Kommersiya fəaliyyətinin əsasları" fənnindən testlər Düzgün cavab "A" bəndidirYüklə 0,5 Mb.
səhifə1/7
tarix03.01.2019
ölçüsü0,5 Mb.
#89964
  1   2   3   4   5   6   7

Kommersiya fəaliyyətinin əsasları” fənnindən testlər

Düzgün cavab “A” bəndidir

3314a1, a2 Tərtib edən: X.M.Mehdiyev


1.Kommersiya hansı sahibkarlığın və ya biznesin bir növüdür?

a)ticarət sahibkarlığının və ya biznesinin

b)istehsal sahibkarlığının

c)maliyyə sahibkarlığının

d)innovasiya sahibkarlığının

e)konsultativ sahibkarlığının

2.Alıcılıq tələbinin ödənilıməsi və mənfəət alınması məqsədilə əmtəələrin alqı-satqısının həyata keçirilməsinə yönəldilmiş proses və əməliyyatların məcmusu nə adlanır?

a)kommersiya

b)istehsal

c)bazar


d)maddi-texniki təchizat

e)satış
3.“Kommersiya” anlayışı hərfi mənada nə deməkdir?

a) ticarət

b) satış


c) bazar

d) istehsal

e) əmtəə-pul münasibətləri
4.Geniş mənada kommersiya dedikdə nə başa düşülür?

a) mənfəət əldə edilməsinə yönəldilmiş ticarət fəaliyyəti başa düşülür

b) gəlir əldə etmək məqsədilə istehsal fəaliyyəti başa düşülür

c) qazanc əldə etmək məqsədilə reklam fəaliyyəti deməkdir

d) yenilik əldə etmək məqsədilə innovasiya fəaliyyəti deməkdir

e)mənfəət əldə etmək məqsədilə nəqliyyat fəaliyyəti deməkdir


5.Sahibkarlıq növləri arasında daha üstün surətlə inkişaf edən sahibkarlıq forması hansıdır?

a)ticarət

b)istehsal

c)maliyyə

d)innovasiya

e)konsultativ


6.Kommersiya termininə uyğun gəlmir?

a)istehsal

b)ticarət

c)satqı


d)alqı

e)satış
7.Kommersiyanın nəzəri əsasını nə təşkil edir?

a)əmtəələrin alqı-satqı aktlarının həyata keçirilməsinə yönəldilmiş ticarət prosesləri

b)dəyər qanunu

c)qiymətin əmələ gəlməsi

d)strateji planlaşdırma

e)situasiyalı və sistemli təhlil
8.Hansı kommersiya əməliyyatına aiddir?

a)vasitəçilik

b)istehsal

c)xammalın ilkin emalı

d)fərdi sahibkarlıq

e)modernləşdirmə

9.Kommersiyanın əsas məqsədi nədir?

a) mənfəət əldə edilməsi

b) məhsulun istehlakçılara çatdırılması

c) məhsulun reklam edilməsi

d) satışın həyata keçirilməsi

e) ən yaxşı partnyorların seçilməsi


10.Əmtəə tədavülünün həqiqi təmiz funksiyası hansıdır?

a)dəyər formalarının dəyişilməsi

b)təchizat formalarının dəyişilməsi

c)əmək formalarının dəyişilməsi

d)istehsal formalarının dəyişilməsi

e)satış formalarının dəyişilməsi


11.Sahibkarlıq fəaliyyətinin növləri arasında kommersiya daha çox hansı ilə əlaqədardır?

a) ticarət sahibkarlığı ilə

b) istehsal sahibkarlığı ilə

c) maliyyə sahibkarlığı ilə

d) innovasiya sahibkarlığı ilə

e) konsultativ sahibkarlıq ilə


12.Yerinə yetirilən funksiyaların xarakterinə görə ticarətdə baş verən prosesləri neçə əsas növə ayırmaq olar?

a)2


b)5

c)3


d)6

e)4
13.Dəyərin dəyişilməsi ilə əlaqədar olan proseslər hansı proseslərdir?

a)ticarət

b)əmək


c)istehsal

d)innovasiya

e)maliyyə
14.Ticarət fəaliyyətinin əsas məqsədi nədən ibarətdir?

a)istehlakçıların tələbatını ödəmək

b)daha çox məhsul satmaq

c)maksimum mənfəət əldə etmək

d)daha çox miqdarda istehlakçı qazanmaq

e)düzgün cavab yoxdur


15.Kommersiya prosesləri hansı proseslər ilə əlaqədardır?

a)əmtəələrin alqı-satqısı ilə əlaqədar proseslər

b)əmtəələrin göndərilməsi ilə əlaqədar proseslər

c)məhsulların istehsalı ilə əlaqədar proseslər

d)məhsulların modernləşdirilməsi ilə əlaqədar proseslər

e)topdansatış ticarət ilə əlaqədar olan proseslər


16.Əsas kommersiya proseslərinin növlərindən biri hansıdır?

a)məhsul satışı üzrə reklam-informasiya fəaliyyəti

b)məhsul istehsalı ilə əlaqədar olan proseslər

c)xammal emalı ilə əlaqədar olan fəaliyyət

d)avadanlıqların təmiri ilə əlaqədar olan proseslər

e)istehsalın təşkili ilə əlaqədar olan proseslər


17.Əsas kommersiya proseslərinin növlərindən biri deyildir?

a)xammalın emalı ilə əlaqədar fəaliyyət

b)alıcılıq tələbinin öyrənilməsi və proqnozlaşdırılması

c)alıcıların əmtəə və xidmətlərə tələbatının öyrənilməsi

d)əmtəələrin daxil olma mənbələrinin aşkar edilməsi

e)məhsul satışı üzrə reklam-informasiya fəaliyyəti


18.Hansı kommersiya işinə daxil deyildir?

a)müəssisədə əmtəə istehsalı

b)vasitəçi təşkilatlardan materialların alınması

c)topdan təşkilatlardan maddi-texniki resursların alınması

d)ticarət müəssisələrindən məhsulların alınması

e)alqı prosesində ən yaxşı partnyorların seçilməsi


19.Hansı kommersiya əməliyyatına aid deyildir?

a) xammalın ilkin emalı

b) satış reklamı

c) vasitəçilik

d) alıcılara servis xidməti

e) əmtəələrin sığorta edilməsi


20.Yerinə yetirilən funksiyanın xaraklterinə görə ticarətdə baş verən prosesləri hansı əsas nğövlərə ayırmaq olar?

a)kommersiya və istehsal proseslərinə

b)istehsal və satış proseslərinə

c)texnoloji və emal proseslərinə

d)maliyyə və investisiya proseslərinə

e)kommersiya və innovasiya proseslərinə

21.Alqı-satqı prosesi neçə tərəfin iştirakını nəzərdə tutur?

a) 2


b) 5

c) 3


d) 6

e) 4
22.Sadə alqı-satqıya nisbətən ticarətdə kommersiya işinin daha geniş anlayış olması nə ilə əlaqədardır?

a) bəzi operativ-təşkilati və təsərrüfat əməliyyatları ilə

b) istehsal prosesinin həcminin artması ilə

c) elmi-texniki tərəqqinin sürətləndirilməsi ilə

d) əmtəə reklamının genişləndirilməsi ilə

e) marketinq tədqiqatlarının aparılması ilə

23.Ticarətdə əsas kommersiya proseslərinin növlərindən biridir?

a) məhsul satışı üzrə reklam-informasiya fəaliyyəti

b)istehsalın texniki səviyyəsinin müəyyən edilməsi

c)məhsul çeşidinin müəyyən edilməsi

d)istehsal tiplərinin müəyyən edilməsi

e)təmirin növlərinin seçilməsi
24.Ticarətdə əsas kommersiya proseslərinin növlərindən biri deyildir?

a)məhsulun emalı üzrə fəaliyyət

b)alıcılıq tələbinin öyrənilməsi və proqnozlaşdırılması

c)alıcıların əmtəə və xidmətlərə tələbatının öyrənilməsi

d)əmtəələrin daxil olma mənbələrinin aşkar edilməsi

e)məhsul satışı üzrə reklam-informasiya fəaliyyəti


25.Hansı tədavül dairəsində baş verən istehsal proseslərinə aid deyildir?

a) əmtəərin təmirinin həyata keçirilməsi

b) əmtəələrin istehlakçılara çatdırılması

c) əmtəələrin saxlanması

d) əmtəə ehtiyatlarının idarə edilməsi

e) əmtəələrin qablaşdırılması


26.Hansı istehsal prosesinin tədavül dairəsində davam etdirilməsi ilə əlaqədardır?

a)əmtəələrin qablaşdırılması

b)məhsul istehsalı

c)xammalın emal olunması

d)məhsulun təmiri

e)məhsulun modernləşdirilməsi

27.Kommersiya və ya xalis ticarət proseslərinə aid deyildir?

a)istehlak dəyəri kimi əmtəələrin hərəkəti ilə əlaqədar olan proseslər

b)əmtəələrin alqısı ilə əlaqədar proseslər

c)əmtəələrin satqısı ilə əlaqədar proseslər

d)əmtəələrin alqısı-satqısı ilə əlaqədar proseslər

e)təşkilatı-təsərrüfat prosesləri


28.Hansı kommersiya və ya xalis ticarət proseslərinə aiddir?

a)dəyərin dəyişilməsi, yəni əmtəələrin alqı-satqısı ilə əlaqədar olan proseslər

b)əmtəələrin nəql edilməsi ilə əlaqədar olan proseslər

c)əmtəələrin saxlanması ilə əlaqədar olan proseslər

d)əmtəələrin qablaşdırılması

e)əmtəələrin çəkilib-bükülməsi


29.Hansı istehsal və ya texnoloji proseslərə aiddir7

a) istehlak dəyəri kimi əmtəələrin hərəkəti ilə bağlı olan proseslər

b)əmtəələrin alqısı ilə əlaqədar proseslər

c)əmtəələrin satqısı ilə əlaqədar proseslər

d)əmtəələrin alqısı-satqısı ilə əlaqədar proseslər

e)təşkilatı-təsərrüfat prosesləri


30.Aşağıdakı proseslərdən hansı texnoloji proseslərdir?

a)əmtəələrin çatdırılması, saxlanması, qablaşdırılması, növlərə ayrılması və s.

b)əmtəələrin alqı-satqısının bütün mütərəqqi formaları

c)əmtəələrin alqı-satqı üzrə xırda pərakəndə ticarət

d)alıcılarla istehsalçılar arasında əmtəələrin alqı-satqısı

e)ticarət-kommersiya, sahibkarlıq və istehsal fəaliyyəti


31.Hansı istehsal və ya texnoloji proseslərə aid deyildir7

a)əmtəə ehtiyatlarının idarə edilməsi

b)məhsul istehsalı

c)xammalın emal olunması

d)məhsulun təmiri

e)məhsulun modernləşdirilməsi


32.Hansı bilavasitə alqı-satqı ilə əlaqədar olmayan, lakin onların həyata keçirilməsinin fasiləsizliyini təmin edən təşkilati-təsərrüfat proseslərinə aiddir?

a)tələbatın öyrənilməsi

b)əmtəələrin nəql edilməsi

c)əmtəələrin saxlanması

d)əmtəələrin qablaşdırılması

e)əmtəələrin çəkilib bükülməsi


33.Aşağıdakılardan hansı bilavasitə alqı-satqı ilə əlaqədar olmayan, lakin onların həyata keçirilməsinin fasiləsizliyini təmin edən və istehsal xarakterinə malik olmayan təşkilati-təsərrüfat proseslərinə aid deyildir?

a)əmtəələrin qablaşdırılması

b)tələbatın öyrənilməsi

c)malgöndərənlərlə istehlakçılar arasında təsərrüfat əlaqələrinin təşkili

d)alqı-satqı müqavilələrinin bağlanılması

e)əmtəələrin reklam edilməsi


34.Mədəni ticarətdə hansı xidmətlər öz mahiyyətinə görə ona sərf edilən əməyin kütləsinə görə daha çox üstünlük təşkil edir?

a)əlavə xidmətlər

b)istehsal xidməti

c)köməkçi xidmətlər

d)texniki xidmətlər

e)yardımçi xidmətlər


35.Əlavə ticarət xidmətlərindən biri hansıdir?

a)alıcılar tərəfindən alınmış texniki mürəkkəb avadanlıqların quraşdırılması

b)tələbatın öyrənilməsi

c)alqı-satqı müqavilələrinin bağlanması

d)malgöndərənlərlə alıcılar arasında təsərrüfat əlaqələrinin təşkili

e)əmtəələrin reklam edilməsi


36.Əlavə ticarət xidmətlərindən biri deyildir?

a) əmtəələrin çeşidinin müəyyən edilməsi

b)alıcılardan sifarişlərin qəbul edilməsi

c)əmtəələrin nəql edilməsi

d)əmtəələrin evə çatdırılması

e)əmtəələrin quraşdırılması


37.Alıcılardan sifarişlərin qəbul edilməsi hansı xidmətlərə aiddir?

a)əlavə xidmətlərə

b)texniki xidmətə

c)istehsal xidmətinə

d)köməkçi xidmətlərə

e)yardımşl xidmətlərə


38.Öz funksional məzmununa görə əlavə ticarət xidmətləri hansı proseslərə aid edilə bilər?

a)həm texnoloji, həm də kommersiya proseslərinə

b)həm istehsal, həm də köməkçi proseslərə

c)həm köməkçi, həm də yardımçı proseslərə

d)yalnız texnoloji proseslərə

e)yalnız kommersiya proseslərinə


39.Alıcılara göstərilən əmtəə tədavülü dairəsinin yerindəın asılı olaraq ticarət xidmətlərini neçə yerə ayırmaq olar?

a)2


b)5

c)3


d)6

e)4
40.Topdan təşkilatlar və müəssisələr tərəfindən öz müştərilərinə göstərilən xidmətlər nə ilə əlaqədardır?

a)əmtəələrin topdansatışı ilə

b)əmtəələrin pərakəndə satışı ilə

c)əmtəələrin komission satışı ilə

d)əmtəələrin fərdi satışı ilə

e)əmtəələrin səyyar satışı ilə
41.Mağazalarda alıcılara göstərilən xidmətləri neçə növə ayırmaq olar?

a)3


b)5

c)2


d)6

e)4
42.Hansı funksional təyinat üzrə xidmətlərin texnoloji növlərindən biri deyildir?

a)məsləhət-informasiya

b)əmtəələrin saxlanması

c)əmtəənin növlərə ayrılması

d)məhsulun çəkilib bükülməsi

e)məhsulların qablaşdırılması
43.Hansı funksional təyinat üzrə xidmətlərin texnoloji növlərindən biridir?

a)əmtəələrin çəkilib bükülməsi və qablaşdırılması

b)komission xidmət

c)marketinq xidməti

d)məsləhət-informasiya

e)ticarət-hesablama


44.Hansı funksional təyinat üzrə xidmətlərin təşkilati-məsləhət növlərindən biridir??

a)ticarət-hesablama

b)əmtəələrin çəkilib bükülməsi

c)əmtəələrin saxlanması

d)əmtəələrin növlərə ayrılması

e)əmtəələrin qablaşdırılması


45.Mağazalarda alıcılara göstərilən xidmətlərə aid deyildir7

a) topdan təşkilatlar və müəssisələr tərəfindən öz müştərilərinə göstərilən xidmətlər

b) əmtəələrin alınması ilə əlaqədar olan xidmətlər

c) müvəqqəti olaraq satışda olmayan əmtəələrin ilkin sifarişlərinin qəbul edilməsi

d) alınmış əmtəələrin istifadəsi zamanı alıcılara kömək göstərilməsi ilə əlaqədar xidmətlər

e) mağazaya gələnlər üçün əlverişlı şəraitin yaradılması ilə əlaqədar olan xidmətlər


46.Kommersiya işi" kursunun predmeti nədir??

a)topdan və pərakəndə təşkilatlarında, eləcə də istehsal müəssisələrində həyata keçirilən kommersiya prosesləri

b)topdansatış təşkilatlarında həyata keçirilən kommersiya prosesləri

c)pərakəndə təşkilatlarında həyata keçirilən kommersiya prosesləri

d) istehsal müəssisələrində həyata keçirilən kommersiya prosesləri

e)düzgün cavab yoxdur


47."Kommersiya işi" kursunun əsas ümuni elmi metodu hansıdır?

a)dialektik materializm

b)istehlakçıların anket sorğuları

c)ekspert qiymətləndirmə

d)iqtisadi-riyazi hesablamalar

e)şəbəkə planlaşdırılması


48."Kommersiya işi" kursunda tədqiqatın ümumi elmi metodlarına aiddir?

a)müşahidə, eksperiment, müqayisə

b)alıcıların anket sorğuları, ekspert qiymətləndirmə

c)xüsusi və ümumi

d)sadə və mürəkkəb

e)düzgün cavab yoxdur


49." Kommersiya işi" kursunda tədqiqatın ümumi elmi metodlarından biri hansıdır?

a)eksperiment

b)alıcıların anket sorğuları

c)ekspert qiymətləndirmə

d)iqtisadi-riyazi metodlar

e)düzgün cavab yoxdur


50."Kommersiya işi" kursunda tədqiqatın xüsusi metodlarına aiddir?

a) alıcıların anket sorğuları, ekspert qiymətləndirmə

b)müşahidə, eksperiment, müqayisə

c)sadə, xüsusi və ümumi

d)müşahidə və seçmə

e)düzgün cavab yoxdur


51."Kommersiya işi" kursu aşağıdakılardan hansı fənn ilə daha çox əlaqədardəır?

a)marketinq

b)statistika

c)iqtiadi təhlil

d)ekspertiza

e)iqtisadiyyatın tənzimlənməsi


52.Aşağıdakılardan hansı kommersiya fəaliyyətinin məzmununa daxil olan istiqanətlərindən biri deyildir?

a)məhsul istehsalının planlaşdırılması və proqnozlaşdırılması

b)məhsulların topdansatışının təşkili

c)müəssisələrdə məhsul çeşidinin və satışının planlaşdırılması

d)istehsalçı müəssisələrdə məhsul satışının təşkili

e)müəssisənin fəaliyyətində ən yaxşı partnyorların seçilməsi


53.Kommersiya işinin məzmununa daxil olan istiqamətlərdən biridir?

a)müəssisələrdə məhsul çeşidinin və satışının təşkili

b)alət təsərrüfatının təşkili

c)avadanlıqların təmirinin təşkili

d)istehsal prosesinin təşkili

e)düzgün cavab yoxdur


54.Azərbaycanda ticarətin inkişafına və kommersiya fəaliyyətinin genişlənməsinə nə əlverişli zəmin yaratmış və onun inkişafına güclü təkan vermişdir?

a)sənayenin, xüsusən neft sənayesinin inkişafı

b)ticarət vasitəçilərinin meydana çıxması

c) tacirlər sinfinin yaranması

d)əmtəə-pul münasibətlərinin inkişafı

e)milli bazarların inkişafı


55.Hansı prinsip müəssisələrin tam təsərrüfat müstəqilliyinə keçməsi zamanı yaranan prinsiplərdən biri deyildir?

a)tərəf-müqabillərin qeyri-iqtisadi bərabərliyi

b)tərəf-müqabil, kontragent seçimində müstəqillik

c)alış mənbələrinin çoxluğu

d)qiyməyqoymada müstəqillik

e)mal göndərənlərlə alıcılar arasında rəqabət


56.İnkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatı ölkələrində kommersiya fəaliyyətində nə yüksək qiymətləndirilir?

a)təşəbbüskarlıq, məhsulu satmaq bacarığı

b)risk etmək

s)istehsalı stimullaşdırmaq

d)heyəti idarə etmək bacarığı

e)iqtisadi təhlükəsizlik


57.Hansı kommersiya sahibkarlığının əsas vəzifəsidir?

a) alqı-satqı üzrə əməliyyatların həyata keçirilməsi

b) qeyri-təkmil rəqabəti təşkil etmək

c) elmi-texniki tərəqqini sürətləndirmək

d) sənaye istehsalını təşkil etmək

e) özəlləşdirməni həyata keçirmək

58.Hansı kommersiya xidmətinin tərkibinə daxiı olan bölmələrdən biri deyildir?

a) plan-iqtisad şöbəsi

b) əmtəə şöbələri

c) tələbin və ya ticarət konyukturasının öyrənilməsi üzrə şöbələr

d) topdan bazaların ticarət pavilyonları

e) əmtəə nümunələri zalları


59.Hansı kommersiya xidmətinin əsas vəzifələrindən biridir?

a) əmtəə bazarlarının tutumunun öyrənilməsi və proqnozlaşdırılması

b) regionun iqtisadi inkişafının öyrənilməsi

c) istehsal güclərinin sabit vəziyyətdə saxlaması

d) əhalinin sosial-rifah halının yaxşılaşdırılması

e) istehsalın səmərəliliyinin artırılması


60.Hansı kommersiya xidmətinin vəzifələrinə daxil deyildir?

a) istehsalın səmərəliliyinin artırılması

b) əmtəə bazarlarının tutumunun öyrənilməsi

c) əmtəə bazarlarının tutumunun proqnozlaşdırılması

d) reklam informasiya fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi

e) malgöndərənlərlə istehlakçılar arasında alqı-satqı işinin əlaqələndirilməsi


61.Reklam-informasiya fəaliyyətinin inkişafı və təkmilləşdirilməsi hansı xidmətin vəzifələrindən biridir?

a)kommersiya

b)istehsal

c)marketinq

d)iqtisadi-plan

e)maliyyə


62.Aşağıdakılardan hansı kommersiya xidmətinin əsas vəzifələrindən biridir?

a)əmtəə bazarlarının tutumunun öyrənilməsi və proqnozlaşdırılması

b)regionun iqtisadi inkişafının öyrənilməsi

c)istehsal güclərinin sabit vəziyyətdə saxlaması

d)əhalinin sosial-rifah halının yaxşılaşdırılması

e)istehsalın səmərəliliyinin artırılması


63.Ticarət müəssisə və təşkilatlarının kommersiya işçilərinin aktual vəzifəsi nədən ibarətdir?

a)milli istehsalçıların məhsullarının mal dövriyyəsinə cəlb edilməsi

b)məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsinə diqqətin artırılması

c)istehsal güclərinin sabit vəziyyətdə saxlanılması

d)istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsi

e)əmək məhsuldarlığının artırılması


64.Kommersiya fəaliyyətində qarşıya qoyulmuş vəzifələrə nail olmaq üçün rəhbər tutulan prinsiplərdən biri hansıdır?

a)son nəticənin - mənfəətin əldə edilməsinə iostiqamətləndirmə

b)məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsinə diqqətin artırılması

c)istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsinə istiqamətləndirmə

d)əmək məhsuldarlığının artırılmasına yönəldilmə

e)düzgün cavab yoxdur


65.Kommersiya fəaliyyətində qarşıya qoyulmuş vəzifələrə nail olmaq üçün hansı prinsipləri rəhbər tutmaq lazımdır?

a)kommersiya çevikliyi, kommersiya riskini qabaqcadan görmək bacarığı, prioritetlərin ayrılması və s.

b) kommersiya çevikliyi və kommersiya təbliğatı

c) prioritetlərin ayrılması və kommersiya məxfilikləri

d) kommersiya riskini qabaqcadan götmək bacarığı və kommersiya sirri

e) kommersiyanın marketinq prinsipləri ilə ayrılmaz əlaqəsi və kommersiya sazişi

66.Kommersiya fəaliyyətinin belə prinsipi yoxdur?

a) qeyri-məhdud miqdarda kredit cəlb edilməsi

b) kommersiyanın çevikliyi

c) kommersiyanın marketinq prinsipləri ilə ayrılmaz əlaqəsi

d) prioritetlərin ayrılması

e) şəxsi təşəbbüs göstərilməsi


67.Bu və ya digər iş adamının fəaliyyət növündən , təbii hadisələrdən irəli gələn mümkün itki qorxusu deyəndə nə başa düşülür?

a) risk


b) qazanc

c) təhlükə

d) bankrot

e) itki
68.Hansı risklər tədiyələrin gecikdirilməsi, malların yolda olan müddətdə ödəmədən imtina, malın göndərilməsi ilə əlaqədar olan risklərdir?

a)ticarət riski

b)birja riski

c)selektiv riski

d)müflisləşmə riski

e)kredit risklərin bir qismi

69.Kommersiyanın çevikliyi hər şeydən əvvəl nəyin uçotunda meydana çıxmalıdır??

a)bazarın tələblərinin müasir uçotunda

b)istehsalın tələblərinin müasir uçotunda

c)tədavülün tələblərinin uçotunda

d)işçilərin tələblərinin uçotunda

e)malların tələblərinin uçotunda
70.Hansı prinsipin realizə edilməsi kommersiya fəaliyyətinin bütün təfsilatı ilə daim öyrənilməsini və tədqiqini nəzərdə tutur?

a)prioritetlərin ayrılması

b)kommersiyanın çevikliyi

c)kommersiyanın marketinq prinsipləri ilə ayrılmaz əlaqəsi

d)şəxsi təşəbbüs göstərilməsi

e)riski qabaqcadan görmək bacarığı


71.Hansı prinsip yalnız şəxsiyyətin xarakteristikası ilə deyil, həm də əmək mədəniyyəti ilə müəyyən edilir?

a)şəxsi təşəbbüslər

b)prioritetlərin ayrılması

c)kommersiyanın çevikliyi

d)yüksək məsuliyyət

e)riski qabaqcadan görmək bacarığı


72.Səmərəli kommersiya fəaliyyətinin rəhni hansı prinsipin reallaşdırılması deməkdir?

a)ticarət sazişi üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə görə yüksək məsuliyyət

b) şəxsi təşəbbüslər

c)prioritetlərin ayrılması

d) kommersiyanın çevikliyi

e)riski qabaqcadan görmək bacarığı


73.Kommersiya işinin səmərəliliyini daha dəqiq əks etdirən göstərici hansıdır?

a)mənfəət

b)əmtəə satışının həcmi

c)tədavül xərclərinin səviyyəsi

d)mal dövriyyəsi

e)rentabellik


74.Əmtəə tədavülü dairəsində kommersiya təşkilatlarının işi bu göstərici üzrə qiymətləndirilmir?

a)əmək məhsuldarlığl

b)əmtəə satışının həcmi

c)tədavül xərcləriniun səviyyəsi

d)mal dövriyyəsinin həcmi

e)mənfəətin həcmi


75.Kommersiyanın inkişafının əsasını hansı münasibətlər təşkil edir?

a)bazar münasibəıtləri

b)istehsal münasibətləri

c)icarə münasibətləri

d)marketinq münasibətləri

e)mübadilə münasibətləri


76.Kommersiya funksiyaları hansı şöbələr üzrə aparılır?

a)marketinq, satış, maddi-texniki təminat və xarici iqtisadi fəaliyyət şöbələri üzrə

b)marketinq, əmək haqqı və satış şöbələri üzrə

c)plan-iqtisad və satış şöbələri üzrə

d)istehsal, marketinq və satış şöbələri üzrə

e)hüquq, maddi-texniki təminat və satış şöbələri üzrə


77.Kommersiya funksiyaları içərisində hansı funksiyalar əsas yeri tutur?

a)maddi-texniki təminat və satış funksiyaları

b)marketinq və istehsal funksiyaları

c)istehsal və maddi-texniki təminat funksiyaları

d)maddi-texniki təminat və xarici iqtisadi fəaliyyət funksiyaları

e)satış və xarici iqtisadi fəaliyyət funksiyaları


78.Müəssisənin əldə etdiyi gəlirin 70%-ə qədəri hansı kommersiya funksiyalarının yerinə yetirilməsi ilə bağlıdır?

a)əmtəə alışı və satışı funksiyaları ilə

b)istehsal və marketinqü funksiyaları ilə

c)əmtəə alışı və marketinq funksiyaları ilə

d)əmtəə satışı və marketinq funksiyaları ilə

e)köməkçi və xarici iqtisadi fəaliyyət funksiyaları ilə


79.Ticarət-kommersiya strukturların funksiyalarına aid deyildir?

a) şəxsi təşəbbüs göstərilməsi

b) bazar infrastrukturunun formalaşması

c) əmtəə tədavülü sahəsində inhisarın aradan qaldırılması

d) əmtəələrin azad hərəkətinin regional və idarə maneələrin ləğv edilməsi

e) rəqabət mühitinin yaradılması


80.Hansı ticarət-kommersiya strukturlarının funksiyalarından biridir?

a)bazar infrastrukturunun formalaşması

b)çeşid haqqında informasiya verilməsi

c)məhsulların daşınmasının təşkili

d)tələb və sifarişlərin tərtibində göstərilən köməklik

e)düzgün cavab yoxdur


81.Təsisçilərin əmanətləri hesabına yaradılmış əmlak, habelə onun fəaliyyəti prosesində istehsal edilmiş və alınmış əmlak kimə mülkiyyət hüququ verir?

a)təsərrüfat şirkətlərinə və cəmiyyətlərinə

b)kiçik müəssisələrə

c)istehsal kooperativlərinə

d)məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərə


Yüklə 0,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin