Jhjke pfjrkoyhYüklə 1,48 Mb.
səhifə12/26
tarix19.01.2018
ölçüsü1,48 Mb.
#39382
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   26

HkkokFkZ &

gq;s vkJe dh vksj izLFkku dj fn;kA ykSVrs le; pyrs pyrs Jh jke fopkj djus yxs& ^^y{e.k us rks bls ns[k dj igys gh dg fn;k Fkk( fd ;g rks ek;koh ekjhp gSA vHkh tks dqN n`f"Vxkspj gks jgk gS( og mldh ek;k gh gSA vc rks ;g lcdqN] 'kh?kz gh Li"V gks x;k gSA tks gqvk lks gqvkA eSaus bl ekjhp dks ekj fn;k gS**A nsof"kZ ukjn ek;k dk izHkko ns[kdj pfdr gks x;s( vkSj mUgksaus ckfYedh dks ;s Kkuo/kZd opu dgs &AA622] 623]624AA ^^gs ckfYedh! rqEgsa nq"V 'k=qvksa ij d:.kk( ugha djuh pkfg;sA vknfe;ksa }kjk cjrh xbZ lko/kkuh gh( muds leLr d"Vksa dk fuokj.k djrh gSA fucZy 'k=q nk#.k nq%[k ds dkjd gksrs gSaA n'kkuu }kjk izsfjr fucZy ekjhp us Jhjke dks {kqfHkr

foÜokfe=L; ;KL; j{k.kkFksZ vizsf{krA

ekjhp lEIyqos flU/kkS u eekj Jhjkes.kAA629AA

vFk% czã izsfjr e`R;q eksáfr ra ekjhpe~A

KkRokfi vfrcyh Jhjke%( NY;fr Jhjkee~AA630AA

Jhjke vfi rL;k/khu egkek;s rkS ue%AA631AA

lhrk;k izsfjrks rnk lqfe=k··uUno/kZuA

l%txke Jhjke lehie~ rr~ ?kksjs vj.;sAA632AA

Hkk"; &

Jhjke dks {kqfHkr foÜokfe=L; ;KL; j{k.kkFksZ Jhjkes.k vizsf{kr ekjhp flU/kkS lEIyqosA ¼l%½ u eekjA l% KkRok vfi] Jhjke% egkcyh%] l% ekjhp( Jh jkee~ NY;fr( vFk% czã iszfjr% re~ ekjhpe~ n.MLo:is e`R;q%A ¼l% e`/kk%½A ¼vgks!½ Jhjke% vfi] rL;k egkek;k v/khu( rkS Jh jkekS p egkek;s ue%A rnk lqfe=k vkuUno/kZu lhrk;k izsfjrks( l% ¼y{e.k%½ rr~ ?kksjs vj.;s Jhjke lehie~ txkeAAA629] 30]631]632AAHkkokFkZ &

dj gh fn;kA tc Hkh vPNs yksx( nq"V 'k=qvksa ij d:.kk dj cSBrs gSa( rHkh] os nq"V 'k=qx.k] vDlj mUgsa Hkh"k.k d"V gh igq¡pkrs gSaA nq"Vksa dk fuokj.k rks mudk leqfpr fouk'k djuk gh gSA fQj Hkh] l`tu ds dk;ksZ esa( =qfV;ksa ds fy;s {kek djuk gh ohjksa dk vy¡dkj gSAA625]626]627AA foÜokfe= ds ;K dh j{kk djrs le; Jhjke us iwoZ esa ekuokL= ls izsf{kr dj ekjhp dks leqnz esa fxjkdj Mwcks fn;k FkkA ysfdu ml le; og ejk ugha FkkA ;g tkurs gq;s Hkh( fd] Jhjke egkcyh gSa( ml ekjhp us] Jhjke ls Hkh Ny] dj gh fy;kA n;k djus okys ds lkFk] Ny

vkJeknqiko`ÙkeUrjk j?kq%uUnu%A

xrk Jh jkes.k ik'osZ izsfjrks lhrk;k rnkA

r= izkI; Jhjkee~ Jhjkes.k i';r fofLerA633AA

ifjii`PN lkSfe=e~ Jh jkeks O;fFkr op%AA634AA

reqokp **fdeFkZe~ RoekxrksikLFk eSfFkyhe~A

;nk lk ro foÜoklkn~ ous fogjrk e;k**AA635AAHkk"; &

j?kquUnu% ¼y{e.k%½ vkJekn~ miko`Ùke~ vUrjk Jhjkes.k ik'osZ xrkA l% rnk lhrk;k izsfjrksA r= Jhjke ik'osZ izkI;] Jh jkes.k fofLer i';rA ¼l%½ Jhjkeks O;fFkrop% lkSfe=e~ ^^ifji`PNfr eSfFkyh mikLFk Roe~ fde~ vFkZe~ vkxr\ e;k ous fogjrk( lk] ;nk ro fo'oklkr~**AA633]634]635AAHkkokFkZ &

djus ds n.MLo:i] ijeczã us] Jhjke dks izsfjr dj( ekjhp dks Jhjke ds gkFkksa e`R;qn.M fnyok fn;kA og ekjk x;kA vgks! loZKkrk Jhjke dks Hkh( egkek;k Ny ysrh gSA Jh jke vkSj egkek;k nksuksa dks gh( ueLdkj gSA ml le; lqfe=k··uUno/kZu y{e.k( lhrk }kjk Jhjke ds ikl tkus ds fy, izsfjr fd;s x;sA os vkJe ls] ml ?kksj vj.; esa] Jhjke ds lehi tkus ds fy;s] izLFkku dj x;sAA629]630]631]632AA Jhjke us muds ikl vk;s y{e.k dks] fofLer utjksa ls ns[kkA Jhjke us O;fFkr opuksa ls( vk'k¡dkxzLr gksdj] lkSfe= dks Mk¡Vrs gq;s] ;wa iwNk& ^^eSfFkyh dks vkJe esa vdsys NksM+dj( rqe fdl dkj.k( vkSj fdl dk;Z ls ;gk¡ vk x;s\ ou fogkj ds le;( tcfd eSa rqe ij fo'okl djds ;gk¡ vk;k Fkk!! esjs ou esa fogkj ds le;( lhrk dks

,oeqäLrq lkSfef=yZ{e.k 'kqHk y{k.k%A

Hkw;ks nq%[k lekfo"Vks nq%f[kre~ Jhjkee~ czwrAA636AA

^^u Lo;e~ dkedkjs.k rke~ R;Dr~ok·ge~bgkxr%A

izpksfnr% rL;SoksXxzs Ror~ ldk'kfegkxr%AA637AA

vk;sZ.kso ifjØq"Ve~ y{e.ksfr lqfoLoje~A

ifj=kghfr ;n~ okD;e~ eSfFkY;k rRJqfre~ xrke~AA638AAHkk"; &

'kqHk y{k.k% lkSfef=% y{e.k% ,oe~ mäLrq( nq%[k lekfo"Vks Hkw;ks] ¼l%½ nq%f[kre~ Jhjkee~ cwzr& ^^rke~ eSfFkyhe~ R;Dr~ok vge~ Lo;e~ dke dkjs.k bgk u vkxr%A rL;S ,o mXxzs izpksfnr% ¼vge~½ Ror~ ldk'ke~ bgk vkxr%A vk;sZ.k bo ;n~ okD;e~ lqfoLoje~** ifjØ"Vqe~ y{e.k** bfr( ^^ifj=kfg** bfr ¼rr~½ eSfFkY;ke~ Jqfre~xrke~AA636]637]638AAHkkokFkZ &

rqEgkjs foÜokl ij NksM+dj eSa ;nkdnk igys Hkh tkrk jgk gw¡AA633]634]635AA y{e.k dks ogk¡ ns[kdj Jhjke nqf[kr Fks( vkSj 'kqHk y{k.k ;qä lkSfef= y{e.k Hkh Jhjke }kjk O;fFkr Loj esa lEcks/ku lqudj( nq%[k esa lekfo"V FksA nq%[kh Jhjke dks O;fFkr euk y{e.k us ;wa dgk& ^^mu eSfFkyh dks vkJe esa vdsys NksM+dj( eSa] fdlh esjs dke ls] ;gk¡ ugha vk;k g¡wA mu lhrk ds vfrmXxz vkns'kksa ls] vkids ikl Hkstk tkus ds dkj.k gh( eSa] vki ds ikl ;gk¡ vk;k gw¡A gs vk;Z! vki ds leku ok.kh vkSj vkokt rFkk ygts esa( mPp Loj esa] ;g 'kCn ^^gk; y{e.k eSa d`f"kr gks x;k gw¡** vkSj ^^j{kk djks**( tc eSfFkyh ds dkuksa esa Hkh fxjs rks( lhrk us vkids Loj esa mPpkfjr bu opuksa dks lqu fy;kAA636]637]638AA

lk rkekÙkZLoje~ JqRok ro Lusgsu eSfFkyhA

xPN&xPNsfr eek··'kq% #nfr Hk; foDyokAA639AA

,oeqäLrq oSnsák l¡jC/kks jäykspuk%A

Øks/kkr~ izLQqjek.kks"B vkJekn·fHkfuxZr%AA640AA

,oe~ czwok.ke~ lkSfef=e~ Jhjke eksg l¡rIrkA

vczohn~ ^^nq"d`re~ lkSE; rke~ fcuk Rofegkxrk%AA641AAHkk"; &

lkeSfFkyh rke~ vkÙkZLoje~ JqRok ro Lusgsu Hk;foDyok #nfr ee ^^vk'kq&xPN&xPN** bfr mä( oSnsák ,oe~ mäLrq l¡jC/kks jäykspuk% Øks/kkr~ izLQqj.kks"B vkJekn~ vfHkfuxZr%**A eksg l¡rIrk Jhjke ,oe~ czwok.ke~ lkSfef=e~ vczohn~&^^lkSE;! rke~ fcuk Roe~ bgk vkxrk& nq"d`re~AA 639]640]641AAHkkokFkZ &

mUgksaus mu vkrZ Lojksa dks lqudj] vkids izfr vius lgt Lusg ls( eq>s ^^'kh?kz tkvks& tkvks** bl izdkj Hk; ls foDyfor gksdj( jksrs gq;s] ckj&ckj tksj nsdj dgkA muds bu vkns'kksa ds dkj.k gh eSa] mUgsa vkJe esa vdsyk NksM+dj] ;gk¡ vkids ikl vk;k gw¡A oSnsgh }kjk bl izdkj] jfäe~ uS=ksa ls] Øks/kiwoZd] vkns'k nsus ij( vkSj bl izdkj ds opu ckj&ckj dgus ij( eSa] Øq) gksdj] gksBksa dh dEiu dks lgu djds( vkJe ls] fudy dj] ;gk¡ vk x;k**A y{e.k dk izfrmÙkj lqudj Jhjke us] eksg esa l¡rIr gksdj] lkSfe= dks ;wa dgk& ^^lkSE; y{e.k! mlds fcuk rqe ;gk¡ vdsys gh vk x;s!! rqels ;s nq"d`R; gks x;k gSAA639]640]641AA

u fgrs ifjrq";kfe R;ä~ok ;nfl eSfFkyhe~A

Øq)k;k i#"ke~ JqRok fL=;k ;r~ Rofegkxr%AA642AA

vlkS fg jk{kl% 'ksrs 'kjs.kkfHkgrks e;kA

e`x:is.k ;suk·ge~ vkJekniokfgr%AA643AA

'kjkgrsuSo rnk··rZ;kfxjk

Loje~ eekyEC; lqnwj lqJqoe~A

mnkâre~ rn~opue~ lqnk:.ke~

Roek··xrks ;su fogk; eSfFkyhe~**AA644AAHkk"; &

rs ;nfl Øq)k;k fL=;k iq:"ke~ ¼opue~½ JqRok( eSfFkyhe~ R;ä~ok ;r~ Roe~ bgk vkxr%( ¼vga½ u fg ifjrq";kfeA ro bne~ d`R;e~ u fgrsA e;k 'kjs.k vfHkgrks jk{kl% vlkS fg 'ksrsA ;su ¼jk{kls.k½ e`x:is.k vge~ vkJekn~ viokfgr%A ee Loje~ vkyEC; lqnwj lqJqoe~ rn~ vkÙkZ;k fxjk ,u ,o 'kjk grsA rn~ mnkâre~ nk:.ke~ opue~ ¼JqRok½ ;su eSfFkyhe~ fogk;] Roe~ vkxrks**!!642]643]644AAHkkokFkZ &

rqe ;fn Øksf/kr L=h ds dBksj opuksa dks lqudj( Lo;e~ Øksf/kr gksdj( eSfFkyh dks vdsyh vkJe esa NksM+dj( ;gk¡ vk x;s gks( rks] rqEgkjs bl d`R;( vkSj] fn;s x;s rqEgkjs Li"Vhdj.k ls] eSa l¡rq"V ugha gksÅ¡xkA rqEgkjk dFku larks"ktud ugha gSA rqEgkjk ;g d`R; gekjs fgr esa ugha gSA esjs ck.k ls vkgr gksdj] ejk gqvk ;g jk{kl] ;gha ij Hkwfe ij [ksr jgk gSA bl jk{kl ds e`x :i ls eksfgr gksdj] eSa] vkJe ls nwj ;gk¡ pyk vk;kA blh us


eq>s ek;k ls vkJe ls nwj dj fn;kA esjs ck.k ls vkgr gksus

Rojek.kkS txkekFk% lhrk n'kZu ykylkA

'kwU;ekolFke~ n`"V~ok cHkwoksf}Xu ekulkAA645AA

vuklkn;ek.ke~ rke~ lhrke~ 'kksd ijk;.kke~A

i¡deklk|foiqye~ lhnUrfeo dq¡tje~AA646AA

Hkk"; &

vFk% Rojek.kkS ¼rkS½ lhrk n'kZu ykylk txkeA volFke~ 'kwU;e~ n`"V~ok ¼rkS½ mf}Xu ekulk cHkwoA rke~ lhrke~ 'kksd ijk;.kke~ vuklkn;ek.ke~ ¼rkS½ foiqye~ dq¡tje~ i¡de~ vklk| bo lhnUre~AA645]646AAHkkokFkZ &

ij bl jk{kl us] esjs tSls Loj dk voyEcu ysdj] cgqr nwj rd lqukbZ nsus okyh Å¡ph vkÙkZ ok.kh esa] os opu dgs FksA os opu loZFkk vlR; FksA mu lqnk:.k m)kfjr opuksa dks lqudj] rqe eSfFkyh dks vdsyh NksM+dj ;gk¡ vk x;s!!642]643]644AA bl izdkj dBksj opu dgus ds ckn( QqÙkhZ ls] os nksuksa gh lhrk ds n'kZukFkZ vkJe dh rjQ yidsA tgk¡ iwoZ esa os lHkh ¼Jhjke&y{e.k&lhrk½ lkFk esa fuokl dj jgs Fks( ogk¡ igqapus ij] 'kksd ijk;.k lhrk dks ogk¡ u ikdj( os nksuksa( ,slh fLFkfr esa iM++ x;s( ekuks] dksbZ fo'kky gkFkh dhpM+ esa fxj dj] mleas Q¡l dj] Mwc jgk gks( vkSj nq%[kh gks jgk gksA os bl fLFkfr esa vlgk; gks jgs FksA lhrk ds ugha feyus ds dkj.k( mu nksuksas dk eu mf}Xu gks x;k FkkA os ml le; cgqr nq%[kh gks jgs FksAA645]646AA lhrkUos"k.k ds /;s;kFkZ( fgr dh dkeuk ls y{e.k us Jhjke dks ;wa dgk& ^^gs egkcq)s Jhjke! esjs lkFk feydj vc vki lhrkUos"k.k

y{e.kks Jh jkeeqokp vFkZ fgr dkE;;kA

^^ek fo"kkne~ egkcq)s dq: ;Rue~ e;k lgA

eU; ls ;fn dkdqRLFk% ekLe 'kksds eu% d`Fkk**AA647AA

,oeqä l% lkSgknZ y{e.ksu lekfgr%A

lg lkSfef= Jh jkeks fopsrqeqipØesAA648AA

Hkk"; &

vFkZ fgr dkE;;k y{e.kks Jhjkee~ mokp& ^^egkcq)s! e;k lg ;Rue~ dq:( ek fo"kkne~( Le( 'kksds eu% ek d`FkkA dkdqRLFk%! ;fn eU; ls( e;k lg ;Rue~ dq:**A y{e.ksu lkSgknZ lekfgr ,oe~ mä Jh jkeks] lkSfef= lg fopsrqe~ mipØesAA647]648AAHkkokFkZ &

ds iz;Ru izkjEHk dfj;sA vki bl rjg fo"kkn er dfj;sA gesa gekjs euksa dks 'kksd esa ugha Mky nsuk pkfg;sA gesa bl le; 'kksd vFkok fo"kkn ugha djuk pkfg;sA gs dkdqRLFk Jhjke! ;fn vki esjh ckr ekusa( rks] vki esjs lkFk lhrkUos"k.k ds iz;Ru izkjEHk dfj;s**A y{e.k }kjk] bl izdkj dgs x;s( ;s lkSgknZ iw.kZ opu lqudj( Jh jke us] lkSfef= y{e.k ds lkFk] mlh le;] rRdky] lhrk dh [kkst djus ds iz;Ru izkjEHk dj fn;sAA647]648AA y{e.k }kjk leqfpr Hkk"kk esa] cM+sjksa ds lí`'k] ysfdu le;kuqdwy mi;qä opu dgs x;s FksA mu opuksa ds lkj dks( txr ds egklkj jk?koSUnz Jhjke us ;wa dk ;wa gh ekudj( y{e.k dh lEefr dks( x`g.k dj fy;kA ^^gs ckfYedh! mÙke lEefr pkgs fdlh ls Hkh feys( mls x`g.k djds gesa( lHkh iz;Ru djus pkfg;sA ;gh mÙke lEefr] gekjh lHkh izdkj dh vkinkvksa dk

iwoZtksI;qäek=Lrq y{e.ksu lqHkkf"kre~A

lkj xzkgh egklkj% izfrtxzkg jk?ko%AA649AA

mÙke lEefr x`á ;Rue~ dqokZegs o;e~A

ckfYedh bne~ fg dq#rs lokZinke~ 'keue~AA650AA

ifBÙok bne~ }kn'ke~ foJkee~ rq

mÙke lEefr izkIL;ls iqekuA

HkkUokpk;sZ.k mäe~ opue~ LeÙkqZ

Hktrq Jh jkee~ jVrq Jh jkee~AA651AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

Hkk"; &

y{e.ksu lqHkkf"kra( iwoZtks&mi;qäe~] v=Lrq] lkjxzkgh egklkj% Jhjke%] jk?ko% izfrtxzkgA ^^ckfYedh! mÙke lEefr x`á o;e~ ;Rue~ dqokZegsA bne fg loZ vkinke~ 'keue~ dq:rsAA649]650AA iqeku~! Roe~ bne~ }kn'ke~ foJkee~ ifBRok rq mÙke lEefr izkIL;lsA vr% HkkUokpk;sZ.k mäe~ opue~& ^^Jh jkee~ jVrq! Jhjkee~ Hktrq! Jhjkee~ LeÙkqZ!A651AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

HkkokFkZ &

'keu djrh gS**AA649]650AA gs iqeku~! rqe izseiwoZd bl ckjgosa foJke dks i< dj] mÙke lEefr izkIr djksA ;gh HkkUokpk;Z }kjk dgk x;k opu gS& ^^Jhjke dks Hktks( Jhjke ds xq.kksa dks jVks vkSj Jhjke dk Lej.k djks**AA651AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

AA vFk% lkgl /kS;Z cynkrk =;ksn'k foJke% izkjH;rsAA

AA /;kue~ AA

Jh jkes /k`Rok fo'okle~ /k`r% lkgle~ p /kS;Ze~A

/keZ fg j{kfr jf{kre~ ;rks /keZe~ rrks t;e~AA652AA

ek Ù;äq lkgle~ /kS;Ze~ dky fojks/kh u lnkA

fo'okls.k jV Jh jkee~ l% j{kfr gh lnkAA653AA

dÙkZO;fu"B x`?kzjkt tVk;q izHkqfiz;%A

R;äq ruq Jh jkek; re~ J)k;kuekE;ge~AA654AA

Hkk"; &

Jh jkes fo'okla /k`Rok] lkgla p /kS;Za /k`r%A jf{kre~ /keZ fg j{kfrA ;rks /keZe~ rrks t;e~A lkgle~ /kS;Ze~ ek R;äq( dky lnk u fojks/khA fo'okls.k Jhjkee~ jVA l% lnk gh j{kfrA izHkqfiz;% x`?kzjkt tVk;q dÙkZO;fu"B%A l% Jhjkek; ruq Ù;äq( re~ vge~ J)k;k uekfeAA652]653] 654AAHkkokFkZ &

Jhjke esa fo'okl j[krs gq;s] lkgl vkSj /kS;Z dks /k`r jf[k;sA /keZ fg jf{krksa dh j{kk djrk gSA tgk¡ /keZ gksrk gS( ogha fot; Hkh gksrh gSA lkgl vkSj /kS;Z dks ugha NksM+saA le; lnk foijhr ugha jgrkA og rqEgkjs i{k esa Hkh vk;sxkA rc rd rqe] Jhjke esa fo'okl j[krs gq;s( Jhjke dks jVksA os Jhjke] lnk gh rqEgkjh j{kk djrs gSaA izHkq ds fiz; x`?kzjkt tVk;q( tks dÙkZO;fu"B Fks] mUgksaus Jhjke ds fy;s] vius 'kjhj dk gh mRlxZ dj fn;kA

vkJeknqiko`ÙkeUrjk j?kquUnukS pA

rnk··lk| n'kxzho f{kize·Urjek·fLFkr%A

vfHkpØke oSnsghe~ ifjozktd :i/k`d~AA655AA

reqxze~ ikideZ.kke~ tuLFkkuk··xrk nzqek%A

l¡n`'; u izdEiUrs u iz;kfr p ek#r%AA656AA

JhjkeL; RoUrje~ izsIlq% jko.k% rnUrjsA

mirLFks p oSnsghe~ fHk{kq:is.k jko.k%AA657AA

Hkk"; &

j?kquUn~ukS vkJekn~ miko`Ùke~ vUrjk p n'kxzho% ¼vkJe ik'osZ½ vklk| rnk f{kize~ vUrje~ vfLFkr%A ¼rnk½ ifjozktd :i/k`d~ oSnsghe~ vfHkpØkeA re~ ¼jko.ke~½ ikideZ.kke~ mXxze~ l¡n`';( rL; jko.kL; tuLFkku vkxrk( ¼KkRok½ nqzek% u izdEirs p ek#r% u iz;kfrA JhjkeL; RoUrje~ izsIlq% rn~vUrjs jko.k% fHk{kq:is.k mirLFksA lglk HkO; :is.k jko.k% ¼fHk{kq:i/k`d~½AA655]656] 657AAHkkokFkZ &

mu dks eSa viuh J)k izdV djus gsrq ueLdkj djrk gw¡AA652 ls 654AA rHkh lqfe=k vkuUno/kZu y{e.k dks] lhrk }kjk Jhjke ds ikl tkus ds fy;s izsfjr fd;k x;kA os y{e.k( bl rjg izsfjr gksdj( ?kksj ou esa] Jhjke ds lehi py fn;sA nksuksa j?kquUnuksa dks bl izdkj vkJe ls nwj ys tkus ds ckn( bl le;kUrj esa] n'kxzho jko.k( vkJe ds ikl igq¡pkA fQj 'kh?kzrk iwoZd] Nqidj] ví`'; jgrs gq;s gh] mlus ifjozktd vFkkZr~ ;k=h dk :i /kkj.k dj fy;kA ifjozktd ds os"k esa] og vkJe ds

lglk HkO; :is.k r`.kS% dwi bok··o`rA

vfr"Br~ izs{; oSnsghe~ tkudhe~ Jhjke fiz;ke~AA658AA

fr"Bu~ lEizs{; rnk ifRue~ JhjkeL; jko.k%A

vklhuke~ i.kZ'kkyk;ke~ ok"i'kksdk·fHkihfM+rke~AA659AA

f}tkfr os"ks.k fg re~ n`"V~ok jko.kekxre~A

loSZjfrFkh lRdkjS% iwt;kekl eSfFkyh%AA660AAHkk"; &

¼fHk{kq:is½ r`.k vko`Ùk dwi bo l% vfr"Br~A l% o`{ks.k vko`Ùks] oSnsghe~ tkudhe~ Jhjke fiz;ke~ izs{;A rnk fr"Bu~ Jh jkeL; ifRue~ vklhuke~ i.kZ'kkyk;ke~ ok"i'kksdkfHkihfM+rke~ ¼lhrke~½ lEizs{;A eSfFkyh% re~ jko.ke~ f}tkfr os"ks.k vkxre~ n`"V~ok] loSZZ% vfrfFklRdkjS% iwt;keklAA658]659]660AAHkkokFkZ &

vUnj vdsyh jg] jgh lhrk dh Vksg ysus yxkA og b/kj m/kj vkJe ds pDdj Hkh dkVus yxkA ml jko.k ds iki deZ brus mXxz Fks( fd] mldks ns[kdj vkSj ;g tkudj fd og tuLFkku esa vk x;k gS( mldh mifLFkfr ds dkj.k] tuLFkku {ks= esa] mlds igq¡pus ds ckn] nzqe Hkh fgyuk Mqyuk candj LrfEHkr gks x;sA muesa fdlh izdkj dk izdEiu 'ks"k ugha jgkA ogk¡ gok;sa Fke x;haA Jh jke dks ou ds vUrj¡x Hkkx esa Hkstdj( og jko.k] fHk{kq :i esa] vkJe ds lkeus vk x;kA bl izdkj lglk HkO; :i og jko.k( fHk{kq :i gks x;kAA655 ls 657AA ml le; og r`.k ls

mikuh;klue~ iwoZe~ ik|suk·fHkfueU«; pA

vczohr~ fl)feR;so rnk re~ lkSE; n'kZue~AA661AA

^^b;e~ o`lh czkã.k dkeekL;rke~

bne~ p ik|e~ izfrx`árke~ bfrA

fueU«;ek.k izfriw.kZ Hkkf"k.khe~

ujsUnzifRue~ izleh{; eSfFkyhe~A

izlá rL;k··gj.ks n`

leiZ;kekl o/kk; jko.k%AA662AAHkk"; &

vkuh; mi vklue~ iwoZe~ ik|su vfHk fueU«; pA fl)e~ :ie~ lkSE;n'kZue~ ¼jko.ke~½ rnk bR;so vczohr~& ^^czkã.k! bne~ o`lh( vL; dkee~ rke~A bne~ ik|e~ bfr p izfrx`árke~( bne~ p fl)e~ ou tkre~ mÙkee~ ¼vkgkj%½( ¼bne~½ Ror~ vFkZe~( bg vO;Xxze~ miHkq¡T;rke~**A fueU=;kek.k ¼jko.k%½ ujsUnzifRue~ eSfFkyhe~ izfriw.kZHkkf"k.khe~ izleh{;A izlá jko.k%( rL;k ¼lhrk;k½ vkgj.ks n`

HkkokFkZ &

dh ifRu dks] i.kZ'kkyk esa cSBh gqbZ( Jhjke ds nwj pys tkus ls( #a/ks xys ls] xhyh vka[kks ls] nq%[kh gksrh gqbZ ns[kkA og lhrk dh vuojr foospuk djrk jgkA eSfFkyh lhrk us f}tkfr( os"k esa nksxys pfj= okys jko.k dks] ogk¡ vk;s gq; ns[k dj( mldh vfrfFk ds :i esa( lRdkj djus dh( vkSj mldk iwtu djus dh rS;kjh dj yhAA658]659]660AA lhrk us miklu ykdj( igys ik| lefiZr fd;k vkSj fl):i esa vk;s] lksE;:ik vfrfFk

rr% lqos"ke~ e`x;k xre~ ifre~

izrh{kek.kk lgy{e.ke~ rFkkA

fujh{kek.kk gfjre~ nn'kZ rku~

egn~ oue~ uSo JhjkekS y{e.kkSAA663AA

rnk lkczohr~ jko.ke~ Nn~e:ie~ fHk{kqe~ bne~AA664AA

Hkk"; &

rr% eSfFkyh e`x;k xre~ lqos"ke~ ifre~ rFkk lg y{e.ke~ izrh{kek.kkA rke~ fujh{kek.kk gfjre~ egn~ oue~ ¼fg½ nn'kZ( ,o u JhjkekS&y{e.kkSA lk ¼eSfFkyh½ rnk Nn~e:ie~ fHk{kqe~ jko.ke~ bne~ vczohr~&AA663]664AAHkkokFkZ &

dk( vklu xzg.k djus ds fy;s vkg~oku fd;kA fQj lhrk us mls bl izdkj lEcksf/kr fd;k& ^^gs czkã.k nsork! ;g o`lh gS( bls vki vius dke esa fyth;sA ;g ik| lefiZr djus dk lkeku gS( d`i;k vki bldks izfrx`ghr dhft;sA ;s ou esa mÙiUu( fof/kor fl) fd;s gq;s( mÙke laLdkfjr vkgkj gSa( ;s lHkh vki ds fy;s gh gSaA vki budk miHkksx( vO;xz gksdj dfj;s**A bl izdkj fuefU=r vfrFkh ds :i esa vk;s jko.k us] ckrphr djus dh dyk dh iw.kZ Kkrk] e`nqHkkf"k.kh] eSfFkyh dks( leh{;kRed n`"Vh ls ns[kkA vius }kjk lhrk dh] dh xbZ leh{kk dh foospuk djds( jko.k us] ogk¡ ls lhrk dk vkgj.k djus dk n`

^^Luq"kk·ge~ n'kjFkL; Hkk;kZ·Lrq JhjkeL; pA

j?kqdqys tkrk Jhjke% y{e.k% rL;k·uqt%AA665AA

nn~;ku~ u izfrx`g~.kh;kr~ lR;e~ czw;kr~ u pk·u`re~A

,rn~ czkã.k% JhjkeL; ozre~ /k`re~ mÙkee~AA666AA

d% Roe~\ uke\ p xkS=e~\ dqye~\ vkp{o rÙor%A

,dÜp n.Mdk·j.;s fde·FkZe~ pjfl f}t%\\667AAHkk"; &

vge~ n'kjFkL; Luq"kkA Jh jkeL; p Hkk;kZ vLrqA Jhjke% j?kqdqys tkrkA y{e.k% rL; vuqt vLrqA czkã.k%! Jh jkeL; mÙkee~ ,rn~ ozre~ /k`re~&n|ku~ u izfrx`g~.kh;kr~( lR;e~ czw;kr~] p u vu`re~A d% Roe~ \ uke ¼fde~½ \ ¼d%½ xkS=e~p \ ¼d%½ dqye~ \ rÙor% vkp{oA Roe~ fde·FkZe~ ,d% f}t% p n.Mdkj.;s pjfl \**AA665]666] 667AAHkkokFkZ &

mlus muds vkxeu ds ekxZ dk voyksdu fd;k] rc] Hkh mls ogk¡ egku~ gjs&gjs ou o`{k gh fn[kkbZ fn;sA mls u rks Jhjke( vkSj] u gh y{e.k gh] dgha fn[kkbZ fn;sA eSfFkyh us( blh chp Nn~e:i esa fHk{kqd cus gq;s jko.k dks ;wa dgk&AA663]664AA ^^eSa n'kjFk dh iq=o/kq gw¡A eSa Jhjke dh Hkk;kZ gw¡A Jhjke dk tUe j?kqdqy esa gqvk gSA y{e.k muds NksVs HkkbZ gSaA gs czkã.k! Jhjke ds ;s mÙke /k`r ozr gSa& ¼1½ os nku dh gqbZ oLrq dks izfrx`ghr ugha djrs( ¼2½ os lnSo lR; Hkk"k.k djrs gSa ¼3½ os dHkh vuhfr dk dksbZ dk;Z ugha djrsA rqe dkSu gks\ rqEgkjk uke D;k gS\ rqEgkjk xkS= D;k gS\ rqe dkSu ls dqy ds gks\ rqe eq>s ;g lc

,oe~ czwoR;k% lhrk;k tudtke~ egkcy%A

izR;qokpksÙkje~ rhoze~ jko.kks j{kx.ksÜoj%AA668AA

^^;su fo=kflrk% yksdk% l nsok·lqj ekuq"kk%A

vge~ l% jko.kks uke% lhrs j{kx.ksÜoj%AA669AA

y¡dk% uke% leqnzL; e/;s ee egkiqjhA

lkxjs.k ifjf{kIrk% fufo"Vk% fxfjew/kZfuAA670AAHkk"; &

egkcy% j{kx.ksÜoj% jko.kks ,oe~ lhrk;k cwzoR;k tudtke~ rhoze~ izR;qÙkja mokp& ^^lnsok·lqj ekuq"kk% ;su yksdk% fo=kflrk%( lhrs! vge~ l% jko.kksA ee uke ¼jko.k%½A ee egkiqjh leqnzL; e/;sA iqjh uke% y¡dk%A rk fxfj ew/kZfu fufo"Vk%A rk lkxjs.k ifjf{kIrk%A vge~ j{kx.ks'oj%AA668] 669]670AAHkkokFkZ &

rÙor% crykvksA rqe fdl dkj.k] ,d vdsys] f}t:i esa] bl izdkj n.Mdkj.; esa ?kwe jgs gks\**AA665]666]667AA egkcyh] jk{klx.kksa ds Lokeh us] bl izdkj lhrk }kjk iwNs tkus ij] tudkRetk lhrk dks] rY[k ok.kh esa] izR;qÙkj esa] ;wa dgk& ^^euq";ksa nsorkvksa vkSj jk{klksa rFkk vlqjksa lfgr] ftl ls lHkh yksd Hk;kØkUr vkSj =Lr jgrs gSa& eSa ogh jko.k gw¡A gs lhrs! esjk uke jko.k gSA esjh egkiqjh leqnz ds chp esa gSA ml uxjh dk uke y¡dk gSA ;g y¡dk] ioZr ds f'k[kjksa ij] f'k[kj rykbZ esa] clh gqbZ gS( vkSj lkxj }kjk lc vksj ls f?kjh gqbZ gSA eSa jk{klx.kksa dk bZ'oj gw¡AA668]669]670AA lhrs! ;fn rqe esjh Hkk;kZ

i¡pnkL;k lgL=kf.k lokZ··Hkj.k Hkwf"krk%A

lhrs ifjpfj";fUr Hkk;kZ Hkofl es ;fn**AA671AA

jko.ksuSoeqä~okLrq dqfirk tudkRetkA

izR;qokpk·uo|k¡xh re·ukn`R; jk{kle~AA672AA

^^Jhjke fg fiz; ee lqHkÙkkZj% fg l% lnkA

ijiq#"ke~ vge~ u ok¡PNkfe jko.k% J`.kq%AA673AAHkk"; &

i¡p lgL=kf.k nkL;k%] lokZ% vkHkj.k Hkwf"krk%( ;fn lhrs ¼Roe~½ es Hkk;kZ Hkofl& ¼rs losZ½ ¼Roke~½ ifjpfj";fUr**A tudkRetk jko.ksu ,oe~ mDr~okLrq dqfirkA re~ jk{kle~ vukn`R; vuo|k¡xh izR;qokpku~ ¼dFk;fr½&** ee% Jhjke fg fiz;A l% lnk gh lqHkÙkkZj%A jko.k%! J`.kq%!( vge~ ijiq#"ke~ u ok¡PNkfeAA671]672]673AAHkkokFkZ &

cu tkrh gks( rks] ik¡p gtkj nkfl;k¡] tks lHkh izdkj ds vkHkj.kksa] ls lnk vy¡d`r jgrh gSa( os lHkh rqEgkjh ifjp;kZ vkSj lsok djsaxh**A tudkRetk lhrk( jko.k }kjk bl izdkj dgus ij( Øksf/kr gks xbZA ml jk{kl dk vuknj djrs gq;s] lhrk us mlds izLrko dks Bqdjk fn;kA ml vuo|k¡fxuh lhrk us jko.k dks bl izdkj izR;qÙkj fn;k&** eq>s Jhjke gh fiz; gSaA os lnk gh esjs lqHkÙkkZj gSaA gs jko.k! lqu! eSa fdlh ij iq#"k dh ok¡PNuk ugha j[krhAA671]672]673AA gs jko.k! eSa Jh jke dh iw.kZ ifrozrk ifRu gw¡A os gh esjs ifr gSaA Jh jke Hkh ,d ifRuozrh gSaA gs ew[kZ! rqe L;kfy;s gksA rqe D;ksa eq> nqyZHk Élguh dh dkeuk dj


jgs gks\ eSa lw;Z dh izHkk dh rjg] rqEgkjs }kjk] NwbZ Hkh ugha

iw.kkZ·ge~ ifrozrk ifRu% Jh jkeL; jko.k%A

Jh jkekfi ,difRuozrh l% gh ifreZ;kAA674AA

ew[kZ% Roe~ tEcqd% Élghe~ ekfePNfl nqyZHkksA

uk·ga 'kD;k Ro;k Li`"Vqek··fnR;L; izHkk ;Fkk**AA675AA

,oe~ czwoR;ke~ lhrk;k l¡jC/k i#"ke~ op%A

yykVs Hk`dqVh d`Rok jko.k% izR;qokprAA676AA

Hkk"; &

jko.k%! vge~ Jh jkeL; iw.kZ ifrozrk ifRu%A l% gh e;k ifr%A Jhjke vfi ,difRuozrhA ew[kZ%! Roe~ tEcqd%A ¼Roe~½ ¼fde~½ eke nqyZHkks Élghe~ bPNfl \ vge~ vkfnR;L; izHkk ;Fkk Ro;k Li`"Vqe~ u 'kD;k**A ,oe~ czwokR;ke~ lhrk;k i#"ke~ op% ¼JqRok½ jko.k% l¡jC/k%( ¼l%½ yykVs e`dqVh d`Rok izR;qokpr&AA674]675]676AAHkkokFkZ &

tkldrhA ;fn rqe eq>s Nwvksxs( rks] tydj Hk"e gks tkvksxs**A lhrk }kjk dgs x;s ,sls dBksj opu lqudj( jko.k läs esa vk x;kA mlus viuh Hk`dqVh rkudj] yykV ds mij rd viuh Hk`dqfV;k¡ p

^^Hkzkrk oSJo.kL;k·ge~ lkiRuks oj of.kZuhA

jko.kkS uke Hkíza rs n'kxzho% izrkioku~AA677AA

;su oSJo.kks Hkzkrk oSek=% dkj.kkUrjsA

}U}ek··lkfnrk Øks/kkn~j.ks foØE; fuftZr%AA678AA

en~ Hk;kÙkkZ% ifjR;T; Loe·f?k"Bkue`f)e~ pA

dSyk'ke~ ioZre~ Js"Be~ e/;kLrs ujokgu%AA679AAHkk"; &

^^Hkíza rsA vge~ oSJo.kL; ojof.kZuh lkiRuks HkzkrkA uke jko.kks izrkioku~ n'kxzho%A oS ek= dkj.kkUrjs }U}e~( ;su oSJo.kks Hkzkrk vklkfnrk( j.ks foØE; Øks/kkr~ fuftZr%A ujokgu% en~ Hk;kÙkkZ%] Loe~ vf/k"Bkue~] p _f)e~ ifjR;T; Js"Be~ ioZre~ dSyk'ke~ e/; vLrsAA677]678]679AAHkkokFkZ &

_f);k¡ ;gha NksM+ dj( Js"B ioZr dSyk'k ds chp esa dgha tkdj] Nqidj] vLr gh gks x;kA fQj eq>s og dHkh Hkh fn[kkbZ gh ugha fn;kAA677]678]679AA gs Hkísz dY;k.kh! dqcsj ds ml iq"id uke ds foeku dks( tks] dkex% gS vkSj 'kqHk gS( eSaus vius oh;Z ls] dqcsj ls] Nhu dj] dCts esa dj fy;k gSA bl foeku ls eSa( fogkj djus ds fy;s ;gk¡ ogk¡] tkrk jgrk gw¡A og ;gh iq"id foeku gSA gs eSfFkyh! 'kØ bUnz ds lkFk leLr lqjx.k] nsorkvksa ds lHkh iqjksxek( esjs Øq)&eq[k dks ns[k dj( =Lr gks tkrs gSa] vkSj mu lHkh ds ilhus NwV tkrs gSa( vkSj os nzfor gks mBrs gSaA gs jktiq=h lhrs! rqe esjs lkFk pydj( ogk¡ esjh egkiqjh esa( esjs lkFk fuokl djksA gs eukfLouh ekuoksa vkSj lHkh ukfj;ksa dks rqe ogk¡ jgrs gq;s ;kn gh ugha djksxhA ogk¡ tkdj rqe lHkh dks Hkwy

;L; rr~ iq"ide~ uke foekue~ dkexe~ 'kqHke~A

oh;kZnk··oftZre~ Hkízs ;su ;kfe fogk;le~AA680AA

ee l¡tkrjks"kL; eq[ke~ n`"Vso eSfFkyh%A

foízofUr ifj=Lrk lqjk% 'kØ% iqjksxek%AA681AA

r= Roe~ ol% gs lhrs jktiqf= e;k lgA

u Lefj";fl ukjh.kke~ ekuq"kh.kke~ eufLouhAA682AAHkk"; &

Hkízs! ;L; ¼dqcsjL;½ rr~ iq"ide~ uke foekue~ ¼;ks½ dkexe~ 'kqHke~ vfLr( rr~ oh;kZn~ vge~ vkoftZre~( ¼;su vge~½ fogk;le~ ;kfeA eSfFkyh%! 'kØ%( iqjksxek%] lqjk% ee l¡tkrjks"kL; eq[ke~ n`"V ifj=Lrk ,o rs foízofUrA gs jktiqf= lhrs! Roe~ e;k lg r= ol%A eukfLouh! ekuq"kh.kke~ ukjh.kke~ Roe~ u Lefj";flAA680]681]682AAYüklə 1,48 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin