Mustafa alici

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 26.37 Kb.
tarix18.01.2018
ölçüsü26.37 Kb.

TARİH BOYU KUDÜS’ÜN KUTSALLAŞMA SÜRECİ

MUSTAFA ALICI

Dinler tarihi dinleri tasnif ederken Yahudilik ve Hristiyanlığı “rıza ve lütuf dinleri” İslam’ı ise “izzet, itaat ve boyun eğme” dini olarak tipolojik açıdan sınıflandırır. Onların milletine, etnografik geleneklerine uymadıkça onlara boyun eğmedikçe bizden razı olmazlar.

Ben bu yazıda sizlere Kudüs’ün Kutsallaşma Sürecini Yahudi ve İslam Açısından Mukayese edeceğim. Donald Trump’ın gayesini ortaya koymaya çalışacağım.

Öncelikle;

Kudüs’ü etkisi altına almak isteyen üç farklı egemenlik türü mevcuttur:

1.Kudüs’ü yıkıcı-tahrip edici güçler:

a)Bu güçler bir dinin anlayışını, Allah’ın kanunlarına göre işleyen kaderi, Sünnetullahı, İslam’ı ortadan kaldırmak isteyen güçler.

b)Bu güçler Peygamberin inşa ettiği Kudüs’ü kendilerine rakip gördüler, ona düşmanlık ettiler.

c)Babilliler(587), Romalılar(M.S.70) ve Sasaniler(M.S.600) üç defa Kudüs’ü bu yüzden yok ettiler. Onu tasfiye etmek istediler.

d)Ama pagan, gavur ve putperest olan bu güçler silinip gittiler.

2.Kudüs’e hegemonya kurmak isteyen ikinci önemli egemenlik türü “Tekelci Baskıcı” türdür.

Yahudi siyonistlerin ve Hristiyan evanjeliklerin iddiaları:

a)Yahudilere göre Kudüs kendi tekellerindedir.

b)Bu yüzden Kudüs’ün barındırdığı tüm irfan medeniyet ve birikimi tasfiye etmek isterler.

c)Haçlıların, tarih boyunca Yahudilerin ve günümüzdeki modern İsrail devletinin ve Evanjelik Hristiyanlar ile Ümmet içindeki hain işbirlikçi yerli gavurların emelleri bu yöndedir.

3.Kudüs’e yönelik üçüncü tavır ortayol, İslam’ın, peygamberin tavrıdır.

a) Hz. Davud’un fethedip “Davud Şehri” adını verdiği

b) İnsanlığın tüm birikimlerini kucaklayan

c) Mekke gibi Medine gibi bir medeniyet inşa edici özelliğini koruyan

d) Her türlü tahrife, tahribata karşı Allah’ın dinini yayanların tavrı, ihya edici tavır.

Hz. Peygamberin tavrı, Hz. Ömer’in tavrı Salahaddin-i Eyyubi’nin tavrı, Yavuz Sultan Selim’in tavrı, bizim tavrımız, Reisin tavrı.

Şimdi birincisi hariç ikinci ve üçüncü tavrın gelişim sürecinde Kudüs’ün Kutsallaşma Sürecine bakalım:

I.Yahudilerin Tekelci Kudüs algısı: (Kutsallaşma katmanlar şeklinde olur)

1. Yahudilere göre Hz. Musa onlarla yaptığı ahit karşısında onlara üç şey vaad etti; Toprak, Tapınak, Kral.

2. Onlara göre toprak (ha eretz): Öncelikle tüm dünya

3. Arz-ı Mev’ud yani Fırat’tan Nil’e kadar tüm topraklar. Yani Arz-ı Mukaddes.

4. Kudüs


5. Sonra Beyt Ha, Solomon (Süleyman Mabedi) veya Beyt Ha Mikdaş yani Beytul Makdis.

6. Sonra bu mabedin içinde yer alan Kodşol Akdas Kudsül Akdesu mihrap

KUDÜS’ÜN YAHUDİLER İÇİN KUTSALLAŞMA SÜRECİ

1. Davud’un muhteşem krallığının başkenti oluşu. (Dar-ı Salem, Jerusalem)

2. Ahit sandığının bu şehirde olması

3. Tevrat’ın bu şehirde olması (Kaybolan Tevrat rulolarının bulunması)

4. Mabedin, -Süleyman Mabedinin- (Mabedi Hz. Süleyman inşa ediyor) Beytul Makdis’in bu şehirde olması.

5. Babil sürgünü sonrası ilahi olmalılar.

6. Diaspora Yahudilerinin temel özlemi

7. Tüm insanlığı köle kılacak, kurt ile kuzuyu yan yana yaşatacakları yeni Kudüs’ün Dünya’nın, Siyonizmin (Siyon dağının) başkenti oluşu

8. Ana yurda özlem odağı

9.”Ey Kudüs! Seni unutursam sağ elim kurusun. Seni anmazsan dilim damağım birbirine yapışsın.” (Mezmurlar 137)

10. Seçilmiş halk öğretisinin en önemli ve somut göstergesi. Kutsallıkla özdeşleştirilen “Eksen Şehir”

11. Tanrının Sekinesi/Şakinah Ağlama Duvarı

KUDÜS’Ü TRUMP NEDEN İSRAİL’İN BAŞKENTİ İLAN ETTİ ?

İç siyasette köşeye sıkışan Trump böyle bir manevra ile kendini kurtarmayı deniyor. Evanjelistleri neocanları memnun ederek siyonizmin desteğini almak istiyor. Evanjelistler bizdeki Kur’an İslamın benziyor. İncil otoritesini merkeze alırlar ve Mesih’in ikinci gelişine özel vurgu yaparlar.

SİYONİST YAHUDİLERİN BEKLENTİSİ

1.Tanrı Yahve onlara Mesih gönderecek. Tıpkı Davud kral gibi Süleyman gibi tüm kavimlere kurda kuşa hakimiyet kuracaklar. (Maddi Yön)

2.İsrail Mesih gelince ikinci kez “Yeni Kudüs’ü” görkemli Kudüs’ü inşa edecek.

İnce bir ayrıntı:

Siyonistler sessiz kalıyorsa bunun iki sebebi vardır:

1.Tapınağı ve şehri Yahudi bir Mesih gelip inşa edecek o yüzden

2.Radikal Yahudi grupları İsrail devletine bile karşı zira Mesih inşa edecek o yüzden Mesih ile birlikte şehri inşa etmek için Zeytinlik Dağındaki mezarlıktan yer almak istiyorlar.

-Onlara göre Cennet bu “Yeni Kudüs’ün” başkenti olacağı yeni bir dünya düzenidir.

Evanjelik Hristiyanları-Neoconlara göre;

1.Onlara göre İsrail’in kaybolmuş kuzuları bir araya gelmedikçe Yahudilere devlet verilmedikçe Yahudiler barış içinde bir arada yaşamadıkça İsa Mesih gelmeyecek.

Evanjelik Hristiyanlarına göre dünyada barış olmazsa İsa gelmeyecek.

Hristiyan Barışı:

a)Kurt ile kuzunun yan yana olduğu barış.

b)Aslan ve köpeklerin bir küçük çocuğun çobanlığında güdüldüğü barış.

c)Çocuk çoban elinde çomak yılanla oynayacak bu barış pasivize edilmiş yapay barıştır. Gerçek barış if’al vezniyle barış tesis edici fıtrata uygun barıştır.

KUDÜS’ÜN İHYA EDİCİ İSLAM VE MÜSLÜMANLARIN GÖZÜNDEKİ KUTSALLAŞMA SÜRECİ

-Kur’an bağlamında Kudüs

1. Hz. İbrahim’in sınavlara girmesi, peygamber, önder olması

2. Allah Hz. İbrahim’i Halil ve milletlerin babası yaptı. (İbrahim İbranice milletin babası demektir.)

İkinci merhale İbrahim’in zürriyetinden Salih olanların insanlığın rehberi olacağı müjdesidir.

3. Kabe’nin İsrail için uzaklardaki beyt oluşu. İbrahim ve İsmail’in inşa ettiği Kabe. İshak’ın çocukları içinde bir örnektir.

(Bizim için) Kudüs’ün ideal şehir olarak kutsallaşma süreci;

1.Hz. Musa Allah’ın vaadi olarak topraksız köle bir kavme müjdesi vaadleri (Maide 21. Ayet)

a)Ketebe vaad edilmesi

b)Arz-ı Mukaddes: Kuddüs’ün tecelli ettiği yer

c)Peygamberlerin Kutsalla Kuddüs ile karşılaşması

d)Kuddüs’ün bulaştığı, tecelli ettiği etkisinin ortaya çıktığı yerler. Mukaddes.

e)Hz. Musa irtidad edince Ümmetin düşeceği zilleti, meskeneti, soykırımları, sefillikleri seziyor. Hüsrana ulaşma.

-İkinci Merhale Enbiya Suresi 105. Ayet

a)Ketebna; vaad anlamında (arz-ı mev’ud)

b)Önce Tevratta müjdeleniyor ama,

c)Zebur önce zikrederek Hz. Davud’un şehri fethedeceği anlatılıyor.

d)Peygamberlerin kontrolündeki Arz-ı Mev’ud’u Salih kullara miras bırakıyor.

e)Osmanlı her Cuma bu ayeti her Cuma ağlama duvarında tabur imamına okuttu.

f)Tevrat’ın Zebur’un ve Kur’an’ın müjdelediği Salih kulların artık kendisi olduğunu ilan etti.

g)Arz kelimesi yalın halde Mukaddes, Mev’ud denmeyerek Salih kulların tüm cihana varis olmaları murad edildi.

-Kur’an Bağlamında Kudüs’ün Kutsallaşmasının üçüncü merhalesi

1. İsra Suresi 1.ayet

İsra ve Miraç Hz. Peygamber yoluyla bizim olaya müdahalemizi, söz sahibi olmamızı anlatır.

2. İsra: Gece yürüyüşü; Yahudiler kendilerini Tanrı ile gece yolculuk yapan kavim olarak görürler.

3.İbrahim’in inşa ettiği Kabe’den uzaklardaki Süleyman’ın inşa ettiği Mescid-i Aksa’ya yolculuk var.

4.Diasora Yahudileri Beytul Makdis için Tempus Lontanus uzaklardaki tapınak derken özlem ve nostalji vardır.

5.Gece yolculuğu metafizik yolculuklar. Gece metafiziğin gündüzler fiziki alemindir.

6. Esra bi abdihi İsrail’in özel anlamı (Tanrıyla beraber yürüyen)

7. Mübarek kelimesi Allah, biz Kuddüs, mukaddes ve mübarek üçlemesini savunmaktadır.

Mübarek: Bereketlendirmek ancak Mukaddesten daha düşük bir kutsallığı anlatır.

8.Etrafını mübarek kıldığımız buyurarak mabedin Babillerce birinci yıkılışına, Romalılarca yıkılmasına, Sasanilerce sadece dış duvarı ağlama duvarı kalmasına odaklandı.

SONUÇ/ALINACAK DERSLER

1. Müslümanlar Davud as. fethedip bir put şehri olmaktan çıkardığı,

2. Süleyman as. Beytul Makdisi inşa ettiği,

3. Hz. Meryem’in mihrabında zahide olduğu,

4. Hz. İsa’nın Yahudilerce yargılandığı

5. Hz. Peygamber’in yatay olarak İsrayı dikey olarak Miracı gerçekleştirdiği bu şehir İslam’a aittir.

6. Zalimlerin yok etmeye çalıştığı Yahudilerin ve Evanjeliklerin tekellerine almak istedikleri Kudüs

7. Kudüs, Müslümanlarca gerçek hüviyetine kavuşturulur.

1. Haçlılar ele geçirdiğinde barış şehri değil kan şehri oldu.

2. Hıttin Savaşıyla Salahaddin Eyyubi şehre girdiğinde tıpkı Davud as. gibi bu kapıdan girdi. Bizde Tel Aviv’den Kudüs’e girince Yafa kapısından girdik.

3. Hz. Ömer Efendimizde bu kapıdan girdi.

4.Yavuz’da Kanuni’de bu kapıdan girdi.

5. Hz. Ömer (ra) şehre girince Kudüs Patriği atının yularını İsa’nın göğe yükseldiği Kıyame Kilisesine doğru çevirdiğinde Hz. Ömerden orada ibadet etmesi isteniyor fakat o kabul etmiyor. Çünkü orada ibadet ederse sonraki Müslüman nesillerin orayı İslamlaştıraağından orada ki halkı Hristiyan kimliğinden uzaklaştıracağından endişe etmiştir.

6.Hz. Ömer Kudüs’ün tüm insanları kucaklayan kimliğini haykırdı.

7.Hz. Ömer dosdoğru Mescid-i Aksa’yı sordu. Orada Kubbet-üs Sahra’nın bulunduğu alanda namaz kıldı. Hz. Ömer’in torunu oraya Kubbet-üs Sahra’yı inşa etti.

8.Mescid-i Aksa’nın bulunduğu tüm alan Mukaddes, Mübarek ve Harem bölgesidir.

9. Mescid-i Aksa bugün esaret altındadır. 14 kapısının her birinde 50şer metre arayla iki Yahudi polis noktası bulunmakta

10.Müslümanlar Mescide iki kontrolden geçerek pasaport veya kimlik kontrolüyle girmekte

11.Osmanlılar Kudüs’ün ana giriş kapısına “La ilahe illallah İbrahim Halilullah” yazarak Kudüs’ün tüm İbrahim çocuklarına ait olduğunu dünyaya ilan etti.

12.Trump’ın ayrıştırıcı parçalayıcı tavrı yerine birleştirici ruhu haykırdı.

13.General Allenby 7 Aralık 1917 Kudüs’ü işgal ettiğinde Salahaddin Eyyubi’nin türbesine gidip makberini tekmeledi “Saladin, stand up we have come again; Salahaddin kalk biz yeniden geldik” dedi. Aynı general İngilizler İstanbul’u işgal ettiğinde Fatih’in girdiği kapıdan şehre beyaz atı üzerinde girmişti.

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə