Kamu ihale kurul karari

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 52.73 Kb.
tarix28.10.2017
ölçüsü52.73 Kb.

KAMU İHALE KURUL KARARI
Toplantı No

: 2015/029

Gündem No

: 41

Karar Tarihi

: 06.05.2015

Karar No

: 2015/UY.III-1288
Şikayetçi: 

Sigma İnş. ve Turz. İşlet. Tic. A.Ş. - Yıldızlar İnş. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi 

İhaleyi Yapan Daire: 

Sağlık Bakanlığı İnşaat Ve Onarım Daire Başkanlığı 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

20.03.2015 / 26398 

Başvuruya Konu İhale: 

2014/49466 İhale Kayıt Numaralı "Erzurum 700 Yataklı Hastane Ve 1200 Yatak Kapasiteli Hastane Acil Servisi İkmal İnşaatı İşi" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Sigma İnş. ve Turz. İşlet. Tic. A.Ş.- Yıldızlar İnş. ve Tic.                                                                                                                    A.Ş. Ortak Girişimi,

Uğur Mumcu Cad. No: 30 Kat: 2 G.O.P. Çankaya/ANKARA 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Sağlık Bakanlığı İnşaat ve Onarım Daire Başkanlığı,

İncesu Mah. Mahmut Esat Bozkurt Cad. Umut Sok. No: 19 06600 Çankaya/ANKARA

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/49466İhale Kayıt Numaralı “Erzurum 700 Yataklı Hastane ve 1200 Yatak Kapasiteli Hastane Acil Servisi İkmal İnşaatı İşi” İhalesi 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Sağlık Bakanlığı İnşaat ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından 17.06.2014 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Erzurum 700 Yataklı Hastane ve 1200 Yatak Kapasiteli Hastane Acil Servisi İkmal İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak Sigma İnş. ve Turz. İşlet. Tic. A.Ş. - Yıldızlar İnş. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişiminin 03.03.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 20.03.2015tarih ve 26398 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.03.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/761 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 

1) İhale üzerinde bırakılan Atlı İnş. San. Tic. A.Ş. - Özyurt Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş. - Silahtaroğlu Yol Yapı ve Mad. A.Ş. İş Ortaklığının özel ortağı olan Özyurt Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan iş bitirme belgesine konu işe ait yapı ruhsatında atölye ibaresinin yer aldığı ve ısıtma sisteminin soba ile katı yakıt olarak belirlendiği hususları dikkate alındığında, bahse konu işin Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nde yer alan B/II grubu işler sınıfında yer almadığı, bununla beraber söz konusu iş bitirme belgesinin güncellenmiş tutarının asgari iş deneyim tutarının % 40'ını karşılamadığı, bu nedenlerle ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

2) Ekonomik açıdan en avantajlı 2’nci teklif sahibi olarak belirlenen Kmb Metro İnş. ve Altyapı San. Tic. A.Ş. - Nas İnş. San. Tic. A.Ş. - Yse Yapı San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının pilot ortağı Kmb Metro İnş. ve Altyapı San. Tic. A.Ş. tarafından sunulan iş deneyim belgesinde; belgede bulunan imzanın doğruluğunu, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığını ve belgedeki mühür ve damganın aslı ile aynı olduğunu teyit eden bir tasdik işlemi bulunmadığı, dolayısıyla bahse konu belgenin iş deneyimini tevsik edici bir belge olarak değerlendirilmesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 31'inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan düzenlemeye aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir. 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1)      Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak: 

Başvuruya konu ihaleye yönelik olarak 17.07.2014 ve 25.07.2014 tarihlerinde Kuruma itirazen şikayet başvurularında  bulunulduğu ve Kurul tarafından alınan 2014/UY.III-2902 ve 2014/UY.III-2903 sayılı kararlar ile söz konusu başvuruların reddedildiği, bunun üzerine 02.09.2014 tarihinde ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanarak inşaata fiilen başlandığı, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 18.11.2014 tarih ve E:2014/1678, K:2014/1173 sayılı kararına bağlı olarak alınan 14.01.2015 tarih ve 2015/MK-11 sayılı Kurul kararı doğrultusunda düzeltici işlem yapılarak ihalenin Atlı İnş. San. Tic. A.Ş. - Özyurt Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş. - Silahtaroğlu Yol Yapı ve Mad. A.Ş. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü, 

Aynı maddenin onbirinci fıkrasının (c) bendinde “Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinin birinci fıkrasında “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21’inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.” hükmü yer almaktadır. 

            Yapılan inceleme sonucunda 23.06.2014 tarihli ilk ihale komisyonu kararı ile ihalenin Hektaş Grup Gayrimenkul Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve Atlı İnş. San. ve Tic. A.Ş. - Özyurt Mad. İnş. San. ve Tic. A.Ş. - Silahtaroğlu Yol Yapı ve Mad. A.Ş. İş Ortaklığının teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı 2’nci teklif olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

            Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri gereğince şikâyete konu durumun farkına varılması gereken tarihin 23.06.2014 tarihli ilk ihale komisyonu kararı üzerine alınan kesinleşen ihale kararının başvuru sahibi Sigma İnş. ve Tur. İşletmeleri Tic. A.Ş. - Yıldızlar İnş. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığına bildirildiği tarih olduğu(söz konusu isteklinin şikayeti yeterlilik kriterine(iş deneyim belgesine) yönelik olduğundan ve eşit muamele ilkesi gereğince tüm isteklilerin belgeleri inceleneceğinden kesinleşen ihale kararının kendisine bildirildiği tarihte başvuru ehliyeti olduğu), ancak başvuru sahibinin kesinleşen ihale kararının kendisine bildirilmesini izleyen on gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 14.01.2015 tarih ve 2015/MK-11 sayılı Kurul kararı doğrultusunda alınan 19.02.2015 tarihli ihale komisyonu kararı üzerine 03.03.2015 tarihinde idareye şikâyet ve 20.03.2015 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır. 

            Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

2)      Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak: 

Kmb Metro İnş. ve Altyapı San. Tic. A.Ş. - Nas İnş. San. Tic. A.Ş. - Yse Yapı San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının teklifinin 23.06.2014 tarihli ilk ihale komisyonu kararıyla değerlendirme dışı bırakıldığı, 2014/UY.III-2902 sayılı Kurul kararı ile adı geçen isteklinin teklifinin değerlendirilme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu yönünde karar alındığı ancak söz konusu isteklinin teklifinin, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 18.11.2014 tarih ve E:2014/1678, K:2014/1173 sayılı kararına bağlı olarak alınan 14.01.2015 tarih ve 2015/MK-11 sayılı Kurul kararı doğrultusunda alınan 19.02.2015 tarihli ihale komisyonu kararıyla değerlendirmeye alındığı, bu durumda başvuru sahibinin Kmb Metro İnş. ve Altyapı San. Tic. A.Ş. - Nas İnş. San. Tic. A.Ş. - Yse Yapı San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının sunduğu iş deneyim belgesine yönelik şikâyetinin süresi içerisinde yapıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinin ikinci fıkrasında “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.” hükmü, 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

 

(2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

 

(3) Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

 

a) Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

 

b) Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

 

c) Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

 

ç) “Apostil tasdik şerhi” taşımayan veya (c) bendi kapsamında sunulmayan yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin, o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla o ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesi sonucunda, yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin; 

-Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılacaktır.

 

-Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. 

-Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilecektir.

 

-"Apostil tasdik şerhi" taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme kapsamında sunulmayan yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki imzanın, mührün veya damganın alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir. 

Kmb Metro İnş. ve Altyapı San. Tic. Ltd. Şti. - Nas İnş. San. ve Tic. A.Ş. - Yse Yapı San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının pilot ortağı Kmb Metro İnş. ve Altyapı San. Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere, “Kyivsky Metropoliten” – Kamu Hizmeti Şirketi Yeraltı İnşaat Daire Başkanlığı tarafından Kyivmetrobud A.Ş. adına yabancı dilde düzenlenmiş “Kiev metrosu “Sviatoshin” – “Brovarsky” metro hattı” işine ilişkin 08.01.2014 tarihli iş deneyim belgesinin sunulduğu, anılan belgenin Tercüme Tur. Dış Tic. Ltd. Şti. yeminli tercümanı Savaş Hürmüz tarafından İngilizce aslından Türkçeye çevrilerek Ankara 57’nci Noterliği tarafından onaylanan nüshasından anlaşıldığı üzere, söz konusu belgede Kamu Hizmeti Şirketi Yeraltı İnşaat Daire Başkanlığı Yapı Şube Müdür Yardımcısı M.A. Oliynyk adına imza ve mührün bulunduğu, iş deneyim belgesinin T.C. Kiev Büyükelçiliği Konsolosluk şubesi tarafından 21.01.2014 tarihinde “Yukarıdaki mühür ve imzanın Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası’na ait olduğu onaylanır. İşbu tasdik metne şamil değildir”şerhinin düşülerek onaylandığı, söz konusu belge üzerinde 27.01.2014 tarih ve 03298 yevmiye numarası ile Ankara 41. Noterin mührünün yer aldığı görülmüştür. Söz konusu iş deneyim belgesinin tercümesinde “Kyivsky Metropoliten” – Kamu Hizmeti Şirketi “Yeraltı İnşaat Daire Başkanlığı”na, “Kyivmetrobud Halka Açık A.Ş. (Kiev,Ukrayna) tescil ettirdiği Ukrayna makamlarına göre yetkili makamlar nezdinde kayıtlı olduğu iş bu belge ile bilgilerinize sunulur.” ifadelerinin yer aldığı ve Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odasından T.V. Kaçan adına imza ve mührün bulunduğu tespit edilmiştir.

 

Yukarıda yer verilen ifadelerden sunulan belge ile Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Kyivmetrobud A.Ş.nin Ukrayna makamlarına göre yetkili makamlar nezdinde kayıtlı olduğunun bildirildiği, T.C. Kiev Büyükelçiliği Konsolosluk şubesi onayının ise belgedeki mühür ve imzanın Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odasına ait olmasına ilişkin olduğu, iş deneyim belgesinin altında imza ve mührü bulunan Kamu Hizmeti Şirketi Yeraltı İnşaat Daire Başkanlığı Yapı Şube Müdür Yardımcısı M.A. Oliynyk’in imzasının doğruluğunun, hangi sıfatla imzaladığının ve üzerindeki mührün teyidinin T.C. Kiev Büyükelçiliği Konsolosluk şubesi tarafından yapılmadığı anlaşıldığından anılan belgenin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı şekilde sunulduğu, söz konusu hususun teklifin esasına etkili bir eksiklik olduğu dolayısıyla bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilecek bir nitelik taşımadığı, bu itibarla adı geçen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Kmb Metro İnş. ve Altyapı San. Tic. Ltd. Şti. - Nas İnş. San. ve Tic. A.Ş. - Yse Yapı San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

   Oybirliği ile karar verildi. 

 

  

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 
Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə