Jhjke pfjrkoyhYüklə 1,48 Mb.
səhifə22/26
tarix19.01.2018
ölçüsü1,48 Mb.
#39382
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Hkk"; &

nsos'kks lgL=k{k%] tys'oj% o#.k% rFkk O;fFkrk losZ jk{klk%] fdUujk%] xU/kokZ%] vIljk%( rs v¡tyh d`Rok] J)îkfUork%] Jh jkek; LrqUofUrA^^¼gRok nq"Ve~ jko.ke~½ vkfndÙkkZ izHkq%! Roe~ ije LorU=%( Lo;e~ Hkqo%( loZizHkqrk lEiUu%] lkoZHkkSe%] ijekRekA ¼Roe~½ loZ yksdL; Lokeh! ¼Roe~½ #nz%A Ro olw%A j?kqoj%! ¼Roe~½ e/;s p vUrjs O;kid%( v {kj%! czã%!( lR;%!AA1200]1201]1202AAHkkokFkZ &

vkfn( os lHkh] viljkvksa] fdujksa] O;fFkr jk{klksa ds lkFk feydj bl izdkj J)îkfUor gksdj] gkFk tksM+dj Jhjke ds fy;s Lrqfr xku djus yxsAA1197 ls 1200AA ^^izHkq%! vkius jko.k dks tks vkjksi i= fn;k] og v{kj'k% lR; FkkA mlus nsorkvksa xU/koksZ vIljkvksa] ukxksa] ;{kksa] {kf=; jktkvksa] dks vius cy ls eFk gh Mkyk FkkA os lHkh vkSj mlls vlger jk{klx.k ml ls O;fFkr FksA vki us bl nq"V jko.k dks ekj dj( lHkh dks O;Fkkvksa ls LorU= dj fn;k gSA vki Lo;e~ rks ije~ LorU= gh gSaA vki dk

fVIi.kh&¼1½ /;ku nssus ;ksX; ckr gS( fd] bu lHkh us ek#fr dks fofHkUu ojnku ns dj( Jh jke dh lsok gsrq( rS;kj fd;k FkkA bl lUnHkZ esa ckfYedh jkek;.k mÙkj dk.M i¡pf='k¡ lxZ

¼2½ ns[ksa Hkkxor egkiqjk.k LdU/k&2] v/;k;&3] Üyksd&3

'kk¡xZ/kUok iq#"k% iq#"kksÙke% o`gn~cy%A

bUnz dekZ egsUnz% iùukHkks j.kkUr% d`r%AA1203AA

;KLRoa 8o"kV~dkjLRoa ^^Å¡**9 dkjLRoe~ ijkRij%A

lgL=k{k% lgL=ckgw%lgL=iknLrFkkAA1204AAHkk"; &

Roe~ iùukHkks( j.kkUr% d`r%] bUnz dekZ egsUnz%A ¼Roe~½ iq#"kksre% 'kk¡xZ/kUok iq#"k% o`gn~cy%A Roe~ ;K%( Roe~ ¤¤o"kV~dkj( Roe~ ijkRij% ^^Å¡***** dkj%A ¼Roe~½ lgL=k{k%( ¼Roe~½ lgL=ckgw( rFkk ¼Roe~½ lgL= ikn%AA1203] 1204AAHkkokFkZ &

l`tu vkius Lo;e~ us gh vius vki fd;k gSA fdlh ds vuqxzg vFkok ojnku ls vkidk l`tu ugha gqvk gSA gs izHkq! vki Lo;EHkqo% gSaA vki dk egku ;'k loZ= lHkh yksdksa esa O;kIr gks jgk gSA vki lkoZHkkSe gSaA czãk.Mksa esa] izk.kh ek= dk vkljk( lHkh fo|eku&Hkwfe;k¡] vc vki ds v/khu gSaA vki mu lHkh dh l`tu dh] ikyu dh vkSj loZ&fo/oal dh {kerk vkSj lkeF;Z ls lEiUu gSaA vki loZ izHkqrk lEiUu l{ke vkSj leFkZ izHkq] Jhjke gSaAA1201AA vki gh #nz gSaA vki gh lHkh lEinkvksa ds ,dek= fu;Urk gSaA vki gh 2olw gSaA gs j?kqoj! vki orZeku le; dk e/; dky] egkizy; ij czãk.M dk vfUre dky( rFkk leLr Hkwrdky] lHkh le;] loZ= O;kid] v {kfjr] czã vkSj lR; gSaA vki dk U;k; gh lR; gS( vkSj] lukru gSA vki lM+h xyh

loZ leFkZ% l{ke% loZ'k=qfucgZ.k%A

/kuqosZnfo'ks"kK% losZ'kkL=s fo'kkjn%AA1205AA

czãk ân;s Jhjke% rs ftg~ok p ljLorhA

rs fues"k Le`rk% jkf=% mUes"kks fnolLrFkkAA1206AAHkk"; &

Jhjke%! Roe~ loZ leFkZ%A Jhjke%! Roe~ loZFkk l{ke%! Jhjke! Roe~ loZ'k=qfucgZ.kA Jhjke%! Roe~ /kuqosZn fo'ks"kK%( loZ Js"B /kUohA Jhjke%! Roe~ losZ 'kkL=s fo'kkjn%( loZ rÙoK%A Jhjke%! rs ân;s czãk( rs ftg~ok p ljLorhA rs fues"k Le`rk% jkf=%( rs mUes"kks rFkk fnol%AA1205]1206AAHkkokFkZ &

vlCc) ekU;rkvksa( vkSj fopkjksa dks u"V djus okys( #nz Lo:i gSaA ysfdu lR; dh j{kk vki] ;su dsu izdkjs.k] djrs jgrs gSaA blds fy;s ;fn vko';d gks rks vki vorkj Hkh ys ysrs gSaA ijUrq ;g fu.kZ; vki LosPNk ls ysus esa ije LorU= gSaA vki dk opZLo vkSj lÙkk] leLr czãk.Mksa ij 'kklu djrs gSaA vkidh lÙkk ds ckgj] dksbZ {kS= fo|eku ugha gSA vkids lk;qT; ds ckn] lc izdkj ds rdZ] dkj.k] deZ vkfn fujFkZd gks tkrs gSaA dsoy vki gh txr esa fufoZokn] fuR; vkSj lR; gSaA vki v.o gSaA vki dh ukfHk ls dey fudyk( ftl esa loZjps;rk foj¡fp] lnSo fcjkteku jgrs gSaA vki ikyu dÙkkZ fo".kq gSaA nq"V izo`fÙk ds izk.kh] le>kus ls( ;k nku ls] vFkok Hksn ls] lk/; ugha gksrs( os rks n.M ls gh lk/ks tk ldrs gSaA j.k dk eq[; dkj.k( mu nq"V tuksa dh vfM+;y izo`fÙk gh ns[kh xbZ gSA vki bu nq"Vksa dk vUr djds( j.k dks lekIr dj nsrs gSaA bl jko.k dks e`R;qn.M nsdj( vkius j.k dk vUr dj fn;k gSA vkids deZ loksZRd`"V gSaA

o/kkFksZ jko.kL;sg izfo"Vks ekuqf"ke~ ruqe~A

rfnne~ ujLRo;k dk;Zd`re~ /keZHk`rkEoj%AA1207AA

fugrks jko.kks Jhjke% â"Vks fnO;ekØe%A

veks?ke~ nso% rs oh;Ze~ ijkØe% u rs eks?kkAA1208AAHkk"; &

,g jko.kL; o/kkFksZ] Roe~ ekuqf"ke~ ruqe~ izfo"VksA /keZ Hk`rkEoj%! uj%! rn~ bne~ Ro;k dk;Zd`re~A Jhjke%! Roe~ jko.kks fugrksA ro fnO;e~ vkØe â"VksA nso%! rs oh;Ze~ veks?kA Jhjke%! rs ijkØe% u eks?kkAA1207]1208AAHkkokFkZ &

vki bUnz dekZ gSaA vki dh 'kklu fo/kk loksZRd`"V gSA vki egsUnz gSaA ,slh dksbZ leL;k ugha( ftldk 'keu] vki vius egr~ rRo ls ugha dj ik;saA vki dk egr~ rRo loksZRd`"V gSA vki ;K iq#"k] fojkV~ iq#"k vkfn ls Hkh c<+dj e;kZnk iq#"kksÙke iq#"k gaSA vkius ikyugkj fo".kq dk 'kk¡xZ/kuq"k /kkj.k dj j[kk gSA vki Js"B /kUoh gSaA vkids lkeus leLr txr ds leLr cy( rqPN yxrs gSaA vki o`gn~ cy ds Lokeh gSaA vki Lo;a gh o`)ncy gSaA gs izHkq Jhjke! vki ;K iq#"k gh ugha cfYd Lo;e~ vius vki esa ,d ;K gSaA ;K] lHkh dkeuk;sa iw.kZ djus dk] lukru lk/ku gSA vki Hkh vius Hkäksa vksj vkfJrksa dh leLr dkeuk;sa iw.kZ djus okys ;K gSaA vki gh ¤¤o"kV~dkj gSaA vki ijkRij ^^Å¡***** gSaA vki ds gtkjksa gtkjksa n`f"Vdks.k gSaA vki lgL=k{k gSaA 10lkr ifjf/k;ksa ij fojkteku fo}ku izk.kh;ksa

veks?kLro l¡Lrou~ veks?k% ro n'kZue~A

veks?kk% rs Hkfo";fUr HkfäeUrks ujk%HkqfoAA1209AA

/;kRok /kzqo HkDr~;k nso% iqjk.k% iq#"kksÙke%A

izkIrqofUr tuk% dkeku~ bg yksds ij= pAA1210AAHkk"; &

Jhjke%! ro l¡Lrou~ veks?k%A Jhjke%! ron'kZue~ veks?k%A rs HkfäeUrks ujk% Hkqfo veks?kk% Hkfo";fUrA Jhjke% nso% iqjk.k% iq#"kksÙke%! Roe~ /kqzoHkDr~;k /;kRok] tuk% dkeku~] bg yksds p ij=( izkIrqofUrAA1209]1210AAHkkokFkZ &

ls( lR; ;K osnh ij py jgs] lR; ds vuqla/kku gsrq] vuojr gks jgs] lR;kuqla/kku ;K Hkh vki gh gSaA bl ;K dh rhu rhu lfe/kk;sa( tks lkr ifjf/k;ksa ij cSBs gq;s ;tu dÙkkZ lefiZr dj jgs gSa( os Hkh vkidks gh feyrh gSaA igyh lfe/kk iwoZ esa vftZr Kku dh gSA nwljh lfe/kk orZeku esa [kkst ls izkIr gqbZ Kku dh gSA rFkk rhljh lfe/kk orZeku iz;klksa ls fudV Hkfo"; esa izkIr gksus okys lR; Kku dh gSA bl izdkj bôhl lfe/kk;sa fo}kuksa }kjk vuojr lefiZr dh tk jgh gSaA ;g lR;kUos"k.k ;K] vVy /kzqo dh osnh ij vuojr py jgk gSA gs izHkq! vki lgL= ckgw gSaA vkids vuqxeu esa cgqtu fgrk;os cgqtu lq[kk;os dk;Z gtkjksa gtkjksa ckgw viuh iw.kZ {kerk ls djrs gh jgrs gSaA vkidh xfr eukstos xfr ls Hkh rst gSA vki ds gtkjksa ik¡o gS] tks vki dks vfpUruh; rhoz xfr iznku djrs jgrs gSaA fopkj eu esa vkus ls igys gh vki vius vkfJrksa dh dkeuk Hkk¡i dj mudh dkeuk;as iwjh dj nsrs gSaAA1202 ls 1204AA iq#"k lwä esas vf/kf"Br izHkw vki gh gSaA gs Jhjke! vki ds ân; esa dksey

fo".kq% fg Jhjke% Roe~ egky{eh% p lhrkfJ;k%A

n`

egkek;k egky{eh lnSo ojnk Hko%AA1212AA

Hkk"; &

Jh jke%! Roe~ fg fo".kq%! egky{eh% fJ;k% p lhrkA n`< ifrozrk% lkSE;k% lhrk% ro izk.k% fiz;k%A gs egkek;k! gs egky{eh! Roe~ lnSo fg ojnk Hko%AA1211]1212AAHkkokFkZ &

Hkkoukvksa ds lkFk] l`tu dÙkkZ czãk] lnSo fuokl djrs gSaA os vkidks uohu] f'ko] lqUnj] jpukvksa ds l`tu gsrq izsfjr djrs jgrs gSaA gs Jhjke! vki dh ftg~ok ij] ok.kh dh vf/k"Bkf= nsoh] ljLorh] lnSo fojkteku jgrh gSA vki dh ok.kh lHkh jlksa ls lEi`ä gSA gs Jhjke! tc vki funzk dks ;kn djds viuh vk[kksa dh iydksa dks cUn dj ysrs gSa] mlh le; jkf= dk vkxeu gks tkrk gSA Jhjke! tc vki viuh iydsa [kksy ysrs gSa( rks] mlh le; fnol gks tkrk gSA lHkh izk.kh ml le; deZjr gks tkrs gSaA gs Jhjke! vki loZ leFkZ gSaA gs Jhjke! vki lc izdkj ls l{ke gSaA gs Jhjke! vki lHkh 'k=qvksa dk fucgZ.k djus esa l{ke vkSj leFkZ gSaA vki rks vtkr'k=q gSaA gs Jhjke! vki /kuqosZn ds fo'ks"kK vkSj loZJs"B /kUoh gSaA gs Jhjke! vki lHkh 'kkL=ksa ds rRo dks iw.kZ :i ls tkuus okys loZ'kkL= fo'kkjn( rRoK gSaA lc Kku ekxZ] lk/kdksa dks( vki dh vksj gh ys tkrs gSaA vki dk lk;qT; feyus ds ckn] dqN Hkh izkIr djuk 'ks"k ugha jgrkAA1205 ls 1208AA bl jko.k dk o/k djus ds fy;s] vki bl euq"; ruq esa ,rkoUr :i esa vorfjr gq;s gSaA vki rks ije~ czã gh gSaA gs /keZ Hk`rkEoj% izHkq Jhjke! vkius bl uj Lo:i esa

djksrq lk% u% 'kqHk gsrqjh'ojh%

'kqHkkfu Hkízk.;fHkgUrq pkink%AA1213AA

lokZck/kk% foueqZäk% /ku/kkU; lqrkfUor%A

euq";k% Ror~ izlknsu Hkfo";fUr u l¡'k;%AA1214AAHkk"; &

lk% bZ'ojh% u% ¼mj½ 'kqHk gsrq ¼izo`Ùk½ djksrqA 'kqHkkfu Hkízkf.k ; p vkin%( vfHkgUrqA euq";k% Ror~ izlknsu lokZck/kk% foueqZäk%A rs /ku /kkU; lqrkfUork Hkfo";fUr] u la'k;%AA1213]1214AAHkkokFkZ &

vorfjr gksdj gh] ;g egku~ dk;Z fd;k gSA Jhjke vkius /keZlaLFkkiukFkZ( uj Lo:i /k`r dj( vius fnO; rstkse; vk Øe% vFkkZr foØe dks] rnuqlkj gh iznf'kZr djds] vius veks?k oh;Z dks iznf'kZr fd;k gSA Jhjke! vki dk ijkØe veks?k gSA vkidk ijkØe dHkh O;FkZ ugha tkrkA gs izHkq Jhjke! vki dk lEosr~ Loj esa fd;k x;k ;g l¡Lrou~ veks?k gSA bl Lrou dk deZ dHkh Hkh O;FkZ ugha tkrkA Jhjke! vkids n'kZu izkIr djuk veks?k gSA vkids n'kZuksa ds ckn leLr euksdkeuk;sa iw.kZ gks tkrh gSaA vkids izfr HkfäeUr yksx( tks bl Hkwfe ij fo|eku gSa( os Hkh veks?k gh gSaA muds n'kZu vkSj lsok ls] yksxksa dh euksdkeuk;sa] iw.kZ gksrh gSaA gs Jhjke! gs nso Jhjke! gs iqjk.k iq#"kksÙke Jhjke! vki n`< Hkfä ls( /;ku djus ij( yksxksa ds leLr dke( bl yksd esa( vkSj vU; yksdksa esa( iw.kZ dj nsrs gSa vkSj mu yksxksa dh leLr dkeuk;sa mUgsa izkIr gks tkrh gaSA iqjk.kksa esa osnok.kh esa iz;qä 'kCnksa dk vFkZ mkfYyf[kr gSA vkids lRl¡x ls] vkids d`ik ik= Hkä] iq#"kksÙke pfj= izkIr djrs gSaA gs Jhjke! vki gh ikyu dÙkkZ fo".kq gSaA blh izdkj( fJ;k egky{eh lhrk gSaA ;s

ueks nsO;S egknsO;S egky{E;S ueks ue%A

loZnk lqeq[kh Hkosr~ p Lusg o"kkZ dq:"o%**AA1215AA

,oeLrqR; rs losZ txke% p ;Fkk··xr%AA1216AA

Hkk"; &

nsO;S ueks( egknsO;S ueks] egky{E;S% ue%A Roe~ loZnk lqeq[kh Hkosr~( p] Lusg o"kkZ dq:"o%A rs losZ tuk% ,oe~ LrqR; ;Fkk vkxr% rFkk p txke%AA1215] 1216AAHkkokFkZ &

n`< ifrozrk lkSE; Lo:ik lhrk vki dh izk.k lí`'k fiz;k gSA gs egkek;k! gs egky{eh! gs fJ;k%! vki lnSo gh gekjs fy;s ojnk gksaA lhrk egkek;k bZ'ojh gSaA gs nsoh! vki ds ân; esa lnSo gh gekjs 'kqHk gsrq fopkj cus jgsa( vkSj vki gekjs ân; dks 'kqHk dk;Z djus gsrq izo`Ùk djrh jgsaA vki gekjh lHkh vkink;sa lekIr dj nsosaAA1209 ls 1213AA gs Hkokuh! vki dh d`ik ls euq"; ek= lHkh ck/kkvksa ls eqä gksdj( /kuoku~ /kkU;oku~ rFkk lUrkuoku gks tk;saxs( bl esa dksbZ l¡'k; ugha gSA gs nsoh! vki dks ueLdkj gSA gs egknsoh egkek;k! vki dks ueLdkj gSA gs egky{eh! vki dks ueLdkj gSA vki gekjs fy;s lnk loZnk lqeq[kh jgsaA vki vius ve`re;h Lusg dh o"kkZ( ge ij vuojr djrh jgsa**A os lHkh Lrqfr djus okys] yksx] tks tgk¡ ls tSls vk;s Fks] mlh izdkj vius xUrO; dks ykSV x;sAA1214 ls 1216AA ije~ czã vuUr ijekRek] vlhe vkSj vuk;ru gSa( ysfdu fuf'pr mís'; izkIR;FkZ( os ok¡fPNr xq.kksa ls ;qä gksdj] ,rkoUr Lo:i esa] vorfjr gksrs gSaA bl ,rkoUr Lo:i ds xq.k Hkh vlhe] vizes; vkSj vuUr gh gksrs gSaA Jhjke us ije~ czã dk ,rkoUr Lo:i gksdj( bl izdkj vkr¡dh nq"V jko.k dks ekjdj( izeqfnr â"V

,rkoUr'p Hkw;k gRok··r¡dhe~ nq"Ve~ jko.ke~A

foxr~ Toj% izeqfnr% â"V'p Jhjke Hkosr~AA1217AA

vfHkÉ"kpPp y¡dk;ke~ jk{klSUnze~ foHkh"k.ke~A

d`r d`R;% rnk Jhjke% izeksns foxr~Toj%AA1218AA

vFk% fot;h egkcy% Jhjke%

iz'kL;eku% Lo d`rsu deZ.k%A

lesR; lhr;k fiz;;k ;'kLoh

lq[ke~ lq[kkgksZuq cHkwo% jk?ko%AA1219AAHkk"; &

Jhjke% czãL; ,rkoUr Lo:i Hkw;k p vkr¡dhe~ nq"Ve~ jko.ke~ gRok izeqfnr% â"V% p foxr~Toj% Hkosr~A y¡dk;ke~ jk{klSUnze~ foHkh"k.ke~ vfHkÉ"kpr~ p rnk Jh jke% d`r d`R;% izeksns foxr~Toj%A vFk% fot;h egkcy% Jhjke% Lo d`rsu deZ.k iz'kL;eku%A fiz;;k lhr;k lesR; ;'kLoh jk?ko% lq[kkgksZuq lq[ke~ cHkwo%AA1217]1218] 1219AAHkkokFkZ &

vkSj foxr~Toj gks dj( lHkh izkf.k;ksa dks Hkh izeqfnr] â"V vkSj foxr~Toj dj fn;kA Jhjke bl izdkj jko.k o/k djds lhrk dks eqä djok dj y{; izkIrh ds vkuUn ls vkufUnr gks x;sA y¡dk ds fy;s] jktk ds in ij] jk{klSUnz foHkh"k.k dks] vfHkÉ"kfpr djds( Jh jke d`r&d`R; gks x;sA bl izdkj] ml le; Jh jke izeqfnr foxr~ Toj o fuf'par gks x;sA fot;h egkcyh Jhjke] bl izdkj vius gh dÙk`ZRoksa ls] vkSj d`rdeksZa ls( lHkh yksdksa ds yksxksa }kjk( iz'kaflr gq;sA lnk loZnk lq[k izkIr djus ;ksX; jk?kosUnz Jhjke( viuh fiz;k lhrk ds lkFk gh( loZ= ;'kLoh gks

;Fkk foHkh"k.ka y¡ds jktu~ djksfr Jhjke%A

HkkUokpk;Z rnk fg Roka jktu~ djksfr Jhjke%A

^^iB% i¡pfoa'kreks foJkea J)îkfUor% RoaA

lq[ka lq[kkgksZuq cHkwo% ikBd% ;'kLoh'p**AA1220AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

Hkk"; &

;Fkk Jhjke% foHkh"k.ka y¡ds jktu~ djksfr] rnk fg Jhjke% Roka jktu~ djksfr ¼bfr½A HkkUokpZ ¼onfr½& ^^Roa J)îkfUor% i¡pfoa'kreks foJkea iB%A ikBd% vFk% Roa lq[ka lq[kkgksZuq cHkwo%] p ;'kLoh ¼cHkwo%½**AA1220AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

HkkokFkZ &

x;sA os vius 'kqHk deksZa ls lq[kh gks x;sAA1217 ls 1219AA ftl izdkj Jhjke foHkh"k.k dks y¡dk ij jkT; djus gsrq jktk cukdj y¡dk esa lqjkT; LFkkfir djrs gSa] mlh izdkj] Jhjke rqEgsa Hkh vius {kS= dk jktk cuk dj lqjkT; LFkkfir djrs jgrs gSaA ;g HkkUokpk;Z dk dguk gSA ^^rqe J)îkfUor gksdj iPphlok¡ foJke i<+ksA gs ikBd! bl ls rqe lq[k ikus ;ksX; lq[kksa ls lq[kh gks tkvks vkSj ;'kLoh gks tkvks**AA1220AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

AA vFk% Lotulgs lq[ka Hkq¡{o% "kM+Éo'kreks foJke% izkjH;rsAA

AA /;kue~ AA

fot;h lkSE; lhrkjke eukstos iq"ids vklhu~A

oupjohjk% j{k% ohjk% lifRudks xPNu~ vo/ke~A

rku~ leLrku~ lq[kle`)ku~ J)îkfUorks ueke o;aAA1221AA

xks/kwfy osyk;ke~ /ksuqos Le`Rok o

xksoRlk% ek=s Lusg fog~oyk ;FkkA

rFkk fg dkS'kY;ke~ ekrje~ Le`Rok rq

Jhjke Lusgs fog~oy% izlUukfiAA1222AAHkk"; &

eukstos iq"ids vklhu~ oupjohjk% j{k%ohjk% lifRudks] fot;h] lkSE;] lhrkjke% ¼lgs½ vo/ke~ xPNu~A rku~ lq[kle`)ku~ leLrku~ J)îkfUorks] o;e~ uekeA o xksoRlk% xks/kwfyosyk;ke~ /ksuqos Le`Rok( ;Fkk] ek=s Lusg fog~oyk( rFkk fg Jhjke% ekrje~ dkS'kY;ke~ Le`Rok rq rL; Lusgs fog~oy% p izlUu vfiAA1221]1222AAHkkokFkZ &

eu dh xfr ls pyus okys iq"id foeku esa] liRuhd oupjohj rFkk jk{kl ohj] lHkh fot;h gksdj] lkSE; voLFkk esa] lhrkjke ds lkFk vo/k dks] i/kkj jgs gSaA mu lq[k ls le`) lHkh tuksa dks ge J)îkfUor gksdj ueLdkj djrs gSaA ftl izdkj xk; dk cPNM+k xks/kwfyosyk ds le; viuh ekrk( nw/k fiykus okyh /ksuq dks ;kn djds] mlds izfr Lusg ls ifjiw.kZ gksdj] fog~oy gks

;Fkk d`i.kk% Le`Rok yqIr/kue~ p

mf}Xuk% O;kdqyk% ;s eulk·Hkor~A

rFkk fg dSds;e~ Hkjre~ Le`Rok Jh

jke% cgqO;kdqy eulk·Hkor~AA1223AA

^^v;ks/;kiqjh jE;k p lqâTtuk% fuokfluk%A

euksgkjh tUe Hkwfe LoxkZn·fi xjh;flAA1224AAHkk"; &

;Fkk yqIr/kue~ Le`Rok ;s d`i.kk% O;kdqyk% p mf}Xuk% eulk vHkor~( rFkk fg Jh jke% dSds;e~ Hkjre~ p Le`Rok cgqO;kdqy eulk vHkor~A Jhjke fopkj;fr ^^v;ks/;k iqjh jE;k( vL; fuokfluk% lqâTtuk% pA vL; e;k euksgkjh tUe Hkwfe%( vL; LoxkZn~ vfi xjh;flAA1223]1224AAHkkokFkZ &

mBrk gS( mlh izdkj gh Jhjke ekrk dkS'kY;k dks ;kn djds] fo'ks"kdj muds Lusg esa yhu gksdj] Hkko fog~oy gks mBs( os viuh ekrk ds lkFk feyus ds fopkj ls( izlUu Hkh gks jgs FksA fo'ks"k :i ls ekrk dkS'kY;k ds eerke; Lusg dks ;kn djds( rFkk eu esa ouokl vof/k ds iw.kZ gks tkus dh x.kuk ls( m}sfyr gksdj( viuh ekrk ls rRdky feyus dh mudh mRdB bPNk us Jhjke dks fog~oy&euk vkSj izQqfYyr& euk( nksuks gh] ,d lkFk dj fn;kA bl ekufld fLFkfr dk o.kZu] 'kCnksa ls rks ijs gSAA1221]1222AA ftl izdkj fdlh d`i.k dks] vius yqIr /ku dh ;kn vkus ij( mldk eu m}sx vkSj O;kdqyrk ls Hkj mBrk gS( mlh izdkj Jh jke dk eu dSds; Hkjr dks ;kn djds m}sfyr vkSj O;kdqy gks mBkA bl izdkj

v;ks/;k;k ekxZefLr nqxZe% fo'kky% rFkkA

f{kize~ xPNkegs Hkjre~ lR;e~ /keZe~ l¡fJre~AA1225AA

l% u thos vof/k chrs f{kize~ fg xPNkegsA

fde~ fpUrua dkys chrs u"Vs Qlye~ rks; o%AA1226AAHkk"; &

v;ks/;k;k ekxZe~ nqxZe%( rFkk fo'kky% vfLrA o;e~ Hkjre~ lR;e~ /keZe~ l¡fJre~ f{kize~ xPNkegsA vof/k chrs l% ¼Hkjr%½ u thosA o;e~ f{kize~ fg xPNkegsA dkys chrs fde~ fpUrue~( u"Vs Qlye~ rks;% o%**AA1225]1226AAHkkokFkZ &

Jhjke dk eu viuh ekrk ls feyus dh vk'kk ls( g"kZ izQqfYyr gks jgk Fkk] rks mlh le; dSdbZ iq= Hkjr dks fn;s x;s vk'oklu dh vkiwÙkhZ gsrq( Jhjke dk eu m}sfyr vkSj O;kdqy gks jgk FkkAA1223AA Jhjke lksprs gSa& ^^esjh v;ks/;kiqjh cgqr je.kh; gSA vkSj blds lHkh fuoklh esjs lqân~ tu gSaA ;g esjh euksgkjh tUe Hkwfe gSA ;g eq> dks LoxZ ls Hkh vf/kd xksjo'kkyh vkSj fiz; yxrh gSA v;ks/;k dks tkus okyk ekxZ cM+k nqxZe gS( rFkk yEck Hkh cgqr gSA gesa lR;oknh Hkjr ds ikl( /keZ l¡fJr ekxZ dk voyEcu dj jgs Hkjr ds ikl( vkSj esjs v;ks/;k ykSVus dh izrh{kk dj jgs Hkjr ds ikl( 'kh?kz gh v;ks/;k igq¡puk pkfg;sA ge vc 'kh?kz v;ks/;k pysaA v;ks/;k pyus esa vc ge foyEc ugha djsaAA1224]1125AA og Hkjr] esjs }kjk iznÙk vk'oklu esa of.kZr ouokl dh vof/k chr tkus ds ckn rks] thfor gh ugha jgsxkA gesa 'kh?kzkfr'kh?kz ;gk¡ ls py nsuk pkfg;sA tc dk;Z djus dk le; fudy tkos( mlds ckn dk;Z dh fpUrk djus ij( rFkk Qly u"V gks tkos mlds ckn [ksr dh ik.kr djus ij( ftl

vFk% fpUr;fr Jhjke% y¡ds'ke~ rq i';frA

KkRok JhjkeL; Éprke~ y¡ds'k% czwfr Jhjkee~AA1227AA

^^iq"idfoekukr~ jk?kokS eukstos xPNke%**AA1228AA

jk?kokS iq"ids.k o;e~ eukstos xPNke**AA1229AA

fir`nsosH;ks ojku~ izkI; mRFkkI; oukSdlke~A

v;ks/;ke~ izfLFkrks Jhjkeks iq"ids.k Loko`ÙkkAA1230AAHkk"; &

Jhjke% vFk% fpUr;fr fde~ ¼djokegs½\ l% y¡ds'ke~ rq i';frA Jh jkeL; Éprke~ KkRok( y¡ds'k% foHkh"k.k% Jhjkee~ czwfr& ^^jk?kokS! ¼o;a½ eukstos iq"id foekukr~ xPNke%] jk?kokS! o;e~ iq"ids.k eukstos xPNke**A iq"ids.k Loko`Ùkk Jhjkeks fir` nsosH;ks ojku~ izkI;] oukSdlke~ mRFkkI; v;ks/;ke~ izfLFkrksAA1227]1228]1229]1230AAHkkokFkZ &

izdkj dksbZ ykHk ugha gksrk( mlh izdkj vof/k chr tkus ds ckn( vkSj Hkjr ds ej tkus ds ckn( ogk¡ esjk v;ks/;k igq¡puk O;FkZ gks tk;sxk**AA1226AA bl izdkj fpUrkxzLr Jhjke us y¡ds'k foHkh"k.k dks fo'ks"k utjksa ls ns[kkA Jhjke dh fpark dks foHkh"k.k us Hkk¡i fy;kA Jhjke dh fpUrk dks tkudj y¡ds'k foHkh"k.k us Jhjke dks ;wa dgk& ^^gs jk?koksa! ge yksx eukstos iq"id foeku ls pysaA** ^^gs jk?ko Jhjke vkSj Jh y{e.k! ge lHkh iq"id foeku ls eu dh xfr ls pysaA** bl ij vius gh Lotuksa ls vko`Ùk gksdj Jhjke] fi=ksa vkSj nsorkvksa ls ojnku izkIr djds( ouokfl;ksa dk lexz mRFkku djds( rRdky lcds lkFk] v;ks/;k ds fy;s izLFkku dj x;sAA1227 ls 1230AA

rnk Jhjkeks ekxsZ fg fpUrf;Rok p ukjh.kke~A

^^fdÉ"d/kkiqjhe~ izkI;rq o;a v;ks/;ke~ xPNkeAA1231AA

lgnkjk oukSdlk dVqle;s rs losZA

izk.kL; eksge~ R;Dr~ok l¡?k"ksZ lgk;rk·dqoZu~AA1232AA

ghue~ jfrxq.kS loSZjfHkgUrkje~ vkgosA

lsuk R;tfr l¡foXuk u`ifre~ re~ ujsÜoje~AA1233AAHkk"; &

rnk ekxsZ fg Jh jkeks ukjh.kke~ izfr p fpUr;fr( ^^o;e~ fdÉ"d/kkiqjhe~ izkI;rq v;ks/;ke~ xPNke A vLen~ dVq le;s rs losZ lgnkjk oukSdlk%] izk.kL; eksge~ R;Dr~ok l¡?k"ksZ vLen~ lgk;rk vdqoZu~A jfrxq.kS ghue~ loSZ% vfHkgUrkje~ lsuk] l¡foXuk re~ ujsÜoje~ u`ifre~ R;tfrAA1231]1232] 1233AAHkkokFkZ &

rHkh ekxZ esa gh Jh jke us( fdÉ"dU/kk esa fuokl dj jgh ukfj;ksa ds ckjs esa( muds egku lg;ksx ds ckjs esa( rFkk muds viuRo ds Hkko ds ckjs esa( fpUru fd;k( vkSj cksys& ^^ge fdÉ"dU/kk igq¡p dj( ogk¡ gksrs gq;s gh v;ks/;k tkosaA gekjs dM+os le; esa] mu lHkh oukSdlvksa us viuh viuh ifRu;ksa ds lkFk] vius izk.kksa dk eksg NksM+dj] l¡?k"kZ esa( gekjh lgk;rk dh FkhA1231] 1232AA lsuk dks ikfjrks"kd nsdj izlUu djus dk vc le; vk x;k gSA tks jktk mlds 'k=qvksa dk l¡gkj djus okyh lsuk ds lsukfu;ksa dks( izlUu djus yk;d ikfjrksf"kd ugha nsrk( Hkfo"; esa gksus okys ;q)ksa esa] ml dh lsuk ds lsukuh] ,sls ikfjrksf"kd ugha nsus

d`r lqdeZ.kk% losZ oupjk.kke~ deSZ"kke~A

/ku jRu iznkuS'p lQye~ dÙkqZ egZe%**AA1234AA

^^oukU;qioukfu lifjokj% fcgkjf;RokA

eqn~;qäk lq[kh Hkosr~ lq[k le;s iqjhe~ xRok**AA1235AA

^^jktekr`dk rkjk vkgw; lokZax'kksHkuke~A

lhrk··o`R; losZ"kke~ v;ks/;ka tkrqEegZeAA1236AAHkk"; &

o;e~ lqdeZ.kk% d`r losZ oupjk.kke~ ,s"kke~ /ku jRu iznkuS% p desZ lQye~ dÙkZq egZe%**A ^^lifjokj% oukfu mioukfu fogkjf;Rok] lq[k le;s v;ks/;k iqjhe~ xRok] losZ eqn~ ;qäk lq[kh Hkosr~**A ¼Jhjke iqu% mokp½ jktekr`dk rkjk lokZax'kksHkuke~ vkgw; losZ"kke~ lhrk vko`R; v;ks/;ka tkrqe~egZeAA1234]1235] 1236AAHkkokFkZ &

okys d`i.k jktk dks mf}XukoLFkk esa vdsyk NksM+ dj( mlls nwj pys tkrs gSaA ges vPNs deZ djus okys lqd`rk lHkh oupjksa dks] mudh ilUn dk /ku vkSj jRu nsdj( vius dk;Z dh lQyrk dks ;knxkj cuk nsuk pkfg;s**A Jhjke us fQj dgk fd ^^lHkh ifjokj ,d lkFk fey dj( v;ks/;k iqjh tk dj( ouksa vkSj miouksa esa fogkj djds( izlUurkiwoZd( lc izdkj ls lq[kh gksosaA** iqu% Jhjke us dgk& oupjksa dh jktekrk rkjk] lokZax'kksHkuk fL=;ksa dks vkefU=r djks( vkSj vkbZ gqbZ mu lHkh ukfj;ksa dks lkFk esa ysdj( lhrk dks vko`Ùk djksA bl izdkj vc ge yksxksa dks 'kh?kz gh v;ks/;k pyuk pkfg;s**AA1233 ls 1236AA

rs"kke~ egr~ midkjL; izfr midkje~ bne~A

fiz;kr~ fiz;rja yC/ka izhfra yIL;ls xr% iqjha**AA1237AA

rs losZ oupjk% rFkk jk{kl egkcyk%A

;Fkk lq[ke·lEck/ke~ lifjokje~ iq"idsAA1238AA

'kh?kze~ iqjhe~ v;ks/;ke~ izfr lgs Jhjkelhrk%A

izLFkkue·dqoZu~ rnk Hkj}ktkJee~ xrkAA1239AAHkk"; &

bne~ rs"kke~ egr~ midkjL; izfrmidkje~A rs fiz;kr~ fiz;rje~ yC/ke~ iqjhe~ xr% izhfre~ yIL;ls**A rs losZ oupjk% rFkk foHkh"k.kL; jk{kl egkcyk%] ;Fkk lq[ke~ vlEck/ke~] lifjokje~] iq"ids vk:<î] Jh jkelhrk lgs] v;ks/;ke~ iqjhe~ izfr] 'kh?kze~ izLFkkue~ vdqoZu~A rnk Hkj}kt vkJee~ xrk%AA1237]1238] 1239AAHkkokFkZ &

rnuUrj Jhjke us dgk fd& ^^;g&mu lHkh oupjksa }kjk fd;s x;s egku~ midkj dk( gekjs }kjk fd;k x;k izfr midkj gksxkA os fiz;rj ls Hkh fiz; yksx] iqjh tkdj] ogk¡ ds yksxksa dh izhfr dk izlkn izkIr djsaxs**AA1237AA os lHkh oupj lifjokj rFkk foHkh"k.k dh egkcyh jk{klksa dh lsuk ds lnL;ksa ds lkFk vkjke ls fcuk fdlh jksd Vksd ds( iq"id foeku esa vk:< gksdj( Jhjke rFkk lhrk ds lkFk esa( v;ks/;k iqjh dh vksj 'kh?kzrk ls izLFkku dj x;sA rnuUrj os lHkh eu dh xfr ls gh] egf"kZ Hkj}kt ds vkJe igq¡p x;sAA1238]1239AA

iBufene~ foJkee~ "kM+Éo'kree~ f'koaA

HkkUokpk;Z czwfr Lotulgs lq[ka Hkq¡{oafrAA1240AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

Hkk"; %&

HkkUokpk;Z cwzfr] ^^"kM+Éo'kree~ f'koe~ bne~ foJkee~ iBue~ ¼;s½ ¼rs½ ¼iBrs½ ¼rstuk%½ Lotu lgs lq[ke~ Hkq{ofUr**AA1240AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

HkkokFkZ %&

HkkUokpk;Z dgrk gS & ^^NCchlosa dY;k.kdkjh bl foJke dk iBu( 'kqHk Qynk;d gSA os yksx tks bls i

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

AA vFk% lko/kkuh izoÙkZd% lIrÉo'kreks foJke% izkjH;rsAA

AA /;kue~ AA

vfrfiz; ok·frizseh yksHks ifrRok R;T;rsA

Jhjke% x`ghRok 'kj.ks dnk·fi u R;T;rsAA1241AA

vr% lokZu~ iziUuk; Hkt Jhjkee~ jk?koaA

lnk fgrsf"ka% fogk;txre~ Hkt% Jhjkee~AA1242AA

Hkj}ktk··Jea xRok Jhjke% lR; foØe%A

HkjrL;kfUrds v;ks/;s ek#fre·izs"k;r~AA1243AA

Hkk"; &

vfrfiz; ok vfrizseh( yksHks ifrRok] R;trs ¼fg½A Jhjke% x`ghRok 'kj.ks( dnkfi u R;trsA vr% lokZu~ iziUuk; jk?koa Jh jkee~ Hkt%A Jhjke% lnk fgrsf"k%A txre~ fogk; ¼Roe~½ Hkt% Jhjkee~A lR; foØe% Jhjke% Hkj}ktk··Jee~ xRok HkjrL; vfUrds] v;ks/;s] ek#fre~ vizs"k;r~AA1241]1242] 1243AAHkkokFkZ &

vfrfiz; gksa vFkok vfrizseh Hkh gkas( txr ds yksx] yksHk esa fxj dj gesa NksM+ gh nsrs gSaA Jhjke ,d ckj 'kj.k esa ys ysus ds ckn] dnkfi ugha NksM+rsA vr% lHkh erych yksxksa dks R;kx dj] jk?ko Jhjke dks HktksA Jhjke lnk fg fgrsf"k gSaA txr dks Hkwykdj] rqe Jhjke dks HktksA lR;ijkØeh Jhjke us Hkj}kt vkJe igq¡p dj Hkjr ds ikl v;ks/;k esa ek#fr dks igys HkstkAA 1241 ls 1243AA Jhjke us] eksn Hkjs eu ls] gf"kZr gksdj] ek#fr dks ;w¡

eqfnreuk gf"kZrk Jhjkek·czohr~ ek#fre~AA1244AA

^^v;ks/;ke~ Rofjrks xRok 'kh?kza fg ioukRet%

tkuh g d¡fpr~ dq'kyh tuks u`ifr eafnjsAA1245AA

J¡`xosjiqje~ izkI; xwge~ xgu&xkspje~A

fu"kknkf/kifre~ czwfg dq'kyh opuku~ e;kAA1246AA

Hkk"; &

Jhjke% eqfnreuk gf"kZrk ek#fre~ vczohr~& ^^ioukRet%! ¼Roe~½ Rofjrks v;ks/;ke~ xRok] 'kh?kze~ fg tkuh g( u`ifr efUnjs tuks d¡fpr~ dq'kyhA xgu xkspje~ J`¡xosj iqje~ xwge~ izkI;] ee dq'kyh opuku~] fu'kknkf/kifre~ czwfgAA1244] 1245] 1246AAYüklə 1,48 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin