Meclis karari birimi : mali Hİzmetler müDÜRLÜĞÜ Konusu

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 469.68 Kb.
səhifə2/8
tarix31.12.2018
ölçüsü469.68 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

g- İç kontrolün harcama birimlerinde etkili bir şekilde yapılmasını sağlayacak düzenlemeleri hazırlar ve üst yöneticinin onayına sunar.

h- Gelirlerin azalmasına veya giderlerin artmasına neden olacak ve idareye yükümlülük getirecek kararların mali analizini yapar

i-  Gerektiğinde mali mevzuatın uygulanmasına yönelik açıklayıcı düzenlemeler hazırlar.

j- Mali hizmetlerin saydam, planlı, idarenin amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.

k- Belediye Encümen toplantısına iştirak eder.

 

Madde 7- Sorumlulukları:

Mali Hizmetler Müdürü doğrudan Üst Yöneticiye veya Başkan yardımcısına bağlı olarak faaliyetlerini yürütmekle birlikte, aşağıdaki hususlardan da sorumludur:

a- Harcama birimleri arasında mali yönetim ve kontrol alanında koordinasyon sağlanmasından,

b- Birim hizmetlerinin etkili, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden,

c-Gelirlerin zamanında tahakkuku ile gelir ve alacakların süresinde takip ve tahsilinin sağlanmasından,

d-Ödeneklerin planlanarak ilgili yerlere zamanında gönderilmesinden,

e- Ön mali kontrole ilişkin faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesinden,

f- Birim tarafından hazırlanması gereken plan, program, bütçe, kesin hesap, mali tablolar, faaliyet raporu ve diğer raporlar ile mali istatistiklerin zamanında hazırlanarak ilgili idarelere gönderilmesinden.


Muhasebe Yetkilisinin Görev Ve Sorumlulukları

Madde 8-Görevleri:

Muhasebe Yetkilisinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:


a- Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek.

b-  Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.

c-  Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek.

d-  Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.

e-  Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek.

f-  Vezne ve ambarların kontrolünü  ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.

g-  Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.

h- Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.

I-   Hesabını  kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak.

j-   Muhasebe birimini yönetmek.

k- Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

 
 Madde 9-Sorumlulukları:

Muhasebe Yetkilisi;

a- Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından

b- Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen değerler ile bunlarda meydana gelebilen kayıtlardan

c- Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarından ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden

d- Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde geri verilecek tutarın düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından

e- Ödemelerin ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırasında göz önünde bulundurularak muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından

f-  Rücû hakkı saklı kalmak kaydıyla kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı devralırken göstermediği noksanlıklardan

g- Muhasebe şefinin, mutemetlerinin ve diğer personelin hesap, belge ve işlemlerinin ilgili mevzuatına göre kontrol etmekten

h-  Yetkili mercilere hesap vermekten sorumludur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜMMali Hizmetler Müdürlüğünü İlgilendiren Mevzuatlar
 Madde 9- Mali Hizmetler Müdürlüğü aşağıda belirtilen mevzuatlara göre işlem yapar.

 a-  5393 Sayılı Belediye Kanunu

 b-  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

 c-   2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

 d-  1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu

 f-   6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

 g -   213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

 h-   5734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

 ı-    5735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

 j-    5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

 k-   7201 Sayılı Tebligat Kanunu

l-    6245 Sayılı Harcırah Kanunu

m-  4109 Sayılı Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Kanunu

n-   5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Yasası

o-   4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu

p-   Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği

r-  21.01.2006 Tarih ve 26056 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muhasebe yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

s- 31.12.2005 Tarih ve 26040 sayılı  (3 Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve  Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

t-   Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

u-  Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği

v-  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ


Stratejik Plan Hazırlıklarının Koordinasyonu

Madde 10- Stratejik Planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon görevi mali hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür. Stratejik Planın hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman Mali Hizmetler Müdürlüğünce ilgili birimlere gönderilir. Stratejik Planın hazırlanması için gerekli olan bilgi ve belgeler, görev alanları çerçevesinde, ilgili birimlerce hazırlanır ve belirlenen süre içinde mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilir. Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılacak Stratejik Plan hazırlık çalışmalarına birim temsilcilerinin katılımı sağlanır.

 

Performans Programı Hazırlıklarının Koordinasyonu

 Madde 11- Performans Programının hazırlanması ve değiştirilmesi çalışmalarında koordinasyon görevi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu çalışmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman Mali Hizmetler Birimi tarafından ilgili birimlere gönderilir. Birim Performans Programları harcama birimleri tarafından hazırlanarak belirlenen süre içinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilir. Mali Hizmetler Müdürlüğü, birim performans programlarından hareketle idare performans programını hazırlar. Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan performans programının hazırlık çalışmalarına birim temsilcilerinin katılımı sağlanır.

 

Bütçenin Hazırlanması

 Madde 12- Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından ilgili birimlere gönderilir. Her bir harcama birimi bütçe teklifini hazırlayarak birim performans programıyla birlik de Mali Hizmetler Birimine gönderir. Harcama birimi temsilcileri ile görüşmeler yapılarak idarenin bütçe teklifi Mali Hizmetler Birimi tarafından hazırlanır. İdarelerin bütçe tekliflerinin hazırlanmasında orta vadeli program, orta vadeli mali plan, İdarenin Stratejik Planı, Bütçe çağrısı ve Bütçe hazırlama rehberi, Yatırım genelgesi ve Yatırım programı hazırlama rehberi esas alınır. İdarenin bütçe hazırlanmasında teşkilat kanunları ile ilgili mevzuat dikkate alınır.

Bütçe İşlemleri, harcama birimleriyle koordinasyon sağlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir, kayıtları tutulur ve izlenir. Bütçe kayıt ve işlemleri, Mali Hizmetler Müdürünün veya yetki verdiği personelin onayıyla gerçekleştirilir ve idarenin tüm harcama birimlerine açık tutulur.

 

ÖDENEK AKTARMA BELGELERİNİN DÜZENLENMESİ

 Madde 13- İdarenin bu işlemleri Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.

 Ön Mali Kontrol İşlemleri

 Madde 14- Ön Mali Kontrol görevi harcama birimleri ve mali hizmetler müdürlüğü tarafından yapılır. Ön mali kontrol süreci mali karar ve işlemlerin hazırlanması yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur.

İdareler, kaynakların amaçlarına ve mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması için gerekli ön mali kontrol önlemlerini alırlar. Etkin bir ön mali kontrol mekanizmasının kurulması idarelerin sorumluluğundadır.
Harcama birimlerinde yapılacak asgari kontroller, mali hizmetler müdürlüğü tarafından ön mali kontrole tabi tutulacak mali karar ve işlemlerin usul ve esasları ile ön mali kontrole ilişkin standart ve yöntemler bakanlık tarafından belirlenir.

Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan ön mali kontrolün sonucu ilgili harcama birimine gerekçeli bir yazıyla bildirilir. Ön mali kontrol görüş yazısının ilgili mali işleme ilişkin dosyada muhafaza edilmesi ve bir örneğinin de ödeme emri belgesine eklenmesi zorunludur. Mali Hizmetler Müdürlüğünce ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği halde harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kayıtları tutulur ve aylık dönemler itibariyle üst yöneticiye bildirilir. Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim sırasında denetçilere sunulur.

 

TAŞINIR VE TAŞINMAZ KAYITLARININ TUTULMASI

 Madde15- İdarenin mülkiyetinde veya idareye tahsisli olan ya da idarenin kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazları ile bunlara ilişkin işlemlerin kaydı ilgili mevzuatında belirlenen kişiler tarafından tutulur. Bu kayıtlar belirlenecek sürede ilgili birim tarafından mali hizmetler birimine bildirir. Mali Hizmetler Müdürlüğünce bu kayıtlar konsolide edilerek idarenin taşınır ve taşınmaz kayıtları oluşturulur. Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvelleri mali hizmetler birimince hazırlanır.

 

GELİRLERİN TAHAKKUKU, GELİR VE ALACAKLARIN TAKİP VE TAHSİLİ

 Madde16- İdarelerin gelir tahakkuku, gelir alacaklarının takip ve tahsil işlemleri Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür. Diğer Birimlerin herhangi bir gelir tahakkuku veya gelir ve alacakların takip ve tahsilini gerektiren gerekli işlemlerin yapılması amacıyla ilgili birim tarafından mali hizmetler müdürlüğüne bildirilir.         

 

 Madde 17- Tahakkuk Servisinin Görevleri   

a- 1319 Sayılı Emlak Vergisi

b- 2464 Sayılı Belediye Gelir Kanununun:

   1- 12-16 maddeleri gereği ilan reklam vergisi

   2- 17-22 maddeleri gereği eğlence vergisi

   3- 52-54 maddeleri gereği işgaliye harcı

   4- 81.maddesi gereği işyeri açma izni harcı

   5-  63-66 maddeleri gereği su rusmu harcı

   6- 97.maddesi gereği Ücrete tabi işler

   7- Mükerrer 97 maddesi gereği Maden Payları

  8- Mükerrer 44.maddesi gereği İşyeri Çevre Temizlik Vergileri beyan ve bildirimlerini kabul edip Tarh ve Tahakkuk işlemlerini yapmak

 c-  Fen İşleri Müdürlüğü Tarafından dosyası hazırlanarak Müdürlüğümüze gönderilen 2464 Sayılı Belediye Gelir Kanunu 86-94 maddeleri gereği Harcama İştirak Paylarının tahakkuk işlemi yapılıp ilgili mükelleflere tebliğid- Vergi ve Harç konuları gereği belediyemize beyan ve bildirimde bulunmayan Mükelleflere vergi yoklama memurları tarafından yoklama fişi düzenlenmesi, Yoklama fişleri incelendikten sonra V.U.K ilgili maddeleri gereği varsa eksikliklerinden dolayı vergi ve ceza ihbarnamesi tarh ve tahakkuk edilir,tebligat kanununa göre vatandaşa tebliğ edilir

e-  213 Sayılı V:U.K’nun 4751 Sayılı Kanunla değişik mükerrer  49 maddeinin b ve Emlak Vergisi Kanununun 33 maddesinin 8 numaralı  fıkrasına istinaden Takdir Komisyonlarının arsa ve arazilere ait asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin 4 yılda bir yapacakları takdirler tarh ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

 f - Uzlaşma Komisyonunu kurarak talepleri neticelendirmek.

 

 Madde 18- Tahsilat Servisinin Görevleri
a- Veznelerde 1319 Sayılı Emlak Vergisi ve 2464 Sayılı Belediye Gelir Vergisi Kanununda belirtilen Çevre Temizlik, İlan Reklam vergileri gibi diğer vergi, harç ve ücretlerin tahsilatlarını yapmak ve kesin teminat, çeşitli gelir v.s tahakkuksuz tahsilatları yapmak.

b- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Zabıta Amirliği ve diğer müdürlüklerin zabıtlarına istinaden çıkan Encümen kararı ile kesinleşen cezaların tahakkuk ve tahsilatını yapmak.

c- Vadesinde borçlarını ödemeyen ve tahsilatı yapılamayan alacakların evrak bazında hukuki çerçeve içersinde işlemlerin tamamlanmasından sonra icra ve haciz işlemleri için 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanununu uygulamak.

d- Tıbbi Atık ve Katı Atık bedellerinin tahsilatını yapmak.

e- Belediyenin posta çeki hesabına yatırılan, mükelleflerimizin vergi ödemelerini, ilgili hesaplarına tahsilatlarını yapmak.

f- e-belediye  sistemiyle internet üzerinden kredi kartı ile tahsil edilen vergi borçları mükelleflerin banka hesaplarından çekilerek Belediyemizin banka hesabına geçirilmesi işlemini yapmak..

g- Belediye kasasına giren günlük tahsilatın gün bazında ilgili emvallerin mevcut bulunduğu yevmiye defterine işlenerek ay sonunda ilgili hesapların yekunları alınıp, muhasebe şefliği hesapları ile karşılaştırılarak aylık gelir hesabını tutturmak

 h- 2464 Sayılı Bel. Gel. Kanununun 67 ve71. md. gereği tellaliye harcının alınması.

         

Madde 19-Muhasebe Servisinin Görevleri

 a-  İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.b-  İç Kontrol Eylem Planının hazırlanması,

c-  İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programını uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

d-  Mevzuat uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

e-  Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,

f-   Günlük tahsilâtları bankaya yatırmak, tüm banka hesap işlemlerinin takibini yapmak,

g-  Harcama Birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,

h-  İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında buluna taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,

i-   Mali Kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

j-   Ön Mali Kontrol faaliyetini yürütmek,

k-  İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak,

l-   İlgili kurumlara ödenmek üzere emanete alınan hesapların firma ve şahıslara ödenmesini sağlamak,

m- Belediye birimlerinin personel, cari, sermaye ve sermaye transferi harcama kalemlerine ilişkin tüm ödemelerin yapılmasını sağlamak.

n-  Maaş ve Ücret ödemelerinin yapılmasını ve yasal kesintilerin zamanında ilgili kurumlara ödenmesini sağlamak

o-  Yıl sonu kesin hesabı ve bilançoyu çıkarmak, Sayıştay’a gönderilmesini sağlamak.

p-  Mali konularda Üst Yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak
Madde 20- Emlak Servisinin görevleri

a- Her ay tapudan alım satım yapan vatandaşların isimlerini bilgisayara işleyip kayıtlardan düşürülmesini sağlamak,

b- Karpuzlu Belediyesi 6360 sayılı yasa nedeniyle yeni oluşan mahallelerden gelen vatandaşların beyanları ile ilgili kayıtları, mahalle beyan defterine işlenmesini sağlamak ve vatandaşa ilgili bilgiyi vermek.

c- Vatandaşların yeşil kart için belediyemize müracaat yaptıklarında kendi üzerlerine kayıtlı her türlü menkul veya gayrı menkul araştırmalarını sağlıklı bir şekilde araştırıp duruma göre tasdik yapmak ya da yapmamak.
d- Emlak ile ilgili her türlü yazışmaların yapılmasını sağlamak.

e- Tapudan gelenlere alım-satım için rayiç bedel belirlemek.

f- Diğer çevre belediyelerle servisimiz adına her türlü iletişimi sağlamak.
 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yazışma İle İlgili İşlemler Ve Arşivleme

Madde 21- Gelen-Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlemler

a- Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel, evrakın gereğini zamanında ve eksiksiz yapmakla sorumludur. Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır.

b- Gelen ve giden evraklar, ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir. Başka bir müdürlüğün evrakları, yine zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir.

Madde 22- Arşivleme ve Dosyalama İşlemleri

a- Müdürlükte yapılan tüm yazışmaların birer sureti, konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır. İşlemi gerçekleşen evraklar, arşive kaldırılır. Arşivdeki evrakların muhafazasından ve gerektiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.
  DİĞER HÜKÜMLER

 
  YÜRÜRLÜLÜK

   Madde-23  Bu yönetmelik Karpuzlu Belediyesi Meclisinin kararı ve onayından sonra, yayımı ile yürürlüğe girer.

 

  YÜRÜTME   Madde-24  Bu Yönetmelik hükümlerini Karpuzlu Belediye Başkanı yürütür.,


T.C.

KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA

ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Tanım
Amaç ve Kapsam

Madde 1. Bu yönetmelik Karpuzlu Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü'nün çalışması, Belediyenin genel teşkilat yapısı içindeki yeri, diğer birimlerle olan ilişkileri ile ilgili usul ve esasları düzenler ve kapsar.
Dayanak

Madde 2. Bu yönetmelik, 03.07.2005 Tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15-b bendi hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır. Fen İşleri Müdürlüğü; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunlarındaki esaslar doğrultusunda Belediye mülkü olan ve Belediyenin tasarrufu altında bulunan yerlerde yıllık yatırım programı hazırlayarak programa giren üst ve alt yapılarla ilgili hedeflenmiş işleri plan ve projeleri uygulamak ve gerekli çalışmaları yapmakla yükümlü bir müdürlüktür. Görev alanında bulunan faaliyetlerini 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunundaki ihale şekilleri ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre yapmaktadır.
Tanımlar

Madde 3. Bu yönetmelikte geçen,

Kurum : Karpuzlu Belediye Başkanlığını

Başkan : Karpuzlu Belediye Başkanını

Müdürlük : Karpuzlu Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünü

Müdür : Fen İşleri Müdürünü ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat
Teşkilat

Madde 4. Fen İşleri Müdürlüğü sınıf ve dereceleri Belediye kadro cetvelinde belirtilen aşağıdaki servislerden oluşmaktadır.

 1. Yol İşleri Servisi

 2. İnşaat İşleri Servisi

 3. Elektrik Servisi

 4. İnşaat Büro Servisi

 5. İhale ve Hakediş Hazırlama Servisi

 6. Proje Etüt Servisi

 7. Koordinasyon Servisi (Elektrik, Telefon, Doğalgaz)

 8. Personel İşleri Servisi

 9. Şantiye Üretim Servisi (Beton mamulleri, Demirhane, Marangozhane)

 10. Yol Katılım Servisi

 11. Evrak Kayıt Servisi


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk
Fen İşleri Müdürlüğünün Sorumluluk Alanı ve Yetkileri

Madde 5. Fen İşleri Müdürlüğü Aydın ili Karpuzlu ilçesinin sosyal ve kültürel yaşamında önemli yer tutan üst ve alt yapıların hedeflenmiş iş planı ve programı doğrultusunda yatırımların planlanması ve uygulanmasını, bağlı olduğu kanunların kapsamı dâhilinde sorumlu ve yetkilidir.
Fen İşleri Müdürünün Sorumluluk Alanı ve Yetkileri

Madde 6.

A)İdari kısım

 1. Müdürlüğün ita ve disiplin amiridir.

 2. Her türlü görev ve faaliyetlerinden ötürü Belediye Başkanı'na ve Belediye Başkanı'nın yetki verdiği Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

 3. Belediyenin yatırımı olarak programladığı işlerin birinci derece tatbikçisi olup Belediye Başkanı'nın teknik müşaviri aynı zamanda ihale edilen işlerin kontrol amiridir.

 4. Servisler arasında ahengi, koordineli çalışmayı ve disiplini sağlar.

 5. İhale ve doğrudan temin suretiyle yaptırılan işlerin, satın alma yoluyla temin edilen malzemenin tahakkuk amiridir.

 6. Müdürlük bünyesindeki servis şeflerini belirler ve Belediye Başkanının onayına sunar.


B)Teknik Kısım

 1. Başkanlık Makamınca programa bağlanmış ve tahsilâtı bütçesinde belirtilen işlerin ihale dosyalarını hazırlatmak ve taahhüdü süresince kontrol etmek.

 2. Şehrin, yol ve kamuya açık inşaatlarda fenni kaidelere uygun olarak neticelendirilmesi için ilgili servislere direktif verir.


Şefin Sorumluluk Alanı ve Yetkileri

Madde 7.

 1. Şef bağlı bulunduğu Fen İşleri Müdürüne ve yardımcısına karşı sorumludur.

 2. Şefler kendisine bağlı personelin görevlerini en iyi şekilde yerine getirmesinden sorumludur.


Diğer personelin Sorumlulukları

Madde 8. Personel bağlı bulunduğu şeflerine ve Fen işleri Müdürüne ve üstlerine karşı sorumlu olup bu yönetmelikte belirtilen görevleri kanun ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmekle sorumludur.
Görevler

Madde 9.

9-1 Yol İşleri Servisi

 1. Belediye Meclisi'nce onaylanarak yürürlüğe giren ve 5 yıllık yatırım programına alınan imar planında yer alan yolların kullanıma açılmasını sağlamak

 2. Yeni yol açımı ve stabilizasyonu, beton parke, asfalt vs. ile kaplanması

 3. Bozulmuş yolların ve kaldırımların yapımı

 4. Yol bakım ve onarımı

 5. Kaldırım bordür yapımı ve onarımı

 6. Elektrik, telefon, su, kanalizasyon ve yağmur suyu arızaları nedeniyle bozulan imalatların onarılması

 7. Moloz ve inşaat yalıtım malzemeleri ile her türlü inşaat ve çalışma artığının toplanması, taşınması.Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə