Jhjke pfjrkoyhYüklə 1,48 Mb.
səhifə3/26
tarix19.01.2018
ölçüsü1,48 Mb.
#39382
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Hkk"; &

Roe~ lk{kkr~ vij /keZ bo b{okdw.kke~ dqys tkr%A lqozr% /k`freku! Jheku~! Roe~ /keZe~ gkrq u egZflA Roe~ ;kpdL; ;kpuke~ l¡rqf"Ve~ dÙkZq egZflA viwÙkZ b"V ;kpukr ;kpdL; o/kks Hkw;kr~A vr% Roe~ Jhjkee~ izs"k;%AA Jhjke% lnk leFkZ%A Jhjke% fo'okfe=s.k p;furA czãf"kZ vfi vlqjku~ o/kkFksZ fnO;kL=ku~ tkukfrAA97]98]99AAHkkokFkZ &

;kpd ds o/k ds leku gh iki gks tkrk gSA vr% vki Jhjke dks czãf"kZ fo'okfe= ds lkFk Hkst nhft;sA Jhjke rks lnSo gh loZFkk leFkZ gSaA Jhjke bl ;Kj{k.k dk;Z ds fy;s fo'okfe= }kjk p;fur fd;s x;s gSaA bu czãf"kZ fo'okfe= dks Hkh vlqjksa ds o/k ds fy;s ok¡fNr fnO;kL=ksa dk Kku gSAA97]98]99AA jk{klx.k bu ds }kjk /k`r d`rkL=ksa vkSj vd`rkL=ksa ls cpus esa leFkZ ugha gSaA ftl izdkj tys gq;s O;fFkr izk.kh dks ve`r lqyHk gks tkus ij og tyu dh O;Fkk ls eqä gks tkrk gS( mlh izdkj] dkSf'kdiq= fo'okfe= ls l¡j{k.k izkIr gks tkus ij] buls lqjf{kr O;fä] iw.kZr% lqjf{kr gks tkrk gSA mls fdlh izdkj dk dksbZ Hk; ugha lrk ldrkAA99dAA ;s /keZK czãf"kZ tks vL= iwoZ esa

d`rkL=ku~ vd`rkL=ku~ ok uSue~ 'k{;fUr jk{kl%A

xqIre~ dqf'kdiq=s.k Toyusuk·e`re~ ;FkkAA99dAA

viwokZ.kke~ vL=kukufi tuus 'käks /keZforA

u ÉdfpnLR; fofnre~ Hkwre~ HkO;e~ p jk?ko%AA100AAHkk"; &

jk{kl% ,ue~ d`rkL=ku~ ok vd`rkL=ku~ u 'k{;fUrA Toysu ve`re~ ;Fkk] Jhjke% dqf'kd iq=s.k xqIre~AA99dAA /keZfor czãf"kZ viwokZ.kke~ vL=ku~ vfi tuus'käksA jk?ko%! Hkwre~ HkO;e~ p fofnre~ re~ Édfpn u vLR;AA100AAHkkokFkZ &

vfLrRo esa Hkh ugha Fks] mu vL=ksa dks Hkh mÙiUu djus esa leFkZ gSaA gs jk?ko n'kjFk! Hkwr dky dk leLr Kku] Hkfo"; dky esa fl) vUosf"kr] oÙkZeku esa miyC/k] lHkh Kku( bu czãf"kZ dks fofnr gSaA buls dksbZ Kku buls Nqik gqvk ugha gSA buds Kku dh lhek dk vUr gh ugha gSaA buds Kku dk lw;Z dHkh vLr ugha gksrkAA100AA egk;'kLoh fo'okfe= bl rjg egkrstLoh oh;Zoku~ gSaA muds lkFk esa Jhjke dks Hkstdj rqEgsa dHkh Hkh l¡'k; ugha djuk pkfg;sAA101AA Lo;e~ dqf'kdkRet fo'okfe= nq"Vksa dk fuxzg djus esa iw.kZr;k l{ke gSaA vkids iq= ds fgrkFkZ gh] vkids ikl ;gk¡ vkdj] ;s vkils vkids iq= dks] ;K j{k.kkFkZ] muds lkFk Hkstus dh ;kpuk dj jgs gSaAA102AA jktu~! ,sls izlUurk iznku djus okys lq;ksx ds mifLFkr gksus ij( mÙiUu vkuUnizn volj ij( gesa] Jh jke dks muds lkFk Hkst nsuk pkfg;sA bl izdkj ls] vkidks ;'k dhfÙkZ /keZ vkfn dk ykHk izkIr dj ysuk pkfg;s**AA103AA

,oe~ oh;ksZ egkrstk fo'okfe=ks egk;'kkA

rRl¡xs Jhjkee~ izs"; Roe~ dnkfi u l¡'k;%AA101AA

nq"Vku~ fuxzg.ks 'kä% Lo;e~ dqf'kdkRet%A

ro iq= fgrkFkZsfg RokeqisR;kfHk;kprsAA102AA

b n`'k% voljs Jhjkee~ izsf"krokegsA

;'ke~ dhfÙkZe~ /keZe~ jktu~ ykHka izkIrq p egZfl**AA103AAHkk"; &

egk;'kk fo'okfe=ks ,oe~ egkrstk oh;ksZA rr~ l¡xs Jhjkee~ izs";% Roe~ dnkfi u l¡'k;%AA101AA Lo;e~ dqf'kdkRet% nq"Vku~ fuxzg.ks 'kä%A roiq=fgrkFksZ fg Roke~ misR;k vfHk;kprsAA102AA b n`'k% voljs Jhjkee~ izsf"krokegsA jktu~! ¼Roe~½ ;'ke~ dhfÙkZe~ p /keZe~ykHke~ izkIrq egZfl**AA103AAHkkokFkZ &

czãf"kZ jktiqjksfgr of'k"V ds vuq'kalkRed Li"V opu lqudj( rHkh] egkjkt n'kjFk] eu ls â"V rFkk mudh cqf)eÙkk ls rq"V gks x;sA mUgksaus lkSfe= dqekj y{e.k ds lkFk] Jhjke dks fo'okfe= ds lkFk Hkstus dh jktkKk iznku dj nhAA104AA bl vkKk vkSj vuqefr ds vuqlkj] jkT;lHkk ls] vkxs&vkxs czãf"kZ fo'okfe=] muds rRdky ihNs egk ;'kLoh Jhjke] vkSj blh rjg mudk vuqlj.k djrs gq;s lkSfe= y{e.k] ogk¡ ls py fn;sA dkdi{k/kkjh /kuq/kZj Jhjke vkSj y{e.k] nksuksa gh] bl izdkj fo'okfe= ds lkFk py fn;sAA105AA os nksuksa gh izlUu eqnzk esa tk jgs FksA vk/ksd ;kstu vFkkZr~ nks,dehy vFkkZr~ 3 & 4

JqRok of'k"Vopue~ rnk jktk n'kjFk%A

â"Vks rq"Vks p Jhjkee~ vktqgko ly{e.ke~AA104AA

fo'okfe=ks ;Fkkoxzs rrks Jhjkeks lq;'k%A

dkdi{k/kjkS /kUoh re~ p lkSfe=jUoxkr~AA105AA

v/;k·/kZ ;kstue~ xRok lj¸;k nf{k.ks rVsA

^^jkesfr** e/kqjke~ ok.khe~ fo'okfe=ks vH;Hkk"kr~AA106AAHkk"; &

of'k"Vopue~ JqRok rnk jktk n'kjFk% â"Vks p rq"Vks] Jhjkeee~ ly{e.ke~ vktqgkoA vxzs fo'okfe=ks rrks Jhjkeks lq;'k% re~ ;Fkk o lkSfe=% vUoxkr~A dkdi{k/kjkS rkS /kUoh ¼xPNr½AA v/;k/kZ ;kstue~ xRok fo'okfe=ks lj¸;k nf{k.ksrVs e/kqjke~ ok.khe~ ^^jkesfr** vH; Hkk"kr~AA104] 105]106AAHkkokFkZ &

fdyksehVj pyus ds ckn( fo'okfe= us] lj;w unh ds nf{k.kh rV ij igq¡p dj] e/kqj ok.kh esa dgk& ^^jke :dksAA104]105]106AA gs oRl! gkFk esa ikuh x`g.k djksA blesa foyEc er djksA blesa nsjh djds Hkwrdky ds i;kZ;okph er cuksA rRdky ty x`g.k djksA gs oRl j?kqoj Jhjke! bl izdkj ty x`g.k djds rqe cykefrcyk ea=xzke x`g.k djksA gs n'kjFkkRet! bl ea=xzke ds izHkko ls rqEgsa dHkh Je ls Dyhork ugha gksxhA rqEgsa dksbZ Toj O;fFkr ugha dj ik;sxk( rFkk] rqEgkjs :i esa fod`fr vFkok foi;Z; ugha gksxkAA107] 108AA Øq) 'k=qx.k] >xM+s dks m|r uS_Zrx.k vkfn( vkidh lqIrkoLFkk esa( vFkok vkidh izeÙkkoLFkk esa Hkh( vkidks ?kf"kZr ugha dj ik;saxsA gs jk?kosUnz! rqe rhuksa yksdksa esa

^^x`gk.k oRl tye~ ek HkwrdkyL; i;Z;%AA107AA

x`gk.k oRl j?kwoj% Jhjke%

ea= xzkee~ cykefrcyke~ rFkkA

;L; izHkkos.k n'kjFkkRet%

Jeks Tojks u :iL; foi;Z;%AA108AA

lqIrs ok izeÙks u ?k"kZf;";fUr

uS_Zrk vkfn 'k=qo% foe"kZ;%A

vrqyuh; Hkosr~ jk?kosUnz'p

f="kqyksds"kq lí`'kLro lnkAA109AA

Hkk"; &

^^oRl! tye~ x`gk.k] ek HkwrdkyL; i;Z;%AA107AA gs oRl% j?kqoj Jhjke%! rFkk cykefrcyke~ ea=xzkee~ x`gk.k%A n'kjFkkRet%! ;L; izHkkos.k ¼Roke~½ Jeks] Tojks rFkk :iL; foi;Z; u Hkfo";frAA108AA foe"kZ;% 'k=qo% uS_Zrk vkfn ¼ro½ lqIrs ok ¼ro½ izeÙks ¼fLFkrs½ u /k"kZf;";fUrA jk?kosUnz%! ¼Roa½ f="kq yksds"kq vrqyuh; Hkosr~] p] ro lí`'ke~ ¼Roe~ fg½ lnkAA109AAHkkokFkZ &

vrqyuh; gks tkvksxs] vkSj rqEgkjs leku lnk lnk rqe gh jgksxsA gs jk?ko! gs rkr! vHkh gh bu fo|k;qXe dks cqf) iwoZd /;kuxE; dj yksA bl fo|k;qXe dks /;kuLFk djus ls] rqEgsa bl i`fFkoh ij foiqy ek=k esa ;'k feysxkA rqe iwjh i`fFkoh ij ;'kLoh gks tkvksxsA rqe rhuksa yksdksa esa vrqyuh; gks tkvksxsA gs jke! rqEgkjh rqyuk esa dsoy rqe gh gks tkvksxsA vU; vkSj fdlh dh

u lkSHkkX;s u nkf{k.;s u Kkus cqf) fu'p;sA

uksÙkjs izfrO;äO;s leks yksds rok·u?k%AA110AA

{kqfIikls u rs Jhjke% Hkfo";srs jk?ko%A

,rn~ fo|k};s izkI;s u Hkosr~ dks·fi rRle%AA111AA

fo|k };e~ v/kh;kus ;'k'pkFk% Hkosr~ HkqfoA

cykefrcyke~ pSo iBrLrkr jk?ko%AA112AAHkk"; &

rkr jk?ko%A vFk% fo|k };e~ v/kh;kus ¼ro½ ;'k% Hkqfo Hkosr~A vu?k% Jhjke%! yksds ro leks u vU; dks vfi rRle%( u lkSHkkX;s] u nkf{k.;s] u Kkus] ¼u½ cqf)fu'p;s] u izfrO;äO;s] u mÙkjs ¼fg½ Hkosr~A jk?ko% Jhjke%! ,o rs {kqr~ fiikls u Hkfo";srsA j?kquUnu% Jhjke%! cykefrcyke~ ¼Roke~½ iznkrqe~A ,o rkr iBr% pAA110]111]112AAHkkokFkZ &

rqyuk rqe ls djuk vlEHko gks tk;sxkA rqe loksZRd`"V gks tkvksxsAA109]110A gs fu"iki Jhjke! yksd esa rqEgkjs leku u rks vU; dksbZ lkSHkkX;'kkyh gksxk( u n{krke; gksxk( u Kkuh gksxk( u fu'p;kRed cqf) okyk gksxk( u izfrO;äO; nsus esa dksbZ vU; rqels vf/kd dq'ky gksxk( vkSj u mÙkj nsus esa gh vU; dksbZ rqe ls vf/kd dq'ky O;fä] bl /kjk ij dHkh fo|eku gksxkA gs jk?ko Jhjke! eSa rqEgs cykefrcyk ea=xzke iznku djrk gw¡A rqe bls blh izdkj gh blh :i esa tSls eSa rqEgs ns jgk gw¡] oSls gh i<+ksA bl izdkj ;g fo|k}; cqf) esa xzghr djds rqe bl Hkw/kjk ij ;'kLoh gks tkoksA tks bl fo|k}; ea=xzke dks /;kuLFk j[krk gS( og lnSo ds fy;s ;'kLoh gks tkrk gSAA111]112AA

x`gk.k% loZ yksdL; xqIr;s j?kquUnu%A

iznkrqe~ ro dkdqRLFk% lí`'kLRoe~ fg ikfFkZo%**AA113AA

rrks Jhjkeks tye~ Li`"V~ok â"V onu% 'kqfp%A

izfr txzkg rs fo|s egf"kZHkkZforkReu%AA114AA

lj;w x¡xk l¡xes iq.;s vkJes U;olu~A

je;kekl /kekZRek dkSf'kdks eqfu iq¡xo%AA115AAHkk"; %&

vFk% fo|k };e~ v/kh;kus p Hkqfo ;'k% HkosrA j?kquUnu%! x`gk.k%A ¼Roe~½ loZ yksdL; xqIr;sA dkdqRLFk! vge~ ¼bne~½ Roke~ iznkrqe~! Jhjke%! ro lí`'k% ikfFkZo% Roe~ fg**A rrks Jh jkeks tye~ Li`"V~ok] 'kqfp% HkwRok] â"V onu%] rs fo|s izfr txzkgA egf"kZZ% HkkforkReu%A /kekZRek eqfu iq¡xo% dkSf'kdks lj;w x¡xk l¡xes] iq.;s vkJes] je;kekl p U;olu~AA113]114]115AAHkkokFkZ %&

gs j?kquUnu! bl fo|k;qXe dks x`g.k fdft;s! vkSj] lHkh yksdksa dks vius l¡j{k.k esa ys yhft;s! gs dkdqRLFk! ;g fo|k;qXe eSa vkidks iznku dj jgk gw¡A vki ds leku i`fFkoh ifr rks vki gh gSa**A rHkh Jhjke us ty Li'kZ djds] Lo;e~ dks ifo= djds] izlUu eq[k eqnzk esa] mu fo|kvksa dks fo'okfe= ls izkIr dj fy;kA os fo|k;sa Jhjke ds ikl vk xbZaA egf"kZ fo'okfe= bl fo|knku ls HkkfoRkkReu% gks x;sA Jhjke Hkh ;s fo|k;qXe izkIr djds HkkforkReu% gks x;sA lj;w vkSj x¡xk unh ds l¡xe ds iq.; LFky ij] iq.; vkJe esa fuokl djds rFkk ogk¡ je.k djrs gq;s] ml vkJe esa] izlUurk iwoZd] jkf= i;ZUr :dsAA113]114]115AA

iBue~ foJkee~ f}fr;e~

'kqHke~ 'k¡dje~ f'koe~ lnkA

cykefrcyk ea= xzkee~

/kÙkkZ% fl)k% Hkosr~ lnkAA116AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

Hkk"; %&

f}fr;e~ foJkee~ iBue~ 'kqHke~ 'k¡dje~ f'koe~ lnkA cykefrcyk ea= xzkee~ /kÙkkZ% lnk fl)k% Hkosr~AA116AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

HkkokFkZ %&

f}fr; foJke dk iBu 'kqHk 'k¡dj vkSj lnSo f'ko gSA cykefrcyk ea= xzke dks /kkj.k djus okys( lnk ds fy, fl) gks tkrs gSaAA116AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

AA vFk% fnO;kL= lk/kdks r`rh;ks foJke% izkjH;rsAA

AA /;kue~ AA

dÙkZO;cU/kukr~ cfU/kr~ iztk j{k.kdkj.kkr~A

Jh jke% j.k/khj% lnk lnk l% fot;rsAA117AA

xkS czkã.k fgrkFkkZ; ifj=k.kk; lk/kq.kke~A

;qxs ;qxs lEHkors J)îkfUorks uekE;ge~AA117dAA

nq"Vku~ nyus izsjde~ egf"kZ /keZ j{kde~A

czãf"kZe~ xkf/klqre~ re~ fo'okfe=e~ uekE;ge~AA118AA

Hkk"; &

j.k/khj% Jhjke% iztk j{k.kdkj.kkr~ dÙkZO;cU/kukr~ cfU/kr~ lnk fg l% fot;rsA l% xkS czkã.k fgrkFkkZ; lk/kq.kke~ ifj=k.kk; ;qxs ;qxs lEHkorsA vge~ J)ÓkfUorks] re~ Jh jkee~ uekfeA vge~ nq"V nyukFksZ izsjde~ egf"kZ /keZ j{kde~ czãf"kZe~ xkf/klqra ra fo'okfe=a uekfeAA117]117d]118AAHkkokFkZ &

iztk j{k.kdkj.kksa ds dkj.k] dÙkZO; ca/kuksa ls ca/ks gq;s j.k/khj Jhjke] lnk fg fot;h gksrs gSaA os xkS czkã.kksa ds fgr lk/ku ds fy;s rFkk lk/kqvksa ds ifj=k.k ds fy;s] ;qxkas&;qxksa esa vorfjr gksrs jgrs gSaA eSa muds izfr J)îkfUor gksdj] mu Jh jke dks ueLdkj djrk gw¡A eSa /keZ dh j{kk djus okys egf"kZ] nq"Vksa dk 'keu djus ds fy;s izsfjr djus okys czãf"kZ] xkf/klqr] fo'okfe= dks ueLdkj djrk gw¡AA117] 117d] 118AA lkFk pyrs&pyrs Jhjke] y{e.k vkSj czãf"kZ fo'okfe= eyn vkSj d:"k {kS= esa

eyns d:"ks Hk;e~ rkVdk;ke~ p j{klke~A

n`"V~ok fo'okfe= dFk;kekl Jh j?kqoje~AA119AA

;f{k.;ke~ lqUnL; ifRue~ ;k jko.kL; fu;qäke~A

Lo ckgqcyekfJR;ke~ tgh rke~ nq"V pkfj.khe~AA120AA

efUu;ksxkfnee~ {ks=kS dq: fu"d.Vde~ iqu%A

ufg df'pr~ bee~ {ks=kS 'käks ºîkxUrqehn`'ke~AA121AAHkk"; &

eyns {kS=s] d:"ks {ks=S O;kIr j{klke~] rkVdk;ke~ p Hk;e~ n`"V~ok] Jh j?kqoja fo'okfe= dFk;kekl ^^lqUnL; ifRue~( ;k jko.kL; fu;qäke~( Lo ckgwcya vkfJR;ke~ nq"Vpkfj.khe~ rke~ ;f{k.;ke~ tghA bee~ {kS=kS efUu;ksxkr~ iqu% fu"daVde~ dq:A rL; Hk; dkj.ks bZ n`'ke~ bee~ {kS=kS df'pr~ ºÓkxUrqe~ ufg 'käksAA119] 120] 121AAHkkokFkZ &

igq¡p x;sA ogk¡ mu {ks=ksa dks jk{klksa vkSj rkVdk ds Hk; ls Hk;kØkUr ns[kdj fo'okfe= us j?kqoj Jhjke dks ;w¡ dgk&**lqUn dh ifRu rkVdk( ftls bu {ks=ksa esa mRikr epkus ds fy;s] jko.k }kjk fu;qä fd;k x;k gS( og rkVdk] vius Lo;e~ ds cy ij vkfJr gSA og nq"Vpkfj.kh gSA gs jke! vki ml ;f{k.kh dks] ekj nhft;sA bu {ks=ksa esa esjs ;gk¡ vkus dk izHkko ;gh gks( fd ;s nksuksa {ks= iqu% rkVdk vkSj jk{klksa ds Hk; ls fu"d.Vd gks tkosaA bu nq"Vksa ds bl izdkj ds vkrad vkSj Hk; ls( tc rd ;s thfor gSa( muds Hk; ds ncko ls Hk;Hkhr gksdj( dksbZ Hkh vkxUrqd bu {ks=ksa esa( ;gk¡ vk gh ugha ldrkAA119] 120] 121AA eSaus ;g fooj.k vkidks iwjk cryk fn;k gS( ftl izdkj ls ;g

,rÙks loZek[;kre~ ;FkSrn~ nk#.ke~ oue~A

;{;k pksRlkfnre~ loZe·|kfi u fuoÙkZrsAA122AA

u fg rs L=ho/kd`rs ?k`.kk dk;kZ% ujksÙke%A

pkrqoZ.;Z fgrkFkZs fg dÙkZO;e~ jktlwuqukAA123AA

u`'k¡le·u`'k¡le~ok iztk j{k.k dkj.kkr~A

ikrde~ ok lnks"ke~ ok dÙkZO;e~ j{krk lnkAA124AAHkk"; &

,rn~ rs loZe~ ¼e;k½ vk[;kre~ ;Fkk ,rn~ oue~ nk#.ke~ ¼vfLr½ p ;{;k mRlkfnre~ loZe~( v| vfi u fuoÙkZrsA ujksÙke%! rs L=h o/k d`rs ?k`.kk u fg dk;kZ%A jktlwuquk ¼bne~½ pkrqoZ.;Z fgrkFksZ fg dÙkZO;e~A iztk j{k.k dkj.kkr~] u`'k¡le~ ok vu`'k¡le~ ok( ikrde~ ok lnks"ke~ ok( lnk j{krk dÙkZO;e~AA122]123]124AAHkkokFkZ &

ou vkSj ;s {ks= nk#.k vkSj nq%[kh gks jgs gSa] og lc bl ;f{k.kh }kjk mRlkfnr fd;k gqvk gSA bl ;f{k.kh dk izHkko vHkh Hkh fuiVk ugha gSA ;g ;f{k.kh vc Hkh bl {ks= dk fo/oal djus esa lUu) gSA gs ujksÙke~ Jhjke! vki L=h o/k djus ds dk;Z ls ?k`.kk ugha djsaA prqoZ.kksZa ds fgr lk/ku gsrq] tks {ks= ds fodkl dks vo:) djs( tks {ks= dk fo/oal djs( ,slh ml L=h dk o/k djuk gh jktiq=ksa dk dÙkZO; gSA iztk dh j{kk gsrq fd;s x;s deZ& u`'kal deZ gks vFkok vu`'kal deZ( ikrdh deZ gks vFkok lnks"k deZ( iztk dh j{kk djus ds /;s; ls d`r( ;s deZ lnSo gh jktiq=ksa dk dÙkZO; gSaA mUgs ;g dÙkZO; rks csfgpd] djrs gh jguk pkfg,A cgqtu fgr ds fojksf/k;ksa dks rks ekj gh

jk?ko% ,uke~ nqoZ`Ùkke~ ;{khe~ ije nk#.kke~A

xkS czkã.k fgrkFkkZ; tfg nq"V ijkØeke~AA125AA

jkT;Hkkj fu;qäkuke~ ,"k /keZ lukru%A

v/kE;kZe~ tfg dkdqRLFk /keksZ ;L;k u fo|rsAA126AA

iqjk fo".kquk Jh jke% Hk`xqifRue~ ifrozrke~AA127AA

vfuUnze~ yksdfePNfr fo".kquk fu"kwfnrkAA128AAHkk"; &

Jhjke%A iqjk% fo".kquk Hk`xqifRue~ ifrozrke~ ¼dkO;ekrke~½ b fu"kwfnrk% ¼lk½ yksde~ vu bUnze~ bPNr~A jk?ko%! ,uke~ nqoZ`Ùkke~ ije nk#.kke~ nq"VijkØeke~ ;{khe~] xkS czkã.k fgrkFkkZ; Roe~ tfgA ,"k% jkT;Hkkj fu;qäkuke~ lukru /keZ%A dkdqRLFk%! /keksZ ºîL;ke~ u fo|rs] rke~ v/kE;kZe~ Roe~ tfgAA125]126]127]128AAHkkokFkZ &

fn;k tkuk pkfg;sAA122]123]124AA gs jk?ko Jhjke%! bl dql¡xr esa iM+h cnuke] ije nk#.k] nq"Vk] egkijkØeh ;f{k.kh dks( vdky ds le; lekt dh vkfFkZd fLFkfr dh j{kd xk;ksa( vkSj lekt dks mfpr ekxZn'kZu djus okys czkã.kksa ds fgrkFkZ( vki ekj nhft;sA ;g jkT; Hkkj ogu djus okys 'kkldksa] iz'kkldksa dk lukru /keZ gSA gs dkdqRLFk! bl nq"Vk esa /keZ dk ys'k ek= Hkh fo|eku ugha gSA blds leLr deZ /keZ fojks/kh gSaA vr% vki bl /keZghu ikfi.kh nq"Vk dk o/k dj nhft;sA gs Jhjke! iwoZ esa Hkh] izlUu fo".kq }kjk] ifrozrk Hk`xqifRu] dkO;ekrk dks Hkh] csfgpd ekj fn;k x;k FkkA pw¡fd dkO;ekrk us] bUnz ds in dks gh lekIr djds] leLr O;oLFkk dks bUnzghu dj nsuk

v/keZ lfgrk uk;ksZ gr% iq#"k lÙkeS%A

rLensuke~ ?k`.kke~ R;ä~ok ePNklukUu`i% tfgAA129AA

eqfuoZpue~ vDyhoe~ JqRok ujojk·Ret%A

jk?ko% izk¡tfyHkwZRok izR;qokpr~ n`

^^firqoZpu funsZ'kkr~ firqoZpu xkSjokr~A

opue~ dkSf'kdL;sfr dÙkZO;e~ vfo'k¡d;kAA131AAHkk"; &

iq#"k lÙkeS% v/keZlfgrk uk;ksZ% grk%A rLekn~ ¼KkRok½ u`i%! ¼Roe~½ er~ 'kklukr~ ?k`.kke~ R;ä~ok],uke~ tfg**A n`

HkkokFkZ &

pkgk FkkA fcuk jktk ds] jkT; esa ftl izdkj] vjktdrk gks tkrh gS] mlh izdkj] fcuk nsojkt bUnz ds] nso O;oLFkk] vO;ofLFkr gks tkrh gSA vr% cgqtu fgrkFkkZ; fo".kq us] ifrozrk Hk`xqifRu dkO;ekrk dk o/k dj fn;k FkkA pwafd mlus nso O;oLFkk dks bUnzghu djuk pkgk FkkA ;g mldh /keZ fo:) dkeuk FkhA iq#"k&lÙkeksa }kjk v/keZ ds ekxZ ij l¡fJr ukfj;ksa dk o/k fd;k tkrk jgk gSA vr% ;g lc tkudj] rqEgsa esjs }kjk fn;s x;s iz'kklfud vkns'kksa dh ikyuk djrs gq;s] bl nq"Vk ds o/k djus ds deZ ds izfr ?k`.kk ugha djuh pkfg;sA gs jktu~! bl nq"Vk ds o/k ds izfr ?k`.kk R;kx dj] rqe bl nq"Vk dks ekj Mkyks**A ujojkRet Jhjke us fo'okfe= ds Li"V vDyho opuksa

^^xkS czkã.k fgrkFkkZ; ns'kL; p fgrk;osA

ro pSok·izes;L; opue~ dÙkqZeq|r%**AA132AA

vFk% /kuq"k T;ke~ la/kk; d`r% V¡dkj% Loue~A

/kuq"k V¡dkj ?kks"ks.k eksfgrk dq)k rkVdkA

JqRok pkH;nzor~ Øq)k 'kCnks foful`r%AA133AA

Hkk"; &

^^xkS czkã.k fgrkFkkZ; p ns'kL; fgrk;os ro vizes;L; opue~ p ¼vge~½ dÙkqZe~ m|r% ¼vfLe½**A vFk% Jhjke /kuq"kT;ke~ la/kk; V¡dkj Loue~d`r%A rkVdk /kuq"k V¡dkj ?kks"ks.k eksfgrk] Øq)kA foful`r% 'kCnks JqRok] vH;nzor~ ¼lk½ Øq)kAA132] 133AAHkkokFkZ &

dks lqudj izk¡tyhd`r >qddj ;wa dgkAA129]130AA ^^gs eqfuoj! gs dkSf'kd! firk th ds opuksa esa fughr funsZ'kksa ds }kjk] rFkk firk th ds opuksa dk xkSjo cpkus( eq>s rks vkidh izlUurk gsrq( vkids dgs gq;s opuksa dh ikyuk] vfo'k¡d gksdj djuk gh gSA ;gh esjk orZeku esa dÙkZO; gSA eSa vkids opuksa dh v{kj'k% ikyuk d:¡xkA xkS vkSj czkã.kksa ds fgrkFkZ rFkk ns'k ds fgrkFkZ] vkids vizes; opuksa dk ikyu djus ds fy;s eSa m|r gw¡**A rnuUrj Jhjke us vius /kuq"k dh T;k dh izR;¡pk dks [khapdj NksM+k& blls /kuqq"k V¡dkj dh /ofu mÙiUu gqbZ( vkSj okrkoj.k esa QSy xbZA rkVdk /kuq"k V¡dkj /ofu ls eksfgr gks xbZ( vkSj ;g ns[kdj fd ;g /ofu /kuq"k V¡dkj ls vk jgh gS] og Øksf/kr gks xbZA jk?ko Jhjke us Øq)k] fod`rk] fod`rkuuk rkVdk dks ns[k dj y{e.k ls ;wa dgk& ^^p¡wfd ;g /ofu ds Jksr dks igpkuus esa

rke~ n`"V~ok jk?ko% Øq)ke~ fod`rke~ fod`rkuuke~A

izek.ks uk·fLr o`)ke~ p y{e.ke~ lks·H;Hkk"krAA134AA

i';% y{e.k ;f{k.;ke~ HkSajoe~ nk#.ke~ oiqe~A

fHk|sju~ n'kZukn·L;k Hkh#.kke~ ân;kfu pAA135AA

,rke~ i';% nqjk/k"kkZe~ ek;kcy lefUorke~A

fofuo`Ùkke~ djksE;·| âr d.kkZxzukfldke~AA136AAHkk"; &

jk?ko% rke~ Øq)ke~] fod`rke~] fod`rkuuke~] n`"V~ok y{e.ke~ lks vH;Hkk"kr ^^izek.ks ¼lk½ o`)ke~ p u vfLrAA i';% y{e.k! ;f{k.;ke~ Hkõ joe~ nk#.ke~ oiqe~! vL;k n'kZukr~ Hkh:.kke~ ân;kfu p fHk|sju~A ,rke~ ek;kcy lefUorke~ nqjk/k"kkZe~ i';%! ¼vge~½ rke~ v| d.kkZxz&ukfldke~ âr] fofuo`Ùkke~ djksfeAA134]135]136AAHkkokFkZ &

lQy jgh gS& blls&;g izekf.kr gks tkrk gS( fd] og o`)k vkSj v'kä rks ugha gSAA 131]132]133]134AA ns[kks rks y{e.k] bl ;f{k.kh dk Hk;kud nk#.k 'kjhj] ftls ns[kus ij dk;jksa dk rks ân; gh fonh.kZ gks tkosA ;s fdruh Hk;kud gSA ;s ;f{k.kh ek;kcy lEiUu Hkh gSA ;g nqjk/k"kZ gSA rqe bldks ns[kks vkSj ij[kksA eSa blds dkuksa ds vxzHkkx vkSj ukfldk dks vHkh gj ysrk gw¡A bl izdkj eSa] bldks vkSj Hkh fofuo`Ùk dj nsrk gw¡A og L=h gS] ;g esjh Hkkouk gSA blh dkj.k ;g vHkh rd cph gqbZ gSA esjh ;g Hkkouk gh mldh j{kk dj jgh gSA bldh gR;k djus ds ckjs esa esjs eu esa dksbZ mRlkg ugha gSA blds oh;Z vkSj


u ºîsue~ mRlgs gUrqe~ L=h LoHkkosu jf{krke~A

oh;Ze~ pk·L;k xfre~ pSo gU;fefr fg es efrAA137AA

,oe~ czqok.ks Jh jkes rkVdk Øks/kewfPNZrkA

m|E; ckgqe~ xtZu~ rh resoizfr/kkforAA138AA

fo'okfe=Lrq czãf"kZ ^^gq¡** dkjs.kk·fHk HkRL;Zrke~A

^^LofLr·Lrq** ^^jk?ko;ksLrq t;e~** pSokH;Hkk"krAA139AAHkk"; &

¼lk½ L=h] ¼bne~½ Lo% Hkkosu ¼lk½ jf{krke~] ºîsuke~ ¼vge~½ gUrqe~ u mRlgs] p vL;k oh;Ze~ xfre~ ,o p ¼n`"V~ok½ ¼rke~½ gU;e~% bfrfg es efrA Jhjkes efre~ ,oe~ czqok.ks] rkVdk Øks/k ewfPNZrk] rh ckgqe~ m|E; xtZu~] ¼lk½ ,o izfr/kkforA re~ ,oe~ n`"V~ok] czãf"kZ fo'okfe=% rq ^^gq¡** dkjs.k vfHkHkRL;Zrke~( ,o p vH;Hkk"kr~ ^^LofLr·Lrq**] ^^jk?ko;ks t;e~ vLrq**AA137] 138]139AAHkkokFkZ &

bldh xfrfof/k;k¡ ns[kdj yxrk gS fd bldks ekj fn;k tkos( esjh efr rks eq>s ;gh dg jgh gS**A Jhjke ds eu esa ,slk fopkj vk;k ns[kdj( muds }kjk bl rjg y{e.k dks dgh gqbZ ckr lqu dj( rkVdk Øks/k ls ewfPNZr gks xbZA ml Øq) rkVdk us viuh Hkqtkvksa dks ;q) dh eqnzk esa upkdj( xtZuk dhA xtZuk djrs gq;s] vkØked eqnzk esa] og Jhjke] fo'okfe= vkSj y{e.k dh vksj nkSM+rs gq;s c<+us yxhA mldks lko/kkuh iwoZd bl izdkj viuh vksj vxzlj gksrs ns[kdj( czãf"kZ fo'okfe= us] ;Ru


iwoZd] ^^gq¡** dkj }kjk mldh vfHkHkRlZuk dhA mlh le;

rrks ek;ke~ lekLFkk; f'kyko"ksZ.k jk?kokSA

vokfôjr~ lqegrk rr'pqØks/k jk?ko%AA140AA

f'kyk o"kkZe~ egr~ rL;k 'kjo"ksZ.k jk?ko%A

izfrok;ksZi/kkoUR;k djkS fpPNsn if=fHk%AA141AA

Hkk"; &

rrks ¼lk½ ek;ke~ lekLFkk; lqegrk f'kyko"ksZ.k jk?kokS vkokd~ ^^b** djr~( rr% jk?ko pqØks/k%A jk?ko% egr~ f'kyk o"kkZe~ 'kjo"ksZ.k izfrok;Z%( rL;k ¼rkVdk;k½ mi/kkoUR;k djkS if=fHk% fpPNsnAA140]141AAHkkokFkZ &

^^jk?ko;kst;eLrq** dk mn~?kks"k fd;k vkSj jk?ko dk LofLr okpu fd;kAA137]138] 139AA rHkh ml rkVdk us] ek;k esa fLFkr gksdj] Hkkjh f'kyk o"kkZ izkjEHk dj nhA bl rjg ls mlus Jhjke vkSj y{e.k dks izlUu ysfdu vkokd~ dj fn;kA rkVdk dh bl dk;Zokgh ls] rkVdk us Jhjke dks ml ij vkØe.k djus dk dkj.k miyC/k djok fn;k] bl dkj.k] jk?ko Jhjke dks lq[kn vk'p;Z gks x;kA rnuUrj Jhjke Øks/kkfo"V gks x;sA jk?ko Jhjke us] rkVdk }kjk dh xbZ Hkkjh f'kyko"kkZ dk izfrdkj] vius ck.kksa dh o"kkZ ls fd;kA rHkh Åij gh Åij nkSM+ jgh ml rkVdk ds f'kyk o"kkZ djus okys gkFkksa dks Jhjke us vius rhjksa ls cha/k fn;kA rnuUrj] {kr fo{kr vkSj vkgr rkVdk] vius vH;kl ls izkIr {kerk ls xtZuk djrh gqbZ] Åij gh Åij nkSM+us yxhA rHkh lkSfe= y{e.k us Øks/kiwoZd mlds dku dk vxzHkkx vkSj ukfldk dks dkVdj] mlls mlds ukd dku Nhu fy;sA bl rjg mUgksaus ml rkVdk dks d.kZukfldk foghu dj fn;kA mlh le;] lc vkSj O;kid v'e o"kkZ gksrh ns[kdj( xkf/klqr

rrf'NUu Hkqtke~ JkUrke·H;k'ks ifjxtZfre~A

lkSfe=jdjksr~ Øks/kk)`Ùk d.kkZxzukfldke~AA142AA

v'e o"kkZ dh;Zek.kks n`"V~ok leUrr'rnkA

xkf/klqr fo'okfe= bne~ opue~ vczohr~AA143AA

^^vye~ rs ?k`.k;k izHkq ikiS"kk nq"Vpkfj.khA

;{k fo?u djh ;{kh iwjk o?ksr~ ek;;kAA144AAHkk"; &

rr% fNUuHkqtke~ JkUrke~ vH;k'ks ifjxtZfre~ ¼rkVdke~½ lkSfe= Øks/kkr~ d.kkZxz ukfldke~ âÙk vdjksr~A rnk leUrr v'e o"kkZ dh;Zek.kks n`"V~ok( xkf/klqr fo'okfe= bne~ opue~ vczohr& ^^izHkw! rs vye~ ?k`.k;k] ,"k nq"Vpkfj.kh ikihf.k( ¼lk½ ;{kh ek;;k ;K fo?udjh vfLr( ¼rke~½ iqjk o/ksrAA142]143]144AAHkkokFkZ &

fo'okfe= ;wa cksys& ^^gs izHkq Jhjke! vki L=h o/k djus ds deZ ls ?k`.kk ugha djsaA ;g nq"Vpkfj.kh ikfi.kh gSA ;s ;f{k.kh ek;k ls ;K esa fo?u Mkyus okyh gSA bldk rks vki izkFkfedrk ds vk/kkj ij igys o/k dj Mkfy;sA vkidks l¡/;k dky izofÙkZr gksus ls igys gh] bldk o/k dj nsuk pkfg;sA l¡/;k dky ds izofÙkZr gks tkus ds lkFk gh] jk{klksa dk ek;kcy vkSj Hkh c<+ tkrk gS( vkSj ;s ;f{k.kh fo'ks"k nqjk/kf"kZf.k gks tk;sxh**A fo'okfe= us Jhjke dks fo'ks"k vkxzg ds lkFk ;g vkns'k fn;kA bl ij Jhjke us v'e o"kkZ djus okyh ;f{k.kh dks] 'kCnHksnh ck.k pykus dh viuh dyk fn[kykrs gq;s( vius lk;dksa ls mls Åij gh Åij ck¡/k Mkyk vkSj mldh xfr jksd nhA ek;k cy ls lefUor

o/;rke~ rkonsoS"kke~ iqjk l¡/;k izoÙkZrsA

j{kkafl l¡/;kdkys nq?kZf"kZ.kh rq HkofUrfg**AA145AA

bR;qä% l% rq rke~ ;{khe·'e o`"V~îkfHkof"kZ.khe~A

n'kZ;u~ 'kCnosf/kRoe~ rke~ #jks/k l lk;dS%AA146AA

lk #)k ck.k tkysu ek;kcy lefUorkA

vfHknqnzko dkdqRLFke~ y{e.ke~ p fousnqf"kAA147AAHkk"; &

¼;kon~½ l¡/;k izoÙkZrs rkon~ ,o ,"kke~ iqjk o/;rke~A l¡/;kdkys j{kkafl rq nq?kZf"kZ.kh HkofUr fgA l% rke~ Jhjke rq] bfr mä% ¼rnk½ Jhjke% v'e o`"Óke~ vfHkof"kZ.khe~ ;{khe~ 'kCnosf/kRoe~ n'kZ;u~A rke~ lk;dS% #jks/klA ek;k cy lefUork ¼fg½ lk ck.k tkysu :)k dkdqRLFke~ p y{e.ke~ fousnqf"k vfHknqnzkoAA145]146]147AAHkkokFkZ &

gksrs gq;s Hkh( og rkVdk Jhjke ds ck.k tky }kjk cU/k xbZA fQj Hkh mlus( Jhjke vkSj y{e.k dks yf{kr djds( Øks/k iwoZd] cU/ks&cU/ks gh] mu ij fxjus dk iz;kl fd;kA ml foØkUrk egkcyh rkVdk dks] rfM+r fo|qr dh rjg vius Åij fxjrs gq;s ns[kdj] Jhjke us] vius ck.kksa ls mlds ân; ij fu'kkuk lk/kdj] ml ij vk?kkr fd;kA bl vk?kkr ls og rkVdk vius y{; ij igq¡pus ls igys gh Hkwfe ij fxj xbZ( vkSj Hkwfe ij fxjrs gh ej xbZA nsojkt bUnz us ml Hkhedk; rkVdk dks e`rd ns[kdj( dkdqRLFk Jhjke dk ^^lk/kq&lk/kq** dgdj] vfHkoknu fd;kA vU; nsorkvksa usa Hkh Jhjke vkSj y{e.k dks lk/kq&lk/kq dgdj mlh le; mudk iwtu Hkh fd;kAA145 ls 149AA

rkekiru~ rhe~ osxsu foØkUrke·'kuhfeoA

'kjs.kksjfl foO;k/k lk iikr eekj pAA148AA

rke~ grke~ Hkhel¡dk'kke~ n`"V~ok lqjifr% rnkA

^^lk/kq! lkf/ofr** dkdqRLFke~ lqjk'pI;fHkiwt;u~AA149AA

mokp ijeizhr% lgL=k{k% iqjUnj%A

lqjk'p losZ l¡â"Vk fo'okfe=e·Fkkczqou~AA150AAHkk"; &

rke~ foØkUrke~ v'kfue~ bo osxsu vkiru~] rhe~ Jhjke% 'kjs.k mjfl foO;k/k%] lk iikr p eekjAA lqjifr% rke~ Hkhe l¡dk'kke~ grke~ n`"V~ok] rnk dkdqRLFke~ ^^lk/kq&lk/kq** bfr mokp( p] lqjk% rkS ¼JhjkekS y{e.kkS½ vfi vfHk iwt;u~AA lgL=k{k% iqjUnj% ijeizhr% mokp( ^^losZ l¡â"Vk lqjk% fo'okfe=e~ vFk% vczqou~&A148]149] 150AAYüklə 1,48 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə