Kafedra: Kompüter mühəndisliyi və telekommunikasiya


Bələdçidə sol pəncərədə nələr görsənir? (1)Yüklə 287,67 Kb.
səhifə2/3
tarix01.01.2022
ölçüsü287,67 Kb.
#103215
1   2   3

Bələdçidə sol pəncərədə nələr görsənir? (1)


  1. qovluqlar

  2. yalnız alt-kataloqlar

  3. fayllar

  4. pəncərələr

  5. qovluqlar və fayllar 1. Microsoft Excel proqramında =SUM(C3;C5;B2;A5) formulunun açılışı nədir? (1)

  1. =C3+C5+B2+A5

  2. =C3+C4+C5+B2

  3. =C3+B2+B1

  4. =C5+B2+C1

  5. =C3+C4+C5 1. Microsoft Excel proqramında =SUM(C3:C5;A1:A3) formulunun açılışı nədir? (3)

  1. =C3+C4+C5+A1+A2+A3

  2. =C3+C5+A1

  3. =C3+2*A3

  4. =C5+C4+A5

  5. =C3+C4+C5+3 1. Microsoft Excel proqramında =ПРОИЗ(C3:C5) formulunun açılışı nədir?(1)

  1. =С3*С4*С5

  2. =С3*С5

  3. =С3*2

  4. =С5*С4

  5. =С3*С4*С5*2 1. MS Excel –də A1 xanasında 3, B1 xanasında 5, A2 xanasında 3 yerləşir. A1+B1*A2 neçəyə bərabərdir? (2)

  1. 18

  2. 19

  3. 17

  4. 16

  5. 15 1. Elektron cədvəl verilmişdir:
A

B

C

D

1
1

0

5
2
4

7

6
3
3

1

3
4
2

8

4
D3 xanasına (=A1*B2- 3) düsturu yazılmışdır. Bu düstur yerinə yetirildikdən sonra D3 xanasında hansı qiymət alınacaqdır? (2)

  1. 4

  2. 15

  3. 9

  4. 17

  5. 27

 1. x=0.5 olduqda y=3X2+5 funksiyasının qiymətinin hesablanması hansı

alqoritmə aiddir? (1)

  1. xətti

  2. budaqlanan

  3. dövrü

  4. çoxqat dövr

  5. heç biri 1. Aşağıdakılardan hansı alqoritmin quruluşuna görə növüdur (1)

  1. budaqlanan

  2. müəyyənlik

  3. kütləvilik

  4. nəticəlik

  5. diskretlik 1. s=1*x1+2*x2+...+n*xn cəminin hesablanması hansı alqoritmə aiddir? (2)

  1. dövrü

  2. xətti

  3. budaqlanan

  4. xətti-budaqlanan

  5. heç biri 1. Aşağıdakı funksiyanın hesablanması üçün blok-sxem qurduqda şərti blok neçə dəfə yazılmalıdır(2).  1. 2 dəfə

  2. 1 dəfə

  3. 3 dəfə

  4. 5 dəfə

  5. 4 dəfə

292. Paskal dilində dəyişənlər bölməsinin açar sözü hansıdır? (1)

a) var


b) const

c) type


d) label

e) function 1. Paskal dilində nişanlar bölməsinin açar sözü hansıdır? (1)

  1. label

  2. type

  3. const

  4. var

  5. tunction 1. Paskal dilində tip bölməsinin açar sözü hansıdır? (1)

     1. type

     2. function

     3. var

     4. const

     5. label 1. Paskal dilində sabitlər bölməsinin açar sözü hansıdır? (1)

   1. const

   2. label

   3. function

   4. type

   5. var 1. Paskal dilində 25 MOD 10 əməliyyatın nəticəsi hansıdır? (2).

     1. 5

     2. 2

     3. 2.5

     4. 1.5

     5. 3 1. Paskal dilində 5 DİV 2 əməliyyatın nəticəsi hansıdır? (2).

    1. 2

    2. 2.5

    3. 1

    4. 1.5

    5. 10 1. Paskal dilində tam tipli dəyişənlər necə təsvir olunur? (1)

   1. integer

   2. real

   3. char

   4. boolean

   5. string 1. Aşağıdakı yazılışlardan hansları dəyişən kimi işlədilə bilər? (1)

  1. ABC

  2. SR

  3. 2E

  4. 2E2

  5. A8

     1. 1, 2, 5

     2. 3

     3. 5, 3

     4. 4

     5. 3, 2 1. Aşağıdakılardan hansı funksiya paskal dilinin standart funksiyası deyil? (1)

    1. y=ctgx

    2. y=sinx

    3. y=cosx

    4. y=ex

    5. y= 1. Paskal dilində həqiqi tipli dəyişənlər necə təsvir olunur? (1)

   1. REAL

   2. İNTEGER

   3. CHAR

   4. BOOLEAN

   5. STRİNQ 1. Paskal dilində 25 DİV 10 əməliyyatın nəticəsi hansıdır? (2)

   1. 2

   2. 5

   3. 2.5

   4. 5.2

   5. 3 1. Həqiqi sabitlərin yazılışında tam hissə kəsr hissədən hansı işarə ilə ayrılır? (1).

   1. Nöqtə

   2. İki nöqtə

   3. Nöqtəli vergül

   4. Vergül

   5. Probel 1. Paskal dilində məntiqi tipli dəyişənlər necə təsvir olunur? (2)

   1. BOOLEAN

   2. STRİNQ

   3. REAL

   4. İNTEGER

   5. CHAR 1. SQRT(X) yazılışında nə təsvir olunur? (1)

   1. x-in kvadrat kökü

   2. x-in modulu

   3. x-in tam hissəsi

   4. natural logorifmi

   5. onluq loqarifma 1. Paskal dilində işarəsi necə yazılır? (1)

   1. SQRT

   2. ABS

   3. EXP

   4. LOG

   5. TAN 1. Paskal dilində cos2 (x3) ifadəsi necə yazılır? (2)

   1. SQR(COS(X*X*X))

   2. COSX^2^3

   3. COS(X3)^2

   4. COS(X^2)^3

   5. COS2X^3 1. Paskal dilində tam bölmə işarəsi hansıdır? (3)

   1. DİV

   2. ^

   3. *

   4. #

   5. / 1. Paskal dilində qalığın tapılması hansıdır? (2)

   1. MOD

   2. DİV

   3. ABS

   4. LOG

   5. EXP

 1. Paskal dilində verilmiş abs(x-y)/exp(a*ln(1+x)) ifadənin riyazi dildə yazılışı hansıdır? (2)

a)

b)

c)

d)e)

 1. Paskal dilində verilmiş sqr(sin(x))-cos(x*x) ifadənin riyazi dildə yazılışı hansıdır? (3)

  1. sin2x – cosx2

  2. sin2x – cos2x

  3. sinx2 - cosx

  4. sin3x-cosx

  5. (sinx – cosx)2 1. Paskal dilində verilmiş abs(a*x+b*y+c)/sqrt(a*a+b*b) ifadənin riyazi dildə yazılışı hansıdır? (3)

 1. Paskal dilində verilmiş sqr(cos(x*x*x))-x/a ifadənin riyazi dildə yazılışı hansıdır? (3)

   1. cos2(x3)-

   2. cos3(x2)-

   3. cos2(x3)-xa

   4. cos3(x2)-

 1. cos²x³+ln(a+x²) ifadəsini paskal dilində yazılışını təyin edin. (3)

  1. SQR (cos(SQR(x)*x))+ln(a+x*x)

  2. cos^2x^3+ln(a+x^2)

  3. cos^2*x^3+ln(a+x^2)

  4. cos ^2x^3+log (a+x^2)

  5. cos(x3)^2+ln(a+x^2) 1. ifadəsini Paskal dilində ifadəsini təyin edin. (3)

 1. sqrt(1+ln(1.3*x)+cos(a*t))

 2. sqr(1+ln1,3x+cosat) 3. sqr(1+loq(1,3x)+cos(ab))

 4. sqr(1+log(1.3*x)+cos(at) 1. esinx + ln(x2 -1) ifadəsini paskal dilində yazılışını təyin edin. (3)

  1. EXP(sin(x))+ln(x*x-1)

  2. exp(sinx) +ln(x^2-1)

  3. exp(sinx)+log(x^2-1)

  4. exp(sinx) +log(x^2-1)

  5. e^sinx+log(x^2-1) 1. e sin(0,5x +1) ifadəsini paskal dilində yazılışını təyin edin.(3)

  1. EXP(x*x/2)*sin(0.5*x+1)

  2. e^(x^2/2)sin(0.5x+1)

  3. e^(x^2/2)*sin(0.5*x+)

  4. exp(x^2/2) sin(0.5x+1)

  5. exp(x^2/2)*sin(0,5x+1) 1. arctg(3x-2e ) ifadəsini paskal dilində yazılışını təyin edin. (3)

  1. ARCTAN(3*x-2*EXP(ABS(x-1)))

  2. tan(3x)-2*exp( )

  3. tan(3*x)-2exp(abs(x-1))

  4. atn(3*x)-2*exp( )

  5. atn(3*x)-2*exp(abs(x-1)) 1. e-bx cos (bsin5x) ifadəsini paskal dilində yazılışını təyin edin. (3)

  1. EXP(-b*x)* cos(b*sin(5*x))

  2. e^(-bx)cos(bsin5x)^3

  3. e^(-b*x)*cos(b*sin(5x))^3

  4. exp(-b*x)*cos^3*b*sin(5*x)

  5. exp(-b*x)*cos(b*sin(5x)^3 1. cos(| ax² +b |- 1)+ ifadəsinin Paskal dilində yazılışını təyin edın. (3)

  1. cos(ABS(a*x*x+b)-1)+EXP(2*x)/(2*x)

  2. cos(ABS(a*x+x+b-1) +EXP(2*x)/(2*x)

  3. cos(ABS(a*x*x+b)-1)+EXP(2x)/(2*x)

  4. cos(ABS(ax*x+b)-1)+EXP(2*x)/(2*x)

  5. cos(ABS(a*x*x+b)-1)+EXP(2*x)/2*x

 1. ln sinx + paskal dilində yazılışını təyin edin. (3)

  1. LN(sin(x))+1/SQRT(1-x*x)

  2. Loq (sin(x))+1/SQR(1-x*x)

  3. ln(sin(x))+1/SQR(1-SQRT(x))

  4. loq (sin(x))+1/SQRT(1-x”2)

  5. loq (sin x)+1/SQRT(1-SQR(x)) 1. arctg paskal dilində yazılışını təyin edin. (3)

  1. ARCTAN((x-SQR(y))/LN(x*x-y*y))+SQRT(x*y)

  2. TAN((x-SQR(y))/LN(x*x-y*y)+SQRT(x*y))

  3. ARCTAN((x-SQRT(y))/LN(x*x-y*y)+SQR(x*y))

  4. ARCTAN((x-y*y)/LOQ(x*x-y*y)+SQR(x+y))

  5. ATN((x-SQR(y))/LOQ(SQR(x)-SQR(y))+SQR(x*y)) 1. paskal dilində yazılışını təyin edin.(3)

  1. (EXP(sin(x))+SQRT(ABS(sin(x))))/(1+ln(SQRT(x*x-a)))

  2. EXP(sin(x))+SQRT(ABS(sin(x)))/1+ln(SQRT(x*x-a))

  3. EXP(sin(x))+SQR(ABS(sin(x)))/1+ln(SQR(x*x-a)))

  4. EXP(sin(x)+SQRT(|sin(x)|)/(1+ln(sqrt(x*x-a)))

  5. EXP(sin(x)+SQRT(ABS(sin(x))/(1+loq(SQRT((x*x-a))) 1. paskal dilində yazılışını təyin edin. (3)

  1. EXP((m/n)*ln(a))

  2. SQR(A)*M/N

  3. A^(M/N)

  4. EXP(LNM/LNN*A)

  5. EXP(LN(M/N)*ln(A)) 1. Aşağıdakı proqramın nəticəsini təyin edin.(3)

PROGRAM K1; VAR A,B:INTEGER; BEGIN

A:=10; B:=A+5; WRITELN(A,’,’,B)

END.


   1. 10,15

   2. 15,10

   3. 15

10

   1. 10

15

   1. 15 10 1. Aşağıdakı operatorların icrası nəticəsində ekrana hansı qiymətlər çıxacaq?(3)

begin

writeln( ‘2+2=’,2+2); writeln (sqr(3),SQRT(4)) end.       1. 2+2=4

9 2

       1. 4 9 2

       2. 2+2 3^2

4

       1. 3^2 sqr(4)

       2. 2 9 1. Aşağıdakı proqramın icrasından sonra Y dəyişəni hansı qiyməti alacaq? (3)

Program m; Var x,y:real; Begin

X:=4; Y:=x*sqr(x); Writeln(‘y=’,y) End.      1. Y=64

      2. Y=8

      3. Y=20

      4. Y=6

      5. Y=10 1. Aşağıdakı operatorların icrasından sonra ekranda çap olunan qiymətlərin hansı yazılışı doğrudur? (3)

begin

writeln( COS(0),SİN(0)); writeln(‘İnformatika’)

end.


   1. 1 0

informatika

   1. 0 1

informatika

   1. 1 0 informatika

   2. informatika 1 0

informatika

   1. 0 1 1. Aşağıdakı proqramın icrasından sonra F dəyişəni hansı qiyməti alacaq? (3)

Program m; Var x,F:real; Begin

x:=4;f:=sqr(x)+2*x+3; writeln(‘f=’,f) end.    1. f=27

    2. f=13

    3. f=23

    4. f=21

    5. f=28 1. Paskal dilində operatorlar arasında hansı işarə qoyulur? (1)

  1. nöqtə vergul

  2. nöqtə

  3. iki nöqtə

  4. vergül

  5. probel 1. Aşağıdakı operatorların icrasından sonra ekranda çap olunan qiymətlərin hansı yazılışı doğrudur? (2)

Begin

A:=5; Z:=A+8; Writeln(A,’,’,Z)

End.


  1. 5, 13

  2. 13,5

  3. 5

  4. 13

  5. 5 13 1. Aşağadakı operatorların icrasından sonra ekranın məzmunu necə olar?. (2)

BEGİN

X:=4; Writeln(‘arqument=’,x); Writeln(‘funksiya=’,sqr(x))

END.


     1. arqument=4

funksiya=16

b) funksiya=2

arqument=4

c) funksiya=16

arqument=4

d) arqument=4

funksiya=2

e) arqument=16

funksiya=4


 1. Paskal dilində standart funksiyaların yazılışında hansıları düz deyil? (1)

   1. sin3

   2. exp(2)

   3. log(-3)

   4. cos(x)

   5. tn(x)

      1. 1,3,5

      2. 2,3

      3. 4,5

      4. 2,4

      5. 2,5 1. Aşağıdakı proqramın nəticəsini təyin edin? (3)

PROGRAM K1; VAR A,B,C:REAL; BEGIN

A:=6.25; B:=SQRT(A); C:=A+B; WRITELN(C)

END.


  1. 8.75

  2. 6.25

  3. 7.75

  4. 6.75

  5. 2.5 1. 0.5E-13 ədədi sabiti riyazi şəkildə yazın.(1)

  1. 0,5 10-13

  2. 0,5E-13

  3. 0,5 1013

  4. 0,5 E13

  5. 0.5 (-13) 1. Aşağıdakı dəyişənlərdən hansıları indeksli dəyişənlərdir?(1)

1-A1

2-A


3-B[2]

4-AB


5-B[İ]

6-A[2,7]

7-c[k, j]


  1. 3,5,6,7

  2. 4

  3. 2,5

  4. 2,7

  5. 1,3 1. Aşağıdakı operatorların icrasından sonra ekranda çap olunan qiymətlərin hansı yazılışı doğrudur? (3)

Begin

R:=16; Writeln(R); R:=R/8; R:=R+3; Writeln(R)

END.


   1. 16

5

   1. 5

16

   1. 5

   2. 16

   3. 16 5 1. Aşağıdakı operatorların icrasından sonra ekranda çap olunan qiymətlərin hansı yazılışı doğrudur? (3)

Begin

P:=3; H:=P+7; H:=H/2; Writeln(P’,’,H) End.  1. 3,5

  2. 3 5

  3. 3,10

  4. 5 3

  5. 5,3 1. Aşağıdakı operatorların icrasından sonra ekrana hansı qiymət çıxacaq? (3)

Begin X:=2; P:=x*x; f:=p+2*p*p+1; writeln(f) end.

  1. 37

  2. 13

  3. 11

  4. 15

  5. 17 1. Aşağıdakı operatorların icrasından sonra ekranda çap olunan qiymətlərin hansı yazılışı doğrudur? (3)

Begin

X:=7;P:=x*x; Writeln(X,’,’,P); X:=x+1; p:=x*x; Writeln(x,’,’,p) End.

7,49

8,64


B) 49,7

8,64


C) 7,49

64,8


D) 7,64

8,49


E) 7,8

49,64


 1. Aşağıdakı proqramın nəticəsini təyin edin.(3)

PROGRAM K1; VAR X,Y:INTEGER; BEGIN

X:=9; Y:=SQR(X);WRITELN(X,’;’,Y) END.

9;81

81;9


9;3

3;9


3

9


 1. Aşağıdakı proqram fraqmentində şərti keçid operatoru neçə dəfə tətbiq olunmuşdur ? (3)

BEGIN

READLN( A,B);

IF A<>0 THEN BEGIN X:=B/A;WRITELN( ‘X=’,X) ;GOTO 50 END;

IF B=0 THEN BEGIN WRITELN(‘TƏNLİYİN SONSUZ HƏLLİ VAR’);

GOTO 50 END; WRITELN(‘TƏNLİYİN HƏLLİ YOXDUR’)

50: END. 1. 2dəfə

 2. 3 dəfə

 3. 4dəfə

 4. bir dəfə

 5. 5 dəfə 1. Aşağıdakı proqramın nəticəsini təyin edin.(3)

PROGRAM K1; VAR X,Y:REAL; BEGIN

X:=-12.5; Y:=7.5; IF ABS(X)>ABS(Y) THEN X:=X/5;

WRITELN(X,’;’,Y) END.


 1. -2.5 ; 7.5

 2. 7.5 ; -2.5

 3. -12.5 ; 7.5

 4. 7.5; -12.5

 5. -2.5

7.5

 1. Aşağıdakı proqramın icrasından sonra ekranın məzmunu necə olacaq? (3)

PROGRAM M1; VAR A,B :REAL; BEGIN

A:=4; WRITELN(‘A*A-10=’, A*A-10); B:=A;

WRITELN( A+B)

END.


   1. A*A-10=6

8

   1. 6

8

   1. 4*4-10=6

8

   1. A*A-10=6

A+B=8

e) 6


A+B=8

 1. Aşağıdakılardan hansı funksiyasının Pascal dilində yazılışıdır?(3)

 1. z:=sqr(cos(arctan(1/x)))-exp((5/6)*ln(y));

 2. z:=sqr(cos(tan(1/x)))-exp(5/6*ln(y));

 3. z:=abs(cos(arctan(1/x)))-exp(5/6ln(y));

 4. z:=sqrt(cos(arctan(1/x)))-exp(5/6*log(y));

 5. z:=sqrt(cos(arct(1/x)))-exp(5/6*ln(y));
 1. Turbo Paskal dilindəki aşağıdakı yazılışlardan hansı yanlışdır? (3)

 1. y: =a*sqr(x)-2.4ln(abs(x-4))

 2. z: =exp(y-2.1)+(y-4.23)/sqrt(abs(y+0.2))

 3. y: =k*(cos(x-2.4)+sin(x-8.67))

 4. r: =(y+3.2*exp(4))/(5.3+sqr(y))

 5. t: =sin(x)- log(abs(2.7-x))
 1. Aşağıdakıyazılışlardanhansılardöğrudur? (2)

I. WRITELN(a=24,b=7); II. WRITE(‘X=5;X); III. READ(X);

READLN(‘X=5’); V. WRITELN(‘X=’,X);a) III,V b) II,V c) I d)IV,V e)III


 1. Verilmiş ifadəni hesablamaq üşün Paskal alqoritmik dilində proqram hissəsinin yazılışının hansı doğrudur ? X=sinα+h*a haradakı а=10,5 ; h=3,2 м; =380(3)

 1. program ttt; var a,h,x:real; alfa:integer;begin read(a,h,alfa);x:=sin(alfa)+h*a;writeln(v,s); end.

 2. program xat; var alfa,x:real; a,h:integer;begin read(a,h,alfa); x:=sin(alfa)+h*a;writeln(v,s);end.

 3. program t;var a,h,x:real;alfa;integer; begin read(a,h,alfa);x=sin(alfa)+h*a; writeln(v,s);end.

 4. proqram tt88; var alfa,x:read; a,h:integer;begin real(a,h,alfa);x:=sin(alfa)+h*a;writeln(v,s); end.

 5. program xa7; var alfa,x,real; a,h:integer; read(a,h,alfa);x:=sin(alfa)+h*a; writeln(v,s); end.
 1. Massiv nədir ? (2)

 1. Massiv bir adla adlandırılmış sonlu sayda eyni tipli verilənlərin nizamlanmış qrupudur.

 2. Massiv- qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün yerinə yetirilən sonsuz sayda əmrlər, göstərişlər ardıcıllığıdır

 3. Massiv- hər hansı elementin komrüterə daxil edilməsı üçün istifadə olunur.

 4. Massiv- proqramın asılı olmayan və ada malik olan bir hissəsi olub, müəyyən əməliyyatların yerinə yetiril­məsi­nə xidmət edir.

 5. Massiv- standart maşın instruksiyalarını ləğv edir və alt proqramin realizəsi daxili assemblerlə həyata keçirilir
 1. Aşağıdakı operatorlardan hansı variant operatorudur? (2)

a) case b) if _then_else c) until d)read e) repeat


 1. Aşağıdakı operatorlardan hansı şərti keçid operatorudur? (2)

a) if then_else b) goto c) until d) repeat e) case


 1. hesablamaq üçün proqram tərtib et. (3)

 1. Program ap; var x, f:real; begin readln(x); if x<-1 then f:= -x-1 else if (x>=-1) and (x<=0) then f:= x+1 else f:= -x+1 ; writeln('F= ',f); end.

 2. Program sar; var x, f:real; begin write(' x-i daxil et '); readln(x); if x=-1 then f:= -x-1 else if (x>=-1) and (x<=0) then f:= x+1 else then f:= -x+1 else f:= x+1; writeln('F= ',f); end.

 3. Program art; var x, f:real; begin readln(x); if x<-1 then f:= -x-1 if (x>=-1) and (x<0) then f:= x+1 else if (x>=0) and (x<1) then f:= -x+1 else f:= x+1; writeln('F= ',f); end.

 4. Program srt; var x, f:real; begin readln(x); if x<-0 f:= -x-1 else if (x>=-1) and (x<0) then f:= x+1 else if (x>=0) (x<1) then f:= -x+1 else; writeln('F= ',f); end.

 5. Program rt; var x, f:real; begin readln(x); then x<-1 if f:= -x-1 if (x>=-1) and (x<0) then f:= x+1 if (x>=0) and (x<1) then f:= -x+1 else f:= x+1; writeln('F= ',f); end.
 1. Paskal dilində aşağıdakı proqram nümunəsinin nəticəsi olan F dəyişəninin qiymətini təyin etməli. (3)

C:=6;A:=12; D:=10;

IF (A>C) AND (A

F:=5*C-D; E:=2*F; END.


 1. 40

 2. 20

 3. 30

 4. 80

 5. 120
 1. Paskal dilində aşağıdakı proqram nümunəsinin nəticəsi olan K dəyişəninin qiymətini təyin etməli.

FOR I:=5 DOWNTO 1 DO K:=I*2; (2)

 1. 10,8,6,4,2

 2. 10,20,30,40

 3. 5,4,3,2,1

 4. 10,5,1

 5. 2,4,6,8

 1. y= -ni f [4;82]-da, h=2.5 addımı ilə hesablamaq üşün Paskal alqoritmik dilində proqram hissəsində sonsərtli dövr - REPEAT operatorunun for dövr operatorunun yazılışının hansı doğrudur ? (3)

a) f:=4; repeat y:=sqrt(abs(sqr(f)-a*sin(betta)));writeln(f,y) ;{şərh-r7} f:=f+2.5; until f >82 end.

b) f:=4; until f >82 repeat v:=sqr(abs(sqr(f)-a*sin(betta);writeln(f,y); f:=f+2.5; end.

c) f:=82; repeat y:=c/(r*m*f); until f >20 writeln(f,y) ; {şərh-rep} f=f+4; end.

d) repeat ; f:=2.5; y:=sqrt(abs(sqr(f)-a*sin(betta)));until f <82; writeln(f,y); {şərh-rrh} f:=f+4; end.

e) f:=82; repeat y:=sqrt(abs(sqr(f)-a*sin(betta)));writeln (f,y); f=f+4; antil f >20 end.
 1. haradakı,f [1;20]-da h=4,2 olduqda hesablamaq üşün Paskal alqoritmik dilində proqram hissəsində önsərtli dövr -WHILEoperatorunun yazılışının hansı doğrudur ? (3)


a)f:=1; while f <=20 begin (*şş4*) y=sqr(f)+exp((1/3)*ln(a-sqr(cos(fi)))); writeln(f,y) ; f:=f+4.2; end;

b) while f <=20 begin (*hs*) f:=1; y=sqrt(f)+exp(ln(a-sqrt(cos(fi)))) ; writeln(f,v) ; f:=f+4.2; end;

c) f:=1; while f <20 begin (*rh*) y=sqrt(f)+exp((1/3)*ln(a-sqrt(cos(fi)))) ; writeln(f,y) ; fi=fi+4.2; end;

d) f:=4.2 while f <=20 begin(*şərh*) y=sqr(f)+exp(ln(a-sqr(cos(fi)))); writeln(f,v) ; f:=f+1; end;

e). f:=1; while f >=20 begin y=sqrt(f)+exp((a-sqrt(cos(fi)))); writeln(f,v) ; f=f+4; end;


 1. Verilmiş ifadələri hesablamaq üşün Paskal alqoritmik dilində proqram hissəsində for dövr operatorunun yazılışının hansı doğrudur ?

v=c/(r*m*f) haradakı , r=9, f=[2;20]-da h=1 (3)
a) for f:=2 to 20 do begin (*vj*) v:=c/(r*m*f); writeln(f,v) ; end;

b) for f:=2 to 20 begin (*vf*) v=c/(r*m*f), writeln(f,v) ; end;

c) for f=20 to 2 do begin (*va*) v:=c/(r*m*f), writeln(f,v) ; end;

d) if f=20 then begin (*hv*) v:=c/(r*m*f), writeln(f,v) ; end;

e) for f:=2 downto 20 begin (*bx*) v:=c/(r*m*f); writeln(f,v) ; end;


 1. Elementləri həqiqi ədədlər olan Ri (i=1,10) massivin elementlərinin cəmini tapmaq üçün Paskal dilində proqramın hansı düzdür? (3)

 1. program ho; const n=10; var r:array[1..n] of real; s:real; i:integer; begin s:=0;for i:=1 to n do begin read(r[i]); s:=s+r[i]; end; writeln('s=',s:8:2); end.

 2. program s1; const n=10;var r:array[1...n] of real; s:real; i:integer; begin s:=1;

1 to n do begin read(r[i]); s:=s+r[i]; end; writeln('s=',s:8:2); end.

 1. program cəm; const n=10; var r:array[1..n] of integer; s:real; i:real; begin s:=1;for i:=1 to n do begin read(r[i]); s:=s+r[i]; end; writeln('s=',s:8:2); end.

 2. program s2; var r:array[1...n] of real; s:real; i:integer; begin s:=0;

for i:=1 to n begin read(r[i]); s:=s+r[i];end; writeln('s=',s:8:2); end.

 1. program cəm; const n=10; var r:set[1..n] of real; s:real; i:integer; begin s:=0;

for i:=1 to n do begin read(r[i]); s=s+r[i]; end; writeln('s=',s:8:2); end.


 1. Turbo Paskal dilində prosedura və funksiyaların əsas fərqi nədən ibarətdir? (2)

 1. Elan olunmasında və qaytardığı nəticələrin sayında

 2. Heç bir fərqi yoxdur

 3. Adlandırılması və proqramda yerləşmə qaydasında

 4. Həcmində və proqram daxili istifadə imkanlarında

 5. Daimi və ya müvəqqəti olmalarında
 1. Alt proqrama keçid təşkil olunur: (2)

 1. procedure və function

 2. program və function

 3. procedure və program

 4. write və procedure

 5. repeat və function
 1. hasilinin hesablanması üçün Paskal dilində alt proqrama müraciət etməklə (prosedura) proqramın tərtibinin hansı düzdür? (3)

 1. program s9; var i,n,s: integer; procedure alt; begin s:=1;

for i:=1 to n do s:=s*exp(3*ln(i)); end; begin read(n); alt; write(' s=', s); end.

 1. program has; var i,n,s: integer; procedur alt; begin s:=0;

for i:=1 to n do s:=s*sqr(i); end; begin read(n); alt555; write(' s=', s); end.

 1. program as; var i,n,s: integer; procedure alt; begin s:=1;

for i:=1 to n do s:=s*sqr(i); end; begin read(n); ss5; write(' s=', s); end.

 1. program hs; var i,n,s: real; proced alt; begin s:=1; for i:=1 to n do s:=s*sqr(i); end; begin read(n); alt; write(' s=', s); end.

 2. proqram hasil; var i,n,s: integer; procedure alt; begin s:=0; for i:=1 to n do s:=s*sqr(i); end; begin read(n); alt5 write(' s=', s); end.
 1. S=ax3+tgx hasilinin hesablanması üçün Paskal dilində alt proqrama müraciət etməklə (проседура) proqramın tərtibinin hansı düzdür? (3)
 1. program tk; var a,x,s:real; procedure alt; begin s:=a*exp(3*ln(x))+sin(x)/cos(x);end; begin read(a,x); alt; write(' s=', s); end.

 2. program funk; var a,x,s, real; procedure alt; begin s:=a*exp(3*ln(x))+sin(x)/cos(x);

end; begin read(a,x); alt5; write(' s=', s); end.

 1. program fun; var a,x,s: real; prosedure alt; begin s=a*exp(3*ln(x))+sin(x)/cos(x);

end; begin read(a,x); alt; write(' s=', s); end.

 1. program fu665; var a,x,s: real; procedur alt; begin s:=a*exp(3*ln(x))+sin(x)/cos(x);end; begin read(a,x); alt: write(' s=', s); end.

 2. program funksiya; var a,x,s: real; procedure alt; begin

s=a*exp(3*ln(x))+sin(x)/cos(x);end;begin read(a,x); alt write(' s=', s); end.


 1. Pascal dilində istifadə olunan çoxluq üzrə əməliyyatlar hansı doğrudur ? (1)

1) -, in, *, + 2) +, xor 3) div, * 4) char 5) mod, -


 1. Çoxluq növlü dəyişənləri təsvir etmək üçün işçi söz hansıdır? (1)

a) set of b) record c) array d) integer e) char


 1. Simvol tipli dəyişənlərin təsviri üçün işçi söz hansıdır? (1)

a) char b)real c) Boolean d) integer e) array


 1. Sətir tipli simvolların təsvir etmək üçün işçi söz hansıdır? (1)

a) string b) record c)array d) set of e) char


 1. In (include)-nə üçün istifadə olunur? (1)

 1. hər hansı elementin verilən çoxluğa daxil olmasını yoxlamaq üçün istifadə olunur.

 2. verilmiş elementin yazı tipli olmasını yoxlamaq üçün istifadə olunur.

 3. hər hansı elementin komrüterə daxil edilməsı üçün istifadə olunur.

 4. hər hansı elementin şərti ödəyib-ödəmədiyini yoxlamaq üçün istifadə olunur.

 5. verilmiş elementin sətir tipli olmasını yoxlamaq üçün istifadə olunur.
 1. Verilmiş a və b sətrinin birləşdirilməsi təyin edən proqram hissəsi hansı doğrudur (2)

a) c:=concat(a,bb) c:= insert (a,b); c) ); c:= length (a,b); d) c:= str (a,b); e)c:= copy (a,b);


 1. PRED(7) nəticəsi neçədir? (2)

 1. 6

 2. 8

 3. 7

 4. 1

 5. 10
 1. SUCC(7) nəticəsi neçədir? (2)

 1. 8

 2. 7

 3. 6

 4. 9

 5. 1
 1. Odd(x) – prosedurasının vəzifəsi nədir ?(2)

    1. x-in təkliyinin yoxlanması

    2. kəmiyyətin maksimal qiymətinin tapılması

    3. istənilən sıra tipinin tam tipə çevrilməsi

    4. kəmiyyətin minimal qiymətinin tapılması

    5. həqiqi ədədin tam hissəsinin tapılması
 1. Trunc(x) – prosedurasının vəzifəsi nədir ? (2)

 1. həqiqi ədədin tam hissəsinin tapılması

 2. sətirlər ardıcıllığının birləşməsini yerinə yetirir

 3. istənilən sıra tipinin tam tipə çevrilməsi

 4. kəmiyyətin minimal qiymətinin tapılması

 5. həqiqi ədədin tam hissəsinin tapılması
 1. Low(x) – kəmiyyətin minimal qiymətinin tapılması (3)

   1. kəmiyyətin maksimal qiymətinin tapılması.

   2. ASCII kodunun simvola çevrilməsi

   3. istənilən sıra tipinin tam tipə çevrilməsi

   4. kəmiyyətin minimal qiymətinin tapılması

   5. həqiqi ədədin tam hissəsinin tapılması
 1. High(x)-funksiyasının vəzifəsi nədir ? (3)

   1. kəmiyyətin maksimal qiymətinin tapılması.

   2. ASCII kodunun simvola çevrilməsi

   3. istənilən sıra tipinin tam tipə çevrilməsi

   4. kəmiyyətin minimal qiymətinin tapılması

   5. həqiqi ədədin tam hissəsinin tapılması
 1. Round(x)- funksiyasının vəzifəsi nədir ? (1)

 1. həqiqi ədədin qiymətinin, bu ədədə yaxın olan tamadək yuvarlaqlaşdırılması

 2. həqiqi ədədin tam hissəsinin tapılması

 3. x-in təkliyinin yoxlanması

 4. Verilmiş tam ədəddən əvvəl gələn tam ədədi alınması

 5. istənilən sıra tipinin tam tipə çevrilməsi
 1. Val funksiyasının vəzifəsi nədir ? (2)

 1. sətir qiymətlərini onların ədədi təsvirinə çevirir.

 2. sətrin uzunluğunu təyin edir

 3. sətirdə alt sətirin axtarışını təşkil edir

 4. ədədi qiymətləri onların sətir təsvirinə çevirir

 5. sətrə alt sətri əlavə edir
 1. length funksiyasının vəzifəsi nədir ? (2)

   1. sətrin uzunluğunu təyin edir

   2. verilmiş sətrin alt sətirinin surətini qaytarır

   3. sətirlər ardıcıllığının birləşməsini yerinə yetirir

   4. sətirdə alt sətirin axtarışını təşkil edir

   5. sətrə alt sətri əlavə edir
 1. Ord(x)-funksiyasının vəzifəsi nədir ? (2)

   1. istənilən sıra tipinin tam tipə çevrilməsi

   2. ASCII kodunun simvola çevrilməsi

   3. kəmiyyətin maksimal qiymətinin tapılması

   4. kəmiyyətin minimal qiymətinin tapılması

   5. həqiqi ədədin tam hissəsinin tapılması
 1. Chr(x) -funksiyasının vəzifəsi nədir ? (3)

   1. ASCII kodunun simvola çevrilməsi

   2. həqiqi ədədin tam hissəsinin tapılması

   3. kəmiyyətin maksimal qiymətinin tapılması

   4. kəmiyyətin minimal qiymətinin tapılması

   5. istənilən sıra tipinin tam tipə çevrilməsi
 1. ‘c’ simvolunun kodunu tapmaq üçün proqram tərtib etməli. (2)

 1. program lll55; var x:char; begin x:=’c’;writeln(ord(x));end.

 2. program lk8; var x:real; begin x:=’c’;writeln(succ(x));end.

 3. program mk; var x:integer; begin x:=’c’;writeln(chr(x));end.

 4. program ak999; var x:char; begin x:=’c’;writeln(val(x));end.

 5. program ok3; var x:char;begin x:=’c’;writeln(insert(x));end.
 1. ixtiyari simvoldan əvvəl və sonra gələn simvolu çap edin. (2)

 1. program sss;var x:char;begin readln(x);writeln(succ(x));end.

 2. program sim;var x:char;begin readln(x);writeln(ord (x));end.

 3. program sm8;var x:char;begin readln(x);writeln(size(x));end.

 4. program ol9;var x:char;begin readln(x);writeln(length (x));end.

 5. program mv;var x:char;begin readln(x);writeln(chr(x));end.
 1. ’kompüter’sətri sabitinin uzunluğunu tapan proqram yazın. (2)

 1. program kkd;var x: string;n:byte;begin x:=’kompüter’;n:=string(x);writeln(‘n=’;n);end.

 2. program kal1;var x: real;n:byte;begin x:=’kompüter’;n:=string(x);writeln(‘n=’;n);end.

 3. program fdf;var x: string;n:byte;begin x:=’kompüter’;n:=integer(x);writeln(‘n=’;n);end.

 4. program st9;var x: integer n:byte;begin x:=’kompüter’;n:=string(x);writeln(‘n=’;n);end.

 5. program sətir;val x: string;n:byte;x:=’kompüter’;n:=string(x);writeln(‘n=’;n);end.
 1. Turbo Paskal dilində adapteri qrafik rejimə keçirmək üçün təmin edən prosedura hansıdırr? (3)

 1. initgraph

 2. rectangle

 3. square

 4. graphresult

 5. closegraph 1. Mərkəzinin koordinatları (120,160), radiusu r=100 olan cevrə çəkmək üçün proqram hissəsı hansı dogrudur. (3)

 1. program qqq; const x=120;y=160; circle(x,y,100);

 2. program mn ; const x=120;y=160;arc(100 x,y,);

 3. program srt3; const x=120;y=160; ellipse(x,y,100);

 4. program met; const x=160;y=120; circle(x,y,100);

 5. program dft5; const x=120;y=160; rectangle(100 x,y,);
 1. PutPixel prosedurasının vəzifəsi nədir ? (2)

 1. göstərilən kordinatlarla verilmiş rənglə nöqtə çıxarır (çəkir).

 2. göstərilənkoordinatlardakipikselinrənginiverir

 3. başlanğic və son koordinatlari verilmiş xətti çəkir

 4. çəkiləcək xətlərin yeni üslubunu müəyyən edir

 5. sinma nöqtələrinin verilmiş koordinatlarina uyğun olaraq istənilən siniq xətti çəkir
 1. Rectangle prosedurasının vəzifəsi nədir ? (2)

 1. künclərin koordinatları verilmiş düzbucaqlı çəkir.

 2. göstəricinin cari mövqeyi ilə koordinatlari verilmiş nöqtəni birləşdirən parça çəkir

 3. ekrana cari qrafik rejimin maksimal koordinatlarini (uyğun olaraq üfqi və şaquli) göstərir

 4. sinma nöqtələrinin verilmiş koordinatlarina uyğun olaraq istənilən siniq xətti çəkir

 5. göstərilən kordinatlarla verilmiş rənglə nöqtə çıxarır
 1. Line To prosedurasının vəzifəsi nədir ? (2)

 1. göstəricinincarimövqeyiiləkoordinatlarıverilmişnöqtənibirləşdirənparçaçəkir.

 2. künclərin koordinatlari verilmiş düzbucaqli çəkir

 3. ekrana cari qrafik rejimin maksimal koordinatlarini (uyğun olaraq üfqi və şaquli) göstərir

 4. sinma nöqtələrinin verilmiş koordinatlarina uyğun olaraq istənilən siniq xətti çəkir

 5. ekran göstəricisinin yeni mövqeyini müəyyən edir
 1. GetX və GetY funksiyalarının vəzifəsi nədir ? (3)

 1. ekrana cari qrafik rejimin maksimal koordinatlarını (uyğun olaraq üfüqi və şaquli) göstərir.

 2. göstəricinin cari mövqeyi ilə koordinatlari verilmiş nöqtəni birləşdirən parça çəkir

 3. künclərin koordinatlari verilmiş düzbucaqli çəkir

 4. sinma nöqtələrinin verilmiş koordinatlarina uyğun olaraq istənilən siniq xətti çəkir

 5. ekran göstəricisinin nisbi koordinatlarla yeni mövqeyini göstərir
 1. Circle prosedurasının vəzifəsi nədir ? (2)

 1. çevrə çəkir.

 2. künclərin koordinatlari verilmiş düzbucaqli çəkir

 3. çevrə qövsünü çəkir

 4. sinma nöqtələrinin verilmiş koordinatlarina uyğun olaraq istənilən siniq xətti çəkir

 5. ekran göstəricisinin yeni mövqeyini müəyyən edir
 1. Fayllar hansı əlamətinə görə təsnifləşdirilir? (3)

 1. Tipi ( məntiqi srtuktura görə) görə, faylın elementlərinə müraciətə görə.

 2. Adına görə, müraciət metoduna görə

 3. Tipi ( məntiqi srtuktura görə) görə, birbaşa müraciətinə görə

 4. Yaddaşdaki yerinə görə, müraciət metoduna görə

 5. Xarici yaddaş daşıyıcılarına məlumatın yazılıb oxunma texnologiyasına görə
 1. Tipə görə (məntiqi struktura görə) fayllar hansıdır? (3)

 1. Mətn, Tipləşdirilmiş,Tipləşdirilməmiş

 2. Birbaşa müraciətli, Tipləşdirilmiş

 3. Ardıcıl müraciətli, Tipləşdirilməmiş

 4. Mətn, Birbaşa müraciətli, Tipləşdirilmiş

 5. Tipləşdirilmiş, mətn, ardicil müraciətli
 1. Faylın elementlərinə müraciətə görə fayllar hansıdır? (2)

 1. Ardıcıl müraciətli, Birbaşa müraciətli

 2. Birbaşa müraciətli, Tipləşdirilmiş

 3. Ardıcıl müraciətli, mətn, tipləşdirilməmiş

 4. Mətn, Birbaşa müraciətli, Tipləşdirilmiş

 5. Tipləşdirilmiş, mətn, ardıcıl müraciətli
 1. Fayl dəyişəni ilə fiziki faylın əlaqələndirilməsi hansı əmri ilə yerinə yetirilə bilər? (3)

 1. Assign (f,’mf.dat’)

 2. Reset ( f,’mf.dat’)

 3. Append ( f,’mf.dat’)

 4. close(f,’mf.dat’)

 5. Record(f,’mf.dat’)
 1. Turbo Pascal-da 20 tam ədəddən ibarət massivin göstərici tipinin yazılışı hansı doğrudur ? (3)

 1. Program dd8; type fas=array[1..20] of integer;Pfas=^fas;

 2. Program fgd; type ras=array[1...20] of integer;Pras=ras^;

 3. Program rrt; type gas=aray[1..10,1..10] of real;Pgas=gas;

 4. Program zz6; type mas= [1..20] of real;array Pmas=mas;

 5. Program z66; type vas=array[1..20] of real;Pvas=^vas;
 1. Pascalda yazının sahələri ilə işləməni sadələşdir­mək, eyni bir yazının sahələrinə bir neçə dəfə müraciət etmək məqsədilə hansı operato­rundan istifadə olunur ?. (1)

 1. With

 2. Record

 3. Assign

 4. Append

 5. String
 1. Pascalda yazıların təyin olunması hansı söz ilə başlayır ? (1)

 1. Record

 2. With

 3. Assign

 4. Append

 5. String
 1. Mətn fayllarının açılması əmri hansılardır? (2)

 1. Reset (f)

 2. close(f)

 3. Append (f)

 4. write (f)

 5. Assign (f)
 1. Mövcud faylın sonuna yeni elementlər əlavə etmək əmri hansıdır? (2)

 1. Append (f)

 2. Reset (f)

 3. Insert(f)

 4. Record

 5. Assign
 1. Proqramın yerinə yetirildiyi zaman yaradılan və ləğv olunan dəyişənlər hansı dəyişənlərdir(2)

 1. dinamik

 2. həqiqi

 3. tam

 4. mürəkkəb

 5. sadə
 1. Delete (‘Alqoritm’,1,4) prosedurunun tətbiqi nəticəsində nə alınacaq (2)

 1. ‘Alqoritm’ sətri ‘ritm’ sətrinə çevriləcək.

 2. ‘Alqoritm’ sətri ‘Alqo’ sətrinə çevriləcək.

 3. ‘Alqoritm’ sətri ‘Alqritm’ sətrinə çevriləcək.

 4. ‘Alqoritm’ sətri ‘ritmalqo’ sətrinə çevriləcək.

 5. ‘Alqoritm’ sətri ‘Ao’ sətrinə çevriləcək.
 1. Pos (Subst,St) Bu funksiya yerinə yetirdiyi vəzifə nədir? (2)

 1. Bu funksiya St sətrində Subst alt sətrini axtarır

 2. Proseduradanfaylayazmaqüçünistifadə edilir. Buzaman Subst-ninqiyməti St iləmüəy­yənolunanfaylayazılır.

 3. Funksiyanın qiyməti Subst dəyişəninə uyğun olan faylın elementlərinin sayını göstərir.

 4. Proseduradan St ilə müəy­yən olunan fayla yazmaq üçün istifadə edilir.

 5. Həmin ədəd St faylın göstəricisinin yerləşdiyi elementinin nömrəsidir.
 1. Alqoritmin hansı növləri var? (1)

1) Xətti 2) Kvadratik 3) Dövri 4) Budaqlanan 5) Şəbəkə


a) 1, 3, 4 b) 1,5 c) 4 d) 4,5 e) 2,5


 1. Turbo Paskal dilindəki identifikatorların hansının yazılışı doğrudur? (1)

 1. Str567

 2. Tr**ada

 3. Zan&lub

 4. count\say

 5. 2PASCAL
 1. Pascal-da universal dövr operatorları hansıdır? (1)

   1. while, repeat

   2. for, while

   3. for, repeat

   4. repeat, case

   5. until, while
 1. Turbo Pascal-da alt proqramlar adlanan prosedura və funksiyalardan hansı məqsədlə istifadə edilir?(2)

 1. proqramda tez-tez təkrar olunan hissələrin aradan qaldırılması, yaddaşa qənaət və yerinə yetirmə sürətinin artırılması məqsədilə

 2. proqramın daha görüntülü olması məqsədilə

 3. hesablamalari və proqram tərtibini öyrənmək məqsədilə

 4. standart funksiyalardan istifadənin asanlaşdırılmasi məqsədilə

 5. Yaddaşla prosessor arasında mübadilənin, verilənlərin istifadəsinin çevikliyinin təmini məqsədilə
 1. Turbo Pascal –da FOR dövr operatorunun addımı hansı qiymətlər ala bilər? (1)

 1. -1; +1

 2. 0; -1

 3. 1, 0

 4. -1; 0

 5. 0; 1
 1. Turbo Pascal dilində aşağıdakı yazılışlardan hansı doğrudur? (3)

 1. if r>= 2.3 then s: =exp(r)-2*cos(r) else s: = ln(abs(r));

 2. if y: = 5 else s: =8*y+exp(y)/34.8; then s: = sqr(y)-cos(y);

 3. if r≤ 12 then s: = r*sqrt(r+2.56) else s:= s+log(r);

 4. if 7<= r<=18 then s: = ln(abs(r-2.1); else s: = int*(r/3);

 5. if r=11.9 then s: =2*r else then s:=exp(4.2)*sin(r);
 1. Turbo Pascal alqoritmik dilində məntiqi və fiziki faylların əlaqələndirilməsini yerinə yetirən prosedur... (3)

 1. assign

 2. reset

 3. rewrite

 4. write

 5. read
 1. Aşağıdakı yazılışlardan hansı Pascal dilində y=(x2+m)sin4a funksiyasının yazılışıdır? (2)

   1. y:=exp(sin(4*a)*ln(sqr(x)+m));

   2. y:=sqr(sin(4*a)*ln(sqr(x)+m));

   3. y:=ln(sin(4*a)*ln(sqr(x)+m));

   4. y:= ln(x+m)*exp(ln(2+sin(a)));

   5. y:=(x+m)*exp(2+sin(x));
 1. Hesablayın: (13 div 3) + (5 mod 3) (2)

a) 6 b) 3 c) 4 d) 5 e) 2


 1. Turbo Pascal alqoritmik dilində faylların tipləri (məntiqi struktura görə) hansı variantda düzgün göstərilmişdir? (2)

I. Mətn II. Birbaşa müraciətli III. Tipləşdirilmiş

IV. Ardıcıl müraciətli V. Tipləşdirilməmiş   1. I, III, V

   2. I, II, V

   3. I, III, IV

   4. II, IV, V

   5. III, IV, V
 1. Pascal-da sətir tipli dəyişənlərin birləşdirilməsini hansı funksiya ilə yerinə yetirirlər? (1)

   1. concat

   2. length

   3. insert

   4. copy

   5. pos 1. Paskal dilində aşağıdakı proqram nümunəsinin nəticəsi olan y dəyişəninin qiymətini təyin etməli. (2)

d:=25; IF (d<20) AND (d>10) then y:=sqrt(D) ELSE y:=sqr(D) ; write(y) ;

   1. 625

   2. 5

   3. 25

   4. 2

   5. 10
 1. Paskal dilində aşağıdakı proqram nümunəsinin nəticəsi olan y , y1 , y2 dəyişənlərinin qiymətini təyin etməli. (3)

x:=5; p:=9; z:=16;

IF (x<7) AND (x>3) then y:=sqr(x) ELSE y:=sqrt(x) ;

IF (p<7) AND (p>3) then y1:=sqr(p) ELSE y1:=sqrt(p) ;

IF (z<7) AND (z>3) then y2:=sqr(z) ELSE y2:=sqrt(z) ;

write(y , y1 , y2) ;


   1. 25, 3 , 4

   2. 25, 3 , 2

   3. 5 , 81 , 4

   4. 5 , 81 ,2

   5. 25, 81 , 256
 1. Paskal dilində aşağıdakı proqram hissəsi nəyi hesablayır? (3)

Readln(n) ; S:=0; i:=1; 2:s:=s + 1/I; i:=i + 1; if i<=n then goto 2; writeln(‘s=’, s) end.

   1. s=1 + 1/2 + 1/3 + …. 1/n cəmini hesablayır

   2. n dənə ədədin cəmini

   3. n dənə ədədin kiçiyini

   4. n dənə ədədin böyüyünü

   5. s=1 * 1/2 *1/3 *…. *1/n cəmini hesablayır
 1. Aşağıdakı operatorların icrasından sonra y dəyişəni hansı qiyməti alacaq? (2)

begin

x:=9; k:=10;

CASE k + 1 OF

5: y:=sqr(x) ;

11: y:=sqrt(x) ;

4: y:=8*x;

7: y:=x + 9 end.


   1. y=3

   2. y=81

   3. y=72

   4. y= 18

   5. y=11
 1. Paskal dilində aşağıdakı proqram hansını hesablayır? (3)

proqram m; var i, n : integer; s:real; begin read(n) ; s:=0

for i:=1 to n do s:=s + sqr( i); write (' s=' , s); end.   1. s=1² + 2² + . . . + n²

   2. s=1 + 2 + 3 + . . . + n

   3. s=1 +21 + 32 + . . . + n

   4. s=1 + 21 + 31 + … + n

   5. s=1 *2*3* . . . *n
 1. Aşağıdakı dəyişənlərdən hansıları indeksli dəyişənlərdir? (1)

1 - A1

2 - A


3 - B[2]

4 - AB


5 - B[İ]

6 - A[2, 7]

7 - c[k, j]


   1. 3, 5, 6, 7

   2. 4 , 5, 6

   3. 2, 5 , 6, 7

   4. 2, 7, 5

   5. 1, 3, 7
 1. Dövr operatorının təsviri ilə uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır? (3)

I - paramatrli dövr operatoru

II - ön şərtl dövr operatorları

III - son şərtli dövr operatoru

IV - Dövr operatoru deyil

1 - While. . . do

2 - Repeat. . . until

3 - For. . . to. . . do

4 - İF. . . then. . . else   1. I - 3; II - 1; III - 2; IV - 4

   2. I - 2; II - 1; III - 3; IV - 4

   3. I - 3; II - 4; III - 2; IV - 1

   4. I - 4; II - 1; III - 2; IV - 3

   5. I - 1; II - 3; III - 2; IV - 4
 1. Paskal dilində aşağıdakı proqram hissəsinə görə çıxışa nə verilir? (3)

S: =0; k:=0; for i: =1 To 10 do

IF a [i] <>0 THEN begin s:=s + a[i]; k:=k + 1; end; WRITELN (S, k) ;

1 - massivin 0 - dan fərqli elementlərin sayı

2 - massivin 0 - dan fərqli elementlərin cəmi

3 - massivin 0 - dan fərqli elementlərin hasili

4 - massivin 0 olan elementlərin sayı

5 - massivin elementlərinin cəmi


   1. 1, 2

   2. 2, 3

   3. 2, 4, 5

   4. 1, 3, 4

   5. 3, 4, 5
 1. Paskal dilində aşağıdakı proqram hissəsinə görə nə hesablanır? (2)

FOR I: =1 TO N DO BEGIN K: =0; P:=1; FOR j: =1 TO N DO

IF A [I, j]>0 THEN BEGIN K: =K + 1 ; P:=P*A[i,j]; END; WRITELN (K , P) ; END;

1 - matrisin hər sətrində olan müsbət elementlərin sayı tapılır

2 - matrisin hər sətrində olan müsbət elementlərin hasili tapılır

3 - matrisin hər sətrində olan mənfi elementlərin sayı tapılır

4 - matrisin ən böyük elementi tapılır

5 - matrisin ən kiçik elementi tapılır

6 - matrisin dioqnal elementlərinin cəmi tapılır   1. 1, 2

   2. 3,4,5

   3. 2,4,6

   4. 3,5,6

   5. 1,3,4
 1. Paskal dilində aşağıdakı proqram fraqmenti hansı əməliyyatın yerinə yetirilməsini təmin edir? (2)

M:=X[1]; For i:=2 TO K do If X[i]

    1. massivin ən kiçik elementinin təyini

    2. massivin ən böyük elementlərinin təyini

    3. massivin elementlərinin cəmi

    4. massivin elementlərinin hasili

    5. massivin elementlərinin kvadratları cəmi
 1. Operatorlarla onların təsviri arasında uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır? (3)

I - giriş operatoru

II - çıxış operatoru

III - şərtli keçid operatoru

IV - dövr operatorları

V - variant operatoru

1 - İf . . . then . . . else

2 - write

3 - read

4 - for. . . to. . . do

5 - repeat. . . until

6 - case. . . of

7 - readln

8 - writeln

9 - while. . . do

10 - if. . . then


 1. I - 3, 7; II - 2, 8; III - 1, 10; IV - 4, 5, 9; V - 6

 2. I - 2, 7; II - 1, 8; III - 3, 10; IV - 4, 5, 9; V - 6

 3. I - 3, 8; II - 4, 8; III - 1, 10; IV - 4, 5, 9; V - 6

 4. I - 3, 7; II - 2, 8; III - 1, 6; IV - 4, 5, 9; V - 10

 5. I - 3, 7; II - 2, 8; III - 9, 10; IV - 4, 5, 1; V - 6
 1. Paskal dilində aşağıdakı proqram fraqmentində nəyi hesablayır? (3)

R:=1; S:=0; For i:=1 to k do For j:=1 to k do

if x[i, j]<>0 Then begin S:=S + x[i, j]; R:=R*x[i, j]; end; write(R, S) end.

1 - massivin sıfırdan fərqli elementlərin hasili

2 - massivin elementlərinin hasili

3 - massivin elementlərinin ən böyük qiyməti

4 - massivin sıfırdan fərqli elementlərin cəmi

5 - massivin elementlərinin kvadratları cəmi


 1. 1, 4

 2. 2, 4, 5

 3. 5, 3

 4. 1, 3, 4

 5. 3, 4, 1
 1. Aşağıdakı proqram nəyi hesablayır? (3)

S: =0; P:=1; FOR I: =1 TO 5 DO BEGIN S: =S + A [2, I]; P:=P*A[3, I]; END;

1 - massivin 2 - ci sətir elementlərinin cəmini tapır

2 - massivin elementlərinin cəmini tapır

3 - massivin 3 - ci sətir elementlərinin hasilini tapır

4 - massivin elementlərinin hasilini tapır

5 - massivin elementlərinin kiçiyini təyin edir 1. 1, 3

 2. 2, 5

 3. 1, 3, 4

 4. 2, 5, 4

 5. 1, 2, 4
 1. Paskal dilində aşağıdakı proqram hansı məqsədlə tərtib edilmişdir?(3)

begin s:=0;For i:=1 to 10 do begin readln(x[i]); s:=s+sqr(x[i]); End; End.

 1. bir ölçülü massivin elemenlərinin kvadratlarının cəmini tapılması üçün

 2. iki ölçülü massivin elemenlərinin kvadrat köklərinin tapilmasi üçün

 3. bir ölçülü massivin elemenlərinin kvadratlarinin hasilinin tapilmasi üçün

 4. bir ölçülü massivinin elementlərinin mütləq qiymətinin tapilmasi üçün

 5. iki ölçülü massivinin elementlərinin hasilinin tapılması üçün
 1. Aşağıdakı proqram hissəsi icra olunandan sonra p - nin qiyməti nə olar? (2)

p: =21; for t: =10 downto 8 do p: =p+t; p:=p+10

 1. p=58

 2. p=31

 3. p=41

 4. p=120

 5. P=30
 1. Göstərilən proqran nümünəsinin nəticəsi olan S dəyisəninin qiymətini təyin et. (2)

S:=1; For i:=2 to 5 do S:=S+i; S:=S*5;

 1. 75

 2. 142

 3. 125

 4. 15

 5. 50
 1. Göstərilən proqran nümünəsinin nəticəsi olan S dəyisəninin qiymətini təyin et. (2)

s:=8; i:=1 while i<=3 do begin S:=S*i; i:=i+1; end; s:=s+2;

 1. 50

 2. 26

 3. 10

 4. 60

 5. 27
 1. Paskal dilində alt proqramın başlığında hansı sözdən istifadə olmalıdır? (2)

1 - END

2 - PROCEDURE

3 - İF

4 FOR


5 - WHİLE

6 - FUNCTİON 1. 2, 6

 2. 1, 3

 3. 2, 4

 4. 3, 5, 6

 5. 1, 4, 5
 1. Aşağıdakı operatorlardan hansı son şərtli dövr operatorudur? (1)

a) repeat b) while c) var d) if _then_else e) case


 1. Turbo Pascal –da göstərilən bəndlərin hansında dövr operatorunun addımı həqiqi ədəd ola bilər? (1)

1. repeat 2. while 3. for 4. downto 5. until

a) 1,2 b) 1,4,5 c)2,3 d)1,3,5 e)3,4,5
 1. Paskal dilində S:=’AZERBAYCAN’; S1:=DELETE(S, 5, 3) operatoru yerinə yetirildikdən sonra S1 nəticəsi nə olar? (3)

 1. azercan

 2. azer

 3. can

 4. bay

 5. aycan
 1. Paskal dilində t1:=’Azər’ , t2:=‘bay’ , t3:=’can’ olduğunu bilərək st:=concat(t1, t2,t3) nəticəsi nə olar? (1)

 1. Azərbaycan

 2. can

 3. bay

 4. azər

 5. azərcan
 1. Paskal dilində write (length(‘tələbə’) , length (‘Məmmədov’) , Length(‘Arif’) əməliyyatın nəticəsi nə olacaq? (3)

1 - 6

2 - 7


3 - 8

4 - 4


5 - 9

    1. 1, 3, 4

    2. 2, 4, 5

    3. 1, 3, 5

    4. 2, 3, 5

    5. 1, 2, 4
 1. A=[1, 2, 3, 4] və B=[3, 4, 5, 6] olduqda A*B hansıdır? (1)

    1. [3, 4]

    2. [1, 2, 3]

    3. [3, 4, 5]

    4. [1, 2]

    5. [4, 5]
 1. 4 in [3, 4, 5, 6] doğrudur? (1) 1. yox

 2. [1, 2, 4]

 3. [3, 4]

 4. [3, 6, 7]
 1. TRUNC(3. 9) İN [1, 3, 5] ifadənin qiyməti doğrudur? (2)

 1. doğrudur

 2. doğru deyil

 3. [2]

 4. [1, 2]

 5. [1]
 1. PRED(‘B’) IN [‘A’, ’B’, ’E’] ifadəsinin qiyməti nədir? (2)

 1. true

 2. false

 3. [1, 2, 6]

 4. [‘a’, ’b’]

 5. [2, 7]
 1. Proqramda tam tipli x dəyişəninin qiymətini k vahid artırmaq üçün hansı funksiyadan istifadə edilir? (3)

 1. inc(x,k)

 2. dec(x,k)

 3. trunc(x)

 4. low(x)

 5. succ(x:char):tip;
 1. Proqramda tam tipli x dəyişəninin qiymətini k vahid azaltmaq üçün hansı funksiyadan istifadə edilir? (3)

 1. dec(x,k)

 2. succ(x:char):tip;

 3. pred (x:char):tip

 4. inc(x,k)

 5. trunc(x)
 1. Pascalda ASCII cədvəlinin ixtiyari simvolundan əvvəl gələn simvolunu müəyyən etmək üçün hansı funksiyadan istifadə edilir? (1)

 1. pred (x:char):tip;

 2. inc(x,k)

 3. succ(x:char):tip;

 4. trunc(x)

 5. odd(x)
 1. Pascalda ASCII cədvəlinin ixtiyari simvolundan sonra gələn simvolunu müəyyən etmək üçün hansı funksiyadan istifadə edilir? (3)

 1. succ(x:char):tip;

 2. pred (x:char):tip;

 3. inc(x,k)

 4. dec(x,k))

 5. odd(x)
 1. 7 div 3 ifadəsinin qiyməti nədir? (1)

 1. 2

 2. 1

 3. 7

 4. 3

 5. 4
 1. Seçim operatorun hansı yazılışı doğrudur? (3)

a)case X of

1..4: X := X + 1;

5..9: X := X - 1;

13,15: X := X * 2;

Else X := 10; end;
b)case X of

1--4: X := X + 1;

5--9: X := X - 1;

13,15: X := X * 2;

Else X := 10; end;
c)case X of

1+4: X := X + 1;

5+9: X := X - 1;

13,15: X := X * 2;

Else X := 10; end;
d)case X of

1;4: X := X + 1;

5;9: X := X - 1;

13,15: X := X * 2;

Else X := 10; end;
e)case of X

1..4: X := X + 1;

5..9: X := X - 1;

13,15: X := X * 2;

Else X := 10; end;


 1. Length (’ Azərbaycan’); əmrinin nəticəsi nə olar? (2)

 1. 10

 2. Azərbaycan

 3. Azər

 4. 6

 5. Heç biri
 1. Aşağıdakı proqram hissəsinin icrasının nəticəsi nə olar? (3)

var st: string; Mt1, mt2,: string[18];

... mt1:= ’ Azərbaycan Dövlət’;

mt2:= ’Aqrar Universiteti’;st:=concat(mt1,mt2);


 1. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

 2. Azərbaycan Dövlət

 3. Aqrar Universiteti

 4. Azərbaycan Aqrar

 5. Dövlət Universiteti
 1. Hansı yazılış səhvdir? (2)

 1. Type SSS= set of ‘A’- - - ‘Z’;

 2. Type Alfa = set of ‘A’.. ‘Z’ ;

 3. Type Number =set of ‘0’.. ‘9’;

 4. Type Ten = set of 0.. 9;

 5. 4 in [3, 4, 5, 6]
 1. Aşağıdakı operatorların icrasından sonra ekrana hansı qiymət çıxacaq?

Begin x:=2; p:=x*x; f:=p + 2*p*p + 1; writeln(f) end. (3)

 1. 37

 2. 34

 3. 11

 4. 23

 5. 32
 1. Proqramda hansı funksiyanın qiyməti hesablanır: (2)

program m1; var x, y:real; begin

x:=0.5;y:=sqr(sin(x))+5+x/7;writeln(y); end. 1. y=sin2x+5 +

 2. y=sinx2+5+

 3. y=sin2x +5+

 4. y= +

 5. y=sinx2+
 1. 10 həqiqi ədəddən ibarət massivin göstərici tipinin elan edilməsi hansı dogrudur? (3)

 1. type Mas=array[1..10] of real; Pmas=^Mas;

 2. type Mas=array[1..5,1..5] of integer; Pmas=^Mas;

 3. type Mas=aray[1..10] of real; Pmas=Mas^;

 4. type Mas=array[10..1] of real; Pmas=Mas;

 5. type Mas= [1..10] of real; array Pmas=Mas^;
 1. A:=POS('{',ST); prosedurunun yerinə yetirdiyi vəzifə nədir? (2)

 1. mötərizədən solda olan mövqenin tapılması

 2. mötərizədən sağda olan mövqenin tapılması

 3. mötərizədən solda olan mövqenin silinməsi

 4. mötərizədən sağda olan mövqenin silinməsi

 5. mötərizədən solda olan mövqenin sayılması
 1. Turbo Paskal dilindəki hansının yazılışı doğrudur? (3)

  1. Program zzg; var a, c, r : char;c:='adau'; r:= 'gəncə';a:= '+-*/'

  2. Program zmk; var a, b, r : char;b = adau; r= 'gəncə';a:= +-*/'

  3. Program dmb; var a, b, r : integer; b:='adau'; r:= gəncə;a:= '+-*/'

  4. Program tr; var a, b, r : real;b:='adau'; r:= 'gəncə';a:= '+-*/'

  5. Program sa; var a, b, r : char;c:=adau; r:= gəncə;a:= +-*/
 1. Turbo Paskal dilindəki hansının yazılışı doğrudur? (2)

 1. y:= exp(1/3*ln(sqr(p)+sqr(q)*cos(x)));

 2. y:= ex(1/3ln(sqr(p)+sqr(q)*cos(x)));

 3. y:= exp(1/3*ln(sqrt(p)+sqr(q)*cos(x));

 4. y:= exp(1/3*log(sqrt(p)+sqrt(q)*cos(x)));

 5. y= exp(1/3*ln(abs(p)+sqr(q)*cos(x)));
 1. Aşağıdakı dəyişənlərdən hansıları indeksli dəyişənlərdir? (2)

1 - A1

2 - A


3 - B[2]

4 - AB


5 - B[İ]

6 - A[2, 7]

7 - c[k, j]


   1. 3, 5, 6, 7

   2. 4 , 5, 6

   3. 2, 5 , 6, 7

   4. 2, 7, 5

   5. 1, 3, 7
 1. Paskal dilində standart funksiyaların yazılışında hansıları düz deyil? (1)

1 - sin3

2 - exp(2)

3 - log( - 3)

4 - cos(x)5 - tn(x)

     1. 1, 3, 5

     2. 2, 3, 5

     3. 4, 5

     4. 2, 4

     5. 2, 5, 4
 1. Yüklə 287,67 Kb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin