Mühazirə otağı/Cədvəl 306 n məsləhət saatları çərşənbə axşamı saat: 9 00Yüklə 117,04 Kb.
tarix17.01.2017
ölçüsü117,04 Kb.
#527
növüMühazirə
Ümumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

Statistika 1, SOC-102, 3 kredit

Departament

Psixologiya

Proqram (bakalavr, magistr)

Bakalavr

Tədris semestri

2015, Yaz

Fənni tədris edən müəllim (lər)

F.r.e.n.dos Məhəmməd Əhməd oğlu Nurməmmədov


E-mail:

Nurmamedov@mail.ru

Telefon:

-

Mühazirə otağı/Cədvəl

306 N

Məsləhət saatları

çərşənbə axşamı saat: 900

Prerekvizitlər

yoxdur

Tədris dili

Azərbaycanca

Fənnin növü

(məcburi, seçmə)Məcburi

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

1. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri, F.N.Nəsibov, Bakı, Universiteti,1992

2. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika, Ə.Şahbazov, Maarif-Nəşriyyatı, 1973, Bakı

3. Temel Statistik, Metin Çakıcı, Türkiyə, 2000

4. B.E.Гмурман, Теория вероятности и математическая статистика, Высшая школа, 1977

5. П.Е.Данко, А.Г.Поков, Т.Я.Кожевникова. Высшая математи в упражнениях и задачах, Высшая школа, 1980, часть II

6. Ronald E., Walpole, Raymond H.Myers, Sharon L., Myers, Keying Ye. Probability and statistics for Engineering and Scientists. 7-th edition, New Jersey, 2002, USA

7. David M.Lavine, Timothy C.Krehbill, Mark L. Berenson, Business statistics 4-th edition, USA, 2006

8. Robert D.Mason, Dauglas A.Lind. Statistical techniques in business and Economics, 8-th edition, 1993, Boston, USA

Kursun vebsaytı

Yoxdur


Tədris metodları

Mühazirə

+

Qrup müzakirəsi

+

Praktiki tapşırıqlar
Praktiki məsələnin təhlili

+

Digər

+

Qiymətləndirmə
KomponentləriAralıq imtahanı
30 bal

Praktiki məsələFəallıqQuiz
20 bal

Kurs işi (Layihə)Prezentasiya/Qrup müzakirəFinal imtahanı
40 bal

Davamiyyət
10 bal(Üzrsüz buraxılmış hər 3 dərs üçün 1 bal çıxılır)

Yekun
100 bal
Kursun təsviri

Statistika kursunun əsas nəzəriyyələrini, ehtimal nəzəriyyəsi, statistikanın əsas elementlərini, etibarlıq intervalı anlayıını, hipotez anlayışını, Xi kvadrat, Fisher, Laplas paylanma cədvəllərindən istifadə kimi mövzuları əhatə edir.

Kursun məqsədləri

Statistika dərsi öz qarşısına aşağıdakı əsas vəzifələri qoyur:

Dunya Təhsil” sisteminin standartlarina uygunlaşdırma prosesini təmin etmək, beynəlxalq proqram çərçivəsində aradirmalarda, magistr doktorantura təhsil pillələrində xarici təıhsilə inteqrasiyanı (qarşılııqlı olaraq həm Azərbaycanda, həmdə aparıcı xarici Dövlıtlırdə) təminini saxlamaq məqsədini qarşıya qoyur. Fənnin tədrisi isə qarşısına aşağıdakı əsas vəzifələri qoyur:

1. Ehtimal nəzəriyyəsinin əsas elementlərinin öyrənilməsi, habelə orta məktəb kursunda tətbiq etmək bacarığına yiyələnmək.

2. Hiper həndəsi, Binomial, Puasson paylanması. Hipotez ehtimalı, Bayes düsturunun tətbiqi.

3. Böyük ədədlər qanunun tətbiqi.

4. Təsadüfi kəmiyyətlərin növləri və onların ədədi xarakteristikaları.

5. Statistikada Xi- kvadrat, Fişker- Snedker, Stydent paylanmalarının

cədvəllərindən istifadə etmək bacarığına yiyələnmək.

6. Korrelyasiya momenti, əmsalının xətti reqresiyanın qurulması kimi nəzəriyyə, praktik işlərə tətbiq etmək bacarığına yiyələnmək.

7. Statistikada ortalama ( baş toplum üzrə, qrup, qrup daxili, qruplar arası, seçmə ortalamaları) dəqiq tətbiq etmək.

8. Hipotezlərin yoxlanması, Etibarlılıq intervalını statistikada qurmaq kimi bacarıqlara yiyələnmək.

Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

Statistika dərsi aşağıdakı məqsədlərə nail olmağı planlaşdırır:

Dərslərdə müntəzəm və aktiv iştirak edən və kursu uğurla tamamlayan tələbə,

1. Ehtimal nəzəriyyəsinin dərketmə, tətbiqi

2. Statistikanın geniş tematikası və zəngin tətbiqi ilə tanış olacaq (konyuktiv, nəticə-biliklənmə, experimentləri dərk etmək)

3. Sərbəst şəkildə verilənlər üzərində iş və statistik nəticələrin analizini aparmaq qabiliyyəti

4. Statistik yoxlama,müşahidə nəticələrinə əsasən dünya görüşlərin formalaşmasında savadlı, riyaziyyat aparatını mükəmməl mənimsəmiş kimi yetişmək bacarığına malik olmağa hazırlaşmaq və bu baza ilə riyazi, pedoqoji riyaziyyatçı,pedoqoji baxışlarını geniş diapazonda özündə cəmləndirən mütəxəssis kimi mövqe tutmaq.Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış

Dərsin işlənmə forması

1. Dərslər müəllimin izahlarından və mövzu ətrafında interaktiv (qarşılıqlı) müzakirələrdən ibarət olacaqdır.2. Keçilən dərslərin tezisləri sonra tələbələrə verilsə də, dərslərdə qeydlər götürmək olduqca vacibdir! Çünki bu tezislər dərslərdə izah, təhlil və müzakirə edilən məsələləri bütün dolğunluğuyla əks etdirməyəcəkdir.

3. Dərslər azərbaycan dilində keçiləcəkdir. Lakin dərsdə sualları, imtahanda cavabları və nəhayət esseləri Azərbaycan, Rus və ya English dilində ifadə etmək olar.

4. Dərslərin mövzu ardıcıllığı iş planında göstərildiyi kimidir.

Dərsə hazırlaşma forması

Dərslərə hazırlaşma forması aşağıdakı kimi tövsiyə olunur:

1. Hər bir dərsdən qabaq növbəti dərsin mövzusuna uyğun oxumaq, mövzunu dərsə qədər müəyyən dərəcədə öyrənmək

2. Hər bir dərsdə diqqətli olmaq, diskussiyalarda aktiv iştirak etmək və qeydlər götürmək

3. Hər bir dərsdən sonra keçilmiş dərsdə danışılanları xatırlamaq, onları düşünmək və dərsdə götürülmüş qeydləri tamamlamaq lazımdır.
Həftələr


Mövzular

saatlar

Dərsliklər

27.01.15

--------


27.01.15

1.Ehtimal nəzəriyyəsnin əsas anlayışları:

Sınaq,hadisə. Təsadüfi hadisələrin növləri və ehtimalın klassik tərifi2

1.Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri, F.N.Nəsibov, Bakı, Universiteti,1992

2.B.E.Гмурман, Теория вероятности и математическая статистика, Высшая школа, 1977

3. David M.Lavine, Timothy C.Krehbill, Mark L. Berenson, Business statistics 4-th edition, USA, 2006


2.Kombitarkonun əsas düsturları və ehtimalın tapılmasında tətbiqi

2

1.Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri, F.N.Nəsibov, Bakı, Universiteti,1992

2. B.E.Гмурман, Теория вероятности и математическая статистика, Высшая школа, 1977

3. David M.Lavine, Timothy C.Krehbill, Mark L. Berenson, Business statistics 4-th edition, USA, 2006


03.02.15

-----


03.02.15

1.Nisbi tezlik və klassik ehtimal ilə statisitk ehtimalın təriflərinin əsaslandırılması. Həndəsi ehtimal.

2

1.Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri, F.N.Nəsibov, Bakı, Universiteti,1992

2. B.E.Гмурман, Теория вероятности и математическая статистика, Высшая школа, 1977

3. David M.Lavine, Timothy C.Krehbill, Mark L. Berenson, Business statistics 4-th edition, USA, 2006


2.Ehtimalın toplanması, tam hadisələr qrupu

2

1.Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri, F.N.Nəsibov, Bakı, Universiteti,1992

2.B.E.Гмурман, Теория вероятности и математическая статистика, Высшая школа, 1977

3. David M.Lavine, Timothy C.Krehbill, Mark L. Berenson, Business statistics 4-th edition, USA, 2006


10.02.15

------------

10.02.15


1.Ehtimalın vurma düsturu və şərti ehtimal.

2

1.Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri, F.N.Nəsibov, Bakı, Universiteti,1992

2. B.E.Гмурман, Теория вероятности и математическая статистика, Высшая школа, 1977

3. David M.Lavine, Timothy C.Krehbill, Mark L. Berenson, Business statistics 4-th edition, USA, 2006


2.Asılı olmayan hadisələr və onlar üçün ehtimal vurma düsturu.

2

1.Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri, F.N.Nəsibov, Bakı, Universiteti,1992

2.B.E.Гмурман, Теория вероятности и математическая статистика, Высшая школа, 1977

3. David M.Lavine, Timothy C.Krehbill, Mark L. Berenson, Business statistics 4-th edition, USA, 2006


17.02.15

17.02.15


1.Ən azı bir hadisənin baş verməsi ehtimalı

2

1.Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri, F.N.Nəsibov, Bakı, Universiteti,1992

2.B.E.Гмурман, Теория вероятности и математическая статистика, Высшая школа, 1977

3. David M.Lavine, Timothy C.Krehbill, Mark L. Berenson, Business statistics 4-th edition, USA, 2006


2. Birgə hadisələrin ehtimalının toplanması teoremi. Tam ehtimal düstrur.

2

1.Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri, F.N.Nəsibov, Bakı, Universiteti,1992

2.B.E.Гмурман, Теория вероятности и математическая статистика, Высшая школа, 1977

3. David M.Lavine, Timothy C.Krehbill, Mark L. Berenson, Business statistics 4-th edition, USA, 2006


24.02.15

------------

24.02.15


1.Hipotez ehtimalı, Bayes düsturu

2

1.Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri, F.N.Nəsibov, Bakı, Universiteti,1992

2.B.E.Гмурман, Теориявероятности и математическая статистика, Высшая школа, 1977

3. David M.Lavine, Timothy C.Krehbill, Mark L. Berenson, Business statistics 4-th edition, USA, 2006


2.Təkrar sınaqlar., Bernulli düsturu, Lokal Laplas teoremi.

2

1.Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri, F.N.Nəsibov, Bakı, Universiteti,1992

2. B.E.Гмурман, Теория вероятности и математическая статистика, Высшая школа, 197703.03.15

-----------

03.03.15


1.Təsadüfi kəmiyyət və onların növləri. Ehtimal paylanma qanunu.


2

1.Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri, F.N.Nəsibov, Bakı, Universiteti,1992

2.B.E.Гмурман, Теория вероятности и математическая статистика, Высшая школа, 1977

3. David M.Lavine, Timothy C.Krehbill, Mark L. Berenson, Business statistics 4-th edition, USA, 2006


2.Binomial, Puasson, həndəsi paylanma

2

1.Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri, F.N.Nəsibov, Bakı, Universiteti,1992

2.B.E.Гмурман, Теория вероятности и математическая статистика, Высшая школа, 1977

3. David M.Lavine, Timothy C.Krehbill, Mark L. Berenson, Business statistics 4-th edition, USA, 2006


10.03.15

10.03.15


1.Hiper həndəsi paylanma, təsadüfi kəmiyyətin ədədi xarakteristikası

2

1.Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri, F.N.Nəsibov, Bakı, Universiteti,1992

2.B.E.Гмурман, Теория вероятности и математическая статистика, Высшая школа, 1977

3. David M.Lavine, Timothy C.Krehbill, Mark L. Berenson, Business statistics 4-th edition, USA, 2006


2.Riyazi gözləmə və onun ehtimal mənası, xassələr

2

1.Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri, F.N.Nəsibov, Bakı, Universiteti,1992

2.B.E.Гмурман, Теория вероятности и математическая статистика, Высшая школа, 1977

.3 David M.Lavine, Timothy C.Krehbill, Mark L. Berenson, Business statistics 4-th edition, USA, 2006


17.03.15

----------

17.03.15


1.Dispersiya və onun əsas xassələri

2

1.Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri, F.N.Nəsibov, Bakı, Universiteti,1992

2. B.E.Гмурман, Теория вероятности и математическая статистика, Высшая школа, 1977

3. David M.Lavine, Timothy C.Krehbill, Mark L. Berenson, Business statistics 4-th edition, USA, 2006


2.Asılı olmayan sınaqlar üçün dispersiya orta kvadratın meyl.

2

1.Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri, F.N.Nəsibov, Bakı, Universiteti,1992

2. B.E.Гмурман, Теория вероятности и математическая статистика, Высшая школа, 1977

3. David M.Lavine, Timothy C.Krehbill, Mark L. Berenson, Business statistics 4-th edition, USA, 2006


24.03.15

1.Başlanğıc və mərkəzi nəzəri momentlər 2

1.Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri, F.N.Nəsibov, Bakı, Universiteti,1992

2. B.E.Гмурман, Теория вероятности и математическая статистика, Высшая школа, 1977

3. David M.Lavine, Timothy C.Krehbill, Mark L. Berenson, Business statistics 4-th edition, USA, 2006


24.03.15

------------

31.03.15


2.Böyük ədədlər qanunu Bernulli və Çebişov teoremləri

2

1.Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri, F.N.Nəsibov, Bakı, Universiteti,1992

2. B.E.Гмурман, Теория вероятности и математическая статистика, Высшая школа, 19771.Təsadüfi kəmiyyətlər paylanma və ehtimal sıxlıq funksiyaları

2

1.Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri, F.N.Nəsibov, Bakı, Universiteti,1992

2.B.E.Гмурман, Теория вероятности и математическая статистика, Высшая школа, 19773.

3. David M.Lavine, Timothy C.Krehbill, Mark L. Berenson, Business statistics 4-th edition, USA, 2006


31.03.15

----------

07.04.15


2.Normal, müntəzəm ehtimal paylanmaları

2

1.Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri, F.N.Nəsibov, Bakı, Universiteti,1992

2.B.E.Гмурман, Теория вероятности и математическая статистика, Высшая школа, 1977

3. David M.Lavine, Timothy C.Krehbill, Mark L. Berenson, Business statistics 4-th edition, USA, 2006


1.Təsadüfi kəmiyyətlərin intervala düşmə ehtimalı və 3-siqma qaydası

2

1.Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri, F.N.Nəsibov, Bakı, Universiteti,1992

2.B.E.Гмурман, Теория вероятности и математическая статистика, Высшая школа, 1977

3. David M.Lavine, Timothy C.Krehbill, Mark L. Berenson, Business statistics 4-th edition, USA, 2006


07.04.15

------------

14.04.15


1. Aralıq imtahanı

2

Aralıq imtahanı

2.X-i (xi) kvadrat paylanması, (F) Fişer – S nedekor, Stydent paylanmaları

2

1.Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri, F.N.Nəsibov, Bakı, Universiteti,1992

2. B.E.Гмурман, Теория вероятности и математическая статистика, Высшая школа, 1977

3 . David M.Lavine, Timothy C.Krehbill, Mark L. Berenson, Business statistics 4-th edition, USA, 2006


14.04.15

---------

21.04.15


1.Üstlü paylanmalar və ədədi xarakteristikası

2

1.Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri, F.N.Nəsibov, Bakı, Universiteti,1992

2. B.E.Гмурман, Теория вероятности и математическая статистика, Высшая школа, 1977

3 . David M.Lavine, Timothy C.Krehbill, Mark L. Berenson, Business statistics 4-th edition, USA, 2006


2.İki təsadüfi kəmiyyətlər sistemi və onların paylanma qanunu. Korrelyasiya momenti və əmsalı. Xətti reqresiya

2

1.Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri, F.N.Nəsibov, Bakı, Universiteti,1992

2. B.E.Гмурман, Теория вероятности и математическая статистика, Высшая школа, 1977

3 . David M.Lavine, Timothy C.Krehbill, Mark L. Berenson, Business statistics 4-th edition, USA, 2006


21.04.15

------------

28.04.15


1.İki ölçülü ehtimal sıxlığı və xassələri. Korrelyasiya momenti və əmsalı.

2

1.Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri, F.N.Nəsibov, Bakı, Universiteti,1992

2. B.E.Гмурман, Теория вероятности и математическая статистика, Высшая школа, 1977

3 . David M.Lavine, Timothy C.Krehbill, Mark L. Berenson, Business statistics 4-th edition, USA, 2006


2.Riyazi statistikanın əsas elementləri. Seçmənin statistik paylanması və emprik paylanma funksiyası

2

28.04.15

05.05.15


----------

05.05.15


06.05.15

1.Seçmə dispersiya, baş dispersiya, qrup, qrup daxili, qruplar arası və ümumi dispersiyalar.

---------------------------------------------------

2.Etibarlılıq intervalları. Şərti variantlar, adi başlanğıc, mərkəzi nəzəri emprik momenlər

-----------------------------------------------------

1.Statsitik hipotez və onların yoxlanması, normal baş toplam üzrə iki dispersiya müqayisəsi

2.Applications statistical methods in Psixology2

2

22

1.Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri, F.N.Nəsibov, Bakı, Universiteti,1992

2. B.E.Гмурман, Теория вероятности и математическая статистика, Высшая школа, 1977

3 . David M.Lavine, Timothy C.Krehbill, Mark L. Berenson, Business statistics 4-th edition, USA, 2006

1.Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri, F.N.Nəsibov, Bakı, Universiteti,1992

2. B.E.Гмурман, Теория вероятности и математическая статистика, Высшая школа, 1977

3 . David M.Lavine, Timothy C.Krehbill, Mark L. Berenson, Business statistics 4-th edition, USA, 2006

1.Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri, F.N.Nəsibov, Bakı, Universiteti,1992

2. B.E.Гмурман, Теория вероятности и математическая статистика, Высшая школа, 19773 . David M.Lavine, Timothy C.Krehbill, Mark L. Berenson, Business statistics 4-th edition, USA, 2006

Qeyd: Bu oxu materialları sadəcə olaraq bu fənnlə əlaqədar olan kitabların kiçik bir siyahısıdır. əslində isə bu fənnin mövzuları təxminən 9-10 kitabı əhatə edir. Ona görə də, bu dərsin mövzuları ilə əlaqədar mümkün qədər çox oxumaq tələb olunur. Müəllimin mühazirəsi is bir bilik buketi kimi sizə hazır emal olunmuş şəkildə çatdırılması nəzərdə tutulur.

Saf düşüncələr münasibətləri çərçivəsində Sizə uğurlar!
Yüklə 117,04 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin