Kafedra: Kompüter mühəndisliyi və telekommunikasiyaYüklə 287,67 Kb.
səhifə1/3
tarix01.01.2022
ölçüsü287,67 Kb.
#103215
  1   2   3

TEST -2019-2020 ( düzgün cavablar A varianti ilə göstərilib)

Kafedra: Kompüter mühəndisliyi və telekommunikasiya

Fənn: İqtisadi informatika

İxtisas: Dövlət və Bələdiyyə idarəetməsi

Qrup 4319a

Müəllim : b.m. Ababil Nağıyeva
 1. Tətbiqi proqramlara aid deyil. 
  a) Əməliyyat sistemləri 
   b) Mətn redaktorları 
  c) Prezentasiya proqramları 
  d) Qrafik redaktorlar 
  e) Animasiya proqramları 

 2. Informasiyanın xassələri hansılardır? (1)

  1. Obyektivlik, tamlıq, dəqiqlik, adekvatlıq, aktuallıq, anlaşıqlılıq

  2. Mötəbərlik, gerçəklik, aktuallıq, müasirlik, kütləvilik, yenilik

c)Tamlıq, yenilik, adekvatlıq, nəticəvilik, diskretlik, səlistlik

d) Sonluluq, təhlükəsizlik, sərbəstlik

e) Məzmunluluq, aktuallıq, izafilik, zərurilik, gerçəklik


 1. Pascal dilində mənimsətmə operatoru necə yazılır?

 1. :=

 2. =

 3. ;=

 4. =!

 5. =:

 1. “Alqoritm” termini kimin adı ilə bağıdır?

 1. Məhəmməd ibn Musa əl-Xarəzminin

 2. Blez Paskalın

 3. Torriçellinin

 4. Bill Qeytsin (Bill Gates)

 5. Heç biri
 1. Verilənlərin tipləri.... (2)

a)hesabi , mətn, məntiqi, göstərici

b) hesabi, fayl, sətir

c) göstərici, adekvat

d) uyğun, diskretlik, adekvat

e) kütləvi, məntiqi, biliklər.


 1. Verilənlər nədir ? (2)

 1. Texniki vasitələrlə saxlanması, emal edilməsi və ötürülməsi üçün formal şəkildə təsvir olunan (kodlaşdırılan) məlumatlardır.

 2. Təcrübədə dəfələrlə sınaqdan çıxmış, təsdiqini tapmış və müxtəlif məsələlərin həllində istifadə edilən informasiyadır.

 3. Informasiyanın təsvir olunmuş formasıdır

 4. Hesablama sistemlərinin (maşınlarının) emaletmə və ötürmə obyektidir.

 5. Öyrənilən sistemin daxilində gedən prosesləri xarici mühitlə əlaqələndirən məlumatlardır.
 1. İnformatika müasir baxımdan üçlü funksiya daşıyır... (3)

 1. fundamental elm, tətbiqi elm, iqtisadiyyat sahəsi

 2. məzmununa, təsvir aspektinə, emal dərəcəsinə görə

 3. formasına, tipinə, emal dərəcəsinə görə

 4. təsvir aspektinə, tipinə, informasiya daşıyıcılarına görə

 5. heç biri düzgün deyil
 1. Verilmiş alqoritmdə b nin nəticəsi nə olacaq?
  a integer :=0; b integer :=4;
  begin 
  a:=a+8;
  b:=a+b;
  end;

 1. 12

 2. 4

 3. 16

 4. 8
 1. a=b-1
  b=2a+3
  a=b-a
  Alqoritm yerinə yetiriləndən sonra a-nın qiyməti 20 olmuşdur. Alqoritmin yerinə yetirilməsindən əvvəl b nin qiyməti neçə idi?

 1. 18

 2. 0

 3. 21

 4. 19

 5. 43
 1. İkiölçülü massiv dəyişəni riyaziyyatda hansı anlayışa ekvivalentdir?

 1. Matris

 2. Inteqral

 3. Onluq kesr

 4. Vektor

 5. Çoxluq
 1. Informasiyanın xassələri hansılardır? (1)

 1. Obyektivlik, tamlıq, dəqiqlik, adekvatlıq, aktuallıq, anlaşıqlılıq

 2. Mötəbərlik, gerçəklik, aktuallıq, müasirlik, kütləvilik, yenilik

 3. Tamlıq, yenilik, adekvatlıq, nəticəvilik, diskretlik, səlistlik

 4. Sonluluq, təhlükəsizlik, sərbəstlik

 5. Məzmunluluq, aktuallıq, izafilik, zərurilik, gerçəklik
 1. Alqoritmin növlərindən biri səhv göstərilib:

 1. Nəticəli alqoritm

 2. Budaqlanan alqoritmlər

 3. Xətti alqoritmlər

 4. Dövri alqoritmlər

 5. Heç biri
 1. Translyatorun vəzifəsi nədir? (2)

 1. Proqramlaşdırma dilində yazılan proqramı maşın dilinə çevirmək

 2. Kompüterin əsas xüsusiyyətlərinə nəzarət etmək

 3. Proqramların yerinə yetirilməsi proseslərini idarə etmək

 4. Əməli yaddaş ilə mikroprosessor arasında informasiya mübadiləsini yüksəltmək

 5. Periferiya qurğuları ilə informasiya mübadiləsini təmin etmək
 1. Interpretatorun funksiyası nədir? (2)

 1. Interpretator-proqramın operatorlarını bir-bir təhlil edir və onu bütövlükdə yaddaşa yükləyir.

 2. Interpretator- monitorun ekranda alınmış təsvirini formalaşdırmaq üçün istifadə olunur

 3. Interpretator- xüsusi imkanları təmin edən proqramların işə salınması və sazlanmasını təmin edir

 4. Interpretator-bütün proqramı maşın koduna çevirərək operatorların təhlili və maşın koduna çevrilməsi bir dəfəlik aparılır.

 5. Interpretator- kiçik qeydlər və sənədlərin hazırlanması üçün nəzərdə tutulmuş proqramdır.
 1. Kompilyatorun funksiyası nədir? (2)

 1. Kompilyator-proqramın operatorlarını bir-bir təhlil edir və onu bütövlükdə yaddaşa yükləyir.

 2. Kompilyator-monitorun ekranda alınmış təsvirini formalaşdırmaq üçün istifadə olunur

 3. Kompilyator-Xüsusi imkanları təmin edən proqramların işə salınması və sazlanmasını təmin edir

 4. Kompilyator- kiçik qeydlər və sənədlərin hazırlanması üçün nəzərdə tutulmuş proqramdır

 5. Kompilyator -bütün proqramı maşın koduna çevirərək operatorların təhlili və maşın koduna çevrilməsi bir dəfəlik aparılır.
 1. Alqoritm hansı alimin adı ilə bağlıdır? (1)

 1. Əl-Xarəzminin

 2. F.Bekonun

 3. Əl-Fərabinin

 4. B.Paskal

 5. A.Turinqin
 1. Alqoritmin hansı xassələri vardır? (1)

 1. müəyyənlilik, nəticəvilik, kütləvilik, diskretlik

 2. xəttilik, əlamətlilik, kütləvilik, diskretlik

 3. uyğunluq, kütləvilik, diskretlik, adekvatlıq

 4. əlamətlilik, nəticəvilik, kütləvilik, diskretlik

 5. adekvatlıq, müəyyənlilik, nəticəvilik, kütləvilik
 1. Proqram nədir? (1)

  1. Kompüterin (maşının) addım-addım yerinə yetirə biləcəyi təlimatlar və yaxud əmrlər siyahısıdır

  2. Xüsusi qaydada tərtib edilmiş qaydalar toplusudur

c)Müxtəlif qurğuları əlaqələndirən texniki vasitədir

d)Real vaxt rejimində işləyən, maşın kodlarının toplusudur

e) İstifadəçinin kompüterlərin işinə müdaxilə edə biləcəyi imkanı yaradan vasitədir
 1. PROLOG hansı proqramlaşdırma dillərinə mənsubdur?. (2)

 1. Məntiqi proqramlaşdırma

 2. Prosedur proqramlaşdırma

 3. Funksional proqramlaşdırma

 4. Obyektyönlü proqramlaşdırma

 5. Aşaği səviyyəli proqramlaşdırma dili
 1. Obyektyönlü proqramlaşdırma dillərinə aiddir? (2)

 1. Smalltalk, C++, Object Pascal, Java

 2. PROLOG, Object Pascal

 3. Assembler, Java

 4. LİSP, Smalltalk, C++

 5. Basic, Smalltalk, PROLOG
 1. İdarəetmə prosesi qarşısında duran vəzifələri təmamilə yerinə yetirən informasiya... (3)

 1. tam informasiya hesab olunur.

 2. natamam informasiya hesab edilir.

 3. stoxastik informasiya hesab edilir.

 4. faktiki informasiya hesab edilir.

 5. normativ informasiya hesab edilir.
 1. Müasir informasiya texnologiyalarını hansı əsas növlərə ayırmaq olar? (2)

  1. Verilənlərin emalı texnologiyası; idarəetmənin informasiya təminatı texnologiyası.

  2. Informasiya mənbələrinin araşdırılması texnologiyası; informasiya emalı texnologiyası.

c)Verilənlərin saxlanması və ötürülməsi texnologiyası; verilənlərin emalı texnologiyası.

d)Verilənlərin mübadiləsinin şəbəkə texnologiyası; istehsalın informasiya təminatı texnogiya­sı.

e)Idarəetmədə verilənlərin istifadə texnologiyası; verilənlər mübadiləsinin müasir texnologiyaları.


 1. İnformasiya nədir ? (1)

 1. Öyrənilən sistemin daxilində gedən prosesləri xarici mühitlə əlaqələndirən məlumatlardır.

 2. Texniki vasitələrlə saxlanması, emal edilməsi və ötürülməsi üçün formal şəkildə təsvir olunan (kodlaşdırılan) məlumatlardır.

 3. Təcrübədə dəfələrlə sınaqdan çıxmış, təsdiqini tapmış və müxtəlif məsələlərin həllində istifadə ediləInformasiyanın təsvir olunmuş formasıdır

 4. Hesablama sistemlərinin (maşınlarının) emaletmə və ötürmə obyektidir.
 1. Məlumatların kodlaşdırılması nədir ? (3)

 1. Məlumatların kodlaşdırılması onların daha yığcam və tez əks etdirilməsini, fərdi kompüterlərin köməyi ilə təhlilinin həyata keçirilməsini, ötürülməsi ilə yanaşı saxlanılmasını asanlaşdırır.

 2. Məlumatların kodlaşdırılması verilənlərin kodlaşdırılması, informasiya məhsulu şəklinə salınması və lazımi istifadəçiyə çatdırılması proseslərinin məcmuudur

 3. Məlumatların kodlaşdırılması verilənlərin müxtəlif proses və obyektlərdən alınması və həmin informasiyanın emalı və ötürülməsinin öyrənilməsi qaydalarıdır.

 4. Məlumatların kodlaşdırılması informasiya və onun növlərinin əldə olunması və istehsala tətbiqinin müasir texniki vasitələrinin öyrənilməsidir.

 5. Məlumatların kodlaşdırılması tədqiq olunan obyektin, prosesin, hadisənin vəziyyəti haqqında informasiyanın alınması və xüsusi qaydalarla həmin informasiyanın saxlanılması prosesidir.
 1. Müasir kompüterlərdə informasiyanın kodlaşdırılması məqsədilə hansı say sisteminin rəqəmlərindən istifadə edilir?. (1)

 1. Ikilik say sisteminin

 2. Onluq say sisteminin

 3. On altılıq say sisteminin

 4. Səkkizlik say sisteminin

 5. Beşlik say sisteminin
 1. Sistem fayllarının tipi hansıdır? (3)

 1. SYS

 2. COM

 3. DOC

 4. XLS

 5. EXE
 1. Əmrlər fayllarının tipi hansıdır? (2)

 1. COM

 2. XLS

 3. SYS

 4. DOC

 5. EXE
 1. Word mətn fayllarının tipi hansıdır?(1)

 1. DOC

 2. EXE

 3. COM

 4. XLS

 5. SYS
 1. Icra olunan fayllarının tipi hansıdır? (2)

 1. EXE

 2. TXT

 3. DOC

 4. SYS

 5. COM
 1. Təyinatına görə hesablama maşınlarının təsnifatı.... (2)

 1. Universal, problemyönlü, ixtisasyönlü hesablama maşınları

 2. Analoq, rəqəm, hibrit hesablama maşınları

 3. Universal, problemyönlü hesablama maşınları

 4. Ixtisasyönlü, rəqəm hesablama maşınları

 5. Böyük elektron, mini hesablama maşınları
 1. İlk sadə mexaniki hesablama maşını kim tərəfindən hazırlanıb? (2)

  1. Vilhelm Şikkard

  2. Blez Paskal

c)Vilhelm Leybnis

d)Çarlz Bebbicə

e) Con fon Neyman 1. Müasir kompüterlər hansı alimin prinsipləri əsasında qurulmuşdur? (1)

 1. Con Fon Neyman

 2. Vilhelm Leybins

 3. Alan Tyurinq

 4. Blez Paskal

 5. Чарлз Bebbic
 1. Hesablama maşını üçün ilk proqramı kim yazmışdır? (1)

  1. Ada Lavleys

  2. Ç.Bebbic

  3. Hovard Ayken

  4. Pol Allen

  5. K.Şennon
 1. Fayl nədir? (1)

 1. Fayl diskin adlandırılmış hissəsidir.

 2. Fayl əməli yaddaşın adlandırılmış hissəsidir.

 3. Fayl iyerarxik struktura malik məlumatlar toplusudur

 4. Fayl sərt diskin adlandırılmış hissəsidir.

 5. Fayl daşınan yaddaşın adlandırılmış hissəsidir.
 1. Faylların məxsusi xüsusiyyətləri ( atributları) nədir? (2)

a)Ancaq oxumaq üçün; gizli fayl ; arxivləşdirilmiş;sistem faylları

b) Ancaq oxumaq üçün; gizli fayl ;

c) Arxivləşdirilmiş;sistem faylları

d) Gizli fayl ; arxivləşdirilmiş;

e) Sistem faylları; gizli fayl ; arxivləşdirilmiş;


 1. Obyektyönlü proqramlaşdırma dillərinə aiddir? (2)

 1. Smalltalk, C++, Object Pascal, Java

 2. PROLOG, Object Pascal

 3. Assembler, Java

 4. LİSP, Smalltalk, C++

Basic, Smalltalk, PROLOG

 1. İnformasiya vahidinin riyazi təsdiqini ilk dəfə neçənci ildə və kim vermişdir?. (2)

 1. 1928-ci ildə R.Xartli

 2. 1947-ci ildə Blez Paskal

 3. 1967-ci ildə Vilhelm Leybnis

 4. 1937-ci ildə Konrad Zuze

 5. 1957-ci ildə K.Şennon
 1. İnformasiya ölçü vahidlərinin arma ardıcıllığı aşağıdakılardan hansıdır? (1)

  1. Bit, bayt, kilobayt, meqabayt, qiqabayt, terabayt

b)Bit, Bayt, kilobayt, meqabayt, terabayt, qiqabayt.

c)Bit, bayt, kilobayt, qiqabayt, meqabayt, bod, terabayt.

d)Bit, bayt, kilobayt, meqabayt, qiqabayt, terabayt, bod.

e)Bit, bayt, kilobayt, qiqabayt, meqabayt, terabayt. 1. Kompüter informasiyanı hansı formada emal edir? (1)

  1. Kodlaşdırılmış formada

  2. Mətn formasında

  3. Məntiqi formada

  4. Söz formasında

  5. Rəqəm formasında
 1. 3Kb90b+400b cəmi neçə baytdır? (1)

  1. 3562

b)790

c)5500


d) 3490

е) 5380 1. 97,89(10) səkkizlik say sistemində hansıdır? (3)

а) 141,707

b) 149,458

c) 129,89

d) 132,76

е) 154,67


 1. Mətnin saxlanması üçün yaddaşda 3248 bit tələb olunur. Mətn neçə simvoldan ibarətdir? (1)

a)406

b)812


c )234

d ) 198


e)256


 1. Mü*ha+si*bat sözü neçə bitdir?. (1)

a)96

b)80


c)88

d)64


e)16


 1. 4A6(16) ədədi onluq say sistemində hansıdır? (3)

 1. 1190

 2. 1024

 3. 1531

 4. 1346

 5. 1129
 1. 3060(10) ədədi onaltılıq say sistemində hansıdır? (3)

 1. BF4

 2. AF4

 3. 4EF

 4. A16

 5. 11B4
 1. Ən qədim say aləti hansı olmuşdur? (1)

 1. Abak

 2. Çötgə

 3. Kaüoil

 4. Hesablayıcı mexanizm

 5. Kalkulyator 1. Dörd riyazi əməli (vurma, bölmə, toplama, çıxma) yerinə yetirə bilən çarxlı mexaniki hesablama maşını neçənci ildə və kim tərəfindən hazırlanıb? (2)

 1. 1641-ci ildə Blez Paskal

 2. 1623-cü ildə Con Moçli

 3. 1723-cü ildə Konrad Zuze

 4. 1523-cü ildə Çarlz Bebbicə

 5. 1823-cü ildə Vilhelm Şikkard
 1. Con fon Neyman prinsipi əsasında işləyən ilk hesablama maşını neçənci ildə və kim tərəfindən düzəldilib? (2)

 1. 1949-cu ildə Moris Uilksin

 2. 1951-ci ildə Konrad Zuze

 3. 1948-cı ildə Alan Tyurinq

 4. 1952-cu ildə ildə Con Moçli

 5. 1947-cı ildə Presper Ekert
 1. İlk supekompüter neçənci ildə və kim tərəfindən yaradılmışdır?. (1)

 1. 1975-ci ildə Seymur Krey

 2. 1641-ci ildə Blez Paskal

 3. 1930-cu ildə Konrad Zuze

 4. 1940-cı ildə Alan Tyurinq

 5. 1936-cı ildə Presper Ekert
 1. Superkompü­ter­lərdən harada geniş istifadə olunur?. (1)

 1. Aerodinamika, seysmologiya və nüvə fizikasında

 2. Müdafiə sahələrində

 3. Maliyyə sahələrində

 4. Sənaye sahələrində

 5. Təhsil sahələrində
 1. Müasir fərdi kompüterlərin əsas qurğuları hansılardır? (1)

  1. Sistem bloku, monitor, klaviatura, MOUSE

  2. Sistem bloku, yaddaş qurğuları, giriş qurğuları, çıxış qurğuları

c)Yaddaş qurğuları, çap qurğuları, klaviatura

d)Prosessor, əməli yaddaş qurğusu, şinlər, portlar

e) CPU, CMOS, BİOS, RAM 1. Verilənləri mübadilə edən periferiya qurğular hansıdır? (3)

  1. Faks-modemlər və şəbəkələr

b)Skaner, plotter

c)Strimmerlər toplayıcılar və maqnitooptik qurğular

d) Klaviatura, xüsusi manipulyatorlar, skaner və rəqəmli kameralar

e) Klaviatura, plotter
 1. Ana plata üzərində düzlənmişdir. (2)

 1. Mikroprosessor, şinlər, əməli yaddaş,daimi yaddaş,yuvalar

 2. Strimmerlər və maqnitooptik qurğular, daimi yaddaş,

 3. Klaviatura, plotter,daimi yaddaş

 4. Skaner, plotter, şinlər, əməli yaddaş

 5. Kontroller, toplayıcılar,yuvalar
 1. Mikroprosessorun əsas texniki xarakteristikası nədir? (2)

 1. Takt tezliyi

 2. Ölçüsü

 3. Uzunluğu

 4. Materialı

 5. Yerləşmə yeri
 1. Bod nəyi bildirir? (2)

 1. İnformasiyamn ötürülmə sürətini

 2. Mikroprosessorun əsas texniki xarakteristikasını

 3. Displeyin ölçüsünü

 4. Qida blokundakı gərginliyini

 5. Yaddaşın ölçüsünü
 1. Səbəkə adapteri nədir?. (1)

 1. Kompüterin lokal dövrəyə qoşulmasına imkan verir

 2. Kompüterdə DVD kompakt diskləri oxuyan qurğu.

 3. Kompüterin qlobal dövrəyə qoşulmasına imkan verir.

 4. Kompüterin internetə dövrəyə qoşulmasına imkan verir.

 5. Informasiyanin maqnit disketlərindən oxunmasını və bu disketlərə yazılışını təmin edir.
 1. Hansı düymə ekrandakı görünüşün printerdə tam çapını təmin edir? (3)

 1. Print Scrn

 2. Scroll Lock

 3. Esc

 4. Tab

 5. Pause (Break)
 1. Hansı düymə bəzi proqram məhsullarında kursorun yerinin fiksasiyası nəticəsində bütün sənədin səhifələnməsi zamanı kursor da həmin yerə keçirilir? (3)

 1. Scroll Lock

 2. Print Scrn

 3. Pause (Break)

 4. Esc

 5. Tab
 1. Aşağıda göstərilənlərdən neçəsi idarəetmə panelinə daxil deyil?. (2)

1. Drayver 2. Mouse 3. Defreqmentasiya 4. Экран

5. Mikroprosessor

a) 3

b) 2


c) 1

d) 4


e) 5


 1. Esc düyməsı nə üçündür? (1)

 1. İstənilən fəaliyyətin təxirə salınmasını və ya rejimdən imtinanı həyata keçirir.

 2. Işlək proqramın müvəqqəti dayandırılmasını təmin edir

 3. Ekrandakı görünüşün printerdə tam çapını təmin edir

 4. Işlək proqramın müvəqqəti dayandırılmasını təmin edir.

 5. Proqram məhsullarında kursorun yerinin fiksasiyası nəticəsində bütün sənədin səhifələnməsi zamanı kursor da həmin yerə keçirilir
 1. Əməli yaddaş qurğusu (ƏYQ) nədir? (1)

 1. Kompüter şəbəkəyə qoşulan zaman verilənləri müvəqqəti saxlamaq üçün istifadə olunan mikrosxemlər toplusudur.

 2. Kompüter dövrədən ayrılanda belə verilənləri uzun müddət saxlamaq üçün istifadə olunan mikrosxemdir

 3. Mikroprosessorla əsas yaddaş arasında yerləşən kiçik tutuma və yüksək işləmə sürətinə malik yaddaşdır

 4. Daimi yaddaş qurğusu (DYQ)- fərdi kompüterlərdə istifadə edilən və periferiya qurğuları ilə informasiya mübadiləsini təmin edən yaddaş qurğusudur

 5. Idarə qurğusu olub giriş-çıxış qurğularını mərkəzi prosessorla əlaqələndirir.
 1. Kompüterə proqramları quraşdıran proqram faylı necə adlanır?. (2)

 1. Setup.exe

 2. Maın.exe

 3. Index.htm

 4. Main.com

 5. Mikrosoft.com
 1. Daimi yaddaş qurğusu (DYQ) nədir? (1)

 1. Kompüter dövrədən ayrılanda belə verilənləri uzun müddət saxlamaq üçün istifadə olunan mikrosxemdir;

 2. Idarə qurğusu olub giriş-çıxış qurğularını mərkəzi prosessorla əlaqələndirir.

 3. Mikroprosessorla əsas yaddaş arasında yerləşən kiçik tutuma və yüksək işləmə sürətinə malik yaddaşdır.

 4. Kompüter şəbəkəyə qoşulan zaman verilənləri müvəqqəti saxlamaq üçün istifadə olunan mikrosxemlər toplusudur.

 5. Daimi yaddaş qurğusu (DYQ)- fərdi kompüterlərdə istifadə edilən və periferiya qurğuları ilə informasiya mübadiləsini təmin edən yaddaş qurğusudur
 1. Prosessorun vəzifəsi nədir? (3)

 1. Prosessor – hesab və məntiqi əməliyyatların, proqramların yerinə yetirilməsi proseslərini idarə edən qurğudur.

 2. Ekran parametrlərini sazlamagı idarə edən qurğudur.

 3. Proqramların yerinə yetirilməsi proseslərini idarə edən qurğudur.

 4. Kompüterin əsas xüsusiyyətlərinə nəzarət edən qurğudur

 5. Fərdi kompüterlərdə istifadə edilən və periferiya qurğuları ilə informasiya mübadiləsini təmin edən qurğudur
 1. Kompüterə təsvirləri daxil etmək üçün istifadə edilən xüsusı quruluslu cihaz hansıdır?. (1)

 1. Rəqəmli kamera

 2. Skaner

 3. Strimmer

 4. Plotter

 5. Printer
 1. Videoadapterin (videokartın) vəzifəsi nədir? (2)

 1. Monitorun ekranında alınmış təsviri formalaşdırmaq üçün istifadə edilir və həm qrafik, həm də mətn rejimində işləyə bilər

 2. Kağız üzərində müxtəlif çertyojların çəkilməsini təmin edir.

 3. Informasiyanı maqnit lentinə yazan xüsusi imkanlı maqnitafondur. Ondan sərt maqnit diskində olan informasiyanın ehtiyatda saxlanılması üçün istifadə edirlər.

 4. Kompüterə təsvirləri daxil etmək üçün istifadə olunan xüsusi quruluşlu cihazdır.

 5. Xüsusi elektron sxemlər olub disk sürücüləri, klaviatura və s. ilə əməli yaddaş arasında informasiya mübadiləsinə nəzarət edir.
 1. Verilənləri saxlayan periferiya qurğuları hansılarıdır? (3)

  1. Strimmerlər, toplayıcılar və maqnitaoptik qurğu

  2. Skaner, ana lövhə, modem, mikrosxemlər, strimmer

  3. Ana lövhə, mikroprosessorlar, monitor, printer, yaddaşlar

  4. Skaner, ana lövhə, strimmerlər, monitor

  5. Yaddaşlar, strimmer, skaner
 1. Verilənləri daxil edən periferiya qurğular hansıdır?. (3)

a)Klaviatura, xüsusi manipulyatorlar, skaner və rəqəmli kameralar

b)Skaner, plotter

c)Strimmerlər, toplayıcılar və maqnitooptik qurğular

d)Faks-modemlər və şəbəkələr

e) Klaviatura, plotter


 1. İnformasiyanı maqnit lentinə yazan xüsusi imkanlı maqnitafon hansı qurğudur?. (3)

 1. Strimmer

 2. Plotter

 3. Skaner

 4. Rəqəmli kameralar

 5. Yaddaşlar
 1. Skanerin vəzifəsi nədir?. (1)

 1. Mətn və qrafiki informasiyanın surətini çıxarıb kompüterə daxil edir.

 2. Monitorun ekranında alınmış təsviri formalaşdırmaq üçün istifadə edilir və həm qrafik, həm də mətn rejimində işləyə bilər

 3. Kağız üzərində müxtəlif çertyojların çəkilməsini təmin edir.

 4. Informasiyarı maqnit lentinə yazan xüsusi imkanlı maqnitafondur. Ondan sərt maqnit diskində olan informasiyanın ehtiyatda saxlanılması üçün istifadə edirlər.

 5. Kompüterə təsvirləri daxil etmək üçün istifadə olunan xüsusi quruluşlu cihazdır.
 1. Kompüterdə əməliyyatların sürətlə yerinə yetirilməsi aşağıdakıların hansından asılıdır?. (1)

  1. Prosessorun tezliyindən

  2. Displeyin ölçüsündən

c )Qida blokundakı gərginlikdən

d )Klavişin sıxılmasındane)Heç birindən


 1. Kontroller nədir? (1)

 1. Idarə qurğusu olub giriş-çıxış qurğularını mərkəzi prosessorla əlaqələndirir.

 2. Prosessorla yaddaş arasında və ya giriş-çıxış qurğuları arasında verilənlərin və idarə siqnallarının ötürülməsini təmin edir

 3. Xarici qurğular ilə informasiya mübadiləsini həyata keçirən yuvadır

 4. Yaxın məsafədə olan kompüterlə əlaqə qurmaq üçün isti­fa­də olunan qurğudur.

 5. Iri həcmli verilənlərin emalı prosesini sürətləndirən xüsusi hallarda işə qoşulan qurğudur.
 1. Çipset nədir? (3)

 1. Mikroprosessor dəsti olub kompüterin daxili qurğularını idarə etməklə yanaşı, ana lövhənin bütün funksional imkanlarını təyin edən mikrosxem toplusudur;.

 2. Mikroprosessor dəsti olub prosessorla yaddaş arasında və ya giriş-çıxış qurğuları arasında verilənlərin və idarə siqnallarının ötürülməsini təmin edən məftillər yığımından ibarətdir.

 3. Yaxın məsafədə olan kompüterlə əlaqə qurmaq üçün isti­fa­də olunan qurğudur.

 4. Iri həcmli verilənlərin emalı prosesini sürətləndirən xüsusi hallarda işə qoşulan qurğudur.

 5. Əlaqə xətlərinin köməyi ilə məlumatları uzaq məsafələrə ötürmək və qəbul etmək üçün isti­fa­də olunan qurğudur
 1. Əməli yaddaş ilə mikroprosessor arasında informasiya mübadiləsinin yüksəldilməsi məqsədilə istifadə edilən ifrat sürətli yaddaş qurğusu hansıdır?. (2)

 1. Keş yaddaş

 2. Əməli yaddaş

 3. Xarici yaddaş

 4. yarım daimi yaddaş

 5. prosessor
 1. Modem nədir? (1)

  1. Kompüter və telefon xətləri arasında rəqəmli elektrik siqnallarını analoq siqnallarına və ya əksinə avtomatik çevirən qurğudur.

  2. Ekran parametrlərini sazlayan qurğudur.

  3. Kompüterin əsas xüsusiyyətlərinə nəzarət edən qurğudur.

  4. Mətni çap edən qurğudur.

  5. Yaxın məsafədə olan kompüterlə əlaqə quran qurğudur.
 1. Tətbiqi proqramlar paketi (TPP) nəyə deyilir? (3)

 1. Müəyyən sinif məsələləri həll etmək üçün nəzərdə tutulmuş elə proqramlar kompleksidir ki, kompleksin komponentlərindən biri idarəedici rolunu oynayaraq, istifadə edilən bütün proqramların bir-biri ilə əlaqəsini təşkil etmiş olur.

 2. Standart proqramlar kitabxanası isə riyazi funksiyaların hesablanması, standart məsələlərin həllini və sair bu kimi işləri yerinə yetirən proqramlardır

 3. Aralarında heç bir asılılıq olmayan, eyni bir mühitdə müxtəlif məsələləri həll edə bilən lakin tərtibində eyni alqoritmik dilin imkanlarından istifadə edilən proqramlar toplusudur.

 4. Müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunan eyni müəllif tərəfindən hazırlanan və paket halında təqdim edilən proqramlar toplusudur.

 5. Müəyyən sinif məsələləri həll etmək üçün nəzərdə tutulmuş elə proqramlar kompleksidir ki, hər bir proqramın yerinə yetirilməsi digərinin nəticələrindən birbaşa asılı olmaqla yerinə yetirilir.
 1. Funksional təyinatına görə proqram təminatı hansı qruplara bölünürlər? (3)

 1. Sistem proqramları, tətbiqi proqramlar, instrumental sistemlər

 2. Mətn proqramları, cədvəl prosessorları, qrafik proqramlar, nəşriyyat proqramları

 3. Tətbiqi proqramlar, şəbəkə sistemləri, sistem örtükləri

 4. Sistem proqramları, drayverlər, utilitlər

 5. Instrumental sistemlər, drayverlər, istifadəçi proqramları
 1. Antivirus proqramlar hansıdır? (1)

  1. Nod32, Антивирус Касперского, Avira

  2. Nod32, zip

  3. Антивирус Касперского, arj

  4. Avira, winrar

  5. Winrar, zip
 1. Arxivləşdirmə proqramları hansıdır? (1)

  1. Arj, zip, winzip, winrar

  2. Nod32, zip

  3. Com,arj

  4. Doc,winrar

e)Winrar,zip,nod32


 1. Drayverlər nədir? (1)

  1. Kompüter qurğularının idarəedici proqramlarıdır

  2. Istifadəçi işini asanlaşdırmaq üçün istifadə olunan köməkçi proqramlardır.

  3. Sistemə dağılma, verilənlərin üstünün açılması və ya dəyişdirilməsinin təmin olunma­sına yönəlmiş tədbirlər kompleksidir.

  4. Proqramların yerinə yetirilməsi proseslərini idarə edən qurğudur.

  5. Fərdi kompüterlə istifadəçi arasında əlaqə yaradan qurğudur
 1. Utilitlər nədir? (3)

  1. Istifadəçi işini asanlaşdırmaq üçün istifadə olunan köməkçi proqramlardır.

  2. Fərdi kompüterlə istifadəçi arasında əlaqə yaradan qurğudur.

  3. Kompüterin əsas xüsusiyyətlərinə nəzarət edən qurğudur

  4. Proqramların yerinə yetirilməsi proseslərini idarə edən qurğudur.

  5. Kompüter dövrədən ayrılanda belə verilənləri uzun müddət saxlamaq üçün istifadə olunan mikrosxemdir;
 1. BİOS nədir? (3)

  1. Giriş-çıxış baza sistemi olub kompüterin daimi yaddaş qurğusudur. Bu modul həm aparat, həm də proqram vasitələrinin tərkib hissəsi kimi fəaliyyət göstərir. Onun köməyi ilə daxiletmə və xaricetmə ilə əlaqədar sadə və universal əməliyyatlar sistemi həyata keçirilir.O, həmçinin yaddaşın işini yoxlayır, ƏS-nin yüklənməsi üçün lazım olan proqramı hazır vəziyyətdə saxlayır;

b)ƏS-nin yükləyicisi, ilkin yükləmə proqramı olub sistem diskinin birinci sektorunda yerləşir. Onun vəzifəsi DOS və onun digər iki modulunun yaddaşa yüklənməsi prosesini tamamlamaqdır;

c)ƏS-nin yükləyicisi tərəfindən yüklənir və kompüter yaddaşında daimi qalırlar;

d) O, istifadəçi tərəfindən verilən əmrləri təhlil edir. Əmrə uyğun proqramı tapıb yükləyir, iş tamam olduqdan sonra həmin proqramı yaddaşdan silir və növbəti hal üçün hazır vəziyyəti alır;

e)Disklərin yoxlanması, formatlaşdırılması, çapın təşkili kimi əməliyyatların yerinə yetirilməsini təmin edirlər;
 1. Əməliyyatsistemi hansı hissədənibarətdir: (3)

a)Maşındilinəçevirməvəkompüterdəmirləriniişlədəbilənkodlarlaişləmə;

b) Qurğularıişlətməküçünlazımolanməxsusixırdaproqramlar;

c) Düymələrdən ibarət pəncərələr-interfeys

d) Maşın dilinə çevirmə və kompüter dəmirlərini işlədə bilən kodlarla işləmə

e)Bütün proqramı maşın koduna çevirərək operatorların təhlili və maşın koduna çevrilməsi;.


 1. Əməliyyatlar sistemləri yerinə yetirdikləri funksiyalara görə bölündükləri qruplar aşağıdakılardan hansılardır? (3)

  1. Birməsələləi; çoxməsələli; şəbəkə əməliyyatlar sistemləri

  2. Sadə; mürəkkəb;i nteqrasiya olunmuş əməliyyatlar sistemləri

  3. Vahid quruluşlu; əlaqəli; mürəkkəb strukturlu əməliyyatlar sistemləri

  4. Birməsələli; inteqrasiya olunmuş; mürəkkəb strukturlu əməliyyatlar sistemləri.

  5. Sadə;çoxməsələli;şəbəkə əməliyyatlar sistemləri.
 1. Əməliyyatlar sistemi nədir? (3)

  1. Əməliyyatlar sistemi kompüter resurslarını idarə edən, tətbiqi proqramların işə salınmasını, onların xarici qurğular və digər proqramla qarşılıqlı əlaqəsini, həmçinin istifadəçi ilə kompüter arasındakı dialoqu təmin edən proqram vasitələrinin məcmusudur.

  2. Əməliyyatlar sistemi – kompüter qurğularının idarəedici proqramlarıdır.

c) Əməliyyatlar sistemi–istifadəçi işini asanlaşdırmaq üçün istifadə olunan köməkçi proqramlardır

d) Əməliyyatlar sistemi–tədqiq olunan obyektin, prosesin, hadisənin vəziyyəti haqqında informasiyanın alınması və xüsusi qaydalarla həmin informasiyanın saxlanılması prosesidire) Əməliyyatlar sistemi- eyni yerda saxlanılan, bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə və müxtəlif istifadəcilər tərəfindən müxtəlif məqsədlər ücün ictifadə olunan məlumatlar yığımıdır.


 1. MS-DOS ƏS-inin ilk versiyası neçənci ildə yaradılıb?. (1)

 1. 1981-ci ildə

 2. 1971-ci ildə

 3. 1985-ci ildə

 4. 1975-ci ildə

 5. 1978-ci ildə
 1. MS DOS əməliyyatlar sistemi hansı əsas hissələrdən ibarətdir?. (3)

 1. Giriş-çıxış baza sistemi;Əməliyyat sisteminin yükləyicisi;Disk faylları;Əmr prosessoru

 2. Giriş-çıxış baza sistemi; Əməliyyat sisteminin yükləyicisi

 3. Giriş-çıxış baza sistemi; Əmr prosessoru

 4. Disk faylları; Əmr prosessoru

 5. Əməliyyat sisteminin yükləyicisi; Disk faylları
 1. Kompüterə təsvirləri daxil etmək üçün istifadə edilən xüsusı quruluslu cihaz hansıdır?. (1)

 1. Rəqəmli kamera

 2. Skaner

 3. Strimmer

 4. Plotter

 5. Printer
 1. Videoadapterin (videokartın) vəzifəsi nədir? (1)

 1. Monitorun ekranında alınmış təsviri formalaşdırmaq üçün istifadə edilir və həm qrafk, həm də mətn rejimində işləyə bilər

 2. Kağız üzərində müxtəlif çertyojların çəkilməsini təmin edir.

 3. Informasiyanı maqnit lentinə yazan xüsusi imkanlı maqnitafondur. Ondan sərt maqnit diskində olan informasiyanın ehtiyatda saxlanılması üçün istifadə edirlər.

 4. Kompüterə təsvirləri daxil etmək üçün istifadə olunan xüsusi quruluşlu cihazdır.

 5. Xüsusi elektron sxemlər olub disk sürücüləri, klaviatura və s. ilə əməli yaddaş arasında informasiya mübadiləsinə nəzarət edir.
 1. İnformasiyanı maqnit lentinə yazan xüsusi imkanlı maqnitafon hansı qurğudur?. (2)

 1. Strimmer

 2. Plotter

 3. Skaner

 4. Rəqəmli kameralar

 5. Yaddaşlar
 1. Plotter nədir?. (3)

 1. Kağız üzərində müxtəlif çertyojların çəkilməsini təmin edir.

 2. Kağızda olan informasiyanı kompüterin yaddaşına daxil etmək üçün istifadə olunur.

 3. Monitorun ekranında alınmış təsviri formalaşdırmaq üçün istifadə edilir və həm qrafik, həm də mətn rejimində işləyə bilər

 4. Informasiyarı maqnit lentinə yazan xüsusi imkanlı maqnitafondur. Ondan sərt maqnit diskində olan informasiyanın ehtiyatda saxlanılması üçün istifadə edirlər.

 5. Xüsusi elektron sxemlər olub disk sürücüləri, klaviatura və s. ilə əməli yaddaş arasında informasiya mübadiləsinə nəzarət edir.
 1. Əməliyyat sisteminin yükləyicisi hansıdır? (3)

 1. BOOT Record

 2. BİOS

 3. İO.SYS

 4. COMMAND.COM

 5. MSDOS.SYS
 1. Əmr prosessoru hansıdır? (2)

 1. COMMAND.COM

 2. BOOT Record

 3. MSDOS.SYS

 4. BİOS

 5. İO.SYS
 1. Con fon Neymanın hesablama maşınının iş prinsipində əsas ideya... (2)

 1. Hesab-məntiq qurğusu; idarəetmə qurğusu; yaddaş qurgusu.

 2. Hesab-məntiq qurğusu;çap qurğusu; idarəetmə qurğusu

 3. Idarəetmə qurğusu; klaviatura; monitor

 4. Çap qurğusu; idarəetmə qurğusu;

 5. Yaddaş qurgusu; çap qurğusu; monitor
 1. Aşağıdakılardan hansıları əməliyyat sistemləridir? (1)

 1. MS DOS, UNIX, Windows, OS/2, LINUX

 2. Windows, WORD, LINUX

 3. MS DOS, Windows, Macintosh, Word,

 4. UNIX, Windows, OS/2, Lotos

 5. Windows, LINUX,AutoCard, MS DOS
 1. Bunlardan hansı şəbəkə əməliyyat sistemidir? (1)

  1. UNİX

  2. OS 2

  3. Windows XP

  4. Norton

  5. Windows NT
 1. MS DOS əməliyyatlar sistemində fayla verilmiş aşağıdakı adlardan hansı düzgündür? (1)

  1. Rapid.txt

  2. Variantlar66.txt

  3. T*e/st. txt

  4. Inf?rma.txt

  5. Siste\m.txt
 1. MS-DOS ƏS-inin disk faylları hansıdır? (3)

  1. Io.sys və Msdos.sys.

b)Boot record

c) Bios


d)Command.com

e)Format.com
 1. Aşağıdakılardan hansıları əməliyyat sistemi deyil? (1)

 1. a)AutoCard

 2. b)UNIX

 3. c)OS/2

 4. d)Windows

 5. MS DOS
 1. MS Dos əməliyyat sistemində ADAU adlı qovluq yaratmaq üçün hansı sətri daxil etmək lazımdır? (2)

  1. Mkdir ADAU

b)Rd ADAU

c)Dir ADAU

d)Rmdir ADAU

create folder ADAU
 1. Fayllara parol qoymaq əmri hansıdır? (2)

 1. Сведения  Защитить документ Зашировать паролем

 2. Переобразовать Защитить документ Зашировать паролем

 3. Сохранить Защифровать документ

 4. ОтправитьЗашировать паролем

 5. Печать Защифровать документ
 1. Windows-un qrafiki interfeysi nədən ibarətdir? (1)

 1. Pəncərələrdən

 2. Çərçivələrdən

 3. Verilənlərdən

 4. Mətnlərdən

 5. Şəkillərdən
 1. Переименовать əmri .... (1)

 1. Elementinin adını istifadəçi dəyişərək istənilən adla əvəz edir;

 2. Elementə aid olan xarakteristik xüsusiyyətlər haqqinda məlumatlari ekrana verir.

 3. Elementinə uyğun yeni yarlığı yaradaraq ekrana verir

 4. Elementi ekrandan silir

 5. Sistem fayllarinin siyahisi cixarmaq üçündür
 1. Hansı rəngli təsvirlərin və qrafiklərin hazırlanması proqramıdır?. (1)

 1. Paint

 2. WordPad

 3. Проводник

 4. Arxivləşdirmə proqramları

 5. Tətbiqi proqramlar
 1. WordPad proqramı nə üçündür? (1)

 1. Kiçik qeydlər və sənədlərin hazırlanması üçün nəzərdə tutulmuş proqramdır.

 2. Əyləncə üçün qurğuların parametrlərinin müəyyənləşdirilməsi və onlardan istifadə imkanlarının əldə olunması üçündür.

 3. Rəngli təsvirlərin və qrafiklərin hazırlanması proqramıdır.

 4. Xüsusi imkanları təmin edən proqramların işə salınması və sazlanmasını təmin edir

 5. Kompüter və ondakı sənədlərin mühafizəsini yerinə yetirə bilər
 1. Takt tezliyi nədir ? (1)

  1. 1 saniyə ərzində kompüterdə yerinə yetirilən əməliyyatların sayı

  2. 1saat ərzində kompüterdə yerinə yetirilən əməliyyatların sayı

  3. 1saniyə ərzində yaddaşa verilən əməliyyatların sayı

d)1 dəqiqə ərzində kompüterdə yerinə yetirilən əməliyyatların sayı

e)1dəqiqə ərzində yaddaşa verilən əməliyyatların sayı
 1. Daxili takt tezliyi nəyi göstərir? (3)

 1. Mikroprosessorun yerinə yetirdiyi əməliyyatların tezliyini göstərir

 2. 1saat ərzində kompüterdə yerinə yetirilən əməliyyatların sayı

 3. 1saniyə ərzində yaddaşa verilən əməliyyatların sayı

 4. 1 dəqiqə ərzində kompüterdə yerinə yetirilən əməliyyatların sayı

 5. 1dəqiqə ərzində yaddaşa verilən əməliyyatların sayı
 1. Xarici takt tezliyi nəyi göstərir? (3)

 1. Kompüterin əməli yaddaşı ilə mikroprosessor arasında informasiyanın dəyişmə tezliyini göstərir.

 2. Mikroprosessorun yerinə yetirdiyi əməliyyatların tezliyini göstərir

 3. 1saat ərzində kompüterdə yerinə yetirilən əməliyyatların sayı

 4. 1 saniyə ərzində kompüterdə yerinə yetirilən əməliyyatların sayı

 5. 1saniyə ərzində yaddaşa verilən əməliyyatların sayı
 1. Aşağıdakı fikirlərdən hansı düzdür? (3)

  1. Translyator proqramlar kompleksi olub proqramlaşdırma dilində yazılan proqramı yerinə yetirilmədən əvvəl maşın dilinə çevirir

  2. Translyator matrislərin kompüterdə transportirə edilməsini yerinə yetirən xüsusi tərtib edilmiş proqramdır

  3. translyator mətnlərin bir dildən digərinə tərcüməsi proqramıdır

  4. translyator bir sistemdən digərinə keçidi yerinə yetirən proqram vasitəsidir

  5. proqramlaşdırma dilində tərtib olunmuş proqramın addım-addım yerinə yetirilməsini təmin edən xüsusi rejimdir
 1. Windows-un xidməti proqramları hansılardır? (3)

  1. Diskin təmizlənməsi, sistemin bərpası, diskin defraqmentləşməsi, verilənlərin arxivləşdirilməsi, sistem haqqında məlumat, simvollar cədvəli, tapşırıqların təyini

  2. Kalkulyator, ünvanlar kitabı, sinxronlaşdırma, bloknot, əmrlər sətri, ekran lupası, ekran klaviaturası, rəqəmsal kamera və skanerlə işləmə ustası

  3. Sistemin bərpası, diskin defraqmentləşməsi, ünvanlar kitabı, sinxronlaşdırma, bloknot, diskin təmizlənməsi

d)Sinxronlaşdırma, bloknot, əmrlər sətri, ekran lupası, ekran klaviaturası, diskin defraqmentləşməsi, verilənlərin arxivləşdirilməsi

e) Bloknot, diskin təmizlənməsi, sistem haqqında məlumat, simvollar cədvəli, tapşırıqların təyini, ünvanlar kitabı
 1. Aşağıdakılardan hansı Windows sisteminin standart proqramlarına aid deyil? (2)

 1. Outlook Express

 2. Explorer (Проводник)

 3. WordPad

 4. Notepad (Блокнот)

 5. Kalkulyator
 1. Kompüterlərin proqram təminatı hansı sinflərə bölünürlər? (1)

  1. Sistem proqramları; tətbiqi proqramlar; instrumental proqramlar

  2. Texniki xidmət proqramları; əməliyyatçı sistem proqramlar

  3. Sistem proqramları; tətbiqi proqramlar

  4. Instrumental proqramlar; tətbiqi proqramlar

  5. Tətbiqi proqramlar; instrumental proqramlar.
 1. Aşağıdakılardan hansılar Windows-un əlavələridir? (3)

  1. Paint, WordPad, kalkulyator, bloknot, ünvanlar kitabı

b)Bloknot, Corel Draw, FrontPage, Groove, OneNote

c)Promt, Adobe Acrobat, Fine Reader, Photoshop, Maple

d) Word, Excel, Access, Publisher, İnfoPath

e)Total Commander, Acrobat Reader, MatLab, VisBroker, SPSS
 1. Sistem proqramları əsas vəzifəsi nədir? (3)

 1. Onların əsas vəzifəsi kompüterin qurğuları və aparat hissəsi ilə iş prosesində istifadə edilən digər proqramlar arasında əlaqə yaratmaqdır (məsələn BİOS proqramı);

 2. Bu proqramlar işlərini bitirdikdən sonra əməli yaddaş boşaldılaraq idarəetmə digər proqramlara verilir;

 3. Belə proqramlar adi proqramlardan fərqli olaraq idarəetməni digər proqramlara ötürdükdə əməli yaddaşdan silinmirlər və onlar proqramların icrası qurtardıqdan sonra idarəetməni öz üzərinə götürürlər

 4. O, istifadəçi tərəfindən verilən əmrləri təhlil edir. Əmrə uyğun proqramı tapıb yükləyir, iş tamam olduqdan sonra həmin proqramı yaddaşdan silir və növbəti hal üçün hazır olur.

 5. Proqramlaşdırma dilində tərtib olunmuş proqramın addım-addım yerinə yetirilməsini təmin edən xüsusi rejimdir
 1. İnformasiyanın işlənməsi üzrə TPP hansıdır? (3)

 1. Üsulyönlü; problemyönlü; texnologiyayönlü

 2. Rezident; tətbiqi;üsulyönlü

 3. Şəbəkə; tətbiqi; problemyönlü

 4. Sistem; örtük; texnologiyayönlü

 5. Rezident; qeyri- rezident
 1. Müasir kompüterlərin proqram təminatına aid olan proqramların hansı kateqoriyaları mövcuddur? (2)

  1. Sistem proqramları, rezident proqramlar, qeyri-rezident proqramlar

b)Sistem proqramları, proqram örtükləri, instrumental proqramlar

c)Əməliyyat sistemləri, rezident proqramlar, tətbiqi proqramlar

d)Şəbəkə sistemləri, tətbiqi proqramlar, qeyri-rezident proqramlar

e)Tətbiqi proqramlar, adi proqramlar, sistem proqramları
 1. Nəşriyyat sistemləri- nəşriyyat sənədlərinin hazırlanması üçün proqram hansıdır? (1)

 1. PageMarker, QuarkXpress

 2. Power Point

 3. Presto! Mr. Photo

 4. WordPad,Word

 5. Polyqlot, PROMT
 1. Təqdimatların (prezentasiyaların) hazırlanması üçün proqram hansıdır? (1)

 1. Power Point

 2. PageMarker, QuarkXpress

 3. Polyqlot, Promt

 4. Presto! Mr. Photo

 5. WordPad, Word
 1. Paint, CorelDraw, Adobe PhotoShop hansı redaktora daxildir? (1)

 1. Qrafiki redaktorlar

 2. Nəşriyyat sistemləri

 3. Elektron cədvəllər

 4. Mətn redaktorları

 5. Verilənlər bazasını idarəetmə sistemləri (VBIS);
 1. Öyrədici proqramlar, kompüter oyunları, tərcümə proqramları və s. hansıdır? (1)

 1. Polyqlot, Promt

 2. Presto! Mr. Photo

 3. Power Point

 4. PageMarker, QuarkXpress

 5. Lotus 1-2-3, Excel
 1. Cədvəl prosessorları- cədvəl verilənləriri emalı üçün proqram hansıdır? (1)

 1. Lotus 1-2-3, Excel

 2. Polyqlot, PROMT

 3. Presto! Mr. Photo

 4. Power Point

 5. PageMarker, QuarkXpress
 1. Verilənlər bazasının idarə edilməsi sistemləri proqramı hansıdır? (1)

 1. Access

 2. Power Point

 3. PageMarker

 4. Mr. Photo

 5. Excel
 1. Translyatorlar hansı üsullarla təşkil oluna bilərlər? (2)

  1. Interpretasiya və kompilyasiya yolu ilə

b)Proqramlar yolu ilə

c)Kontroller və interpretasiya yolu ilə

d)Demodelyasiya yolu ilə

e)Kompilyasiya və xidməti proqramlar yolu ilə
 1. Texnikada rəqəmli siqnalları analoq siqnallarına çevril­məsi nədir?. (3)

  1. Modelyasiya

  2. Translyasiya

  3. Interpretasiya

d)Demodelyasiya

e) Takt tezliyi
 1. Hər hansı əlamətə görə fayl, fayllar qrupunun və qovluğun axtarılıb tapılması əmri hansıdır? (1)

 1. Найти

 2. Изменить стили

 3. Выделить

 4. Вставить

 5. Параметры страницы
 1. Texnikada analoq siqnalların rəqəmli siqnallara çevril­məsi nədir?. (3)

  1. Demodelyasiya

  2. Interpretasiya

  3. Takt tezliyi

d)Modelyasiya

e)Translyasiya
 1. Mətn redaktorları proqramı hansıdır? (1)

  1. WordPad, Microsoft Word

  2. Microsoft Word, Microsoft Excel

  3. Microsoft Power Point ,WordPad

  4. WordPad, Microsoft Power Point

  5. Polyqlot, Microsoft Power Point
 1. Hansı əmr səhifəyə nömrələrin qoyulması, nömrələrin yerləşmə qaydalarının müəyyən edilməsini həyata keçirir?(1)

 1. ВставкаНомер страницы

 2. Главная ШрифтНомер страницы

 3. Разметка страницыНомер страницы

 4. Разметка страницыНомера строк

 5. РассылкиНомер страницы
 1. Word-də sənədin yazılmasında yol verilmiş qrammatik və orfoqrafik səhvlərin aradan qaldırılması hansı əmrlə yerinə yetirilir? (2)

 1. РецензированиеПравописание

 2. Правка  Шрифт

 3. Главная Правописание

 4. Вставка  Правописание

 5. Рассылки Правописание
 1. Word-də sənədə haşiyələrin, sənəd elementləri olan şəkil, cədvəl və sairə nömrələrin verilməsini, qarşılıqlı müraciətlərin əlavəsinin və mündəricatların tərtibatını hansı əmrlə yerinə yetirilir? (3)

 1. Ссылка

 2. Рассылки

 3. Рецензирование

 4. Разметка страницы

 5. Источник бумаги
 1. Word-də sənəddə hərflərin hamısının böyük hərflərə çevrilməsi hansı əmrlə yerinə yetirilir? (3)

 1. Главная Шрифт все прописные

 2. Главная Шрифт малые прописные

 3. Главная Шрифт надстрочные

 4. Вставка Шрифт  все прописные

 5. Разметка страницы Шрифт все прописные
 1. Word-də sənədin hansısa elementinin (hərfin, sözün, söz birləşməsinin, cümlənin və s.) tapılması və dəyişdirilməsi üçün hansı əmrlə yerinə yetirilir? (1)

 1. Главная Найти Заменить

 2. Вставка  Найти Заменить

 3. Разметка страницыШрифтзачеркнутый

 4. СсылкаНайти Заменить

 5. Главная ШрифтЗаменить
 1. Word mətn redaktorunda qeyd olunmuş mətn hissəsini çap etmək üçün hansı əmr verilir? (1)

a)Печать Страницы  Выделенный фрагмент

b)Hazirlanmiş sənədin çapa verilməsi

c)Yazının miqyası, hərflər arasındakı məsafənin verilməsi

d)Səhifəyə nömrələrin qoyulması, nömrələrin yerləşmə qaydalarının müəyyən edilməsini həyata keçirir;

e)Mətn hissəsi, söz birləşməsi və ya sözün başa düşülməsi və ya digər məqsədlə ona qeydin verilməsini təmin edir.


 1. Word-də mətnin hissələrə bölünməsinin cürbə­cür forma və quruluşları verilməsi əmri hansıdır?. (1)

  1. Вставка  Разрыв

  2. ВставкаРазметка страниц

  3. Главная Параметры страниц

  4. Ссылки Разметка страниц

  5. Вставка  Источник бумаги
 1. Word-də seçilmiş cədvəli mətnə və seçilmiş mətni təyin olunmuş şərtlərlə cədvələ çevirmək əmri hansıdır?. (2)

  1. Вставка ТаблицаПереобразовать

  2. Вставка Источник бумаги

  3. Главная  Таблица Параметры страниц

  4. Разметка страницТаблица Переобразовать

  5. Рассылки Переобразовать
 1. Сноски əmri hansı işi icra edir? (3)

  1. Səhifə sonunda və ya sənədin sonunda haşiyələrin (digər materiallara müraciət edildikdə müraciət edilmiş mənbə haqqında məlumatlar) verilməsinə uyğun qaydaları və görünüşləri müəyyən edir

  2. Sənədi bütün ekran boyu verir;sənədin ekranda görünüş miqyasını təyin edir.

c)Sənədə haşiyələrin, sənəd elementləri olan şəkil, cədvəl və sairə nömrələrin verilməsini, qarşılıqlı müraciətlərin əlavəsinin və mündəricatların tərtibatını həyata keçirir;

d) Ekranın sağ tərəfində mətnlə əlaqədar müxtəlif tapşırıqların müəyyən edilməsi və yerinə yetirilməsini təmin edən xüsusi oblast verilir;

e)Sənəddə edilmiş dəyişikliklər və düzəlişlərə uyğun məlumatları ekrana verir və ya artıq ekranda olan məlumatları ekrandan götürür


 1. Word-də sənəd hissəsinin və ya səhifənin çərçivəyə alınması və mətn hissəsinin fonunu rənglənməsi, çərçivə xətlərini tipi, qalınlığı, rəngi və s. müəyyənləş­dirmək məqsədilə hansı əmr yerinə yetirilir? (1)

  1. Разметка страниц Границы страниц

  2. Вставка Параметры страниц

  3. Главная  Границы страниц

  4. Разметка страницПереобразовать

  5. Рассылки Переобразовать
 1. Bir pəncərədən digər pəncərəyə keçmək üçün hansı düymələri sıxmaq lazımdır?. (1)

  1. Alt+Tab

  2. Srift+Tab

c)  Ctrl +Tab

d) Tab


e)Srift+Alt


 1. Bir sözü seçmək üçün mouse göstəricisini üzərinə gətirib sol düyməsini neçə dəfə sıxmaq lazımdır?. (1)

  1. 2

  2. 1

  3. 3

  4. 4

  5. 5
 1. Word mətn redaktorunda sətirlərarası boşlugu müəyyən etmək üçün hansı əmri yerinə yetirmək lazımdır?. (1)

  1. Главная  Абзац Междустрочный

  2. Разметка страниц Ссылки və Сноски

  3. Вид Абзац

  4. Рассылки Абзац Междустрочный

  5. Главная Шрифт
 1. Stil nədir? (1)

 1. Formatlaşdirma parametrlərinin çoxluğudur.

 2. Əsas mətndən xaricdə (səhifənin aşağisinda və ya sənədin sonunda) yerləşən və mətnin hər hansı bir sözünə və cümləsinə verilən izahatdır.

 3. Sənədin əsas mətninin xaricinə çixarilmiş və adətən digər mənbənin mətninə istinadlı olan şərhdir.

 4. Təyin olunmuş şəkildə mətn fraqmentlərinin tərtibatıdır

 5. Word-də səhifənin nömrəsindən, sənəd, bölmə və ya fəslin adindan ibarət ola bilən arayiş mətnidir
 1. Word sənədində klaviaturada olmayan simvolların əlavəsi hansı əmrlə yerinə yetirilir?. (1)

  1. Вставка  Символь

  2. Главная Символь

c ) Вставка Специальная вставка

d) Вставка Ссылки

e) Разметка страницы  Символь


 1. Excel-də Формат ячеекВыравниваниеПереносить по словам əmri nə üçündür? (1)

 1. Xanadakı yazının sətirdən sətirə keçırilməsı qaydasının təyinu

 2. Xanadakı yazının yazı istiqaməti bu­ca­ğı­­­­nın təyinu

 3. Xanadakı yazının üfiqi yerləşmə qaydasının təyinu

 4. Xanaların birləşdirilməsi qaydasının təyinu

 5. Xanadakı yazının şaquli yerləşmə qaydasının təyinu
 1. Ms Excel proqramında göstərilən $A6 ünvanının tipini göstərin: (3)

 1. Sütun – mütləq, sətir-nisbi;

 2. Sütun - nisbi, sətir – nisbi;

 3. Sütun - mütləq, sətir - mütləq;

 4. Sütun – nisbi, sətir – mütləq;

 5. Sütun – nisbi.
 1. Excel-də A1:E8 xanalar qrupu qeyd olunubsa, cəmi neçə xana qeyd olunub? (1)

 1. 40

 2. 32

 3. 8

 4. 45

 5. 2
 1. Excel cədvəl prosessorunda verilənlərin müəyyən əlamətə görə çeşidlənməsi hansı əmrlə yerinə yetirilir? (1)

  1. Данные Сортировка

  2. ДанныеФорма

  3. Формулы Сортировка

d) Главная Филтр

e) Вставка Сортировка
 1. Excel-də işçi kitaba işçi vərəqi başqa yerə köçürtmək üçün işçi vərəqin kontekst menyusundan hansı əmri seçmək lazımdır? (1)

  1. Переместить→Скопировать

  2. Переименовать

  3. Добавить→Лист

d)Удалить

e)Выделить все листы
 1. Excel-də Dl xanasına 5, D2 xanasına 10, D3 xanasına 15, D4 xanasına 20 ədədləri daxil edilmişdir. Kursor D5 xanasında ikən =IF(DI = D2, MIN(D3,D4), MAX(D3,D4) formulunu daxil etdikdən sonra D5 xanasına nə yazılacaqdır? (2)

 1. 20

 2. 10

 3. 15

 4. 5

 5. 0
 1. Excel-də E3 xanasına =D3+A$2 formulu daxil edilmişdir. Bu formulu E4 xanasına sürüklədikdən sonra E4 xanasına hansı formul daxil ediləcəkdir? (3)

a)= D4+A$2

b)= D3+A$2

c)=E4+B$2

d)=E3+A$3

e)=E3+E4


 1. Excel-də funksiyalardan hansı yanlış yazılmışdır? (3)

 1. AFERAGE

 2. =SUM(E3:E6)

 3. =MAX(E3:E6)

 4. MIN(E3:E6)

 5. b və d
 1. Verilmlş C17:C21diapozonundakı ədədləri saymaq hansı əmrlə yerinə yetirilir. ? (1)

  1. = СЧЁТ(C17:C21)

  2. =МАКС(C17:C21)

  3. = СУММЕСЛИ(C17:C21)

d)=РАНГ(C17:C21)

e)= СЧЁТЕСЛИ(C17:C21)
 1. C17÷C25 diapozonunda olan xanalarında yerləşən ədədlərin 50-dən böyük olanların cəmini tapmalı. (2)

  1. =СУММЕСЛИ(C17:C21;">50")

  2. =ЕСЛИ(A1<50; C17:C21)

d)= ЕСЛИ(C17:C21;">50")

c) = СУММ(C17:C21;">50")

e) =СУММЕСЛИ(A1>50;A1+50)


 1. C1÷C15 və E3÷E6 diapozonunda olan xanalarında yerləşən ədədlərin cəmi 160-dan böyük olarsa, onda seçilmiş oyuğa C1÷C15 xanalarında yerləşən ədədlərin cəmini, əks halda E3÷E6 xanalarında yerləşən ədədlərin orta qiymətini tapmalı. (3)

a)=ЕСЛИ(СУММ(C1:C15;E3:E6)>160;СУММ(C1:C15); СРЗНАЧ(E3:E6))

b)=ЕСЛИ(СУММ(C1:C15;E3:E6)<160;СУММ (C1:C15);СРЗНАЧ(E3:E6))

c) = ЕСЛИ (СУММ (C1:C15) >160; 250;СУММ (E3:E6))

d) = СУММЕСЛИ (СУММ(C1:C15;E3:E6) <160; СРЗНАЧ(E3:E6);СУММ (C1:C15))

e)= ЕСЛИ(СУММ (C1:C15) <160; СУММ (C1,C15);160)


 1. A1 xanasında yerləşən ədədin 67-dan kiçik olduqda bu ədədlə onun 3%-nin cəmini, əks halda mühasib sözünü yazmalı. (3)

  1. =ЕСЛИ(A1<67;A1+(A1*3/100);" mühasib ")

  2. =ЕСЛИ(A1<67;A1-(A1*3/100),’ mühasib’)

  3. = СУММЕСЛИ(A1>67;A1+(A1*3/100 mühasib));

d) = ЕСЛИ(A1>67;A1+(A1*100/3);" mühasib ")

e) = СУММ (A1>67, " mühasib ",A1-(A1*3/100)
 1. E7 xanasındakı ədədin E1 E15 diapozonunda yerləşən ədədlər içində azalan sıra ilə neçənci yerdə yerləşdiyini tapan əmr necədir? (1)

a)= РАНГ(E7;E1:E15;0)

b)=МИН(E7:E15;A3;0)

c) =РАНГ(E7:E15;A3;0)

d)=РАНГ(E3;E1:A15;1)

e)=МАКС(E7;E1:E15;0) 70


 1. Verilmiş Ms Excel elektron cədvəl fraqmentinə əsasən C17 xanasının nəticəsini tapın (2)

A

B

C

15

32

8

=A15+B15

16

120

10

=A16/B15

17

5

14

=SUM(C15:C16)

 1. 55

 2. 11

 3. 54

 4. 15

 5. 50
 1. C1÷C12 diapozonunda yerləşən ədədlərin cəmi 200-dan böyük olarsa, onda seçilmiş oyuğa həmin ədədlərin cəminini 5-ə bölməli, əks halda isə mühasib sözünü yazmalı. (3)

  1. = ЕСЛИ (СУММ(C1:C15)> 200; СУММ (C1:C15)/5;”mühasib”)

  2. =СУММЕСЛИ (СУММ(C1:C15) > 200; СУММ (C1:C15)/5;”mühasib”)

  3. = ЕСЛИ (СУММ(C1:C15)<120; СУММ (C1:C15)/5;”mühasib”)

  4. = ЕСЛИ (СУММ(C1:C15) > 200; ”mühasib”;СУММ (C1:C15)/5)

  5. СУММЕСЛИ(СУММ(C1:C15) > 200; ”mühasib”;СУММ (C1:C15)/5)
 1. A1÷A14 diapazonunda və B5 xanasındakı ən kiçik ədədin tapılması üçün formul sətrində nə yazmaq lazımdır? (1)

  1. = МИН(A1:A14;B5)

  2. =МАКС(A1:A14..B5)

  3. = МИН(A1:A14,B5)

d)= МИН(A1;A14;B5)

e)= МАКС(A1:A14:B5)
 1. İnterval daxilində verilmiş kriteriyanı ödəyən xanaların sayını tapmaq hansı funksiyadır? (1)

 1. СЧЕТЕСЛИ

 2. СЧЁТ   

 3. СРЗНАЧ

 4. СРГЕОМ

 5. СУММЕСЛИ
 1. Verilmlş C17÷C21diapozonundakı və B15 xanasındakı ədədləri saymaq hansı əmrlə yerinə yetirilir? (1)

 1. = СЧЁТ(C17:C21;B15)

 2. =МАКС(C17:C21;B15)

 3. = СУММЕСЛИ(C17:C21)

 4. =РАНГ(C17:C21;B15)

 5. = СУММ(C17:C21)
 1. Excel cədvəl prosessorunda A1÷A4 diapazonunda və A10 xanacındakı ən böyük ədədin tapılması üçün formul sətrində nə yazmaq lazımdır? (1)

  1. =МАКС(A1:A4;A10)

  2. =MIN(A1:A4,A10)

  3. =МИН(A1:A4;A10)

d) = МАКС (A1:A4:A10)

e) = МАКС (A1:A10)
 1. Excel cədvəl prosessorunda С5 oyuğunda olan ədədin 45- dan böyük və 68--dən kiçik olduqda İNFORMATİKA, əks halda ADAU sözlərini yazmalı. (2)

  1. = ЕСЛИ (И(С5<68; С5>45);” İNFORMATİKA”;” ADAU ”)

  2. = ЕСЛИ (И(С5<45; С5>68) ;АDAU ;İNFORMATİKA)

  3. = ЕСЛИ (С5<45 С5>68” İNFORMATİKA“;”АDAU“)

  4. = СУММЕСЛИ (И(С5<68: С5>49):” İNFORMATİKA”:ADAU)

  5. = ЕСЛИ (С5<68: С5>45) ,” АDAU “;”İNFORMATİKA“)
 1. Excel cədvəl prosessorunda A1 xanasında yazılmış ədəd, 22-dən kiçik olarsa, həmin ədədi 5-ə vurmalı, əks halda 10-na bölmək üçün hansı formul düzgün yazılmışdır?. (2)

  1. = ЕСЛИ(A1<22; A1*5; A1/10)

  2. =ЕСЛИ(A1<22; A1/10 ; A1*5)

  3. =СУММЕСЛИ (A1:A10 ;A1>22,0)

  4. = СУММЕСЛИ (A1<22; A1*5; A1/10)

  5. = ЕСЛИ(A1>22, A1*5,A1/10)
 1. Verilmiş Ms Excel elektron cədvəl fraqmentinə əsasən C7 xanasının nəticəsini tapın (3)
A

B

C

5

15

34

=SUM(A5:A7)

6

20

26

=MAX(B5:B7)

7

8

20

=MIN(C5:C6)
 1. 34

 2. 20

 3. 43

 4. 25

 5. 49
 1. B5 xanasındakı ədədin B1:B12 diapozonunda yerləşən ədədlər içində artan sıra ilə neçənci yerdə yerləşdiyini tapan əmr necədir? (2)

  1. = РАНГ(B5;B1:B12;0)

b)= МИН(B1:B12;B3;0)

c) =РАНГ(B1:B12;B3;1)

d)=РАНГ(A3;A1:A12;1)

e)= МАКС(A3;A1:A12;0)
 1. Excel-də A1 xanasına 3, A2 xanasına 10, A3 xanasına 5, A4 xanasına 10 ədədləri daxil edilmişdir. Kursor A5 xanasında ikən =IF(A1>A2, A4-A3, A3+A4) formulu yazıldıqda A5 xanasına nə yazdacaqdır? (2)

 1. 15

 2. 3

 3. 10

 4. 13

 5. 7
 1. C1:C12 diapozonunda yerləşən ədədlərin 250-dan böyük olarsa, onda seçilmiş oyuğa həmin ədədlərin 20 ilə fərqinin 15%-ni, (100;250) aralığında olduqda həmin ədədlərin 12 ilə fərqinin 9%-ni, əks halda 0 yazmalı. (3)

  1. = ЕСЛИ (C1 >250; (C1-20)*0,15;ЕСЛИ(С1> 100;(C1-12)*0,09;0)

  2. = СУММЕСЛИ (СУММ(C1:C12)>250;СУММ (C1:C12);0)

  3. = ЕСЛИ (C1 <250; (C1-20)*0,15;ЕСЛИ(С1<100;(C1-12)*0,09;0) )

  4. = ЕСЛИ(СУММ (C1:C15) >90; СУММ (C1,C15);100)

  5. = СУММЕСЛИ (СУММ(C1;C12)<250; СУММ (C1;C12);100
 1. D1 D5 və D15 oyuqlarındа olan ədədlərin ortа qiymətini tаpmaq üçün hansı əmr yerinə yetirilir. ? (2)

  1. =Срзнач(D1:D5;D15)

  2. = МИН (D1:D5;D15)

  3. = МАКС (D1:D5;D15)

  4. =Срзнач (D1,D5,D15)

  5. =СУММ (D1;D5)
 1. Excel-də funksiyalardan hansı yanlış yazılmışdır? (3)

a)ARRAY( E3:Н4)

b)CУММ(E3:E6)

c) МАКС (E3:E6)

d) МИН (E3:E6)e) РАНГ(E7:E15;A3;0)


 1. СРЗНАЧ funksiyası hansı əmri yerinə yetirilir? (1)

 1. Arqumentlər siyahısında verilmiş qiymətlərin orta qiyməti hesablanır

 2. İnterval daxilində verilmiş kriteriyanı ödəyən xanaların sayını tapır

 3. Müsbət ədədlər massivinin həndəsi orta qiymətini hesablayır

 4. Xanalar massivində ədədi xanaların sayını tapmaq üçündür

 5. Verilənlər intervalında ən çox rast gəlinən qiyməti əks etdirir.
 1. СРГЕОМ funksiyası hansı əmri yerinə yetirilir? (1)

 1. Müsbət ədədlər massivinin həndəsi orta qiymətini hesablayır

 2. Arqumentlər siyahısında verilmiş qiymətlərin orta qiyməti hesablanır

 3. İnterval daxilində verilmiş kriteriyanı ödəyən xanaların sayını tapır

 4. Xanalar massivində ədədi xanaların sayını tapmaq üçündür

 5. Verilənlər intervalında ən çox rast gəlinən qiyməti əks etdirir.
 1. МОДА funksiyası hansı əmri yerinə yetirilir? (3)

 1. Verilənlər intervalında ən çox rast gəlinən qiyməti əks etdirir.

 2. Müsbət ədədlər massivinin həndəsi orta qiymətini hesablayır

 3. Arqumentlər siyahısında verilmiş qiymətlərin orta qiyməti hesablanır

 4. İnterval daxilində verilmiş kriteriyanı ödəyən xanaların sayını tapmaq üçündür

 5. Xanalar massivində ədədi xanaların sayını tapmaq üçündür
 1. Kvadrat kökün hesablanması hansı funksiyadır? (1)

 1. КОРЕНЬ

 2. СРГЕОМ

 3. РАНГ

 4. СРЗНАЧ

 5. СТЕПЕНЬ
 1. Əgər A1-dən A10-dək və C1-dən C10-dək oyuqlarda olan ədədləri cəmləmək lazımdırsa funksiya hansıdır? (1)

 1. = СУММ (A1:A10,C1:C10)

 2. =СУММЕСЛИ(A1:A10,C1:C10)

 3. = СУММ (A1:C10)

 4. = СУММ (A1,A10,C1,C10)

 5. = СУММЕСЛИ (A1,A10,C1,C10)
 1. B sütununda işçilərin maaşı (B1,B7-oyuqlarında), C sütununda isə onların ödədikləri gəlir vergiləri (C1,C7-oyuqlarında) göstərilmişdir. Maaşı 400000 –dən çox olan işçilərin gəlir vergilərini toplamaq tələb olunarsa, funksiyanı necə yazmaq lazımdır? (3)

 1. = СУММЕСЛИ(B1:B7,”>400000”, C1:C7)

 2. = СУММ(B1:B7,”>400000”, C1:C7)

 3. = ЕСЛИСУММ (B1:B7,”>400000”, C1:C7)

 4. = СУММЕСЛИ(B1:B7,”<400000”, C1:C7)

 5. = СУММЕСЛИ(C1:C7,”>400000”,B1:B7)
 1. Maaşı 400000 -dən az olan işçilərin sayını müəyyən etmək üçün funksiya hansıdır? (2)

 1. = СЧЁТЕСЛИ(B1:B7,”<400000”)

 2. = СЧЁТЕСЛИ(”<400000” ,B1:B7)

 3. = СЧЁТ(B1:B7,”400000”)

 4. = СЧЁТЕСЛИ(B1<400000,B7<400000)

 5. = ЕСЛИ(B1:B7,”<400000”)
 1. РАНГ funksiyası hansı əmri yerinə yetirir? (2)

 1. Hər hansı bir ədədin ədədlər qruppu içində artan və ya azalan qaydada neçənci olmasını müəyyən edir.

 2. Verilmiş oyuqlar diapozonunda müəyyən şərti ödəyən ədədlərin sayını tapmaq üçündür.

 3. Verilmiş oyuqlar diapozonunda müəyyən şərti ödəyən ədədlərin sayını tapmaq üçün hansı funksiya tətbiq olunur.

 4. Müəyyən dövrü ödənişlər etməklə (ayda, ildə və s.) hər hansı dövrdən sonra nə qədər vəsait əldə olunacağını hesablayır.

 5. Müsbət ədədlər massivinin həndəsi orta qiymətini hesablayır
 1. A1:A9 xanalarına yazılmış 5,9; 8; 45,8; 12; 98,5; 78; 68;54; 96 ədədləri içərisində 78 ədədinin artma sırası ilə neçənci yerdə durduğu müəyyənləşməsi üçün funksiya hansıdır? (2)

 1. = РАНГ (A6;A1:A9;1)

 2. = РАНГ (A6;A1:A9;0)

 3. =РАНГ (B4;B1:B9;0)

 4. = РАНГ (A9;A1:A6;1)

 5. = РАНГ (A1;A6:A9;0)
 1. Müəyyən dövrü ödənişlər etməklə (ayda, ildə və s.) hər hansı dövrdən sonra nə qədər vəsait əldə olunacağını hesablayan funksiya hansıdır? (2)

 1. FV()

 2. SLN()

 3. SVD()

 4. КОРЕНЬ

 5. РАНГ
 1. Şərt funksiyaları hansıdır? (1)

 1. ЕСЛИ, И, ИЛИ, ИСТИНА, ЛОЖЬ, НЕ

 2. FV(), SLN(), SVD()

 3. МАКС, МИН, СРЗНАЧ

 4. RANQ, ИСТИНА, ЛОЖЬ

 5. НАИБОЛЬШИЙ, МОДА, МЕДИАНА
 1. Verilmiş Ms Excel elektron cədvəl fraqmentinə əsasən C4 xanasının nəticəsini tapın(2)A

B

C

2

2

7

=MIN(A2:A4)

3

6

5

=MAX(B2:B4)

4

10

4

=SUM(C2:C3)

 1. 9

 2. 14

 3. 35

 4. 10

 5. 3
 1. A1:A6 oyuqlarında adları yazılmış tələbələrin uyğun olaraq B1:B6 oyuqlarında yazılmış balları 91-dən çox olduqda 5, 91-dən az 74-dan çox olduqda 4, əks halda 3 ilə qiymətləndirilməsi tələb olunduqda əmri necə vermək lazımdır?. (3)

 1. =ЕСЛИ(B1>91;5;ЕСЛИ(B1>74;4;3))

 2. =ЕСЛИ(B1>91;5;B1>74;4;3))

 3. =ЕСЛИ(B1>91; ЕСЛИ(B1>74; 5;4;3))

 4. =ЕСЛИ(B1>91; 3;ЕСЛИ(B1>10;4; 5))

 5. = И (B1>91;5;ЕСЛИ(B6>11;4;3))
 1. A1:A5 oyuqlarında yazılmış ədədlərin 10-dan böyük, 20-dən kiçik olduqda doğru və ya yalan olduğu şərtləri əmri hansıdır? (3)

 1. =И (10

 2. =EСЛИ (И (10

 3. =EСЛИ (10

 4. =ИЛИ (10

 5. =ИСТИНА(10
 1. Excel-də Dl xanasına 5, D2 xanasına 10, D3 xanasına 15, D4 xanasına 20 ədədləri daxil edilmişdir. Kursor D5 xanasında ikən =IF(DI=D2, MIN(D3,D4), MAX(D3,D4)) formulunu daxil etdikdən sonra D5 xanasına nə yazılacaqdır? (2)

  1. 20

  2. 10

  3. 15

  4. 5

  5. 0
 1. Excel cədvəl prosessorunun Форма (Form) əmri nə üçün istifadə edilir? (2)

  1. Excel-də yaradılmış verilənlər bazasında yazıların meyara görə tapılması, onlarda dəyişikliklərin aparılması. Lazımsız yazıların seçilərək ləğvi və yeni yazıların əlavəsi üçün.

  2. Excel-də yaradılmış verilənlər bazasında baza elementlərinin formatlaşdırılması məqsədilə

c)Excel-də yaradılmış verilənlər bazasında sahə elementlərinin tiplərinin və bu tiplərə uyğun formatlarının təyini üçün

d)Excel-də yaradılmış verilənlər bazasında yerinə yetirilmiş hesablamaların nəticələrinin tələbata uyğunluğunun təmini üçün

e)Excel-də yaradılmış verilənlər bazasında yazıların müxtəlif şərtlərə əsasən çeşidlənməsi üçün


 1. Excel cədvəl prosessorunda $C4 yazılışı oyugun hansı ünvanını dəyişməz edir?. (3)

  1. oyugun ancaq sütun ünvanını dəyişməz edir.

  2. oyugun ancaq sətir ünvanını dəyişməz edir

  3. oyugun həm sətir, həm də sütun ünvanını dəyişməz edir

  4. C4 ünvanını dəyişməz edir

  5. oyugun həm sətir, həm də sütun ünvanını dəyişir.
 1. Makros nədir?. (3)

a)Bir neçə əmrin yerinə yetirilməsini həyata keçirə bilən, istifadəki tərəfindən yaradılan və bir düyməyə həvalə edilən əməliyyatlar yığımıdır.

b)Excel-də.məsələ həlli zamanı həll parametrlərinin seçilmsı, müxtəlıf qiymətlərin yoxlanması və həlli prosesini yerinə yetirən əməliyyatlar yığımıdır.

c)Excel-də ayrı-ayrı işçi vərəqlərin əlaqəldəndirilməsi, məlumat mübadiləsi yerinə yetirən əməliyyatlar yığımıdır.

d)Verilənlər üçün müəyyən olunmuş formatı özündə saxlayan, dəyişənlərdən mühafizə olunan əmrlər yıgımıdır.e)Excel-də verilənlər bazası elementləri və yazıların filtirlənməsi məqsədilə yerinəyetirilən əmrlər yıgımıdır.


 1. Excel-də funksiyalardan hansı doğru yazılmışdır? (3)

  1. = СЧЁТ(C17:C21;B15)

  2. СУММЕС(C17:C21)

  3. МАК (E3:E6)

  4. ARRAY( E3:Н4)

  5. РАНГ(E7:E1)
 1. Excel cədvəl prosessorunda yazıların seçilməsi hansı əmrlə yerinə yetirilir? (1)

  1. ДанныеФильтрАвтофильтр

  2. ДанныеСортировка

  3. Главная  ФильтрАвтофильтр

  4. Разметка страницСортировка

  5. Вставка ФильтрАвтофильтр
 1. НАИБОЛЬШИЙ(massiv; к) funksiyası hansı əmri yerinə yetirilir? (2)

 1. Verilənlər çoxluğunda düzülmə sırasına görə k-cı ən  böyük qiyməti (хmax  -dan başlayaraq) tapır.

 2. Verilənlər çoxluğunda düzülmə sırasına görə k-cı ən kiçik qiyməti(хmin  -dan başlayaraq) tapır.

 3. İnterval daxilində verilmiş kriteriyanı ödəyən xanaların sayını tapır

 4. Müsbət ədədlər massivinin həndəsi orta qiymətini hesablayır

 5. Arqumentlər siyahısında verilmiş qiymətlərin orta qiyməti hesablanır
 1. НАИМЕНЬШИЙ(massiv; к) funksiyası hansı əmri yerinə yetirilir? (2)

 1. Verilənlər çoxluğunda düzülmə sırasına görə k-cı ən kiçik qiyməti (хmin  -dan başlayaraq) tapır.

 2. Verilənlər çoxluğunda düzülmə sırasına görə k-cı ən  böyük qiyməti (хmax  -dan başlayaraq) tapır.

 3. Arqumentlər siyahısında verilmiş qiymətlərin orta qiyməti hesablanır

 4. İnterval daxilində verilmiş kriteriyanı ödəyən xanaların sayını tapır

 5. Müsbət ədədlər massivinin həndəsi orta qiymətini hesablayır
 1. Excel cədvəl prosessorunda oyugun həm sətir, həm də sütun ünvanını dəyişən hansıdır? (3)

  1. $B$4

  2. B$4

  3. heç biri

  4. $B4

  5. B4
 1. Excel-də xanadakı ədədin tipi, yazılış qaydası hansı əmrlə yerinə yetirilir. ? (1)

 1. Формат ячеек  Число

 2. Формат ячеек  Выравнивание

 3. Формат ячеек Заливка

 4. Формат ячеек Граница

 5. Формат ячеек  Шрифт
 1. B$4 yazılışı oyugun hansı ünvanını dəyişməz edir?. (2)

  1. oyugun ancaq sətir ünvanını dəyişməz edir..

  2. oyugun ancaq sütun ünvanını dəyişməz edir

  3. oyugun həm sətir, həm də sütun ünvanını dəyişməz edir.

d) heş biri doğru deyil.

e) oyugun həm sətir, həm də sütun ünvanını dəyişir
 1. Excel-də B1÷B5 xanalarında 6,10,18,39,7 ədədləri yazılmış və C1 xanasında=СРЗНАЧ(B1: B5) formulu daxil edilmişdir. Həmin xanada hansı ədəd alınacaq? (2)

  1. 16

  2. 26

  3. 80

  4. 6

  5. 39
 1. Hansı funksiya verilənlər çoxluğunda ən böyük qiyməti (xmax) tapır.(1)

 1. МАКС(ədəd1; ədəd2;...)

 2. НАИБОЛЬШИЙ(massiv; к)                                   

 3. НАИМЕНЬШИЙ(massiv; к)

 4. СРЗНАЧ(ədəd1; ədəd2;...)

 5. МИН(ədəd1; ədəd2;...)
 1. Seçməyə görə baş standart meyli qiymətləndirən funksiya hansıdır ? (2)

 1. СТАНДОТКЛОН

 2. СТАНДОТКЛОНП

 3. КВАДРОТКЛ

 4. ПЕРСЕНТИЛЬ

 5. СРОТКЛ                                            
 1. Exsel-də dioqramlardan nə üçün istifadə edirlər? (2)

 1. Cədvəllərdə müəyyən verilənlərin hər hansı bir parametrdən asılı olaraq dəyişmə dinamikasını əyana şəkildə göstərmək üçün koordinat oxları, onlar üzərindəki bölgülər, bu bölgülərə uyğun olan qiymətlərin verilib-verilməməsini müəyyən­ləş­dirir.

 2. Monitorun ekranında alınmış təsviri formalaşdırmaq üçün istifadə edilir

 3. Kağız üzərində müxtəlif çertyojların çəkilməsini üçün istifadə edilir

 4. Kompüterə təsvirləri daxil etmək üçün istifadə edilir

 5. Məlumatları ekranda məhdud şəkildə əks etdirməklə, məlumatların həcmini azaltmaq və məlumatları ekranda tələb olunan şəkildə təsvir etmək üçün istifadə edilir
 1. Excel cədvəl prosessorunun Данные-menyusuna hansı əmr daxildir? (3)

 1. Фильтр

 2. Размер

 3. Стили

 4. Разрыв

 5. Сохранить
 1. ДанныеСортировкаСортировка поВозрастанию əmrləri ilə hansı əməliyyat yerinə yetirilir? (3)

  1. VB-da sahənin elementlərini artma sırasına görə düzür

  2. VB-da sahənin elementlərini azalma sırasına görə düzür

c)VB-da forma verir

d) VB-da makrosları yaradıre)VB-da sətrin axtarılma meyarının təyin edir


 1. Excel-də işçi vərəqin surətini başqa yerə köçürtmək üçün işçi vərəqin kontekst menyusundan hansı əmri seçmək lazımdır? (1)

  1. Переместить/Скопировать →Создать копию

  2. Переименовать

  3. Удалить

  4. Переместить/Скопировать

  5. Вставить
 1. Excel-dəxanadakı yazının üfiqi və şaquli yerləşmə qaydası, yazı istiqaməti bu­ca­ğı­­­­nın təyini hansı əmrdədir? (1)

 1. Формат ячеекВыравнивание

 2. Стили ячеекШрифт

 3. Стили ячеекВыравнивание

 4. Формат ячеекВид

 5. Стили ячеекЧисло
 1. Verilənlər bazasını idarəetmə sistemləri nədir? (2)

 1. Verilənlər bazasının idarəetmə sistemləri xarici yaddaş qurgularında verilənlər bazasının yaradılması üçün istifadə edilən, habelə verilənlərə müraciəti və onların işlənməsini təmin edən universal proqram vasitəsidir.

 2. Verilənlər bazasının idarəetmə sistemləri verilənlərə müraciəti təmin edən universal funksiyalar toplusudur

 3. Verilənlər bazasının idarəetmə sistemləri müxtəlif bazaları yaradılmasında istifadə edilən proqram vasitələrinin ümumi idarəedicisidir

 4. Verilənlər bazasının idarəetmə sistemləri verilənlərə müraciəti və onların dəyişdirilmədən mühafizəsini təmin edən universal proqram vasitəsidir.

 5. Məlumatları ekranda məhdud şəkildə əks etdirməklə, məlumatların həcmini azaltmaq və məlumatları ekranda tələb olunan şəkildə təsvir etmək vasitəsidir.
 1. Verilənlər bazasının hansı modelləri mövcuddur? (3)

  1. Ierarxik, şəbəkə, relyason

  2. Sadələşdirilmiş, seçilmiş, qarışıq

  3. Ilkin, avtomatlaşdırılmış, məntiqi

  4. Əlaqəli, müstəqil, şəbəkə

  5. Sistemli, inteqrasiya olunmuş, müstəqi
 1. Access programının obyektləri: (3)

 1. cədvəl, sorğu, forma, hesabatlar, makroslar, modullar

 2. cədvəl, sorğu, forma, drayverlər, modullar

 3. cədvəl, sorğu, forma, hesabatlar, makroslar

 4. cədvəl, sorğu, hesabatlar, makroslar, layihə

 5. cədvəl, hesabatlar, makroslar, kvadratik
 1. Aşağıda verilənlərdən hansı Access programının obyekti deyildir? (3)

 1. Açarlar

 2. Cədvəl

 3. Sorğu

 4. Forma

 5. Modullar
 1. MS Access fayllarının ad genişlənməsi necə olmalıdır? (1)

   1. Mdb

   2. .asc

   3. Db1

   4. Acc

   5. Dbs
 1. Verilənlər bazası struktura görə növləri... (3)

1. iyerarxik 2. OLE 3. modullar 4.relyasion 5) səbəkə

  1. 1,4,5

  2. 1,2,3

c)1,2,4

d) 1,4

e)2,3,5


 1. Aşağıdakı proqramlardan hansı VBİS deyil? (3)

 1. Acrobat Reader

 2. MS Access

 3. FoxPro

 4. Paradox

 5. Oracle
 1. Alqoritm nəzəriyyəsi ilk dəfə kimin işində verilmişdir? (1)

a) Ç.Bebbicin b) B.Paskalın c) S.A.Lebedevin

d) Alan Tyurinqin e) Konrad Tsuze
 1. Aşağıdakıların hansı düzdür? (1)

  1. alqoritm- qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün yerinə yetirilən sonlu sayda əmrlər, göstərişlər ardıcıllığıdır

  2. alqoritm- qrafiki təsvirlər ardıcıllığıdır

  3. alqoritm- qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün yerinə yetirilən sonsuz sayda əmrlər, göstərişlər ardıcıllığıdır

  4. alqoritm- sonsuz əmrlər ardıcıllığıdır

  5. alqoritm- cümlələr ardıcıllığıdır
 1. Verilənlərin təsviri hansı işçi sözü ilə başlayır?.. (1)

 1. Var

 2. Read

 3. Write

 4. Integer

 5. Real
 1. Turbo Pascalda tam dəyişənlər hansı işçi sözü ilə təsvir edilir?. (1)

 1. Integer

 2. Var

 3. Real

 4. Read

 5. String
 1. Blok sxemdə alqoritmin hansı növü təsvir olunub? (1) 1. Ön şərtli dövrü

 2. Sonşərtli dövrü

 3. Tam formatlı budaqlanma

 4. Natamam formatlı budaqlanma

 5. Xətti
 1. Şərhin yazılışı hansı doğrudur? (1)

 1. { , } və ya (* , *)

 2. (,)və ya (* , *)

 3. { , } və ya [,]

 4. [,] və ya (* , *)

 5. {* , *} və ya (+ , +)
 1. Heç bir şərt qoyulmadan keçidin yerinə yetirilməsi tələb olunan operator hansıdır?. (1)

 1. Goto

 2. Case

 3. Repeat

 4. Then

 5. If
 1. Aşağıdakı operatorlardan hansı səhv yazılmlşdır? (1)

 1. Repat

 2. Until

 3. Goto

 4. Case

 5. Array
 1. Aşağıdakı operatorlardan hansı parametrli dövr operatorudur? (3)

  1. Repeat və while

  2. If ,then,else və case

  3. For ,то, do və while

  4. For ,то, do və for , downто, do

  5. For , downто, do və repeat
 1. Çıxış şərtini yerinə yetirilməsini gözləmədən dövrdən çıxmağa imkan verən operator hansıdır?. (3)

 1. Break

 2. Repeat

 3. Continue

 4. While

 5. For,downто
 1. Dövrün əvvəlki itertasiyası sona çatmadan yeni iterasiyanın başlanmasına imkan verən operator hansıdır?. (3)

 1. Continue

 2. For ,то, do

 3. Break

 4. Repeat

 5. While
 1. Turbo Paskal dilindəki identifikatorların hansının yazılışı doğrudur?(1)

a) SOYAD

b)R*ADA


c) 2PASCAL

d) ST\R


e)TR^ STR 1. Word-də Вставка  Надпись əmri nə üçündür? (2)

 1. Tərtib edilmiş sənədə xüsusi çərçivələrdə yerləşdirilmiş və hərəkət imkanına malik yazıların əlavəsi üçün istifadə edilir

 2. Çap edilmiş sənədə əvvəlcədən baxma rejimi üçün istifadə edilir

 3. Yazının miqyası, hərflər arasındakı məsafənin verilməsi üçün istifadə edilir

 4. Mətnin hissələrə bölünməsinin cürbə­cür forma və quruluşları verilməsi üçün istifadə edilir

 5. Seçilmiş cədvəli mətnə və seçilmiş mətni təyin olunmuş şərtlərlə cədvələ çevirmək üçün istifadə edilir
 1. İnformasiya təhlükəsizliyi nədir? (2)

 1. İnformasiya təhlükəsizliyi-informasiya və ona xidmət edən infrastrukturun sahibi və ya istifadəçilərinə ziyan vurmağa səbəb olan təbii və ya sünü xarakterli, təsadüfi və ya qəctli təsirlərdən informasiya və ona xidmət edən infrastrukturun müdafiəliliyi nəzərdə tutulur.

 2. İnformasiya təhlükəsizliyi- bu informasiyanın və verilənlərin daxil edilməsi, saxlanması və ötürülməsi üçün istifadə edilən resursların tamlığının əlyetənliyinin və ola bilsin ki, məxviliyinin himayə edilməsi deməkdir.

 3. İnformasiya təhlükəsizliyi-informasiya və ona xidmət edən infrastrukturun müdafiəliliyi nəzərdə tutulur

 4. İnformasiya təhlükəsizliyi-informasiyanın təhlükəsizliyinin təmin olunmasına yönəlmiş tədbirlər kompleksidir.

 5. İnformasiya təhlükəsizliyi– sistemə dağılma, verilənlərin üstünün açılması və ya dəyişdirilməsi, xidmətdən imtina formasında ziyan vurulmasına səbəb ola bilən istənilən hal və hadisələrdir.
 1. İnformasiya təhlükəsizliyinə təhdidlər nədir? (3)

 1. İnformasiya təhlükəsizliyinə təhdid–sistemə dağılma, verilənlərin üstünün açılması və ya dəyiş­diril­məsi, xidmətdən imtina formasında ziyan vurulmasına səbəb ola bilən istənilən hal və hadisələrdir.

 2. İnformasiya təhlükəsizliyinə təhdid- bu informasiyanın və verilənlərin daxil edilməsi, saxlanması və ötürülməsi üçün istifadə edilən resursların tamlığının əlyetənliyinin və ola bilsin ki, məxviliyinin himayə edilməsi deməkdir.

 3. İnformasiya təhlükəsizliyinə təhdid – təşkilatda məxfi verilənlərin və informasiya proseslərinin müdafiəsi üzrə preventiv tədbirlər kompleksidir.

 4. İnformasiya təhlükəsizliyinə təhdid – toplanan informasiyanın operativ (demək olar ki, real vaxtda) və ya dövri (məsələn, gündə bir dəfə) aparılan analizidir.

 5. İnformasiya təhlükəsizliyinə təhdid – informasiyanın təhlükəsizliyinin təmin olunmasına yönəlmiş tədbirlər kompleksidir.
 1. Audit nədir? (3)

 1. Toplanan informasiyanın operativ (demək olar ki, real vaxtda) və ya dövri (məsələn, gündə bir dəfə) aparılan analizidir.

 2. Təşkilatda məxfi verilənlərin və informasiya proseslərinin müdafiəsi üzrə preventiv tədbirlər kompleksi başa düşülür.

 3. Informasiyanın təhlükəsizliyinin təmin olunmasına yönəlmiş tədbirlər kompleksi başa düşülür.

 4. Yalnız qarşılıqlı müqavilə və öhdəliklərə görə informasiya mübadiləsi, hüquqi və texniki nəzarət, kanal səviyyəsinin nəzarətdə saxlanılması başa düşülür.

 5. Subyektlərin (istifadəçi və proseslərin) obyektlər (informasiya və digər kompüter resursları) üzərində yetinə yetirə biləjəyi əməliyyatları müəyyən etməyə imkan verir.
 1. Aşağıdakılardan hansı əməliyyat sistemi deyil?(1)

    1. oracle

  1. msdos

  2. linix
   d)windows
   e) unix
 1. Virus nədir?(1)

   1. kompüterin normal iş rejimini pozan xüsusi proqramdir
    b)transilyatordur
    c)kompilyatordur
    d)identifikatordur
    e) kompüteri normal iş rejimi ilə təmin edən proqramdır

 2. PHP nədir?(3)

 1. Veb proqramlaşdlrma dili

 2. Şəxsi ev veb səhifəsi

 3. İnternet protokolu

 4. Verilənlər bazası

 5. kiçik qeydlər və sənədlərin hazırlanması üçün nəzərdə tutulmuş proqramdır.
 1. S1:=0 ; For i:= 1 to 4 do S1:= S1 + I;   S1:=S1*2 ;    S1- dəyişəninin qiymətini hesablayın.(2)

a)20
b)30
c)80
d)70
e)25 1. Q:=1 ; For i:= 1 to 4 do Q:= Q * I; Q:=Q+5 ;    Q- dəyişəninin qiymətini hesablayın.(2)

a)29
b)37
c)34
d)44
e)54 1. L:=0 ; i:=1 ; While i<=3 do begin L:=L+i; i:=i+1; end;   L:=L+5;
  L- dəyişəninin qiymətini hesablayın. (3)

a)11
b)10
c)9
d)8
e)7 1. S:=1 ; i:=1 ; While i<=3 do begin S:=S*i; i:=i+1; end;    S:=S+2 ; 
  S- dəyişəninin qiymətini hesablayın. (3)

a)8
b)10
c)9
d)7
e)6 1. L:=4 ; if L<=1 then y:= sqr(L) else y:=sqrt(L) y- dəyişəninin qiymətini hesablayın.(2)
  a)2
  b)3
  c)4
  d)5
  e)6 2. s:=6; y:=4 repeat s:=s+y; y:=y+2; until y>8;      s:=s*2;Göstərilən proqram nümunəsinin nəticəsi olan S dəişəninin qiymətini təyin et? (2)
  a)48
  b)46
  c)38
  d)22
  e)30 3. x:=4; İF (x<8) and (x>5) then y:=sqr(x) else y:=sqrt(x);  y:=y+2; 
  Göstərilən proqramm nümunəsinin nəticəsi olan y dəişəninin qiymətini təyin etməli?(2)

a)4
b)6
c)8
d)2
e)10 1. s:=5; y:=4 repeat s:=s*y; y:=y+2; until y>8;        S:=S+2; Göstərilən proqram nümunəsinin nəticəsi olan S dəişəninin qiymətini təyin et?(2)
  a)962
  b)860
  c)760
  d)660
  e)560 2. İnformatika”sözü hansı sözlərin birləşməsindən əmələ gəlmişdir?. (1)

  1. “informasiya” və “avtomatika “

  2. “informasiya” və “İnformatika”

  3. “metod” və “avtomatika “

  4. “İnformatika” və “avtomatika “

  5. “elm” və “avtomatika “ 1. İlk elektron hesablama maşını necə adlanırdı?.(1)

   1. ENİAK

   2. MARK-1

   3. BESM

   4. EDSAC

   5. MESM 1. Əməli yaddaşda simvollar necə təsvir olunur? (2)

  1. İkilik kodları ilə

  2. Onluq kodları ilə

  3. 16-lıq kodlarda

  4. 8-lik kodları ilə.

  5. Öz qrafiki təsvirləri ilə 1. Kompüterdə gedən bütün hesabi və məntiqi əməliyyatları yerinə yetirən və kompüterin digər hissələrinin işini idarə edən qurğu necə adlanır? (2)

  1. prosessor

  2. klaviatura

  3. monitor

  4. registr

  5. kontroller 1. “İnformasiya”sözündə olan bitlərin sayı nə qədərdir?. (1)

  1. 88

  2. 80

  3. 44

  4. 11

  5. 50 1. Aşağıdakı hansı bənddə funksional düymələr səhv verilib? (1)

  1. F1,F8,F13

  2. F1,F3,F12

  3. F3,F6,F8

  4. F1,F9,F11

  5. F8,F9,F10 1. Kompüterdə həmişə böyük hərfləri yığmaq üçün klaviaturada hansı

düymədən istifadə olunur? (1)

  1. Caps Losk

  2. Home

  3. Del

  4. Esc

  5. Ctrl 1. Faylın genişlənməsi nəyi göstərir? (1)

  1. Faylın tipini

  2. Faylın yaddaş tutumunu

  3. Faylın yerləşdiyi alt kataloqu

  4. Faylın adında simvollardan istifadə olunduğunu

  5. Faylın ən son nə zaman istifadə olunduğunu 1. Müəyyən bir unudulmuş simvolu araya salmaq üçün klaviaturada hansı düymədən itifadə olunur? (1)

  1. İNS

  2. DEL

  3. TAB

  4. ALT

  5. END 1. 1 kbayt neçə bitdir? (2)

  1. 213

  2. 210

  3. 220

  4. 215

  5. 230 1. 1 mbayt neçə baytdır? (2)

  1. 220

  2. 210

  3. 230

  4. 215

  5. 213 1. 1 mbayt neçə bitdir? (2)

  1. 223

  2. 215

  3. 217

  4. 240

  5. 230 1. Bir kbayt neçə baytdır? (2)

  1. 1024 bayt

  2. 256 bayt

  3. 2048 bayt

  4. 64 bayt

  5. 1048 1. 8 kilobayt neçə bayta bərabərdir? (2)

  1. 8192 bayt

  2. 16 bayt

  3. 256 bayt

  4. 1024 bayt

  5. 128 bayt 1. 213 bit neçə kilobaytdır? (2).

  1. 1

  2. 3

  3. 5

  4. 2

  5. 4 1. Aşağıda mövqesiz say sistemində hansı simvol yanlış təsvir olunmuşdur? (2)

  1. L- 40

  2. C-100

  3. D-500

  4. M-1000

  5. IX-9 1. E və 6 ədəldərinin cəmi ikilik say sistemində neçə olar? (3)

  1. 10100

  2. 11110

  3. 1 1111

  4. 10001

  5. 11010 1. 16-lıq say sistemində hansı hərflərdən istifadə olunur? (2)

  1. A,B,C,D,E,F

  2. A,B,S,D,E,Y

  3. A,B,X,D,E

  4. A,B,K,T,D,M

  5. A,R,N,C,F,E 1. 2-lik say sistemində 110 ədədi 8-lik say sistemində nəyə bərabərdr? (2)

  1. 6

  2. 7

  3. 5

  4. 4

  5. 3 1. Səkkizlik say sistemində verilmiş 274 ədədini ikilik say sisteminə çevirin. (2)

  1. 10111100

  2. 421

  3. 100111100

  4. 125

  5. 1101100 1. 10112 + 12 nəyə bərabərdir? (3)

  1. 1100

  2. 1010

  3. 1011

  4. 1001

  5. 1111 1. Onluq say sistemində verilmiş 115 ədədin 8-lik say sistemində yazılışı hansıdır? (1)

  1. 163

  2. 263

  3. 361

  4. 231

  5. heç biri 1. 110110012 ədədin 8-lik say sistemində yazılışı hansıdır? (3)

  1. 331

  2. 215

  3. 133

  4. 333

  5. heç biri 1. Onluq say sistemində 26 ədədi 16-lıq say sistemində neçəyə uyğundur? (2)

  1. 1A

  2. 10

  3. 1E

  4. 1F

  5. 1B 1. “F” hərfi ilə 16-lıq say sisteminin hansı rəqəmi işarə olunmuşdur? (1)

  1. 15

  2. 11

  3. 12

  4. 10

  5. 14 1. 16-lıq say sistemində “D” nəyə bərabərdir? (1)

  1. 13

  2. 15

  3. 10

  4. 12

  5. 14 1. 2-lik say sistemində verilmiş 0.100 ədədinin 10-luq say sistemində yazılışı hansıdır. (2)

  1. 0.5

  2. 0.4

  3. 0.6

  4. 0.3

  5. 0.7 1. 16-lıq say sistemində verilmiş 9A,A2 ədədinin 8-lik say sistemində yazılışı hansıdır? (2)

  1. 232,504

  2. 504,232

  3. 405,232

  4. 540,232

  5. 232,405 1. Onluq say sistemində verilmiş 7,5 ədədinin 2-lik say sistemində yazılışı hansıdır? (2)

  1. 111.1

  2. 11.11

  3. 1.111

  4. 11.01

  5. 111.01 1. 8-lik say sistemində verilmiş 52,5 ədədinin 10-luq say sistemində yazılışını təyin edin... (2)

  1. 42,625

  2. 45,62

  3. 37,625

  4. 43,6

  5. 34,6 1. 16-lıq say sistemində verilmiş A9,AD ədədinin 8-lik say sistemində yazılışı hansıdır? (2)

  1. 251,532

  2. 152,532

  3. 235,152

  4. 532,251

  5. 235,251 1. 8- lik say sistemində verilmiş 261.424 ədədinin 2-liq say sistemində yazılışı hansıdır? (2)

  1. 10110001.1000101

  2. 111101.1011011

  3. 1011101.1101

  4. 1110101.10101

  5. 11111011.00110001 1. 16-lıq say sistemində verilmiş 3D ədədinin 10-luq say sistemində yazılışı hansıdır? (2)

  1. 61

  2. 79

  3. 99

  4. 77

  5. 79 1. 16-lıq say sistemində verilmiş 1B5 ədədinin 2-lik say sistemində yazılışı hansıdır? (2)

  1. 110110101

  2. 110100101

  3. 11011101

  4. 110110011

  5. 111100101 1. 16-lıq say sistemində verilmiş EC ədədinin 8-lik say sistemində yazılışı hansıdır? (2)

  1. 354

  2. 313

  3. 373

  4. 173

  5. 713


 1. 2- lik say sistemində verilmiş 1110ədədinin 16-lıq say sistemində yazılışı hansıdır? (2)

  1. E

  2. D

  3. F

  4. A

  5. C 1. Neçə cür say sistemi var? (1)

  1. mövqeyli və mövqeysiz;

  2. 2-lik və onluq;

  3. Roma rəqəmləri və 2-lik;

  4. Onluq və səkkizlik;

  5. Onaltılıq və 2-lik; 1. Say sistemi nədir? (1)

  1. say sistemi miqdar bildirmək və təsvir etmək üçün istifadə olunan işarələr və üsullar toplusu;

  2. Hesablama əməlləri;

  3. riyazi model;

  4. funksyalar sistemi;

  5. heç biri; 1. x-in hansı qiymətində doğrudur? (3)

  1. 3

  2. 4

  3. 6

  4. 10

  5. 16 1. 30 =12 x-in hansı qiymətində doğrudur? (3)

  1. 4

  2. 3

  3. 7

  4. 16

  5. 8 x-in hansı qiymətində doğrudur? (3)

  1. 8

  2. 4

  3. 10

  4. 16

  5. 2 1. Faylları ardıcıl seçmək üçün klaviaturadan hansı düymədən istifadə olunur? (1)

      1. Shift

      2. İnsert

      3. ALT

      4. Delete

      5. End

 1. Yüklə 287,67 Kb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin