Jhjke pfjrkoyhYüklə 1,48 Mb.
səhifə20/26
tarix19.01.2018
ölçüsü1,48 Mb.
#39382
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   26

Hkk"; &

JhjkeL; n'kZu veks?k%A JhjkeL; d`ik% p veks?k%A j?kqoj% cgqtufgrk;os] cgqtulq[kk;os] jk{kljkT; jktu~ ins] rnk] foHkh"k.ke~ vfHkÉ"kP;rA JhjkeL; n'kZu ek=s gh] losZ dkekuk% lnk vkiwR;ZrsAA1088]1089AAHkkokFkZ &

ds :i esa( vfoyEc jk{klksa ds jktk ds in ij] vfHkÉ"kfpr dj nks**A lkSfef= y{e.k us Jhjke }kjk bl izdkj dgs tkus ij( oupjksa vkSj lHkh eq[;ksa ds chp esa( jkt'kklu ds vkns'k ls( jktkKk dh ikyuk djrs gq;s( foHkh"k.k dk vfHk"ksd] jk{kl& jkt ds in ij dj fn;kAA1084]1085]1086AA euksRlkg ls Hkjiwj jk{klks us( lHkh vkekR;ksa us] oupjksa us] lHkh eq[;ksa us( lEosr Loj esa( ?kks"k.kk dh& ^^Jhjke fot;h gksa**A ;g ?kks"k iwjs vkdk'k esa Hkj x;kA rnuUrj ?kks"k.kk dh& ^^lqxzho fot;h gks**A ;g ?kks"k Hkh iwjs vkdk'k esa Hkjx;kA rRi'pkr~ ?kks"k.kk dh ^^y¡ds'k foHkh"k.k fot;h gks^^A bl ?kks"k.kk ls Hkh vkdk'k iwjk Hkj x;kA Jhjke ds n'kZu izkIr djuk lq[kn gS( Qynk;h gS( Jh jke dk n'kZu veks?k gSA Jhjke dh d`ik veks?k gSA Jhjke dh d`ik izkIr gksus ij] lHkh d`ik djus yxrs gSaA j?kqoj us cgqtu fgr ds fy;s] cgqtu&lq[k ds fy;s] jk{klksa ds jktk ds in ij] bl rjg foHkh"k.k dk vfHk"ksd dj fn;kA blh izdkj Jhjke ds n'kZu ek= ls gh] lHkh euksdkeuk;sa lnSo iw.kZ gks tkrh gSaAA1087]1088]1089AA

HkkUokpk;Z onfr eus n'kZ;%

vL; ifBRok foa'kreks foJkeaA

Jhjkea jk?koa j?kqoa'kukFka

vFk% loZ dkeukiwÙkZ Hko%RoaAA1090AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

Hkk"; %&

HkkUokpk;Z onfr& ^^vL; foa'kreks foJkea ifBRok] Jhjkea jk?koa j?kqoa'kukFke~ eus n'kZ;%] vFk% Roa loZdkeukiwÙkZ Hko%** AA1090AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

HkkokFkZ %&

HkkUokpk;Z dgrs gSa fd ^^bl chalosa foJke dks i<+dj j?kqoa'kukFk jk?ko Jhjke dks vius eu esa ns[kksA bl izdkj rqe lHkh dkeuk;sa iw.kZ ikusokys cutkvksA Jhjke ds n'kZuksa ds ckn dksbZ vkSj vU; dkeuk 'ks"k gh ugha jgrhA lHkh dkeuk;sa Lor% gh iw.kZ gks tkrh gSaAA1090AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

AA vFk% 'kBe~ 'kkBîs 'keud% bdfoa'kreks foJke% izkjH;rsAA

AA /;kue~ AA

Hktue~ Jh jkeL; lsrq n`< HkolkxjsA

HkkUokpk;Z czwfr ^^vFk% Hkt% re~ d:.kkdje~**AA1091AA

lkxjL; o;lkFksZ Jhjke% foHkh"k.k'pA

loupjk% lqxzho'p y{e.k% rVs xrkA

l uk izlhnr uk·djksr Édfpnfi rnkA

Øq)ks Jhjkeks /kuq"ke~ 'kje~ x`gfr y{e.kkr~AA1092AA

Hkk"; &

Jh jkeL; Hktue~( Hkolkxjs n`< lsrq ¼vfLr½! HkkUokpk;Z czwfr&^^vFk% Hkt% re~ d:.kkdja**A Jhjke%] foHkh"k.k%] loupjk% lqxzho%] y{e.k%] ¼rs losZ½] lkxjL; o;lkFksZ&rVs xrkA l% lkxj% uk·izlhnr( Édfpn~ vfi rnk u ·djksrA Øq)ks Jhjkeks( y{e.kkr~ /kuq"ke~ p 'kje~ x`gfrAA1091] 1092AAHkkokFkZ &

Jhjke dk Hktu djuk] Hkolkxj ds ikj ys tkus okyk] n`< lsrq gSA HkkUokpk;Z dgrk gS( fd] ^^blhfy;s vHkh ls ml d#.kkdj Jhjke dk Hktu djks**A Jhjke] foHkh"k.k] oupjksa lfgr lqxzho] y{e.k( ;s lHkh] lkxj dh eS=h izkIR;FkZ rV ij x;sAA1091] 1092AA og lkxj izlUu gh ugha gqvk( vkSj Jhjke dh eS=h izkIr djus gsrq mlus rc Hkh dqN Hkh ugha fd;kA bl ckr ls Øq) gksdj( Jhjke uas] y{e.k ls /kuq"k vkSj 'kj ek¡x dj ys fy;sA Jhjke /kuq"kck.k ysdj] lc ds lkFk leqnz ds rV ij x;sA ogk¡

lks xRok leqnzrhjs {kksHk;kekl lkxje~A

czkã.kkL=s.k l¡;ksT; czãn.MfuHke~ 'kje~A

l¡;ksT; /kuqf"k Js"Bs fopd"kZ egkcy%AA1093AA

rfLeu~ fod`"Vs lglk jk?kos.k 'kjklusA

fr;Zd~ u{k=S% lg p pUnzkS HkkLdjkS l¡xrkSAA1094AA

HkkLdjk¡'kqfHk% vnhIre~ relk p leko`Ùkke~A

n'kZ;kekl pkRekue~ leqnze~ lfjrk ifre~AA1095AA

Hkk"; &

lks( ¼rs losZ½ leqnzrhjs xRok( lkxje~ {kksHk;keklA czã n.M fuHke~ 'kje~ czkã.kkL=s.k l¡;ksT;] egkcy% ¼Jhjke%½ /kuqf"k Js"Bs l¡;ksT; ¼p½ fopd"kZA 'kjklus ¼fr"B~ok½ jk?kos.k rfLeu~ ¼T;k½ fod`"Vs] pUnzkS HkkLdjkS l¡xrkS( p] u{k=S% fr;Zd~( lg HkkLdj v¡'kqfHk% vnhIre~( ¼pUnzkS&lw;kSZ½ relk p leko`Ùkke~A ¼rnk½ lfjrk ifre~ leqnze~ vkRekue~ p n'kZ;keklAA1093] 1094]1095AAHkkokFkZ &

tkdj mUgksauas lkxj dks {kqfHkr djuk izkjEHk dj fn;kA czãn.M dh vkHkk okys ck.k dks czkã.k vL= ls vfHkeaf=r djds( egkcyh Jhjke uas( ml ck.k dks( vius Js"B /kuq"k ij vkjksfir dj fn;k( vkSj T;k dh izR;¡pk dks [kSapuk izkjEHk dj fn;kA 'kjklu esa fLFkr jk?ko Jhjke }kjk] ml /kuq"k dh T;k dh izR;¡pk dks [khaps tkus ij] pUnzek vkSj HkkLdj( viuh d{kk NksM+dj] ,d lkFk xxu esa fn[kus yxs( vkSj lHkh u{k=ksa us viuk ekxZ gh cny MkykA os lHkh fr;Zd~ fn'kk esa pyus yxsA lkFk gh HkkLdj dh fdj.kksa dk rst gh lekIr gks x;kA pUnzek vkSj lw;Z

leqnz opukPpSo uylsrqe~ vdkj;r~A

rL; veks?k ck.ksu lkxjL;qÙkjs fLFkrk%A

nq"Vk.kke~ gRok Jhjke% e#dkUrje~ lql`tr~AA1096AA

;ks)kiqjh'p rr~ dSUnz 'kq"d% rIr% v¡'kqes.kA

cgqLusgks cgq{khj% lqxfU/kfoZfo/kkS"kf/k%AA1097AA

i'kO;'pkYijksx'p Qy ewy jlk;qr%A

,oesrS'p l¡;qäks cgqfHk l¡;qr% e:%AA1098AA

Hkk"; &

leqnzopukr~ p( ,o uylsrq lkxjs vdkj;r~A rnk] rL; Jh jkeL; ck.ksu] lkxjL; mÙkjs fLFkrk%] nq"Vk.kke~] Jhjke gRok( rFkk e#dkUrje~ lql`tr~A rr~ e#dkUrjL; dSUnz ;ks)kiqjh% p( bne~ va'kqes.k 'kq"d( rIr%A v= fofo/k vkS"kf/k%] cgq{khj%( cgqLusgks ifjiw.kZ%A i'kqok% vYi jksx% p Qy ewy jlk;qr% pA e:% ,oe~ ,rs( p cgqfHk l¡;qäks xq.kksa l¡;qr%AA1096] 1097]1098AAHkkokFkZ &

vU/kdkj ls leko`Ùk gks x;sA blh chp( rHkh] lfjrkifr] lkxj] leqnz( l 'kjhj( izR;{k ogk¡ mifLFkr gks x;kAA1093]1094]1095AA leqnz ds dgs opuksa ds vuqlkj( mlh fo/kk ls] uy us] uylsrq] dk fuekZ.k lkxj ds Åij dj fn;kA rnuUrj] mu Jh jke ds ck.k ls] lkxj ds mÙkj rhj ij fuokl dj jgs( nq"V 'k=qvksa dks] Jhjke us ekj dj e:dkUrj izns'k dk lql`tu dj fn;kA ml e#dkUrj izns'k dk dSUnz ;ks)kiqjh gSA og iqjh lw;Z dh fdj.kksa ls 'kq"d vkSj vR;Ur rirh gqbZ gSA ogk¡ ds yksxksa esa vkil esa [kwc Lusg gSA vkSj ogk¡ ds i'kqvksa dks jksx de gh gksrs gSaA ogk¡

n.M ,o ojks yksds iq#"kL;sfr es efrA

f/kd~ {keke~ vd`rKs"kq lkURoe~ nkua rFkkfi okAA1099AA

,rks fg efr JhjkeL; ^^ikS#"k'pkHkw"k.k%**A

n'k ;kstu foLrh.kZe~ 'kr;kstu vk;re~A

nn`'kqnsZok x¡/kokZ uy lsrqe~ lqnq"dje~AA1100AA

jRukdje~ lkxje~ cU/;rke~ lsrqe~ j?kqojkSA

u Hkwrks u Hkfo";fr rRlsrq d`rs lkxjsAA1101AA

Hkk"; &

vd`rKs"kq {keke~ rFkk lkURoe~ ok nkue~( ¼vfi½ f/kd~A yksds iq#"kL;( ,o n.M ojks( bfr es efrA ^^ikS#"k% p vkHkw"k.k%** ,rks fg JhjkeL; efrA lqnq"dje~ uy&lsrqe~( n'k ;kstu foLrh.kZe~] 'kr ;kstu vk;re~] nsok x¡/kUokZ nn`'kq%A j?kqojkS lkxje~ jRukdje~ cU/;rke~ lsrqe~A rr~ lsrq d`rs lkxjs u Hkwrks u Hkfo";frA A1099]1100] 1101AAHkkokFkZ &

dh xk;sa [kwc nw/k nsrh gSa( vkSj ogk¡ cgqr izdkj dh lqxfU/kr vkS"kf/k;k¡ Hkh foiqy ek=k esa iSnk gksrh gSaA ogk¡ jl ;qä dbZ izdkj ds Qy vkSj ewy mÙiUu gksrs gSaA e:dkUrj izns'k esa] vHkh Hkh cgqr ls bl izdkj ds xq.k fo|eku gSaA ;g ,d l¡;qä {kS= gSA ;gk¡ lHkh yksx l¡;qr gksdj jgrs gSaAA1096]1097]1098AA esjs erkuqlkj izk;% ;g ns[kk x;k gS( fd] vd`rKksa ds izfr lkURouk ;k mudks iznÙk nku( vFkok muds izfr {kek Hkko( muds }kjk f/kôkj fn;k tkrk gSA ,sls yksdksa esa& rks ikS#"k vkSj n.M nsus dh vkidh {kerk gh vki dks Js"B cuk ldrh gSA

rrks nsok% lxU/kokZ% fl)kÜp ije"kZ;%A

vkxE; xxus rLFkqnzZ"Vqdkek% rnköqre~AA1102AA

fo'kky% lqd`r% Jheku~ lqHkwfe% lqlekfgr%A

v'kksHkr egklsrq lhekUr lkxjs le%AA1103AAHkk"; &

rrks nsok% l xU/kokZ%] fl)k% p ije _"k;% rn~ vn~Hkqre~ n`"Vqdkek% xxus vkxE; rLFkq%A Jheku~ lkxjs fo'kky% lqd`r%( lq Hkwfe] lq lekfgr%] egklsrq] lhekUr% le% v'kksHkrAA1102]1103AAHkkokFkZ &

;g er izHkq Jhjke dk Hkh gS fd ^^ikS#"k gh O;fäRo dk vkHkw"k.k gksrk gS**A n'k ;kstu dh pkSM+kbZ okyk] lkS ;kstu yEck] lqnq"dj] uy lsrq( uy ds uSr`Ro esa] cuk fn;k x;k( ftls lHkh nsorkvksa vkSj xU/koksZ us ns[kkA jRukdj lkxj dks] j?kqojksa& Jhjke vkSj y{e.k us( lsrq cukdj] ckU/k gh fn;kA vc lkxj ,d :dkoV ugha jg x;kA ,slk egku~ dk;Z] u rks igys gh fdlh us fd;k Fkk( vkSj uk gh dksbZ Hkfo"; esa Hkh dj ik;sxkA bl izdkj dk fo'kky lsrq] lkxj ds mij] Jhjke us cuok fn;kA rHkh xU/koksZ ds lkFk nsox.k] fl)x.k] ije~ _f"kx.k( xxu esa ogk¡ vkdj fLFkr gks x;s( vkSj ml ije vöqr dk;Z dks ns[kus yxsA lHkh yksx vk'p;Z pfdr gks x;sAA1099]1100]1101AA mÙkj rV ij nq"V l¡gkj ns[kdj lUrq"V( Jheku~ lkxj us vius Åij fo'kky( vPNh fof/k ls fufeZr%] vPNh Hkwfe ij fufeZr] vkl&ikl ds okrkoj.k esa vPNh rjg ls lekfgr( ml egku~ lsrq dks cuus fn;kA ml le; og lsrq] lkxj ij lhekUr izns'k dh rjg] 'kksHkk ik jgk FkkAA1102]1103AA uylsrq ls] Jhjke dh oupjksa

oupjk.kke~ okfguh rh.kkZfg uylsrqukA

nf{k.k rhjs leklk| l¡xs midj.kkA

lgs vL=k 'kL=k'p lgs p lSU;qidj.kkA

rhjs fufofo'ks jkKks cgqQy ewyksndksAA1104AA

^^lnk 'kBe~ lk/;s 'kkBîs** onfr lks HkkUokpk;ZA

^^lkEuk lk/k; fou;he~ n.MHksns.k vuk;Ze~**AA1105AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

Hkk"; &

uy lsrquk oupjk.kke~ okfguh midj.kk l¡xs rh.kkZfg( nf{k.k rhjs leklk|] lgs vL=k 'kL=k% p lgs lSU; midj.kk p( rhjs fufofo'ksA jkKks] cgq Qy] ewy] mndks Hkq¡t;srA ^^'kBe~ lnk 'kkBîs lk/;s**A ^^lkEuk fou;he~ lk/k;**A n.M Hksns.k ¼p½ vuk;Ze~ lk/k;**&lks HkkUokpk;Z onfrAA1104] 1105AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

HkkokFkZ &

dh lsuk( vius midj.kksa ds lkFk( lkxj dks ikj djds lkxj ds nf{k.kh fdukjs ij( igq¡p xbZA ogk¡ igq¡pdj] lkFk ys tk;s x;s vL=ksa& 'kL=ksa vkSj lSU; midj.kksa dks leqnz ds nf{k.kh fdukjs ij leqfpr LFkkuksa ij fuosf'kr dj fn;k x;kA fQj jktkKk ls( lHkh lSfudksa us] cgqr ls Qyksa] [kkus ;ksX; ewyksa] ihus ;ksX; ikuh dk Nddj miHkksx fd;kA ^^'kB iq#"kksa dks lnSo 'kBrk ls gh lk/k ysuk pkfg;sA lke uhfr ls fou;h yksxksa dks lk/k ysuk pkfg;sA vuk;ksZa dks n.M vkSj Hksn uhfr ls lk/k ysuk pkfg;s**& ;gh HkkUokpk;Z dk dguk gSAA1104]1105AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

AA vFk% nq"V fuxzgdkjd% }kfoa'kr foJke% izkjH;rsAA

AA /;kue~ AA

nq"V nyukFksZ fg jkSnz :ia

Lotu j{k.kkFksZ lkSE; :iaA

uohu l`tukFksZ fuR; o`fÙka

/;k;rke~ lR;a f'koa 'k¡djaAA1106AA

vFk% lQy l`tu d`Rok

rnk vkg~oká f'koe~ 'k¡dje~A

iwt;kekl re~ izHkqe~ :nze~

fof/kuk jk?ko% jkes'oje~AA1107AA

Hkk"; &

Jhjke% nq"V nyukFksZ fg jkSnz :ia ¼Hkofr½A ¼l%½ Lotu j{k.kkFksZ lkSE; :ia ¼vfLr½A uohu l`tukFksZ ¼;L;½ fuR; o`fÙka] ¼ra½ lR;a f'koa 'k¡dja /;k;rke~A jk?ko% vFk% lQy l`tu d`Rok( rnk] vkg~oká f'koe~ 'k¡dje~ :íze~( re~] izHkqe~] jkes'oje~] fof/kuk iwt;keklAA1106]1107AAHkkokFkZ &

Jhjke nq"Vksa ds nyu gsrq gh jkSnz :i /kkj.k djrs gSaA os Lotuksa dh j{kk vkSj ikyu gsrq lkSE; :i /kkj.k djrs gSaA mudh uohu l`tu gsrq] fuR; gh o`fÙk jgrh gS] mu lR;] f'ko] 'kadj Lo:i Jhjke dk ge /;ku djsaAA1106AA egku~ uy lsrq dk lQyrk iwoZd l`tu djds( jk?ko Jhjke us( rRi'pkr~] f'ko 'k¡dj izHkq #nz dk vkg~oku fd;k( vkSj mu izHkq dks Jhjke us bZ'oj ekudj]

T;ksfrÉyx% jkes'oj% iki?u% nq%[k uk'ku%A

JhjkeL; vk'khoZpukr~ fot;h% djksfr f'ko%AA1108AA

x¡xk;k% tya iwt;% vkuf;Rok jkesÜoje~AA1109AA

rnk uylsrq cU/kusu xRok iqjhe~ y¡dke~ l&lSU;ke~A

fopk;Zr~ v¡xne~ Jhjke% jko.kkFksZ Lo nwre~AA1110AA

Hkk"; &

jkes'oj% T;ksfrÉyx% iki?u%] nq%[kuk'ku%] ¼n'kZusu p f'ko% vfLr½ Jh jkeL; vk'khoZpukr~ f'ko% ¼iwtda½ fot;h djksfrA x¡xk;k% tya vkuf;Rok ¼rLekr~½ jkesÜoje~ iwt;%A rnk l&lSU;e~ uylsrq cU/kusu xRok] Jhjke v¡xne~ jko.kkFksZ Lo nwre~ bo fopkj;r~AA1108]1109]1110AAHkkokFkZ &

fof/k iwoZd mudk iwtu vkSj Lrou fd;kA bl izdkj jkes'oj T;ksfrÉyx dh LFkkiuk gqbZA ;g jkes'oj T;ksfrÉyx lHkh ikiksa dks u"V djus okyk gSA lHkh nq[kksa dk fouk'k djus okyk gSA bl Éyx ds n'kZu] dY;k.kdkjh gSaA vkSj blds n'kZu ek= ls gh vkidh lHkh euksdkeuk;sa iw.kZ gks tkrh gSaA f'ko dk iwtu djus okys dks( Jhjke ds vk'khokZn ls] f'ko] fot;h djrs gSaA x¡xk ty ykdj( ml x¡xk ty ls( Jh jkes'oj dh iwtk djsaA ;g vfpUR; ykHknk;d gSAA1107]1108] 1109AA f'kokpZuk djds( Jhjke] lsuk lfgr] uylsrq cU/k dk mi;ksx djds( lkxj ds nf{k.k rhj tk igq¡psA ogk¡( lqcsy ioZr ij fLFkr gksdj( Jh jke] ek#fr vkSj lkSfef= y{e.k us( fopkjfoe'kZ fd;kA rnuqlkj ;qojkt v¡xn dks viuk jktnwr cuk dj( jko.k

lqcsy ioZrs fLFkrk Jhjke ek#fr lkSfe=hA

lqxzho vfr Øks/ks.k mRlkgs.k Iyoaxrke~AA1111AA

jko.k lfUu/ks xRok eYy ;q)s ;kS)îrA

eqf"V izgkjS% pØrq% p ;q)e·lá:ie~A

vR;ksRlkg% p Øks/kksUekn% lnSo fg oftZrk%AA1112AA

rkS ijLijeklk| ;ÙkkoU;ksU;a lwnusA

ektkZjkfoo Hk{kkFksZ·orLFkkrs eqgqeqZgq%AA1113AA

,rkfLeUuUrjs j{kks ek;k cye·FkkReu%A

vkjC/kqeqilEisns KkRok oupjkf/ki%AA1114AA

Hkk"; &

Jhjke] ek#fr] lkSfef= lqcsy ioZrs fLFkrkA jko.ke~ n`"V~ok lqxzho% vfr Øks/ks.k p vfr mRlkgs.k Iyoaxrke~A l% jko.klfUu/ks xRok rq eYy ;q)s ;ks)îrA l% eqf"Î izgkjS% ;q)e~ vlá:ie~ p pØrq%A vfr mRlkg p vfr Øks/kksUekn lnSo fg oftZrk%A rkS ijLije~ vklk| ;r~ rkor~ vU;ks vU;alwnus( ektkZjko Hk{kkFksZ bo vorLFkkrs&eqgqeqZgqA vfLeu~ vUrjs ,r% j{kks] ek;kcye~ vkReu% vFk%AA1111] 1112]1113]1114AAHkkokFkZ &

dks lans'k nsus( Hkstus dk fu.kZ; fy;k x;kA mlh le;( vfrØks/kksUekn esa] rFkk vfr mRlkg esa] vkdj] lqxzho mNy iM+sA os jko.k ds ikl igq¡p x;sA jko.k ds ikl igq¡p dj( lqxzho ml jko.k ls eYy;q) 'kSyh esa ;q) djus yxsA 'kuS% 'kuS% lqxzho us eqfBdk ds izgkjksa }kjk( ;q) dks vlá :i ns

mRiikr rnk··dk'ke~ ftrdk¡{kh ftrDye%A

jko.k% fLFkr ,ok·= gfjjktsu o¡fpr%AA1115AA

vkxr Jhjke ik'osZ vukgr lqjf{krAA1116AA

Hkk"; &

oupjkf/ki% vkjC/kqe~ milEisns KkRok( rnk vkdk'ke~ ftrdk¡{kh] ftrDye% mRiikr( ,o v= gfjjktsu o¡fpr jko.k% fLFkrA l% ¼lqxzho%½ Jhjke ik'osZ vukgr% p lqjf{kr% vkxrAA1115]1116AAHkkokFkZ &

fn;kA os ckj &ckj jko.k ij izgkj djus yxsA vfr mRlkg vkSj Øks/kksUekn rks lnSo gh oftZr gksrs gSaAA1110]1111]1112AA nksuksa lqxzho vkSj jko.k] ,d nwljs ds ikl igq¡p dj( ,d nwljs ij( ,d nwljs dk o/k djus ds /;s; ls( ;q) esa] izgkj djus yxsA tSls phrs viuk f'kdkj djrs le; xqjkZ xqjkZ dj f'kdkj ds cVds Hkjrs gSa( mlh rjg] os ,d nwljs dks] yydkj yydkj dj ckj ckj fxjk dj( ?kkrd iVdfu;k¡ ns jgs Fks vkSj vk?kkr dj jgs FksA blh chp ml jk{kljkt jko.k us] ek;k cy dks] vius 'kjhj ij /k`r dj fy;kA oupjkf/kifr lqxzho us( yM+rs yM+rs lEHky dj( bl ckr dks tku fy;k( vkSj] ;g Kkr gksus ij fd og ek;k cy dk iz;ksx djus okyk gS] os rRdky vkdk'k esa mNy x;sA lqxzho fot; izkIr djus ds vkdk¡{kh FksA eYy;q) esa] mUgksaus Je dh FkdkoV dks thr fy;k FkkA bl izdkj gfjjkt lqxzho }kjk jko.k o¡fpr gks x;kA og jko.k ogha fLFkj gksdj [kM+k gh jg x;kA lqxzho Jhjke ds ikl vukgr vkSj lqjf{kr ykSV vk;sAA1113]1114]1115] 1116AA lqxzho dks lqjf{kr ykSVk ns[kdj( Jhjke us mudks ;g dgk& ^^esjs lkFk eU=.kk fd;s

lqxzhoe~ lqjf{kr% n`"V~ok Jhjke% rfeneczohr~A

^^vleU«; e;k lk/kZe~ rfnne~ lkgle~ d`re~A

,oe~ lkgl;qäkfu u dqoZfUr tusÜojk%AA1117AA

bnkuhe~ ek d`Fkk ohj% ,ofEo/ke~ vfjUne%A

Rof; ÉdfpRlekiUus fde~ dk;Ze~ lhr;k eeAA1118AA

tkur'pkfi rs oh;Ze~ egsUnz o:.kksiek**AA1119AA

resoe~ okfnue~ Jhjkee~ lqxzho izR;qokpr~AA1120AA

^^ro Hkk;kZ·igrkZje~ n`"V~ok jk?ko% jko.ke~A

e"kZ;kfe dFke~ ohj% tkuu~ foØeekReu%**AA1121AA

Hkk"; &

Jhjke lqxzhoe~ lqjf{kr n`"V~ok re~ bne~ vczohr~& ^^ee lk/kZe~ vleU«; rn~ bne~ lkgle~ d`re~( ,oe~ lkgle~ ;qäkfu( tusÜojk% u dqoZfUrA ohj%! vfjUne%! ,oe~ fo/ke~ bnkuhe~ ek d`FkkA Édfpr~ Rof; lekiUus( ee lhrk;k dk;Ze~ fde~ \ tkur% rs oh;Ze~ p vfi egsUnz o:.kksiekA** re~ ,oe~ okfnue~ Jhjkee~ lqxzho% izR;qokpr~& ^^jk?ko%! ro Hkk;kZ vigÙkkZje~ jko.ke~ n`"V~ok] ohj%! dFke~ u e"kZ;kfe\ vkReu%! tkuu~ foØee~ Ro;k**AA1117]1118]1119]1120] 1121AAHkkokFkZ &

fcuk( vkius ;g lkgfld dk;Z fd;k gSA bl izdkj


dk lkgfld dk;Z vkSj ;qfä;k¡( jktk yksx ugha djrsA gs ohj!
gs vfjUne! vki gekjs jktk gSa( vkidks bl izdkj dk
dk;Z( lkgl vkSj ;qfä;k¡ ugha djuh pkfg;sA ;fn fdlh
rjg vki gkj tkrs ;k ekjs tkrs( rks esjs lhrk dh eqfä

bR;soe~ okfnue~ Jhjke% vfHkoU| lqxzhoe~A

y{e.ke~ yf{elEiUue~ bne~ opueczohr~AA1122AA

^^ifjx`áksnde~ 'khre~ oukfu QyofUr pA

cykS?ke~7 l¡foHkT;see~ O;wá fr"Bke y{e.k%AA1123AA

f{kize~ v| nqjk?k"kkZe~ iqjhe~ jko.k ikfyrke~A

vfHk;ke tosuSo loZrks gfjfHko`Zrk%**AA1124AA

Hkk"; &

Jhjke% bfr ,oe~ okfnue~ vfHkoU| y{e.ke~] yf{elEiUue~] bne~ opue~ vczohr~&A y{e.k%! o;e~ mnde~ 'khrye~ p QyofUr oukfu p ifjx`á] ,ee~ cye~55 vkS?ke~ l¡foHkT;sA ¼,ee~½ O;wá fr"BkeA loZrks gfjfHko`ZÙkk% v| f{kize~ nqjk?k"kkZe~ jko.k ikfyrke~ iqjhe~ tosu ,o vfHk;ke**AA1122] 1123]1124AAHkkokFkZ &

ds fy;s fd;s tk jgs bl m|e dk D;k gksrk\ vkids fcuk] ;fn eSa lhrk dks eqä djok dj izkIr dj Hkh ywa( rks D;k \ eq>s thou Hkj vkids lekiUu gksus dk nq%[k lrkrk gh jgrkAA1117]1118AA eSa vkidk o:.k tSlk vkSj egsUnz tSlk oh;Z vkSj ijkØe tkurk gw¡**A ml lqxzho dks bl izdkj Jhjke }kjk Vksds tkus ij( lqxzho us Jhjke dks ;wa dgk& ^^gs jk?ko%! vki dh Hkk;kZ lhrk dk vigj.k djus okys dks] viuh vk¡[kksa ds lkeus ns[kdj( gs ohj izHkq Jhjke! vkids foØe dks tkurs gq;s( gs vkReh; fe= Jhjke! eSa dSls vkSj D;ksa ugha ml dnkpkjh dh ,slh dh rslh djrk**A ,slk izfrmÙkj lqudj( Jhjke us

jk?ko% lfUuos";Soe~ Lo lSU;e~ j{klke~ o/ksA

lEeU«; efU=fHk% lk/ksZ fuf'pR; p iqu% iqu%AA1125AA

v¡xne~ ckfyru;e~ lekgw ;sne·czohr~AA1126AA

^^lkSE;% xRok jko.ke~ czwfg lans'kfene~ Li"Ve~A

^^^^Hkz"V Jhde~ xrSÜo;Ze~ eqew"kkZe~ u"V psruke~AA1127AA

;q)Lo ek /k`fre~ d`Rok 'kkS;ZekyEC; jk{klA

ePNjS% Roe~ j.ks 'kkUr% rr% iwrks Hkfo";flAA1128AA

Hkk"; &

jk?ko% Lo lSU;e~ j{klke~ o/ks lfUuos"; ,oe~( iqu% iqu% p efU=fHk% lk/ksZ lEeU«;( fuf'pR;A Jhjke% ckfyru;e~ v¡xne~ lekgw; bne~ vczohr~& ^^lkSE;! jko.ke~ xRok bne~ Li"Ve~ l¡ns'ke~ czwfg& ^^^^jk{kl%! 'kkS;Ze~ vkyEC; ;q)Lo( ek /k`fre~( Roe~ Hkz"V Jhde~ xr ,s'o;Ze~] eqew"kkZe~] u"V psruke~ d`Rok ek /k`fre~A Roe~ j.ks er~ 'kjS% 'kkUr% rr% iwrks Hkfo";flAA1125]1126]1127]1128AAHkkokFkZ &

lqxzho dh ,d vPNs oäk dh rjg [kwc iz'k¡lk dhA fQj y{eh lEiUu y{e.k dks( Jhjke us ;wa dgk&AA1119]1120]1121]1122AA ^^gs y{e.k%! ge yksx 'kq) 'khry ty vkSj jlhys Qyksa ls yns o`{kksa okys ou dks] vius dCts esa ys ysosaA ge gekjh ,d vkS?k55 lsuk dks( vPNh rjg ls foHkkftr djds( O;wg jpuk esa LFkkfir djsaA ge oupjksa }kjk vPNh rjg ls vko`Ùk gksdj( vc QqÙkhZ ls] nqjk?k"kZ jko.k ikfyr iqjh ij] vkØe.k djus dk vfHk;ku izkjEHk djsa**A bl izdkj jk?ko Jhjke us vius lSU; cy dks] jk{klksa ds o/k ds /;s; ls] Hkyh izdkj] fuosf"kr dj fn;kA fQj fuos'k55 ns[ksa ifjf'k"V & n

_"kh.kke~ nsorkuke~ p xU/kokZ·Iljlke~rFkkA

ukxkukEeFkk% ;{kk.kke~ jkKke~ p jtuhpj%AA1129AA

ro niZ% Lo;EHkw ojnku t% lekizk·|%AA 1130AA

n.M/kjkge~ nkjkgj.kdf'kZr% jko.k%A

n.Me~ /kkj;ek.k·Lrq y¡dk }kjs fLFkrk nq"V%AA1131AA

vjk{klfeee~ yksde~ drkZfLe fuf'krS% 'kjS%A

u pSPNj.ke·H;sf"k rq rkeknk; eSfFkyhe~AA1132AAHkk"; &

_"kh.kke~ nsorkuke~ p vIljlke~ xU/kokZe~ rFkk ukxkuke~] ;{kk.kke~] jkKke~ p jtuhpj% Roke~ eFkk%A v|% ro Lo;EHkw ojnku t% niZ% lekIrA jko.k%! nkjkgj.k df'kZr% vge~ n.M/kjk n.Me~ /kkj;ek.k~ vLrqA nq"V%! vge~ y¡dk }kjs fLFkrkA ¼vge~½ bee~ yksde~ vjk{kle~ fuf'krS% 'kjS% dÙkkZfLeA p ,r~ Nj.ke~ vH;sf"k rq% rke~ eSfFkyhe~ vknk;AA1129]1130]1131]1132AAHkkokFkZ &

djds( ckj ckj vius efU=;ksa ds lkFk feydj( muls ea=.kk;sa djrs gq;s] leLr ;kstuk ij] fofHkUu fu.kZ; fy;sAA1123]1124] 1225AA rnuUrj Jhjke us ckfyiq= v¡xn dks vius ikl cqykdj ;wa dgk& ^^gs lkSE;! rqe jko.k ds ikl tkdj esjk ;g Li"V l¡ns'k dgks& ^^gs jk{kl! vc rqe 'kwjohjrk dk voyEcu ysdj ;q) djksA ijk;h Hkwfe vkSj lEink ij rqe vc cSBs er jgksA rqeus viuh Jh dks Hkz"V dj fy;k( viuk ,s'o;Z [kks fn;k( e`R;q dks xys yxk fy;k( psruk dks u"V dj fy;k] vc rqe gkFk ij gkFk /kj dj cSBs er jgksA rqe j.k esa esjs ck.kksa }kjk

/kekZRek jk{klJs"B% lEizkIrks p foHkh"k.k%A

y¡dS'o;Zfena Jheku~ /kzqoa izkIuksR;·d.Vda****½**AA1133AA

bR;qä% rkjs;ks jkes.kk·fDy"V deZ.kk rnkA

txkekdk'kek··fo'; ewfÙkZekfuo gO;okV~AA1134AA

xRok jko.k efUnje~ nn'kkZlhue·O;Xxze~A

rn~ JhjkeL; l¡ns'ke~ fuos|k··ReuekReukAA1135AAHkk"; &

/kekZRek jk{kl Js"B% foHkh"k.k% p] lEizkIrksA bne~ y¡dk&,s'o;Ze~ Jheku~ foHkh"k.k vd.Vde~ /kqzoe~ izkIuksfrA***½** rkjs;ks v¡xn% vfDy"V deZ.kk Jhjkes.k bfr mä%( rnk] ewfÙkZeku~ bo gO;okV~] vkdk'ke~ vkfo';] txkeA jko.k efUnje~ xRok( re~ jko.ke~] vO;Xxze~ vklhue~ nn'kZ%A vkReua rn~ JhjkeL; vkReuk l¡ns'ke~ fuosn;&AA 1133]1134]1135AAHkkokFkZ &

'kkUr dj fn;s tkvksxs( rc rqe ,d iqrys ek= gh jg tkvksxsAA1126]1127]1128AA gs jtuhpj%! rqeus _f"k;ksa dks] nsorkvksa dks vkSj vIljkvksa lfgr xU/koksZ dks] ukxksa dks] ;{kksa dks] {kf=; jktkvksa dks( [kwc eFk MkykA vc] rqEgkjk Lo;EHkw czãk }kjk iznÙk ojnku( vkSj mlls mÙiUu niZ] lekIr gksus okyk gSA gs jko.k! eSa( viuh ifRu ds gj.k ls nq%[kh( y¡dk ds }kj ij] vk pqdk gw¡A eSa bl yksd dks( vius rh{.k ck.kksa ls( jk{kl jfgr djus okyk gw¡A gs nq"V! eSa gkFk esa n.M /kkj.k djds] rqEgsa rqEgkjs d`R;ksa dk n.M nsus vk x;k gw¡A ;fn rqe Mjdj] ;g gkfu jksduk pkgrs gks( rks] mu eSfFkyh lhrk dks rqe

^^nwrks·ge~ dkslysUnzL; jkeL;k·fDy"VdeZ.kkA

ckfyiq=ks·¡xnks uke ;fnrs Jks=ekxr%AA1136AA

^^^^fu"iR; izfr;q/;Lo u`'kal% iq#"kks Hko%A

gUrkfLe Roke~ lgkekR;e~ l&iq=Kkfr ckU/koke~A

fu#f}Xuk% =;ks yksdk% Hkfo";fUr grs Rof;AA1137AA

foHkh"k.kL; ,s'o;Ze~ Hkfo";fr grsRof;A

u psr~ lRd`R; oSnsgha izfriR; iznkL;fl****½**AA1138AA

Hkk"; &

^^jkeL; vfDy"V deZ.kk dkSlysUnzL; vge~ nwrksA ;fn rs Jks=ekxr% ckfyiq= v¡xnks ukeA u`'k¡l%! fu"iR; izfr;q/;Lo( iq#"kks Hko%A vge~ Roke~ lg vkekR;ke~] l iq=ke~] l KkfrckU/koku~ gUrkfLeA Rof; grs =;ks yksdk% fu#f}Xuk Hkfo";fUrA Rof; grs ,s'o;Ze~ foHkh"k.kL; Hkfo";frA u p ,r~ lRd`R;%( izfriR; oSnsghe~ iznkL;fl****½**AA1136]1137]1138AAHkkokFkZ &

lEeku lfgr ;gk¡ ij ys vkvksAA1129 ls 1132AA /kekZRek jk{kl Js"B foHkh"k.k Hkh esjs lkFk ;gk¡ vk x;s gSaA ;g y¡dk dk ,s'o;Z( vc ls gh] /kqzojhR;k LFkk;h :i ls] rRdky izHkko ls Jheku~ foHkh"k.k dk gks x;k gSA y¡dk dk vd.Vd jkT; mUgsa vc izkIr gks x;k gS**A rkjk iq= rkjs; v¡xn rHkh ewfÙkZeku~ ;K dh ifo= vfXu dh rjg] vkdk'k esa Åij mBdj vius rst ls 'kksHkk;eku gks jgs FksA os rRdky jko.k dks l¡ns'k lqukus ogk¡ ls izLFkku dj x;sA jko.k ds egy igq¡pdj] mUgksaus ml jko.k dks vO;Xxz cSBs gq;s ns[kkA mu Jh jke ds vkReh; v¡xn us rHkh] Jh

bR;soe~ pkU;e~ i#"ke~ okD;e~ JqRok n'kkuu%A

ve"kZ o'kekiUuks fu'kkpj x.ksÜoj%AA1139AA

rr% l% jks"kekiUuks 'k'kkl% lfpok¡LrnkA

^^x`árkfefr nqesZ/kke~ o/;rkfefr pkld`r~**AA1140AA

xzkg;kekl rkjs; Lo;ekReuekReoku~A

cye~ n'kZf;rqe~ ohjks ;krq/kku x.ks rnkAA1141AAHkk"; &

bfr ,oe~ p( vU;e~ i#"ke~ okD;e~ JqRok] fu'kkpj x.ks'oj% n'kkuu%] ve"kZ o'ke~ vkiUuksA rr% l% jks"ke~ vkiUuks( rnk lfpok¡u~ 'k'kkl% ^^nqesZ/kke~ x`árke~] bfr( o/;rke~] bfr( p vld`r~**A rkjs; Lo;e~ vkRekue~ xzkg;kekl( l% vkReoku~ ohjks ;krq/kkux.ks rnk cye~ n'kZf;rqe~AA1139]1140]1141AAHkkokFkZ &

jke dk l¡ns'k( vkReu vO;Xxz jko.k dks] tSlk mUgsa cryk;k x;k Fkk oSlk gh( fuosnu djuk izkjEHk fd;k&AA1133] 1134]1135AA ^^eSa( vfDy"V deZ.kk] dkSlysUnz izHkq] Jhjke dk nwr gw¡A ;fn vkius oupjksa esa ckfy dk uke iwoZ esa dHkh lquk gks( rks eSa] mu&ckfy dk iq= gw¡A esjk uke v¡xn gSA ^^^^gs u`'k¡l! rqe ckgj fudyks( x<+ ls mrjks( vkSj ge ls izfr&;q) djksA rqe enZ cuks( vkSj] ;q) esa viuk ikS#"k fn[kykvksA eSa( rqEgsa] rqEgkjs vkekR;ksa ds lkFk] rqEgkjs iq=ksa ds lkFk] rqEgkjs tkfr tuksa ds lkFk] cU/kq ckU/koksa ds lkFk ekjus okyk gw¡A rqEgkjs ekjs tkus ls] rhuksa yksd mf}Xurk jfgr gks tk;saxsA rqEgkjs ekjs tkus ij]


;g leLr ,s'o;Z foHkh"k.k dk gks tk;sxkA ;fn rqe ,slk ugha pkgrs gks rks rqe ;g lRd`R; djks& esjh 'kj.k

l rku~ ckgq}k;kläkuk··nk; irxkfuoA

izklkne~ 'kSy l¡dk'keqRiirk·¡xnLrnkAA1142AA

rL;ksRiru osxsu fu/kwZrk% r= jk{klk%A

HkwekS fuifrrk% losZ jk{klSUnzL; i';rkAA1143AA

rr% izklkn f'k[kje~ 'kSy J¡`xfeoksUure~A

pØke jk{klsUnzL; ckfyiq=% izrkioku~AA1144AA

Hkk"; &

l v¡xn rku~ ckgqn~ok; vkläku~ vknk; irxku~ bo 'kSy l¡dk'ke~ mPp izklknke~ mRiikr rnkA r= jk{klk] rL; mRiru osxsu fu/kwZrkA jk{klSUnzL; i';rk] rs losZ HkqekS fuifrrk%A 'kSy J`¡xe~ bo mUure~] jk{klSUnzL; izklkn f'k[kje~] rnk] izrkioku~ ckfy iq=% pØkeAA1142]1143] 1144AAYüklə 1,48 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə