tenkXU;ks rstks vfHkxr~ oh;kZRok deyi=k{ke~ Jhjkea eUne~ eUne~ mokp&^^iwoZe~] ;nk e;k olqa/kjk d';ik; nÙkk( ¼rnk½ d';i% eke~ vczohr~& ^^^^es fo"k;s u oLrO;e~**** bfrA lks vge~ xq:% op% dqoZu fu'kke~ i`fFkO;ke~ u olsA izHk`fr dkdqRLFk%! rnk es d';iL; ¼vknje~½ d`rk gAA 466]467]468]469AAHkkokFkZ &

deyk{k Jhjke ls ;wa dgk& ^^iwoZ esa tc eSaus ;K nf{k.kk Lo:i ;g olaq/kjk] d';i dks iznku dj nh Fkh( rc d';i us eq>s dgk Fkk& ^^^^vc olqa/kjk esjk fo"k; gS( vki esjs fo"k; ij vc fuokl ugha djsaA**** mUgksaus rc eq>s ;gh dgk FkkA blfy;s] rnuqlkj gh] eSa] xq: ds opuksa dh ikyuk djrs gq;s] i`fFkoh ij jkf= foJke ds fy;s ugha :drkA izHk`fr dkdqRLFk! ;g vkdk'k lk{kh gS fd vc Hkh d';i ds dgs opu ekudj] mu opuksa dk eSa lEeku djrk gw¡AA466]467]468]469AA

rfeeke~ er~xfre~ ohj% gUrqe~ ukgZfl jk?ko%A

eukstoe~ xfe";kfe egsUnze~ ioZrksÙkee~AA470AA

rilk fuftZrk yksdk% e;k Roe~ Jhjke% tfgA

rr~ 'kjs.k eq[;s.k ek HkwrdkyL; i;Z;%AA471AA

v{{k;e~ e/kq gUrkje~ tkukfeRoke~ lqjs'oje~A

/kuq"kks·L; ijke'kkZr~ LofLrrs·Lrq ijari%AA472AAHkk"; &

ohj%! jk?ko%! re~ beke~] er xfre~ eukstoe~ u gUrqe~ egZflA ¼vge~½ ¼rLekr~½ egsUnze~ ioZrksÙkee~ xfe";kfeA Jhjke%! Roe~ rr~ 'kjs.k eq[;s.k] e;k rilk fuftZrk yksdk% tfgA ek HkwrdkyL; i;Z;%A ¼vge~½ Roke~ v{{k;e~] e/kq& gUrkje~] lqjsÜoje~] tkukfeA vL; /kuq"kks ¼rq½ ijke'kkZr~ ¼vfLr½AA470]471]472AAHkkokFkZ &

gs ohj jk?ko Jhjke! blh dkj.k] esjh ;s eukstos xfr dk vUr] vki ugha djsaA eSa bl xfr ls] mÙke~ ioZr egsUnz pyk tkÅaxkA gs Jhjke! vki bl eq[; 'kj ls] esjs }kjk riL;k ls thrs gq;s] yksdksa dks u"V dj nsaA blesa vc vki foyEc ugha djsaA bl dk;Z esa vki vc Hkwrdky ds i;kZ; ugha cusaA eSa vkidks& egku~ vlqj e/kq dk o/k djus okyk] loZnk v{k;] lqjsÜoj ds :i esa( tkurk gw¡A ;g /kuq"k o oS".ko vk;q/k fo'ks"k iz;kstu ls gh] esjh bl rRF;kRed tkudkjh dks iDdk djus ds fy;s( eSaus vki dks fn;s FksAA470]471] 472AA

,rs lqjx.kk% losZ fujh{kUrs lekxrkA

Roke~ vizfre dekZ.ke~ vizfr}U}e~ vkgosAA473AA

u psoe~ ro dkdqRLFk% ozhM+k HkforqegZfrA

Ro;k =SyksD;ukFksu ;nge~ fo% eq[khd`r%AA474AA

eksäqegZfl Jh jke% 'kje~ vizfree~ ozr%A

'kj eks{;s xfe";kfe egsUnze~ ioZrksÙkee~AA475AA**Hkk"; &

ijari%! rs LofLr vLrqA ,rs lekxrk lqjx.kk vfi Roke~ vizfre dekZ.ke~ fufj{kUrsA Roe~ vkgos vizfr}U}e~A dkdqRLFk%! ,oe~ p ro ozhM+k u Hkforq egZfrA Ro;k =SyksD;ukFksu vge~ ;r~ fo&eq[khd`r%A ozr% Jhjke%! Roe~ v| vizfree~ 'kje~ eksäqegZflA vge~ Ro;k 'kjeks{;s mÙkee~ ioZre~ egsUnze~ xfe";kfe**AA473]474]475AAHkkokFkZ &

gs ijari izHkq! vki dk dY;k.k gksA ;s lHkh vk;s gq;s nsox.k( vkids vizfre deksZa dk fujh{k.k djus gh vk;s gSaA vki dk ;q) esa rks dksbZ izfr}Unh gS gh ughaA vki loZnk fot;h gSaAgs dkdqRLFk%! esjh bl gkj ds fy;s vkidks esjh etkd Hkh ugha mM+kuk pkfg;s( blls vkidh ozhM+k Hkh ugha gksuh pkfg;sA eSa rks] vki =SyksdhukFk ls gkj dj] ;gk¡ ls Hkkx dj] tk jgk gw¡A eSa i`fFkoh ls foeq[khd`r gks jgk gw¡A gs ozr/kkjh Jhjke! vc 'kh?kz gh vki] bl vizfre lk;d dks] pyk nhft;sA eSa( tc vki }kjk bl 'kj dks NksM+ nsaxs rc] ;gk¡ ls] mÙke ioZr egsUnz pyk tkÅ¡xk**AA471]472]473]474]475AA

rFkk czqosfr ij'kqjke% tenXU;s lqr%A

Jh jkeks nk'kjFkh fp{ksi rr~ 'kjeqÙkee~AA476AA

ij'kqjke n`"V~ok /oLre~ riksfuftZrks yksdku~A

lUrq"V HkwRok rnk jke% Jhjkee~ viwt;u~AA477AA

rr% iznf{k.kh d`Rok txkek··Rexfre~ xr%A

tenkXU;ks txkek··'kq egsUnze~ ioZrksÙkee~AA478AAHkk"; &

tenXU;slqr% ij'kqjke% rFkk czqosfr( rr~ 'kje~ mÙkee~] Jhjkeks nk'kjFkh fp{ksiA ij'kqjke Lo riks fuftZrks yksdku~ /oLre~ n`"V~ok] lUrq"V% HkwRok] rnk Jhjkee~ viwt;u~A rr% tenXU;ks JhjkeL; iznf{k.kh d`Rok] vk'kq] vkRexfre~ xr%] txkeA tenXU;ks vk'kq ioZrksÙkee~ egsUnze~ txkeAA476] 477]478AAHkkokFkZ &

tenfXu iq= ij'kqjke ds ,slk dgus ij] ml mÙke'kj dks] n'kjFk iq= Jh jke us] iz{ksfir dj fn;kAij'kqjke us Lo;e~ ds ri ls vftZr yksdksa dks] vius le{k /oLr gksrs ns[kkA bl rjg lUrq"V gksdj] mUgksaus Jhjke dh iwtk dhA fQj tenfXuiq= ij'kqjke us Jhjke dh iznf{k.kk djds( 'kh?kzrkiwoZd vkRexfr izkIr dj yh( rFkk] ogk¡ ls 'kh?kz izLFkku dj fn;kA tenfXu iq= ij'kqjke] 'kh?kz gh mÙke ioZr egsUnz ij igq¡p x;sAA476]477]478AA rnuUrj ogk¡( tgk¡ ls ij'kqjke th izLFkku dj x;s Fks] ml LFkku ij( fn'kkvksa mifn'kkvksa esa] lc

rrks fo%frfejk% lokZ% fn'kksÜpksifn'kks% r=A

xrs ij'kqjkes iz'kkUrkRek% j?kquUnu%AA479AA

lqjk%lf"kZx.kk% iz'kalq Jhjkee~ ln~ vk;q/ke~A

o:.kk;k·izes;k; nnkS gLrs egk;'k%AA480AA

JhjkeL; opZLoe~ n`"V~ok jktk·fin'kjFk%A

ckgqH;ke~ lEifj"oT; ew/U;qZi?kzk; Jhjkee~AA481AAHkk"; &

rrks r= fn'kks% p mifn'kks% lokZ fo% frfejkA ij'kqjkes xrs j?kquUnu% iz'kkUr vkRek%A lqjk% l&_f"kx.kk% Jhjkee~ ln~ vk;q/ke~ p iz'kalqA rr~ vk;q/ke~] egk;'k% Jhjke%] vizes;k; o:.kk; gLrs nnkSA jktk n'kjFk% vfi JhjkeL; opZLoe~ n`"V~ok( re Jhjkee~ ckgqH;ke~ lEifj"oT;( eqf/uZe~ mi?kzk;AA479]480]481AAHkkokFkZ &

la'k;kRed vU/kdkj] nwj gks x;kA loZ= izdk'k vkyksfdr gks x;kA ij'kqjke th ds pys tkus ds ckn] j?kquUnu Jhjke] iz'kkUr vkRek gks x;sA muds eu dk {kksHk nwj gks x;kA Jhjke izlUu vkSj lkSE; gks x;sA_f"kx.kksa ds lkFk nsorkx.kksa us Jhjke ds ln~vk;q/k dks ns[kk( vkSj ml ln~ vk;q/k dh iz'kalk dhA ml mÙke vk;q/k dks] egk;'kLoh Jhjkeus] vizes; o:.k dks] muds gkFkksa esa ns fn;kA egkjkt n'kjFk us Hkh] Jh jke ds opZLo dks ns[k dj] Jhjke dks vius v¡d esa Hkj fy;kA viuh ckgqvksa esa ysdj] izse ls Jhjke dk vkfy¡xu fd;k( vkSj Jhjke ds f'kj dks lwa?kdj] vykSfdd izse dk izn'kZu fd;kAA479]480]481AA

vFk% ij'kqjkes tenXU;s vkr¡da âRokA

Jhjke% Lo opZLo LFkkfir mfpr fjR;s gAA482AA

iBu ek=s v"Ve~ foJkefene~

Hk¡trs vfe=L; xkSokZfHkekue~A

JqRok HkkUokpk;ZL; okD;a jV% Roe~

Lro Jhjkee~] Jh j?kqoa'kukFke~AA483AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

Hkk"; &

vFk% ij'kqjkes tenXU;s vkr¡de~ âRok] Jhjke% LoopZLo mfpr fjR;s g LFkkfir%A bne~ v"Ve~ foJkee~ iBu ek=s vfe=L; xkSokZfeHkkue~ Hk¡trsA HkkUokpk;ZL; okD;e~ JqRok] Roe~ jV% Jhjkee~] Lro% Jh j?kqoa'k ukFke~AA482]483AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

HkkokFkZ &

bl izdkj tenXus;iq= ij'kqjke ds( vkr¡d dk vigj.k djds( Jhjke us vius opZLo dks] mfpr fjrh ls] vkdk'k dh rjg loZ= LFkkfir dj fn;kA bl vkBosa foJke ds iBu ek= ls gh] vfe=ksa dk xkSjo vkSj vfHkeku dk Hk¡tu gks tkrk gSA HkkUokpk;Z dk okD; lqu dj( rqe Jhjke dks jVks vkSj Jhj?kqoa'kukFk dk Lrou djksAA 482]483AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

AA vFk% x`gdyg'keud% uoe~ foJke% izkjH;rsAA

AA /;kue~ AA

dkSyhjkT;e~ R;DRokd`Rok fir` izfrKk ikyue~A

Hkjre~ nÙok dkSyhjkT;e~ ous olsr~ Jhjke%AA484AA

jkT;kfHk"ksdL; l¡dYi JqRok uk·frgf"kZr izHkq% j?kwoj%A

fookluaouaxeuaJqRok·fiuk·frnq%f[krizHkq%j?kqohj%AA485AA

x`g&Dys'ka 'keuk; Jhjke% txke oua izfrKka ikyrsA

le%lnkO;oârJhjke%ra jk?koSUnza f'kjlk uekfeAA486AA

Hkk"; &

Jhjke% dkSyhjkT;e~ Hkjre~ nÙok] dkSyhjkT;e~ R;ä~ok] fir` izfrKk ikyue~ d`Rok] ous olsr~A jkT;kfHk"ksdL; l¡dYia JqRok] izHkq% j?kwoj% u vfr gf"kZr( oue~ xeue~] fooklue~ JqRok vfi] izHkq% j?kqohj% u nq%f[krA Jh jke% x`gDys'ka 'keuk; oue~ txke] izfrKke~ ikyrsA Jhjke% lnk le% O;oârA ¼vge~½ re~ jk?koSUnze~ f'kjlk uekfeAA484]485] 486AAHkkokFkZ &

firk dh izfrKk dk ikyu djds] dkSyh jkT; Hkjr dks nsdj] dkSyh jkT; dks R;kx dj] Jhjke ou esa cl x;sA jkT;kfHk"ksd ds l¡dYi dks lqudj] j?kwoj izHkq Jhjke vfr gf"kZr ugha gq;sA ns'k ls fudky fn;s tkus dk fu.kZ; lqudj rFkk ou dks xeu djus ds vkns'k lqudj Hkh] izHkq j?kqohj Jh jke nq[kh ugha gq;sA Jhjke x`gdyg ds 'keukFkZ] ou dks pys x;sA mUgksaus firk dh vkKk dk ikyu fd;kA Jhjke lnk gh le O;oâr gSaA eSa mu ;ksxhjkt Jhjke dks] lEeku lfgr viuk 'kh"k >qdkdj]

flä jktiFkke~ jE;ke~ izdh.kZ% dqlqeksRdjke~A

jkt izos'ks lqeq[kS% ikSjseZaxy ikf.kfHk%AA487AA

iq=Sjuqxrks Jheku~ Jhefö% p egk;'kk%A

izfoos'k% x`ge~ jktk fgeoku~ lí`'ke~ fiz;e~AA488AA

d`rnkjk% d`rkL=k'p l&/kuk% l lqân~tuk%A

'kqJqek.kk% firje~ oÙkZ;fUr uj_"kHkk%AA489AAHkk"; &

jE;ke~ fläjktiFkke~ dqlqeksRdjke~ izdh.kZ%( jktizos'ks lqeq[kS% ikSjS% e¡xy ¼nzO;kf.k½ ikf.kfHk% ¼x`ghRok½A iq=S% vuqxrks egk;'kk%( Jheku~ Jhefö% p] jktk p] fgeoku~ lí`'ke~ fiz;e~ ¼mPpe~½ x`ge~ izfoos'k%A uj_"kHkk% d`rnkjk% p d`rkL=k% p l/kuk%( l&lqân~tuk% 'kqJqek.kk% firje~] oÙkZ;fUrAA487]488]489AAHkkokFkZ &

ueLdkj djrk gw¡AA484]485]486AA pyrs pyrs] [kqf'k;k¡ eukrs gq;s] iwjk yoktek v;ks/;k iqjh igq¡p x;kA ogk¡ ij fNM+dko fd;s gq;s lqxfU/kr nzO;ksa] vkSj Qwyksa ls lqlfTtr] je.kh; jkt iFk ls] jkt/kkuh esa] yoktek izos'k dj x;kA ogk¡ lqeq[kh iqjoklh] gkFkksa esa e¡xy nzO; ysdj] mudk Lokxr djus yxsA iq=ksa ls vko`Ùk] muds ihNs ihNs egk;'kLoh ekuuh; JheUr vkSj lkSUn;Ze;h Jhefr;k¡ py jgs FksA muds ihNs egkjkt n'kjFk py jgs FksA bl izdkj] fgeky; tSls Å¡ps fn[kkbZ nsus okys] fiz; x`g esa] os lHkh izfo"V gks x;sA uj _"kHk pkjksa HkkbZ] ifRu;k¡ izkIr djds( vkSj Jhjke] fo'ks"k djds] vL=ksa dks izkIr djds] bl izdkj foiqy /ku jkf'k ds lkFk] vius lqân tuksa dh la[;k esa o`f) djds] lc ls lsok;sa] mNkysa] utjkusa] vkfn izkIr dj jgs gSaAA487] 488]489AA

dL;fpRoFk% dkyL; jktk n'kjFk% lqrku~A

Hkjre~ dSd;h iq=e~ bneczohn~ j?kquUnu%AA490AA

^^v;e~ dSd; jktL; iq=kS&o;fr iq=d%A

Roke~ usrqekxrks ohjks ;q/kkftUekrqyLro%**AA491AA

JqRok n'kjFkL;Srn~ Hkjr% dSd;h lqr%A

xeuk;k·fHkpØke 'k=q?u% lfgrks rnkAA492AAHkk"; &

vFk% jktkn'kjFk% j?kquUnu% dSd;h iq=e~ Hkjre~ p b Ùo d% ; dkyL; bne~ vczohn~& ^^ro ekrqy ohjks ;q/kkftr~ dSd; jktL; iq=d%] Roke~ usrqe~ vkxrksA v;e~ ¼ee½ iq=kS ¼Hkjr%'k=q?u%½ o;fr**A Hkjr% dSd;h lqr% n'kjFkL; ,rn~ ¼opue~½ JqRok rnk 'k=q?u% lfgrks xeuk; vfHkpØkeAA490] 491]492AAHkkokFkZ &

lHkh cMsjksa ls feyrs gq;s( muls vk'khokZn vkSj izse o"kkZ izkIr djrs gq;s( os uonEifr x`g izos'k dj jgs FksA lHkh vksj g"kksZYykl vkSj vkuUn O;kIr gks jgk FkkA os uj_"kHk pkjksa HkkbZ bl izdkj x`g&izos'k dj x;sA bl izdkj lq[k vkSj izlUurk ds okrkoj.k esa] chr jgs le; ds ckn( lHkh ifjtuksa ls fey dj] lHkh esgekukas dks ;Fkk ;ksX; fonkb;k¡ nsdj] j?kquUnu jktk n'kjFk uas] dSd;h iq= Hkjr dks ;s opu dgs& ^^rqEgkjs ekek dSd;jkt ds iq=] ohj ;q/kkftr( rqEgs xkU/kkj ys tkus ds fy;s vk;s FksA bldh esjs nksuksa iq=ksa& Hkjr vksj 'k=q?u ls] vPNh eS=h gS**A dSd;h iq= Hkjr us egkjkt n'kjFk ds ;s opu~ lqudj( rHkh] 'k=q?u dks ysdj] ;q/kkftr ds lkFk ufugky tkus dh rS;kfj;k¡ djyhAA490] 491]492AA

vki`PNî firje~ p Jhjkee~ vfDy"Vdkfj.keA

ekr`e~ pk·fi ujJs"B% 'k=q?u% lfgrks ;;kSAA493AA

;q/kkftr~ izkI; Hkjre~ l 'k=q?ue~ izgf"kZr%A

Loiqje~ izkfo'kn~ ohj% firk% rL; rqrks"k gAA494AA

xrs p Hkjrs JhjkekS y{e.kkS egkcykSA

firje~ nso l¡dk'ke~ iwt;kekl rq rnkAA495AAHkk"; &

Jjkee~ vfDy"Vdkfj.ke~] firje~ p ekr`e~ p vfi] vki`PNî( ujJs"B% ¼Hkjr%½ 'k=q?u lfgrks ;;kSA Hkjre~ l& 'k=q?ue~ izkI;] ohj% ;q/kkftr~ izgf"kZr%A l% Loiqje~ izkfo'kr~A rL; firk rqrks"k gA Hkjrs xrs rq] egkcykS JhjkekS y{e.kkS p] nso l¡dk'ke~ firje~ rnk iwt;keklAA493]494]495AAHkkokFkZ &

fcuk fDy"Vrk ds] lgt vkSj ljy rjhds ls] leLr dk;Z lEiUu djus okys] Jh jke dks( firk] egkjkt n'kjFk dks( lHkh ekrkvksa dks Hkh] iwNdj( ujJs"B Hkjr( vius vuqt 'k=q?u ds lkFk] v;ks/;k ls izLFkku dj x;sA 'k=q?u ds lkFk Hkjr dks vius lkFk] ys tkrs gq;s] ohj ;q/kkftr~ cgqr izlUu FkssA pyrs pyrs ;q/kkftr~ vius iqj esa izos'k dj x;sA muds firk] muds vkxeu ls] lc izdkj ls lUrq"V gks x;sA Hkjr ds pys tkus ij] fo'ks"k/;ku j[krs gq;s] egkcyh Jhjke vkSj y{e.k] nksuksa gh] nsorkvksa ds leku iwtuh;] vius firk dh lexz lsok iwtk] djus yxsAA493]494]495AA o`)koLFkk esa egkjkt n'kjFk us lR;foØeh( lHkh izdkj ds ok¡fPNr xq.kksa ls lEiUu] Jhjke dks ;Kiq#"k ls izkIr fd;k FkkA i`fFkohifr egkjkt n'kjFk us(

;Kiq:"ks.k izkIr% o`)koLFks n'kjFk%A

resoe~ xq.klEiUue~ Jhjkee~ lR;foØee~AA496AA

T;s"Be~ Js"Be~ fiz;e~ Jhjkee~ tu% fgrkFksZjre~A

izkd`fruke~ fgrs;qZäe~ izd`fr fiz; dkE;;kAA497AA

izHkkforks JhjkeL; lkeF;Ze~ p l{kE;rke~A

;kSojkT;su l¡;ksäqe~ bPNr~ izhR;k% eghifr%AA498AAHkk"; &

o`)koLFks n'kjFk%] lR; foØee~ ,oe~ xq.k lEiUue~ re~ Jhjkee~ ;K iq:"ks.k izkIr%A ¼l% n'kjFk%½ Jh jkee~ tufgrkFksZjre~ izkd`fruke~fgrs% ;qäe~( fiz;e~( T;s"Be~ Js"Be~ ¼n`"V~ok½ izd`frfiz; dkE;;k% JhjkeL; lkekF;Ze~] l{kE;rke~ n`"V~ok p rs"kka izHkkforks( ra Jhjkea izhR;k%( egh ifr% ;kSojkT;su l¡;ksäqfePNr~AA496]497] 498AAHkkokFkZ &

Jhjke dks lnSo tufgr ds dk;ksZa esa lUu) jgrs ns[k dj( izkd`rtuksa ds fgr djus esa lnSo yxs gq;s ns[kdj( Jhjke lcls cM+s iq= gSa vkSj lHkh ok¡fPNr xq.kksa esa os lcls Js"B gSa] ;g ns[kdj( izd`fr vkSj i;kZoj.k dk fiz; djus dh dkeuk ls] Jhjke ds lkeF;Z vkSj l{kerkvksa dks vPNh rjg ls ij[kdj( mudh bu lHkh ;ksX;rkvksa ls izHkkfor gksdj( izse iwoZd( bUgsa ;kSojkT; in ij l¡;qä djus dh bPNk dhAA496]497]498AA mu Jhjke ds ;qojkt in ij vfHk"ksd gsrq ,df=r ok¡fPNr lkeku dk lEHkkjk ns[k dj( egkjkt n'kjFk dh Hkk;kZ dSdbZ us( rHkh egkjkt n'kjFk dks] muds }kjk] iwoZ esa fn;s x;s] nks


ojnkuksa dh] ;kn fnyk dj] os nksuksa ojnku] egkjkt ls mlh

rL;k·fHk"ksd lEHkkje~ n`"V~ok Hkk;kZ·Fk% dSd;hA

n'kjFks.k iwoZnÙk ojkS v;kpn~ rnkAA499AA

iwoZnÙkojkSnsohe~ojesue~ dSd;h v;kpr~ Hk;¡djkS rnkA

^^prqnZ'ko"kkZf.kousJhjkee~jkT;sHkjrvfHk"kspue~rFkk**AA500AA

l% lR; opukn~ jktk% /keZik'ksu l¡;r%A

fookl;kekl fiz;e~ Jhjkee~ ous Lo ns'kkr~AA501AA

Hkk"; &

rL; ¼JhjkeL;½ vfHk"ksd lEHkkje~ n`"V~ok] n'kjFkL; Hkk;kZ dSd;h( rnk] n'kjFks.k iwoZnÙk ojkS vFk% v;kpn~A ¼re~½ nsohe~ iwoZ nÙk ,ue~ oje~( dSd;h rnk Hk;¡djkS ojkS v;kpr~& ^^Jhjkee~ prqnZ'k o"kkZf.k ous( rFkk] jkT;s HkjrvfHk"kspue~**A jktk% lR; opukr~] /keZ ik'ksu l¡;r%A l% fiz;e~ Jhjkee~ Lo ns'kkr~ ous fookl;keklAA499]500] 501AAHkkokFkZ &

le; ekax fy;sA egkjkt n'kjFk us mu nsoh dks igys dHkh ;s nks ojnku nsus dk opu fn;k gqvk FkkA mu ojnkuksa ds rgr] mlh le;( dSdbZ us ;s nks Hk;¡dj ojnku ekax fy;sA ^^Jhjke dks pkSng o"kZ dk ou okl( vkSj] jkT; ij Hkjr dk vfHk"ksd**A egkjkt n'kjFk vius dgs opuksa ds /keZik'k esa Q¡l x;sA mUgksaus fn;s x;s opuksa ds vuqlkj] vius fiz; Jhjke dks] Lons'k ls] ou esa tk dj jgus ds vkns'k tkjh dj fn;sAA499]500]501AA mlh ds lkFk fn;s x;s opukuqlkj gh] Hkjr dk jkT; ij vfHk"ksd] pkSng o"kZ dh dkykof/k ds fy;s djus dk Hkh] vkns'k tkjh dj fn;kA dkykof/k ds fy;s ou esa fuokl djus gsrq( izfrKk dk

prqnZ'k o"kZ dkye~ HkjrL;kfHk"kspue~A

l% txke oue~ ohj% izfrKke·uqiky;u~AA502AA

firqoZpukr~ funsZ'kkr~ dSds¸;k fiz; dkj.kkr~A

re~ oztUre~ fiz;ks Hkzkrk y{e.kkuqtxke gAA503AA

Lusgkn~ fou;lEiUu% lqfe=k··uUno/kZu%A

Hkzkrje~ nf;rks Hkzkrq% lkSHkzk=e·uqn'kZ;u~AA504AAHkk"; &

prqnZ'k o"kZ dkye~ HkjrL; vfHk"kspue~A l% ¼Jhjke%½ ohj%] izfrKke~ vuqiky;u~ oue~ txkeA dSds¸;k fiz; dkj.kkr~] firq%opukr~ funsZ'kkr~ ra ¼Jhjkee~½ ¼oue~½ oztUre~ ¼n`"V~ok½] fiz;ks Hkzkrk y{e.k vfi] vuqtxke gA fou; lEiUu] lqfe=k vkuUno/kZu] Lusgkn~ Hkzkrje~nf;rks Hkzkrq%] lkS] Hkzk=e~ vuqn'kZ;u~AA502]503]504AAHkkokFkZ &

ikyu djus gsrq( ohj Jhjke] ou dks py fn;sA ;g mUgksaus x`gdyg ds 'keukFkZ] ekrk dSd;h dk fiz; djus ds mís'; ls fd;k FkkA Jhjke dks bl rjg ou dks tkrs gq;s ns[k dj( Jhjke ds fiz; NksVs Hkzkrk y{e.k] muds ihNs ihNs] vkdk'k dks izse dk lk{; nsrs gq;s] py fn;sA fou; lEiUu] Jhjke ds izfr izse ls ifjiw.kZ lqfe=k vkuUn o/kZu y{e.k us] Hkzkr` Lusg ls( HkkbZ ds izfr HkkbZ ds izse dk mnkgj.k izLrqr djrs gq;s( Jh jke dk vuqxeu fd;kA os ftl izdkj] dgha ij Hkh tkus ij vkdk'k] lnSo lkFk gh jgrk gS( mlh izdkj Jhjke ds lkFk jgrs gq;s ou dks py fn;sAA502]503]504AA tud ds dqy esa tUeh iyh vkSj cM+h gqbZ] nSo dh ek;k ls fufeZr] egkek;k&lí`'k loZ y{k.k lEiUuk] ukfj;ksa esa mÙke] Jhjke dh o/kq] lhrk Hkh Jhjke dh


vuqxkfeuh gksdj(ftl izdkj] jksfg.kh pUnzek ds ihNs ihNs pyrh

tudL; dqys tkrk nSoek;so fufeZrkA

loZy{k.k lEiUuk ukjh.kkeqÙkek o/kq%AA505AA

lhrkI;kuqxrk Jhjkee~ 'kf'ke~ jksfg.kh ;FkkA

JhjkeL; nf;rk Hkk;kZ fuR;e~ izk.koYyekAA506AA

ikSjSjuqxrks nwje~ fi=k n'kjFksu pA

J`¡xosjiqjs lwre~ x¡xkdwys O;ltZ;r~AA507AA


Yüklə 1,48 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin