Jhjke pfjrkoyhYüklə 1,48 Mb.
səhifə10/26
tarix19.01.2018
ölçüsü1,48 Mb.
#39382
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   26

Hkk"; &

tudL; dqys tkrk] nSoek;a bo fufeZrk] loZy{k.k lEiUuk ukjh.kke~ mÙkek o/kq%( lhrk vfi] Jhjkee~ vuqxrk( ;Fkk jksfg.kh 'kf'ke~& lk JhjkeL; fuR;e~ izk.koYyHkk nf;rk Hkk;kZA ikSjS% fi=k n'kjFksu p nwje~ vuqxrksA ¼Jhjke] y{e.k p lhrk½ J`¡xosjiqjs ¼izkI;½ lwre~ x¡xk dwys O;ltZ;r~AA 505]506]507AAHkkokFkZ &

gS(mlh izdkj] Jhjke ds ihNs ihNs ou dks py nhA bl izdkj Jhjke dh] fuR; gh izk.koYyHkk] mu lhrk us] ,d mÙke Hkk;kZ gksus dk] mnkgj.k izLrqr dj fn;kA txr esa yksdksfä gS fd ^^HkkbZ gks y{e.k tSlk**( ^^Hkk;kZ gks lhrk tSlh**A egkjkt n'kjFk ds fy;s gq;s fu.kZ; ls] vl¡rq"V] dbZ uxj fuoklh Jhjke ds firk ls nwj gksdj( dkQh nwjh rd muds ihNs ihNs vk x;sA Jhjke] y{e.k vkSj lhrk( pyrs gq;s] jktdh; jFk ls] J`¡xosjiqj igq¡p x;sA ogk¡ igq¡p dj] x¡xk unh ds rV ls gh] Jh jkeus] jFk vkSj lkjFkh dks] v;ks/;k ykSVk fn;kAA505]506]507AA bl izdkj Jh jke us v;ks/;k ds jFk dks NksM+ fn;kA rnuUrj fu"kknjkt


xwg ds ikl igq¡p dj] Jhjke xwg] 'ks"kukx ds vorkj y{e.k(

xwge~ vklk|% /kekZRek% fe=e~ fu"kknkf/kifre~A

xwgsu lfgrks Jhjkeks 'ks"ks.k p lhr;kAA508AA

rs ousu oue~ xRok unhLrhRokZ cgwndk%A

fp=dwVe·uqizkI;r~ Hkj}ktL; 'kklukr~AA509AA

Hkj}ktL; 'kklukr~ d`Rok jE; Hkkos lFke~A

jeek.kk% ous =;% nso xU/koZ% l¡dk'kk%AA510AA

fp=dwVe·uqizkI;% r=% rs U;olue~ lq[ke~AA511AAHkk"; &

fu"kknkf/kifre~ xwge~ vklk|%] Jh jkeks xwgsu 'ks"ks.k p lhrk;k lfgrks] rs ousu oue~ xRok] cgq mndk% unha rhRokZ] Hkj}ktL; 'kklukr~] fp=dwVe~ vuqizkI;r~A Hkj}ktL; 'kklukr~ fg ¼rs½ ous jE;Hkko d`Rok lFke~ =;% nso xU/koZ% l¡dk'kk% jeek.kkA fp=dwVa vuqizkI;%( r=% rs lq[ke~ U;olu~AA 508] 509]510]511AAHkkokFkZ &

vkSj lhrk( rhuksa lkFk lkFk] pyrs gq;s] ,d ou ls nwljs ou gksrs gq;s] foiqy tyjk'kh okyh ufn;ksa dks ikj djrs gq;s] egf"kZ Hkj}kt ds 'kklukUrxZr] fp=dwV igq¡psA czãf"kZ Hkj}kt ds iz'kklfud funsZ'kkuqlkj gh( os ou esa jE;Hkko ls] ?kwers gq;s] ,d lkFk] fp=dwV esa] jgus yxsA os rhuksa gh ou esa nsorkvksa vkSj xU/koksZ dh rjg vkufUnr gksdj fopj.k djus yxsA fp=dwV igq¡p dj] os ogk¡ lq[k ls jgus yxsAA508]509]510]511AA Jhjke ds fp=dwV esa igq¡p dj] vkjke ls ogk¡ jgus dh lwpuk] egkjkt n'kjFk dks feyhA rc egkjkt n'kjFk iq= foNksg ls fog~oy gks

fp=dwVs xrs Jhjkes iq=s 'kksds fog~oysA

jktk n'kjFk% LoxZe~ txke foyiu~ lqre~AA512AA

rfLeu~ LoxZs xrs p Hkjre~ ofl"B izeq[kS%A

fu;qT;ekuks jkT;k; uSPNn~ jkT;e~ egkcy%AA513AA

txke oue~ ohjkS Jhjkeikn izlknd%A

xRokrq l egkReue~ Jh jkee~ lR;foØee~AA514AAHkk"; &

¼JhjkeL;½ fp=dwVs xrs Jhjkes iq=s 'kksds fog~oys jktk n'kjFk% lqre~ foyiu~ LoxZe~ txkeA rfLeu~ ¼n'kjFkL;½ LoxZs xrs] ofl"B izeq[kS% Hkjre~ p jkT;k; fu;qT;ekuksA ¼l%½ egkcy% ¼Hkjr%½ jkT;e~ u bPNn~A ohjkS ¼HkjrkS& 'k=q?ukS½ Jhjkeikn izlknd% oue~ txkeA oua xRok rq l% ¼Hkjr%½ Hkzkrje~ egkRekua Jhjkea lR;foØeaAA512]513] 514AAHkkokFkZ &

mBsA os ^^gk iq=** ^^gk jke** dk foyki djrs djrs( iq= fojg'kksd esa LoxZ dks pys x;sA mu egkjkt n'kjFk ds LoxZ pys tkus ij] jktiqjksfgr czãf"kZ ofl"B vkSj izeq[kksa }kjk] egkjkt ds funsZ'k ds lUnHkZ esa] Hkjr dks jkT; dk;Z djus ds fy;s] fu;ksftr fd;kA ysfdu mu egkcyh Hkjr us] jkT; xzg.k djuk ugha pkgkA cM+s HkS;k egkRek lR;foØeh Jhjke dh 'kj.k esa tkdj] mudk izlkn izkIr djus dh dkeuk ls] nksuksa ohj Hkjr vkSj 'k=q?u] ou dks x;sAA512]513]514AA ogk¡ ou esa tk dj] fo'ks"k iz;kl djds] mUgksaus lR;foØeh Jhjke dks vk;ZHkko esa

v;kpn~ Hkzkrje~ Jhjkee~ rq vk;sZ Hkkos fLFkrsA

^^Roeso jktk /keZK%** Jhjkeesoeczohr~AA515AA

iknqdspkL; jkT;k; U;kle~ nÙok iqu% iqu%A

fu%oÙkZ;kekl rrks Hkjre~ Hkjrkxzt%AA516AA

l%dkeeuokI;so Jhjke iknk Li`'ku~A

ufUnxzkes·djksn~jkT;e~ Jhjkek··xeu~ dk¡{k;kAA517AAHkk"; &

v;kpn~ rq ¼l%Hkjr%½ ,oe~ vczohr~& ^^Roeso fg jktk /keZK%**A Hkjrkxzt% Jhjke% Hkjre~ Lo iknqds U;kle~ nÙok( vL; jkT;k;( rrks iqu% iqu% fu%oÙkZ;keklA l% ¼Hkjr%½ dkee~ vuokI;] ,o] Jhjkeiknk·Li`'ku~] Jhjke vkxeu~ dk¡{k;k] ufUnxzkes ¼fLFkRok½ jkT;e~ vdjksr~AA515]516]517AAHkkokFkZ &

fLFkr gksus gsrq( v;ks/;k ykSVus gsrq( bl izdkj fuosnu fd;k& ^^gs /keZK! vki gh jktk gSaA**AA515AA Hkjr ds cM+s HkkbZ Jhjke us Hkjr dks viuh U;kflr iknqdk nsdj( ckj&ckj vuqjks/k fd;k( fd] bu ls os jkT; dk l¡pyu djsaA bl izdkj Hkjr dh izkFkZuk dk fuiVkjk] ckj&ckj Jhjke us dj fn;kA os Hkjr viuh dkeuk iw.kZ ugha gksrs gq;s Hkh( cM+s HkkbZ Jhjke dh vkKk f'kjks/kk;Z djds( mudh U;kflr iknqdk;sa f'kj ij /kkj.k djds] Jhjke ds ykSVus dh vkdk¡{kk ls] mu iknqdkvksa dks ufUnxzke esa LFkkfir djds( ogha ls Jhjke dh iknqdkvksa ls funZs'k ysdj] jkT; dk;Z lEHkkyus yxsAA516]517AA

Jkiks)kj dkjd'p lk/kw.kke~ ifj=k;d%A

firq vkKk f'kjks/kk;Z dqyL; dhfÙkZe~ j{kd%AA518AA

Jhjkee~ uekE;ge~ re~ f'kjlk iz.kekE;ge~AA519AA

xrsrq Hkjre~ Jheku~ lR; lU/kks ftrsfUnz;%A

Jhjke% iqujky{; uxjtuL; r=AA520AA

iqu%iqu% vkxeue~ rs"kke~ /;kuHk¡xe~ dqoZu~A

nq"Vk.kke~ n.MukFksZ l% n.Mdoua ·xPNr%AA521AA

Hkk"; &

firq vkKk f'kjks/kk;Z] dqyL; dhfÙkZe~ j{kd% ¼Jhjke%½( lk/kw.kke~ ifj=k;d% ¼Jhjke%½( Jkiks)kjdkjd% ¼Jhjke%½( re~ Jhjkee~ vge~ uekfe( vge~ f'kjlk iz.kekfeA Jheku~ Hkjre~ xrs rq( r=] uxj&tuL; iqu% vky{;( lR; lU/kks ftrsfUnz; Jhjke( rs"kke~ iqu% iqu% vkxeue~] /;ku Hk¡xe~ dqoZu~A vr% n`"V~ok] l% Jhjke% nq"Vk.kke~ n.MukFksZ n.Md oue~ ·xPNr%AA518]519]520]521AAHkkokFkZ &

dqy dh dhfÙkZ dh j{kk djus gsrq ou esa lk/kwtuksa dh j{kk djus gsrq] ou esa Jkiksa ls O;fFkr yksxksa dks Jki ls m)kj djus gsrq firk dh vkKk dks f'kjks/kk;Z djds Jhjke ou dks x;sA mu Jhjke dks eSa ueLdkj djrk gw¡( eSa viuk 'kh"k >qdkdj iz.kke djrk gw¡AA516]517]518]519AA Jheku~ Hkjr ds] fp=dwV ls ykSV tkus ds ckn( fo'ks"k rkSj ls Jhjke us ogk¡ uxj tuksa dks mifLFkr ns[kk rFkk ckj&ckj ukxfjdksa dk vkxeu ns[kkA lR;lU/k ftrsfUnz; Jhjke us ik;k( fd] mu ukxfjdksa dk


ckj ckj vkxeu] mudk /;ku Hk¡x dj jgk gSA vr% os Jhjke]

'kE;fr x`gs dyge~ Lotuke~ ikY;fr lnkA

Jhjkee~ j?kqoje~ f'kjlk re~ iz.kekE;ge~AA522AA

iBu foJkee~ uoe~ 'kE;rs x`gs dyge~A

Le`Rok lnk izHkqa Jhjkee~ o`)î lqdhfÙkZe~ ;'ke~AA523AA

HkkUokpk;Z izkFkZ;fr Jhjkee~ leFkZe~ lnkA

Hkosr~ Jhjke% x`gs 'kkfUr% iqf"V% rqf"V% ojnk%**AA524AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&Hkk"; &

x`gs dyge~ 'kE;fr Jhjke%( lnk Lo&tuke~ ikY;fr Jhjke%( re~ Jhjkee~ j?kqoje~ vge~ f'kjlk iz.kekfeA uoe~ foJkee~ iBu x`gs dyge~ 'kE;rsA izHkqa Jhjkee~ Le`Rok] ¼Roe~½ lnk lqdhfÙkZe~ ;'ke~ o`)î%A HkkUokpk;Z Jhjkee~ leFkZe~ lnk izkFkZ;fr ^^Jhjke%! x`gs 'kkfUr% iqf"V% rqf"V% ojnk Hkosr~**AA522]523]524AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

HkkokFkZ &

nq"Vksa dks nf.Mr djus ds mís'; ls] n.Md ou esa] izfo"V gks x;sAA520]521AA x`g dyg dks 'kkUr djrs gq;s Jhjke lnk Lo&tuksa dk ikyu djrs jgrs gSaA mu Jhjke dks( mu j?kqoj izHkq Jhjke dks] eSa viuk 'kh"k uezrkiwoZd >qdk dj iz.kke djrk gw¡A uoesa foJke dks i

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

AA vFk% n.Mdous fojk?kL; vkr¡dL; Hk¡td% n'keksa foJke% izkjH;rsAA

AA /;kue~ AA

fcye~ jkSnzopZLoe~ ÜoHkzeqÙkee~

xgue·[kfure~ y{e.ksu rr~A

fojk/kL; o/ke~ izpØrq r=

JhjkekS y{e.kkS lhrkeqfä gsrqAA525AA

n.Md ous O;kIre~ ârk fojk/kL; vkr¡de~A

fojk?ko/k if.Mre~ uekfe Jhjkee·ge~AA526AA

Hkk"; &

y{e.ksu rr~ xgue~ ÜoHkzeeqÙkee~ jkSnzopZLoe~ fcye~ v[kfure~ r= lhrkeqfä gsrq Jh jkekS y{e.kkS fojk?kL; o/ke~ izpØrqA ¼vFk%½ fojk/kL; n.Md ous O;kIre~ vkr¡de~ ârkA vge~ fojk/ko/kif.Mre~ Jhjkee~ uekfeAA525]526AAHkkokFkZ &

y{e.k us( vkt ns[kus ij] dy rd Hkh eu esa Hk; dk Hkze mÙiUu djus esa leFkZ] Hk;kud opZLo okyh xgjh xqQk] [kksn nhA ml xqQk esa] lhrk dh eqfä ds /;s; ls] Jh jke vkSj y{e.k( nksuksa us] fojk/k ds o/k djus dk pØ pyk;kA ¼og fojk/k mlds ri ds izHkko ls vU; vL=ksa&'kL=ksa ls vo/; FkkA½ fojk/ko/k if.Mr Jhjke us fojk/k dks tehUnkst djds] n.Md ou esa] mlds O;kIr vkr¡d dk gj.k dj fy;kA eSa fojk/ko/kif.Mr Jhjke dks ueLdkj djrk gw¡AA525]526AA jktho ykspu] Jhjke us] egk vj.; n.Mdou esa] izos'k djds] ogk¡ dbZ

izfo"; egk·j.;e~ Jhjkeks jktho ykspu%A

nn'kZ% fxfj J`¡xk··Hkke~ iq#"kkne~ egkLoue~AA527AA

l% v¡dsuknk; lhrke~ viØE; rnkczohr~AA528AA

^^vge~ fojk/k% 'krânk&to&iq=% jk{kl%A

b;e~ ukjh ojkjksgk ee Hkk;kZ Hkfo";frAA529AA

;qo;ks iki;ks pk·ge~ ikL;kfe#f/kje~e`/ks**AA530AAHkk"; &

egk·j.;e~ ¼n.Mdoue~½ izfo"; jktho ykspu% Jh jkeks egkLoue~ iq#"kkne~ ¼vkne~ iq:"ka½ fxfj J`¡xk··Hkke~ nn'kZ%A l% ¼fojk/k%½ lhrke~ viØE;] v¡dsu vknk;( rnk vczohr~& ^^vge~ fojk/k%A vge~ 'krânk&to iq=%A vge~ jk{kl%A b;e~ ojkjksgk ukjh( ee Hkk;kZ Hkfo";fr( p] vge~ ;qo;ks iki;ks e`/ks #f/kje~ ikL;kfe**AA507]528]529]530AAHkkokFkZ &

izdkj dh] Hkkjh Hkjde /ofu;k¡ mÙiUu djus okys] iq#"kksa ds vkfn:i esa] ioZÙkkdkj] J`¡xioZr ftruk fo'kky] vkfne~ iq#"k ns[kkA ml fojk/k us viuh xksn esa lhrk dks mBk fy;k( vkSj viuh xksn esa mBk;s gq;s og cksyk& ^^eSa fojk/k gw¡A eSa 'krânk vkSj to dk iq= gw¡A eSa jk{kl gw¡A ;s lqUnj ojk¡xuk esjs ;ksX; gSA ;g viuk j{kd

rke~ n`"V~ok jk?ko% lhrke~ fojk/kk¡dxrke~ 'kqHkke~A

vczohYy{e.ke~ okD;e~ eq[ksu ifj'kq";rke~AA531AA

^^ijLi'kkZr~ rq oSnsák u nq%[krj% uk·fLr esA

firqfoZuk'kkr~ lkSfe=s LojkT; gj.kkr~ rFkkAA532AA

'kjs.k fu%gr·L;k·| e;k Øq)su j{kl%A

fojk/kL; xrklksfgZ egh ikL;fr 'kkSf.kre~**AA533AAHkk"; &

jk?ko% rke~ 'kqHkke~ lhrke~ fojk/k v¡dxrke~ n`"V~ok( eq[ksu ifj'kq";rke~ y{e.ke~ okD;e~ vczohr~ ^^lkSfe=s! oSnsák rq ij Li'kkZr~ vfLr es nq%[krj%( u firq% fouk'kkr~ rFkk] u Lo jkT; gj.kkr~A e;k Øq)su vL; j{kl% ¼e;k½ 'kjs.k v| fu%grA fojk/kL; lksfgZxrk egh ¼rL;½ 'kkSf.kre~ ikL;fr**AA 531]532]533AAHkkokFkZ &

oSnsgh dk] cyiwoZd ijiq#"k }kjk fd;k x;k] ;g Li'kZ eq>s ije nq[knk;h yx jgk gSA bl ls nq%[kn vc rd eq>s vkSj dqN Hkh ugha yxkA esjs firk ds ej tkus ij] rFkk esjs [kqn ds jkT; ds eq> ls fNu tkus ij Hkh( eq>s bruk ?kksj nq%[k ugha gqvk FkkA vc Øks/k iwoZd pyk;s x;s esjs 'kjksa ls( vHkh ;g jk{kl( ekjk tk;sxkA ejdj fojk/k ds Hkwfe ij fxj tkus ij( ;s /kjrh mldk [kwu ih tk;sxh**AA 531]532]533AA y{e.k dks ,slk dgrs gh] mu nksuksa Hkkb;ksa us] nSfnI;eku iznhIr dkykUrd ck.kksa dh o"kkZ] ml ;e leku Hk;kud fn[kkbZ nsus okys jk{kl fojk/k ij] cjlk nhA og egkHk;kud Mjkouk jk{kl] tEHkkbZ ysus yxk(vkSj] fQj g¡l dj]

vFk% rkS HkzkrjkS nhIre~ 'kjo"kkZe~ oo"kZrqA

fojk/ks jk{kls rfLeu~ dkykUrd ;eksiesAA534AA

l% izgL; egkjkSnz% fLFkRok tEHk`r% jk{kl%A

tEHk`ek.kL; rs ck.kk% dk;ku~ fuisrqjk··'kqxkAA535AA

l% o/;eku% lqHk`'ke~ HkqtkH;ke~ ifjx`árkSA

vizdEI;kS ujO;k?kzkS izLFkkrqe~ ?kksoZus rrksAA536AAHkk"; &

rkS HkzkrjkS vFk% rfLeu~ fojk/ks jk{kls] ;eksies dkykUrd nhIre~ 'kjo"kkZe~&oo"kZrqA l% egkjkSnz% jk{kl% tEHk`r%] izgL;] fLFkRok( tEHk`ek.kL; rL; dk;ku~] rs vk'kqxk% ck.kk% fuisrq%A l% rkS uj O;k?kzkS( HkqtkH;ke~ ifjx`á( ¼rkS½ vizdEI;kS] rrks ?kksj ous o/;eku% lqHk`'ke~AA534]535]536AAHkkokFkZ &

og j.k esa] iqu% fLFkj gks x;kA mlds tEHkkbZ ysrs ysrs] mldh dk;k ls] os 'kh?kzxkeh rhj] f[kj dj Lor% gh uhps fxj x;sA ml jk{kl ij 'kh?kzxkeh ck.kksa dh cjlkr dk dqN Hkh izHkko ugha iM+kA og bu nksuksa ujO;k?kzksa dks viuh Hkqtkvksa ls dl dj idM+ dj( ?klhVrk gqvk( mudh gR;k djus ds mís'; ls( ?kksj ou esa ys tkus yxkA ml le; nksuksa HkkbZ fgyus Mqyus dh {kerk Hkh [kks cSBsAA534]535]536AA ml jk{kl fojk/k ds vfHkizk; dks tku dj( Jhjke us y{e.k dks ;wa dgk&^^gekjk ekxZ Hkh vc vkxs ;gh gksxk( ftl ekxZ ls ;g jk{kl gesas ?klhVrs gq;s ?kksj ou esa ys tk jgk gS**A lhrk us tc nksuksa dkdqRLFk j?kq mÙkeksa dks fojk/k dh l`n`< egku Hkqtkvksa esa mudh Hkqtk;sa tdM+s gq;s( bl rjg]

rL;k·fHkizk;ekKk; Jhjkekonr~ y{e.ke~A

^^v;eso fg u% iaFkk ;su ;kfr fu'kkpj%**AA537AA

fgz;ek.kkS rq dkdqRLFkkS n`"V~ok lhrk% j?kwÙkekSA

mPps Lojs pqØks'k izx`á lqegkHkqtkS oAA538AA

^^;ks nk'kjFkhe~ Jhjkee~ lR;ok¡PNhyoku~ 'kqfpe~A

j{kl% jkSnz:is.k fgz;rs lgs y{e.ke~**AA539AAHkk"; &

rL; ¼fojk/kL;½ vfHkizk;e~ vkKk;( Jhjke% y{e.ke~ vonr~& ^^v;eso fg u% iaFkk( ;su iaFks.k fu'kkpj% ;kfrA** lhrk%] dkdqRLFkkS j?kwÙkekS rq] lqegkHkqtkS o izx`á fgz;ek.kkS n`"V~ok( mPps Lojs] pqØks'k& ^^nk'kjFkhe~ Jh jkee~ lR;oku~ 'khyoku~ 'kqfpe~ lgs y{e.ke~( ;ks j{kl% jkSnz:is.k fgz;rs**AA537]538]539AAHkkokFkZ &

?klhVrs gq;s] ys tkrs gq;s ns[kk( rc lhrk Å¡ps Loj esa fpYyk fpYyk dj phRdkj djrs gq;s ;wa cksyh& ^^n'kjFk ds iq= Jhjke tks lR;oknh gSa] 'khyoku~ gSa vkSj ifo= gSa( vkSj muds lkFk gh y{e.k dks Hkh ;g jkSnz jk{kl] Hk;kud rjhds ls] ?klhVrs gq;s( eq> ls Nhu dj] ys tk jgk gS**AA537] 538]539AA oSnsgh }kjk dgs x;s vkÙkZopu( lqudj( ohj Jhjke vkSj y{e.k us( ml nq"V fojk/k dk( Hkh"k.k&nqjkReu o/k djus ds( 'kh?kzrk ls iz;kl izkjEHk dj fn;sA lkSfef= y{e.k us( ml fojk/k ds ck;sa gkFk dks rksM+ fn;k( ftldh /ofu ls leLr vkdk'k Hkj x;kA rHkh] Jh jkeus ml nq"V fojk/k ds nkfgus gkFk dks dkV MkykA og jk{kl fojk/k cgqr ls ck.kksa ls fc)] ryokjksa ds vk?kkr ls

,re~ opue~ oSnsák JqRok JhjkekS y{e.kkSA

osxe~ izpØrqohZjkS o/ks rL; nqjkReu%AA540AA

rL; jkSnzL; lkSfef=% lO;e~ ckgqe~ cHk¡t gA

Jhjke nf{k.ke~ ckgqe~ rjlk rL; nq"VL;AA541AA

l% fc)ks cgqfHkckZ.kSa% [k¡xkH;ke~ p ifj%{kr%A

fuf"i"Vks cgq/kk Hkwes u eekj l% jk{kl%AA542AAHkk"; &

oSnsák ,re~ opue~ JqRok ohjkS Jh jkekS y{e.kkS rL; fojk/kL; nqjkReu% o/ks osxe~ izpØrq%A lkSfef=% rL; fojk/kL; lO;e~ ckgqa cHk¡t g( Jhjke% rL; nq"VL; fojk/kL; nf{k.ke~ ckgqe~ rjlkA l% jk{kl% cgqfHk%ck.kS% fc)ks( [k¡xkH;ke~ ifj%{kr% p] cgq/kk Hkwes fuf"i"VksA l% jk{kl% u eekjAA540] 541]542AAHkkokFkZ &

{kr fo{kr] dbZ ckj Hkwfe ij ?klhVk x;kA ysfdu og jk{kl fQj Hkh ugha ejkAA540]541]542AA rnuUrj Hk; ls lHkh dks vHk;nku iznku djus okys izHkq Jhjke us] ;wa dgk& ^^;g jk{kl mlds ri ds izHkko ls ;q) esa 'kL=kL=ksa ls thrk ugha tk ldrkA bl nq"V dks rks [kÏk [kksn dj] xgjs [kÏs esa nck fn;k tkuk pkfg;sA mldh xgjh [kku gh cuk nsuh pkfg;sA gesa bl ou esa ,d Hk;kud fn[kkbZ nsus okyk vR;Ur fo'kky vkSj xgjk fcy( ftls ns[krs gh] eu esa] vxys fnu rd Hkh Hk; lek;k jgs( vkSj pDdj vkus yxsa( ,slk Hk;kud [kÏk] [kksn nsuk pkfg;s**A oh;Zoku~ Jhjke us y{e.k dks ;g dgdj fd ^^iznj esa [kÏk [kksnks** fojk/k ds d.B ij] vius ikoksa ls] vkØe.k dj(

Hk;s"ok·Hk;n% Jhjke% rnk bne·czohr~AA543AA

^^ri izHkkos.k jk{klks·;e~ u tsrqe~ 'kD;rsA

'kL=kL=s.k ;qf/k% futsZrqe~ nq"Ve~ fu[kukogsAA544AA

ous·fLeu~ lqegr~ N~oHkze~ [kU;rke~ jkSnz opZl%**AA545AA

Jhjke% y{e.ke~ mDRok ^^iznj% v[kU;rke~ rq**A

rnk fojk/ks vkØE; d.Bs iknsu oh;Zoku~A

fojk/ke~ Hkwes ikfrRok pj.ksu fuf"i"V~îr%AA546AA

Hkk"; &

rnk Hk;s"o vHk;n% Jhjke% bne~ vczohr~& ^^v;e~ jk{klks ¼rL;½ riizHkkos.k ;qf/k% 'kL=kL=s.k u tsrqe~ 'kD;rs( re~ nq"Ve~ futsZrqe~ fu[kukogsA jkSnz opZl% Üo Hkze~ lqegr~ vfLeu~ ous [kU;rke~**A Jhjke% y{e.ke~ mDr~ok ^^iznj% v[kU;rke~ rq**A rnk fojk/ks d.Bs ¼Jhjke%½ oh;Zoku~ iknsu vkØE; fojk/ke~ Hkwes ikfrRok pj.ksu fuf"i"V~îr%AA543]544] 545]546AAHkkokFkZ &

ml ds d.B dh] pVuh cuk nhAA543]544]545]546AA bl vk?kkr ls fojk/k dks Hkwfe ij iVdfu;k¡ ns dj( mls Hkwfe ij vius ikoksa ls jxM+ jxM+ dj( mldh pVuh cuk nhA fQj Hkh og jk{kl ugha ejkA rc y{e.k [kqnkbZ djus ds midj.k ys vk;sA mUgksausa mlh le;] eu vkSj cqf) dks Hk;kØkUr dj( nwljs fnu rd Hkh Hkzfer j[kus esa l{ke( fo'kky xgjk] xqQk&tSlk] [kÏk( fojk/k ds ikl esa gh 'kh?kzrkiwoZd [kksn fn;kA [kÏk [kqn tkus ij] Jhjke us fojk/k ds d.B dks( eqä fd;k( vkSj] mls v/kj mBk fy;kA fQj ml 'k¡dwd.kZ fojk/k dks tks Hkkjh Mjkouh

rrks [kfu=e~ vknk; y{e.k% Üo HkzeqÙkee~A

v[kur~ ik'oZrs 'kh?kze~ fojk/kL; egkReu%AA547AA

re~ eqäd.Beqf{kI; 'k¡dwd.kZe~ egkLoue~A

fojk/ke~ izf{kiPN~oHkzs unUre~ HkSa j oe~ Loue~AA548AA

vo?;rke~ izs{;% egk·lqjL; rkS

f'krsu 'kL=s.k rnk uj"kZHkkSA

lkeF;Z pkR;FkZ fo'kkjnkS foHkkS

fcys fojk/kL; o/ke~ izpØrqAA549AAHkk"; &

rrks egkReu% y{e.k% [kfu=e~ vknk;( Üo Hkze~ mÙkee~ xgua fcya 'kh?kza fojk/kL; ik'oZrs v[kur~A eqäd.Be~ mf{kI; ¼re~½ 'k¡dwd.kZe~ egkLoue~ fojk/ke~( unUre~ HkSa j oe~ Loue~ ÜoHkzs] izf{kir~A rkS egk vlqjL; f'krsu&'kL=s.k] vo/;rke~ izs{;%( rnk uj"kZHkkS] lkeF;ZpkR;FkZfo'kkjnkS foHkkS fojk/kL; o/ke~ fcys izpØrqAA547]548]549AAHkkokFkZ &

/ofu;k¡ mÙiUu dj jgk Fkk( mls ml xgjs Hk;kud xÔs esaa] pØor ?kqekrs gq;s] QSad fn;kA ml xÏs esa fxjrs gq;s Hkh og Hk;¡dj vkoktsa fudky jgk FkkA bl izdkj uj_"kHk 'kfä'kkyh Jh jke us mls xgjs [kÔs esa fxjk fn;kAA547] 548]549AA mu nksuksa uj"kZHk jktdqekjksa us] egk vlqj fojk/k dks] rh[ks 'kL=ksa ls vo/; ns[kdj] lkeF;Z vkSj leLr vFkksZa ds Kkrk] nksuksa foHkwrh] Jhjke vkSj y{e.k] us( fojk/k dk o/k djus ds iz;kl esa mls pØor ?kqek dj] fcy esa QSad fn;kA ml le; og Hkkjh fpYyiks epk jgk FkkA Jhjke y{e.k us] [kÔs esa fxjkdj]

gz"V :ikfoo JhjkekSy{e.kkS

fojk/ks mO;kZe~ iznjs fuikR;rke~A

uunUrqe~ ohr Hk;s egkous

f'kykfHkjUrnZ/krq% p jk{kle~AA550AA

rrLrq rkS dk¡pu fp= dkeqZdkS

fugR; j{ke~ ifj x`á eSfFkyhe~A

fotgzrq% rs eqfnrs egkous

fnfofLFkrkS bo pUnz% fnokdjkSAA551AAHkk"; &

Jh jkekS y{e.kkS fojk/ks mO;kZe~ iznjs fuikR;rke~( bo g"V :ikoA egkous ohr Hk;s uunUrqe~ jk{kle~ f'kykfHk% vUrnZ/krq% pA rr% rkS dk¡pu fp= dkeqZdkS( j{ke~ fugR;] eSfFkyhe~ ifjx`á] eqfnrs rs pUnz fnokdjkS bo fnfo fLFkrkS egkous fotgzrq%AA550]551AAHkkokFkZ &

fojk/k ij feÍh vkSj ioZr iznj Mkydj] mls ioZr iznj ls

fojk/kL; vkr¡d n.Mdkj.;s fouL;frA

JhjkeL; opZLo g loZ= izpfj";frAA552AA

izfo"; egk·j.;e~ Jhjke% jktho ykspu%A

fojk/ke~ gRok eqfu'kjHk¡xe·n'kZ;rAA553AA

lqrh{.ke~ pkI; vxLR;e~ p vxLR;L; Hkzkrje~A

vxLR;L; opukr~ xzghrSUnzL; 'kjklue~AA554AAHkk"; &

¼vFk%½ n.Mdkj.;s fojk/kL; vkr¡d fouL;frA Jh jkeL; opZLo g loZ= izpfj";frA Jhjke% jktho ykspu% fojk/ke~ gRok] egkvj.;e~ izfo";] eqfu 'kjHk¡xe~ vn'kZ;rA ¼l%½ lqrh{.ke~ p vxLR;e~ p vxLR;L; Hkzkrje~ vfi ¼vn'kZ;r~½A vxLR;L; opukr~] Jh jke% bUnzL; 'kjklue~ [k¡xe~] v{k; lk;dk% rw.khj fnO;k'kL=kL=k% xzghrAA552] 553]554&AAHkkokFkZ &

vkxs c< x;sA ml le; os vkdk'k esa lw;Z vkSj pUnz dh rjg nSfnI;eku gks jgs FksA mudh fot; dk rst loZ= O;kIr gks x;k FkkAA550]551AA bl izdkj n.Mdkj.; esa] jk{kl fojk/k ds vkr¡d dk var gks tk;sxk( vkSj] Jhjke dk opZLo loZ= vkdk'k dh rjg O;kIr gksdj Nk tk;sxkA deyu;u Jhjke] fojk/k dk o/k djds] egk vj.; esa izos'k dj x;sA ogk¡ mUgksausa eqfu 'kjHk¡x ds n'kZu fd;sA os eqfu lqrh{.k] egf"kZ vxLR; vkSj vxLR; ds Hkzkrk cU/kq _f"k ls Hkh feysA vxLR; ds vkns'kksa ls] Jhjke us] bUnz dk 'kjklu [k¡x] bUnz dk v{k; lk;dksa okyk rq.khj ftlesa

[k¡xe~ p ije izhr% rw.khpkZ{k; lk;dk%A

fojk/k&o/k&if.MrkS jk?kokS fnO;k% 'kL=kL=k%AA555AA

clrs ous Jh jkeL; r= lk/kZe~ rkilsA

_"k;k··xer losZ o/kk;k·lqjku~ jk{klku~AA556AA

losZ =Lrk% Hk;kØkUrk% vk'oLr vHkor~ rnkA

losZ Lo j{k.kkFksZ JhjkeL;'kj.kkxrkAA557AAHkk"; &

p ije izhr% fojk/k o/k if.MrkS jk?kokS ¼vFk%½ fnO;k% 'kL=k% vL=k% xzghrA JhjkeL; r= rkils lk/kZe~ ous olrs( losZ _"k;k%] vlqjku~] jk{klku~ o/kk;k vkxer~A losZ ¼jk{klS½ =Lrk Hk;kØkUrk rnk vk'oLr vHkor~( losZ ¼tuk%½ Loj{k.kkFksZ JhjkeL; 'kj.kkxrkAA&555]556]557AAHkkokFkZ &

lk;d dHkh [kre ugha gksrs( ;s lHkh 'kL=kL= izse iwoZd xzghr dj fy;sAA552] 553]554&AA nksuksa fojk/ko/k iafMrkas] jk?koksa us dbZ fnO;kL= 'kL=kL= xzghr djds( os rifLo;ksa ds e/; esa] ou esa] izse ls jgus yxsA ogk¡ jgrs le;( lHkh _f"kx.k vlqjksa vkSj jk{klksa dk] o/k djus dh izkFkZuk ysdj] Jhjke ds ikl vk;sA os lHkhtu vlqjksa vkSj jk{klksa }kjk =Lr vkSj Hk;kØkUr FksA os lHkh ogk¡] Jh jke dh mifLFkfr ls] viuh j{kk ds izfr] vkÜoLr gks x;s FksA lHkh yksx Loj{k.kkFkZ Jhjke dh 'kj.k esa vk x;sAA&555]556]557AA mu foinkvksa dks ftudk dksbZ gy ugha gks] ,d xgjs xÔs esa fxjk dj] ml ij feÍh] ioZr dk dpjk vkSj f'kyk;sa Mky nksA ml foink dks ;Fkk'kh?kz xÔs esa xkM+ nksA

gyghue~ foinke~ fcys fuikR;

rfLeu~ mO;kZ; iznja p f'kykfHk%A

vUrnZ/krq re~ foinke~ rnkfg

fuosn; Jhjkee~ rL;kUr gsrqAA558AA

n'ke~ foJkee~ ifBRok fojk/ko/k if.Mre~A

LrqR;% iwT;% Hkt% Jhjkee~ fuR;a Hko% fuHkZ;%A

bfr onfr HkkUokpk;Z fpUrke~ losZ fuok;Z%AA559AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&Hkk"; &

gyghue~ foinke~ fcys fuikR; rfLeu~ mO;kZ; iznja p f'kykfHk%A re~ foinke~ rnk fg vUrnZ/krqA rFkk rL;kUr gsrq Jh jkee~ fuosn;%A ^^fojk/ko/kif.Mre~ Jhjkea LrqR;%] iwT;%] fuR;e~ Hkt%A fuHkZ;% Hko%A vFk% Roa losZ fpUrke~ fuok;Z%** bfr HkkUokpk;Z onfrAA558]559AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

HkkokFkZ &

bl izdkj xÔs esa xkM+us ds ckn] ml leL;k dk vUr djus gsrq Jhjke dks fuosnu djksA n'kok¡ foJke i<+dj& fojk/ko/k if.Mr Jhjke dh Lrqfr djds] iwtk djds izfrfnu Hktu djksA HkkUokpk;Z dgrs gSa& rqe fuHkZ; gks dj bl rjg viuh lHkh fpUrkvksa dk fuokj.k djksAA558] 559AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

AA vFk% tuLFkkus jk{kl vfrØe.kL; fouk'kd%

,dkn'k foJke% izkjH;rsAA

AA /;kue~ AA

j{;ks·?kkr~ Jhjkee~ :n~/ok nq"Vku~o/kkr·dkj.kkr~A

rke~ txr tuuhe~ tudkRetke~ uekE;ge~AA560AA

'kj.kkxrnhukÙkZ ifj=k.k ijk;.ke~A

tuLFkkue~ fuHkZ;dÙkkZe~ Jhjkee~ uekE;ge~AA561AA

tuLFkkus Jh jkeL;lk/kZe~ _"khequ;'pA

[kj nw"k.k f=f'kjk rs"kke~ pSo inkuqxk%AA562AA

Hkk"; &

Jhjkee~ vdkj.kkr~ nq"Vku~ o/kkr~ :n~/ok] ¼re~½ v?kkr~ j{;sA vge~ rke~ txr tuuhe~ tudkRetke~ uekfeA vge~ 'kj.kkxr] nhu] vkÙkZ ifj=k.k ijk;.ke~( tuLFkkue~ fuHkZ;dÙkkZe~( Jh jkee~ uekfeAA560]561AAHkkokFkZ &

Jhjke dks vdjk.k nq"Vksa ds o/k djus ls jksd dj( mUgsa v?k ls cpkus okyha( mu txr tuuh tudkRetk dks( eSa ueLdkj djrk gw¡A eSa] vkÙkZ] nhu] 'kj.kkxrksa dh j{kk djus dk ijk;.k djus okys( tuLFkku dks jk{klksa ds vkr¡d Hk; ls fuHkZ; djus okys( Jhjke dks] ueLdkj djrk gw¡AA560]561AA tuLFkku esa Jhjke ds lkFk _f"kx.k vkSj eqfux.k( fuokl dj jgs Fks] rFkk muds lkFk gh jko.k ds {k=i [kj] nw"k.k] f=f'kjk] vkSj mu lHkh dss inkuqxkeh] tks lHkh u`'kal] uj Hk{kd] :f/kj vkSj ekal Hk{kd] fgalz] vkr¡dh] vkSj ckgwcyh Fks] os Hkh ogk¡ fuokl dj jgs FksA ;s

u`'kalk% ujHk{kdk% 'kkSf.kr ekal Hk{kdk%A

vkr¡dh fgalz ckgwcyh% fuf'kpjk% lSU;k'pAA563AA

rslosZ vfi volu~ tuku~ p =kl nk;dk%A

_"k;k vkxr% losZ o/kk;k·lqjku~ jk{klke~AA564AA

l% rs"kke~ izfr'kqJko jk{klkuke~ rnkousA

izfrKkr Jh jkes.k ^^o/ke~ l¡;fr j{klke~**AA565AAHkk"; &

tuLFkkus JhjkeL; lk/kZe~ _"kh% equ;% p] [kj] nw"k.k] f=f'kjk] p ,o rs"kke~ inkuqxk%& u`'kalk% ujHk{kdk%] 'kkSf.kr&ekal Hk{kdk%] fgalz vkr¡dh] ckgwcyh%] fuf'kpjk% lSU;k% p] losZ tuku~ =klnk;dk%( rs losZ vfi ¼r=½ volu~A ¼JhjkeL;½ ik'osZ _"k;k% vkxr%A rs rke~ losZ nq"Vku~&vlqjku~&jk{klku~ o/kk; ¼izkFkZ;½A l% Jhjke% rs"kke~ izfr'kqJkoA rnk ous Jh jkes.k izfrKkr ^^o/ke~ l¡;fr j{klke~**AA562]563]564]565AAYüklə 1,48 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin