Montgomery vvatfın bk

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.31 Mb.
səhifə49/49
tarix30.12.2018
ölçüsü1.31 Mb.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   49

564 Sü­leymaniye Ktp., Lâleli, nr. 1255 N. cilt, müellif hattı; Damad İbrahim Paşa, nr. 699; Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 1464, 1465; Millet Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 1036, 1037

565 Süleyma-niye Ktp.. Şehid Ali Paşa, nr. 2762 (müel­lif hattı], Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 2003; Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 1344

566 SüleymaniyeKtp., Esad Efendi, nr. 3613; Şehid Ali Paşa, nr. 2762 müellif hattı |; bu eserle üstteki eserin müellif hattı nüshaları mürekkebin bozulma­sından dolayı okunamaz durumdadır

567 Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 1415; Millet Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 1037

568 Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 1622

569 Sü­leymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 1697; Lâleli, nr. 2321; Esad Efendi, nr. 1236

570 Köprülü Ktp., Fâzıl Ahmed Paşa, nr. 419

571 Keşfü'z-zunûn, II. 1732

572 Köprülü Ktp., Fâzıl Ah­med Paşa, nr. 1606; Süleymaniye Ktp., Ye-nicami, nr. 1186; Beyazıt Devlet Ktp., Veliy­yüddin Efendi, nr. 1344

573 Dâvûdî. II, 311

574 el-Feuâ'idü 'l-behiy-ye, s. 50, 207

575 Diyanet İşleri Başkanlığı Ktp.. nr. 554

576 Ebü'l-'^Berekâten-Nesefî'nİn'OmdetüV-'afcâ'ı'd'İ-5ıln şerhi

577 İstanbul Arkeo­loji Müzesi Ktp.,nr. 1255/4, vr. 156b

578 Hediyyetü'l'ifıuân, vr. Ib

579 yazma nüshaları için bk. İnsanoğlu v.dğr, I, 84-90

581 Terceme-i Risale fi'l-eukâti'l-fıamse ue cedâuiti'r-rasad

582 a.g.e., s. 248

583 Süleymaniye Ktp.,Aya-sofya, nr. 2594, vr. lb

584 ed. J. F. Ragep-S. Ragep

585 bk. İbnü'r-Rabve

586 bk. Sadreddin Konevî

587 Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr. 915, Reşid Efendi, nr. 196, Kılıç Ali Paşa, nr. 450, Cârullah Efendi, nr. 640, Reîsülküttâb Mustafa Efendi, nr. 330, Ayasofya. nr. 2244, Fâtih, nr. 1628; Nuru-osmaniyeKtp.,n1523;TSMK,Il[.

Ahmed, nr. 1035; Amasya Beyazıt Ktp., nr. 1461; Dârü'l-kütübfz-Zâhiriyye.nr. 2598|el-Fık-hu:l-Hanefî, nr. 153]; ayrıca bk. Brockel-mann, GAL, II, 97588 öurerü'l-ezkâr, Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 823, İzmir, nr. 777, Molla Çelebi, nr. 86, Reîsülküttâb Mustafa Efendi, nr. 341; NuruosmaniyeKtp.,nr. 1582-1583

589 et-Ğaoş li-iktibâsi nefa'isi'l-esrâri'l-mü-deca fiDüreri't-bihâr, Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 1703, Hekimoğlu Ali Paşa, nr. 343, Mesih Paşa, nr. 4; Adana İl Halk Ktp., nr. 247

590 Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr. 972

591 İÜ Ktp., AY, nr. 3222; Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 1621, Fâtih, nr. 1494-1499, Lâleli, nr. 823-824, Mahmud Paşa, nr. 171-173. 232

592 Keşfü'z-zunûn, I, 746; Brockelmann, GALSuppL, II, 90

593 Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar, nr. 4345/16

594 Süleymaniye Ktp., Da-mad İbrahim Paşa, nr. 680; Lâleli, nr 951; nr. 1268

595 Köprülü Ktp., Hacı Ahmed Paşa, nr. 132

596 DCR, s. 204; Pike, s. 108

597 DCR, s. 204

598 Konuşmalar, s. 23-24

599 DCR, s. 203-204

600 Schimmel, s. 21; Brown, s. 90-94

601 Pi­ke, s. 108-109

602 DCR, s. 345

603 DCR, s. 204-205

604 Konuşmalar, s. 23. 24, 50, 107

605 a.g.e., s. 85-86

606 Brown, s. 94

607 Pike, s. 108-109

608 Graham, s. 365

609 Schim-mel, s. 21

610 Konuşmalar, s. 36, 37, 46

611 a.g.e., s. 114

612 DCR, s. 484-485

613 özellikle TungChungshu,ö. m.ö. 104)

614 Konuşmalar, s. 35-36

615 a.g.e., s. li

616 DCR, s. 203-204

617 200 İde 53.624.718

618 Kinshasa, eski adı LĞopoldville

619 yaklaşık 120 kişi

620 BA, TD, nr. 96

621 toplam 400 kişi

622 toplam700-750kişi

623 yaklaşık 2000 kişi

624 3000-3500 kişi

625 1500 kişi

626 Mujezinovic-Celic, s. 224

627 Moskova -Leningrad 1941

628 Mos-kova-Leningrad 1956

629 Moskova-Leningrad 1958

630 Moskova-Lenin­grad 1960

631 MI. İstanbul 1958-1959, 1964, 1968, 1980, 1982, 1983

632 An Encyclopedia ofReiigion, s. 756; Catholicisme, XIV, 690-691

633 bk. Budizm

634 VII-XI. yüzyıllar

635 Keneset ha Gedoiah

636 Tevrat'ın öğretil­mesi ve yorumlanması

637 Nehemya, I O/l -39

638 Dıc-tionnaire encyclopedique du Judaisme, s. 1023-1025

639 EJd.,V, 995-1003

640 The Oxford Dictionary oftheJewishRetİgion,s. 177-178; lacobs. s. 519-520; EJd., XV, 632-634

641 New Catholic Encyclopedia, IV, 372

642 Catholicisme.U, I44I

643 Code de droit canonique, md. 460-468

644 a.g.e., md. 447-459

645


646 Code de droit canonique, md. 337-341. 749/2

647 Catholicisme, I, 739

648 Resullerin İşleri, 15/6-29

649 el-Bakara 2/173; el-Mâide 5/3; en-Nahl 16/115

650 bk. İznik Konsi

651 7 Kasım 680- 16 Eylül 681

652 îsâ'da bir tek İradenin mevcudiyetini ileri süren görüş

653 ayrıca bk Hıristiyanlık; Vatikan Konsili

654 CHIs., İl/B, s. 852; Watt, s. 110,l20;O2 Jng. il, 59

655 Sarton, 1,769

656 esere Câlînûs tara­fından yazılan şerhin Huneyn b. İshakter-cümesi

657 eserleri hakkında geniş bilgi ve Latince adları için bk. Mieli, s. 220-224; Sezgin, GAS, III, tür.yer.

658 s. 1285 1868, 1287 (18701, 1288 1187

659 İstanbul Teknik Üniversitesi

660 Ergun, Türk Şâirleri, II, 573

661 Eraydın, l,s.XVI

662 bk. bibi.

663 Konya Mevlânâ Müzesi Ktp., nr. 3852, s. 67

664 İs­tanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Os­man Ergin, nr. 1158

665 Menâkıb-ı Haz-ret-iMeulanâ Cetâleddin Rûmî

666 İs­tanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Os­man Ergin, nr. 1812

667 Tasavvuf, I-VII. İstanbul 1948-1949

668 İstanbul Beledi­yesi Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin, nr. 1813

669 Kastamonu 1976; İstanbul 1995

670 Konya Mevlânâ Müzesi Ktp., nr. 3853-3880; İstanbul Belediyesi Atatürk Ki­taplığı, Osman Ergin, nr. 79/1-27

671 s. I, 1987, 1994, 1999; II, 1989, 1997; III, 1990; IV, 1992

672 s. 412-429

673 Konya Mevlânâ Müze­si Ktp., nr. 4522; İstanbul Belediyesi Ata­türk Kitaplığı, Osman Ergin, nr. 21

674 Konya Mevlânâ Müzesi Ktp., nr 3851; İstanbul Be­lediyesi Atatürk Kitaplığı. Osman Ergin, nr. 85/3

675 Risâle-i Meryem [Hz. Mer­yem oe Hz. îsâ'ya Dair Risâle-i Mühim-mej, ts.

676 Konya Mevlânâ Müzesi Ktp., nr. 4740-4773

677 Konya Mevlânâ Müzesi Ktp., nr 4523; İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaptığı, Osman Ergin, nr. 80

678 Konya Mevlânâ Müzesi Ktp., nr. 3852; İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin, nr. 35

679 Konya Mevlânâ Müzesi Ktp., nr. 3849; İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı. Os­man Ergin, nr. 3i

680 Konya Mev­lânâ Müzesi Ktp., nr, 3850

681 Meulâna Müzesi Yazmalar Katalogu, An­kara 1972, III, 149

682 istanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin, nr. 1810

683 İstanbul Be­lediyesi Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin, nr. 83

684 yazar bu eserine Ted-bîr&t-ı İlâhiyye Tercüme ve Şerhi' nde i şa-ret etmektedir

685 İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Os­man Ergin, nr. 85/4 müellif hattı

686 Ah­med Safî Bey,XVH,2812; Ergun, Türk Şair­leri, II, 573

687 Taberî. X, 76

688 İb-nü'1-Esîr, VII, 552

689 İbnü'1-Esîr, VIII, 547

690 Aralık 1474 sonlan

691 meselâ Beyhekim mahallesi

692 Cohen-1833, Aucher-1835

693 Kinneir-1813; Wrontshenk» 1834

694 119.841 nüfus; o yıl Türkiye'de sadece dokuz şehrin nüfu­su 100.000'i aşabiliyordu

695 1950'li yıllar­da 123 mahalle, 2420 hektar

696 Özellikle Ka­pı ve Aziziye camilerinin çevreleri

697 bk. Eflâtun Mescidi

698 Deyrieflâtun Akmanastır

699 bk. Akmanastır

700 bk. alâeddin Camii

701 bk. iplikçi ca­mii

702 bk. Sâhib Ata Külliyesi

703 bk, Karatay Medre­sesi

704 bk. ince Mina­reli Medrese

705 bk. sırçalı medrese

706 İplikçi Camii yanı, 1202

707 bk. sâhib ata külliyesi

708 bk. Gömeç hatun türbesi

709 bk. Mevlânâ Külliyesi

710 bk. Sultan Selim Camii ve Külliyesi

712 bk. mevlânâ Kül­liyesi

713 bk. bedesten


Dostları ilə paylaş:
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   49
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə