Meclis karari birimi : mali Hİzmetler müDÜRLÜĞÜ Konusu

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 469.68 Kb.
səhifə3/8
tarix31.12.2018
ölçüsü469.68 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

9-2 İhale ve Hakediş Hazırlama Servisi

 1. Program bütçeye bağlı olarak ihaleye çıkacak işlerin ihale dosyası ve ihale şartnamelerinin hazırlanması

 2. İhale yapılacak dosyaları Destek Hizmetleri Müdürlüğüne göndermek

 3. İhalesi yapılan işlerin süresi içinde ve şartnamelerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak

 4. İhalesi yapılan işlerin hakedişlerini hazırlayıp gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne göndermek

 5. Tamamlanan işlerin Geçici kabulü, Kesin kabulü ve Kesin hesap işlerini tamamlamak, gerekli hallerde kesin hesapları biten işlerin katılım paylarının hesabı için Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne bildirmek

 6. Yap-İşlet-Devret karşılığı yapılacak yapım hizmetlerinin keşif bedellerini çıkarmak, ihalesini hazırlamak

 7. Yasa ve yönetmeliklerin takibini yapmak

 8. Müdürlük bütçe ödemelerinin ve tahakkuklarının yapılması

 9. İhale yapılmak üzere Proje Servisinden gelen uygulama projeleri ve detaylar hakkında Proje Servisi ile koordinasyonlu çalışmak

 10. Kamu İhale Kanunu gereği fiyatlarında tereddüt duyulan veya idarelerde fiyatları bulunmayan imalatlar için Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Üniversiteler, diğer kamu kurum, kuruluşları ve meslek odaları ile Fen İşleri Müdürünün bilgisi dahilinde görüşmeler, yazışmalar yapmak suretiyle yerel rayiçlerin fiyatlarını oluşturmak


9-3 Şantiye Üretim Servisi (Beton mamulleri, Demirhane, Marangozhane, Konkasör, Asfalt Plenti)

 1. Belediye sorumluluk sahasında olan ve Belediyenin hüküm tasarrufunda bulunan 5 yıllık yatırım programına alınan ve projesi hazırlanan yol, kanalizasyon, park ve bahçe düzenlemelerinde kullanılan her türlü beton mamullerin, demir, marangoz v.s. imalatlarını yapmak

 2. Fabrika içi üretimi sağlamak (Talep edilen imalatları projesine uygun şekilde yapmak)

 3. Yol çalışmaları için konkasör tesislerinde gerekli olan malzemeleri üretmek.

 4. Beton harcı üretmek


9-4 İnşaat İşleri Servisi

 1. Belediye sorumluluk sahasında olan ve Belediyenin hüküm tasarrufunda bulunan 5 yıllık yatırım programına alınan ve projesi yapılan parkları ve çevre düzenlemelerini, inşasını yapmak

 2. 3194 sayılı İmar Kanunu, 775 sayılı gecekondu kanunu ve diğer ilgili kanunlar gereğince Belediye Encümeni tarafından yıkım kararı alınan ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından bildirilen yapıların yıkımlarının yapılması/yaptırılması

 3. Belediyeye ait binaların, büroların, parkların, sokak levhası ve direklerinin boyanması, bakım onarım vs. diğer işlerin yapılması

 4. Belediyeye ait binaların, parkların, pazaryerlerinin, muhtarlık binalarının bahçelerinin demir vs. işlerini ve boyalarını, bakım-onarım vs. diğer işlerini yapmak

 5. Park ve çevre düzenlemesi, bakım ve onarımını yapmak

 6. Kaldırım düzenlemeleri yapmak

 7. Bina imalatı yapmak

 8. Diğer müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda bakım - onarım ve boya işlerini yapmak

 9. Kaza nedeniyle oluşan hasarların tamiratlarını yapmak.

 10. Belediye Encümenince 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince yıkım kararı alınan taşınmazların müdürlük imkânlarınca yasal çerçevede yıkımını gerçekleştirmek.


9-5 Elektrik Servisi

 1. Belediyeye ait kapalı ve açık kullanım alanı olan binalara ve alanlara ait elektrik işlerinin projesini hazırlamak

 2. Belediyeye ait kapalı ve açık kullanım alanı olan binalara ve alanlara ait elektrik işlerinin tesisatını döşemek

 3. Belediyeye ait kapalı ve açık kullanım alanı olan binalara ve alanlara ait elektrik işlerinin aydınlatma işlerini yapmak

 4. Aydınlatması yapılmış olan yerlerin elektrik bakım ve onarım işlerini yapmak


9-6 Koordinasyon Servisi (Elektrik, Telefon, Doğalgaz)

 1. Belediye Meclisi'nce onaylanmış imar planlarında yer alan Fen İşleri Müdürlüğü'nün yatınm programına göre yeni kaplaması yapılacak olan yolları pafta üzerine işlemek

 2. Elektrik ve telefon altyapı çalışması bitmiş yollarda Fen İşleri tarafından kaplama çalışmalarına başlanırken yüksek ve alçak, toplayıcı/taşıyıcı yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarında kontrol, müdahale, havalandırma, bağlantı, dönüş gibi amaçlarla kurulan bacaların düzeltilmesini sağlamak

 3. Yolların genişletilmesi halinde yol içinde kalan elektrik direklerinin kaldırıma alınmasını sağlamak.

 4. Elektrik hatlarının yeraltına alınması işlemlerinde trafo, box, yerlerini tespit etmek, uygulamasını sağlamak, döşeme ve tadilatlarını yaptırmak

 5. Elektrik ve Telefon altyapı hizmeti yapan Müteahhitler ve Belediye arasında yapılan protokollerin uygulanmasını takip etmek

 6. Doğalgaz ile ilgili gerekli yazışmaların yapılmasını sağlamak

 7. Söz konusu kurumların alt yapı çalışmalarının aynı bölgede aynı zamanda başlatılması, sürdürülmesi ve tamamlanmasının sağlanması amacıyla gerekli planlama çalışmalarını yapmak.

9-7 Proje Etüt Servisi

 1. Belediye Meclisi'nce onaylanmış imar planında yer alan ve Fen İşleri yatırım programına alınan uygulamaların vaziyet planını ve projesini hazırlamak.

 2. Belediye tarafından yaptırılacak ve Fen İşleri yatırım programına alınan bina, apartman, park, futbol sahası, büfe, sosyal tesis, bahçe düzenlemesi ile gerekirse okullar ile alanlara ait bahçe düzenlemeleri vs. projeleri hazırlamak

 3. Belediye veya yüklenici tarafından yapılan tesisleri ruhsata hazır hale getirmek.


9-8 Evrak Kayıt Servisi

 1. Belediye Başkanlığı'na vatandaşlar tarafından verilen dilekçelerden Fen İşleri Müdürlüğü'nün çalışma konusu olanların Yazı İşleri Müdürlüğü'nden Fen işlerine gönderilmesi durumunda gelen evrak defterine tarih ve saatiyle kayıt etmek

 2. Fen İşleri Müdürü tarafından herhangi bir servise yönlendirmesi halinde ilgili servise işlem yapılmak üzere derhal tarih ve saati belirtilerek göndermek

 3. Gönderilen dilekçeye cevap yazılması halinde giden evrak defterine kayıt etmek suretiyle cevabın ilgilisine zamanında ve yasal kapsamda tarih ve saat belirtilerek ulaşmasını sağlamak

 4. Personelin izin ve raporlarını düzenlemek, kayıt etmek

 5. Daire içi tüm yazışmaları kayıt edip arşivlemek

 6. Bütçe ve puantajın kaydını yapıp arşivlemek

 7. Müdürlüğümüze ait işlevi bitmiş, saklanması gereken dosya ve projelerin yıl ve tarih olarak listelenip muhafaza edilmesini sağlamak


9-9 İnşaat Büro Servisi

 1. İhaleye çıkarılan yatırımların evraklarını düzenler, Encümene sevk eder,

 2. İhaleyi alan kişi ve kuruluşlarla müdür imzasıyla yazışmalar yapar,

 3. İnşaatına başlanan yapılarda yapılan işleri yapım aşamasına göre mahallinde kontrol eder

 4. Geçici ve kesin kabulleri yapar.

 5. Müdürlüğümüz bünyesindeki, faaliyetlerle ilgili her türlü teknik hizmetin yerine getirilmesini sağlar.


9-10 Yol Katılım Servisi

 1. 3194 Sayılı imar Kanununun 23. Maddesi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86. Maddesi gereğince mükelleflerin yol bedeli yol harcamalarına katılma payı keşiflerini hazırlar ve takibini yapar.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim
Denetim

Madde 10.

 1. Müdürlük çalışmaları ve sonuçları Belediye Başkanı tarafından denetlenir.

 2. Müdürlük, Başkanın talimatı üzerine çalışmaları ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi inceleme ve denetlemeye esas olmak üzere yazılı veya sözlü rapor olarak sunmakla yükümlüdür.

 3. Yılsonu raporunun dışında da belli konularla ilgili raporlar taleple veya talepsiz Başkanlığa sunulur.

 4. Müdürlükler arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Belediye dışı yazışmalar Başkan ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 5. Yasal hükümler saklıdır.


BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan hususlar

Madde 11. Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 12. Bu yönetmelik Belediye Meclisi kararı ile kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13. Bu yönetmelik hükümlerini Karpuzlu Belediye Başkanı yürütür.,

T.C.

KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER
MADDE: 1 AMAÇ

Modern, çevreci, 21.yy.a uygun belediyecilik anlayışı çerçevesinde olmak üzere fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini sağlamak, ülke, bölge ve şehir düzeyinde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli çevreler oluşturmak amacıyla iş ve işlemler yürüten Aydın /Karpuzlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün çalışma ve hizmetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir


MADDE 2: KAPSAM

Bu yönetmelik, Karpuzlu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde bulunan müdür, şef ve personelin kuruluş, görev ve çalışma esaslarını düzenler.MADDE 3 DAYANAK

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5393 sayılı Belediye yasasının 48.maddesi, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuş ve 5018 sayılı Mali Yönetim ve Kontrol kanununda belirtilen Görev, Yetki ve sorumluluk ilkesine dayanılarak yönetmelik hazırlanmış olup, Belediye Başkanının ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.


MADDE 4: DEYİMLER VE TANIMLAR:

Bu yönetmelikte geçen;

Belediye : Aydın Karpuzlu Belediyesini

Başkanlık : Aydın Karpuzlu Belediye Başkanlığını

Müdürlük : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü

Personel : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli tüm personeli


MADDE 5: KURULUŞ:

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü norm kadro esaslarına göre ihdas edilmiş ve görevde yükselme atanma şartlarına uygun 1 müdür, 1 adet şefe bağlı 7 serviste bulunan yeteri kadar personelden oluşmaktadır.


MADDE 6: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN ÇALIŞMA KONULARI:

 1. Arazinin hali hazır kullanım biçimini saptamak,

 2. Kentin ve süregelmekte olan kentleşme olgusunun özelliklerini dikkate alarak kentsel gelişme ve büyüme hedef ve stratejilerini belirlemek,

 3. Kent arazilerinin gelecekteki kullanım amaçlarını belirlemek ve bunu haritalar üzerinde işaretlemek,

 4. Yapılaşmayı sürekli izleyerek saptanmış olan norm ölçülere koşut davranışların gerçekleşmesini sağlamak,

 5. İmar planına, ilgili yönetmelik hükümlerine aksi davranışların saptanması durumunda gerekli yasal yaptırımları uygulayarak aykırılıkların giderilmesini sağlamak,

 6. Kent ölçeğinde konut projeksiyonları yaparak kentsel konut arsalarının üretim koşullarının gelişmesini sağlamak,

 7. Yapılaşma ve kentleşme ile ilgili plan ve kurallara aykırı olarak yoğun insan yerleşmelerine konu olmuş alanlarda düzenleyici ve geliştirici önlemler almak,

 8. Hizmet amaç ve hedefleri, zaman zaman yeni kavram ve yaklaşımlar açısından gözden geçirmek,

 9. Hizmetin olabilen her kesiminde nitel ve nicel hedefleri belirlemek, bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için mevcut kaynak ve alanları gözden geçirmek ve ek kaynak gereksinimini varsa bunların sağlanması yoluna gitmek,

 10. Çalışma planlaması yapmak, yıllık ve aylık planlar yapmak, çalışmalardan sorumlu olanları açıklık ve kesinlikle belirtmek,

 11. Çalışma sonucunda, raporlama sistemi oluşturmak. Görev ve sorumluluk verilmiş olanlarca, yazılı bir durum raporu ile görevin gerçekleştirilme durumu açıklamak,

 12. Çalışmalarda elde edilen ilerlemeleri değerlendirmek üzere dönemsel eşgüdüm toplantıları düzenlemek,

 13. Evrak akış düzeni ve disiplinini gerçekleştirmek

 14. Başvuru sahiplerinin, ünitelerde fazla dolaşmasına meydan vermeyecek yönetimle ilişki kurabilmelerini sağlamak,

 15. Başvuru sahiplerine yol gösterici olmak bakımından, başvurunun türüne göre, istenilen belge ve bilgileri içeren bir kılavuz bastırmak,

 16. Arşivi, fihrist, kayıt ve depolama yönünden sürekli düzenli ve yararlanmaya hazır tutmak,

 17. Belediye sınırları içinde süregelmekte olan hızlı kentleşmeyi, nüfus artışını ve gecekondulaşmayı denetim altına almak ve sağlıklı sonuçlar üretebilecek şekilde yönlendirmek, İmar Kanununa aykırılıkları belirlemek ve gereğini yapmak,

 18. Kentsel altyapı eksikliklerini gidermek,

 19. Düzensiz konut alanlarında oturmakta olan semt sakinlerinin yaşam ölçütlerini hızla yükseltmek olarak belirlenmiştir.

Bu nedenle:

" Belde bazında veri tabanı oluşturmak ve nazım plan formatında bu verileri değerlendirmek, irdelemek,

" Planlanmış bölgelerde genel durumu gözden geçirmek ve zaman içinde meydana gelecek değişikliklere uyarlanmasını sağlamak,

" Yeni kentsel yerleşme bölgeleri geliştirmek ve bu alanları satın alma ve kamulaştırma yolu ile elde ederek ilçe belediyesi sorumluk alanında bulunan sosyal ve teknik altyapıları getirmek, planlamak, parsellemek ve satmak,

" Kentsel yenilenme ihtiyacı bulunan alanların tespit edilerek bu amaçla halkın etkili katılımına dayalı, ilgili idarelerle sağlanacak işbirliği ile uygulama projeleri geliştirmek

" Konut envanteri ve projeksiyonları yapmak ve gelecekte meydana gelebilecek konut açığını ve gereksinimini belirlemek,

" Çevre sorunlarını kentsel planlama işlevinin tamamlayıcı bir parçası konumuna getirmek, kentsel çevre kalitesini temel göstergeler itibariyle izlemeye önem vermek ve çevre kalitesindeki bozulmaları saptamak, gerekli tedbirler alarak çalışma alanının başlıklarını oluşturmaktadır.
MADDE 7: MÜDÜRÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:


 1. Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,

 2. Alt birim yetkilileri arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan alt birim yetkililerinin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi çalışmalarını yapmak ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak,

 3. Personelin gizli sicillerini düzenlemek; her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek; müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak,

 4. Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek,

 5. Çalışma verimini arttırmak amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları ve gerekli bilgisayar programlarının satın alınması, abone olunması, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak için Destek Hizmetleri Müdürlüğüne talepte bulunmak,

 6. Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, başkanlığın onayına sunmak,

 7. Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi, bilgi ve belgeyi temin etmek,

 8. Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,

 9. Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek,

 10. Müdürlüğün kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler göstermek,

 11. Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında seçim yapmak, görüş vermek,

 12. Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanına karşı sorumludur. Başkanlık Makamınca ve Başkan Yardımcısı tarafından mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.

 13. Müdür tarafından alt birimde görevlendirilen personelin, yapacağı işle ilgili görevlerinin neler olduğu, Müdürlük tarafından düzenlenen ve Başkanlıkça onaylanan bir iç yönergeyle tek tek açıklamalı bir şekilde belirtilerek personele imza karşılığında verilecektir. İlgili personel bu yönergede belirtilen görevleri eksiksiz yapacak ve sürekli olarak çalışma masasında bulunduracaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

GENEL İLKELER VE TANIMLAR
MADDE 8:

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEMEL YAPISI:

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün kuruluşu, görev konularının çeşitlerine dayanmaktadır. Müdürlüğün, amaç, görevler ve ilişkileri bakımından hem planlayıcı ve hem de uygulayıcı yönleri vardır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne görev veren yürürlükteki yasalara göre Müdürlüğün iki yönlü bir niteliği olduğu görülmektedir. 1. Müdürlük kendi görev konularında araştırıcı, planlayıcı izleyici, değerlendirici, denetleyici yol gösterici bir örgüt niteliğinde çalışmaktadır.

 2. Ayrıca yine kendi konularında bizzat uygulama da yapmaktadır.

Buna göre yukarıda belirtilen amaçların değerlendirilmesinde, ana görevlerinin yerine getirilmesinde ve iş ilişkilerinin gözetilmesinde İmar İşleri Müdürlüğünün bu iki yönlü niteliği üzerinde önemle durulmalıdır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MADDE 9: MÜDÜR ve ŞEFİN GENEL VE ORTAK GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
A. Her yöneticinin temel görev, yetki ve sorumlulukları içerisinde şunlar vardır.

 1. Planlama-Programlama:

o Amaca ulaşmak için birbirini izleyen belli adımlar biçiminde çalışma planları ve programlarını hazırlamak, hazırlatmaktır.

o Yetkisi içinde olan plan ve programları onaylamak, yetkisi içinde olmayanları bir üst kademedeki yöneticilere onaylatmaktır.

o Bu çalışmalar sırasında yasaların, çalışma ilke ve koşulların sınırları içinde kalmayı gözetmek.


 1. Düzenleme:

o İşle ilgili hizmet boşluklarının veya girişimlerinin olup olmadığını araştırmak, bunları giderici tedbirler almak.

o İşin yapılması için gerekli mali kaynak, personel, malzemenin zamanında sağlanmasını görüp, gözetlemek.

o İş ile ilgili çalışma adımlarını gözden geçirip saptamak ve bunlara uyulmasını sağlamak.


 1. Koordinasyon:

o İşin yapılması sırasında hangi birimler ile doğrudan doğruya veya dolaylı ilişkiler kurulması gerektiğini ve bu ilişkilerin kapsamını ortaya çıkartmak.

o Bu ilişkileri sağlayıcı düzeni kurmak ve kurulan düzeni ilgili personele duyurmak. 1. Uygulamalı Yönetim:

o Görevi zamanında ve amaca uygun olarak sonuçlandırmak.

o Asıl görevle ilgili yazışma, görüş alma, olur çıkartma gibi yan görevleri de yapmak, yaptırmak. 1. İzleme, denetleme, değerlendirme:

o Uygulamanın ve görevin yapılışının belli aşamalarında sonuçları öğrenmek üzere bir değerlendirme düzeni kurmak.

o Değerlendirme sırasında ortaya çıkan sorunları çözmek, veya çözüm önerisiyle üst kademeye sunmak. 1. Bilgi verme:

Görevin yapılışında ve sonuçlanmasından bir üst kademedeki yöneticiye veya diğer ilgili ve yetkililere devamlı olarak bilgi vermek.

 1. Yönetimle ilgili diğer görev, yetki ve sorumluluklar:

Atama, yükseltme, yer değiştirme, mükafatlandırma ve cevaplandırma işlemlerine ilişkin ön yazışmaları yapmak, yada bu konularda karar almak, sicil vermek, iş dağıtımını düzenlemek, yöneticisi olduğu birimi gereken yerlerde temsil etmek, birimin yıllık bütçe program önerilerini hazırlamak.


B- Yukarıdaki görevleri yerine getirirken ayrıca her yönetici aşağıdaki yönetim ilkelerini de göz önünde bulundurmalıdır.


 1. İnisiyatif : Yönetici, kendi biriminin görevine sahip çıkmalı görevi yerine getirmek için yaratıcı olmalı, öncü davranmalı, işi başlatıp sonuçlandırma yeteneği bulunmalıdır. Yönetici görevin yapılışının her aşamasında Yasaların, Çalışma ilkesi ve koşullarının çizdiği sınıra kadar ilerlemekten çekinmemelidir.

 2. Seçme ve Karar verme : Yönetici, görevin her safhasında karar verme, kendisine ulaştırılan değişik çözümler arasında bir seçim yapma, son olarak da bunun karar ve seçim yetkilerinin (her konu için) hangilerini bizzat kullanıp, hangilerine üst yönetim kademesine aktarması gerektiğine sahip olmalıdır.

 3. Kolaylaştırma : Yönetici, görevle ilgili bütün işlemleri kolaylaştırmak için devamlı olarak çare ve tedbirler aramalıdır.

 4. Değiştirme : Yönetici program uygulamalarında ortaya çıkabilecek değişikliklere uyabilme niteliği taşımalıdır.

 5. Eldeki Kaynaklardan iyi yararlanma : Yönetici, personel, araç-gereç v.b. kaynaklardan mevcut olanların hepsinden tam olarak yararlanmayı amaç bilmeli ancak bundan sonra yeni kaynak isteğinde bulunmalıdır.

 6. Geliştirme : Yönetici kendi biriminin kuruluşunu, personelini, görevini yerine getirmeyle ilgili ilke koşul ve işlemlerini sürekli olarak geliştirme yollarını aramalı, modern yönetim ilkelerindeki gelişmeleri izlemelidir.

 7. Devamlılık : Yönetici, bütün çalışmaları başından sonuna kadar kesintisiz olarak planlamalı ve düzenlemelidir.

 8. Liderlik : Yönetici, tutum ve davranışları ile elemanlarının saygı, itaat ve güvenlerini sağlamalıdır.

 9. Moral : Yönetici, elemanlarının sorumluluk duygusunu geliştirmeli, kendilerine olan güven duygularını beslemelidir.

 10. Takdir ve ceza : Yönetici, yürürlükteki mevzuat, ilke ve koşullara göre gereğinde takdir etmek; gereğinde cezai müeyyidelerin uygulanması hakkında gerekli işlemleri yapacak ve ilgili birime bildirecektir.

 11. Disiplin : Yönetici, amaca düzenli bir yoldan ulaşmayı sağlayacak temel ilke ve koşullara kesinlikle uyulmasını sağlamalıdır.

 12. Ortam : Yönetici görevin yapılması için gerekli ortam, araç ve gereçleri, büro koşullarını da sağlamalıdır.


MADDE 10: ŞEFİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
Görev ve çalışmaları bakımından müdürüne karşı sorumlu olan Şefin görevleri aşağıda açıklanmıştır.

 1. Belediyenin imara ilişkin hizmetlerinin daha iyi planlanması ve karar alma etkisinin arttırılması bakımından, ilçenin imar sorunları açısı ile denetime konu işyerlerinin saptanması açısından veri tabanları oluşturmak,

 2. İlçenin imar ile ilgili hizmet hedeflerini, yasal, hukuksal ekonomik ve yönetsel sınırlılıkları, dikkate alarak saptamak,

 3. Hizmet hedeflerinin yerine getirilebilmesi için gerekli girdileri, çeşit, miktar, maliyet olarak ayrıntıları ile belirlemek,

 4. İlçenin imar hizmetleri ile ilgili olarak sahip olduğu kaynaklar ve finansal olanakları belirlemek ve ilçenin imar gereksinimlerini yarattığı güç ile karşılaştırmak,

 5. Oluşturulan yeni çalışma sisteminden elde olunan ilk sonuçlardan sonra hedefleri gözden geçirmek ve olanaklar ve gereksinimleri irdeleyerek ve araştırarak yeniden saptamak,

 6. Saptanan yeni hizmet hedeflerine uygun yıllık eylem programı hazırlamak,

 7. Yıllık eylem programına koşut olarak aylık ve haftalık çalışma planları hazırlamak,

 8. Çalışma sonrası düzenlenen raporların sonuçlarına göre, elde olunan performansı, önceden saptanmış hedeflerle karşılaştırmak, sorumluluk alan personelin çalışmalarını değerlendirmek ve alınması gereken yeni ve ek düzeltici geliştirici, nitelikli önlemler planlamak,

 9. Denetlemeye konu olacak yerlerle ilgili sicil sistemi oluşturmak,

 10. Müdürlüğün çalışma konularının belirlendiği 6. maddedekilerden şefliği ile ilgili çalışmaları yapmak,

 11. Şefliğe bağlı personel arasında işbirliği ve uyumu sağlamak,

 12. Şef, görev ve çalışmaları yönünden biriminin müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafından mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.

 13. Personeli isteklendirmek, verimli ve başarılı çalışmayı sağlamak,

 14. Şefliğinde görevlendirilen personelin, yapacağı işle ilgili görevlerinin neler olduğunun belirtildiği ve müdür tarafından onaylanan bir iç yönerge personele imza karşılığında verilecek ve personel bu yönergede belirtilen görevleri eksiksiz yapacak ve sürekli olarak çalışma masasında bulunduracaktır.Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə