Mühendislik Eğitim Programlarından İki Temel BeklentiYüklə 445 b.
tarix18.05.2018
ölçüsü445 b.

Mühendislik Eğitim Programlarından İki Temel Beklenti

 • Mühendislik Eğitim Programlarından İki Temel Beklenti

 • Öğrencilerin mühendislik mesleğine iyi hazırlanması

 • Programların sürekli iyileştirilmesi

Mühendislik Eğitim Programlarının Akreditasyonu Ne İşe Yarar?

 • Mühendislik Eğitim Programlarının Akreditasyonu Ne İşe Yarar?

 • Kurumun kime, ne hizmeti verdiğinin bilincinde olması ve bu hizmetin niteliğini, dünyadaki en iyi örneklerin düzeyine, hatta bu düzeyin üzerine çıkarmak için sürekli iyileşmesine katkı sağlar,

 • Eğitim ve araştırma kalitesinin güvence altına alınması, yükseltilmesi ve bu konuda ortak bir kalite kültürü oluşturulmasına katkı sağlar,

 • Kurum veya programın uluslararası geçerliliğini ve tanınırlığını arttırır,

 • Kurum veya programın topluma karşı olan sorumluluğunu yerine getirmesini sağlar,

 • Kurum veya programın yetkin öğrencileri kazanması, mezunları mesleki yaşamlarına hazırlaması ve İşverenin beklentilerini karşılamasına yardımcı olur.MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

 • MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

 • Temel Amacı:

 •  Farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye'de mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak.

 •  Böylece; güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli mühendisler yetiştirilerek, toplumun refahının ileri götürülmesini sağlamak. Bir mühendislik programının değerlendirilmesinde, öğrenci niteliği, gelişimi ve başarıları önemlidir.

 •  Bir mühendislik programının değerlendirilmesinde, öğrenci niteliği, gelişimi ve başarıları önemlidir.

 •  Programa kabul edilen öğrenciler, programın kazandırmayı hedeflediği çıktıları (bilgi, beceri ve davranışları) öngörülen sürede edinebilecek altyapıya sahip olmalıdırlar.

 •  Yatay ve dikey geçişle öğrenci kabulü vb. için uygulanan politikalar ayrıntılı olarak tanımlanmış ve uygulanıyor olmalıdır.

 •  Kurum ve/veya program öğrenci hareketliliğini teşvik edecek ve sağlayacak önlemler almalıdır. Öğrencileri ders ve kariyer planlaması konularında yönlendirecek danışmanlık hizmeti verilmelidir.

 •  Öğrencileri ders ve kariyer planlaması konularında yönlendirecek danışmanlık hizmeti verilmelidir.

 •  Öğrencilerin derslerdeki ve diğer etkinliklerdeki başarıları şeffaf, adil ve tutarlı yöntemlerle ölçülmeli ve değerlendirilmelidir.

 •  Öğrencilerin mezuniyetlerine karar verebilmek için, programın gerektirdiği tüm koşulların yerine getirildiğini belirleyecek güvenilir yöntemler geliştirilmiş ve uygulanıyor olmalıdır.

 Bir kurumun mezunlarının yakın bir gelecekte erişmeleri istenen kariyer hedeflerini ve mesleki beklentilerini tanımlayan genel ifadelerden oluşur.

 •  Bir kurumun mezunlarının yakın bir gelecekte erişmeleri istenen kariyer hedeflerini ve mesleki beklentilerini tanımlayan genel ifadelerden oluşur.

 •  Programın iç ve dış paydaşlarının gereksinimleri dikkate alınarak belirlenmeli ve yayımlanmalıdır.

 • Mezunlarımız,

 • 1. Mezunlar, kendi meslekleri ile ilgili olarak inşaat mühendisliği programının temel alanlarında işe yerleşir,%10’u kendi işi olmak üzere, %75’i özel sektörde, %25’i ise çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında işe girer.

 • 2. Türk müteahhitlik sektörünün dünyadaki gelişimine paralel olarak, mezunların %10’u uluslar arası veya ortaklı projelerde etkin görev alır.

 • 3. Mezunlar, çalışmakta oldukları iş yerlerinde karar verici pozisyona yükselirler, %20’si şef, müdür ve benzeri bir pozisyonda yer alır.

 • 4. Mezunların %15’i, araştırma geliştirme kültürünü kazanmak ve yaygınlaştırmak üzere kendi alanında ya da diğer alanlarda lisans üstü eğitime devam eder.

 • 5. Mesleki faaliyetlerini insanlığa hizmet ve toplum refahını yükseltme yönünde daha etkin kılabilmek ve geliştirmek için afet konularında çalışır ve faaliyetlerini meslek odasının bir üyesi olarak devam eder.(a) Matematik, fen, ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

  • (a) Matematik, fen, ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
  • (b) Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi,
  • (c) İstenilen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi
  • (d) Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi,
  • (e) Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi,
  • (f) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,
  • (g) Etkin iletişim kurma becerisi,
  • (h) Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim,
  • (i) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi,
  • (j) Çağın sorunları hakkında bilgi,
  • (k) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi.


1.Temel matematik, fen bilimleri ile temel mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanma becerisi.

 • 1.Temel matematik, fen bilimleri ile temel mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanma becerisi.

 • 2. Temel mühendislik ve İnşaat Mühendisliği ile ilgili karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun yöntemler ve teknikleri seçme ve uygulama becerisi .

 • 3. İstenilen gereksinimleri ve belirli ihtiyaçları karşılayacak biçimde karmaşık bir sistemi, parçayı ya da süreci gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlama becerisi , bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

 • 4. İnşaat Mühendisliği uygulamalarında gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme, ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren bazı paket programları etkin bir şekilde kullanma becerisi.

 • 5. İnşaat Mühendisliği ve temel mühendislik konularında deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçları analiz etme ve yorumlayarak sonuca varma becerisi.

 • 6.Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.

 • 7. Bireysel olarak, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.

 • 8. Türkçe ve İngilizce etkin iletişim kurma ve kendini ifade etme becerisi, verilen bir konu hakkında toplum önünde fikirlerini savunacak özgüvene ve mesleki donanıma sahip olma becerisi

 • 9. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 • 10. Mühendislik yaklaşımlarındaki mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

 • 11. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş yeri uygulamaları hakkında bilgi ve farkındalık; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık; insana ve doğaya duyarlı mühendislik çözümleri üretme becerisi.

 • 12. İnşaat mühendisliği çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim ve çağın sorunları hakkında bilgi, İnşaat Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Kurulan ölçme değerlendirme sistemlerinden elde edilen sonuçların programın sürekli iyileştirilmesine yönelik olarak kullanıldığına ilişkin kanıtlar sunulmalıdır. Bu iyileştirme çalışmaları, başta Ölçüt 2 ve Ölçüt 3 ile ilgili alanlar olmak üzere, programın tüm gelişmeye açık alanları ile ilgili, sistematik bir biçimde toplanmış, somut verilere dayalı olmalıdır.

 • Kurulan ölçme değerlendirme sistemlerinden elde edilen sonuçların programın sürekli iyileştirilmesine yönelik olarak kullanıldığına ilişkin kanıtlar sunulmalıdır. Bu iyileştirme çalışmaları, başta Ölçüt 2 ve Ölçüt 3 ile ilgili alanlar olmak üzere, programın tüm gelişmeye açık alanları ile ilgili, sistematik bir biçimde toplanmış, somut verilere dayalı olmalıdır.

 Eğitim programı, kurum özgörevi ve program eğitim amaçları ile uyumlu olmak üzere gerekli bileşenleri içermeli ve bu bileşenlere yeterli zaman ayırmalıdır.

 •  Eğitim programı, kurum özgörevi ve program eğitim amaçları ile uyumlu olmak üzere gerekli bileşenleri içermeli ve bu bileşenlere yeterli zaman ayırmalıdır.

 •  Öğrenciler,

  •  Önceki derslerde edindikleri bilgi ve becerileri kullanacakları,
  •  Mühendislik standartlarını ve gerçekçi kısıtları içerecek
  • bir ana tasarım deneyimiyle mühendislik uygulamasına hazırlanmalıdır.
 •  Meslek Eğitimi,

  •  Bir yıllık temel matematik ile disipline uygun temel bilim (deneysel çalışma ile birlikte) eğitimi
  •  Bir buçuk yıllık temel mühendislik bilimleri ile öğrencinin alanına uygun mühendislik tasarımı eğitimi,
  •  Eğitim programının teknik içeriğini bütünleyen, kurum ve program amaçları doğrultusunda genel eğitim
  • bileşenlerinden oluşmalıdır.
 Öğretim kadrosu sayıca yeterli olmalı ve programın tüm alanlarını kapsamalıdır.

 •  Öğretim kadrosu sayıca yeterli olmalı ve programın tüm alanlarını kapsamalıdır.

 •  Her biri yeterli düzeyde olmak üzere,

  •  Öğretim üyesi-öğrenci ilişkisini,
  •  Öğrenci danışmanlığını,
  •  Üniversiteye hizmeti,
  •  Mesleki gelişimini ve
  •  Sanayi, meslek kuruluşları ve işverenlerle ilişkiyi
 • sürdürebilecek sayıda öğretim üyesi bulunmalıdır.

 •  Öğretim kadrosu yeterli niteliklere sahip olmalı ve programın sürdürülmesini, değerlendirilmesini, ve iyileştirilmesini sağlamalıdır.

 Sınıflar, laboratuvarlar ve diğer teçhizat, program amaçlarına ulaşmak için yeterli ve öğrenmeye yönelik bir atmosfer hazırlamaya yardımcı olmalıdır.

 •  Sınıflar, laboratuvarlar ve diğer teçhizat, program amaçlarına ulaşmak için yeterli ve öğrenmeye yönelik bir atmosfer hazırlamaya yardımcı olmalıdır.

 •  Öğrenci-öğretim üyesi ilişkilerini canlı tutacak ve mesleki gelişim ile mesleki faaliyetlere ortam yaratacak uygun altyapı mevcut olmalıdır.

 •  Program, öğrencilerin modern mühendislik araçlarını kullanmayı öğrenecekleri olanakları sağlamak zorundadır.

 •  Bilgisayar ve enformatik altyapıları, öğrenci ve öğretim üyelerinin mesleki gelişimleri ile kurumun ve programın eğitim amaçlarının desteklenmesi yönünde yeterli düzeyde olmalıdır.

Üniversitenin desteği, parasal kaynaklar ve yapıcı liderlik, programm sürdürülebilmesi ve niteliği igin yeterli düzeyde olmalıdır.

 •  Üniversitenin desteği, parasal kaynaklar ve yapıcı liderlik, programm sürdürülebilmesi ve niteliği igin yeterli düzeyde olmalıdır.

 •  Kaynaklar, nitelikli bir öğretim kadrosunu çekecek, tutacak ve mesleki gelişimini sürdürmesini sağlayacak yeterlilikte olmalıdır.

 •  Program igin gereken altyapıyı temin etmeye, bakımını yapmaya ve işletmeye yetecek parasal kaynak bulunmalıdır.

 •  Bunlara ek olarak, program gereksinimlerini karşılayacak destek personeli ve kurumsal hizmetler sağlanmalıdır.

(İnşaat ve Benzeri Adlı Mühendislik Programları Program Ölçütleri)

 • (İnşaat ve Benzeri Adlı Mühendislik Programları Program Ölçütleri)

 • Mezunların, aşağıdaki niteliklere sahip olduğu kanıtlanmalıdır:

 •  Türevsel denklemleri de içerecek biçimde matematik, olasılık hesapları ve istatistik, matematiğe dayalı fizik ve genel kimya konularında yeterlilik;

 •  İnşaat mühendisliğinin kabul görmüş temel alanlarının en az dördünde yeterlilik;

 •  İnşaat mühendisliğinin kabul görmüş temel alanlarının en az ikisinde laboratuvar deneyi yapabilme ve verileri yorumlayıp analiz edebilme becerisi;

 •  Ders programında meslek eğitimiyle entegre biçimde yürütülen tasarım deneyimleri aracılığıyla kazanılmış inşaat mühendisliğinde tasarım becerisi;

 •  İş alama, pazarlık usulü ihale ya da kaliteye dayalı seçme süreçleri, bir projeyi tamamlamak için tasarımcı ve inşaatçıların nasıl etkileştikleri, yeterliliğin ve sürekli eğitimin önemi gibi meslek uygulama meseleleri hakkında bilgi.30.01.2013 7 programın MÜDEK değerlendirmesi

 • 30.01.2013 7 programın MÜDEK değerlendirmesi

 • için niyet beyanında bulunulmuştur.

 • 31.07.2013 7 programa ait Özdeğerlendirme Raporları ve

 • Kurum Profili MÜDEK Yönetim Kurulu

 • Başkanlığı’na gönderilmiştir.

 • Ocak 2014 MÜDEK tarafından Kesin ‘Ziyaret Planı’nın

 • bildirimi beklenmektedir.

 • 9-11.03.2014 MÜDEK Saha Ziyareti gerçekleştirilecektir.MÜDEK Değerlendiricileri

 • MÜDEK Değerlendiricileri

 •  Akademisyen

 •  İş Dünyasında Deneyimli Mühendisler

 •  Öğrenci Değerlendiriciler (Yeni)

 • «MÜDEK DEĞERLENDİRMELERİNE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRİCİ KATILIMI ÖNCÜ UYGULAMA ESASLARI»

 Eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha etkin hale getirilebilmesi amacıyla MÜDEK ve sürekli iyileştirme çalışmalarını sahiplenmeleri ve bu konularda takipçi olmaları

  •  Eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha etkin hale getirilebilmesi amacıyla MÜDEK ve sürekli iyileştirme çalışmalarını sahiplenmeleri ve bu konularda takipçi olmaları
   •  MÜDEK süreci ve amacı hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmeleri (mudek.org.tr)
   •  MÜDEK çalışmalarına aktif destek verme (komisyonlarda görev alma)
   •  Anketlere katılım ve gerçekçi ve samimi cevaplar verme
   •  Öğrenci temsilciliği uygulamasından daha etkin yararlanılması (şikayet, öneri ve görüşlerin Bölüm ve Fakülte yönetimine iletilmesi)
   •  Web sayfasındaki şikayet/öneri sisteminin aktif olarak kullanılması
   •  Bölüm eğitim amaçları ile program çıktıları konusunda farkında olma
   • *Öğrenme çıktılarının ilgili öğretim üyesi ile dönem başında tartışılması; ara sınav sonralarında değerlendirilmesi
     • *Sınav sorularının dönem başında ilan edilen konular ve öğrenme çıktıları ile uyumlu olması,
 • Başarılı bir değerlendirme süreci geçirmemiz dileği ile

 • TEŞEKKÜRLER

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə