Jhjke pfjrkoyhYüklə 1,48 Mb.
səhifə23/26
tarix19.01.2018
ölçüsü1,48 Mb.
#39382
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

HkkokFkZ &

dgk& ^^gs ioukRet ek#fr guqeku~! rqe QqÙkhZ ls v;ks/;k tkdj( 'kh?kz gh ;g irk yxkvks fd] ogk¡ dk okrkoj.k fdl rjg dk gS\ egkjkt ds egyksa esa jgus okys yksx fdrus ldq'ky gSa\ v;ks/;kiqjh dk xgu xkspj J¡xosjiqj gSA og xkspj xwgdk gS( ogk¡ igq¡p dj( esjs dq'ky lekpkj] fu"kkn vf/kifr dks] dgukA og esjh vkRek ds leku fiz; vkReh; fe= gSA og xgjh izhfr ls rqEgsa izse djsxk( vkSj rqEgkjk Hkh fiz; gks tk;sxkA og rqEgsa v;ks/;kiqjh dh chfFk;ksa vkSj ekxksZa dh tkudkfj;k¡( rFkk] Hkjr dh izo`fÙk;ksa dh tkudkjh] izse iwoZd] rqEgsa cryk nsxkA xwg gh fu"kknksa ds vf/kifr xwg jkt gSaA rqe esjs dq'ky gksus dk lekpkj rFkk esjk viuh ifRu ds lkFk vkSj Hkzkrk y{e.k ds lkFk( fl) vFkZ gksdj ykSV vkus dk lekpkj lqukdj ns[kuk fd ;g lekpkj lqudj Hkjr dks dSlk yxkA mldh iwjh

Hkfo";fr xwg izhr% l% eekRek le l[kkA

l% v;ks/;k;k ekxZe~ rFkk HkjrL; izo`fÙke~A

fuosfn";fr izhrks xwg fu"kknkf/kifr·fLrAA1247AA

Hkjre~ rq Ro;k okP;dq'kyh opukUe;kA

'k¡l% fl)kFkZe~ eka rLeS lgHkk;kZe~ p y{e.kaAA1248AA

gj.k'pkfi oSnsák jko.ksu cyh;lkA

lqxzhos.k p l¡okne~ ckfyue~ p o/ke~ j.ksAA1249AA

Hkk"; &

l% ee vkRek le l[kk( l% xwgizhr% Hkfo";frA l% ¼Roke~½ v;ks/;k;k ekxZe~ rFkk HkjrL; izo`fÙke~ izhrks fuosfn";frA xwg fu"kk/kkf/kifr vfLrA e;k dq'kyh opuku~] Ro;k okP; rq Hkjre~ eke~ lgHkk;kZe~ p lg y{e.ke~ fl)kFkZe~ rLeS 'k¡l%A oSnsák jko.ksu cyh;lk gj.k% vfi p] lqxzhos.k l¡okne~ p] ckfyue~ j.kso/ke~ p]AA1247]1248]1249AAHkkokFkZ &

foospuk djds rqe eq>s crykukA ek#fr! rqe oSnsgh dk jko.k }kjk cyiwoZd fd;s x;s vigj.k ds ckjs esa Hkh mudks lwpuk nsuk( rqe lqxzho ds lkFk gqbZ viuh eS=h okÙkkZ ds ckjs esa crkuk vkSj j.k esa ckyh ds o/k dh lwpuk Hkh mls nsukA blh Øe esa rqe Hkjr dks ftl izdkj rqeus vdsys us gh vrqy ty jkf'k] vO;; ty ds Hk.Mkj] egklkxj dks] yk¡?k dj eSfFkyh dk vUos"k.k fd;k( og mls lc crykukA ftl izdkj leqnz ,d ck/kk ds :i esa vk;k] mldks lk/kus ij] lkxj us l'kjhj izdV gksdj gesa n'kZu fn;sA mlus uylsrq l`tu dh lykg nh( rnuqlkj ftl izdkj uy vkSj uhy us uy lsrq l`tu dk

eSfFkY;ke~ vUos"k.ke~ pSo ;Fkkf/kxrk Ro;kA

y¡/kf;Rok egkrks;e~ vixkEifre·O;;e~AA1250AA

mi;kue~ leqnzL; lkxjL; p n'kZue~A

;Fkk p dqoZu~ lsrqe~ xRok llSU;e~ y¡dkiqjhe~A

dqEHkd.kZ bUnzftr~ p izgLr'pU;ckU/koku~A

jko.ke~ p grks ;Fkk j.ks rs fugrk rFkkAA1251AAHkk"; &

eSfFkY;ke~ vUos"k.ke~ p] ;Fkk Ro;k egkrks;e~ vixkEifre~ vO;;e~ y¡?kf;Rok rr~ loZe~( leqnzL; mi;kue~ p] lkxjL; n'kZue~] ;Fkk lsrqe~ dqoZu~ p( l lSU;e~ y¡dkiqjhe~ xRok( dqEHkd.kZ] bUnzftr~ p izgLr% vU; ckU/koku~ p lgs ;Fkk p jko.ke~ grks( rFkk rs j.ks fugrk( 'kal%AA1250] 1251AAHkkokFkZ &

dk;Z fd;k( ml lsrq ij ls lsuk lfgr y¡dkiqjh tkdj dqEHkd.kZ bUnzftr~ vkSj izgLr dks rFkk vU; jko.k ds ckU/koksa dk l¡gkj fd;k] os lHkh ekjs x;s( bldk fooj.k mls lqukukA egsUnz }kjk fn;s x;s ojnku( vkSj] czãk rFkk o#.k }kjk fn;s x;s ojnku( rFkk] egknso dh d`ik ls] ftl izdkj esjk vkSj esjs firk fir`s'k egkjkt n'kjFk dk lekxe gqvk( og lc fooj.k mls lqukukA dSdbZ dh egkjkt n'kjFk }kjk dh xbZ Jki ls eqfä( Hkjr dks fn;s x;s Jki ls Hkjr dh eqfä( ftl izdkj gqbZ] og lHkh mls crykukA esjk lkSE; :i esa ;gk¡ vkxeu Hkjr dks fuosfnr djukA mÙke ;'k izkIr djds Jhjke 'k=qvksa ij fu.kkZ;d fot; izkIr djds jk{kl jkt foHkh"k.k ds lkFk( gjh'oj

ojnkue~ egsUnzs.k czã.kk o#.ksu pA

egknso izlknkPp e;k fir` lekxee~AA1252AA

dSd;ks Jki eqfä'p HkjrL; Jki eqfä%A

mi;kre~ p eke~ lkSE;e~ Hkjrk; fuosn;%AA1253AA

lgs jk{kljkts.k gjh.kkeh'ojs.k pA

ftRok 'k=wx.kku~ Jhjke% izkI; ;'keqäee~AA1254AAHkk"; &

egsUnzs.k ojnkue~ p czã.kk p o#.ksu ojnkue~] rFkk egknso izlknkr~ p e;k fir` lekxea ¼'k¡l%½A dSd;ks Jki eqfä% p HkjrL; Jki eqfä% 'k¡l%A eke~ mi;kre~ p lkSE;e~ Hkjrk; fuosn;%A ;'ka mÙkea izkI; Jhjke% 'k=wx.kku~ ftRok] lkSE;e~] lgs jk{kljkts.k p gjh.kkeh'ojs.k le`)kFkZ lgs] egkcyS% fe=S% mi;kre~ fuosn;AA1253]1254AAHkkokFkZ &

lqxzho ds lkFk( le`) vFkZ gksdj] egku lsuk o fe=ksa ds lkFk] lkSE;:i esa ;gk¡ vk;s gSa( ;g lqudj( rqels lkjk o`ÙkkUr lqudj( Hkjr tSlk :i vkSj izfrfØ;k viuk;sa] og /;ku iwoZd ns[kdj] vkSj lqudj] le> dj( bl ds ckjs esa lc dqN foLrkj ls eq>s 'kh?kz crykukAA1244 ls 1255AA vkSj ;g Hkh eq>s crykuk fd esjs izfr Hkjr ds eu esa D;k Hkko gSa( rqe lc dqN ok¡fPNr tkudkjh;k¡ tkudj] lcdqN rRF;kRed lkjHkwr ckrsa tkudj( vkSj Hkjr ds b¡fxrksa( eq[ko.kZ }kjk( vkSj vU;Fkk] mlds ckr phr] O;ogkj vkSj mlds n`f"Vdks.kksa dks tkudj] bu lc dk fo'ys"k.k djds] mlds vkl ikl ds okrkoj.k dks tkudj] lkjk o`ÙkkUr vkdj rqe eq>s vkdj crykvksA lHkh dkeuk;sa l|

mi;kr le`)kFkZ lgsfe=S% egkcyS%A

,rPNªqRok ;e~ vkdkje~ Hktrs Hkjr% rr%AA1255AA

;r~ pkfi eke~ izfr L;kr~ loZe~ rPpRoe~ osfnrO;%A

KS;k loSZ% o`ÙkkUre~ HkjrL; b¡fxrkfu pA

rÙosu eq[ko.ksZu n`"V~;k O;kHkkf"krsu gA

losZ dkes lEe`)e~ gLrk·'ojFk p l¡dqye~A

fir`&firkeg jkT;e~ dL;kuk··oÙkZ;su~ eu%AA1256AA

Hkk"; &

mi;kr& ,rr~ JqRok Hkjr% ;e~ vkdkje~ Hktrs rr% 'k¡l%A ;r~ p vfi eke~ izfr Hkko L;kr~( rr~ p Roe~ loZe~ osfnrO;%( loZe~ rÙosu p] b¡xrkfu p] eq[ko.ksZu p] O;kHkkf"krsu g n`"V~;k( Roe~ loZe~ osfnrO;] loSZ% KS;k o`rkUre~ 'k¡l%A loZ dkes lEe`)e~ gLr&v'o&jFk l¡dqye~ fir` firkeg dkSyh jkT;e~] dL;k eu% u vkoÙkZ;su~AA 1255]1256AAHkkokFkZ &

iw.kZ djus okyk( gkfFk;ksa] ?kksM+ksa rFkk jFkksa ds l¡dqy ls Hkjiwj] firk o nknkvksa dk dkSyh jkT;] fdl ds eu dks vkofÙkZr vFkkZr~ vkdf"kZr dj ugha fQlykrk\ lHkh izkd`r tu bl ds vkd"kZ.k ls vkdf"kZr gks gh tkrs gSaAA1256AA Jheku~ Hkjr dh l¡xfr esa jgrs gq;s rqEgsa yxs( fd] Lo;e~ Hkjr gh jkT; dks j[kus ds vk'kkFkhZ gSa( rks eSa pkagwxk fd ogh iz'kklu djrs jgsaA os j?kwuUnu Hkjr] leLr vf[ky olq/kk ij] viuk iz'kklu djrs jgsaA gs oupj! mu dh cqf) ds fopkj] vkSj mudk bl fo"k; esa O;olk; tkudj] tc

l¡xR;k Hkjr% Jheku~ jkT;sukFkhZ Lo;e~ Hkosr~A

iz'kLrq olq/kke~ lokZe~ vf[kyke~ j?kwuUnu%AA1257AA

rL; cqf)e~ p foKk; O;olk;e~ oupj%A

;kou~ u nwje~ ;krkLe f{kizek··xUrqEegZflAA1258AA

Roe~ loZxq.k lEiUu% Roe~ Hkkos"kq fo'kkjn%A

xRok f{kize~ leh{kLo% 'kh?kze~ ;krqEegZfl**AA1259AAHkk"; &

Jheku~ Hkjr% l¡xR;k ;fn Lo;e~ fg jkT;su vFkhZ Hkosr~( rr~ iz'kLrq( l% j?kwuUnu% lokZe~ vf[kyke~ olq/kke~ iz'kLrqA oupj%! rL; cqf)e~ O;olk;e~ p foKk;] ;kon~ vge~ nwje~ u ;krk vfLe] rkon~ ¼Roe~½ f{kize~ vkxUrqe~ egZflA Roe~ loZxq.klEiUuA Roe~ Hkkos"kq fo'kkjn% ¼Roe~½ f{kize~ xRok] Lo leh{k%] 'kh?kze~ ;krqe~ egZfl**AA1257]1258]1259AAHkkokFkZ &

rd eSa cgqr nwj vkxs u c<+ tkÅ¡( ml ls igys gh] QqfÙkZ ls] rqEgs ykSV vkuk pkfg;sA rqe loZxq.k lEiUu gksA rqe Hkkoksa ds tkuus ds fo'ks"kK gksA QqÙkhZ ls tkdj] lq[k iwoZd leh{kk djds] rqEgas 'kh?kz gh ykSV vkuk pkfg;s**A1257]1258]1259AA Jhjke }kjk iouiq= guweku] dks bl izdkj funsZf'kr djus ij ek#fr us uxjh;euq"; dk :i /kkj.k fd;kA fQj QqÙkhZ ls os v;ks/;k dks py fn;sA ogk¡ Hkjr dks] izHkq Jh jke ds fy;s lqân~î tku dj] uUnzhxzke tkdj] Hkjr dks ;wa dgk& ^^;gk¡ gekjs nksuksa ohj Hkzkrk jk?ko] Jhjke vkSj y{e.k] oSnsgh ds lkFk] cU/kqckU/koksa lfgr jko.k dks ekjdj] vkSj cSnsgh dks mlls eqä djok dj] mUgsa iqu% izkIr djds] 'kB tuksa dks vius ikS#"k ls cl esa djds] rFkk nq"Vx.kksa

bfr lekfn"Vks guweku~ ek#rkRet%A

ekuq"k:ie~ /kkj;r~ v;ks/;ke~ Rofjrks;;ksAA1260AA

KkRok Hkjre~ r= lqân~î izHkq Jhjkek;A

xRok uUnhxzkee~ Hkjre~ bne~ opue~ czwrAA1261AA

^^jko.ke~ ckU/koSlkZ/kZe~ gRok yC/ok p oSnsghe~A

,rfLeu~ HkzkrjkS ohjkS oSnsák lg jk?kokSAA1262AAHkk"; &

guweku~ ek#rkRet% bfr lekfn"Vks ekuq"k :ie~ /kkj;r~( rnk Rofjrks v;ks/;ke~ ;;ksA r= Hkjre~ izHkq Jhjkek; lqân~î KkRok] uUnhxzkee~ xRok] Hkjre~ bne~ opue~ czwr ^^,r vfLeu~ HkzkrjkS ohjkS jk?kokS oSnsák lgs] ckU/koS lk/kZe~ jko.ke~ gRok p] oSnsghe~ yC/ok(AA1260]1261]1262AAHkkokFkZ &

dks e`R;qn.M ls nf.Mr djds( mUgsa vius cl esa djds( x`gfLFk;ksa dks] vius uSlfxZd izse ls cl esa djds( mUgs lk/k dj] izHkq dks vius n`< fo'okl ls cl esa djds] egkrstLoh lqxzho ds lkFk] uS_R;jkt foHkh"k.k ds lkFk] cuokl dh vof/k O;rhr djds( ;gk¡ ldq'ky ykSV vk;s gSa**AA1260 ls 1264AA Hkjr Jhjke ds ou ls ldq'ky ykSVus dh ckr lqudj ije~ â"V gks x;sA izsekos'k esa] g"kkZfrjsd esa] Hkjr us] ek#fr dk Hkjiwj vkÉyxu fd;kA Jheku~ Hkjr brus izlUu Fks fd muds 'kksd lfgr eu ds m}sx ls mÙiUu izhrhe; foiqy vJqvksa dh /kkj cg fudyhA mudh bu izsekJqvksa dh /kkjk ls mUgksaus vJq fcUnqvksa ls ek#fr dks lhap fn;k vkSj cksys& ^^rqe nsork gks vFkok euq"; gks vFkok

lk/; 'kBku~ ikS#"ks.k e`R;qn.Ms.k nq"Vk.kke~A

lk/; izHkqe~ fo'okls.k izhR;s.kp x`gLFkk.kke~AA1263AA

lqxzho% egkrstk% lg uS_R;% foHkh"k.k%A

cuokl vof/k O;rhRok dq'kyh vkxrk%**AA1264AA

JqRok Jh jkeL; vkxeue~ oukr~ ldq'kyhA

Hkjr ije â"Vks ifj"oT;fr ek#fre~AA1265AA

v'kksd tS% izhfre;S% Jheku~ izlUu% Hkjr%A

foiqySj·JqfcUnqfHk% Élpr cwzfr ek#fre~AA1266AAHkk"; &

'kBku~ iks#"ks.k lk/;( nq"Vk.kka e`R;qn.Ms.k ¼lk/;½( x`gLFkk.kke~ izhR;s.k ¼lk/;½( izHkqe~ fo'okls.k ¼lk/;½( egkrstk% lqxzho lg( uS_R; foHkh"k.k ¼lg½( cuokl vof/k O;rhRok] v=% dq'kyh vkxrk%**A Hkjr] JhjkeL; oukr~ ldq'kyh vkxeue~ JqRok] ije â"Vks( l% ek#fre~ ifj"oT;frA Hkjr% izlUu%( v'kksd tS% izhfre;S% foiqyS% vJqfcUnqfHk% ek#fre~ Élpr czwfr&A1263]1264]1265] 1266AAHkkokFkZ &

dksbZ vkSj( rqe vuqxzg iwoZd ;gk¡ vk;sA rqEgkjs bl lkSE; fiz; vk[;ku ds leku fiz; bl lwpuk ds fy;s eSa ;g nsrk gw¡& ,d yk[k xk;sa] lkS ls Hkh vf/kd xk¡o] dq.My /k`r 'kqHk vkpkj fopkj okyh lkSyg dU;k;sa( tks rqEgkjh Hkk;kZ gksaxhA os fL=;k¡ pUnzek ds leku lkSE; lqUnj eq[k okyh gksaxhA os lquklks: gksaxhA os gse o.kkZ gksaxhA os lHkh izdkj ds vkHkj.kksa ls vkHkwf"kr gksaxhA lEiUu gksaxhA os dqy tkfr ls Hkh mÙke dqy vkSj tkfr lEiUu gksaxh**AA1265 ls 1269AA Hkjr dk ;s dFku lqudj ek#fr

^^nsoks ok ekuq"kks ok RoeuqØks'kkfngkxr%A

fiz;k··[;kuL; rs lkSE; nnkfe cqzor% fiz;e~AA1267AA

xoke~ 'kr lgL=e~ xzkek.kke~ 'kre~ ije~ rFkkA

l dq.My 'kqHkkpkjk Hkk;kZ dU;kLrq "kksM+'kkAA1268AA

gseo.kkZ lquklks: 'kf'k lkSE;k··uukfL=;k%A

lokZ··Hkj.k lEiUuk lEiUuk dqy tkfrfHk%**AA1269AA

JqRok HkjrL; dFkue~ ek#fr fpUr;frAA1270AA

Hkk"; &

^^nsoks ok ekuq"kks ok( Roe~ vuqØks'kkn~ bgk vkxr%] rs lkSE; fiz; vk[;kuL; fiz;e~ czqor% vge~ bne~ nnkfe& ^^^^'krlgL=e~ xoke~( rFkk 'kre~ ije~ xzkek.kke~] l&dq.My 'kqHk vkpkjk "kksM+'kk dU;k] ¼rs½ ro Hkk;kZ vLrqA rs fL=;k% 'kf'klksE;k vkuuk] lquklks:] gseo.kkZ] lokZ vkHkj.k lEiUuk] dqy tkfrfHk lEiUuk vLrq****½**A HkjrL; bne~ opue~ JqRok] ek#fr fpUr;fr(A1267]1268]1269]1270AAHkkokFkZ &

fpUrkxzLr gks x;sA fQj cqf)iwoZd fopkj djds mUgksaus ik;k fd ^^Hkjr rks dk;Zdkjh jktk gSa] os Jh jke ls iw.kZr;k eksfgr gSa( os nsnwaxk ,slk dgrs gh gSa] fdÉpr~ ek= dqN nsrs ugha gS( vr% fpUrk dh vko';drk ugha gS**A Jhjke ds vkxeu ds ckjs esa Hkjr us dbZ iz'u iwNsA mu iz'uksa dk mÙkj ek#fr] izHkq j?kquUnu Jhjke dk Lej.k djds ;wa nsrs gSa& ^^izgLr dks uhy us ekj fn;k( jk?ko Jhjke us fo'ks"k iz;kl djds egkdk; dqEHkd.kZ dk o/k dj fn;k( jko.k ds ijkØeh iq= bUnzftr~ es?kukn dks y{e.k us ekj

^^nnkehfr dFk;fr fdÉpUu fg nnkfr l%A

Hkjr% Jhjkes.k eksfgr~ dk;Zdkjh jktu%**AA1271AA

Hkjr i`"Vks iz'ukfu Jh jkek;k··xeuk;AA1272AA

mÙkj nnkfr ek#fr Le`Rok j?kquUnue~AA1273AA

^^izgLre·o/khuhy% dqEHkd.kZe~ rq jk?ko%A

y{e.kks jko.klqre~ Jhjke% rq n'kkuue~AA1274AA

l 'kØs.k lekxE; ;esu o#.ksu pA

egsÜojs"k firq egkjkt n'kjFks.k pAA1275AAHkk"; &

^^Hkjr% deZdkjh jktu%( Jh jkes.k eksfgr( l% nnkfe bfr dFk;fr] u fg nnkfr fdÉpu~ ek=%**A Jhjkek; vkxeuk; iz'ukfu Hkjr% i`"VksA j?kquUnue~ Jhjkee~ Le`Rok ek#fr mÙkj nnkfr& ^^uhy% izgLre~ vo/kh( jk?ko% rq dqEHkd.kZe~ vo/kh( jko.k lqre~ bUnzftre~ y{e.k vof/k( Jhjke% rq n'kkuue~ jko.ke~A Jhjke% 'kØs.k l&;esu p o#.ksu] egsÜojs.k firq egkjkt n'kjFks.k p lekxE;(A1271]1272] 1273]1274]1275AAHkkokFkZ &

fn;k vkSj Jhjke us fo'ks"k iz;klksa ls n'kkuu&vfHkekuh&n'kxzho jko.k dk o/k dj fn;kAA1270 ls 1274AA Jhjke us] 'kØ ls] ;e ls] o#.k ls] egsÜoj ls] vkids firk egkjkt n'kjFk ls rnuUrj lekxe djds] muds }kjk iznÙk ojksa dks izkIr fd;k vkSj Jheku~ jke] _f"k;ksa ls Hkh feysA fQj Jhjke iq"id foeku ls Hkj}kt _f"k ds vkJe vk x;sA vHkh os egf"kZ Hkj}kt ds lkFk :ds gq;s gSaA Jheku~! vki iq"; ;ksx esa dy vfo?u gksdj]

rSÜp nÙkoj% Jheku`f"kfHk'p lekxrS%A

iq"ids.k foekusu vklk|r~ Hkj}ktf"kZe~AA1276AA

vfo/ue~ iq"; ;ksxsu 'oks Jhjkeekxrk·=A

le`)kFkZe~ re~ izHkqe~ Roe~ rnk fg n`"VqegZflAA1277AA

HkkUokpk;Z czwfr Roe~ iq"id foekus n'kZue~A

dq: ifBRok lIrÉo'kra ba foJkea f'koe~AA1278AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

Hkk"; &

rS% p nÙk oj% Jheku~ _f"kfHk% p lekxrS%( iq"ids.k foekusu Hkj}kt _f"ke~ vkJee~ vklk|r~A Roe~ iq"; ;ksxsu( 'oks] rnk fg vfo?ue~ Jhjkee~ le`)kFkZe~ vkxrk( re~ n`"Vqe~ egZflA HkkUokpk;Z czwfr& ^^Roka lIrfoa'kra ba foJkea f'koa ifBRok iq"id foekus JhjkeL; n'kZua dq:**AA1276]1277] 1278AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

HkkokFkZ &

JheUr jke ls feysaxsA Jhjke le`) vFkZ gksdj ;gk¡ vk;s gSaA vki dks] muls dy gh feyuk pkfg;sAA1275 ls 1277AA HkkUokpk;Z dgrk gS& ^^rqe dY;k.kdkjh lÙkkblok¡ foJke izlUurk iwoZd i<+dj iq"id foeku esa fojkteku Jhjke ds n'kZu djksA rqEgkjk dY;k.k gksxk**AA1278AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

AA vFk% JhjkejkT;s LFkkius v"VÉo'kreks foJke% izkjH;rsAA

AA /;kue~ AA

v;ks/;k uxjs dkSyh jkT;s

fojktekua Jhjkea /;kRokA

dYi; n'kZ; jkejkT;a

vLeku~ j{kfr izHkq Jh jkeAA1279AA

losZ d`RLue~ uxje~ rFkk uUnhxzkeek··xrkA

Hkjr% rku~ leh{;'p ek#fre~ i`PNfr rnkAA1280AA

Hkk"; &

v;ks/;k uxjs dkSyh jkT;s fojkteku% Jhjkea /;kRok ¼Roa½ jkejkT;a dYi;% n'kZ;% ¼p½A izHkq Jhjke vLeku~ j{kfrA losZ d`Rlue~ rFkk uxje~ uUnhxzkee~ vkxrkA rku~ Hkjr% leh{; p ek#fre~( rnk i`PNfr& AA1279]1280AAHkkokFkZ &

Jhjke ls feyus dh vkdk¡{kk ls] lHkh uxjoklh] lHkh d`RLuksa ds lkFk] ogk¡ uUnhxzke vkx;sA Hkjr us mu lHkh dh leh{kk dhA rnqijkUr Hkh Hkjr dks Jhjke vk;s gq;s dgha fn[kkbZ ugha fn;sA rc Hkjr us ek#fr dks iwNk& ^^eq>s ijUri vk;Z dkdqRLFk Jhjke dgha fn[kkbZ ugha ns jgs gSaA oupjksa esa py fpÙkrk gksrh gh gS& D;k rqeus viuh pyfpÙkrk ds o'khHkwr gksdj] eq> ls dksbZ ifjgkl rks ugha dj fy;k\ bl izdkj l¡'k;kiUu Hkjr dks rHkh guwekuth us ;wa dgk& ^^gs ijUri% Hkjr! nsojkt oklo bUnz }kjk fn;s x;s ojnku ds vuqlkj( egf"kZ Hkj}kt us] ml vk'khokZn ds

^^dfPpUu oupjs pyfpÙkrk Roe~ lsO;lsA

u fg i';kfe dkdqRLFka Jhjkeek··;Ze~ ijUria**AA1281AA

rnk fg guweku vFkSoeqäs vczqou~ pAA1282AA

^^Hkj}kt izlknsu eÙkHkzej ukfnrku~A

rL; pSo ojksnÙkks oklosu ijUri%A

l&lSU;L; rnk··frRF;e~ d`re~ loZxq.kkfUore~A

fu% Lou% Jw;rs Hkhe% izâ"Vkuke~ oukSdlke~A

eU;s oupjkfu rs unhe~ rjfr xksefre~**AA1283AAHkk"; &

^^oupjs pyfpÙkrk dfPpUu Roe~ lsO;lsA vge~ ijUrie~ Jhjkee~ vk;Ze~ dkdqRLFke~ u fg i';kfe**A vFk% ,oe~ mäs guweku p vczqou~& ^^ijUri%! oklosu nÙkks ojks pSo] Hkj}kt rL; izlknsu l&lSU;L; rnk vkfrRF;e~ loZxq.kkfUore~ d`re~& rL; eÙk Hkzej ukfnrku~] fu% Lou% Hkhe% Jw;rs( oukSdlke~ izâ"Vkuke~ rqf"V fu% Lou%! oupjkfu eU;s] rs xksefre~ unhe~ rjfr**AAA1281]1282]1283AAHkkokFkZ &

izlkn ls( lSU; lfgr] lHkh vkxUrqdksa dk] loZxq.k lEiUu] vkfrRF; lRdkj fd;k& mlls eneÙk Hkzejksa dk xq¡tu~ lqukbZ ns jgk gS& og Hkkjh] /ofu Hkh gesa lqukbZ ns jgh gS( yxrk gS lHkh oupj vkfrRF; ls lUrq"V gksdj izâ"V eu ls vfrfFk lRdkj dh iz'kalk dj jgs gSa] mudh Hkhe /ofu ikl gh lqukbZ ns jgh gSA vc tks vkoktsa vk jgh gSa& os& vki ekuyhft;s fd mu oupjksa }kjk xkserh unh dks rSj dj ikj djus dh /ofu;k¡ gSa**AA1279 ls 1283AA rHkh dqN gh nwjh ij pUnzek ds lí`'k

rnsrn~ n`';rs nwjkn~ foekue~ pUnz l¡fuHke~AA1284AA

rrks foekukxzxre~ Hkjrks Hkzkrje~ rnkA

oUns iz.krks Jhjkee~ es#LFkfeo HkkLdje~AA1285AA

rrks JhjkesH;kuqKkre~ rn~ foekue~ iq"ide~A

'kuS% 'kuS% egkosxe~ fu% iikr eghrye~AA1286AA

Hkk"; &

rn% ,rn~ nwjkn~ p¡Unz lfUuHke~ foekue~ n`';rs&es:LFke~ bo HkkLdje~A rnk Hkjrks Jhjkee~ n`"V~ok] Hkzkrje~ iz.krks oUnsA rrks foeku vxz xre~A JhjkesH; vuqKkre~ rnk rr~ iq"ide~] egkosxe~] foekue~] 'kuS%'kuS% eghrys fu%iikrAA 1284]1285]1286AAHkkokFkZ &

vkHkk okyk foeku] fn[kkbZ iM+ x;kA lc dh n`f"V dks ml foeku us viuh vksj vkdf"kZr dj fy;kA ftl izdkj es: ioZr& ij lw;Z] fLFkr fn[kkbZ ns jgs gksa( mlh izdkj Jhjke dks( Hkjr us Å¡ps foeku esa cSBs gq;s ns[kkA rHkh Hkjr us] HkS;k Jhjke dks iz.kke dj ds] mudh oUnuk dhA blh chp foeku Hkjr ds lkeus ls vkxs c< x;kA leqfpr LFkku ns[k dj] Jhjke }kjk funsZf'kr( Jh jkekKk ls( og iq"id egkosx'kkyh foeku( 'kuS% 'kuS% Hkwry ij mrjkAA1284 ls 1286AA lR;foØeh Hkjr] ml iq"id foeku ds :dus ij( Jhjke ds ikl igq¡pus gsrq] ml foeku ij p< x;sA Jhjke ds ikl igq¡p dj Hkjr us Jh jke dk iqu% vfHkoknu fd;kA dkdqRLFk dqy Hkw"k.k Jhjke us] mu Hkjr dks] ftls yEcs le; rd viuh vk[kksa ls mUgksaus ugha ns[kk Fkk] mls ns[kdj( izse ls ifjiw.kZ gks dj( viuh xksn esa Hkj fy;k( fQj

vkjksfirks iq"ide~ rn~ Hkjr% lR;foØe%A

Jhjkeklk| eqfnr iqujsokH;ok|rke~AA1287AA

re~ leqRFkkI; dkdqRLFk% fpjL;f{ke~ iFke~ xre~A

v¡ds Hkjrek··jksI; eqfnrks â"Vks ifj"otsAA1288AA

rrks y{e.kek··lk| oSnsghe~ p ijUri%A

vFkkH;okn;r~ izhrks Hkjrks ukepk·czohr~AA1289AAHkk"; &

lR; foØe% Hkjr%] rr~ iq"ide~ vkjksfirks Jhjkeklk| eqfnr%A iqu% Hkjr ,o vH;ok|rke~A dkdqRLFk% Jhjke% re~ Hkjre~ fpjL; vf{ke~ iFke~ xre~ leqRFkkI; v¡ds vkjksI; eqfnrks] â"Vks] ifj"otsA rrks y{e.ke~ p oSnsghe~ vklk| l% ijUri% Hkjr% vFk% vfHkokn;r~ p] izhrks Hkjrks uke vczohr~AA1287] 1288]1289AAHkkokFkZ &

vius o{k ls yxk dj( eqfnr vkSj â"V gksdj( mldk vkÉyxu fd;kA rRi'pkr~ os ijUri Hkjr( y{e.k vkSj lhrk ds ikl x;s( vkSj] mudk lEeku lfgr vfHkoknu fd;kA izse iwoZd viuk uke mPpkj.k djds] mUgsa Hkjr us viuk ifjp; fn;kA ml le; Hkjr uUnhxzke esa jgrs jgrs nhu vkSj eyhu gks pqds Fks( vr% mudks igpkuuk cgqr eqf'dy le> dj gh Hkjr us y{e.k vkSj lhrk dks viuk uke mPpfjr djds viuk ifjp; nsdj mudk vfHkoknu fd;kAA1287 ls 1289AA rRi'pkr~ Hkjr us euq"; :i /kkj.k fd;s gq;s eqfnr] mu lHkh ouokfl;ksa dk Hkh] vkÉyxu djds] vfHkoknu fd;kA mu lHkh ouokfl;ksa us tks dke:i vkSj dkex% Fks( mUgksaus ekuo :i esa fLFkr jgrs gq;s gh( Hkjr dk

rrks Hkjrks losZ oukSdlsH;ks ifj"oT;A

rku~ vfi vfHkokn;r~ ekuq"k :is eqfnrk%A

rs dke:fi.k% dkex% Hkjre~ vfHkokn;u~AA1290AA

izk¡ty;k ikSjktuk% losZ uxjokfluk%A

?kks"k;u~ mPpS LojS% ^^JhjkeL; lqLokxre~**AA1291AA

iqu% iqu% ?kks"k;u~ rs ^^JhjkeL; lqLokxre~**AA1292AAHkk"; &

rrks Hkjrks] ekuq"k :is eqfnrk%] rku~] losZ oukSdlsH;ks vfi] ifj"oT;] rku~ vfi vfHkokn;r~A rs oukSdlk ekuq"k :is fLFkrk%A rs losZtuk%] dke:fi.kk%] dkex%] Hkjre~ vfHkokn;u~A uxj okfluk% losZ ikSjktuk% izk¡ty;k% mPpS% LojS% ?kks"k;u~& ^^Jh jkeL; lqLokxre~** rs ikSjktuk% iqu% iqu% ?kks"k;u~** Jh jkeL; lqLokxre~**AA1290]1291]1292AAHkkokFkZ &

vfHkoknu fd;kA uxj fuokfl;ksa us vkSj uxj ds egRoiw.kZ yksxksas us( gkFk tksM+dj] lEeku lfgr mPp Loj ls ?kks"k.kk dh& ^^Jhjke dk lqLokxr gSA** ;g ?kks"k.kk uxj okfl;ksa us viuk mRlkg izdV djrs gq;s ckj&ckj dhA ^^Jhjke dk lqLokxr gS**AA1290 ls 1292AA uUnhxzke esa gh fu"iki Jhjke us vius Hkzkrkvksa ds lkFk viuh vkSj Hkkb;ksa dh csrjrhc c<+h gqbZ tVk;sa dVokbZA J`¡xkj djds lhrk dks izkIr fd;kA rnuUrj Hkjr ls v;ks/;k dk jkT; Hkkj iqu% izkIr dj fy;kA Jhjke ds lq[knkbZ jkT; esa lHkh turk lqizlUu gks xbZA lHkh yksd izâ"V] eqfnr] rq"V vkSj iq"V] gks x;sA lHkh yksd lq/kkfeZd gks x;sA lHkh yksd fujke; gks x;sA lHkh yksd fujksxs gks x;sA vkSj lHkh yksd

uUnhxzkes tVke~ fgRok Hkzkr`fHk% lfgrks·u?k%A

Jhjke% lhrke·uqizkI; jkT;e~ iqu% izkIroku~AA1293AA

izâ"V eqfnrks yksdrq"Vks iq"Vks lq/kkfeZdksA

fujke;ks ájksx'p nqfHkZ{k Hk; oftZrksAA1294AA

lq[kns Jh jkejkT;s losZ tuk% lqizlUuk%AA1295AA

Hkk"; &

Hkzkr`fHk% lfgrks vu?k% Jhjke% uUnhxzkes tVke~ fgRok lhrke~ vuqizkI; jkT;e~ iqu% izkIroku~A lq[kns] Jhjke jkT;s] losZtuk%] lqizlUuk%( izâ"V eqfnrks yksdk%] rq"Vks iq"Vks lq/kkfeZdks( losZ yksdk% fujke;ks] ¼losZyksdk%½ ájksx% p nqfHkZ{k Hk; oftZrksAA1293]1294]1295AAHkkokFkZ &

nqfHkZ{k ds fy;s loZFkk oftZr gks x;sA dgha Hkh Édfpr~ ek= Hkh vfXu ls mÙiUu Hk;] ;k ikuh ds tUrqvksa ls mÙiUu Hk;] vFkok ikuh ds mi;ksx ls gksus okys jksxksa dk Hk;] vFkok ikuh ls gksus okys fdlh izdkj ds Hk;] uk gh okr tfur fcekfj;ksa dk Hk;( vFkok fdlh Hkh vU; izdkj ds Toj ls mÙiUu] dksbZ Hk;( fo|eku jg x;kA dksbZ Hkw[k ls Hkh O;fFkr ugha gksrk vkSj lc dks le; ij vko';drk ds vuqlkj ikSf"Vd Hkkstu miyC/k jgrkA fdlh dks Hkh rLdjksa vkSj pksjksa dk Hk; ugha lrkrkA fdlh dks fdlh izdkj dk Hk; ugha jgrkA leLr uxj] leLr jk"Vª( /ku vkSj /kkU; ls] ;qrkfUor jgrsA fdlh dks dksbZ deh ugha jgrhA ftl izdkj d`r&;qx esa lHkh yksx lq[kh jgrs gSa( mlh izdkj Jhjke&jkT; esa leLr turk fuR; gh izeqfnr&euk jgrh

u pkfXute~ Hk;e~ ÉdfpUukIlqeTtfUr tUro%A

u okrte~ Hk;e~ Édfpu~ uk·fi Toj% d`re~ rFkkA

u pkfi {kqn~ Hk;e~ r= u rLdjHk;e~ rFkkA

uxjkf.k p jk"Vªkf.k /ku /kkU; ;qrkfUork%AA1296AA

fuR;e~ izeqfnrk losZ ;Fkk d`r&;qxs rFkkA

v'oes/k 'krSfj"V~ok rFkk cgq lqo.kZ dS%A

'oes/k 'krSfj"V~ok p cgq lqo.kZ dS% rFkkA

vuojr~ loZdkys Jhjkeks jkT;eqikL;r~AA1297AAHkk"; &

Édfpu~ u vfXute~ Hk;e~( ok tUro% Hk;e~( u vkIlq eTtfUr Hk;e~] rFkk u okrte~ Hk;e~] uk vfi Édfpu~ Toj% d`re~ Hk;e~A r= u p vfi {kqn~ Hk;e~ u rLdj Hk;e~A leLr uxjkf.k] leLr jk"Vªkf.k] /ku/kkU; p ;qrkfUork%A ;Fkk d`r;qxs rFkk] losZ tuk% fuR;e~ izeqfnrkA cgq lqo.kZ% dS% 'oes/k ;K] 'krS% b"V~ok( rFkk v'oes/k ;K 'krS% b"V~ok( p cgqlqo.kZ dS%A Jh jkeks loZ dkys vuojr~ jkT;e~ mikL;r~AA1296]1297AAHkkokFkZ &

gSA lHkh ds ikl cgqr lk Lo.kZ gksrk gS( ftlls 'kkflr yksx] yksd dY;k.k gsrq] 'kr b"V okys 'oes/k ;K( vkSj 'kr b"V okys v'oes/k ;K( djrs jgrs gSa( vkSj ;K ds izlkn Lo:i] foiqy ek=k esa] Lo.kZ vkfn lEink;sa izkIr djrs jgrs gSaA Jhjke lHkh dkyksa esa] vius jkT; dk;Z ls] jkT; dh mikluk djrs jgrs gSaAA1293]1294]1295]1296]1297AA

HkkUokpk;Z onfr eus n'kZ;%

flagkluLFk Jhjke% lhrk rFkkA

lUeq[k fojktr guweUr'p

y{e.k Hkjr 'k=q?u lsforkA

vFk% izdk'k;fr Jhjke jkT;a

v"Bfoa'kreks foJkek·;a lnkAA1298AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

Hkk"; &

HkkUokpk;Z onfr& ^^Roa eus n'kZ;%( Jhjke% rFkk lhrk flagkluLFk( Hkjr y{e.k 'k=q?u lsfork] lUeq[k guweUr'p fojktrA v;a v"Bfoa'kreks foJke] vFk%] JhjkejkT;a lnk izdk'k;frAA1298AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

HkkokFkZ &

HkkUokpk;Z dgrk gS& ^^rqe eu esa n'kZu djks& Jhjke rFkk lhrk flagklu ij fojkteku gS( Hkjr y{e.k vkSj 'k=q?u mudh lsok dj jgs gS] muds le{k lkeus guweku fojkteku gSaA ;g vÎkblok¡ foJke] bl izdkj Jhjke jkT; dks vkids eu esa lnk izdkf'kr djrk gS**AA1298AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

AA vFk% Hkz"Vkpkj 'keud% ,dksuÉ='kreks foJke% izkjH;rsAA

AA /;kue~ AA

Jhjke Hkz"Vkpkj fojks/kh

O;fHkpkj fujks/kh Jhjke%A

loZ'kDr~;ka fodSUnzhd`r'p

rkS lektkr~ jks/krs Jhjke%A

vFk% dfYiRok /;kRok Jhjkes

Hkt% Jhjke% 'kfäeku'pAA1299AA

vlhfer 'kfä fg Hkz"VkpkjL; dkj.kLrqA

vFk% 'kfä fodSUnzhdj.ke~ dq:rs Jhjke%AA300AA

Hkk"; &

Jhjke Hkz"Vkpkj fojks/kh ¼vfLr½A ¼Jhjke½ O;fHkpkj fujks/kh vfLrA Jhjke% lektkr~ rkS ¼Hkz"Vkpkj O;fHkpkj'p½ loZ'kDr~;ke~ fodSUnzhd`r% jks/krs pA vFk% Jhjkes 'kfäeku /;kRok p dfYiRok] ¼Roe~½ Hkt% Jhjke%A Hkz"VkpkjL; dkj.k% vlhfer 'kfä fg vLrqA vFk% Jhjke% 'kfäfodSUnzhdj.ke~ dq#rsAA1299]1300AAHkkokFkZ &

Jhjke Hkz"Vkpkj fojks/kh gaSA Jhjke O;fHkpkj fujks/kh gSaA Jhjke lekt ls mu nksuksa Hkz"Vkpkj vkSj O;fHkpkj dks viuh leLr 'kfä;ksa dk fodSUnzhdj.k dj ds bl izdkj jksdrs jgrs gSaA vFk% Jhjke esa lHkh 'kfä;ksa dks fLFkr eku dj( vkSj] Jhjke dh bl izdkj ds Lo:i dh dYiuk djds( rqe] Jhjke&Jhjke HktksA

xU/koZ yksds LFkkL;fr Hkjre~ p

e/kqjL; yksds fjiq'kwnue~ pA

LoxZ yksds vijyksds LFkkL;fr

y{e.ke~ fiz;e~ lqfe=kuUnue~ pAA1301AA

mn;k¡pys JheUre~ dsljhe~ p

dk#iFks v¡xne~ {kS=kf/kiR;A

uS_R;S fuf'kpjS nSR;S p {kS=s

n'kdU/kjL; Hkzkrk foHkh"k.ke~AA1302AAYüklə 1,48 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin